EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1496

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 229/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2021/1496]

C/2018/8322

OJ L 337, 23.9.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1496/oj

23.9.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/15


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 229/2018

z dnia 5 grudnia 2018 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2021/1496]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1973 z dnia 30 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do urzędowych kontroli produktów rybołówstwa złowionych przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego i wprowadzanych do Unii po przekazaniu w państwach trzecich oraz ustanawiające wzór świadectwa zdrowia dla tych produktów (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1980 z dnia 31 października 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do metody wykrywania toksyny paralitycznej (PSP) (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych oraz pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego spraw weterynaryjnych, pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w rozdziale I część 1.2 pkt 134 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005) oraz część 6.2 pkt 53 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005) dodaje się tiret w brzmieniu:

„-

32017 R 1973: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1973 z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. L 281 z 31.10.2017, s. 21),

-

32017 R 1980: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1980 z dnia 31 października 2017 r. (Dz.U. L 285 z 1.11.2017, s. 8).”;

2)

w rozdziale II pkt 31k (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005) dodaje się tiret w brzmieniu:

„-

32017 R 1973: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1973 z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. L 281 z 31.10.2017, s. 21),

-

32017 R 1980: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1980 z dnia 31 października 2017 r. (Dz.U. L 285 z 1.11.2017, s. 8).”.

Artykuł 2

W rozdziale XII pkt 54zzzk (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005) załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„-

32017 R 1973: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1973 z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. L 281 z 31.10.2017, s. 21),

-

32017 R 1980: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1980 z dnia 31 października 2017 r. (Dz.U. L 285 z 1.11.2017, s. 8).”.

Artykuł 3

Teksty rozporządzeń (UE) 2017/1973 i (UE) 2017/1980 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*)

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodnicząca

Sekretarze

Wspólnego Komitetu EOG

Hege M. HOFF

Mikołaj KARŁOWSKI


(1)  Dz.U. L 281 z 31.10.2017, s. 21.

(2)  Dz.U. L 285 z 1.11.2017, s. 8.

(*)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top