EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995A0906(01)

Protokół ustaleń w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej

OJ L 211, 6.9.1995, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/memorandum_underst/1995/355/oj

Related Council decision

21995A0906(01)Dziennik Urzędowy L 211 , 06/09/1995 P. 0031 - 0038


Protokół ustaleń

w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ (zwana dalej "Euratom"), reprezentowana przez Komisję Wspólnot Europejskich (zwaną dalej "Komisją"), oraz RZĄD KANADY, (wspólnie określone jako "Strony");

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę ramową o współpracy handlowej i gospodarczej między Kanadą a Wspólnotami Europejskimi z dnia 6 lipca 1976 roku [1], która w artykule 3 ustęp 2 przewiduje wymianę technologiczną i naukową;

PRAGNĄC ułatwić uzyskanie przez energię z kontrolowanej syntezy jądrowej statusu akceptowalnego dla środowiska, konkurencyjnego gospodarczo i praktycznie nieograniczonego źródła energii;

STWIERDZAJĄC, że program Euratomu dotyczący syntezy jest programem o szerokim zakresie, obejmującym wszystkie działania podejmowane we Wspólnocie w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej przez ujęcie magnetyczne i jest wykonywany na mocy umów o stowarzyszeniu między Euratomem a Państwami Członkowskimi, organizacjami w Państwach Członkowskich i Szwajcarią, przez wspólne przedsiębiorstwo Joint European Torus (JET), przez Wspólne Centrum Badawcze, na mocy umowy wielostronnej dotyczącej Next European Torus (NET) oraz na mocy umów z przemysłem oraz, że program syntezy Euratomu sam stanowi pojedynczy organ w relacjach z innymi światowymi programami dotyczącymi syntezy;

STWIERDZAJĄC, że kanadyjski narodowy program syntezy jest programem koncentrującym się na specyficznym gruncie nauki i technologii syntezy w Kanadzie i jest zarządzany przez przedsiębiorstwo Atomic Energy of Canada Limited oraz jest wykonywany zasadniczo poprzez projekty oparte na dwóch regionalnych elektrycznych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej - Centre canadien de fusion magnétique (CCFM), zarządzanym przez Hydro Québec i Canadian Fusion Fuels Technology Project (CFFTP), zarządzanym przez Ontario Hydro;

STWIERDZAJĄC, że Euratom i Rząd Kanady są Stronami Umowy o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii atomowej z dnia 6 października 1959 roku, ze zmianami, oraz że zmiana w formie wymiany listów z dnia 15 lipca 1991 roku reguluje transfery trytu i wyposażenia związanego z trytem z Kanady do Euratomu do celów wymienionego programu syntezy;

UZNAJĄC, że programy syntezy Stron uzupełniają się i że uzyskano wzajemne korzyści ze współpracy między Stronami w dziedzinie badań i rozwoju dotyczących energii syntezy na mocy Protokołu Ustaleń między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady dotyczącym współpracy w dziedzinie badań i rozwoju syntezy z dnia 6 marca 1986 roku;

PRAGNĄC kontynuować i wzmacniać taką współpracę w przyszłości,

OSIĄGNĘŁY NASTĘPUJĄCE USTALENIA:

Artykuł I

Celem niniejszych ustaleń jest utrzymanie i wzmocnienie współpracy między Stronami na zasadach obopólnych korzyści i wzajemności, w dziedzinach objętych przez ich programy syntezy w celu rozwoju naukowego zrozumienia i technologicznych możliwości leżących u podstaw systemu mocy syntezy.

Artykuł II

Współpraca na mocy niniejszych ustaleń może być prowadzona w zakresie:

a) Tokamaki;

b) fizyki plazmy;

c) technologia syntezy;

d) paliwa syntezy;

e) alternatywnych rozwiązań dla Tokamaków; oraz

f) innych dziedzin wzajemnie uzgodnionych pisemnie.

Artykuł III

Współpraca na mocy ustaleń może obejmować następujące działania:

a) wymiana i dostarczanie informacji i danych;

b) zaangażowanie w udziale którejkolwiek ze Stron w programach syntezy lub projektach z udziałem stron trzecich, takich jak ITER (międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy), pod warunkiem uzyskania zgody, jeśli jest wymagana, tych stron trzecich;

c) udział w badaniach, eksperymentach lub projektach prowadzonych przez którąkolwiek ze Stron, oraz w posiedzeniach;

d) wymiana i zapewnienie udziału naukowców, inżynierów i innych specjalistów;

e) wymiana i zapewnienie wyposażenia, przyrządów, materiałów, paliw i części zapasowych;

f) transfery trytu i wyposażenia związanego z trytem na mocy wyżej wymienionej zmiany z dnia 15 lipca 1991 roku do Umowy między Stronami o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii atomowej z dnia 6 października 1959 roku;

g) realizacja wspólnych badań, eksperymentów lub projektów; oraz

h) jakakolwiek inna działalność, jaką wzajemnie uzgodniono pisemnie.

