Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D1808

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 249/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/1808]

OJ L 263, 8.10.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1808/oj

8.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/40


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 249/2014

z dnia 13 listopada 2014 r.

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/1808]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w celu uwzględnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiającego program Copernicus i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (1).

(2)

Właściwe jest, aby udział państw EFTA w działaniach wynikających z rozporządzenia (UE) nr 377/2014 rozpoczął się od dnia 1 stycznia 2014 r., nawet jeśli niniejsza decyzja zostanie przyjęta po dniu 10 lipca 2014 r. lub jeśli spełnienie wymogów konstytucyjnych, o ile występują, odnoszących się do niniejszej decyzji zostanie zgłoszone po tej dacie.

(3)

Podmioty mające siedzibę w państwach EFTA powinny być uprawnione do uczestnictwa w działaniach, które rozpoczynają się przed wejściem w życie niniejszej decyzji. Koszty poniesione na takie działania, których realizacja rozpoczyna się po dniu 1 stycznia 2014 r., można uznać za kwalifikowalne na tych samych warunkach jak te mające zastosowanie do kosztów poniesionych przez podmioty mające siedzibę w państwach członkowskich UE, pod warunkiem że niniejsza decyzja wejdzie w życie przed zakończeniem danego działania.

(4)

Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić podjęcie szerszej współpracy od dnia 1 stycznia 2014 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po art. 1 ust. 8c protokołu 31 do Porozumienia EOG dodaje się ustęp w brzmieniu:

„8d.

a)

Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., państwa EFTA uczestniczą w działaniach, które mogą wynikać z następującego aktu prawnego Unii:

32014 R 0377: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44).

b)

Państwa EFTA wnoszą wkład finansowy w działania, o których mowa w lit. a), zgodnie z art. 82 ust. 1 lit. a) Porozumienia i protokołem 32 do Porozumienia.

c)

Koszty poniesione na działania, których realizacja rozpoczyna się po dniu 1 stycznia 2014 r., można uznać za kwalifikowalne od momentu rozpoczęcia działania na podstawie odpowiedniej umowy o udzielenie dotacji lub decyzji o przyznaniu dotacji, pod warunkiem że decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 249/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. wejdzie w życie przed zakończeniem działania.

d)

Państwa EFTA w pełni uczestniczą, bez prawa głosu, we wszystkich komitetach Unii, które wspierają Komisję Europejską w zarządzaniu działaniami, o których mowa w lit. a), oraz ich rozwoju i realizacji.

e)

Niniejszego ustępu nie stosuje się do Norwegii i Liechtensteinu.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top