Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0608

2006/608/WE: Decyzja nr 1/2006 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 2 czerwca 2006 r. określająca wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013 i modyfikująca zmienioną umowę o partnerstwie AKP–WE

OJ L 247, 9.9.2006, p. 22–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 294–297 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/608/oj

9.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/22


DECYZJA NR 1/2006 RADY MINISTRÓW AKP–WE

z dnia 2 czerwca 2006 r.

określająca wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013 i modyfikująca zmienioną umowę o partnerstwie AKP–WE

(2006/608/WE)

RADA MINISTRÓW AKP–WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (1), w wersji zmienionej w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (2), (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP–WE”), w szczególności ust. 3 załącznika Ia do umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik Ia do umowy o partnerstwie AKP–WE, dotyczący wieloletnich finansowych ram współpracy na mocy umowy o partnerstwie AKP–WE na okres następujący po 9. Europejskim Funduszu Rozwoju (EFR), stanowi, że Unia Europejska podejmuje się utrzymać swoje wysiłki związane z pomocą państwom AKP na mocy umowy o partnerstwie AKP–WE co najmniej na poziomie 9. EFR, dodając do tego skutki inflacji, wzrostu w UE oraz jej rozszerzenia o 10 nowych państw członkowskich w 2004 r., lecz nie precyzuje dokładnego czasu trwania (pięć czy sześć lat), kwoty ani instrumentu finansowania (budżet ogólny czy nowy EFR).

(2)

Na zakończenie odbywających się w Brukseli w dniu 23 lutego 2005 r. negocjacji w sprawie zmiany umowy o partnerstwie AKP–WE, UE podjęła się przygotować w możliwie najkrótszym czasie wniosek zawierający konkretną kwotę oraz okres stosowania.

(3)

W dniu 16 grudnia 2005 r. Rada Europejska podjęła decyzję w sprawie czasu trwania (sześć lat), kwoty (22 682 mln EUR według cen bieżących) oraz instrumentu finansowania (10. EFR).

(4)

Grupa państw AKP powinna nadal kwalifikować się do otrzymywania dodatkowych zasobów na mocy innych instrumentów finansowych na warunkach przewidzianych w tych instrumentach zgodnie z deklaracją XV załączoną do umowy o partnerstwie AKP–WE. W przypadku gdy poprzez EFR grupa państw AKP wnosi wkład w międzynarodowe lub międzyregionalne inicjatywy w ramach EFR, powinno się zapewnić, by wkład AKP był widoczny,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Określone w Załączniku do niniejszej decyzji zmiany w Umowie o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., w wersji zmienionej w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r., zostają zatwierdzone przez Radę Ministrów AKP–WE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Port Moresby, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady Ministrów AKP–WE

O. ROJAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

(2)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 26.


ZAŁĄCZNIK

Do umowy o partnerstwie AKP–WE włącza się następujący Załącznik:

„ZAŁĄCZNIK Ib

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013

1.

Do celów określonych w niniejszej umowie całkowita kwota pomocy finansowej udzielanej poprzez EFR grupie państw AKP w ramach wieloletnich ram finansowych na okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2008 r. wynosi 23 966 mln EUR, zgodnie z ust. 2 i 3.

2.

Kwota 21 966 mln EUR na mocy 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) zostaje udostępniona po wejściu w życie wieloletnich ram finansowych. Jest ona rozdzielana między instrumenty współpracy w następujący sposób:

a)

17 766 mln EUR na finansowanie krajowych i regionalnych programów indykatywnych. Przydział ten będzie służyć finansowaniu:

i)

krajowych programów indykatywnych grupy państw AKP zgodnie z art. 1–5 załącznika IV do niniejszej umowy dotyczącego procedur wdrażania i zarządzania;

ii)

regionalnych programów indykatywnych wspierających współpracę oraz integrację regionalną i międzyregionalną grupy państw AKP zgodnie z art. 6–11, art. 13 ust. 1 i art. 14 załącznika IV do niniejszej umowy dotyczącego procedur wdrażania i zarządzania;

b)

2 700 mln EUR na finansowanie współpracy między państwami AKP oraz współpracy międzyregionalnej z wieloma lub wszystkimi państwami AKP, zgodnie z art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 załącznika IV do niniejszej umowy, dotyczącego procedur wdrażania i zarządzania. Alokacja ta obejmuje wsparcie strukturalne dla wspólnych instytucji: Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich określonych i nadzorowanych zgodnie z zasadami i procedurami zawartymi w załączniku III do niniejszej umowy oraz Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, o którym mowa w art. 17 niniejszej umowy. Koperta ta obejmuje także pomoc na rzecz wydatków operacyjnych Sekretariatu AKP, o których mowa w pkt 1 i 2 protokołu 1 załączonego do niniejszej umowy;

c)

1 500 mln EUR na finansowanie instrumentu inwestycyjnego na warunkach określonych w załączniku II (»Zasady i warunki finansowania«) do niniejszej umowy, w tym dodatkowy wkład w wysokości 1 100 mln EUR na poczet zasobów instrumentu inwestycyjnego, zarządzanego jako fundusz odnawialny, z czego 400 mln EUR przeznacza się na dotacje na spłatę odsetek określone w pkt 2 i 4 tego załącznika w okresie obowiązywania 10. EFR.

3.