Artykuł IV

1. Ze strony Euratomu, niniejsze ustalenia będą wykonywane przez Komisję lub jakikolwiek podmiot lub organizację związaną z Euratomem w ramach programu syntezy Euratomu lub wspólnego przedsiębiorstwa Joint European Torus (JET). Takie podmioty lub organizacje będą wyznaczone przez Euratom. Euratom powiadomi Rząd Kanady pisemnie o tak wyznaczonych podmiotach i organizacjach.

2. Ze strony kanadyjskiej, niniejsze ustalenia będą wykonywane przez podmiot wyznaczony przez Rząd Kanady. Rząd Kanady powiadomi Euratom pisemnie o wyznaczonych podmiotach. Podmiot tak wyznaczony przez Rząd Kanady wyznaczy pisemnie inne podmioty i organizacje do udziału w wykonywaniu niniejszych ustaleń.

Artykuł V

1. Ustanowione zostaną, w razie potrzeby, określone szczegóły i procedury w celu wykonywania działań na mocy niniejszych ustaleń, odrębnie dla każdej sprawy, w szczególnych umowach wykonawczych.

2. Szczególne umowy wykonawcze powinny, odpowiednio, zawierać postanowienia dotyczące:

a) postępowania z informacjami, własnością przemysłową i prawami autorskimi;

b) warunków wymiany pracowników;

c) warunków wymiany lub zapewniania wyposażenia, przyrządów, materiałów, paliw i części zapasowych;

d) rozdziału kosztów; oraz

e) właściwego prawa.

3. Każda Strona będzie wymagać od podmiotów i organizacji wyznaczonych na podstawie artykułu IV, uwzględnienia, gdzie stosowne:

a) postanowień opisanych w załączniku I dotyczącym postępowania z informacjami, własnością przemysłową i prawami autorskimi; oraz

rozważenia, gdzie stosowne,

b) zasad opisanych w załączniku II dotyczących wymiany pracowników, wymiany i zapewnienia urządzeń, przyrządów, materiałów, paliw i części zapasowych, transferów trytu i wyposażenia związanego z trytem oraz rozdziału kosztów i prawa własności przemysłowej wynikających z działalności innej niż wymiana pracowników lub informacji, przy wykonywaniu umów zawartych na mocy ustaleń.

4. Załącznik I i II stanowi integralną część niniejszych ustaleń.

Artykuł VI

1. Strony powołają Komitet Koordynacyjny do koordynacji i nadzoru wykonywania działalności na mocy niniejszych ustaleń. Komitet będzie się składał z maksymalnie ośmiu członków, z których po połowie będzie wyznaczać każda ze Stron. Każda Strona nominuje jednego z wyznaczonych przez siebie członków na szefa swojej delegacji.

2. Komitet Koordynacyjny będzie się spotykał przemiennie w Europie i Kanadzie, ale w przypadku każdego danego spotkania, Strony mogą decydować o spotkaniu w innym miejscu. Szef delegacji Strony przyjmującej będzie przewodniczyć bieżącemu spotkaniu i zwoływać następne spotkanie Komitetu, które odbywa się w terminie dwóch lat w czasie odpowiadającym obydwu Stronom.

3. Komitet Koordynacyjny będzie:

a) dokonywał przeglądu i monitorował plany i postęp działalności podejmowanej na mocy niniejszych ustaleń;

b) wymieniał informacje i poglądy w kwestii polityki naukowej i technicznej;

c) proponował, koordynował i zatwierdzał przyszłą działalność, która wchodzi w zakres niniejszych ustaleń, uwzględniając wartość techniczną i włożony wysiłek w celu zapewnienia całościowej obopólnej korzyści i wzajemności;

d) określał dziedziny współpracy i działalności, które mają być prowadzone na mocy artykułu II litera f), i artykułu III litera h);

e) zapewniał, że wpływ na środowisko działalności podjętej na mocy niniejszych ustaleń jest ustalony;

f) wykonywał takie inne obowiązki, jakie wspólnie ustalono.

