EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A1212(01)

Protokół dodatkowy ustanawiający zasady handlu dotyczące ryb i produktów rybołówstwa do Układu Europejskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Bułgarii z drugiej strony

OJ L 335, 12.12.2002, p. 18–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/969/oj

Related Council decision

22002A1212(01)Dziennik Urzędowy L 335 , 12/12/2002 P. 0018 - 0028


Protokół dodatkowy

ustanawiający zasady handlu dotyczące ryb i produktów rybołówstwa do Układu Europejskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Bułgarii z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej "Wspólnotą",

z jednej strony, oraz

RZĄD REPUBLIKI BUŁGARII,

z drugiej strony,

MAJĄC NA UWADZE, że Układ Europejski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Bułgarii z drugiej strony, zwany dalej "Układem Europejskim", został podpisany w Brukseli dnia 8 marca 1993 roku i wszedł w życie dnia 1 lutego 1995 roku,

MAJĄC NA UWADZE, że przeprowadzono i pomyślnie zakończono negocjacje techniczne na podstawie artykułu 21 ustęp 5 i artykułu 24 Układu Europejskiego między Wspólnotą a Republiką Bułgarii w celu uzgodnienia wzajemnych koncesji celnych w sektorze rybołówstwa,

MAJĄC NA UWADZE, że Wspólnota i Republika Bułgarii porozumiały się także w sprawie uproszczonej procedury administracyjnej w celu stopniowego wdrożenia wynegocjowanych koncesji celnych tak szybko jak jest to możliwe,

PODJĄWSZY DECYZJĘ o zastosowaniu uzgodnionych koncesji celnych w celu pełnej liberalizacji handlu rybami i produktami rybołówstwa,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu obie Strony zastosują w pełni wolny handel w stosunku do wszystkich produktów wymienionych w załączniku I.

Od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu obie Strony zastosują 30 % zniżkę taryfy celnej stosowanej we Wspólnocie i w Republice Bułgarii odpowiednio dla wszystkich pozostałych ryb i produktów rybołówstwa, jak określono w artykule 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 oraz w załączniku II do niniejszego Protokołu.

Po upływie roku od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu obie Strony zastosują kolejną 30 % zniżkę taryfy celnej stosowanej w momencie wejścia w życie niniejszego Protokołu.

Po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu lub przed upływem tego terminu, jeżeli uzgodniono inaczej, zastosowany będzie wolny handel wszystkimi rybami oraz produktami rybołówstwa.

Artykuł 2

Zniżki określone w artykule 1 obliczane są przy użyciu podstawowych zasad matematycznych, uwzględniając co następuje:

a) wszystkie liczby, które mają po przecinku do 50 (włącznie), zaokrągla się w dół do najbliższej liczby pełnej;

b) wszystkie liczby, które mają po przecinku powyżej 50, zaokrągla się w górę do najbliższej liczby pełnej;

c) wszystkie taryfy poniżej 2 % są automatycznie redukowane do 0 %.

Artykuł 3

Niniejszy Protokół wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strony notyfikowały sobie wzajemnie zakończenie wewnętrznych procedur.

Artykuł 4

Niniejszy Protokół może zostać zmieniony decyzją Rady Stowarzyszenia na podstawie wzajemnego porozumienia oraz po zakończeniu odpowiednich procedur wewnętrznych.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos.Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to.Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee.Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz produktów określonych w artykule 1 ustęp 1 Protokołu, które będą objęte wolnym handlem od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu

Nr taryfy | Wyszczególnienie |

ex030193 | - - Karp żywy |

ex03026911 | - - - - Karp, świeży lub chłodzony |

030321 | - - Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu, mrożony: |

03035000 | - Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu, mrożone |

030371 | - - Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynela (Sardinella spp.), szprot (Sprattus sprattus), mrożone: |

