EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A1231(03)

Deklaracje, o których mowa w decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy o handlu i współpracy oraz Umowy w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

OJ L 444, 31.12.2020, p. 1475–1485 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/declar/2020/2252/oj

Related Council decision

31.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 444/1475


Deklaracje, o których mowa w decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy o handlu i współpracy oraz Umowy w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ W ZAKRESIE USŁUG FINANSOWYCH MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM

1.

Unia i Zjednoczone Królestwo zgadzają się ustanowić ustrukturyzowaną współpracę regulacyjną w zakresie usług finansowych w celu ustanowienia trwałych i stabilnych stosunków między autonomicznymi jurysdykcjami. W oparciu o wspólne zaangażowanie w zachowanie stabilności finansowej, integralności rynku i w ochronę inwestorów i konsumentów, przyjęte uzgodnienia umożliwią:

dwustronną wymianę poglądów i analiz dotyczących inicjatyw regulacyjnych i innych kwestii budzących zainteresowanie;

przejrzystość i stosowny dialog w trakcie procesu przyjmowania, zawieszania i cofania decyzji o równoważności; oraz

wzmocnioną współpracę i koordynację, w tym – w stosownych przypadkach – w ramach międzynarodowych organów.

2.

Do marca 2021 r. obydwie Strony uzgodnią protokół ustaleń ustanawiający ramy takiej współpracy. Strony omówią m.in., w jaki sposób poczynić postępy po obu stronach w odniesieniu do ustaleń w zakresie równoważności między Unią a Zjednoczonym Królestwem, bez uszczerbku dla jednostronnego i autonomicznego procesu decyzyjnego każdej ze Stron.

WSPÓLNA DEKLARACJA POLITYCZNA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA SZKODLIWYM SYSTEMOM PODATKOWYM

Unia Europejska (1)i Zjednoczone Królestwo („uczestnicy”) zatwierdzają poniższą wspólną deklarację polityczną w sprawie przeciwdziałania szkodliwym systemom podatkowym.

Uczestnicy, mając na względzie globalne zasady uczciwej konkurencji podatkowej, potwierdzają swoje zobowiązanie do przeciwdziałania szkodliwym systemom podatkowym, w szczególności takim, które mogą ułatwiać erozję bazy podatkowej i przenoszenie zysków, zgodnie z działaniem 5 zawartym w planie działania OECD dotyczącym erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS). W tym kontekście uczestnicy potwierdzają swoje zobowiązanie do stosowania zasad przeciwdziałania szkodliwym systemom podatkowym zgodnie z niniejszą wspólną deklaracją polityczną.

Szkodliwe systemy podatkowe obejmują systemy opodatkowania działalności gospodarczej, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na lokalizację działalności gospodarczej, w tym lokalizację grup przedsiębiorstw, w obrębie Uczestników. Systemy podatkowe obejmują zarówno przepisy ustawowe lub wykonawcze, jak i praktyki administracyjne.

Jeżeli system podatkowy spełnia kryterium wyjściowe polegające na nałożeniu znacząco niższej skutecznej stawki opodatkowania niż stawki opodatkowania, które mają ogólne zastosowanie w obrębie Uczestników, w tym opodatkowania zerowego, należy uznać go za potencjalnie szkodliwy. Taki poziom opodatkowania może istnieć w postaci nominalnej stawki opodatkowania, podstawy opodatkowania lub innego stosownego elementu.

W tym kontekście i biorąc pod uwagę podejście określone na szczeblu globalnym, przy ocenie, czy system opodatkowania działalności gospodarczej jest szkodliwy, należy uwzględnić, czy ma zastosowanie co najmniej jeden z następujących kluczowych czynników:

a)

czy korzyści są wyodrębnione z zakresu gospodarki krajowej, tak aby nie miały wpływu na krajową podstawę opodatkowania, czy też są przyznawane wyłącznie nierezydentom,

b)

czy system przyznający korzyści wymaga znaczącej działalności gospodarczej i znaczącej obecności gospodarczej na terytorium uczestnika oferującego takie korzyści podatkowe,

c)

czy zasady ustalania zysku w odniesieniu do działalności w ramach wielonarodowej grupy przedsiębiorstw odbiegają od zasad przyjętych na szczeblu międzynarodowym, w szczególności zasad uzgodnionych w ramach OECD,

d)

czy system podatkowy charakteryzuje się brakiem przejrzystości, w tym w przypadku gdy przepisy prawne zostają w nieprzejrzysty sposób złagodzone na poziomie administracyjnym lub gdy nie ma skutecznej wymiany informacji na temat tego systemu.

Uczestnicy powinni zachęcać do stosowania, w ramach swoich porządków konstytucyjnych, tych zasad na terytoriach, w odniesieniu do których mają szczególne obowiązki lub prerogatywy podatkowe.

Uczestnicy powinni prowadzić coroczny dialog w celu omówienia kwestii związanych ze stosowaniem tych zasad.

WSPÓLNA DEKLARACJA UNII EUROPEJSKIEJ I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA W SPRAWIE POLITYKI PIENIĘŻNEJ I KONTROLI DOTACJI

Strony potwierdzają swoje wzajemne zrozumienie, że działania prowadzone przez bank centralny w związku z realizacją polityki pieniężnej nie wchodzą w zakres Części Drugiej Dział Pierwszy [Handel] Rozdział 3 [Kontrola dotacji] Tytuł XI [Równe warunki działania dla otwartej i uczciwej konkurencji oraz zrównoważonego rozwoju] umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem.

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE POLITYKI KONTROLI DOTACJI

Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo („Uczestnicy”) zatwierdzają poniższą wspólną deklarację polityczną w sprawie polityki kontroli dotacji.