4. Wszystkie decyzje Komitetu Koordynacyjnego będą podejmowane na zasadzie konsensusu.

Artykuł VII

Strony będą wspierać możliwie najszersze upowszechnianie informacji, które są wymieniane lub dostarczane na mocy niniejszych ustaleń:

i) pod warunkiem że mają one prawo do ich ujawniania, i że albo są one w ich posiadaniu albo mają do nich dostęp; oraz

ii) z zastrzeżeniem zobowiązań do ochrony własności przemysłowej i praw autorskich i z uwzględnieniem kwestii wynalazków i odkryć wynikających z działalności podjętej na mocy niniejszych ustaleń.

Artykuł VIII

Żadne z postanowień niniejszych ustaleń nie będzie interpretowane z uszczerbkiem dla istniejących lub przyszłych uzgodnień dotyczących współpracy między Stronami.

Artykuł IX

1. Działalność Stron na mocy niniejszych ustaleń będzie zależeć od dostępności właściwych funduszy.

2. Współpraca na mocy niniejszych ustaleń będzie odbywać się zgodnie ze stosowanym prawem, regulacjami i polityką stosowanymi w Kanadzie oraz Euratomie i jego Państwach Członkowskich.

3. Każda Strona dołoży wszelkich starań, w ramach stosowanego prawa, regulacji i polityki, aby ułatwić przepływ osób, przywóz i wywóz materiałów, paliw i wyposażenia oraz transferu pieniędzy, co jest wymagane do wykonywania niniejszych ustaleń.

4. Wszystkie koszty wynikające z wykonywania niniejszych ustaleń będą pokrywane przez Stronę, która je ponosi, chyba że Strony wyraźnie zadecydują inaczej. Każda taka decyzja będzie wyrażana na piśmie.

Artykuł X

1. Wszystkie zagadnienia odnoszące się do niniejszych ustaleń wynikłe w czasie jego obowiązywania będą rozstrzygane przez porozumienie Stron.

2. Wszelkie spory odnoszące się do niniejszych ustaleń będą rozstrzygane przez konsultacje między Stronami.

Artykuł XI

W przypadku gdy podczas obowiązywania niniejszych ustaleń, charakter programu syntezy którejkolwiek ze Stron znacznie się zmieni, czy to przez rozszerzenie, ograniczenie lub przekształcenie, albo przez połączenie elementów z programem syntezy strony trzeciej, każda ze Stron będzie miała prawo do żądania zmiany zakresu i warunków ustaleń.

Artykuł XII

1. Niniejsze ustalenia wejdą w życie z dniem podpisania ich przez obie Strony. Pozostaną one w mocy przez 10 lat, chyba że zostaną wypowiedziane z woli którejkolwiek ze Stron, w dowolnym momencie, poprzez przekazanie drugiej Stronie, z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, pisemnego zamiaru wypowiedzenia niniejszych ustaleń.

Niniejsze ustalenia mogą być zmienione lub przedłużone poprzez pisemną decyzję Stron.

2. Jakakolwiek działalność podejmowana na mocy niniejszych ustaleń i niezakończona w chwili ich wygaśnięcia, może być kontynuowana do jej zakończenia.

3. Wygaśnięcie niniejszych ustaleń nie będzie miało wpływu na prawa nabyte na mocy niniejszych ustaleń przez każdą ze Stron do dnia wygaśnięcia lub na prawa i obowiązki nabyte na mocy umów wykonawczych, zawartych na mocy ustaleń.

Artykuł XIII

Niniejsze ustalenia będą stosowane, w zakresie, w jakim dotyczy to Euratomu, do terytoriów, do których stosuje się Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz do terytoriów państw uczestniczących w programie syntezy Euratomu jako w pełni stowarzyszone państwa trzecie.

Podpisano w dwóch egzemplarzach w języku angielskim i francuskim w Brukseli, dnia 25 lipca 1995 roku.

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Edith Cresson

W imieniu Rządu Kanady

Jacques Roy

[1] Dz.U. L 260 z 24.9.1976, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

ARTYKUŁ V USTĘP 3 LITERA a)

Bez uszczerbku dla możliwości włączenia dodatkowych warunków i zgodnie z artykułem 5 Protokołu Ustaleń w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej, Strony będą wymagały włączenia, odpowiednio, następujących postanowień do umów wykonawczych zawartych na mocy ustaleń.

