EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0605-20220602

Consolidated text: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/605/2022-06-02

02021R0605 — PL — 02.06.2022 — 018.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/605

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 129 z 15.4.2021, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/623 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

  L 131

137

16.4.2021

 M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/687 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

  L 143

12

27.4.2021

 M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/811 z dnia 20 maja 2021 r.

  L 180

114

21.5.2021

►M4

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/902 z dnia 3 czerwca 2021 r.

  L 197

76

4.6.2021

 M5

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/952 z dnia 11 czerwca 2021 r.

  L 209

95

14.6.2021

 M6

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/994 z dnia 18 czerwca 2021 r.

  L 219

1

21.6.2021

 M7

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1090 z dnia 2 lipca 2021 r.

  L 236

10

5.7.2021

 M8

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1141 z dnia 12 lipca 2021 r.

  L 247

55

13.7.2021

 M9

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r.

  L 261

8

22.7.2021

 M10

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1268 z dnia 29 lipca 2021 r.

  L 277

99

2.8.2021

 M11

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1371 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

  L 294

14

17.8.2021

 M12

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1453 z dnia 3 września 2021 r.

  L 313

35

6.9.2021

 M13

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1714 z dnia 24 września 2021 r.

  L 342

5

27.9.2021

 M14

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1794 z dnia 8 października 2021 r.

  L 361

4

12.10.2021

 M15

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1850 z dnia 21 października 2021 r.

  L 374

12

22.10.2021

 M16

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1907 z dnia 3 listopada 2021 r.

  L 390

1

4.11.2021

 M17

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2024 z dnia 18 listopada 2021 r.

  L 411

3

19.11.2021

 M18

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2110 z dnia 30 listopada 2021 r.

  L 429

108

1.12.2021

 M19

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2249 z dnia 16 grudnia 2021 r.

  L 453

48

17.12.2021

 M20

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2308 z dnia 22 grudnia 2021 r.

  L 461

40

27.12.2021

 M21

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/65 z dnia 17 stycznia 2022 r.

  L 11

13

18.1.2022

 M22

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/97 z dnia 25 stycznia 2022 r.

  L 17

3

26.1.2022

 M23

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/136 z dnia 31 stycznia 2022 r.

  L 22

5

1.2.2022

 M24

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/205 z dnia 14 lutego 2022 r.

  L 34

6

16.2.2022

 M25

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/440 z dnia 16 marca 2022 r.

  L 90

67

18.3.2022

 M26

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/491 z dnia 25 marca 2022 r.

  L 100

16

28.3.2022

 M27

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/587 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

  L 112

11

11.4.2022

 M28

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/705 z dnia 5 maja 2022 r.

  L 132

64

6.5.2022

 M29

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/743 z dnia 13 maja 2022 r.

  L 137

45

16.5.2022

►M30

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/852 z dnia 20 maja 2022 r.

  L 150

23

1.6.2022
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/605

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.  

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się następujące przepisy:

a) 

na czas określony środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które mają być stosowane przez państwa członkowskie ( 1 ), w których występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III wymienione w załączniku I (zainteresowane państwa członkowskie).

Te środki szczególne w zakresie zwalczania chorób stosuje się w odniesieniu do utrzymywanych i dzikich świń oraz do produktów pozyskanych od lub ze świń w uzupełnieniu środków stosowanych na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych i buforowych oraz w strefach objętych zakażeniem ustanowionych przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

na czas określony środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które mają być stosowane przez wszystkie państwa członkowskie.

2.  

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do:

a) 

przemieszczania przesyłek:

(i) 

świń utrzymywanych w zakładach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary;

(ii) 

materiału biologicznego, produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z utrzymywanych świń, o których mowa w lit. a) ppkt (i);

b) 

przemieszczania:

(i) 

przesyłek dzikich świń we wszystkich państwach członkowskich;

(ii) 

przesyłek i przemieszczania na własny użytek przez myśliwych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III lub przetwarzanych w zakładach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III;

c) 

podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze zajmujących się przesyłkami, o których mowa w lit. a) i b);

d) 

wszystkich państw członkowskich w zakresie podnoszenia świadomości na temat afrykańskiego pomoru świń.

3.  

Przepisy, o których mowa w ust. 1, obejmują następujące kwestie:

a) 

w rozdziale II określono przepisy szczególne dotyczące ustanawiania obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń oraz stosowania środków szczególnych w zakresie zwalczania chorób we wszystkich państwach członkowskich;

b) 

w rozdziale III określono środki szczególne w zakresie zwalczania chorób mające zastosowanie do przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III oraz pozyskanych od nich lub z nich produktów w zainteresowanych państwach członkowskich;

c) 

w rozdziale IV określono środki szczególne zmniejszające ryzyko związane z afrykańskim pomorem świń dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze w zainteresowanych państwach członkowskich;

d) 

w rozdziale V określono środki szczególne w zakresie zwalczania chorób mające zastosowanie do dzikich świń w państwach członkowskich;

e) 

w rozdziale VI określono szczególne obowiązki państw członkowskich w zakresie informowania i szkolenia;

f) 

W rozdziale VII określono przepisy końcowe.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687.

Zastosowanie mają ponadto następujące definicje:

a) 

„świnia” oznacza zwierzę z gatunków zwierząt kopytnych należących do rodziny świniowatych wymienione w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/429;

b) 

„materiał biologiczny” oznacza nasienie, oocyty i zarodki świń pozyskane od lub z utrzymywanych świń do celów sztucznego rozrodu;

c) 

„obszar objęty ograniczeniami I” oznacza obszar o precyzyjnie wyznaczonych granicach geograficznych w państwie członkowskim wymieniony w załączniku I część I, objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania chorób i graniczący z obszarami objętymi ograniczeniami II lub III;

d) 

„obszar objęty ograniczeniami II” oznacza obszar o precyzyjnie wyznaczonych granicach geograficznych w państwie członkowskim wymieniony w załączniku I część II, objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania chorób;

e) 

„obszar objęty ograniczeniami III” oznacza obszar o precyzyjnie wyznaczonych granicach geograficznych w państwie członkowskim wymieniony w załączniku I część III, objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania chorób;

f) 

„państwo członkowskie uprzednio uznawane za wolne od choroby” oznacza państwo członkowskie, w którym w okresie poprzednich dwunastu miesięcy u utrzymywanych świń nie potwierdzono afrykańskiego pomoru świń;

g) 

„materiały kategorii 2” oznaczają produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, pozyskane od lub z utrzymywanych świń;

h) 

„materiały kategorii 3” oznaczają produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, pozyskane od lub z utrzymywanych świń.ROZDZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USTANAWIANIA OBSZARÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI I, II I III W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ ORAZ STOSOWANIA ŚRODKÓW SZCZEGÓLNYCH W ZAKRESIE ZWALCZANIA CHORÓB WE WSZYSTKICH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Artykuł 3

Przepisy szczególne dotyczące ustanawiania obszarów objętych ograniczeniami i stref objętych zakażeniem w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń

W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych lub dzikich świń właściwy organ państwa członkowskiego ustanawia:

a) 

w przypadku wystąpienia ogniska choroby u utrzymywanych świń obszar objęty ograniczeniami zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i zgodnie z warunkami określonymi w tym artykule; albo

b) 

w przypadku wystąpienia ogniska choroby u dzikich świń strefę objętą zakażeniem zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.

Artykuł 4

Przepisy szczególne dotyczące ustanawiania dodatkowego obszaru objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych lub dzikich świń

1.  
W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych lub dzikich świń właściwy organ państwa członkowskiego może ustanowić, na podstawie kryteriów i zasad wyznaczania granic geograficznych obszarów objętych ograniczeniami określonych w art. 64 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, dodatkowy obszar objęty ograniczeniami graniczący z ustanowionym obszarem objętym ograniczeniami lub ustanowioną strefą objętą zakażeniem, o której mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia, i odgraniczający je od obszarów nieobjętych ograniczeniami.
2.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zapewnia, aby dodatkowy obszar objęty ograniczeniami, o którym mowa w ust. 1, odpowiadał obszarowi objętemu ograniczeniami I wymienionemu w załączniku I część I zgodnie z art. 5.

Artykuł 5

Przepisy szczególne dotyczące umieszczania w wykazie obszarów objętych ograniczeniami I w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych lub dzikich świń na obszarze państwa członkowskiego graniczącym z obszarem, na którym oficjalnie nie potwierdzono ogniska afrykańskiego pomoru świń

1.  
Po wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych lub dzikich świń na obszarze państwa członkowskiego graniczącym z obszarem, na którym oficjalnie nie potwierdzono żadnego ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych lub dzikich świń, obszar, na którym nie potwierdzono żadnego ogniska, umieszcza się w wykazie, w stosownych przypadkach, w załączniku I część I jako obszar objęty ograniczeniami I.
2.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zapewnia, aby po umieszczeniu obszaru w wykazie w załączniku I część I jako obszaru objętego ograniczeniami I niezwłocznie dostosowano dodatkowy obszar objęty ograniczeniami ustanowiony zgodnie z art. 64 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, aby obejmował co najmniej odpowiedni obszar objęty ograniczeniami I umieszczony w wykazie w załączniku I dla tego państwa członkowskiego.
3.  
Właściwy organ państwa członkowskiego niezwłocznie ustanawia odpowiedni dodatkowy obszar objęty ograniczeniami zgodnie z art. 64 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, jeśli obszar objęty ograniczeniami I umieszczono w wykazie w załączniku I.