Wytyczne zawarte w niniejszej wspólnej deklaracji odzwierciedlają wspólne zrozumienie przez Uczestników tego, czym jest odpowiednia polityka dotacji w obszarach określonych poniżej.

Chociaż nie jest to wiążące dla Uczestników, uwzględniają oni wspomniane wytyczne w swoich odnośnych systemach kontroli dotacji.

Uczestnicy mogą zgodzić się zaktualizować te wytyczne.

Dotacje na rozwój obszarów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

1.

Dotacje można przyznawać na rozwój obszarów lub regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub dotkniętych ubóstwem. Przy ustalaniu kwoty dotacji pod uwagę można wziąć:

sytuację społeczno-gospodarczą w danych obszarach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;

wielkość beneficjenta; oraz

skalę projektu inwestycyjnego.

2.

Beneficjent powinien wnieść swój własny istotny wkład w koszty inwestycyjne. Głównym celem ani skutkiem dotacji nie powinno być zachęcanie beneficjenta do przeniesienia tej samej lub podobnej działalności z terytorium jednej Strony na terytorium drugiej Strony.

Transport

1.

Dotacje przeznaczone na porty lotnicze w celu realizacji inwestycji w infrastrukturę i pokrycia kosztów operacyjnych można przyznać, biorąc pod uwagę wielkość portu lotniczego pod względem rocznej wielkości ruchu pasażerskiego. Aby uzyskać dotacje na finansowanie kosztów operacyjnych, port lotniczy, inny niż mały regionalny port lotniczy, powinien wykazać, że jest w stanie zapewnić przyszłą zdolność funkcjonowania przez okres, w którym możliwe byłoby stopniowe wycofanie takiej dotacji.

2.

Dotacje na projekty związane z infrastrukturą drogową można przyznać, jeżeli nie są one przeznaczone na wspieranie, w sposób selektywny, indywidualnego podmiotu gospodarczego lub sektora gospodarki, lecz mają na celu zapewnienie korzyści ogółowi społeczeństwa. Przy przyznawaniu dotacji należy zapewnić wszystkim użytkownikom otwarty dostęp do infrastruktury na zasadzie niedyskryminacji (2).

3.

Dotacje dla portów można przyznać na prace pogłębiarskie lub projekty związane z infrastrukturą, jeżeli dotacje te ograniczają się do minimalnej kwoty niezbędnej do rozpoczęcia projektu.

Badania i rozwój

Dotacje można przyznać na działalność związaną z badaniami i rozwojem (3). Obejmuje to badania podstawowe, badania przemysłowe i rozwój eksperymentalny, w szczególności rozwój nowej i wysoce innowacyjnej technologii, która pobudza wzrost produktywności i sprzyja konkurencyjności, jeżeli takie dotacje są niezbędne, proporcjonalne, a ich głównym celem lub skutkiem nie jest przeniesienie lub zamknięcie takiej działalności prowadzonej na terytorium drugiej Strony. Dotacje można również przyznać w związku z innymi inicjatywami, takimi jak inicjatywy dotyczące nowych procesów produkcyjnych, odpowiedniej infrastruktury, klastrów innowacyjnych i centrów cyfrowych. Kwota dotacji powinna odzwierciedlać m.in. takie czynniki, jak ryzyko i wielkość innowacji technologicznej zakładanych w projekcie, bliskie powiązania projektu z rynkiem oraz wkład projektu w tworzenie wiedzy.

WSPÓLNA DEKLARACJA UNII I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA W SPRAWIE ZAŁĄCZNIKA ENER-4

Strony uznają, że cel, jakim jest maksymalizacja korzyści z handlu, o czym mowa w załączniku ENER-4, oznacza, że w ramach ograniczeń określonych w tym załączniku uzgodnienia handlowe:

powinny być możliwie jak najbardziej skuteczne; oraz

powinny, w normalnych okolicznościach, doprowadzić do tego, że przepływy w ramach elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych będą zgodne z cenami na rynkach dnia następnego Stron.

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE ART. EXC.1 [WYJĄTKI O CHARAKTERZE OGÓLNYM] I ART. EXC.4 [WYJĄTKI ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA]

Strony potwierdzają, iż wspólnie uznają, że:

1.

Art. EXC.1 [Wyjątki o charakterze ogólnym] i art. EXC.4 [Wyjątki ze względów bezpieczeństwa] nie wykluczają się wzajemnie. W szczególności nie wyklucza się, że interes w zakresie bezpieczeństwa Strony kwalifikuje się jednocześnie jako „podstawowy interes bezpieczeństwa” do celów art. EXC.4 [Wyjątki ze względów bezpieczeństwa] oraz jako kwestia „bezpieczeństwa publicznego” lub „porządku publicznego” do celów art. EXC.1 [Wyjątki o charakterze ogólnym].

2.

Art. EXC.1 [Wyjątki o charakterze ogólnym] i art. EXC.4 [Wyjątki ze względów bezpieczeństwa], w tym w szczególności pojęcia „podstawowe interesy w zakresie bezpieczeństwa”, „bezpieczeństwo publiczne”, „moralność publiczna” i „porządek publiczny”, należy interpretować zgodnie z zasadami wykładni umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem określonymi w art. COMPROV.13 [Interpretacja] i art. OTH[4a] [Orzecznictwo WTO].

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

Strony odnotowują, że chociaż umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem nie reguluje kwestii wiz ani przekraczania granic w odniesieniu do przewoźników drogowych działających na terenie drugiej Strony, dobre i wydajne zarządzanie wizami i przekraczaniem granic w odniesieniu do przewoźników drogowych ma znaczenie w kontekście przemieszczania towarów, w szczególności przez granicę Zjednoczonego Królestwa-Unii Europejskiej.