A.1. Informacja zastrzeżona

A.1.1. Definicje

"Informacja zastrzeżona" oznacza dane naukowe lub techniczne, wyniki lub metody badań i rozwoju oraz jakiekolwiek inne informacje, przeznaczone do dostarczania lub wymiany na mocy niniejszej umowy wykonawczej, takie jak know-how, informacja bezpośrednio związana z wynalazkami i odkryciami, informacja techniczna, handlowa lub finansowa, pod warunkiem że jest odpowiednio oznaczona lub uznawana za taką zgodnie z podpunktem A.1.2 litera b), oraz:

a) nie jest ogólnie znana lub publicznie dostępna z innych źródeł;

b) nie została wcześniej udostępniona innym osobom przez właściciela bez zobowiązania dotyczącego jej poufności; oraz

c) nie jest już w posiadaniu Strony otrzymującej bez zobowiązania dotyczącego jej poufności.

"Dokument" oznacza zapis informacji w formie pisemnej lub zapisanej na dysku, taśmie, pamięci tylko do odczytu (ROM) lub na innym środku zapisu.

A.1.2. Procedury

a) Strona otrzymująca informację zastrzeżoną na mocy niniejszej umowy wykonawczej przestrzega jej poufnego charakteru.

b) Każdy dokument, który zawiera informację zastrzeżoną jest wyraźnie oznaczony przez Stronę dostarczającą za pomocą następującego (lub bardzo podobnego) przepisu ograniczającego:

"Niniejszy dokument zawiera informację zastrzeżoną dostarczoną w trybie poufnym na mocy umowy wykonawczej zawartej zgodnie z Protokołem Ustaleń w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej (zwanym dalej "PU") z dnia 25 lipca 1995 roku i nie będzie upowszechniany poza Komisją, Rządem Kanady, podmiotami i organizacjami wyznaczonymi przez Euratom lub Rząd Kanady na mocy PU, ich wykonawcami oraz licencjobiorcami bez uprzedniej pisemnej zgody (Strony dostarczającej).

Informacja ta jest umieszczana na każdej kopii całości lub części tego dokumentu. Ograniczenia te automatycznie wygasają z chwilą, kiedy informacja ta zostaje ujawniona przez właściciela bez ograniczeń."

c) Informacja zastrzeżona otrzymana w trybie poufnym na mocy niniejszej umowy wykonawczej może być upowszechniona przez Stronę otrzymującą:

i) osobom z lub zatrudnionym przez Stronę otrzymującą lub, w odpowiednim przypadku, przez Euratom lub Rząd Kanady albo podmiotom lub organizacjom wyznaczonym przez Euratom lub Rząd Kanady na mocy Protokołu Ustaleń w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej;

ii) wykonawcom lub podwykonawcom Strony otrzymującej do użytku tylko w ramach ich umów ze Stroną otrzymującą w zakresie prac dotyczących przedmiotu informacji zastrzeżonej;

pod warunkiem że każda informacja zastrzeżona tak upowszechniona jest oznaczona postanowieniem ograniczającym praktycznie identycznym z tym znajdującym się w podpunkcie A.1.2 litera b); oraz pod warunkiem że jej odbiorca zgodził się przestrzegać poufnego charakteru takiej informacji i zgadza się nie upowszechniać jej dalej bez uprzedniej zgody Strony dostarczającej uzyskanej przez Stronę otrzymującą.

d) Po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Strony dostarczającej informację zastrzeżoną na mocy niniejszej umowy wykonawczej, Strona otrzymująca może upowszechniać taką informację zastrzeżoną w szerszym zakresie niż w sposób dopuszczony w podpunkcie A.1.2 litera c). Obie Strony, dostarczająca i otrzymująca, współpracują ze sobą w zakresie opracowywania procedur dotyczących wnioskowania i otrzymywania uprzedniej pisemnej zgody na takie szersze upowszechnianie.

A.1.3. W przypadku gdy jedna ze Stron uświadamia sobie, że nie będzie, lub ma uzasadnione powody przypuszczać, że może nie być w stanie zastosować się do ograniczenia w upowszechnianiu określonego w podpunkcie A.1.2, niezwłocznie powiadamia drugą Stronę. Następnie Strony konsultują się w celu określenia właściwego sposobu działania.

A.1.4. Strona dostarczająca w swoich relacjach ze Stroną otrzymującą nie uzasadnia przydatności którejkolwiek przekazanej informacji do jakiegokolwiek szczególnego wykorzystania lub zastosowania.