030374 | - - Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus),mrożone |

030379 | - - Pozostałe ryby mrożone: |

03041019 | - - - - Filety z pozostałych ryb słodkowodnych, świeże lub chłodzone |

ex 03041038 | - - - - Filety ze śledzi i makreli, świeże lub chłodzone |

ex 03041091 | - - - Inne mięso chłodzone lub świeże (rozdrobnione lub nie) z ryb słodkowodnych innych niż pstrągi |

030420 | - Filety mrożone: |

030490 | - Inne mięso rybie (rozdrobnione lub nie): |

030530 | - Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale nie wędzone: |

03054100 | - - Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhychus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), solone lub w solance |

030549 | - - Pozostałe ryby wędzone, włącznie z filetami: |

030569 | - - Pozostałe ryby solone, ale nie suszone lub wędzone, i ryby w solance: |

03061330 | - - Krewetki z rodzaju Crangon, mrożone |

03062331 | - - - - Krewetki z rodzaju Crangon, świeże, chłodzone lub gotowane na parze lub w wodzie |

03062339 | - - - - Pozostałe |

03073110 | - - - Małże (jadalne) (Mytilus spp., Perna spp.), żywe, świeże lub chłodzone |

03073910 | - - - Małże (Mytilus spp.), inne niż żywe, świeże lub chłodzone |

030749 | - - Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) i kałamarnica pospolita (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) inne niż żywe, świeże lub chłodzone |

03079913 | - - - - Naga Wenus i pozostałe gatunki z rodziny Veneridae |

160412 | - - Śledzie, przetworzone lub konserwowane |

160414 | - - Tuńczyki, bonito oraz pelamida (Pelamida spp.), przetworzone lub konserwowane: |

16041910 | - - - Łososiowate, inne niż łosoś: przetworzone lub konserwowane |

16041991 | - - - - Filety, surowe, jedynie pokryte bułką tartą lub panierką, podsmażone w oleju lub nie, głęboko zamrożone |

16041992 | - - - - - Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), przetworzony lub konserwowany |

16041993 | - - - - - Czarniak (Pollachius virens) przetworzony lub konserwowany |

16041994 | - - - - - Morszczuk (Merluccius spp., Urophycis spp.) przetworzony lub konserwowany |

160420 | - Pozostałe przetworzone i konserwowane ryby: |

160430 | - Kawior i namiastki kawioru |

160520 | - Przetworzone lub konserwowane krewetki: |

160590 | - Przetworzone lub konserwowane mięczaki i inne wodne bezkręgowce- |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II [1]

Wykaz produktów określonych w artykule 1 Protokołu, na które zniesione zostanie cło w dwuletnim okresie przejściowym

Nr taryfy | Wyszczególnienie |

| Ryby żywe: |

030110 | - Ryby ozdobne: |

03011010 | - - Ryby słodkowodne: |

03011090 | - - Ryby morskie: |

| - Pozostałe ryby żywe: |

030191 | - - Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster): |

03019110 | - - - Z gatunku Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster |

03019190 | - - - Pozostałe |

03019200 | - - Węgorze (Anguilla spp.) |

030199 | - - Pozostałe: |

| - - - Ryby słodkowodne: |

03019911 | - - - - Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhychus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) głowacica (Hucho hucho), solone lub w solance |

03019919 | - - - - Pozostałe |

03019990 | - - - Ryby morskie: |

| Ryby świeże lub chłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego objętego pozycją 0304: |

| - Łososiowate, z wyłączeniem wątróbek i ikry: |

030211 | - - Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster): |

03021110 | - - - Z gatunku Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster |

03021190 | - - - Pozostałe |

03021200 | - - Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhychus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), solone lub w solance |

03021900 | - - Pozostałe |

| - Płastugi (Pleuronectidae Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: |

030221 | - - Halibut (Rheinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepsis): |

