EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0411(02)

Traktat WIPO o wykonaniach artystycznych i fonogramach (WPPT) Genewa (1996)

OJ L 89, 11.4.2000, p. 15–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 221 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 221 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 103 P. 83 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/278(2)/oj

22000A0411(02)Dziennik Urzędowy L 089 , 11/04/2000 P. 0015 - 0023


Traktat WIPO o wykonaniach artystycznych i fonogramach

(WPPT)

Genewa (1996)

Spis treści

Preambuła

ROZDZIAŁ I

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 4

ROZDZIAŁ II

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 10

ROZDZIAŁ III

Artykuł 11

Artykuł 12

Artykuł 13

Artykuł 14

ROZDZIAŁ IV

Artykuł 15

Artykuł 16

Artykuł 17

Artykuł 18

Artykuł 19

Artykuł 20

Artykuł 21

Artykuł 22

Artykuł 23

ROZDZIAŁ V

Artykuł 24

Artykuł 25

Artykuł 26

Artykuł 27

Artykuł 28

Artykuł 29

Artykuł 30

Artykuł 31

Artykuł 32

Artykuł 33

PREAMBUŁA

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRAGNĄC rozwijać i zapewniać ochronę praw artystów wykonawców i producentów fonogramów w sposób możliwie najbardziej skuteczny i jednolity,

UZNAJĄC potrzebę wprowadzenia nowych postanowień międzynarodowych celem znalezienia właściwych rozwiązań problemów wynikających z rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego i technicznego,

UZNAJĄC głęboki wpływ rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich wzajemnego przenikania na produkcję i wykorzystanie artystycznych wykonań i fonogramów,

UZNAJĄC potrzebę utrzymania równowagi między prawami artystów wykonawców i producentów fonogramów i ogólnym interesem publicznym, w szczególności w dziedzinie nauczania, badań naukowych i dostępu do informacji,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Stosunek do innych konwencji

1. Żadne postanowienie niniejszego Traktatu nie uchyla zobowiązań, które Umawiające się Strony podjęły wobec siebie na podstawie Międzynarodowej konwencji o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzonej w Rzymie w dniu 26 października 1961 roku (zwaną dalej "Konwencją rzymską").

2. Ochrona przyznana na podstawie niniejszego Traktatu nie narusza i nie ma żadnego wpływu na ochronę praw autorskich do utworów literackich i artystycznych. Wskutek tego żadne postanowienie niniejszego Traktatu nie może być interpretowane jako naruszające taką ochronę.

3. Niniejszy Traktat nie ma żadnego związku z innymi porozumieniami ani nie narusza praw i obowiązków wynikających z innych porozumień.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego Traktatu:

a) "artyści wykonawcy" to aktorzy, piosenkarze, muzycy, tancerze i inne osoby, które grają, śpiewają, wygłaszają, deklamują, występują, interpretują lub w inny sposób wykonują utwory literackie, artystyczne bądź dzieła sztuki ludowej;

b) "fonogram" oznacza utrwalenie dźwięków artystycznego wykonania lub innych dźwięków lub reprezentacji dźwięków, w inny sposób niż w formie utrwalenia włączonego do utworu kinematograficznego lub audiowizualnego;

c) "utrwalenie" oznacza zapis dźwięków lub ich reprezentacji, z którego mogą być postrzegane, kopiowane i przekazywane za pomocą odpowiednich urządzeń;

d) "producent fonogramu" oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która podejmuje inicjatywę i ponosi odpowiedzialność za pierwsze utrwalenie dźwięków wykonania lub innych dźwięków, a także ich reprezentacji;

e) "opublikowanie" utrwalonego wykonania lub fonogramu oznacza publiczne zaoferowanie zwielokrotnionego egzemplarza utrwalonego wykonania lub fonogramu za zgodą osoby uprawnionej, pod warunkiem że zwielokrotnione egzemplarze są oferowane publicznie w rozsądnych ilościach;

f) "nadawanie" oznacza bezprzewodowe przekazywanie dźwięków do odbioru publicznego lub też obrazów i dźwięków lub ich reprezentacji; termin ten obejmuje także przekaz satelitarny lub przekaz za pomocą kodowanych sygnałów, jeśli urządzenia dekodujące są udostępnione publiczności przez tę samą organizację nadawczą lub za jej zgodą;

g) "publiczne komunikowanie" wykonania lub fonogramu oznacza publiczne przekazywanie dźwięków wykonania lub dźwięków lub reprezentacji dźwięków utrwalonych na fonogramie w jakikolwiek sposób inny niż nadawanie. Do celów artykułu 15 "publiczne komunikowanie" obejmuje także publiczne odtwarzanie dźwięków lub ich reprezentacji utrwalonych na fonogramie.

