EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017D1064

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 275/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2017/1064]

OJ L 161, 22.6.2017, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1064/oj

22.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/62


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 275/2015

z dnia 30 października 2015 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2017/1064]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

tekst pkt 66d (rozporządzenie (UE) nr 996/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady) otrzymuje brzmienie:

32010 R 0996: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 35), zmienione:

32014 R 0376: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 18).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy przedmiotowego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

W art. 18 ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Liechtenstein i Szwajcaria posiadają wspólną krajową bazę danych dotyczącą zdarzeń w lotnictwie cywilnym. Istotne informacje pochodzące z Liechtensteinu będą łączone z danymi szwajcarskimi w centralnym repozytorium.«”;

2)

po pkt 66gb (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2007) dodaje się, co następuje:

„66gc.

32014 R 0376: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 18).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy przedmiotowego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

Liechtenstein i Szwajcaria posiadają wspólną krajową bazę danych dotyczącą zdarzeń w lotnictwie cywilnym. Istotne informacje pochodzące z Liechtensteinu będą łączone z danymi szwajcarskimi w centralnym repozytorium. W związku z dwustronną współpracą ze Szwajcarią dotyczącą zdarzeń w lotnictwie cywilnym w Liechtensteinie Liechtenstein będzie rozpatrywał napływające wnioski w ścisłej współpracy ze Szwajcarią zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 376/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 18.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top