Artykuł 6

Przepisy szczególne dotyczące umieszczania w wykazie obszarów objętych ograniczeniami II w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w państwie członkowskim

1.  
Po wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na obszarze państwa członkowskiego obszar ten umieszcza się w wykazie w załączniku I część II jako obszar objęty ograniczeniami II.
2.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zapewnia niezwłoczne dostosowanie strefy objętej zakażeniem ustanowionej zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687, aby obejmowała ona co najmniej odpowiedni obszar objęty ograniczeniami II umieszczony w wykazie w załączniku I do niniejszego rozporządzenia dla tego państwa członkowskiego.

Artykuł 7

Przepisy szczególne dotyczące umieszczania w wykazie obszarów objętych ograniczeniami III w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń w państwie członkowskim

1.  
Po wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na obszarze państwa członkowskiego obszar ten umieszcza się w wykazie w załączniku I część III jako obszar objęty ograniczeniami III.

W przypadku potwierdzenia wyłącznie pierwszego i jedynego ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na obszarze państwa członkowskiego uprzednio uznawanego za wolny od choroby obszaru tego nie umieszcza się w wykazie w części III załącznika I do niniejszego rozporządzenia jako obszaru objętego ograniczeniami III.

2.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zapewnia niezwłoczne dostosowanie obszaru objętego ograniczeniami ustanowionego zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687, aby obejmował co najmniej odpowiedni obszar objęty ograniczeniami III umieszczony w wykazie w załączniku I do niniejszego rozporządzenia dla tego państwa członkowskiego.

Artykuł 8

Ogólne stosowanie środków szczególnych w zakresie zwalczania chorób na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III

Zainteresowane państwa członkowskie stosują środki szczególne w zakresie zwalczania chorób określone w niniejszym rozporządzeniu na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III oprócz środków zwalczania chorób, które należy stosować zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687:

a) 

na obszarach objętych ograniczeniami ustanowionych zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

w strefach objętych zakażeniem ustanowionych zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.ROZDZIAŁ III

ŚRODKI SZCZEGÓLNE W ZAKRESIE ZWALCZANIA CHORÓB MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PRZESYŁEK ŚWIŃ UTRZYMYWANYCH NA OBSZARACH OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI I, II I III ORAZ POZYSKANYCH OD NICH LUB Z NICH PRODUKTÓW W ZAINTERESOWANYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICHSEKCJA 1

Stosowanie szczegółowych zakazów w odniesieniu do przesyłek utrzymywanych świń i pozyskanych od nich lub z nich produktów w zainteresowanych państwach członkowskich

Artykuł 9

Szczegółowe zakazy dotyczące przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary

1.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zakazuje przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary.
2.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami I do zakładów znajdujących się na innych obszarach objętych ograniczeniami I, II i III lub poza tymi obszarami, pod warunkiem że zakład przeznaczenia znajduje się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego.

Artykuł 10

Szczegółowe zakazy dotyczące przemieszczania przesyłek materiału biologicznego pozyskanego od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zakazuje przemieszczania przesyłek materiału biologicznego pozyskanego od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary.

Artykuł 11

Szczegółowe zakazy dotyczące przemieszczania przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary

1.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zakazuje przemieszczania przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary.
2.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami II i III i poddanych ubojowi w rzeźniach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami II i III, pod warunkiem że te produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w zakładach i podczas transportu są wyraźnie oddzielone od produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III.

Artykuł 12

Szczegółowe zakazy dotyczące przemieszczania przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary

1.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zakazuje przemieszczania przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary.
2.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III, które to produkty poddano odpowiedniej obróbce zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Ogólne zakazy dotyczące przemieszczania przesyłek utrzymywanych świń i pozyskanych od nich lub z nich produktów, które uznaje się za powodujące ryzyko rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zakazać w obrębie terytorium tego samego państwa członkowskiego przemieszczania przesyłek utrzymywanych świń i produktów pozyskanych od lub z utrzymywanych świń, jeżeli właściwy organ uzna, że zachodzi ryzyko rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń na te utrzymywane świnie bądź pozyskane od nich lub z nich produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.SEKCJA 2

Ogólne i szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary

Artykuł 14

Ogólne warunki odstępstw od szczegółowych zakazów dotyczących przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary

1.  

Na zasadzie odstępstwa od szczegółowych zakazów przewidzianych w art. 9 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary w przypadkach objętych art. 22, 23, 24, 25, 28 i 29 oraz w przypadku spełnienia szczegółowych warunków przewidzianych w tych artykułach, oraz:

a) 

zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687; oraz

b) 

zgodnie z dodatkowymi ogólnymi warunkami dotyczącymi:

(i) 

przemieszczania przesyłek utrzymywanych świń z obszarów objętych ograniczeniami I, II i III określonych w art. 15;

(ii) 

zakładów, w których utrzymywane są świnie, znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III określonych w art. 16;

(iii) 

środków transportu stosowanych do przewożenia utrzymywanych świń z obszarów objętych ograniczeniami I, II i III określonych w art. 17.

2.  
Przed udzieleniem zezwoleń przewidzianych w art. 22–25 i art. 28–30 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego przeprowadza ocenę ryzyka wynikającego z takich zezwoleń, przy czym w ocena ta musi wskazywać, że ryzyko rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń jest znikome.
3.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że dodatkowe ogólne warunki, o których mowa w art. 15 i 16, nie mają zastosowania do przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych w rzeźniach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III, pod warunkiem że:

a) 

utrzymywane świnie muszą zostać przeniesione do innej rzeźni ze względu na wyjątkowe okoliczności, takie jak poważna awaria w rzeźni;

b) 

rzeźnia przeznaczenia znajduje się:

(i) 

na obszarach objętych ograniczeniami I, II lub III położonych w tym samym państwie członkowskim; albo

(ii) 

w wyjątkowych okolicznościach, takich jak brak rzeźni, o których mowa w lit. b) ppkt (i), poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II lub III na terytorium tego samego państwa członkowskiego;

c) 

na przemieszczenie zezwala właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego.

Artykuł 15

Dodatkowe ogólne warunki związane z przemieszczaniem przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary

1.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zezwala na przemieszczanie świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary w przypadkach objętych art. 22–25 i art. 28–30 oraz w przypadku spełnienia szczegółowych warunków przewidzianych w tych artykułach, pod warunkiem że:

a) 

świnie utrzymywano w zakładzie dokonującym wysyłki i nie przemieszczano ich z tego zakładu przez okres co najmniej 30 dni poprzedzających datę przemieszczenia lub od urodzenia, jeśli są młodsze niż 30 dni, a w tym okresie nie wprowadzono żadnych innych utrzymywanych świń z obszarów objętych ograniczeniami II i III do:

(i) 

tego zakładu; albo

(ii) 

jednostki epidemiologicznej, w której całkowicie odseparowano świnie, które mają być przemieszczone. Właściwy organ określa, po przeprowadzeniu oceny ryzyka, granice takiej jednostki epidemiologicznej, potwierdzając, że struktura, rozmiar i odległość między różnymi jednostkami epidemiologicznymi oraz prowadzone działania zapewniają oddzielne obiekty do zakwaterowania, utrzymywania i karmienia utrzymywanych świń, tak aby wirus afrykańskiego pomoru świń nie mógł rozprzestrzeniać się z jednej jednostki epidemiologicznej do drugiej;

b) 

badanie kliniczne świń utrzymywanych w zakładzie dokonującym wysyłki, w tym tych zwierząt, które mają być przemieszczane lub wykorzystane do pobrania materiału biologicznego, z pozytywnymi wynikami w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń przeprowadził:

(i) 

urzędowy lekarz weterynarii;

(ii) 

w okresie ostatnich 24 godzin poprzedzających przemieszczanie przesyłki świń lub poprzedzających pobranie materiału biologicznego; oraz

(iii) 

zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 oraz częścią A.1 załącznika I do tego rozporządzenia;

c) 

w razie konieczności zgodnie z instrukcjami właściwego organu przed datą przemieszczenia przesyłki z zakładu dokonującego wysyłki lub przed datą pobrania materiału biologicznego przeprowadzono badania w kierunku identyfikacji patogenów:

(i) 

po badaniu klinicznym, o którym mowa w lit. b), w odniesieniu do świń utrzymywanych w zakładzie, w tym tych zwierząt, które mają być przemieszczane lub wykorzystane do pobrania materiału biologicznego; oraz

(ii) 

zgodnie z pkt A.2 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.