Artykuł 3

Osoby objęte ochroną przez Traktat

1. Umawiające się Strony udzielą ochrony przewidzianej w niniejszym Traktacie artystom wykonawcom i producentom fonogramów będącym obywatelami innych Umawiających się Stron.

2. Przez obywateli innych Umawiających się Stron rozumie się tych artystów wykonawców lub producentów fonogramów, którzy spełnialiby kryteria konieczne dla uzyskania ochrony przewidzianej Konwencją rzymską, gdyby wszystkie Umawiające się Strony niniejszego Traktatu były umawiającymi się stronami tej Konwencji. W odniesieniu do koniecznych kryteriów ochrony Umawiające się Strony stosują odpowiednie definicje z artykułu 2 niniejszego Traktatu.

3. Każda Umawiająca się Strona korzystająca z możliwości określonych w artykule 5 ustęp 3 Konwencji rzymskiej lub, do celów artykułu 5 tejże Konwencji, korzystająca z jej artykułu 17 składa w trybie przewidzianym w tych postanowieniach notyfikację dyrektorowi Generalnemu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Artykuł 4

Traktowanie narodowe

1. Każda Umawiająca się Strona zapewni obywatelom innych Umawiających się Stron, zgodnie z definicją z artykułu 3 ustęp 2, takie traktowanie, jakie zapewnia swoim obywatelom w odniesieniu do praw wyłącznych przyznanych niniejszym Traktatem oraz prawa do godziwego wynagrodzenia przewidzianego w artykule 15 niniejszego Traktatu.

2. Zobowiązania określonego w ustępie 1 nie stosuje się w przypadku, gdy inna Umawiająca się Strona korzysta z zastrzeżeń dopuszczonych zgodnie z artykułem 15 ustęp 3 niniejszego Traktatu.

ROZDZIAŁ II

PRAWA ARTYSTÓW WYKONAWCÓW

Artykuł 5

Prawa osobiste artystów wykonawców

1. Niezależnie od praw majątkowych artysty wykonawcy, a nawet po przekazaniu tych praw artysta wykonawca ma, w odniesieniu do swoich artystycznych wykonań dźwiękowych na żywo oraz do artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach, prawo do żądania identyfikowania go jako artysty wykonawcy swoich artystycznych wykonań, z wyjątkiem przypadków, gdy pominięcie jest spowodowane sposobem korzystania z danego artystycznego wykonania; oraz do sprzeciwiania się jakimkolwiek zniekształceniom, okrojeniom bądź innym modyfikacjom jego artystycznego wykonania, które mogłyby naruszać jego dobre imię.

2. Prawa przyznane artyście wykonawcy w ustępie 1 zostają utrzymane także po jego śmierci, przynajmniej do czasu wygaśnięcia praw majątkowych, i są wykonywane przez osoby lub instytucje upoważnione na mocy ustawodawstwa Umawiającej się Strony, gdzie dochodzi się ochrony. Jednakże te Umawiające się Strony, których ustawodawstwo w momencie ratyfikacji lub przystąpienia do niniejszego Traktatu nie zapewnia po śmierci artysty wykonawcy ochrony wszystkich praw określonych w poprzednim ustępie, mogą przewidzieć, że niektóre z tych praw po śmierci artysty wykonawcy nie będą utrzymane w mocy.

3. Środki prawne zabezpieczające prawa przyznane w niniejszym artykule są regulowane przez ustawodawstwo tej z Umawiających się Stron, gdzie dochodzi się ochrony.

Artykuł 6

Prawa majątkowe artystów wykonawców do ich nieutrwalonych artystycznych wykonań

Artystom wykonawcom przysługuje wyłączne prawo zezwalania, w odniesieniu do ich artystycznych wykonań, na:

i) nadawanie i publiczne komunikowanie ich nieutrwalonych artystycznych wykonań, z wyjątkiem sytuacji, gdy artystyczne wykonanie jest już nadanym artystycznym wykonaniem; oraz

ii) utrwalanie ich nieutrwalonych artystycznych wykonań.

