EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0298

2005/298/WE: Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

OJ L 95, 14.4.2005, p. 48–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 359–361 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/298(1)/oj

14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/48


DECYZJA NR 2/2005 RADY MINISTRÓW AKP–WE

z dnia 8 marca 2005 r.

dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

(2005/298/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie pomiędzy członkami Grupy Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, oraz Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., zwaną dalej „Umową”, w szczególności art. 38 ust. 3 tej Umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 38 ust. 1 Umowy ustanawia Wspólny Ministerialny Komitet do spraw Handlu AKP-WE.

(2)

Decyzją nr 4/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. Komitet Ambasadorów AKP-WE przyjął regulamin wewnętrzny komitetu na podstawie przekazania uprawnień.

(3)

Niezbędne są pewne zmiany uwzględniające przystąpienie do Unii Europejskiej nowych Państw Członkowskich.

(4)

Na 29 sesji Rady Ministrów AKP-WE, która odbyła się w Gaborone, w Botswanie, w dniu 6 maja 2004 r., podjęto decyzję o wprowadzeniu stosownych zmian w regulaminie wewnętrznym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Skład

1.   W skład Wspólnego Ministerialnego Komitetu ds. Handlu AKP-WE, zwanego dalej Komitetem do spraw Handlu, wchodzą, z jednej strony, po jednym ministrze z każdego Państwa Członkowskiego Wspólnoty Europejskiej oraz członek Komisji Wspólnot Europejskich, a z drugiej strony, według zasady parytetu, ministrowie krajów AKP.

2.   Każda ze stron przekazuje nazwiska swoich przedstawicieli Sekretariatowi Komitetu ds. Handlu.

3.   W celu opracowania zaleceń dotyczących poszczególnych dziedzin wymienionych w art. 12 ust. 1, Komitet ds. Handlu może zdecydować o powołaniu mniejszych zespołów, złożonych z równej liczby członków Komitetu z AKP i Wspólnoty Europejskiej, w tym jednego członka Komisji.

Artykuł 2

Przewodnictwo

Kadencja przewodniczącego Komitetu ds. Handlu jest sześciomiesięczna, a urząd przewodniczącego jest sprawowany przemiennie przez członka Komisji Wspólnot Europejskich reprezentującego Wspólnotę Europejską oraz przez przedstawiciela państw AKP. Pierwszym przewodniczącym jest przedstawiciel państw AKP.

Artykuł 3

Posiedzenia

1.   Komitet ds. Handlu zbiera się co najmniej raz w roku lub częściej na prośbę którejkolwiek ze stron.

2.   Posiedzenia Komitetu ds. Handlu odbywają się albo w zwykłym miejscu posiedzeń Rady Unii Europejskiej albo w siedzibie Sekretariatu Grupy Państw AKP bądź też w mieście znajdującym się w jednym z państw AKP, zgodnie z decyzją Komitetu ds. Handlu.

3.   Posiedzenia Komitetu ds. Handlu zwołuje jego Przewodniczący.

4.   Obrady Komitetu ds. Handlu są wiążące wyłącznie wówczas, gdy obecna jest większość przedstawicieli Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej, jeden członek Komisji Wspólnot Europejskich oraz większość przedstawicieli państw AKP będących członkami Komitetu.

Artykuł 4

Reprezentacja

1.   Członkowie Komitetu ds. Handlu mogą być reprezentowani przez swojego przedstawiciela, jeśli nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu.

2.   Członek Komitetu, który chce wyznaczyć przedstawiciela, musi przekazać Przewodniczącemu jego nazwisko przed posiedzeniem.

3.   Przedstawiciel członka Komitetu ds. Handlu posiada wszystkie prawa przysługujące reprezentowanemu przez niego członkowi.

Artykuł 5

Delegacje

1.   Członkom Komitetu ds. Handlu mogą towarzyszyć urzędnicy odpowiedzialni za zagadnienia związane z handlem.

2.   Przed każdym posiedzeniem strony przedstawiają Przewodniczącemu proponowany skład swojej delegacji.

3.   Komitet ds. Handlu może, w oparciu o porozumienie stron, zapraszać na swoje posiedzenia osoby niebędące członkami Komitetu.

4.   Przedstawiciele regionalnych lub subregionalnych organizacji AKP, zaangażowanych w proces integracji gospodarczej, mogą uczestniczyć w posiedzeniu w charakterze obserwatorów, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Komitetu ds. Handlu.

Artykuł 6

Sekretariat

Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE pełni funkcję Sekretariatu Komitetu ds. Handlu.

Artykuł 7

Dokumenty

Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE jest odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych na posiedzeniu Komitetu do spraw Handlu.

Jeśli obrady Komitetu do spraw Handlu opierają się na dokumentach sporządzonych w formie pisemnej, Sekretariat numeruje je i rozpowszechnia jako dokumenty Komitetu ds. Handlu.