A.1.5. Każda Strona traktuje informację zastrzeżoną podaną do wiadomości poprzez seminaria, warsztaty i inne posiedzenia, przydział obowiązków pracownikom, używanie obiektów lub wymianę wyposażenia, zgodnie z zasadami określonymi w podpunkcie A.1.2, pod warunkiem że informacja zastrzeżona podana do wiadomości w inny sposób niż w dokumencie, nie jest objęta ograniczeniem w zakresie ujawnienia, chyba że osoba podająca do wiadomości taką informację powiadamia pisemnie otrzymującego, ze podana do wiadomości informacja jest informacją zastrzeżoną.

A.2. Wynalazki i odkrycia

A.2.1. Definicje

Do celów podpunktu A.2.2 "państwo" oznacza, w zakresie dotyczącym Euratomu, terytoria, do których stosuje się Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz terytoria państw uczestniczących w programie syntezy Euratomu jako w pełni stowarzyszone państwa trzecie.

A.2.2. W odniesieniu do jakiegokolwiek wynalazku lub odkrycia dokonanego lub stworzonego w trakcie realizacji niniejszej umowy wykonawczej, Strony podejmują wszelkie niezbędne kroki w ramach stosowanego prawa i regulacji w celu realizacji:

a) W przypadku gdy wynalazek lub odkrycie jest dokonane lub stworzone przez pracowników (wynalazca) jednej Strony (Strona powierzająca) lub jej wykonawców, gdy powierza się drugiej Stronie (Strona przyjmująca) lub jej wykonawców w związku z wymianą naukowców, inżynierów i innych specjalistów:

i) Strona przyjmująca nabywa wszystkie prawa, tytuły oraz korzyści z lub do jakiegokolwiek takiego wynalazku lub odkrycia w swoim państwie i w państwach trzecich; oraz

ii) Strona powierzająca lub wynalazca nabywa wszystkie prawa, tytuły i korzyści z lub do jakiegokolwiek takiego wynalazku lub odkrycia w swoim państwie.

b) W przypadkach, do których nie stosuje się podpunktu A.2.2 litera a) i gdzie wynalazek lub odkrycie jest dokonane lub stworzone przez pracowników jednej Strony lub jej wykonawców jako bezpośredni wynik wykorzystania informacji, która została podana im do wiadomości na mocy niniejszej umowy wykonawczej przez drugą Stronę lub została podana do wiadomości podczas seminariów lub innych wspólnych posiedzeń, Strona lub jej wykonawca, której pracownicy dokonali lub stworzyli wynalazek lub odkrycie nabywa wszystkie prawa, tytuły i korzyści z i do jakiegokolwiek takiego wynalazku lub odkrycia we wszystkich państwach; takie prawa, tytuły i korzyści podlegają przyznaniu drugiej Stronie nieodpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji (obejmującej prawo drugiej Strony do przyznawania sublicencji) z i do jakiegokolwiek takiego wynalazku lub odkrycia, oraz praw powiązanych ze stosowaniem patentów odnoszących się do takiego wynalazku lub odkrycia oraz jakiegokolwiek patentu lub jakiejkolwiek innej ochrony odnoszącej się do takiego wynalazku lub odkrycia we wszystkich państwach.

c) Strona, która jest właścicielem wynalazku określonego w podpunkcie A.2.2 litera a) i b) na wniosek udziela licencji dotyczącej takiego wynalazku lub odkrycia drugiej Stronie na rozsądnych warunkach.

A.2.3. Każda Strona, bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw wynalazcy przyznanych na mocy właściwych postanowień, podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia współpracy swoich pracowników, niezbędnej do wykonania postanowień podpunktu A.2.2. W odniesieniu do jakiegokolwiek wynalazku lub odkrycia dokonanego lub stworzonego w trakcie realizacji niniejszej umowy wykonawczej, każda Strona bierze odpowiedzialność za wypłatę wymagalnego odszkodowania lub rekompensaty swoim pracownikom lub zgodnie z właściwymi prawami.

