Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0123

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

OJ L 339, 18.12.2008, p. 115–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 149 - 150

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/123/oj

18.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/115


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 123/2008

z dnia 7 listopada 2008 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2008 z dnia 26 września 2008 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (2).

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008 uchyla rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 (3), które jest uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

tekst pkt 1 (rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97) otrzymuje brzmienie:

32008 R 0295: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

Liechtenstein jest zwolniony z obowiązku gromadzenia danych wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem szczegółowego modułu statystyk strukturalnych dotyczących demografii przedsiębiorstw zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. i).

Po raz pierwszy Liechtenstein dostarczy wymagane dane za rok 2009.”;

2)

w pkt 20c (rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

„,zmienione:

32008 R 0295: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 295/2008 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (4).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2008 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

JKW Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 20.11.2008, s. 37.

(2)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13.

(3)  Dz.U. L 14 z 17.1.1997, s. 1.

(4)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top