W tym celu, i bez uszczerbku dla praw każdej ze Stron do regulowania kwestii wjazdu osób fizycznych lub ich czasowego pobytu na jej terytorium, Strony zgadzają się ułatwiać, stosownie do ich odnośnych przepisów ustawowych, wjazd i pobyt czasowy kierowców wykonujących działalność dozwoloną na mocy Części Drugiej [Handel, transport i rybołówstwo] Dział Trzeci [Transport drogowy] Tytuł I [Transport drogowy towarów] niniejszej umowy.

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE AZYLU I POWROTÓW

Chociaż umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem nie zawiera przepisów dotyczących azylu, powrotów, łączenia rodzin w przypadku małoletnich bez opieki ani migracji nieuregulowanej, Strony dostrzegają znaczenie dobrego zarządzania przepływami migracyjnymi i uznają szczególne okoliczności wynikające z ustaleń dotyczących kontroli granicznych na kanale La Manche, usług promowych w systemie typu ro-ro, stałych połączeń przez kanał La Manche i wspólnej strefy podróżowania.

W tym celu Strony odnotowują, że Zjednoczone Królestwo zamierza włączyć się w rozmowy dwustronne z najbardziej zainteresowanymi państwami członkowskimi, aby omówić odpowiednie praktyczne ustalenia dotyczące azylu, łączenia rodzin w przypadku nieletnich pozbawionych opieki lub migracji nieuregulowanej, zgodnie z odnośnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Stron.

WSPÓLNA DEKLARACJA POLITYCZNA W SPRAWIE CZĘŚCI TRZECIEJ [WSPÓŁPRACA ORGANÓW ŚCIGANIA I WYMIARÓW SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH] TYTUŁ III [PNR]

Strony uznają, że skuteczne wykorzystywanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) w odniesieniu do rodzajów transportu innych niż drogą lotniczą, takich jak przewoźnicy morscy, kolejowi i drogowi, stanowi wartość operacyjną dla zapobiegania terroryzmowi i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, oraz deklarują zamiar dokonania przeglądu i, w razie potrzeby, rozszerzenia porozumienia osiągniętego w Części Trzeciej Tytuł III umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem, jeżeli Unia ustanowi wewnętrzne ramy prawne dotyczące przekazywania i przetwarzania danych PNR w odniesieniu do innych rodzajów transportu.

Umowa nie wpływa na możliwość zawierania i stosowania przez państwa członkowskie i Zjednoczone Królestwo umów dwustronnych dotyczących systemu gromadzenia i przetwarzania danych PNR od dostawców usług transportowych innych niż dostawcy wyszczególnieni w Umowie, pod warunkiem że państwa członkowskie działają zgodnie z prawem Unii.

WSPÓLNA DEKLARACJA POLITYCZNA W SPRAWIE CZĘŚCI TRZECIEJ [WSPÓŁPRACA ORGANÓW ŚCIGANIA I WYMIARÓW SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH] TYTUŁ VII [ZRZECZENIE SIĘ]

Art. LAW.SURR.77 [Zasada proporcjonalności] Części Trzeciej [Współpraca organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych] Tytuł VII [Zrzeczenie się] stanowi, że współpraca w zakresie wydawania musi być konieczna i proporcjonalna, biorąc pod uwagę prawa osoby, której dotyczy nakaz, oraz interesy ofiar i uwzględniając wagę czynu, prawdopodobną karę, która zostałaby nałożona, oraz możliwość wprowadzenia przez państwo środków mniej przymusowych niż przekazanie osoby, której dotyczy nakaz, w szczególności w celu uniknięcia niepotrzebnie długich okresów tymczasowego aresztowania.

Zasada proporcjonalności ma znaczenie w całym procesie prowadzącym do decyzji o wydaniu, o którym mowa w Tytule VII [Zrzeczenie się]. W przypadku gdy wykonujący nakaz organ sądowy ma wątpliwości co do zasady proporcjonalności, zwraca się o niezbędne informacje uzupełniające, aby umożliwić wydającemu nakaz organowi sądowemu przedstawienie jego opinii na temat stosowania zasady proporcjonalności.

Obie Strony odnotowują, że art. LAW.SURR 77 [Zasada proporcjonalności] i art. 93 [Decyzja o przekazaniu] umożliwiają właściwym organom sądowym państw uwzględnienie proporcjonalności i ewentualnego czasu trwania aresztu tymczasowego przy wdrażaniu Tytułu VII [Zrzeczenie się] i zauważają, że jest to zgodne z ich odpowiednimi przepisami krajowymi.

WSPÓLNA DEKLARACJA POLITYCZNA W SPRAWIE CZĘŚCI TRZECIEJ [WSPÓŁPRACA ORGANÓW ŚCIGANIA I WYMIARÓW SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH] TYTUŁ IX [WYMIANA INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z REJESTRÓW KARNYCH]

Strony uznają, że ważne jest, aby pracodawcy posiadali informacje dotyczące istnienia wyroków skazujących i wszelkich istotnych przypadków zakazu prowadzenia działalności czy pełnienia funkcji wynikających z takich wyroków w odniesieniu do osób rekrutowanych do celów działalności zawodowej lub zorganizowanej działalności wolontariackiej, które wiążą się z bezpośrednimi i regularnymi kontaktami z osobami dorosłymi szczególnej troski. Strony deklarują zamiar dokonania przeglądu i, w razie potrzeby, rozszerzenia Części Trzeciej [Współpraca organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych] Tytuł IX [Wymiana informacji pochodzących z rejestrów karnych], jeżeli Unia zmieni swoje ramy prawne w tym zakresie.