Działaniami finansowanymi w ramach instrumentu inwestycyjnego, wliczając w to odpowiednie dotacje na spłatę odsetek, zarządza Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). EBI udostępnia, w formie pożyczek z własnych zasobów, kwotę do 2 000 mln EUR w uzupełnieniu do 10. EFR. Zasoby te przyznawane są na cele określone w załączniku II do niniejszej umowy, zgodnie z warunkami przewidzianymi w statucie EBI oraz stosownymi przepisami dotyczącymi zasad i warunków finansowania inwestycji określonymi w tym załączniku. Komisja zarządza wszystkimi pozostałymi zasobami finansowymi na mocy tych wieloletnich ram finansowych.

4.

Saldami pozostałymi z 9. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu 31 grudnia 2007 r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających 9. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek. Środki, które zostaną jednak przydzielone po dniu 31 grudnia 2007 r., do dnia wejścia w życie niniejszej umowy, jak określono powyżej, będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia zdolności operacyjnej administracji UE i pokrycia bieżących kosztów związanych z realizacją rozpoczętych projektów do chwili wejścia w życie 10. EFR.

5.

Kwota całkowita tych wieloletnich ram finansowych obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Środki z 10. EFR, z wyjątkiem kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek, nie będą przydzielane po dniu 31 grudnia 2013 r., chyba że Rada Unii Europejskiej na wniosek Komisji jednomyślnie zadecyduje inaczej.

6.

Komitet Ambasadorów może, w imieniu Rady Ministrów AKP–WE i w ramach kwoty całkowitej wieloletnich ram finansowych, podjąć odpowiednie środki w celu zaspokojenia potrzeb programowania w ramach jednego z przydziałów wymienionych w ust. 2, włącznie z ponownym rozdziałem środków między poszczególne przydziały.

7.

Strony przeprowadzą przegląd wyników oceniający realizację zobowiązań i wypłat oraz wyniki i skutki przekazanej pomocy. Przegląd ten zostanie przeprowadzony na podstawie wniosku przygotowanego przez Komisję w roku 2010. Będzie on stanowił jedną z podstaw decyzji dotyczącej wielkości kwot w ramach współpracy finansowej po roku 2013.

8.

W okresie objętym wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2008–2013 każde państwo członkowskie UE może przekazać Komisji lub EBI dobrowolne wkłady dla wsparcia celów umowy o partnerstwie AKP-WE. Państwa członkowskie mogą również współfinansować projekty lub programy, na przykład w ramach szczególnych inicjatyw zarządzanych przez Komisję lub EBI. Zagwarantowana musi zostać własność AKP na poziomie krajowym w ramach takich inicjatyw.”


DEKLARACJE

Deklaracje dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 uzgodnione na 31. posiedzeniu Rady Ministrów AKP–WE Port Moresby, Papua-Nowa Gwinea 1–2 czerwca 2006 r.

1.   Umowy o partnerstwie gospodarczym: deklaracja UE:

Umowy o partnerstwie gospodarczym, jako instrumenty rozwoju, mają na celu wspieranie płynnej i stopniowej integracji państw AKP z gospodarką światową, szczególnie poprzez pełne wykorzystanie integracji regionalnej i handlu Południe-Południe.

Komisja ponownie potwierdza znaczenie dalszych kroków w kierunki spójnej integracji regionalnej i reform polityk sektorowych; Komisja ponownie potwierdza również, że coraz większe potrzeby związane z realizacją umów o partnerstwie gospodarczym zostaną wzięte pod uwagę w procesie dialogu z państwami AKP pod koniec okresu przeglądu 9. EFR oraz w zakresie środków 10. EFR obejmującego okres po wejściu w życie w dniu 1 stycznia 2008 r.

Ponadto Unia Europejska przywołuje swoje zobowiązania do znacznego zwiększenia pomocy na rzecz wymiany handlowej do 2010 r. oprócz środków EFR.

2.   Fundusze umorzone: deklaracja Wspólnoty:

W oparciu o ocenę wyników, która została przeprowadzona w 2010 r., i o wniosek Komisji, Rada Unii Europejskiej rozważy jednogłośne przyjęcie decyzji w sprawie przekazania wszelkich umorzonych funduszy z projektów AKP finansowanych w ramach dziewiątego i wcześniejszych EFR na poczet rezerw 10 EFR. Z uwagi na ważne cele w zakresie rozwoju, określone w umowach o partnerstwie gospodarczym, Rada Unii Europejskiej podczas rozważań zwróci uwagę na przyznanie dalszego wsparcia na pokrycie kosztów dostosowań strukturalnych i innych potrzeb w zakresie rozwoju w ramach realizacji umów o partnerstwie gospodarczym.

3.   Dotacje na spłatę odsetek: deklaracja Wspólnoty:

Uznając wysokie koszty adaptacyjne, na które narażone są kraje objęte Protokołem w sprawie cukru ze względu na reformy sektora cukru WE, EBI poczyni starania zmierzające do skierowania części środków instrumentu inwestycyjnego i środków własnych na inwestycje w sektor cukru krajów objętych Protokołem w sprawie cukru. Kwota do wysokości 100 mln EUR zostanie uruchomiona w odpowiednich przypadkach i na podstawie kryteriów kwalifikujących określonych w załączniku II do umowy z Kotonu z koperty na dotacje na spłatę odsetek, o której mowa w pkt 2c załącznika Ib do umowy z Kotonu.


Top