EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2435

Decyzja nr 1/2015 Rady Stowarzyszenia UE–Egipt z dnia 21 września 2015 r. zastępująca Protokół 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2015/2435]

OJ L 334, 22.12.2015, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2435/oj

22.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/62


DECYZJA NR 1/2015 RADY STOWARZYSZENIA UE–EGIPT

z dnia 21 września 2015 r.

zastępująca Protokół 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2015/2435]

RADA STOWARZYSZENIA UE–EGIPT

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami Cczłonkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (1), w szczególności jego art. 27,

uwzględniając Protokół 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 27 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (zwanego dalej „Układem”) odsyła do Protokołu 4 do Układu (zwanego dalej „Protokołem 4”), który ustanawia reguły pochodzenia i przewiduje kumulację pochodzenia pomiędzy Unią Europejską, Egiptem i innymi Umawiającymi się Stronami Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (2) (zwanej dalej „Konwencją”).

(2)

Art. 39 Protokołu 4 stanowi, że Rada Stowarzyszenia, o której mowa w art. 74 Układu, może podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian do postanowień tego protokołu.

(3)

Konwencja ma na celu zastąpienie protokołów dotyczących reguł pochodzenia obowiązujących obecnie w państwach strefy paneurośródziemnomorskiej jednym aktem prawnym.

(4)

Unia i Egipt podpisały Konwencję odpowiednio w dniu 15 czerwca 2011 r. i 9 października 2013 r.

(5)

Unia i Egipt złożyły dokumenty zatwierdzające u depozytariusza Konwencji odpowiednio w dniu 26 marca 2012 r. i 23 kwietnia 2014 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 3 Konwencji, weszła ona w życie w odniesieniu do Unii i Egiptu odpowiednio w dniu 1 maja 2012 r. i 1 czerwca 2014 r.

(6)

Protokół 4 powinien zatem zostać zastąpiony nowym protokołem odsyłającym do Konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Protokół 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lutego 2016 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 września 2015 r.

W imieniu Rady Stowarzyszenia

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 39.

(2)  Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.


ZAŁĄCZNIK

„PROTOKÓŁ 4

dotyczący definicji pojęcia »produkty pochodzące« oraz metod współpracy administracyjnej

Artykuł 1

Obowiązujące reguły pochodzenia

1.   Do celów wykonania niniejszego Układu stosuje się dodatek I i odpowiednie postanowienia dodatku II do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (1) (zwanej dalej »Konwencją«).

2.   Wszystkie odniesienia do »odpowiedniej umowy« zawarte w dodatku I i w odpowiednich postanowieniach dodatku II do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia traktuje się jako odniesienia do niniejszego Układu.

Artykuł 2

Rozstrzyganie sporów

1.   Spory zaistniałe w związku z procedurami weryfikacji określonymi w art. 32 dodatku I do Konwencji, których nie można rozstrzygnąć pomiędzy organami celnymi wnioskującymi o przeprowadzenie weryfikacji a organami celnymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie weryfikacji, przekazuje się Radzie Stowarzyszenia.

2.   We wszystkich przypadkach rozstrzyganie sporów pomiędzy importerem a organami celnymi kraju przywozu podlega prawodawstwu tego kraju.

Artykuł 3

Zmiany w protokole

Rada Stowarzyszenia może podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian do postanowień niniejszego protokołu.

Artykuł 4

Wystąpienie z Konwencji

1.   Jeżeli Unia Europejska lub Egipt zawiadomią na piśmie depozytariusza Konwencji o zamiarze wystąpienia z Konwencji zgodnie z jej art. 9, Unia i Egipt niezwłocznie rozpoczną negocjacje w sprawie reguł pochodzenia w celu wykonania niniejszego Układu.

2.   Do czasu wejścia w życie takich nowo wynegocjowanych reguł pochodzenia nadal mają zastosowanie do niniejszego Układu reguły pochodzenia zawarte w dodatku I do Konwencji oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie postanowienia dodatku II do Konwencji, mające zastosowanie w momencie wystąpienia. Jednakże począwszy od momentu wystąpienia, reguły pochodzenia zawarte w dodatku I oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie postanowienia dodatku II do Konwencji uznaje się za umożliwiające dwustronną kumulację wyłącznie między Unią Europejską a Egiptem.”


(1)  Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.


Top