Artykuł 7

Prawo zwielokrotniania

Artystom wykonawcom przysługuje wyłączne prawo zezwalania na bezpośrednie lub pośrednie zwielokrotnianie ich artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

Artykuł 8

Prawo wprowadzania do obrotu

1. Artystom wykonawcom przysługuje wyłączne prawo zezwalania na publiczne udostępnianie oryginału i zwielokrotnionych egzemplarzy artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach drogą sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności.

2. Niniejszy Traktat nie ogranicza swobody Umawiających się Stron określenia ewentualnych warunków, w których następuje wyczerpanie prawa z ustępu 1 po dokonanej za zezwoleniem artysty wykonawcy, pierwszej sprzedaży lub innej formie przeniesienia własności oryginału lub zwielokrotnionego egzemplarza utrwalonego artystycznego wykonania.

Artykuł 9

Prawo najmu

1. Artystom wykonawcom przysługuje wyłączne prawo zezwalania na najem publiczności w celach zarobkowych oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy swoich artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach, tak jak definiuje je ustawodawstwo krajowe Umawiających się Stron, nawet po ich wprowadzeniu do obrotu za zgodą artysty wykonawcy lub na podstawie jego zgody.

2. Niezależnie od postanowień ustępu 1, Umawiająca się Strona, która w dniu 15 kwietnia 1994 roku stosowała i nadal stosuje system godziwego wynagrodzenia artystów wykonawców za najem zwielokrotnionych egzemplarzy ich artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach, może utrzymać ten system, pod warunkiem że najem w celach zarobkowych fonogramów nie narusza w sposób istotny przysługującego artystom wykonawcom wyłącznego prawa zwielokrotniania.

Artykuł 10

Prawo publicznego udostępniania utrwalonych artystycznych wykonań

Artystom wykonawcom przysługuje wyłączne prawo zezwalania na udostępnianie publiczne swoich artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

ROZDZIAŁ III

PRAWA PRODUCENTÓW FONOGRAMÓW

Artykuł 11

Prawo zwielokrotniania

Producentom fonogramów przysługuje wyłączne prawo zezwalania na bezpośrednie lub pośrednie zwielokrotnianie ich fonogramów, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

Artykuł 12

Prawo wprowadzania do obrotu

1. Producentom fonogramów przysługuje wyłączne prawo zezwalania na publiczne udostępnianie oryginału i zwielokrotnionych egzemplarzy ich fonogramów drogą sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności.

2. Niniejszy Traktat nie ogranicza swobody Umawiających się Stron określenia ewentualnych warunków, w których następuje wyczerpanie prawa z ustępu 1 po dokonanej za zezwoleniem producenta fonogramu pierwszej sprzedaży lub innej formie przeniesienia własności oryginału lub zwielokrotnionego egzemplarza fonogramu.

Artykuł 13

Prawo najmu

1. Producentom fonogramów przysługuje wyłączne prawo zezwalania na najem publiczności w celach zarobkowych oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy swoich fonogramów, nawet po ich wprowadzeniu do obrotu za zgodą producenta lub na podstawie jego zgody.

2. Niezależnie od postanowień ustępu 1, Umawiająca się Strona, która w dniu 15 kwietnia 1994 roku stosowała i nadal stosuje system godziwego wynagrodzenia producentów fonogramów za najem zwielokrotnionych egzemplarzy ich fonogramów, może utrzymać ten system, pod warunkiem że najem w celach zarobkowych fonogramów nie narusza w sposób istotny przysługującego producentom fonogramów wyłącznego prawa zwielokrotniania.

Artykuł 14

Prawo publicznego udostępniania fonogramów

Producentom fonogramów przysługuje wyłączne prawo zezwalania na udostępnianie publiczne swoich fonogramów drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Artykuł 15

Prawo do wynagrodzenia za nadania i komunikowanie publiczności

1. Artystom wykonawcom i producentom fonogramów przysługuje prawo do jednorazowego godziwego wynagrodzenia za bezpośrednie lub pośrednie korzystanie z fonogramów opublikowanych w celach zarobkowych poprzez nadawanie lub jakiekolwiek publiczne komunikowanie.