2.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego uzyskuje, w stosownych przypadkach, negatywne wyniki badań w kierunku identyfikacji patogenów, o których mowa w ust. 1 lit. c), przed udzieleniem zezwolenia na przemieszczenie przesyłki.
3.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że w przypadku przemieszczania przesyłek utrzymywanych świń z zakładów dokonujących wysyłki znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I i II poza te obszary do zakładów znajdujących się w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego, badanie kliniczne, o którym mowa w ust. 1 lit. b):

a) 

przeprowadza się wyłącznie w odniesieniu do zwierząt, które mają zostać przemieszczone; lub

b) 

nie musi zostać przeprowadzone, pod warunkiem że:

(i) 

urzędowy lekarz weterynarii przeprowadzał wizyty w zakładzie dokonującym wysyłki z częstotliwością, o której mowa w art. 16 lit. a) ppkt (i), i wszystkie wizyty urzędowego lekarza weterynarii w okresie co najmniej dwunastu miesięcy poprzedzających datę przemieszczenia zakończyły się korzystnym wynikiem, wskazującym, że:

— 
w zakładzie dokonującym wysyłki wdrożono wymagania w zakresie bioasekuracji, o których mowa w art. 16 lit. b),
— 
urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził podczas tych wizyt badanie kliniczne z wynikiem korzystnym w kierunku afrykańskiego pomoru świń w odniesieniu do świń utrzymywanych w zakładzie dokonującym wysyłki zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 oraz częścią A.1 załącznika I do tego rozporządzenia;
(ii) 

w zakładzie dokonującym wysyłki stosowano ciągły nadzór, o którym mowa w art. 16 lit. c), w okresie co najmniej dwunastu miesięcy poprzedzających datę przemieszczenia.

Artykuł 16

Dodatkowe ogólne warunki związane z zakładami, w których utrzymywane są świnie, znajdującymi się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III

1.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zezwala wyłącznie na przemieszczanie świń utrzymywanych w zakładach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary w przypadkach objętych art. 22–25 i art. 28–30 oraz w przypadku spełnienia szczegółowych warunków przewidzianych w tych artykułach, pod warunkiem że:

a) 

urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził wizytę w zakładzie dokonującym wysyłki co najmniej raz po umieszczeniu obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w wykazie w załączniku I do niniejszego rozporządzenia lub w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających przemieszczenie, a urzędowi lekarze weterynarii przeprowadzają w zakładzie regularne wizyty, jak przewidziano w art. 26 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687, w następujący sposób:

(i) 

na obszarach objętych ograniczeniami I i II: co najmniej dwa razy do roku, w odstępach co najmniej czterech miesięcy między takimi wizytami;

(ii) 

na obszarze objętym ograniczeniami III: przynajmniej raz na trzy miesiące.

Właściwy organ może podjąć decyzję o przeprowadzaniu wizyt w zakładzie na obszarze objętym ograniczeniami III z częstotliwością, o której mowa w lit. a) ppkt (i), na podstawie korzystnego wyniku ostatniej wizyty po umieszczeniu obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w wykazie w załączniku I do niniejszego rozporządzenia lub w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających przemieszczenie, wskazując, że w zakładzie tym wdrożono wymagania w zakresie bioasekuracji, o których mowa w lit. b), i stosuje się ciągły nadzór, o którym mowa w lit. c);

b) 

zakład dokonujący wysyłki wdraża wymagania w zakresie bioasekuracji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń:

(i) 

zgodnie z wzmocnionymi środkami bioasekuracji określonymi w załączniku II; oraz

(ii) 

zgodnie z ustaleniami zainteresowanego państwa członkowskiego;

c) 

w zakładzie dokonującym wysyłki stosuje się ciągły nadzór poprzez badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń:

(i) 

zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 oraz załącznikiem I do tego rozporządzenia;

(ii) 

z wynikiem negatywnym w każdym tygodniu na co najmniej dwóch pierwszych martwych utrzymywanych świniach w wieku powyżej 60 dni lub, w przypadku braku takich martwych zwierząt w wieku powyżej 60 dni, na wszystkich martwych utrzymywanych świniach po odsadzeniu, w każdej jednostce epidemiologicznej;

(iii) 

co najmniej w okresie monitorowania afrykańskiego pomoru świń określonym w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przed przemieszczeniem przesyłki z zakładu dokonującego wysyłki.

2.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że ogrodzenie chroniące stada, przewidziane w pkt 2 lit. h) załącznika II, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i) niniejszego artykułu, nie jest wymagane w przypadku zakładów, w których utrzymywane są świnie, przez okres trzech miesięcy od potwierdzenia pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń w tym państwie członkowskim, pod warunkiem że:

a) 

właściwy organ państwa członkowskiego przeprowadził ocenę ryzyka wynikającego z takiej decyzji, przy czym z oceny tej wynika, że ryzyko rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń jest znikome;

b) 

wprowadzono alternatywny system zapewniający odseparowanie świń utrzymywanych w zakładach od dzikich świń w państwach członkowskich, w których występuje populacja dzikich świń;

c) 

utrzymywane świnie z tych zakładów nie są przemieszczane do innych państw członkowskich.

Artykuł 17

Dodatkowe ogólne warunki związane ze środkami transportu stosowanymi do przewożenia świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zezwala wyłącznie na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary, jeśli środki transportu stosowane do przewożenia tych przesyłek:

a) 

spełniają wymogi określone w art. 24 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687; oraz

b) 

są czyszczone i odkażane zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 pod kontrolą lub nadzorem właściwego organu zainteresowanego państwa członkowskiego.SEKCJA 3

obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt

Artykuł 18

Obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt do celów przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary

Podmioty przemieszczają przesyłki świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary wyłącznie w obrębie zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego w przypadkach objętych art. 22–25 i art. 28–30, jeśli przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 143 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera co najmniej jedno z następujących poświadczeń zgodności z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu:

a) 

„Świnie utrzymywane na obszarze objętym ograniczeniami I przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”;

b) 

„Świnie utrzymywane na obszarze objętym ograniczeniami II przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”;

c) 

„Świnie utrzymywane na obszarze objętym ograniczeniami III przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”.

W przypadku przemieszczania w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego właściwy organ może jednak zdecydować, że świadectwa zdrowia zwierząt nie trzeba wydawać, jak przewidziano w art. 143 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2016/429.

Artykuł 19

Obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt do celów przemieszczania przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III

1.  

Podmioty przemieszczają przesyłki świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I i II poza te obszary wyłącznie w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego w przypadkach objętych art. 38 i 39, jeśli przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera:

a) 

informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2154. oraz

b) 

co najmniej jedno z następujących poświadczeń zgodności z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu:

(i) 

„Świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami I przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”;

(ii) 

„Świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”.

2.  

Podmioty przemieszczają przesyłki przetworzonych produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary wyłącznie w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

a) 

produkty pochodzenia zwierzęcego zostały poddane odpowiedniemu procesowi obróbki zmniejszającej ryzyko określonemu w załączniku VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera:

(i) 

informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2154; oraz

(ii) 

następujące poświadczenie zgodności z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu:

„Przetworzone produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”.

3.  

Podmioty przemieszczają przesyłki świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III i poddanych ubojowi w rzeźniach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary wyłącznie w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego, jeśli przesyłkom tym towarzyszy:

a) 

świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2154; oraz

b) 

następujące poświadczenie zgodności z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu:

„Świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub ze świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III i poddanych ubojowi na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”.

▼M4

4.  

Podmioty przemieszczają przesyłki produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III i przetwarzanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary wyłącznie w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego, jeśli przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera:

a) 

informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2154; oraz

b) 

następujące poświadczenie zgodności z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu:

„Produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub ze świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III i przetworzone na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”

▼B

5.  
W przypadkach przemieszczania przesyłek, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4, w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego właściwy organ może zdecydować, że świadectwa zdrowia zwierząt nie trzeba wydawać, jak przewidziano w art. 167 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/429.
6.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że znak jakości zdrowotnej lub, w stosownych przypadkach, znak identyfikacyjny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, umieszczony na świeżym lub przetworzonym mięsie, produktach mięsnych, w tym na osłonkach, w zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1 niniejszego rozporządzenia lub zakładach zajmujących się świeżym lub przetworzonym mięsem, produktami mięsnymi, w tym osłonkami, uzyskanymi ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami I lub obszarach poza strefami zamkniętymi I, II i III, może zastąpić świadectwo zdrowia zwierząt przy przemieszczaniu następujących przesyłek:

a) 

świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I i II poza te obszary w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego, jak określono w ust. 1;

b) 

przetworzonych produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I i II poza te obszary w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego, jak określono w ust. 2;

c) 

świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III i poddanych ubojowi w rzeźniach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego, jak określono w ust. 3;

d) 

przetworzonych produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III i przetworzonych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego, jak określono w ust. 4.