Artykuł 8

Korespondencja

1.   Cała korespondencja kierowana do Komitetu ds. Handlu lub do jego Przewodniczącego jest przekazywana do Sekretariatu Komitetu ds. Handlu.

2.   Zadaniem Sekretariatu jest dopilnowanie, by korespondencja była przekazywana do właściwych adresatów, a w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w art. 7, do innych członków Komitetu ds. Handlu. Korespondencja jest przesyłana do Sekretariatu Generalnego Komisji Wspólnot Europejskich, Stałych Przedstawicielstw Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz misji dyplomatycznych przedstawicieli państw AKP.

Artykuł 9

Jawność

Posiedzenia Komitetu do spraw Handlu są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.

Artykuł 10

Porządek obrad posiedzeń

1.   Przewodniczący opracowuje wstępny porządek obrad na każde posiedzenie. Sekretariat Komitetu do spraw Handlu przekazuje go adresatom nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

2.   Wstępny porządek obrad zawiera te punkty, wobec których wniosek o ich włączenie, skierowany przez którąkolwiek ze stron, wpłynął do przewodniczącego nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Podkomitet AKP-WE do spraw współpracy handlowej może także wnioskować o włączenie punktów do porządku obrad. W tym wypadku współprzewodniczący ww. podkomitetu jest zaproszony do wzięcia udziału w posiedzeniu.

3.   Za zgodą stron wyznaczone limity czasowe mogą zostać skrócone, gdy wymaga tego szczególny przypadek.

4.   Porządek obrad jest przyjmowany przez Komitet ds. Handlu na początku każdego posiedzenia.

Artykuł 11

Protokół

1.   Sekretariat sporządza wspólnie projekt protokołu każdego posiedzenia w możliwie jak najkrótszym czasie.

2.   W protokole zasadniczo zostają ujęte, w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad:

a)

dokumenty przedłożone Komitetowi ds. Handlu;

b)

oświadczenia, o których umieszczenie w protokole wnosi członek Komitetu ds. Handlu;

c)

przedłożone zalecenia, przyjęte oświadczenia oraz konkluzje dotyczące poszczególnych punktów.

3.   Protokół zawiera listę członków Komitetu ds. Handlu lub ich przedstawicieli, którzy uczestniczyli w posiedzeniu.

4.   Projekt protokołu jest przedkładany Komitetowi ds. Handlu do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu. Zatwierdzenie projektu protokołu przez obydwie strony może nastąpić również w formie pisemnej. Po jego zatwierdzeniu dwa egzemplarze protokołu, których teksty są jednakowo autentyczne, są podpisywane przez Sekretariat i przechowywane przez strony. Jeden egzemplarz protokołu jest przekazywany każdemu z adresatów wymienionych w art. 8.

Artykuł 12

Zalecenia

1.   Komitet ds. Handlu, w drodze wspólnego porozumienia pomiędzy stronami, przedkłada zalecenia we wszystkich sprawach dotyczących handlu, w tym w sprawach związanych z wielostronnymi negocjacjami handlowymi, umowami o partnerstwie gospodarczym, współpracą na forum międzynarodowym i w sprawach dotyczących produktów podstawowych.

2.   W przerwach między posiedzeniami Komitet ds. Handlu może przedkładać zalecenia w drodze procedury pisemnej, o ile obie strony wyrażą na to zgodę. Procedura pisemna polega na wymianie not pomiędzy dwoma współsekretarzami Sekretariatu, działającymi w porozumieniu ze stronami.

3.   Zalecenia Komitetu ds. Handlu zawierają w swoim tytule wyraz „zalecenie”, po którym następuje numer porządkowy, data przyjęcia i opis przedmiotu zalecenia.

4.   Zalecenia Komitetu ds. Handlu są uwierzytelniane przez Sekretariat i przez Przewodniczącego.

5.   Zalecenia, jako dokumenty Komitetu ds. Handlu, są przekazywane wszystkim adresatom wymienionym w art. 8.

6.   Komitet ds. Handlu składa stosowne sprawozdania okresowe Radzie Ministrów AKP-WE.

Artykuł 13

Języki

O ile nie postanowiono inaczej, Komitet do spraw Handlu obraduje na podstawie dokumentów sporządzonych w językach urzędowych stron.

Artykuł 14

Wydatki

Ustęp 1 Protokołu 1 do Umowy, dotyczący wydatków operacyjnych Wspólnych Instytucji, odnosi się również do kosztów ponoszonych przez Komitet ds. Handlu.

Artykuł 15

Niniejsza decyzja anuluje i zastępuje decyzję Komitetu Ambasadorów AKP-WE nr 4/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. dotyczącą przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu ds. Handlu AKP-WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Rady Ministrów AKP–WE

J. ASSELBORN

Przewodniczący


Top