2. Umawiające się Strony mogą postanowić w swoich ustawodawstwach krajowych, że jednorazowego godziwego wynagrodzenia od użytkownika dochodzi artysta wykonawca lub producent fonogramu, lub jeden i drugi. Umawiające się Strony mogą przyjąć ustawodawstwo krajowe określające, w przypadku braku umowy między artystą wykonawcą a producentem fonogramów warunki, zgodnie z którymi artyści wykonawcy i producenci fonogramów dzielą jednorazowe godziwe wynagrodzenie.

3. Każda Umawiająca się Strona, składając notyfikację dyrektorowi Generalnemu WIPO, może oświadczyć, że będzie stosować postanowienia ustępu 1 tylko w odniesieniu do niektórych form wykorzystania, lub też w inny sposób ograniczy zakres jego zastosowania, lub też w ogóle nie będzie stosować tych postanowień.

4. Do celów niniejszego artykułu fonogramy udostępnione publicznie, drogą przewodową lub bezprzewodową, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, traktuje się, jakby były opublikowane w celach komercyjnych.

Artykuł 16

Ograniczenia i wyjątki

1. Umawiające się Strony mogą w pewnych szczególnych przypadkach przewidzieć w swoich ustawodawstwach wprowadzenie tych samych ograniczeń i wyjątków w odniesieniu do ochrony artystów wykonawców i producentów fonogramów, jakie ich ustawodawstwo przewiduje w związku z ochroną praw autorskich do utworów literackich i artystycznych.

2. Umawiające się Strony zawężają wszelkie ograniczenia i wyjątki od praw przewidzianych w niniejszym Traktacie, do określonych szczególnych przypadków, które nie naruszają normalnego korzystania z artystycznego wykonania lub fonogramu i nie przynoszą nieuzasadnionego uszczerbku zasadnym interesom artysty wykonawcy lub producenta fonogramu.

Artykuł 17

Czas trwania ochrony

1. Czas ochrony udzielonej artystom wykonawcom zgodnie z niniejszym Traktatem trwa co najmniej do końca okresu 50 lat liczonego od końca roku, w którym artystyczne wykonanie zostało utrwalone na fonogramie.

2. Czas ochrony udzielonej producentom fonogramów zgodnie z niniejszym Traktatem trwa co najmniej do końca okresu 50 lat liczonego od końca roku, w którym fonogram opublikowano, zaś w przypadku braku takiej publikacji – w ciągu 50 lat od utrwalenia fonogramu, 50 lat od końca roku, w którym dokonano utrwalenia.

Artykuł 18

Zobowiązania dotyczące środków technicznych

Umawiające się Strony zapewniają właściwą ochronę prawną oraz skuteczne środki prawne przeciwko obchodzeniu skutecznych środków technicznych stosowanych przez artystów wykonawców i producentów fonogramów w związku z wykonywaniem praw na podstawie niniejszego Traktatu i ograniczających podejmowanie wobec ich artystycznych wykonań lub fonogramów działań, na które oni nie udzielili zezwolenia albo które nie są prawnie dozwolone.

Artykuł 19

Zobowiązania dotyczące informacji o zarządzaniu prawami

1. Umawiające się Strony zapewniają odpowiednie i skuteczne środki prawne przeciwko każdemu, kto świadomie dopuszcza się jednego z następujących czynów, wiedząc lub – gdy chodzi o środki cywilnoprawne – mając w danych okolicznościach uzasadnione podstawy, by wiedzieć, że czyn ten spowoduje, umożliwi, ułatwi lub ukryje naruszenie któregokolwiek prawa przewidzianego niniejszym Traktatem:

i) usuwania lub zmiany, bez zezwolenia, jakichkolwiek podanych w formie elektronicznej informacji o zarządzaniu prawami;

ii) wprowadzania do obrotu, wwozu celem wprowadzania do obrotu, nadawania lub publicznego komunikowania lub udostępniania bez zezwolenia artystycznych wykonań lub zwielokrotnionych utrwaleń artystycznych wykonań lub egzemplarzy fonogramów, wiedząc, że podane w formie elektronicznej informacje o zarządzaniu prawami zostały usunięte lub zmienione bez zezwolenia.