03022110 | - - - Halibut niebieski (Rrihardtius hippoglossoides) |

03022130 | - - - Halibut atlantycki (Hippoglossus hippoglossus) |

03022190 | - - - Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis) |

03022200 | - - Gładzica (Pleuronectes platessa) |

03022300 | - - Sola (Solea spp.) |

030229 | - - Pozostałe: |

03022910 | - - - Smuklica (Lepidorhombus spp.) |

03022990 | - - - Pozostałe |

| - Tuńczyki (rodzaju Thunnus), bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: |

030231 | - - Tuńczyk biały lub albakora (Thunnus alalunga): |

03023110 | - - - Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604: |

03023190 | - - - Pozostałe |

030232 | - - Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares): |

03023210 | - - - Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604: |

03023290 | - - - Pozostałe |

030233 | - - Bonito: |

03023310 | - - - Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604: |

03023390 | - - - Pozostałe |

030239 | - - Pozostałe |

| - - - Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604: |

03023911 | - - - - Tuńczyk (zwykły) (Thunnus thynnus) |

03023919 | - - - - Pozostałe |

| - - - Pozostałe: |

03023991 | - - - - Tuńczyk (zwykły) (Thunnus thynnus) |

03023999 | - - - - Pozostałe |

03024000 | - Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: |

030250 | - Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: |

03025010 | - - Z gatunku Gadus morhua |

03025090 | - - Pozostałe |

| - Pozostałe ryby z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: |

030261 | - - Sardynki (Sardina pikhardus, Sardinops spp.), sardynela (Sardinella spp.) szprot (Sprattus sprattus): |

03026110 | - - - Sardynki z gatunku Sardina pilchardus. |

03026130 | - - - Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynela (Sardinella spp.) |

03026180 | - - - Szprot (Sprattus sprattus): |

03026200 | - - Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus) |

03026300 | - - Czarniak (Pollachius virens) |

03026400 | - - Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |

030265 | - - Koleń i pozostałe rekiny: |

03026520 | - - - Koleń z gatunku Squalus acanthias |

03026550 | - - - Koleń z gatunku Scyliorhinus spp. |

03026590 | - - - Pozostałe |

03026600 | - - Węgorze (Anguilla spp.) |

ex030269 | - - Pozostałe: |

| - - - Ryby słodkowodne: |

03026919 | - - - - Pozostałe |

| - - - Ryby morskie: |

| - - - - Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] wymienione w podpozycji 030233: |

03026921 | - - - - - Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604: |

03026925 | - - - - - Pozostałe |

| - - - - Karmazyn (Sebastes spp.): |

03026931 | - - - - - Z gatunku Sebastes marinus |

03026933 | - - - - - Pozostałe |

03026935 | - - - - Ryby z gatunku Boreogadus saida |

03026941 | - - - - Witlinek (Merlangius merlangus) |

03026945 | - - - - Molwa (Molva spp.) |

03026951 | - - - - Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius) |

03026955 | - - - - Sardela (Engrauliss spp.) |

03026961 | - - - - Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentex i Pagellus spp.) |

| - - - - Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.) |

| - - - - - Morszczuk z rodzaju Merluccius |

03026966 | - - - - - - Morszczuk kapski (Merluccius capensis) morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus) |

03026967 | - - - - - - Morszczuk australijski (Merluccius australis) |

03026968 | - - - - - - Pozostałe |

03026969 | - - - - - Morszczuk z rodzaju Merluccius |

03026975 | - - - - Brama (Brama spp.) |

03026981 | - - - - Żabnica (Lophius spp.) |

03026985 | - - - - Błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou) |

03026986 | - - - - Błękitek południowy (Micromesistius australis) |

03026987 | - - - - Miecznik (Xiphias gladius) |

03026991 | - - - - Ostrobok (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) |

03026992 | - - - - Kinglip chilijski (Genypterus blacodes) |

03026994 | - - - - Labraks (moron) (Dicentrarchus labrax) |

03026995 | - - - - Dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata) |

03026998 | - - - - Pozostałe |

03027000 | - Wątróbki, ikry i mlecze |

| Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego objętego pozycją 0304: |

