Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Akt końcowy

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/377


AKT KOŃCOWY

I.   TEKST AKTU KOŃCOWEGO

1.

Pełnomocnicy:

JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLA BELGÓW,

REPUBLIKI BUŁGARII,

PREZYDENTA REPUBLIKI CZESKIEJ,

JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLOWEJ DANII,

PREZYDENTA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,

PREZYDENTA REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,

PREZYDENTA REPUBLIKI GRECKIEJ,

JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLA HISZPANII,

PREZYDENTA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,

PREZYDENTA IRLANDII,

PREZYDENTA REPUBLIKI WŁOSKIEJ,

PREZYDENTA REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,

PREZYDENTA REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,

PREZYDENTA REPUBLIKI LITEWSKIEJ,

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI WIELKIEGO KSIĘCIA LUKSEMBURGA,

PREZYDENTA REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ,

PREZYDENTA MALTY,

JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLOWEJ NIDERLANDÓW,

PREZYDENTA FEDERALNEGO REPUBLIKI AUSTRII,

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

PREZYDENTA REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,

PREZYDENTA RUMUNII,

PREZYDENTA REPUBLIKI SŁOWENII,

PREZYDENTA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ,

PREZYDENTA REPUBLIKI FINLANDII,

RZĄDU KRÓLESTWA SZWECJI,

JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLOWEJ ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII POLNOCNEJ

Zebrani w Luksemburgu, dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego z okazji podpisania Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Potwierdzili, iż następujące teksty zostały sporządzone i przyjęte w ramach Konferencji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej a Republiką Bułgarii i Rumunią dotyczącej przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej:

I.

Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (zwany „Traktatem Akcesyjnym”);

II.

teksty Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy w językach bułgarskim i rumuńskim;

III.

Protokół dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (zwany dalej „Protokołem dotyczącym przystąpienia”);

IV.

teksty wyszczególnione poniżej, które są dołączone do Protokołu dotyczącego przystąpienia:

A.

Załącznik I

Wykaz konwencji i protokołów, których Bułgaria i Rumunia zostaną stronami z dniem przystąpienia (określony w artykule 3 ustęp 3 Protokołu)

Załącznik II

Wykaz przepisów dorobku Schengen w postaci, w jakiej zostały włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane, które od dnia przystąpienia wiążą Państwa Członkowskie i są w nich stosowane (określony w artykule 4 ustęp 1 Protokołu)

Załącznik III

Wykaz, o którym mowa w artykule 16 Protokołu: dostosowania aktów przyjętych przez instytucje

Załącznik IV

Wykaz, o którym mowa w artykule 17 Protokołu: dodatkowe dostosowania aktów przyjętych przez instytucje

Załącznik V

Wykaz, o którym mowa w artykule 18 Protokołu: pozostałe postanowienia stałe

Załącznik VI

Wykaz, o którym mowa w artykule 20 Protokołu: środki przejściowe dotyczące Bułgarii

Załącznik VII

Wykaz, o którym mowa w artykule 20 Protokołu: środki przejściowe dotyczące Rumunii

Załącznik VIII

Rozwój obszarów wiejskich (określony w artykule 34 Protokołu)

Załącznik IX

Szczególne zobowiązania podjęte i wymogi przyjęte przez Rumunię przy zakończeniu negocjacji w sprawie przystąpienia w dniu 14 grudnia 2004 roku (określone w artykule 39 Protokołu);

B.

teksty Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej wraz z traktatami zmieniającymi lub uzupełniającymi w języku bułgarskim i rumuńskim.

V.

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (zwany dalej „Aktem Przystąpienia”);

VI.

teksty wyszczególnione poniżej, które są dołączone do Aktu Przystąpienia:

A.

