EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0042

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

OJ L 223, 21.8.2008, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 068 P. 126 - 128

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/42(2)/oj

21.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/33


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

nr 42/2008

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1091/2005 (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/407/WE z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zharmonizowanego monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w przypadku Salmonella u drobiu i świń (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/411/WE z dnia 14 czerwca 2007 r. zakazującą wprowadzania do obrotu produktów pochodzących od bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniającą takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą decyzję 2005/598/WE (4).

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/453/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiającą status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (5).

(6)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/570/WE z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniającą decyzję 2003/634/WE zatwierdzającą programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (6).

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 646/2007 uchyla uwzględnione w Porozumieniu rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2005 (7), które należy w związku z tym uchylić w ramach Porozumienia.

(8)

Decyzja 2007/411/WE uchyla uwzględnioną w Porozumieniu decyzję Komisji 2005/598/WE (8), którą w związku z tym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(9)

Decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. Islandia przejęła akty, o których mowa w rozdziale I załącznika I, z wyłączeniem przepisów dotyczących żywych zwierząt innych niż ryby i zwierzęta akwakultury oraz produktów zwierzęcych, takich jak komórki jajowe, zarodki i nasienie.

(10)

Akty, o których mowa w rozdziale I załącznika I, stosuje się do Islandii, o ile w odniesieniu do szczególnego aktu nie zostanie określone, że nie ma on zastosowania do Islandii. W związku z tym w odniesieniu do kilku aktów uwzględnionych w Porozumieniu należy wskazać, że nie mają one zastosowania do Islandii.

(11)

W zakresie stosowania niniejszej decyzji do Islandii obowiązuje okres przejściowy, określony w ust. 2 części wprowadzającej rozdziału I załącznika I w obszarach, które nie miały zastosowania do Islandii przed przeglądem tego rozdziału na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r.

(12)

Niniejsza decyzja nie stosuje się do Liechtensteinu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 4.2. w pkt 55 (decyzja Komisji 2003/634/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32007 D 0570: decyzją Komisji 2007/570/WE z dnia 20 sierpnia 2007 r. (Dz.U. L 217 z 22.8.2007, s. 36).”;

2)

po pkt 46 (decyzja Komisji 2007/182/WE) w części 7.2 wprowadza się pkt w brzmieniu:

„47.

32007 R 0646: rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1091/2005 (Dz.U. L 151 z 13.6.2007, s. 21).

48.

32007 D 0407: decyzja Komisji 2007/407/WE z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zharmonizowanego monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w przypadku Salmonella u drobiu i świń (Dz.U. L 153 z 14.6.2007, s. 26).

49.

32007 D 0453: decyzja Komisji 2007/453/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 84).”;

3)

w części 7.2 skreśla się tekst pkt 26 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2005);

4)

w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 7.2. pkt 41 (decyzja Komisji 2005/598/WE) otrzymuje brzmienie:

32007 D 0411: decyzja Komisji 2007/411/WE z dnia 14 czerwca 2007 r. zakazująca wprowadzania do obrotu produktów pochodzących od bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniająca takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 oraz uchylająca decyzję 2005/598/WE (Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 74).”;

5)

w pkt 133 (decyzja Komisji 2007/16/WE) części 1.2 dodaje się zdanie w brzmieniu „Akt ten nie ma zastosowania do Islandii”;

6)

w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 3.2. w pkt: 35 (decyzja Komisji 2007/123/WE), 36 (decyzja Komisji 2006/800/WE), 37 (decyzja Komisji 2006/802/WE), 38 (decyzja Komisji 2007/18/WE), 39 (decyzja Komisji 2007/19/WE) i 40 (decyzja Komisji 2007/24/WE) dodaje się zdanie: „Akt ten nie ma zastosowania do Islandii.”;

7)

w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 4.2 w pkt 58 (decyzja Komisji 2007/17/WE) dodaje się zdanie: „Akt ten nie ma zastosowania do Islandii”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 646/2007 oraz decyzji 2007/407/WE, 2007/411/WE, 2007/453/WE oraz 2007/570/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (9).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2008 r..

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 154 z 12.6.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 151 z 13.6.2007, s. 21.

(3)  Dz.U. L 153 z 14.6.2007, s. 26.

(4)  Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 74.

(5)  Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 84.

(6)  Dz.U. L 217 z 22.8.2007, s. 36.

(7)  Dz.U. L 182 z 13.7.2005, s. 3.

(8)  Dz.U. L 204 z 5.8.2005, s. 22.

(9)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


Top