2. Przez użyte w niniejszym artykule wyrażenie "informacje o zarządzaniu prawami" rozumieć należy informacje pozwalające zidentyfikować artystę wykonawcę, wykonanie artysty wykonawcy, producenta fonogramu, fonogram, uprawnionego do artystycznego wykonania lub fonogramu z jakiegokolwiek tytułu lub informacji o warunkach korzystania z artystycznego wykonania lub fonogramu oraz numery lub kody przedstawiające taką informację, gdy którykolwiek z tych elementów informacji dołączony jest do zwielokrotnionego egzemplarza utrwalonego artystycznego wykonania lub fonogramu lub występuje w związku z publicznym komunikowaniem lub udostępnianiem utrwalonego artystycznego wykonania lub fonogramu.

Artykuł 20

Wymogi formalne

Prawa przewidziane w niniejszym Traktacie przysługują i są wykonywane bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych.

Artykuł 21

Zastrzeżenia

Z wyłączeniem postanowienia artykułu 15 ustęp 3, nie dopuszcza się żadnych zastrzeżeń do niniejszego Traktatu.

Artykuł 22

Zastosowanie

1. Umawiające się Strony zastosują postanowienia Artykułu 18 Konwencji berneńskiej, mutatis mutandis, do praw artystów wykonawców i producentów fonogramów chronionych niniejszym Traktatem.

2. Niezależnie od postanowień ustępu 1, Umawiająca się Strona może ograniczyć zastosowanie artykułu 5 niniejszego Traktatu do artystycznych wykonań, które miały miejsce po wejściu w życie niniejszego Traktatu w odniesieniu do tej Strony.

Artykuł 23

Dochodzenie i egzekwowanie praw

1. Umawiające się strony zobowiązują się do przyjęcia, zgodnie ze swoimi systemami prawnymi, środków koniecznych do zapewnienia stosowania niniejszego Traktatu.

2. Umawiające się Strony zapewnią w swoich ustawodawstwach dostępność procedur dochodzenia i egzekwowania praw przyznanych niniejszym Traktatem, tak aby umożliwić skuteczne działania przeciwko naruszeniom wymierzonym w te prawa, w tym środki doraźne zapobiegające naruszeniom i środki odstraszające od dalszych naruszeń.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA ADMINISTRACYJNE I KOŃCOWE

Artykuł 24

Zgromadzenie

1. a) Umawiające się Strony powołują Zgromadzenie.

b) Każda z Umawiających się Stron reprezentowana jest przez jednego delegata, któremu mogą towarzyszyć zastępcy, doradcy i eksperci.

c) Wydatki każdej delegacji ponosi Umawiająca się Strona, która delegację wyznaczyła. Zgromadzenie może wystąpić do WIPO o przyznanie pomocy finansowej celem ułatwienia udziału delegacji Umawiających się Stron, które, zgodnie z przyjętą praktyką Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, uważane są za kraje rozwijające się lub które są krajami przechodzącymi do systemu gospodarki rynkowej.

2. a) Zgromadzenie rozpatruje sprawy dotyczące utrzymania i rozwoju niniejszego Traktatu oraz jego stosowania i działania.

b) Zgromadzenie wykonuje funkcje przyznane mu zgodnie z artykułem 26 ustęp 2 co do uznania niektórych organizacji międzyrządowych jako stron niniejszego Traktatu.

c) Zgromadzenie decyduje o zwołaniu konferencji dyplomatycznej, mającej na celu dokonanie rewizji niniejszego Traktatu i wydaje dyrektorowi Generalnemu WIPO instrukcje celem przygotowania takiej konferencji.

3. a) Każda z Umawiających się Stron będąca państwem dysponuje jednym głosem i głosuje tylko w swoim własnym imieniu.

b) Każda z Umawiających się Stron będąca organizacją międzyrządową może brać udział w głosowaniu zamiast swoich Państw Członkowskich, dysponując liczbą głosów równą liczbie swoich Państw Członkowskich, które są stronami niniejszego Traktatu. Żadna organizacja międzyrządowa nie bierze udziału w głosowaniu, jeśli jedno z jej Państw Członkowskich korzysta ze swojego prawa głosu, i vice versa.