Załącznik I

Wykaz konwencji i protokołów, których Bułgaria i Rumunia zostaną stronami z dniem przystąpienia (określony w artykule 3 ustęp 3 Aktu Przystąpienia)

Załącznik II

Wykaz przepisów dorobku Schengen w postaci, w jakiej zostały włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane, które od dnia przystąpienia wiążą Państwa Członkowskie i są w nich stosowane (określony w artykule 4 ustęp 1 Aktu Przystąpienia)

Załącznik III

Wykaz, o którym mowa w artykule 19 Aktu Przystąpienia: dostosowania aktów przyjętych przez instytucje

Załącznik IV

Wykaz, o którym mowa w artykule 20 Aktu Przystąpienia: dodatkowe dostosowania aktów przyjętych przez instytucje

Załącznik V

Wykaz, o którym mowa w artykule 21 Aktu Przystąpienia: pozostałe postanowienia stałe

Załącznik VI

Wykaz, o którym mowa w artykule 23 Aktu Przystąpienia: środki przejściowe dotyczące Bułgarii

Załącznik VII

Wykaz, o którym mowa w artykule 23 Aktu Przystąpienia: środki przejściowe dotyczące Rumunii

Załącznik VIII

Rozwój obszarów wiejskich (określony w artykule 34 Aktu Przystąpienia)

Załącznik IX

Szczególne zobowiązania podjęte i wymogi przyjęte przez Rumunię przy zakończeniu negocjacji w sprawie przystąpienia w dniu 14 grudnia 2004 roku (określone w artykule 39 Aktu Przystąpienia);

B.

teksty Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, wraz z traktatami zmieniającymi lub uzupełniającymi, w tym Traktatu dotyczącego przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Greckiej, Traktatu dotyczącego przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej, Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w językach bułgarskim i rumuńskim.

2.

Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do szeregu dostosowań aktów przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem i wzywają Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem zgodnie z artykułem 56 Protokołu dotyczącego przystąpienia, lub, zależnie od okoliczności, zgodnie z artykułem 56 Aktu Przystąpienia, jak określono w artykule 4 ustęp 3 Traktatu Akcesyjnego, w razie potrzeby, po uzupełnieniu i aktualizacji celem uwzględnienia zmian w prawie Unii.

3.

Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się przekazać Komisji oraz sobie wzajemnie wszelkie niezbędne informacje wymagane do stosowania Protokołu dotyczącego przystąpienia lub, zależnie od okoliczności, Aktu Przystąpienia. Tam gdzie jest to konieczne, informacje przekazuje się w odpowiednim czasie przed dniem przystąpienia w celu umożliwienia pełnego stosowania Protokołu dotyczącego przystąpienia lub, zależnie od okoliczności, Aktu Przystąpienia od dnia przystąpienia, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania rynku wewnętrznego. W związku z tym pierwszorzędne znaczenie ma wcześniejsze powiadomienie o środkach przyjętych przez Bułgarię i Rumunię na podstawie artykułu 53 Protokołu dotyczącego przystąpienia lub, zależnie od okoliczności, na podstawie artykułu 53 Aktu Przystąpienia. Komisja może poinformować Republikę Bułgarii i Rumunię o okresie, jaki uznaje za właściwy do otrzymywania lub przekazywania szczególnych informacji. Do dnia podpisania, Umawiającym się Stronom dostarczono wykaz ustanawiający obowiązki informacyjne w dziedzinie weterynarii.

4.

Pełnomocnicy przyjmują do wiadomości następujące deklaracje, które zostały sporządzone i dołączone do niniejszego Aktu końcowego:

A.

Wspólne deklaracje obecnych Państw Członkowskich

1.

Wspólna deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Bułgaria

2.

Wspólna deklaracja w sprawie roślin strączkowych: Bułgaria

3.

Wspólna deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Rumunia

4.

Wspólna deklaracja w sprawie rozwoju obszarów wiejskich: Bułgaria i Rumunia

B.

Wspólna deklaracja obecnych Państw Członkowskich i Komisji

5.

Wspólna deklaracja w sprawie przygotowań Bułgarii i Rumunii do przystąpienia

C.

Wspólna deklaracja niektórych obecnych Państw Członkowskich

6.

Wspólna deklaracja Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Austrii w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Bułgaria i Rumunia

D.