Artykuł 20

Obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt do celów przemieszczania przesyłek materiału biologicznego pozyskanego od lub ze świń utrzymywanych w zakładach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary

Podmioty przemieszczają przesyłki materiału biologicznego pozyskanego od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary wyłącznie w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego w przypadkach objętych art. 31 i 32, jeśli przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 161 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera co najmniej jedno z następujących poświadczeń zgodności z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu:

a) 

„Materiał biologiczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”;

b) 

„Materiał biologiczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”.

W przypadku przemieszczania w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego właściwy organ może jednak zdecydować, że świadectwa zdrowia zwierząt nie trzeba wydawać, jak przewidziano w art. 161 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2016/429.

Artykuł 21

Obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt do celów przemieszczania przesyłek materiału kategorii 2 i 3 pozyskanego od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary

Podmioty przemieszczają przesyłki materiału kategorii 2 i 3 pozyskanego od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary wyłącznie w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego w przypadkach objętych art. 33–37, jeśli przesyłkom tym towarzyszy:

a) 

dokument handlowy, o którym mowa w rozdziale III załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011; oraz

b) 

świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 22 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.

W przypadku przemieszczania w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego właściwy organ może jednak zdecydować, że świadectwa zdrowia zwierząt nie trzeba wydawać, jak przewidziano w art. 22 ust. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.SEKCJA 4

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami I poza ten obszar

Artykuł 22

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami I poza ten obszar

1.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami I poza ten obszar do:

a) 

zakładu znajdującego się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego:

(i) 

na innym obszarze objętym ograniczeniami I;

(ii) 

na obszarach objętych ograniczeniami II i III;

(iii) 

poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III;

b) 

zakładu znajdującego się na terytorium innego zainteresowanego państwa członkowskiego;

c) 

państw trzecich.

2.  

Właściwy organ udziela zezwoleń, o których mowa w ust. 1, wyłącznie gdy spełniono:

a) 

ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16 i 17.SEKCJA 5

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar

Artykuł 23

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego

1.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do zakładu znajdującego się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego:

a) 

na innym obszarze objętym ograniczeniami II;

b) 

na obszarach objętych ograniczeniami I i III;

c) 

poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III.

2.  

Właściwy organ udziela zezwoleń, o których mowa w ust. 1, wyłącznie gdy spełniono:

a) 

ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2 oraz art. 15, 16 i 17.

3.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zapewnia, aby świnie podlegające przemieszczaniu, na które udzielono zezwolenia, o którym to przemieszczaniu mowa w ust. 1, pozostawały w zakładzie przeznaczenia co najmniej przez okres monitorowania określony w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 dla afrykańskiego pomoru świń.

Artykuł 24

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do rzeźni znajdującej się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego do celów niezwłocznego uboju

1.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do rzeźni znajdującej się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

a) 

utrzymywane świnie są przemieszczane do celów niezwłocznego uboju;

b) 

rzeźnia przeznaczenia została wyznaczona zgodnie z art. 41 ust. 1.

2.  

Właściwy organ udziela zezwoleń, o których mowa w ust. 1, wyłącznie gdy spełniono:

a) 

ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16 i 17.

Artykuł 25

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do obszaru objętego ograniczeniami II lub III na terytorium innego państwa członkowskiego

1.  
Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do zakładu znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami II lub III na terytorium innego państwa członkowskiego.
2.  

Właściwy organ udziela zezwoleń, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) 

spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2 oraz art. 15, 16 i 17;

c) 

ustanowiono procedurę odrębnego przesyłania zgodnie z art. 26;

d) 

utrzymywane świnie spełniają wszelkie inne dodatkowe odpowiednie gwarancje związane z afrykańskim pomorem świń na podstawie korzystnego wyniku oceny ryzyka środków przeciwko rozprzestrzenianiu się tej choroby:

(i) 

wymagane przez właściwy organ zakładu dokonującego wysyłki;

(ii) 

zatwierdzone przez właściwe organy państw członkowskich tranzytu i zakładu przeznaczenia przed przemieszczeniem utrzymywanych świń;

e) 

w okresie co najmniej ostatnich dwunastu miesięcy nie potwierdzono urzędowo wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń zgodnie z art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 w zakładzie dokonującym wysyłki;

f) 

podmiot powiadomił właściwy organ z wyprzedzeniem o planowanym przemieszczeniu przesyłki utrzymywanych świń zgodnie z art. 152 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/429 i art. 96 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/688.

3.  

Właściwy organ zakładu dokonującego wysyłki:

a) 

sporządza wykaz zakładów, które spełniają gwarancje, o których mowa w ust. 2 lit. d);

b) 

niezwłocznie powiadamia Komisję i pozostałe państwa członkowskie o gwarancjach przewidzianych w ust. 2 lit. d) oraz o zatwierdzeniu przez właściwe organy przewidzianym w ust. 2 lit. d) ppkt (ii).

4.  
Zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 lit. d) ppkt (ii), oraz niezwłoczne powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 lit. b), nie są wymagane, gdy zakład dokonujący wysyłki, miejsca tranzytu i zakład przeznaczenia znajdują się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III, które to obszary sąsiadują ze sobą, co zapewnia przemieszanie utrzymywanych świń wyłącznie przez którykolwiek z tych obszarów objętych ograniczeniami I, II i III zgodnie ze szczegółowymi warunkami przewidzianymi w art. 22 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.

Artykuł 26

Szczegółowa procedura odrębnego przesyłania dotycząca przyznawania odstępstw odnośnie do przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do obszaru objętego ograniczeniami II lub III na terytorium innego państwa członkowskiego

1.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego ustanawia procedurę odrębnego przesyłania przewidzianą w art. 25 ust. 2 lit. c) w odniesieniu do przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do zakładu znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami II lub III w innym państwie członkowskim pod kontrolą właściwych organów:

a) 

zakładu dokonującego wysyłki;

b) 

miejsca tranzytu;

c) 

zakładu przeznaczenia.

2.  

Właściwy organ zakładu dokonującego wysyłki:

a) 

zapewnia, aby każdy środek transportu służący do celów przemieszczenia, o którym mowa w ust. 1:

(i) 

był indywidualnie wyposażony w system nawigacji satelitarnej w celu ustalania, transmisji i zapisu jego położenia w czasie rzeczywistym;

(ii) 

został zaplombowany przez urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po załadunku przesyłki utrzymywanych świń; wyłącznie urzędowy lekarz weterynarii lub organ egzekwowania prawa zainteresowanego państwa członkowskiego, zgodnie z ustaleniami z właściwym organem, może w stosownych przypadkach złamać plombę i zastąpić ją nową;

b) 

powiadamia z wyprzedzeniem właściwy organ miejsca zakładu przeznaczenia oraz, w stosownych przypadkach, właściwy organ miejsca tranzytu o zamiarze wysłania przesyłki utrzymywanych świń;

c) 

ustanawia system, zgodnie z którym podmioty mają obowiązek niezwłocznie powiadomić właściwy organ miejsca zakładu dokonującego wysyłki o każdym zdarzeniu lub o każdej awarii środka transportu służącego do przewozu przesyłki utrzymywanych świń;

d) 

zapewnia opracowanie planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, systemu hierarchii służbowej oraz niezbędnych zasad współpracy między właściwymi organami, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), w razie możliwych wypadków podczas transportu, poważnej awarii lub jakichkolwiek oszukańczych działań ze strony podmiotów.

Artykuł 27

Obowiązki właściwego organu zainteresowanego państwa członkowskiego miejsca zakładu przeznaczenia dla przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II na terytorium innego państwa członkowskiego

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego miejsca zakładu przeznaczenia dla przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II na terytorium innego państwa członkowskiego:

a) 

niezwłocznie powiadamia właściwy organ zakładu dokonującego wysyłki o przybyciu przesyłki;

b) 

zapewnia, aby utrzymywane świnie:

(i) 

pozostawały w zakładzie przeznaczenia co najmniej przez okres monitorowania określony w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 dla afrykańskiego pomoru świń; albo

(ii) 

były przemieszczane bezpośrednio do rzeźni wyznaczonej zgodnie z art. 41 ust. 1 tego rozporządzenia.SEKCJA 6

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III poza ten obszar

Artykuł 28

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III poza ten obszar do obszaru objętego ograniczeniami II na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego

1.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9, w wyjątkowych okolicznościach, gdy wskutek tego zakazu w zakładzie, w którym utrzymywane są świnie, pojawiają się problemy związane z dobrostanem zwierząt, właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III poza ten obszar do zakładu znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami II na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

a) 

spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2 oraz art. 15, 16 i 17;

c) 

zakład przeznaczenia należy do tego samego łańcucha dostaw i utrzymywane świnie zostaną przemieszczone w celu zakończenia cyklu produkcji.

2.  
Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zapewnia, aby utrzymywane świnie nie były przemieszczane z zakładu przeznaczenia znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami II co najmniej przez okres monitorowania określony w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 dla afrykańskiego pomoru świń.

