EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018A0426(01)

Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określająca warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

OJ L 106, 26.4.2018, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/639/oj

Related Council decision
Related Council decision

26.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/3


UMOWA

o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określająca warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”,

z jednej strony,

oraz

KRÓLESTWO MAROKAŃSKIE, zwane dalej „Marokiem”,

z drugiej strony,

zwane dalej „Stronami”,

MAJĄC NA UWADZE, że Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony (1), który wszedł w życie w dniu 1 marca 2000 r., przewiduje współpracę naukową, techniczną i technologiczną;

MAJĄC NA UWADZE, że Umowa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim o współpracy naukowo-technicznej, która weszła w życie w dniu 14 marca 2005 r., ustanawia formalne ramy dla współpracy Stron w dziedzinie badań naukowych i technicznych;

MAJĄC NA UWADZE, że proces prowadzący do utworzenia partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego („PRIMA”) rozpoczął się w 2012 r. podczas Eurośródziemnomorskiej konferencji na temat nauki, technologii i innowacji w Barcelonie, której uczestnicy uzgodnili, że uruchomią odnowione partnerstwo w dziedzinie badań naukowych i innowacji oparte na zasadach współodpowiedzialności, wspólnego interesu i obopólnych korzyści;

MAJĄC NA UWADZE, że Maroko odgrywa aktywną rolę w tym procesie i w piśmie z dnia 26 września 2014 r. formalnie wyraziło swoje zobowiązanie do wniesienia wkładu finansowego w PRIMA;

MAJĄC NA UWADZE, że w grudniu 2014 r. kilka państw członkowskich Unii wraz z państwami trzecimi, w tym Marokiem, przedłożyło Komisji Europejskiej propozycję „wspólnego programu PRIMA”;

MAJĄC NA UWADZE, że decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 (2) uregulowano warunki uczestnictwa państw członkowskich Unii i państw trzecich stowarzyszonych w ramach Horyzontu 2020 – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) (zwanego dalej „Horyzontem 2020”), które są państwami uczestniczącymi tej inicjatywy, w szczególności w zakresie ich zobowiązań finansowych i udziału w strukturach zarządzania tej inicjatywy;

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z decyzją (UE) 2017/1324 Maroko ma stać się państwem uczestniczącym w PRIMA z zastrzeżeniem zawarcia z Unią umowy międzynarodowej o współpracy naukowo-technicznej, określającej warunki jego uczestnictwa w PRIMA;

MAJĄC NA UWADZE, że Maroko wyraziło chęć przystąpienia do PRIMA jako państwo uczestniczące na równi z państwami członkowskimi Unii i państwami trzecimi stowarzyszonymi w ramach programu „Horyzont 2020”, uczestniczącymi w PRIMA;

MAJĄC NA UWADZE, że do uregulowania praw i obowiązków Maroka jako państwa uczestniczącego w inicjatywie PRIMA potrzebna jest umowa międzynarodowa między Unią a Marokiem,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszej Umowy jest określenie warunków dotyczących udziału Maroka w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego („PRIMA”).

Artykuł 2

Warunki udziału Maroka w PRIMA

Maroko uczestniczy w PRIMA na warunkach określonych w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324. Strony realizują zobowiązania określone w decyzji (UE) 2017/1324 oraz wprowadzają stosowne środki, w szczególności poprzez świadczenie wszelkiej niezbędnej pomocy w celu zapewnienia stosowania art. 10 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 i 4 tej decyzji. Strony dokonują szczegółowych ustaleń dotyczących pomocy, gdyż ustalenia takie mają zasadnicze znaczenie dla ich współpracy w ramach niniejszej Umowy.

Artykuł 3

Terytorialny zakres stosowania

Terytorialny zakres stosowania niniejszej Umowy odpowiada terytorialnemu zakresowi stosowania określonemu w Układzie eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony.

Artykuł 4

Podpisanie i tymczasowe stosowanie

Niniejszą Umowę stosuje się tymczasowo począwszy od daty jej podpisania.

Artykuł 5

Wejście w życie i okres obowiązywania

1.   Strony zatwierdzają niniejszą Umowę zgodnie ze swoimi procedurami.

2.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym obie Strony powiadomią się wzajemnie na piśmie kanałami dyplomatycznymi o zakończeniu procedur, o których mowa w ust. 1.

3.   Umowa pozostaje w mocy dopóty, dopóki obowiązują przepisy decyzji (UE) 2017/1324, chyba że zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron zgodnie z art. 6.

Artykuł 6

Wypowiedzenie

1.   Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zamiarze jej rozwiązania.

Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia przez adresata.

2.   Projekty i działania będące w trakcie realizacji w momencie rozwiązania niniejszej Umowy będą kontynuowane do ich ukończenia na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

3.   Strony określają za obopólną zgodą inne skutki rozwiązania Umowy.

Artykuł 7

Rozstrzyganie sporów

W odniesieniu do wszelkich sporów związanych ze stosowaniem lub wykładnią niniejszej Umowy zastosowanie ma procedura rozstrzygania sporów określona w art. 86 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony.

Niniejszą Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i arabskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Съставено в Брюксел на десети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diez de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne desátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am zehnten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the tenth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le dix avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu desetog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dieci aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának tizedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, tien april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em dez de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la zece aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli desiateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne desetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tionde april år tjugohundraarton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


(1)  Dz.U. UE L 70 z 18.3.2000, s. 2.

(2)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich (Dz.U. L 185 z 18.7.2017, s. 1).


Top