Deklaracja Republiki Bułgarii

7.

Deklaracja Republiki Bułgarii w sprawie używania cyrylicy w Unii Europejskiej

5.

Pełnomocnicy przyjmują do wiadomości wymianę listów między Unią Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią w sprawie procedury informowania i konsultacji w celu przyjęcia pewnych decyzji i innych środków podejmowanych w okresie poprzedzającym przystąpienie, która jest załączona do niniejszego Aktu końcowego.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   DEKLARACJE

A.   WSPÓLNE DEKLARACJE OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1.   Wspólna deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Bułgaria

Unia Europejska podkreśla znaczenie zróżnicowanego podejścia i elastyczności jako elementów zawartych w uzgodnieniach dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Państwa Członkowskie będą dążyć do przyznania obywatelom bułgarskim większego dostępu do swoich rynków pracy na mocy przepisów krajowych, mając na uwadze przyspieszenie procesu zbliżania przepisów do dorobku. W konsekwencji, możliwości zatrudnienia obywateli bułgarskich w Unii Europejskiej powinny ulec znacznej poprawie po przystąpieniu Bułgarii. Ponadto Państwa Członkowskie UE jak najlepiej wykorzystają proponowane uzgodnienia, tak aby jak najszybciej zapewnić pełne stosowanie dorobku w zakresie swobodnego przepływu pracowników.

2.   Wspólna deklaracja w sprawie roślin strączkowych: Bułgaria

W odniesieniu do roślin strączkowych, uwzględniono obszar o powierzchni 18 047 ha do celów obliczenia pułapu krajowego dla Bułgarii w załączniku VIIIA do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

3.   Wspólna deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Rumunia

Unia Europejska podkreśla znaczenie zróżnicowanego podejścia i elastyczności jako elementów zawartych w uzgodnieniach dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Państwa Członkowskie będą dążyć do przyznania obywatelom rumuńskim większego dostępu do swoich rynków pracy na mocy przepisów krajowych, mając na uwadze przyspieszenie procesu zbliżania przepisów do dorobku. W konsekwencji, możliwości zatrudnienia obywateli rumuńskich w Unii Europejskiej powinny ulec znacznej poprawie po przystąpieniu Rumunii. Ponadto Państwa Członkowskie UE jak najlepiej wykorzystają proponowane uzgodnienia, tak aby jak najszybciej zapewnić pełne stosowanie dorobku w zakresie swobodnego przepływu pracowników.

4.   Wspólna deklaracja w sprawie rozwoju obszarów wiejskich: Bułgaria i Rumunia

W zakresie środków pomocowych na rozwój obszarów wiejskich dla Bułgarii i Rumunii, pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji, na lata 2007-2009 wymienione w artykule 34 ustęp 2 Protokołu dotyczącego przystąpienia oraz w artykule 34 ustęp 2 Aktu Przystąpienia, Unia zaznacza, że można oczekiwać przydzielenia następujących kwot:

(w milionach EUR, ceny z roku 2004)

 

2007

2008

2009

2007-2009

Bułgaria

183

244

306

733

Rumunia

577

770

961

2 308

Ogółem

760

1 014

1 267

3 041

Kwoty przydzielone na rozwój obszarów wiejskich Bułgarii i Rumunii na dalszy okres niż lata 2007-2009 będą określane w oparciu o istniejące przepisy lub przepisy wynikające z przeprowadzonych do tego czasu reform polityki.

B.   WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ORAZ KOMISJI

5.   Wspólna deklaracja w sprawie przygotowania Bułgarii i Rumunii do przystąpienia

Unia Europejska będzie nadal ściśle monitorować przygotowania i osiągnięcia Bułgarii i Rumunii, w tym skuteczną realizację zobowiązań podjętych we wszystkich dziedzinach dorobku.