Artykuł 29

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III poza ten obszar do celów niezwłocznego uboju na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego

1.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9, w wyjątkowych okolicznościach, gdy wskutek zakazu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w zakładzie, w którym utrzymywane są świnie, pojawiają się problemy związane z dobrostanem zwierząt, oraz w przypadku ograniczeń logistycznych dotyczących możliwości ubojowych rzeźni znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami III i wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1 lub w przypadku braku wyznaczonej rzeźni na obszarze objętym ograniczeniami III, właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczenie – do celów niezwłocznego uboju – świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III poza ten obszar do rzeźni wyznaczonej zgodnie z art. 41 ust. 1 w tym samym państwie członkowskim i jak najbliżej zakładu dokonującego wysyłki znajdującego się:

a) 

na obszarze objętym ograniczeniami II;

b) 

na obszarze objętym ograniczeniami I, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia uboju zwierząt na obszarze objętym ograniczeniami II;

c) 

poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia uboju zwierząt na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III.

2.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego udziela zezwolenia przewidzianego w ust. 1 wyłącznie pod warunkiem że:

a) 

spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 2 oraz art. 16 i 17.

3.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zapewnia, aby:

a) 

utrzymywane świnie były przeznaczone do niezwłocznego uboju bezpośrednio w rzeźni wyznaczonej zgodnie z art. 41 ust. 1;

b) 

po przybyciu do wyznaczonej rzeźni świnie z obszaru objętego ograniczeniami III były utrzymywane oddzielnie od innych świń i były poddawane ubojowi:

(i) 

określonego dnia, gdy poddaje się ubojowi wyłącznie świnie z obszaru objętego ograniczeniami III; albo

(ii) 

na koniec dnia, w którym przeprowadza się ubój, w celu zapewnienia, aby następnie nie były poddawane ubojowi inne utrzymywane świnie;

c) 

po zakończeniu uboju świń z obszaru objętego ograniczeniami III, a przed rozpoczęciem uboju innych utrzymywanych świń rzeźnia musi zostać oczyszczona i zdezynfekowana zgodnie z instrukcjami właściwego organu zainteresowanego państwa członkowskiego.

4.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zapewnia, aby:

a) 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III i przemieszczone poza ten obszar były przetwarzane lub usuwane zgodnie z art. 33 i 36;

b) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III i przemieszczone poza obszar objęty ograniczeniami III były przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 40.SEKCJA 7

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary do zatwierdzonego zakładu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

Artykuł 30

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III do zatwierdzonego zakładu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego znajdującego się poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego

1.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 9 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III do zatwierdzonego zakładu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego znajdującego się poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III w obrębie tego samego państwa członkowskiego, w którym to zakładzie:

a) 

utrzymywane świnie są niezwłocznie uśmiercane; oraz

b) 

powstałe produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są usuwane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.

2.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego udziela zezwolenia przewidzianego w ust. 1 wyłącznie pod warunkiem że:

a) 

spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2 i art. 17.SEKCJA 8

Szczegółowe warunki udzielania zezwolenia na przemieszczanie przesyłek zawierających materiał biologiczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar

Artykuł 31

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek zawierających materiał biologiczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego

Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 10 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek zawierających materiał biologiczny z zakładu zajmującego się materiałem biologicznym znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami II do innego obszaru objętego ograniczeniami II oraz do obszarów objętych ograniczeniami I i III lub poza obszary objęte ograniczeniami I, II i III na terytorium tego samego państwa członkowskiego pod warunkiem że:

a) 

materiał biologiczny pobrano lub wyprodukowano, przetworzono i przechowywano w zakładach i został pozyskany od lub z utrzymywanych świń spełniających warunki określone w art. 15 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 2 oraz art. 16;

b) 

samce-dawcy i dawczynie świnie były utrzymywane w zakładach zajmujących się materiałem biologicznym, do których nie wprowadzano żadnych innych świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III przez okres co najmniej 30 dni przed datą pobrania lub produkcji materiału biologicznego.

Artykuł 32

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek zawierających materiał biologiczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II z tego obszaru do obszarów objętych ograniczeniami II i III na terytorium innego państwa członkowskiego

1.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 10 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek zawierających materiał biologiczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II z zatwierdzonego zakładu zajmującego się materiałem biologicznym znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami II do obszarów objętych ograniczeniami II i III na terytorium innego zainteresowanego państwa członkowskiego pod warunkiem że:

a) 

materiał biologiczny pobrano lub wyprodukowano, przetworzono i przechowywano w zakładach zajmujących się materiałem biologicznym zgodnie z warunkami określonymi w art. 15 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 2 oraz art. 16;

b) 

samce-dawcy i dawczynie świnie były utrzymywane w zatwierdzonych zakładach zajmujących się materiałem biologicznym, do których nie wprowadzano żadnych innych świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III przez okres co najmniej 30 dni przed datą pobrania lub produkcji materiału biologicznego;

c) 

przesyłki zawierające materiał biologiczny spełniają wszelkie inne odpowiednie gwarancje zdrowia zwierząt w oparciu o korzystny wynik oceny ryzyka środków przeciwko rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń:

(i) 

wymagane przez właściwe organy zakładu dokonującego wysyłki;

(ii) 

zatwierdzone przez właściwy organ państwa członkowskiego zakładu przeznaczenia przed przemieszczeniem materiału biologicznego.

2.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego:

a) 

sporządza wykaz zatwierdzonych zakładów zajmujących się materiałem biologicznym, które spełniają warunki określone w ust. 1 i które są upoważnione do przemieszczania materiału biologicznego z obszaru objętego ograniczeniami II w tym zainteresowanym państwie członkowskim do obszarów objętych ograniczeniami II i III w innym zainteresowanym państwie członkowskim; wykaz ten zawiera informacje na temat zatwierdzonych zakładów zajmujących się materiałem biologicznym świń, które to informacje właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego musi przechowywać, jak określono w art. 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/686;

b) 

udostępnia publicznie wykaz, o którym mowa w lit. a), na swojej stronie internetowej i aktualizuje go;

c) 

udostępnia Komisji i państwom członkowskim link do strony internetowej, o której mowa w lit. b).SEKCJA 9

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary

Artykuł 33

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary w obrębie tego samego państwa członkowskiego w celu przetworzenia lub usunięcia

1.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczenie przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary do zakładu zatwierdzonego przez właściwy organ w celu przetworzenia, usunięcia jako odpadu poprzez spalenie lub usunięcia lub utylizacji poprzez łączne spalanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o czym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdującego się poza obszarami objętymi ograniczeniami II lub III w obrębie tego samego państwa członkowskiego, pod warunkiem że środek transportu jest indywidualnie wyposażony w system nawigacji satelitarnej w celu ustalania, transmisji i zapisu jego położenia w czasie rzeczywistym.
2.  

Przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w ust. 1:

a) 

umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie rzeczywistym;

b) 

przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia.

3.  

Właściwy organ może podjąć decyzję, aby system nawigacji satelitarnej, o którym mowa w ust. 1, zastąpić indywidualnym plombowaniem środków transportu, pod warunkiem że:

a) 

przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III przemieszcza się wyłącznie w obrębie tego samego państwa członkowskiego do zastosowań, o których mowa w ust. 1;

b) 

każdy środek transportu jest plombowany przez urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po załadunku przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego; wyłącznie urzędowy lekarz weterynarii lub organ egzekwowania prawa państwa członkowskiego, zgodnie z ustaleniami z właściwym organem, może w stosownych przypadkach złamać plombę i zastąpić ją nową.

Artykuł 34

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek obornika pozyskanego od świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary w obrębie tego samego państwa członkowskiego

1.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek obornika, w tym ściółki i zużytej ściółki, pozyskanego od świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III, na składowisko odpadów znajdujące się poza tymi obszarami w obrębie tego samego państwa członkowskiego zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w art. 51 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.
2.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek obornika, w tym ściółki i zużytej ściółki, pozyskanego od świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II do celów przetworzenia lub usunięcia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 w zakładzie zatwierdzonym w odniesieniu do tych celów w obrębie terytorium tego samego państwa członkowskiego.
3.  

Przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczanie przesyłek obornika, w tym ściółki i zużytej ściółki, o których mowa w ust. 1 i 2:

a) 

umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie rzeczywistym;

b) 

przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia.

4.  
Właściwy organ może podjąć decyzję, aby system nawigacji satelitarnej, o którym mowa w ust. 3 lit. a), został zastąpiony indywidualnym zaplombowaniem środków transportu, pod warunkiem że każdy środek transportu jest plombowany przez urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po załadunku przesyłki obornika, w tym ściółki i zużytej ściółki, o której mowa w ust. 1 i 2.

Wyłącznie urzędowy lekarz weterynarii lub organ egzekwowania prawa państwa członkowskiego, zgodnie z ustaleniami z właściwym organem, może w stosownych przypadkach złamać plombę i zastąpić ją nową.