4. Raz na dwa lata Zgromadzenie zbiera się na sesję zwyczajną zwoływaną przez dyrektora Generalnego WIPO.

5. Zgromadzenie ustanawia swój regulamin wewnętrzny, zawierający między innymi postanowienia dotyczące: zwoływania sesji nadzwyczajnej, wymaganego kworum oraz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Traktatu, większość wymaganą w przypadku różnego rodzaju decyzji.

Artykuł 25

Biuro Międzynarodowe

Biuro Międzynarodowe WIPO realizuje zadania administracyjne wynikające z niniejszego Traktatu.

Artykuł 26

Strony Traktatu

1. Każde Państwo Członkowskie WIPO może zostać stroną niniejszego Traktatu.

2. Zgromadzenie może podjąć decyzję o uznaniu jako strony niniejszego Traktatu każdej organizacji międzyrządowej, która oświadczy, że jest właściwa w sprawach uregulowanych niniejszym Traktatem i ma w tym zakresie własne ustawodawstwo wiążące wszystkie jej Państwa Członkowskie oraz że, zgodnie ze swymi wewnętrznymi regułami proceduralnymi, jest należycie upoważniona do zostania stroną niniejszego Traktatu.

3. Wspólnota Europejska, złożywszy podczas konferencji dyplomatycznej, która dokonała przyjęcia niniejszego Traktatu, oświadczenia określonego w ustępie poprzednim, może stać się stroną niniejszego Traktatu.

Artykuł 27

Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w niniejszym Traktacie, każda z Umawiających się Stron korzysta z pełni praw i przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki wynikające z niniejszego Traktatu.

Artykuł 28

Podpisanie Traktatu

Niniejszy Traktat jest otwarty do podpisu do dnia 31 grudnia 1997 roku i może zostać podpisany przez każde Państwo Członkowskie WIPO oraz przez Wspólnotę Europejską.

Artykuł 29

Wejście w życie Traktatu

Niniejszy Traktat wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od złożenia przez państwa u Dyrektora Generalnego WIPO 30 dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia.

Artykuł 30

Data uzyskania statusu strony Traktatu

Niniejszy Traktat wiąże:

i) 30 państw określonych w artykule 29, od daty wejścia w życie niniejszego Traktatu;

ii) każde inne państwo po upływie trzech miesięcy od daty złożenia przez to państwo dokumentu Dyrektorowi Generalnemu WIPO;

iii) Wspólnotę Europejską, po upływie trzech miesięcy od złożenia dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia, jeśli dokument ten złożony został po wejściu w życie niniejszego Traktatu, zgodnie z artykułem 29, lub trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego Traktatu, jeśli dokument ten został złożony przed wejściem w życie niniejszego Traktatu;

iv) każdą inną organizację międzyrządową, która została uznana jako strona niniejszego Traktatu, po upływie trzech miesięcy od złożenia dokumentu przystąpienia.

Artykuł 31

Wypowiedzenie Traktatu

Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszy Traktat drogą notyfikacji skierowanej do dyrektora Generalnego WIPO. Wypowiedzenie wchodzi w życie po upływie roku od daty otrzymania notyfikacji przez dyrektora Generalnego.

Artykuł 32

Języki Traktatu

1. Niniejszy Traktat jest sporządzony w jednym egzemplarzu oryginalnym w językach angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, przy czym każda z tych wersji jest jednakowo autentyczna.

2. Tekst urzędowy w jakimkolwiek innym języku niż wymienione w ustępie pierwszym jest sporządzany przez dyrektora Generalnego WIPO na wniosek zainteresowanej strony, po konsultacji ze wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi stronami. W rozumieniu niniejszego ustępu przez "zainteresowaną stronę" rozumie się każde Państwo Członkowskie WIPO, którego języka urzędowego lub jednego z języków urzędowych to dotyczy, jak również Wspólnotę Europejską i każdą inną organizację międzyrządową, która może stać się stroną niniejszego Traktatu, jeśli dotyczy to jednego z jej języków urzędowych.

Artykuł 33

Depozytariusz

Depozytariuszem niniejszego Traktatu jest dyrektor Generalny WIPO.