Unia Europejska przywołuje konkluzje Prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 16  - 17 grudnia 2004 roku, zwłaszcza ich punkty 8 i 12, podkreślając, że w przypadku Rumunii, szczególna uwaga zostanie poświęcona przygotowaniom w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, konkurencji i środowiska, a w przypadku Bułgarii - przygotowaniom w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Komisja będzie nadal przedstawiać coroczne sprawozdania dotyczące postępów Bułgarii i Rumunii na drodze do członkostwa, w odpowiednich przypadkach wraz z zaleceniami. Unia Europejska przypomina, że klauzule ochronne przewidują środki służące rozwiązywaniu problemów, które mogą pojawić się, zależnie od okoliczności, przed przystąpieniem lub w ciągu trzech lat po przystąpieniu.

C.   WSPÓLNA DEKLARACJA NIEKTÓRYCH OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

6.   Wspólna deklaracja Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Austrii w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Bułgaria i Rumunia

Republika Federalna Niemiec i Republika Austrii w porozumieniu z Komisją potwierdzają, że w ich rozumieniu brzmienie punktu 13 środków przejściowych w sprawie swobodnego przepływu pracowników na mocy dyrektywy 96/71/WE w załącznikach VI i VII zarówno Protokołu dotyczącego przystąpienia jak i Aktu Przystąpienia oznacza, że „niektóre regiony” mogą, w stosownym przypadku, obejmować również całe terytorium kraju.

D.   DEKLARACJA REPUBLIKI BUŁGARII

7.   Deklaracja Republiki Bułgarii w sprawie używania cyrylicy w Unii Europejskiej

Wraz z uznaniem języka bułgarskiego jako autentycznego języka traktatów, a także jako języka oficjalnego i roboczego, który będzie używany przez instytucje Unii Europejskiej, cyrylica stanie się jednym z trzech alfabetów oficjalnie używanych w Unii Europejskiej. Ta znacząca część dziedzictwa kulturowego Europy stanowi szczególny wkład Bułgarii w językową i kulturową różnorodność Unii.


III.   WYMIANA LISTÓW

Wymiana listów między Unią Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią w sprawie procedury informowania i konsultacji w celu przyjęcia pewnych decyzji i innych środków podejmowanych w okresie poprzedzającym przystąpienie

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt nawiązać do kwestii dotyczącej procedury informowania i konsultacji w celu przyjęcia pewnych decyzji i innych środków podejmowanych w okresie poprzedzającym przystąpienie Pana państwa do Unii Europejskiej podniesionej w ramach negocjacji w sprawie rozszerzenia.

Niniejszym potwierdzam, że Unia Europejska jest w stanie zgodzić się na taką procedurę, na warunkach określonych w załączniku do niniejszego listu, która mogłaby być stosowana ze skutkiem od dnia 1 października 2004 roku.

Byłbym zobowiązany za potwierdzenie, iż Pański Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu.

Z poważaniem,

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pana listu o następującej treści:

„Mam zaszczyt nawiązać do kwestii dotyczącej procedury informowania i konsultacji w celu przyjęcia pewnych decyzji i innych środków podejmowanych w okresie poprzedzającym przystąpienie Pana państwa do Unii Europejskiej podniesionej w ramach negocjacji w sprawie rozszerzenia.

Niniejszym potwierdzam, że Unia Europejska jest w stanie zgodzić się na taką procedurę, na warunkach określonych w załączniku do niniejszego listu, która mogłaby być stosowana ze skutkiem od dnia 1 października 2004 roku.

Byłbym zobowiązany za potwierdzenie, iż Pański Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu.”

Mam zaszczyt potwierdzić, iż mój Rząd zgadza się z treścią tego listu.

Z poważaniem,

ZAŁĄCZNIK

Procedura informowania i konsultacji w celu przyjęcia pewnych decyzji i innych środków podejmowanych w okresie poprzedzającym przystąpienie

I.

1.

W celu zapewnienia, iż Republika Bułgarii oraz Rumunia, dalej zwane „Państwami przystępującymi” są odpowiednio informowane, podaje się do ich wiadomości wszelkie propozycje, komunikaty, zalecenia oraz inicjatywy mogące doprowadzić do podjęcia decyzji przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, po przekazaniu ich do Rady.

2.