Artykuł 35

Szczegółowe warunki udzielania zezwolenia na przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 3 pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II poza te obszary w obrębie tego samego państwa członkowskiego w celu przetworzenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a), e) i g) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek zawierających materiały kategorii 3 pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do zakładu zatwierdzonego przez właściwy organ do celów dalszego przetworzenia w przetworzony materiał paszowy, do celów produkcji przetworzonej karmy dla zwierząt domowych, produktów pochodnych przeznaczonych do wykorzystania poza łańcuchem paszowym lub przekształcenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz lub kompost zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a), e) i g) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdującego się poza obszarem objętym ograniczeniami II w obrębie tego samego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

a) 

spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2;

c) 

materiały kategorii 3 pochodzą od utrzymywanych świń oraz z zakładów, które spełniają warunki ogólne określone w art. 15 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16;

d) 

materiały kategorii 3 pozyskano od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II i poddanych ubojowi:

(i) 

na obszarze objętym ograniczeniami II:

— 
tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego; albo
— 
innego zainteresowanego państwa członkowskiego zgodnie z art. 25;

albo

(ii) 

poza obszarem objętym ograniczeniami II w tym samym zainteresowanym państwie członkowskim zgodnie z art. 24;

e) 

środki transportu są indywidualnie wyposażone w system nawigacji satelitarnej w celu ustalania, transmisji i zapisu ich położenia w czasie rzeczywistym;

f) 

przesyłki zawierające materiały kategorii 3 przemieszcza się z rzeźni wyznaczonej zgodnie z art. 41 ust. 1 bezpośrednio do:

(i) 

zakładu przetwórczego w celu przetwarzania produktów pochodnych, o których mowa w załączniku X do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

(ii) 

zakładu produkującego karmę dla zwierząt domowych zatwierdzonego w odniesieniu do produkcji przetworzonej karmy dla zwierząt domowych, o której mowa w rozdziale II pkt 3 lit. a) i lit. b) ppkt (i)–(iii) załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

(iii) 

wytwórni biogazu lub kompostowni zatwierdzonych do celów przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w kompost lub biogaz zgodnie ze standardowymi parametrami przekształcania, o których mowa w rozdziale III sekcja 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011; lub

(iv) 

zakładu przetwórczego do celów przetwarzania produktów pochodnych, o których mowa w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

2.  

Przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 3:

a) 

umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie rzeczywistym;

b) 

przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia.

3.  

Właściwy organ może podjąć decyzję, aby system nawigacji satelitarnej, o którym mowa w ust. 1 lit. e), zastąpić indywidualnym plombowaniem środków transportu, pod warunkiem że:

a) 

materiały kategorii 3:

(i) 

pozyskano od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II;

(ii) 

przemieszcza się wyłącznie w obrębie tego samego państwa członkowskiego do zastosowań, o których mowa w ust. 1;

b) 

każdy środek transportu jest plombowany przez urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po załadunku przesyłki materiałów kategorii 3; wyłącznie urzędowy lekarz weterynarii lub organ egzekwowania prawa państwa członkowskiego, zgodnie z ustaleniami z właściwym organem, może w stosownych przypadkach złamać plombę i zastąpić ją nową.

Artykuł 36

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 2 pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary w celu przetworzenia i usunięcia w innym państwie członkowskim

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z materiałów kategorii 2 pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III do zakładu przetwórczego do celów przetworzenia metodami 1–5, jak określono w rozdziale III załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, lub do spalarni lub współspalarni odpadów, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdującego się w innym państwie członkowskim, pod warunkiem że:

a) 

spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2;

c) 

środki transportu są indywidualnie wyposażone w system nawigacji satelitarnej w celu ustalania, transmisji i zapisu ich położenia w czasie rzeczywistym;

2.  

Przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 2:

a) 

umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie rzeczywistym; oraz

b) 

przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia.

3.  
Właściwe organy państw członkowskich wysyłki i przeznaczenia przesyłki materiałów kategorii 2 zapewniają kontrolę tej przesyłki zgodnie z art. 48 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Artykuł 37

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 3 pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar w celu przetworzenia lub przekształcenia w innym państwie członkowskim

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek zawierających materiały kategorii 3 pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do zakładu zatwierdzonego przez właściwy organ do celów przetworzenia materiałów kategorii 3 w przetworzoną paszę, przetworzoną karmę dla zwierząt domowych, produkty pochodne przeznaczone do wykorzystania poza łańcuchem paszowym lub przekształcenia materiałów kategorii 3 w biogaz lub kompost zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a), e) i g) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdującego się w innym państwie członkowskim, pod warunkiem że:

a) 

spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2;

c) 

materiały kategorii 3 pochodzą od utrzymywanych świń oraz z zakładów, które spełniają warunki ogólne określone w art. 15 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16;

d) 

materiały kategorii 3 pozyskano od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II i poddanych ubojowi:

(i) 

na obszarze objętym ograniczeniami II:

— 
tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego, albo
— 
innego zainteresowanego państwa członkowskiego zgodnie z art. 25;

albo

(ii) 

poza obszarem objętym ograniczeniami II w tym samym zainteresowanym państwie członkowskim zgodnie z art. 24;

e) 

środki transportu są indywidualnie wyposażone w system nawigacji satelitarnej w celu ustalania, transmisji i zapisu ich położenia w czasie rzeczywistym;

f) 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przemieszcza się bezpośrednio z rzeźni wyznaczonej zgodnie z art. 41 ust. 1 do:

(i) 

zakładu przetwórczego do celów przetwarzania produktów pochodnych, o których mowa w załącznikach X i XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

(ii) 

zakładu produkującego karmę dla zwierząt domowych zatwierdzonego w odniesieniu do produkcji przetworzonej karmy dla zwierząt domowych, o której mowa w rozdziale II pkt 3 lit. b) ppkt (i), (ii) i (iii) załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

(iii) 

wytwórni biogazu lub kompostowni zatwierdzonych do celów przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w kompost lub biogaz zgodnie ze standardowymi parametrami przekształcania, o których mowa w rozdziale III sekcja 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

2.  

Przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 3:

a) 

umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie rzeczywistym; oraz

b) 

przechowuje elektroniczne zapisy przemieszczenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia.SEKCJA 10

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary

Artykuł 38

Szczegółowe warunki udzielania zezwolenia na przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego

1.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 12 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

a) 

spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskano od lub ze świń utrzymywanych w zakładach, które spełniają ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16;

c) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, wyprodukowano w zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1.

2.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 12, jeżeli warunki określone w ust. 1 nie są spełnione, właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

a) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, wyprodukowano w zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1;

b) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki,

(i) 

wyłącznie w przypadku świeżego mięsa, są oznakowane i przemieszczane zgodnie ze szczegółowymi warunkami udzielania zezwoleń na przemieszczanie świeżego mięsa pozyskanego od lub ze zwierząt utrzymywanych należących do gatunków umieszczonych w wykazie z niektórych zakładów określonych w art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 do zakładu przetwórczego w celu poddania jednemu z procesów obróbki zmniejszającej ryzyko określonych w załączniku VII do tego rozporządzenia;

albo

(ii) 

oznakowano zgodnie z art. 44 specjalnym znakiem jakości zdrowotnej lub, w stosownych przypadkach, znakiem identyfikacyjnym, który nie jest owalny i którego nie można pomylić ze znakiem jakości zdrowotnej lub znakiem identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 853/2004; oraz

(iii) 

są przeznaczone do przemieszczania wyłącznie w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego.

Artykuł 39

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do innych państw członkowskich oraz do państw trzecich

Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 12 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do innego państwa członkowskiego oraz do państw trzecich, pod warunkiem że:

a) 

spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2;

c) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskano od lub ze świń utrzymywanych w zakładach, które spełniają ogólne warunki określone w art. 15 i 16;

d) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, wyprodukowano w zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1.

Artykuł 40

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III do innych obszarów objętych ograniczeniami I, II i III lub poza obszary objęte ograniczeniami I, II i III na terytorium tego samego państwa członkowskiego

Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 12 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III do innych obszarów objętych ograniczeniami I, II i III lub poza obszary objęte ograniczeniami I, II i III na terytorium tego samego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

a) 

spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687;

b) 

spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2;

c) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskano od lub ze świń:

(i) 

utrzymywanych w zakładach, które spełniają warunki ogólne określone w art. 15 i 16; oraz

(ii) 

poddanych ubojowi:

— 
w obrębie tego samego obszaru objętego ograniczeniami III, lub
— 
poza obszarem objętym ograniczeniami III po dokonaniu dopuszczonego przemieszczenia zgodnie z art. 29;
d) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, wyprodukowano w zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1; oraz

(i) 

wyłącznie w przypadku świeżego mięsa, są oznakowane i przemieszczane zgodnie ze szczegółowymi warunkami udzielania zezwoleń na przemieszczanie świeżego mięsa pozyskanego od lub ze zwierząt utrzymywanych należących do gatunków umieszczonych w wykazie z niektórych zakładów określonych w art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 do zakładu przetwórczego w celu poddania jednemu z procesów obróbki zmniejszającej ryzyko określonych w załączniku VII do tego rozporządzenia;

albo

(ii) 

oznakowano zgodnie z art. 44 specjalnym znakiem jakości zdrowotnej lub, w stosownych przypadkach, znakiem identyfikacyjnym, który nie jest owalny i którego nie można pomylić ze znakiem jakości zdrowotnej lub znakiem identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 853/2004; oraz