03031000 | - Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu |

| - Pozostałe łososiowate, z wyjątkiem wątróbek, ikry i mleczu: |

03032200 | - - Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho) |

03032900 | - - Pozostałe |

| - Płastugi (Pleuronectidae Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: |

030331 | - - Halibut (Rheinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepsis) |

03033110 | - - - Halibut niebieski (Rrihardtius hippoglossoides) |

03033130 | - - - Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus) |

03033190 | - - - Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis) |

03033200 | - -Gładzica (Pleuronectes platessa) |

03033300 | - - Sola (Solea spp.) |

030339 | - - Pozostałe: |

03033910 | - - - Flądra (Platichthys flesus) |

03033920 | - - - Smuklica (Lepidorhombus spp.) |

03033930 | - - - Ryby z rodzaju Rhombosolea |

03033980 | - - - Pozostałe |

| - Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: |

030341 | - - Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga): |

| - - - Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604: |

03034111 | - - - - Całe: |

03034113 | - - - - Oskrobane i wypatroszone |

03034119 | - - - Pozostałe (np. bez głów) |

03034190 | - - - Pozostałe |

030342 | - - Tuńczyki żółtopłetwe (Thunnus albacares): |

| - - - Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604: |

| - - - - Całe: |

03034212 | - - - - - O masie większej niż 10 kg każdy |

03034218 | - - - - - Pozostałe |

| - - - - Oskrobane i wypatroszone: |

03034232 | - - - - - O masie większej niż 10 kg każdy |

03034238 | - - - - - Pozostałe: |

| - - - - Pozostałe (np. bez głów): |

03034252 | - - - - - O masie większej niż 10 kg każdy |

03034258 | - - - - - Pozostałe: |

03034290 | - - - Pozostałe |

030343 | - - Bonito: |

| - - - Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604: |

03034311 | - - - - Całe: |

03034313 | - - - - Oskrobane i wypatroszone |

03034319 | - - - - Pozostałe (np. bez głów) |

03034390 | - - - Pozostałe |

030349 | - - Pozostałe: |

| - - - Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604: |

| - - - - Tuńczyk (zwykły) (Thunnus thynnus) |

03034921 | - - - - - Całe: |

03034923 | - - - - - Oskrobane i wypatroszone |

03034929 | - - - - - Pozostałe (np. bez głów) |

| - - - - Pozostałe: |

03034941 | - - - - - Całe: |

03034943 | - - - - - Oskrobane i wypatroszone |

03034949 | - - - - - Pozostałe (np. bez głów) |

03034990 | - - - Pozostałe |

030360 | - Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: |

03036011 | - - Z gatunku Gadus morhua |

03036019 | - - Z gatunku Gadus ogac |

03036090 | - - Z gatunku Gadus macrocephalus |

| - Pozostałe ryby z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: |

03037200 | - - Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus) |

03037300 | - - Czarniak (Pollachius virens) |

030375 | - - Koleń i pozostałe rekiny: |

03037520 | - - - Koleń z gatunku Squalus acanthias |

03037550 | - - - Koleń z gatunku Scyliorhinus spp. |

03037590 | - - - Pozostałe |

03037600 | - - Węgorze (Anguilla spp.) |

03037700 | - - Labraks (moron) i labraks centkowany (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) |

030378 | - - Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.) |

| - - - Morszczuk z rodzaju Merluccius |

03037811 | - - - - Morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus) |

03037812 | - - - - Morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi) |

03037813 | - - - - Morszczuk australijski (Merluccius australis) |

03037819 | - - - - Pozostałe |

03037890 | - - - Widłak z rodzaju Urophycis |

030380 | - Wątróbki, ikra i mlecze: |

03038010 | - - Ikry i mlecze do produkcji kwasu dezoksyrybonukleinowego lub siarczanu protaminy |