WSPÓLNA DEKLARACJA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM W SPRAWIE WYMIANY I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Strony dostrzegają znaczenie przyjęcia w jak najszybszym możliwym terminie ustaleń, które umożliwią wymianę informacji niejawnych między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. W tym celu Strony dołożą wszelkich starań, aby zakończyć negocjacje dotyczące porozumienia wykonawczego w sprawie umowy o bezpieczeństwie informacji tak szybko, jak to jest w rozsądny sposób wykonalne, aby umowa o bezpieczeństwie informacji miała zastosowanie, czego wymagają przepisy art. 19 ust. 2 umowy. W międzyczasie Strony mogą wymieniać się informacjami niejawnymi zgodnie z ich odnośnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE UDZIAŁU W PROGRAMACH UNII I DOSTĘPU DO USŁUG ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI

Strony uznają wzajemne korzyści płynące ze współpracy w obszarach wspólnego zainteresowania, takich jak nauka, badania i rozwój, badania jądrowe i przestrzeń kosmiczna. Aby zachęcić do przyszłej współpracy w tych obszarach, Strony zamierzają ustanowić formalną podstawę przyszłej współpracy w formie udziału Zjednoczonego Królestwa w odnośnych programach Unii na sprawiedliwych i odpowiednich warunkach i, w stosownych przypadkach, w formie dostępu do niektórych usług świadczonych w ramach programów Unii.

Strony potwierdzają, że w toku negocjacji w sprawie umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem nie było możliwe uzgodnienie ostatecznej treści Protokołu I „Programy i działania, w których uczestniczy Zjednoczone Królestwo” ustanawiającego stowarzyszenie Zjednoczonego Królestwa na potrzeby udziału w niektórych programach i działaniach Unii oraz Protokołu II „w sprawie dostępu Zjednoczonego Królestwa do niektórych usług świadczonych w ramach programów i działań Unii”, ponieważ w chwili podpisywania umowy nie zostały jeszcze przyjęte wieloletnie ramy finansowe i odnośne instrumenty prawne Unii.

Strony potwierdzają, że określone poniżej projekty protokołów zostały co do zasady uzgodnione i zostaną przedłożone Specjalnemu Komitetowi ds. Udziału w Programach Unii w celu ich omówienia i przyjęcia. Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska zastrzegają sobie prawo do ponownego rozważenia udziału w programach, działaniach i usługach wymienionych w Protokołach [I i II] przed ich przyjęciem, ponieważ instrumenty prawne regulujące programy i działania Unii mogą podlegać zmianom. Projekty protokołów mogą również wymagać zmian, aby zapewnić ich zgodność z takimi instrumentami w przyjętej formie.

Strony wyrażają głębokie przekonanie, że Specjalny Komitet ds. Udziału w Programach Unii przyjmie protokoły w najwcześniejszym możliwym terminie, aby umożliwić ich jak najszybsze wykonanie, w szczególności z myślą o tym, aby podmioty ze Zjednoczonego Królestwa mogły uczestniczyć od początku określonych programów i działań, i zapewni – w miarę możliwości i zgodnie z prawodawstwem Unii – odpowiednie ustalenia i porozumienia.

Strony przypominają również swoje zaangażowanie w program PEACE+, który będzie przedmiotem odrębnej umowy w sprawie finansowania.

PROJEKT PROTOKOŁU I

Programy i działania, w których uczestniczy Zjednoczone Królestwo

Artykuł 1: Zakres udziału Zjednoczonego Królestwa

1.

Zjednoczone Królestwo uczestniczy w programach i działaniach Unii lub w ich częściach i wnosi wkład [z dniem 1 stycznia 2021 r.] do programów i działań Unii ustanowionych następującymi aktami podstawowymi:

a)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady XXX ustanawiające program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013, (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE (4) w zakresie, w jakim dotyczy przepisów mających zastosowanie do części, o której mowa w art. 3 lit. c) tego rozporządzenia; [Copernicus]

b)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady XXX ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”, określające zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie w zakresie (5), w jakim dotyczy przepisów mających zastosowanie do części, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) i aa) tego rozporządzenia;

c)

decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady XXX w sprawie ustanowienia programu szczegółowego służącego realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (6);

d)

rozporządzenie Rady XXX ustanawiające program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Euratom, na lata 2021–2025, uzupełniający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (7) („program Euratomu”);

e)

decyzja Rady 2007/198/Euratom powołująca Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER („F4E”) i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznająca mu określone korzyści („decyzja Rady w sprawie F4E”) (8)

Artykuł 2: Czas trwania udziału Zjednoczonego Królestwa

1.

Zjednoczone Królestwo bierze udział w programach i działaniach Unii, lub w ich częściach, o których mowa w art. 1 [Zakres udziału Zjednoczonego Królestwa], od dnia [1 stycznia 2021 r.] przez okres ich trwania lub przez okres wieloletnich ram finansowych 2021-2027, w zależności od tego, który okres jest krótszy.

2.

Zjednoczone Królestwo lub podmioty ze Zjednoczonego Królestwa kwalifikują się na warunkach określonych w art. UNPRO.1.4 [Zgodność z zasadami programu], w odniesieniu do unijnych procedur wyboru, które dotyczą wykonania zobowiązań budżetowych programów i działań lub ich części, o których mowa w art. 1 [Zakres udziału Zjednoczonego Królestwa] w terminach określonych w pierwszym ustępie niniejszego artykułu.