(iii) 

są przeznaczone do przemieszczania wyłącznie w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego.ROZDZIAŁ IV

ŚRODKI SZCZEGÓLNE ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO ZWIĄZANE Z AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŻYWCZE W ZAINTERESOWANYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Artykuł 41

Specjalne wyznaczenie rzeźni, zakładów rozbioru, chłodni, zakładów przetwórstwa mięsnego i zakładów obróbki dziczyzny

1.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego wyznacza, na wniosek podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, zakłady do celów:

a) 

niezwłocznego uboju utrzymywanych świń z obszarów objętych ograniczeniami II i III:

(i) 

w obrębie tych obszarów objętych ograniczeniami II i III;

(ii) 

poza tymi obszarami objętymi ograniczeniami II i III, o czym mowa w art. 24 i 29;

b) 

rozbioru, przetwarzania i przechowywania świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pochodzących od świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III, o czym mowa w art. 38, 39 i 40;

c) 

przyrządzania mięsa zwierząt łownych, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.18 załącznika I do rozporządzenia (WE) 853/2004, oraz przetwarzania i przechowywania świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących od dzikich świń, pozyskanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III, jak przewidziano w art. 48 i 49 niniejszego rozporządzenia;

d) 

przyrządzania mięsa zwierząt łownych, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.18 załącznika I do rozporządzenia (WE) 853/2004, oraz przetwarzania i przechowywania świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących od dzikich świń, jeżeli zakłady te znajdują się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III, jak przewidziano w art. 48 i 49 niniejszego rozporządzenia.

2.  

Właściwy organ może podjąć decyzję, że wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane w przypadku zakładów przetwarzających świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, dokonujących ich rozbioru i je przechowujących, które to mięso i produkty pozyskano od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III oraz od lub z dzikich świń na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III, oraz zakładów, o których mowa w ust. 1 lit. d), pod warunkiem że:

a) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pochodzące od świń oznakowano w tych zakładach specjalnym znakiem jakości zdrowotnej lub, w stosownych przypadkach, znakiem identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 44;

b) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pochodzące od świń z tych zakładów są przeznaczone wyłącznie dla tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego;

c) 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące od świń z tych zakładów są przetwarzane lub usuwane wyłącznie w tym samym państwie członkowskim zgodnie z art. 33.

3.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego:

a) 

udostępnia Komisji i innym państwom członkowskim link do strony internetowej właściwego organu wraz z wykazem wyznaczonych zakładów i ich działalności, o których mowa w ust. 1;

b) 

zapewnia aktualność wykazu, o którym mowa w lit. a).

Artykuł 42

Szczegółowe warunki wyznaczania zakładów do celów niezwłocznego uboju świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego wyznacza zakłady do celów niezwłocznego uboju świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III, wyłącznie pod warunkiem że:

a) 

ubój świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami II i III oraz świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III, podlegających dozwolonym przemieszczeniom, o którym mowa w art. 24 i 29, oraz wytwarzanie i przechowywanie produktów z tych świń odbywa się oddzielnie od uboju świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III oraz od produkcji i przechowywania produktów z tych świń, które nie spełniają odpowiednich:

(i) 

dodatkowych warunków ogólnych określonych w art. 15, 16 i 17; oraz

(ii) 

warunków szczegółowych przewidzianych w art. 24 i 29;

b) 

podmiot prowadzący zakład dysponuje udokumentowanymi instrukcjami lub procedurami zatwierdzonymi przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego, mającymi zapewnić spełnienie warunków określonych w lit. a).

Artykuł 43

Szczegółowe warunki wyznaczania zakładów do celów rozbioru, przetwarzania i przechowywania świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego wyznacza zakłady do celów rozbioru, przetwarzania i przechowywania świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III podlegających dozwolonemu przemieszczeniu, o którym mowa w art. 38, 39 i 40, wyłącznie pod warunkiem że:

a) 

rozbiór, przetwarzanie i przechowywanie świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami II i III oraz od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III przeprowadza się oddzielnie od świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III, które nie spełniają:

(i) 

dodatkowych warunków ogólnych określonych w art. 15, 16 i 17; oraz

(ii) 

warunków szczegółowych przewidzianych w art. 38, 39 i 40;

b) 

podmiot prowadzący zakład dysponuje udokumentowanymi instrukcjami lub procedurami zatwierdzonymi przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego, mającymi zapewnić spełnienie warunków określonych w lit. a).

Artykuł 44

Specjalne znaki jakości zdrowotnej lub znaki identyfikacyjne

Właściwy organ zainteresowanych państw członkowskich zapewnia, aby następujące produkty pochodzenia zwierzęcego były oznakowane specjalnym znakiem jakości zdrowotnej lub, w stosownych przypadkach, znakiem identyfikacyjnym, który nie jest owalny i którego nie można pomylić ze znakiem jakości zdrowotnej ani znakiem identyfikacyjnym przewidzianym w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 853/2004:

a) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III, jak określono w art. 40 lit. d) ppkt (ii);

b) 

świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II, jeśli nie spełniono szczegółowych warunków udzielania zezwolenia na przemieszczanie tych przesyłek poza obszar objęty ograniczeniami II przewidzianych w art. 38 ust. 1, jak określono w art. 38 ust. 2 lit. b) ppkt (ii):

c) 

świeże mięso i produkty mięsne pochodzące od dzikich świń przemieszczanych w obrębie obszaru objętego ograniczeniami I lub poza ten obszar z zakładu wyznaczonego zgodnie z art. 41 ust. 1, jak przewidziano w art. 49 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) tiret pierwsze.ROZDZIAŁ V

ŚRODKI SZCZEGÓLNE W ZAKRESIE ZWALCZANIA CHORÓB MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO DZIKICH ŚWIŃ W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Artykuł 45

Szczegółowe zakazy dotyczące przemieszczania dzikich świń

Właściwe organy wszystkich państw członkowskich zakazują przemieszczania dzikich świń przez podmioty zgodnie z art. 101 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/688:

a) 

na całym terytorium danego państwa członkowskiego;

b) 

z całego terytorium danego państwa członkowskiego do;

(i) 

innego państwa członkowskiego oraz

(ii) 

państw trzecich.

Artykuł 46

Szczegółowe zakazy dotyczące przemieszczania w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz z tych obszarów świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi

1.  
Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zakazują przemieszczania w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz z tych obszarów przesyłek świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi.
2.  

Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zakazują przemieszczania w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz z tych obszarów świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi:

a) 

na własny użytek domowy;

b) 

w związku z działalnością myśliwych, którzy dostarczają małe ilości zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt łownych bezpośrednio do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego, jak przewidziano w art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 47

Ogólne zakazy dotyczące przemieszczania przesyłek produktów pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zakazać na terytorium tego samego państwa członkowskiego przemieszczania świeżego mięsa, produktów mięsnych oraz wszelkich innych produktów pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, jeżeli właściwy organ uzna, że zachodzi ryzyko rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń na te dzikie świnie bądź pozyskane od nich lub z nich produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.

Artykuł 48

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz z tych obszarów przesyłek przetworzonych produktów mięsnych pozyskanych od lub z dzikich świń

1.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 46 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz z tych obszarów przesyłek przetworzonych produktów mięsnych pozyskanych od lub z dzikich świń z zakładów znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III:

a) 

do innych obszarów objętych ograniczeniami I, II i III położonych w tym samym zainteresowanym państwie członkowskim;

b) 

do obszarów znajdujących się poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III położonych w tym samym zainteresowanym państwie członkowskim; oraz

c) 

do innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

2.  