--------------------------------------------------

Uzgodnione oświadczenia

Dotyczące artykułu 1 ustęp 2

Przyjmuje się, że artykuł 1 ustęp 2 wyjaśnia stosunek między prawami do fonogramów na mocy niniejszego Traktatu i prawem autorskim do dzieł utrwalonych na fonogramie. W przypadku gdy jest niezbędne zezwolenie zarówno autora dzieła utrwalonego na fonogramie, jak i artystów wykonawców lub producenta posiadającego prawa do fonogramu, konieczność uzyskania zezwolenia autora nie ustaje, ponieważ zezwolenie artysty wykonawcy lub producenta jest również wymagane, i vice versa.

Przyjmuje się dalej, że artykuł 1 ustęp 2 nie wstrzymuje Umawiających się Stron od zapewnienia wyłącznych praw artyście wykonawcy lub producentowi fonogramów ponad te, które są wymagane na mocy niniejszego Traktatu.

Dotyczące artykułu 2 litera b)

Przyjmuje się, że definicja fonogramu zawarta w artykule 2 litera b) nie wskazuje, że te prawa ustanowione na fonogramie są w jakikolwiek sposób naruszone poprzez włączenie ich do dzieła kinematograficznego lub innego dzieła audiowizualnego.

Dotyczące artykułu 2 litera e) i artykułów 8, 9, 12 i 13

Stosowane w niniejszych artykułach wyrażenia "zwielokrotnione egzemplarze" i "oryginały i zwielokrotnione egzemplarze" podlegające prawu wprowadzenia do obrotu i prawu najmu na mocy omawianych artykułów odnoszą się wyłącznie do utrwalonych egzemplarzy, które mogą być wprowadzone do obrotu jako przedmioty materialne.

Dotyczące artykułu 3 ustęp 2

W celu stosowania artykułu 3 ustęp 2 przyjmuje się, że utrwalenie oznacza ukończenie taśmy matki (bande-mère).

Dotyczące artykułu 3

Przyjmuje się, że odniesienia w artykule 5 litera a) i artykule 16 litera a) punkt iv) Konwencji rzymskiej do "obywatela innego Umawiającego się Państwa" będą oznaczać, przy stosowaniu niniejszego Traktatu, w stosunku do międzyrządowych organizacji będącej Umawiającą się Stroną niniejszego Traktatu, obywatela jednego z państw tej organizacji.

Dotyczące artykułów 7, 11 i 16

Prawo zwielokrotnienia, jak określono w artykułach 7 i 11, i wyjątki dopuszczone poniżej na mocy artykułu 16 stosuje się w pełni w środowisku technologii cyfrowych, w szczególności do korzystania z artystycznych wykonań i fonogramów w formie cyfrowej. Przyjmuje się, że przechowywanie chronionego artystycznego wykonania lub fonogramu w formie cyfrowej w medium elektronicznym stanowi reprodukcję w rozumieniu niniejszych artykułów.

Dotyczące artykułu 15

Przyjmuje się, że artykuł 15 nie stanowi całkowitego rozwiązania w sprawie poziomu praw nadawania i komunikowania publiczności, które powinno przysługiwać artystom wykonawcom i producentom fonogramów w erze cyfrowej. Delegacjom nie udało się osiągnąć jednomyślności w sprawie rozbieżnych propozycji dotyczących aspektów wyłączności, które powinny być zapewnione w niektórych okolicznościach lub praw bez możliwości zastrzeżeń, i dlatego delegacje pozostawiły tę sprawę do rozwiązania w przyszłości.

Dotyczące artykułu 15

Przyjmuje się, że artykuł 15 nie stanowi przeszkody w zagwarantowaniu praw przyznanych niniejszym artykułem artystom wykonawcom ludowym i producentom fonogramów nagrywających folklor, w przypadku gdy takie fonogramy nie były opublikowane w celach zarobkowych.

Dotyczące artykułu 16

Uzgodnione oświadczenie dotyczące artykułu 10 [w sprawie ograniczeń i wyjątków Traktatu WIPO o prawie autorskim jest stosowane mutatis mutandis również do artykułu 16 (w sprawie ograniczeń i wyjątków)] Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach.

Dotyczące artykułu 19

Uzgodnione oświadczenie dotyczące artykułu 12 [w sprawie zobowiązań dotyczących informacji o zarządzaniu prawami) Traktatu WIPO o prawie autorskim jest stosowana mutatis mutandis również do artykułu 19 (w sprawie zobowiązań dotyczących informacji o zarządzaniu prawami)] Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach.

--------------------------------------------------

Top