3.

Niniejszy protokół zostaje przedłużony i jest stosowany w okresie 2026-2027 na tych samych warunkach do następcy programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Euratom („program Euratomu”), chyba że w okresie 3 miesięcy od daty publikacji tego następcy programu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jedna ze Stron powiadomi o swojej decyzji o nieprzedłużaniu niniejszego protokołu do takiego następcy programu. W przypadku takiego powiadomienia niniejszy protokół nie ma zastosowania z dniem 1 stycznia 2026 r. w odniesieniu do następcy programu Euratomu. Pozostaje to bez uszczerbku dla udziału Zjednoczonego Królestwa w innych programach i działaniach Unii lub w ich częściach.

Artykuł 3: Szczegółowe warunki udziału w programie kosmicznym

1.

Z zastrzeżeniem przepisów umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem i w szczególności art. UNPRO.1.4 [Zgodność z zasadami programu], Zjednoczone Królestwo uczestniczy w części Copernicus programu kosmicznego i korzysta z usług i produktów Copernicus w taki sam sposób, co inne państwa uczestniczące (9).

2.

Zjednoczone Królestwo ma pełen dostęp do usługi programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego. Tryby aktywizacji i korzystania są przedmiotem szczegółowej umowy.

Szczegółowe zasady dostępu do takich usług określone są w odpowiedniej umowie, w tym w odniesieniu do szczególnego działania art. UNPRO.3.1(4), UNPRO.3.2(4) i UNPRO.3.3(5).

3.

Zjednoczone Królestwo ma dostęp jako upoważniony użytkownik do części usługi programu Copernicus w zakresie bezpieczeństwa w zakresie, w jakim uzgodniona jest współpraca między Stronami w odnośnych obszarach polityki. Zasady aktywizacji i korzystania są przedmiotem szczegółowych umów.

Szczegółowe zasady dostępu do takich usług określone są w odpowiedniej umowie, w tym w odniesieniu do szczególnego działania art. UNPRO.3.1(4), UNPRO.3.2(4) i UNPRO.3.3(5).

4.

Do celów ust. 3 negocjacje między Zjednoczonym Królestwem lub podmiotami ze Zjednoczonego Królestwa a odpowiednim organem Unii rozpoczną się w najszybszym możliwym terminie po ustanowieniu udziału Zjednoczonego Królestwa w programie Copernicus w niniejszym protokole i zgodnie z przepisami regulującymi dostęp do takich usług.

W przypadku znacznego opóźnienia w przyjęciu takiego porozumienia lub jeśli takie porozumienie okaże się niemożliwe, Specjalny Komitet ds. Udziału w Programach Unii zbada, w jaki sposób dostosować udział Zjednoczonego Królestwa w programie Copernicus i jego finansowaniu, biorąc pod uwagę tę sytuację.

5.

Udział przedstawicieli Zjednoczonego Królestwa w posiedzeniach Rady Akredytacji Bezpieczeństwa regulują zasady i procedury udziału w tej również uwzględnieniem statusu Zjednoczonego Królestwa jako państwa trzeciego.

Artykuł 4: Szczegółowe warunki udziału w programie „Horyzont Europa”

1.

Z zastrzeżeniem art. 6 Zjednoczone Królestwo uczestniczy jako kraj stowarzyszony we wszystkich częściach programu „Horyzont Europa”, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia XXX, wdrożonego w drodze szczegółowego programu ustanowionego decyzją XXX w sprawie ustanowienia programu szczegółowego służącego realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” i poprzez wkład finansowy na rzecz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r.

2.

Z zastrzeżeniem przepisów umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem i w szczególności art. UNPRO.1.4 [Zgodność z zasadami programu], podmioty ze Zjednoczonego Królestwa mogą uczestniczyć w działaniach bezpośrednich Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) i w działaniach pośrednich na warunkach równorzędnych do tych, które mają zastosowanie do podmiotów unijnych.

3.

W przypadku gdy Unia przyjmie środki wdrożenia art. 185 i 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo i podmioty ze Zjednoczonego Królestwa mogą uczestniczyć w strukturach prawnych stworzonych na podstawie tych artykułów, zgodnie z aktami prawnymi Unii dotyczącymi ustanowienia takich struktur prawnych.

4.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii (10), ze zmianami, oraz decyzja XXX w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy (11), ze zmianami, mają zastosowanie do udziału podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa we wspólnotach wiedzy i innowacji zgodnie z art. UNPRO.1.4 [Zgodność z zasadami programu].

5.

Jeżeli podmioty ze Zjednoczonego Królestwa uczestniczą w bezpośrednich działaniach Wspólnego Centrum Badawczego, przedstawiciele Zjednoczonego Królestwa mają prawo do udziału w charakterze obserwatorów, bez prawa głosu, w Radzie Gubernatorów Wspólnego Centrum Badawczego. Z zastrzeżeniem tego warunku, taki udział odbywa się zgodnie z tymi samymi zasadami i procedurami co zasady i procedury mające zastosowanie do przedstawicieli państw członkowskich i obejmuje prawo do zabierania głosu oraz procedury otrzymywania informacji i dokumentacji w odniesieniu do kwestii, która dotyczy Zjednoczonego Królestwa.

6.

Do celów obliczania wkładu operacyjnego zgodnie z art. UNPRO.2.1 ust. 5 pierwotne środki na zobowiązania zapisane w ostatecznie przyjętym budżecie Unii na odnośny rok na potrzeby finansowania programu „Horyzont Europa”, w tym wydatki na wsparcie programu, zwiększa się o środki odpowiadające zewnętrznym dochodom przeznaczonym na określony cel na podstawie [art. XXX] rozporządzenia Rady [XXX] ustanawiającego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 (12).