A.3. Prawa autorskie

Prawa autorskie posiadane przez Strony są traktowane zgodnie z Konwencją berneńską (skorygowaną). W odniesieniu do praw autorskich dotyczących prac dostarczonych lub wymienionych na mocy umowy wykonawczej, będących własnością lub zarządzanych przez jedną Stronę, Strona ta przyzna drugiej Stronie licencję na reprodukcję lub tłumaczenie materiału objętego prawami autorskimi.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

ARTYKUŁ V USTĘP 3 LITERA b)

B.1. Wymiana pracowników

W odniesieniu do każdej wymiany naukowców, inżynierów i innych specjalistów na mocy Protokołu Ustaleń w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej i bez uszczerbku dla stosowania innych zasad, następujące zasady powinny być stosowane przez Strony w stosunku do umów wykonawczych:

a) Każda Strona powinna zapewnić, że naukowcy, inżynierowie i inni specjaliści (zwani dalej "przydzielonymi pracownikami") przydzieleni drugiej Stronie posiadają kwalifikacje odpowiednie do funkcji, które będą sprawować.

b) Strona przyjmująca powinna zapewnić odpowiednie zakwaterowanie dla przydzielonych pracowników i ich rodzin na zasadach uzgodnionych przez obie Strony.

c) Strona przyjmująca powinna zapewnić wszelką niezbędną pomoc przydzielonym pracownikom i ich rodzinom w odniesieniu do formalności administracyjnych (organizacja podróży itp.).

d) Strony powinny zapewnić, że przydzieleni pracownicy dostosują się do ogólnych i szczególnych postanowień dotyczących pracy i bezpieczeństwa, obowiązujących w przyjmujących instytucjach, lub jak uzgodniono w odrębnych uzgodnieniach przydziałowych.

B.2. Wymiana wyposażenia, przyrządów, materiałów, paliw i części zapasowych

W przypadku gdy wyposażenie, przyrządy, materiały, paliwa i części zapasowe (zwane dalej łącznie "elementami") mają być wymienione lub dostarczone w ramach umowy wykonawczej zawartej na mocy Protokołu Ustaleń w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej, bez uszczerbku dla stosowania innych zasad, następujące postanowienia powinny być stosowane przez Strony do umowy wykonawczej:

a) Strona wysyłająca powinna dostarczyć, jak najszybciej, szczegółowy wykaz elementów, które dostarczy razem z odpowiednią specyfikacją techniczną i ich dokumentacją informacyjną.

b) Elementy dostarczone przez Stronę wysyłającą pozostają jej własnością i powinny być zwrócone Stronie wysyłającej po zakończeniu działalności, która jest przedmiotem umowy wykonawczej, chyba że Strony uzgodniły inaczej.

c) Elementy powinny być wprowadzone do działania w przyjmującym instytucie jedynie za wspólnym porozumieniem Stron.

d) Strona przyjmująca powinna zapewnić niezbędne pomieszczenia dla elementów oraz dostęp do energii elektrycznej, wody, gazu lub innych wymaganych środków, wspólnie ustalonych przez Strony.

e) Odpowiedzialność za wychodzący i powrotny transport elementów z terytorium Strony wysyłającej do docelowego miejsca instalacji przez Stronę otrzymującą, oraz za ich bezpieczne przechowywanie i ubezpieczenie w drodze, łącznie z wydatkami towarzyszącymi, powinna być podjęta przez Stronę wysyłającą, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

f) Strona przyjmująca powinna powiadamiać organy celne, że elementy dostarczone przez Stronę wysyłającą służą do wykonywania uzgodnionych działań o charakterze naukowym, a nie handlowym.

Transfery trytu i wyposażenia związanego z trytem będą regulowane na mocy zmiany z dnia 15 lipca 1991 roku do Umowy między Stronami o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii atomowej z dnia 6 października 1959 roku.

B.3. Rozdział kosztów

W umowie wykonawczej zawartej na mocy Protokołu Ustaleń między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej, bez uszczerbku dla stosowania innych zasad, Strony powinny stosować do umowy wykonawczej następującą zasadę rozdziału kosztów:

Wszystkie koszty wynikłe na mocy umowy wykonawczej powinny być pokrywane przez Stronę, która je ponosi, chyba że Strony wyraźnie uzgodnią inaczej. Każde takie uzgodnienie powinno być wyrażone na piśmie.

B.4. Prawo własności przemysłowej

Strony umów wykonawczych obejmujących działalność inną, niż wymiana pracowników lub informacji, powinny przed rozpoczęciem takich wspólnych działań zdecydować o właściwym przydziale prawa własności przemysłowej w odniesieniu do wynalazków lub odkryć wynikających z takich działań. Przy podejmowaniu takich decyzji, Strony powinny brać pod uwagę ich odpowiednie korzyści z, wkład do i prawa w odniesieniu do działań.

--------------------------------------------------

Top