03038090 | - - Pozostałe |

| Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, chłodzone lub mrożone: |

ex030410 | - Świeże lub chłodzone: |

| - - Filety: |

| - - - Z ryb słodkowodnych: |

03041011 | - - - - Z pstrągów i troci z gatunków Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae |

03041013 | - - - - Z łososi pacyficznych (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhychus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho) |

| - - - Pozostałe: |

03041031 | - - - - Z dorsza (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida: |

03041033 | - - - - Z czarniaka (Pollachius virens) |

03041035 | - - - - Z karmazyna (Sebastes spp.) |

ex03041038 | - - - - Pozostałe |

| - - Pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione): |

ex03041091 | - - - Z ryb słodkowodnych: |

| - - - Z pozostałych: |

03041097 | - - - - Płaty śledziowe: |

03041098 | - - - - Pozostałe |

| Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone niezależnie od tego czy są poddane obróbce termicznej podczas lub przed procesem wędzenia; mąka, mączki i granulki z ryb nadające się do spożycia przez ludzi |

03051000 | - Mączki, mąka i granulki z ryb nadające się do spożycia przez ludzi |

03052000 | - Wątróbki i ikra suszona, wędzona, solona lub w solance) |

03054200 | - - Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

| - Ryby suszone, nawet solone, ale nie wędzone: |

030551 | - - Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mocrocephalus) |

03055110 | - - - Suszone niesolone |

03055190 | - - - Suszone solone |

030559 | - - Pozostałe: |

| - - - Ryby z gatunku Boreogadus saida |

03055911 | - - - - Suszone niesolone |

03055919 | - - - - Suszone solone |

03055930 | - - - Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

03055950 | - - - Sardela (Engrauliss spp.) |

03055960 | - - - Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides), i halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis) |

03055970 | - - - Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus) |

03055990 | - - - Pozostałe |

| - Ryby solone, ale nie suszone lub wędzone, i ryby w solance: |

03056100 | - - Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

03056200 | - - Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mocrocephalus) |

03056300 | - - Sardela (Engrauliss spp.) |

| Skorupiaki nawet w skorupach, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mączki, maki i granulki ze skorupiaków nadające się do spożycia przez ludzi: |

| - Mrożone: |

030611 | - - Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |

03061110 | - - - Szyjki raków morskich |

03061190 | - - - Pozostałe |

030612 | - - Homary (Homarus spp.) |

03061210 | - - - Całe: |

03061290 | - - - Pozostałe |

ex030613 | - - Krewetki: |

03061310 | - - - Z rodziny Pandalidae |

03061340 | - - - Krewetki różowe głębinowe (Parapenaeus longirostris) |

03061350 | - - - Krewetki z rodzaju Penaceus |

03061380 | - - - Pozostałe |

030614 | - - Kraby |

03061410 | - - - Kraby z gatunku Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. i Callinectes sapidus |

03061430 | - - - Kraby z gatunku Cancer pagurus |

03061490 | - - - Pozostałe |

030619 | - - Pozostałe, w tym mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi |

03061910 | - - - Raki słodkowodne |

03061930 | - - - Homarzec (nerczan) (Nephrops norvegicus) |

03061990 | - - - Pozostałe |

| - Niemrożone: |

03062100 | - - Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |

030622 | - - Homary (Homarus spp.): |

03062210 | - - - Żywe |

| - - - Pozostałe: |

03062291 | - - - - Całe: |

03062299 | - - - - Pozostałe |

ex030623 | - - Krewetki: |

03062310 | - - - Z rodziny Pandalidae |

03062390 | - - - Pozostał |

030624 | - - Kraby |

03062410 | - - - Kraby z gatunku Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. i Callinectes sapidus |

03062430 | - - - Kraby z gatunku Cancer pagurus |

03062490 | - - - Pozostałe |

030629 | - - Pozostałe, w tym mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi |

03062910 | - - - Raki słodkowodne |

03062930 | - - - Homarzec (nerczan) (Nephrops norvegicus) |

03062990 | - - - Pozostałe |

| Mięczaki nawet w skorupach, żywe świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; wodne bezkręgowce inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mączki, mąka i granulki z wodnych bezkręgowców innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi: |

030710 | - Ostrygi |

03071010 | - - Ostrygi płaskie (z rodzaju Ostrea), żywe i o masie z muszlą nie przekraczającej 40 g każda |

03071090 | - - Pozostałe |

| - Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami królowej, z rodzajów Pecten, Chlamys lub Placopecten: |

03072100 | - - Żywe, świeże lub chłodzone |

030729 | - - Pozostałe |

03072910 | - - - Muszle Św. Jakuba (Pectem maximus), mrożone |

03072990 | - - - Pozostałe |

| - Małże (jadalne) (Mytilus spp., Perna spp.): |

ex030731 | - - Żywe, świeże lub chłodzone |

03073190 | - - - Perna spp. |

ex070339 | - - Pozostałe: |

03073990 | - - - Perna spp. |

| - Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macmsoma, Sepiola spp.); oraz głowonogi (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): |

030741 | - - Żywe, świeże lub chłodzone |

03074110 | - - - Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti) |

| - - - Głowonogi (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): |

03074191 | - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus |

ex 03074199 | - - - - Pozostałe |

| - Ośmiornica (Octopus spp.) |

03075100 | - - Żywe, świeże lub chłodzone |

030759 | - - Pozostałe: |

03075910 | - - - Mrożone: |

03075990 | - - - Pozostałe |

03076000 | - Ślimaki inne niż ślimaki morskie |

| - Pozostałe, w tym mąki, mączki i granulki z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi: |

03079100 | - - Żywe, świeże lub chłodzone |

ex030799 | - - Pozostałe: |

| - - - Mrożone: |

03079911 | - - - - Illex spp. |

03079915 | - - - - Meduzy (Rhopilema spp.) |

03079918 | - - - - Pozostałe bezkręgowce wodne |

03079990 | - - - Pozostałe |

| Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej: |

| - Ryby całe lub w kawałkach, ale nie mielone: |

16041100 | - - Łosoś: |

160413 | - - Sardynki, sardynele i brisling lub szproty: |

| - - - Sardynki |

16041311 | - - - - W oliwie z oliwek |

16041319 | - - - - Pozostałe |

16041390 | - - - Pozostałe |

160415 | - - - Makrele |

| - - - Z gatunków Scomber scombrus i Scomber japonicus |

16041511 | - - - - Filety: |

16041519 | - - - - Pozostałe |

16041590 | - - - Z gatunku Scomber australasicus |

16041600 | - - Sardele |

ex160419 | - - Pozostałe: |

| - - - Ryby z gatunku Euthynnus, inne niż bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]: |

16041931 | - - - - Filety znane jako "loins": |

16041939 | - - - - Pozostałe |

16041950 | - - - Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor |

| - - - - Pozostałe: |

16041995 | - - - - - Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius) |

16041998 | - - - - - Pozostałe |

| Skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne, przetworzone lub konserwowane |

16051000 | - Krab |

160530 | - Homar: |

16053010 | - - Mięso z homara, gotowane, do produkcji masła homarowego lub past, pasztetów, zup lub sosów z homarów |

16053090 | - - Pozostałe |

16054000 | - Pozostałe skorupiaki: |

ex190220 | - Makarony nadziewane również gotowane lub inaczej przygotowane: |

19022010 | - - Zawierające w masie ponad 20 % ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych |

[1] Pierwsze rozporządzenie Komisji (WE) nr 2263/2000 (Dz.U. L 264 z 18.10.2000, str. 1).

--------------------------------------------------

Top