7.

Prawo Zjednoczonego Królestwa do reprezentacji i do uczestnictwa w Komitecie Europejskiej Przestrzeni Badawczej i jego podgrupach są takie same jak prawa mające zastosowanie do krajów stowarzyszonych.

8.

Zjednoczone Królestwo może uczestniczyć w konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej („ERIC”) zgodnie z aktami prawnymi ustanawiającymi ERIC oraz z uwzględnieniem jego udziału w programie „Horyzont 2020” zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do tego udziału bezpośrednio przed wejściem w życie niniejszego protokołu oraz jego udziału w programie „Horyzont Europa”, jak określono w niniejszym protokole.

Artykuł 5: Zasady stosowania mechanizmu automatycznej korekty do programu „Horyzont Europa” na podstawie art. UNPRO.2.2 [Programy, do których ma zastosowanie mechanizm automatycznej korekty]

1.

Art. UNPRO.2.2 [Programy, do których ma zastosowanie mechanizm automatycznej korekty] ma zastosowanie do programu „Horyzont Europa”.

2.

Stosuje się następujące zasady:

a)

do celów obliczania automatycznej korekty „dotacje przyznawane w ramach procedur konkurencyjnych” oznaczają dotacje przyznawane w drodze zaproszeń do składania wniosków, w przypadku których beneficjentów końcowych można zidentyfikować w momencie obliczania automatycznej korekty, z wyjątkiem wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich, jak określono w art. 204 rozporządzenia finansowego (13) mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii;

b)

w przypadku podpisania zobowiązania prawnego z koordynatorem konsorcjum, kwoty wykorzystane do ustalenia początkowych kwot zobowiązania prawnego, o którym mowa w art. UNPRO.2.2 akapit pierwszy [Programy, do których ma zastosowanie mechanizm automatycznej korekty], stanowią skumulowane początkowe kwoty przydzielone w zobowiązaniu prawnym członkom konsorcjum będącym podmiotami ze Zjednoczonego Królestwa;

c)

wszystkie kwoty zobowiązań prawnych ustala się z wykorzystaniem systemu elektronicznego Komisji Europejskiej eCorda;

d)

„koszty nieinterwencyjne” oznaczają koszty programu operacyjnego inne niż dotacje przyznawane w ramach procedur konkurencyjnych, w tym wydatki na wsparcie, administrację dotyczącą poszczególnych programów, inne działania (14);

e)

kwoty przyznane organizacjom międzynarodowym jako podmiotom prawnym będącym beneficjentem końcowym (15) uznaje się za koszty nieinterwencyjne.

3.

Mechanizm ten stosuje się w następujący sposób:

a)

Automatyczne korekty za rok N w odniesieniu do wykonania środków na zobowiązania za rok N stosuje się na podstawie danych dotyczących roku N i roku N+1 z systemu eCorda, o którym mowa w ust. 2 lit. c), w roku N+2, po zastosowaniu wszelkich dostosowań, zgodnie z art. UNPRO.2.1 ust. 8, do wkładu Zjednoczonego Królestwa w program „Horyzont Europa”. Uwzględniana kwota będzie równa kwocie dotacji przyznawanych w ramach procedur konkurencyjnych, w odniesieniu do której dostępne są dane.

b)

Kwotę automatycznej korekty oblicza się, przyjmując różnicę między:

i)

łączną kwotą tych dotacji przyznanych w ramach procedur konkurencyjnych podmiotom ze Zjednoczonego Królestwa jako zobowiązania zaciągnięte ze środków budżetowych na rok N oraz

ii)

kwotą dostosowanej składki Zjednoczonego Królestwa na rok N pomnożoną przez stosunek

(A)

kwoty dotacji przyznanych w ramach procedur konkurencyjnych na środki na zobowiązania z roku N na ten program do

(B)

sumy wszystkich zobowiązań prawnych zaciągniętych w odniesieniu do środków na zobowiązania za rok N, w tym wydatków na wsparcie.

W przypadku dokonania jakiejkolwiek korekty w sytuacjach, w których podmioty ze Zjednoczonego Królestwa są wyłączone, zgodnie z art. UNPRO.2.1 ust. 8, w obliczeniach nie uwzględnia się odpowiednich kwot dotacji przyznawanych w ramach procedur konkurencyjnych.

Artykuł 6: Wykluczenie z funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji

1.

Zjednoczone Królestwo i podmioty ze Zjednoczonego Królestwa nie uczestniczą w funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) ustanowionym w ramach programu „Horyzont Europa”. Fundusz EIC jest instrumentem finansowym, który stanowi część instrumentu „Akcelerator” EIC w ramach programu „Horyzont Europa” i który zapewnia inwestycje kapitałowe lub w innej formie zwrotnej (16).

2.

Od 2021 r. do 2027 r. każdego roku wkład Zjednoczonego Królestwa do programu „Horyzont Europa” dostosowuje się o kwotę uzyskaną w wyniku pomnożenia szacunkowych kwot, które mają zostać przydzielone beneficjentom funduszu EIC ustanowionego w ramach programu, z wyłączeniem kwoty wynikającej ze spłat i zwrotów, przez klucz do ustalenia wkładu określony w art. UNPRO.2.1 ust. 6.

3.

