EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D2178

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/2178]

Dz.U. L 341 z 15.12.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2178/oj

15.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/30


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 143/2015

z dnia 11 czerwca 2015 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/2178]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 3/2014 z dnia 24 października 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (3).

(4)

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013 uchyla, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 r., dyrektywę Rady 93/14/EWG (4), dyrektywę Rady 93/30/EWG (5), dyrektywę Rady 93/33/EWG (6), dyrektywę Rady 93/93/EWG (7), dyrektywę 95/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8), dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (9), dyrektywę 2000/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (10), dyrektywę 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (11), dyrektywę 2002/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (12), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/62/WE (13), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE (14), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/78/WE (15), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/79/WE (16), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/80/WE (17) i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/139/WE (18), które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 r.

(5)

Ze względów praktycznych akty wymienione pod tytułem „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY” w rozdziale I załącznika II do Porozumienia EOG otrzymują zmienione oznaczenia.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 45zzu (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012) dodaje się punkty w brzmieniu:

„46.

32013 R 0168: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 52).

46a.

32014 R 0003: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 3/2014 z dnia 24 października 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz.U. L 7 z 10.1.2014, s. 1).

46b.

32014 R 0044: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz.U. L 25 z 28.1.2014, s. 1).”;

2)

skreśla się tekst w pkt 45h (dyrektywa Rady 93/14/EWG), pkt 45i (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/80/WE), pkt 45j (dyrektywa Rady 93/30/EWG), pkt 45 l (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/79/WE), pkt 45 m (dyrektywa Rady 93/33/EWG), pkt 45n (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/139/WE), pkt 45p (dyrektywa Rady 93/93/EWG), pkt 45q (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/62/WE), pkt 45s (dyrektywa 95/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), pkt 45x (dyrektywa 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), pkt 45z (dyrektywa 2000/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), pkt 45za (dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), pkt 45zb (dyrektywa 2002/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), pkt 45zv (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE) i pkt 45zw (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/78/WE) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 r.;

3)

w tytule „AKTY, KTÓRE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY BIORĄ POD UWAGĘ” numerację punktów od 46 (skreślony) do 48 (Komunikat interpretacyjny Komisji 2007/C-68/04) zmienia się odpowiednio na 1–3.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 168/2013 i rozporządzeń delegowanych (UE) nr 3/2014 i (UE) nr 44/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2015 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 52.

(2)  Dz.U. L 7 z 10.1.2014, s. 1.

(3)  Dz.U. L 25 z 28.1.2014, s. 1.

(4)  Dz.U. L 121 z 15.5.1993, s. 1.

(5)  Dz.U. L 188 z 29.7.1993, s. 11.

(6)  Dz.U. L 188 z 29.7.1993, s. 32.

(7)  Dz.U. L 311 z 14.12.1993, s. 76.

(8)  Dz.U. L 52 z 8.3.1995, s. 1.

(9)  Dz.U. L 226 z 18.8.1997, s. 1.

(10)  Dz.U. L 106 z 3.5.2000, s. 1.

(11)  Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s. 1.

(12)  Dz.U. L 252 z 20.9.2002, s. 20.

(13)  Dz.U. L 198 z 30.7.2009, s. 20.

(14)  Dz.U. L 222 z 25.8.2009, s. 1.

(15)  Dz.U. L 231 z 3.9.2009, s. 8.

(16)  Dz.U. L 201 z 1.8.2009, s. 29.

(17)  Dz.U. L 202 z 4.8.2009, s. 16.

(18)  Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 3.

(*1)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


Top