Konsultacje odbywają się na uzasadniony wniosek Państwa przystępującego, w którym określa ono wyraźnie swoje interesy jako przyszłego członka Unii oraz swoje uwagi.

3.

Decyzje o charakterze administracyjnym co do zasady nie stanowią podstawy wszczęcia konsultacji.

4.

Konsultacje odbywają się w ramach Komitetu Tymczasowego złożonego z przedstawicieli Unii i Państw przystępujących. O ile Państwo przystępujące nie wniesie uzasadnionego sprzeciwu, konsultacje mogą odbyć się w drodze wymiany wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną; w szczególności dotyczy to konsultacji w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

5.

Ze strony Unii, członkami Komitetu Tymczasowego są członkowie Komitetu Stałych Przedstawicieli lub osoby przez nich wyznaczone. W stosownych przypadkach członkami mogą być członkowie Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa. Do udziału w pracach zapraszana jest Komisja.

6.

Komitet Tymczasowy wspierany jest przez sekretariat, będący Sekretariatem Konferencji, którego funkcjonowanie zostanie w tym celu przedłużone.

7.

Konsultacje odbywają się co do zasady niezwłocznie po uzyskaniu wspólnych wytycznych w wyniku prac przygotowawczych przeprowadzanych na poziomie unijnym celem podjęcia decyzji lub przyjęcia wspólnych stanowisk przez Radę, umożliwiających efektywne przeprowadzenie tych konsultacji.

8.

Jeżeli po zakończeniu konsultacji pozostają poważne trudności, na żądanie Państwa przystępującego, sprawa może zostać podniesiona na szczeblu ministerialnym.

9.

Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do decyzji Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

10.

Procedury ustalone w powyższych ustępach stosuje się do wszelkich decyzji podejmowanych przez Państwa przystępujące, które mogą mieć wpływ na zobowiązania wynikające z ich statusu przyszłych członków Unii.

II.

11.

Unia oraz Republika Bułgarii i Rumunia podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia możliwie jak największej zbieżności momentu wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu z ich przystąpieniem do umów lub konwencji określonych w artykule 3 ustęp 3, w artykule 6 ustęp 2 i w artykule 6 ustęp 6 Protokołu dotyczącego warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej oraz w artykule 3 ustęp 3, w artykule 6 ustęp 2 i w artykule 6 ustęp 6 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, zgodnie z warunkami określonymi w tym Protokole oraz w tym Akcie.

12.

W zakresie, w jakim umowy lub konwencje między Państwami Członkowskimi istnieją jedynie w formie projektów i prawdopodobnie nie będą mogły zostać podpisane w okresie poprzedzającym przystąpienie, po podpisaniu Traktatu o Przystąpieniu, zgodnie z odpowiednimi procedurami Państwa przystępujące zostaną zaproszone do udziału w pracach nad przygotowaniem tych projektów w duchu współpracy i w sposób ułatwiający ich zakończenie.

13.

W odniesieniu do negocjacji ze stronami protokołów, o których mowa w artykule 6 ustęp 2, akapit drugi Protokołu dotyczącego warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej oraz w artykule 6 ustęp 2 akapit drugi Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, przedstawiciele Państw przystępujących będą włączeni w prace w charakterze obserwatorów, wraz z przedstawicielami obecnych Państw Członkowskich.

14.

Niektóre niepreferencyjne umowy zawarte przez Wspólnotę, pozostające w mocy po dniu przystąpienia, mogą być dostosowywane lub zmieniane w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii. Powyższe dostosowywania lub zmiany będą negocjowane przez Wspólnotę wspólnie z przedstawicielami Państw przystępujących, zgodnie z procedurą, o której mowa w poprzednim ustępie.

III.

15.

W odpowiednim czasie instytucje sporządzą teksty, o których mowa w artykułach 58 i 60 Protokołu dotyczącego warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej oraz w artykułach 58 i 60 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii. W tym celu Rządy Republiki Bułgarii i Rumunii terminowo przekażą instytucjom tłumaczenia tych tekstów.


Top