Po każdym roku N, w którym dokonano dostosowania zgodnie z ust. 2, wkład Zjednoczonego Królestwa jest w kolejnych latach korygowany w górę lub w dół poprzez pomnożenie różnicy między szacunkową kwotą przyznaną beneficjentom funduszu EIC, o której mowa w art. 6 ust. 2, a kwotą przyznaną beneficjentom funduszu EIC w roku N, przez klucz do ustalenia wkładu określony w art. UNPRO 2.1 ust. 6.

Artykuł 7: Szczegółowe warunki udziału w programie Euratomu

1.

Zjednoczone Królestwo uczestniczy jako kraj stowarzyszony we wszystkich częściach programu Euratomu.

2.

Z zastrzeżeniem postanowień umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, w szczególności art. UNPRO.1.4 [Zgodność z zasadami programu], podmioty ze Zjednoczonego Królestwa mogą uczestniczyć we wszystkich aspektach programu Euratomu na warunkach równoważnych warunkom mającym zastosowanie do podmiotów prawnych Euratomu.

3.

Podmioty ze Zjednoczonego Królestwa mogą uczestniczyć w bezpośrednich działaniach JRC zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego protokołu.

Artykuł 8: Szczegółowe warunki udziału w działaniach Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, w umowie ITER i w umowie w sprawie szeroko zakrojonej koncepcji

1.

Zjednoczone Królestwo uczestniczy jako członek Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) zgodnie z decyzją Rady w sprawie F4E i załączonym do niej statutem przedsięwzięcia („statut F4E”), z późniejszymi zmianami lub przyszłymi zmianami, i przyczynia się do przyszłej współpracy naukowej i technologicznej w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej poprzez stowarzyszenie Zjednoczonego Królestwa z programem Euratomu.

2.

Z zastrzeżeniem postanowień umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, w szczególności art. UNPRO.1.4 [Zgodność z zasadami programu], podmioty ze Zjednoczonego Królestwa mogą uczestniczyć we wszystkich działaniach F4E na takich samych warunkach jak warunki mające zastosowanie do podmiotów prawnych Euratomu.

3.

Przedstawiciele Zjednoczonego Królestwa uczestniczą w posiedzeniach F4E zgodnie ze statutem F4E.

4.

Zgodnie z art. 7 decyzji Rady w sprawie F4E Zjednoczone Królestwo stosuje Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich do wspólnego przedsięwzięcia, jego dyrektora i personelu w związku z prowadzeniem przez nich działań zgodnie z decyzją Rady w sprawie F4E. Zgodnie z art. 8 decyzji Rady w sprawie F4E Zjednoczone Królestwo przyznaje również wspólnemu przedsięwzięciu F4E w ramach jego oficjalnej działalności wszystkie korzyści, o których mowa w załączniku III do Traktatu Euratom.

5.

Strony uzgadniają, że:

a)

Umowa w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (umowa ITER) ma zastosowanie do terytorium Zjednoczonego Królestwa, a do celów stosowania niniejszego artykułu niniejszy protokół uznaje się za odpowiednią umowę do celów art. 21 umowy ITER;

b)

Umowa w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (umowa w sprawie przywilejów i immunitetów) ma zastosowanie do terytorium Zjednoczonego Królestwa, a do celów stosowania niniejszego artykułu niniejszy protokół uznaje się za odpowiednią umowę do celów art. 24 umowy w sprawie przywilejów i immunitetów; oraz

c)

Umowa między Rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej dotycząca wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej (umowa w sprawie szeroko zakrojonej koncepcji) ma zastosowanie do terytorium Zjednoczonego Królestwa, w szczególności przywileje i immunitety na podstawie art. 13 i 14.5, a do celów stosowania niniejszego artykułu niniejszy protokół uznaje się za odpowiednią umowę do celów art. 26 umowy w sprawie szeroko zakrojonej koncepcji.

6.

Euratom informuje Zjednoczone Królestwo o ewentualnej zmianie umowy ITER, umowy w sprawie szeroko zakrojonej koncepcji lub umowy w sprawie przywilejów i immunitetów. Wszelkie zmiany, które mogłyby mieć wpływ na prawa lub obowiązki Zjednoczonego Królestwa, są w tym względzie omawiane na forum Specjalnego Komitetu ds. Udziału w Programach Unii w celu dostosowania udziału Zjednoczonego Królestwa do nowej sytuacji. Wszelkie zmiany, które miałyby wpływ na prawa i obowiązki Zjednoczonego Królestwa, wymagają formalnej zgody Zjednoczonego Królestwa przed wejściem w życie w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa.

7.

Euratom i Zjednoczone Królestwo mogą uzgodnić w umowie szczegółowej, że podmioty prawne z siedzibą w Unii mogą kwalifikować się do udziału w działaniach Zjednoczonego Królestwa związanych z działaniami prowadzonymi przez F4E.

Artykuł 9: Wzajemność

Do celów niniejszego artykułu „podmiot unijny” oznacza każdy rodzaj podmiotu, niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna czy inny rodzaj podmiotu, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii.

Kwalifikujące się podmioty unijne mogą uczestniczyć w programach Zjednoczonego Królestwa równoważnych programom, o których mowa w art. 1 lit. b), c) i d) [Zakres udziału Zjednoczonego Królestwa] niniejszego Protokołu, zgodnie z prawem i zasadami obowiązującymi w Zjednoczonym Królestwie.

Artykuł 10: Własność intelektualna

W odniesieniu do programów i działań wymienionych w art. 1 [Zakres udziału Zjednoczonego Królestwa] i z zastrzeżeniem postanowień umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, w szczególności art. UNPRO.1.4 [Zgodność z zasadami programu], podmioty ze Zjednoczonego Królestwa uczestniczące w programach objętych niniejszym protokołem, w odniesieniu do własności, wykorzystania i rozpowszechniania informacji i własności intelektualnej wynikających z takiego uczestnictwa, mają prawa i obowiązki równoważne prawom i obowiązkom podmiotów mających siedzibę w Unii i uczestniczących w przedmiotowych programach i działaniach. Postanowienie to nie ma zastosowania do wyników uzyskanych z projektów rozpoczętych przed stosowaniem niniejszego protokołu.

