Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D0836

Decyzja nr 1/2018 Podkomitetu ds. Ceł UE–Gruzja z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zastąpienia Protokołu I do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2018/836]

OJ L 140, 6.6.2018, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/836/oj

6.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/107


DECYZJA NR 1/2018 PODKOMITETU DS. CEŁ UE–GRUZJA

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zastąpienia Protokołu I do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2018/836]

PODKOMITET DS. CEŁ UE–GRUZJA,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (1), w szczególności jego art. 23 ust. 2,

uwzględniając Protokół I do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 23 ust. 2 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony („Układ”), znajduje się odwołanie do Protokołu I do Układu („Protokół I”) w odniesieniu do reguł pochodzenia.

(2)

Układ wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

(3)

Art. 38 Protokołu I stanowi, że Podkomitet ds. Ceł, o którym mowa w art. 74 ust. 1 Układu, może zdecydować o wprowadzeniu zmian do postanowień Protokołu I.

(4)

Regionalna konwencja w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (2) („Konwencja”) ma na celu zastąpienie protokołów dotyczących reguł pochodzenia obowiązujących obecnie w państwach strefy paneurośródziemnomorskiej jednym aktem prawnym.

(5)

Unia podpisała Konwencję w dniu 15 czerwca 2011 r. Decyzją nr 1/2016 (3) Wspólny Komitet ustanowiony na mocy art. 3 ust. 1 Konwencji uznał, że Gruzję należy zaprosić do przystąpienia do Konwencji.

(6)

Unia i Gruzja złożyły swoje instrumenty przyjęcia u depozytariusza Konwencji odpowiednio dnia 26 marca 2012 r. i 17 maja 2017 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 3 Konwencji, weszła ona w życie w odniesieniu do Unii i do Gruzji odpowiednio w dniu 1 maja 2012 r. i 1 lipca 2017 r.

(7)

Protokół I powinien zatem zostać zastąpiony nowym protokołem odwołującym się do Konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Protokół I do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2018 r.

W imieniu Podkomitetu ds. Ceł

Przewodniczący

S. URIDIA

Sekretarze

D. WENCEL

M. KHVEDELIDZE


(1)  Dz.U. L 261 z 30.8.2014, s. 4.

(2)  Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.

(3)  Decyzja nr 1/2016 Wspólnego Komitetu Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wniosku Gruzji o przystąpienie do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia jako Umawiająca się Strona (Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 118).


ZAŁĄCZNIK

PROTOKÓŁ I

w sprawie definicji pojęcia »produkty pochodzące« oraz metod współpracy administracyjnej

Artykuł 1

Obowiązujące reguły pochodzenia

1.   Do celów wdrożenia niniejszego Układu stosuje się dodatek I oraz odpowiednie postanowienia dodatku II do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (1) (»Konwencja«).

2.   Wszystkie odniesienia do »odpowiedniej umowy« zawarte w dodatku I i w odpowiednich postanowieniach dodatku II do Konwencji interpretowane są jako odniesienia do niniejszego Układu.

Artykuł 2

Rozstrzyganie sporów

1.   Spory zaistniałe w związku z procedurami weryfikacji określonymi w art. 32 dodatku I do Konwencji, których nie można rozstrzygnąć pomiędzy organami celnymi wnioskującymi o przeprowadzenie weryfikacji a organami celnymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tej weryfikacji, przekazuje się Podkomitetowi ds. Ceł. Postanowienia dotyczące mechanizmu rozstrzygania sporów określone w rozdziale 14 (Rozstrzyganie sporów) tytułu IV (Handel i zagadnienia związane z handlem) niniejszego Układu nie mają zastosowania.

2.   We wszystkich przypadkach rozstrzyganie sporów pomiędzy importerem a organami celnymi kraju przywozu podlega prawodawstwu tego kraju.

Artykuł 3

Zmiany w Protokole

Podkomitet ds. Ceł może zdecydować o wprowadzeniu zmian do postanowień niniejszego Protokołu.

Artykuł 4

Wystąpienie z Konwencji

1.   Jeżeli Unia Europejska lub Gruzja zawiadomi na piśmie depozytariusza Konwencji o zamiarze wystąpienia z Konwencji zgodnie z jej art. 9, Unia i Gruzja niezwłocznie rozpoczną negocjacje w sprawie reguł pochodzenia w celu wdrożenia niniejszego Układu.

2.   Do czasu wejścia w życie takich nowo wynegocjowanych reguł pochodzenia do niniejszego Układu nadal mają zastosowanie reguły pochodzenia zawarte w dodatku I oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie postanowienia dodatku II do Konwencji, mające zastosowanie w momencie wystąpienia. Jednakże począwszy od momentu wystąpienia, reguły pochodzenia zawarte w dodatku I oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie postanowienia dodatku II do Konwencji uznaje się za umożliwiające dwustronną kumulację wyłącznie między Unią a Gruzją.

Artykuł 5

Postanowienia przejściowe – kumulacja

Niezależnie od art. 16 ust. 5 i art. 21 ust. 3 dodatku I do Konwencji, w przypadku gdy kumulacja obejmuje wyłącznie państwa EFTA, Wyspy Owcze, Unię, Turcję, uczestników procesu stabilizacji i stowarzyszenia, Republikę Mołdawii i Gruzję, dowodem pochodzenia może być świadectwo przewozowe EUR.1 lub deklaracja pochodzenia.


(1)  Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.


Top