PROJEKT PROTOKOŁU II

w sprawie dostępu Zjednoczonego Królestwa do usług ustanowionych w ramach niektórych programów i działań Unii, w których Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy

Artykuł 1: Zakres dostępu

Zjednoczone Królestwo ma dostęp do następujących usług na warunkach określonych w umowie o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, aktach podstawowych i wszelkich innych przepisach dotyczących wdrażania odpowiednich programów i działań Unii:

a)

usługi obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST) zdefiniowane w art. 54 rozporządzenia XXX (17) [rozporządzenie w sprawie przestrzeni kosmicznej].

Do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych określających warunki dostępu państwa trzeciego do trzech publicznie dostępnych usług SST, usługi SST, o których mowa w art. 5 ust. 1 decyzji 541/2014/UE, są świadczone na rzecz Zjednoczonego Królestwa oraz publicznych i prywatnych właścicieli i operatorów statków kosmicznych działających w Zjednoczonym Królestwie lub ze Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 5 ust. 2 tej decyzji (lub wszelkimi aktami prawnymi zastępującymi ją ze zmianami lub bez nich).

Artykuł 2: Czas trwania dostępu

Zjednoczone Królestwo ma dostęp do usług, o których mowa w art. 1, przez cały okres ich trwania lub przez cały okres obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy.

Artykuł 3: Szczegółowe warunki dostępu do usług SST

Dostęp do publicznie dostępnych usług SST, o których mowa w art. 54 ust. 1 lit. a), b) i c) tego rozporządzenia, przyznaje się Zjednoczonemu Królestwu (18) zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia XXX na jego wniosek i na warunkach mających zastosowanie do państw trzecich.

Dostęp Zjednoczonego Królestwa do usług SST, o których mowa w art. 54 ust. 1 lit. d) aktu podstawowego, podlega, o ile jest możliwy (19), warunkom mającym zastosowanie do państw trzecich.

DEKLARACJA W SPRAWIE PRZYJĘCIA DECYZJI STWIERDZAJĄCYCH ODPOWIEDNI STOPIEŃ OCHRONY W ODNIESIENIU DO ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Strony przyjmują do wiadomości wyrażony przez Komisję Europejską zamiar niezwłocznego wszczęcia procedury przyjęcia decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i dyrektywy dotyczącej egzekwowania prawa, a także jej zamiar ścisłej współpracy w tym celu z innymi organami i instytucjami zaangażowanymi w odpowiednią procedurę podejmowania decyzji.


(1)  Do celów zobowiązań uwzględnionych w niniejszej deklaracji, jeżeli chodzi o Unię Europejską, odniesienia do uczestników należy rozumieć jako odniesienia do Unii Europejskiej, jej państw członkowskich, lub Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w zależności od przypadku.

(2)  Do tego celu dyskryminacja oznacza, że porównywalne sytuacje są traktowane w różny sposób, przy czym takie różne traktowanie nie jest obiektywnie uzasadnione.

(3)  Badania i rozwój zdefiniowane w Podręczniku Frascati OECD

(4)  [wstawić sygnaturę Dz.U.]

(5)  [wstawić sygnaturę Dz.U.]

(6)  [wstawić sygnaturę Dz.U.]

(7)  [wstawić sygnaturę Dz.U.]

(8)  [wstawić sygnaturę Dz.U.] (ze zmianami)

(9)  Odniesienia do „państw uczestniczących” zostaną sfinalizowane zgodnie z terminologią aktów podstawowych po ich przyjęciu.

(10)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008.

(11)  [Dz.U. L …]

(12)  [Dz.U. L …; COM(2020) 441]

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. UE L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(14)  „inne działania” mogą obejmować nagrody, instrumenty finansowe, świadczenie usług technicznych/naukowych przez JRC, składki (OECD, Eureka, IPEEC, IEA,...), umowy o delegowaniu zadań, ekspertów (osoby oceniające, monitorowanie projektów);

(15)  Organizacje międzynarodowe uznaje się za koszty nieinterwencyjne tylko wtedy, gdy są beneficjentami końcowymi. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy organizacja międzynarodowa jest koordynatorem projektu (zajmuje się dystrybucją środków dla innych koordynatorów).

(16)  Definicję tę zastępuje się definicją z aktu ustawodawczego zawartą w przypisie do tego aktu ustawodawczego w ostatecznej wersji protokołu (ostatnia definicja funduszu EIC w programie „Horyzont 2020” znajduje się w decyzji Komisji C(2020) 4001 zmieniającej decyzję C(2019) 5323)). Jeśli definicja w odniesieniu do programu „Horyzont Europa” nie będzie dostępna po zakończeniu prac nad protokołem, może wymagać ponownego przeformułowania.

(17)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady XXX ustanawiające program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013, (UE) nr 377/2014 i decyzję 541/2014/UE [COM/2018/447 final] [Dz.U. L...].

(18)  Jest to uzależnione od ostatecznego warunku przewidzianego w akcie podstawowym i od tego, czy obie Strony uzgodnią warunek świadczenia usługi SST.

(19)  Jest to uzależnione od ostatecznego warunku przewidzianego w akcie podstawowym i od tego, czy obie Strony uzgodnią warunek świadczenia usługi SST.


Top