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zezwala na przemieszczanie przesyłek przetworzonych produktów mięsnych pozyskanych od lub z dzikich świń z zakładów znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami I, II i III, o których mowa w ust. 1, wyłącznie pod warunkiem że:

a) 

w odniesieniu do każdej dzikiej świni wykorzystywanej do produkcji i przetwarzania produktów mięsnych na obszarze objętym ograniczeniami I, II i III przeprowadzono badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń;

b) 

właściwy organ uzyskał negatywne wyniki badań w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, o których mowa w lit. a), przed procesem obróbki, o którym mowa w lit. c) ppkt (ii);

c) 

produkty mięsne pozyskane od lub z dzikich świń:

(i) 

zostały wyprodukowane oraz były przetwarzane i przechowywane w zakładach wyznaczonych na podstawie art. 41 ust. 1; oraz

(ii) 

zostały poddane odpowiedniemu procesowi obróbki zmniejszającej ryzyko w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego z obszarów objętych ograniczeniami zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Artykuł 49

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczanie w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz z obszaru objętego ograniczeniami I świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi

1.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 46 ust. 1 i 2 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie w obrębie obszaru objętego ograniczeniami I oraz z tego obszaru świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, na inne obszary objęte ograniczeniami I, II i III lub na obszary znajdujące się poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III w tym samym państwie członkowskim, pod warunkiem że:

a) 

w odniesieniu do każdej odpowiedniej dzikiej świni przeprowadzono badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń przed przemieszczeniem świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z tych dzikich świń;

b) 

właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego uzyskał negatywne wyniki badań w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, o których mowa w lit. a), przed przemieszczeniem;

c) 

świeże mięso, produkty mięsne i wszelkie inne produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, są przemieszczane w obrębie obszaru objętego ograniczeniami I lub poza tym obszarem w tym samym państwie członkowskim:

(i) 

na własny użytek domowy; lub

(ii) 

w związku z działalnością myśliwych, którzy dostarczają małe ilości zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt łownych bezpośrednio do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego, jak przewidziano w art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 853/2004; lub

(iii) 

z zakładów wyznaczonych na podstawie art. 41 ust. 1, w których świeże mięso i produkty mięsne oznaczono:

— 
specjalnym znakiem jakości zdrowotnej lub znakiem identyfikacyjnym zgodnie z art. 44 lit. c);
albo
— 
zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i są one przemieszczane do zakładu przetwórczego w celu poddania ich jednemu z odpowiednich procesów obróbki zmniejszającej ryzyko określonych w załączniku VII do tego rozporządzenia.
2.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 46 ust. 2 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, w obrębie obszarów objętych ograniczeniami II i III w tym samym państwie członkowskim, pod warunkiem że:

a) 

w odniesieniu do każdej odpowiedniej dzikiej świni przeprowadzono badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń przed przemieszczeniem świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z tych dzikich świń bądź ich ciał, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi;

b) 

właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego uzyskał negatywne wyniki badań w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, o których mowa w lit. a), przed przemieszczeniem;

c) 

świeże mięso, produkty mięsne i wszelkie inne produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, są przemieszczane w obrębie obszarów objętych ograniczeniami II i III w tym samym państwie członkowskim:

(i) 

na własny użytek domowy;

lub

(ii) 

zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i są one przemieszczane do zakładu przetwórczego w celu poddania ich jednemu z odpowiednich procesów obróbki zmniejszającej ryzyko określonych w załączniku VII do tego rozporządzenia.

Artykuł 50

Obowiązki podmiotów dotyczące świadectw zdrowia zwierząt do celów przesyłek świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do przemieszczania poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III

Podmioty przemieszczają poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III przesyłki świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, wyłącznie:

a) 

w przypadkach objętych art. 48 i 49; oraz

b) 

wówczas, gdy przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera:

(i) 

informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2154; oraz

(ii) 

co najmniej jedno z następujących poświadczeń zgodności z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu:

— 
„Świeże mięso i produkty mięsne oraz wszelkie inne produkty pochodzenia zwierzęcego z obszaru objętego ograniczeniami I pozyskane od lub z dzikich świń przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”,
— 
„Ciała dzikich świń, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi, z obszaru objętego ograniczeniami I przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”,
— 
„Przetworzone produkty mięsne z obszarów objętych ograniczeniami I, II i III pozyskane od lub z dzikich świń przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”.

W przypadku przemieszczania w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego właściwy organ może jednak zdecydować, że świadectwa zdrowia zwierząt nie trzeba wydawać, jak przewidziano w art. 167 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/429.

Artykuł 51

Szczegółowe warunki udzielania zezwolenia na przemieszczanie w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz poza tymi obszarami przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pozyskanych od lub z dzikich świń

1.  
Na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w art. 46 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz poza tymi obszarami przesyłek produktów pochodnych pozyskanych od lub z dzikich świń do innych obszarów objętych ograniczeniami I, II i III lub do obszarów znajdujących się poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III w tym samym państwie członkowskim oraz do innych państw członkowskich, o ile produkty pochodne poddano obróbce, w wyniku której nie stwarzają one żadnego ryzyka w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.
2.  

Na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w art. 46 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz poza tymi obszarami przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń do innych obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz do obszarów znajdujących się poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III w tym samym państwie członkowskim, pod warunkiem że:

a) 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są gromadzone, transportowane i usuwane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009;

b) 

w przypadku przemieszczania poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III środki transportu są indywidualnie wyposażone w system nawigacji satelitarnej w celu ustalania, transmisji i zapisu ich położenia w czasie rzeczywistym. Przewoźnik umożliwia właściwemu organowi kontrolę w czasie rzeczywistym ruchu środka transportu i prowadzi rejestry elektroniczne tego ruchu przez co najmniej dwa miesiące od chwili przemieszczenia przesyłki.

Artykuł 52

Obowiązki podmiotów dotyczące świadectw zdrowia zwierząt do celów przemieszczania przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego

Podmioty przemieszczają przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 2, wyłącznie wówczas, gdy przesyłkom tym towarzyszy:

a) 

dokument handlowy, o którym mowa w rozdziale III załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011; oraz

b) 

świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 22 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może jednak zdecydować, że świadectwa zdrowia zwierząt nie trzeba wydawać, jak przewidziano w art. 22 ust. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.ROZDZIAŁ VI

SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE INFORMOWANIA I SZKOLENIA

Artykuł 53

Szczególne obowiązki zainteresowanych państw członkowskich w zakresie informowania

1.  
Zainteresowane państwa członkowskie zapewniają, aby co najmniej operatorzy kolei, autokarów, portów lotniczych i portów, biura podróży, organizatorzy polowań i operatorzy pocztowi byli zobowiązani do zwracania uwagi swoich klientów na środki szczególne w zakresie zwalczania chorób ustanowione w niniejszym rozporządzeniu przez przekazywanie w odpowiedni sposób informacji na temat głównych zakazów ustanowionych w art. 9, 11, 12, 45 i 46 podróżnym przemieszczającym się z obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz klientom korzystającym z usług pocztowych.

W tym celu zainteresowane państwa członkowskie organizują i przeprowadzają regularne kampanie na rzecz podnoszenia świadomości publicznej, aby propagować i rozpowszechniać informacje na temat środków szczególnych w zakresie zwalczania chorób, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

2.  

Zainteresowane państwa członkowskie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz o następujących kwestiach:

a) 

zmianach sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na swoim terytorium;

b) 

wynikach nadzoru nad afrykańskim pomorem świń przeprowadzonego na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III oraz na obszarach znajdujących się poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III w przypadku utrzymywanych i dzikich świń;

c) 

innych środkach i inicjatywach wprowadzonych w celu zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń, jego zwalczania i eliminacji.

Artykuł 54

Szczególne obowiązki zainteresowanych państw członkowskich w zakresie szkolenia

Zainteresowane państwa członkowskie organizują i przeprowadzają regularnie lub w odpowiednich odstępach czasu specjalne szkolenia na temat ryzyka afrykańskiego pomoru świń oraz możliwych środków zapobiegania, zwalczania i eliminacji przynajmniej dla następujących grup docelowych:

a) 

lekarzy weterynarii;

b) 

rolników utrzymujących świnie;

c) 

myśliwych.

Artykuł 55

Szczególne obowiązki wszystkich państw członkowskich w zakresie informowania

1.  

Wszystkie państwa członkowskie zapewniają, by

a) 

na wszystkich trasach w obrębie głównej infrastruktury lądowej, takich jak międzynarodowe szlaki komunikacyjne i kolejowe, oraz w obrębie powiązanych lądowych sieci transportowych, odpowiednie informacje na temat ryzyka przenoszenia afrykańskiego pomoru świń oraz na temat środków szczególnych w zakresie zwalczania chorób, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, były podawane do wiadomości podróżnych:

(i) 

w sposób widoczny i wyraźny;

(ii) 

prezentowane w sposób łatwo zrozumiały dla podróżnych przybywających:

— 
do obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz powracających z takich obszarów, lub
— 
do państw trzecich narażonych na ryzyko rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń oraz powracających z takich państw;
b) 

wprowadzono niezbędne środki w celu podniesienia świadomości wśród zainteresowanych stron działających w sektorze utrzymywanych świń, w tym małych zakładów, na temat ryzyka wprowadzenia wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz w celu udzielenia im w najodpowiedniejszy sposób najwłaściwszych informacji na temat wzmocnionych środków bioasekuracji dla zakładów, w których utrzymywane są świnie, znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III, jak przewidziano w załączniku II, w szczególności środków, które mają być stosowane na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III.

2.  

Wszystkie państwa członkowskie podnoszą świadomość na temat afrykańskiego pomoru świń wśród:

a) 

społeczeństwa, jak przewidziano w art. 15 rozporządzenia (UE) 2016/429;

b) 

lekarzy weterynarii, rolników i myśliwych oraz udzielają im najodpowiedniejszych informacji na temat zmniejszania ryzyka i wzmocnionych środków bioasekuracji, jak przewidziano w:

(i) 

załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

(ii) 

wytycznych unijnych w sprawie afrykańskiego pomoru świń uzgodnionych z państwami członkowskimi na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz;

(iii) 

dostępnych dowodach naukowych dostarczonych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności;

(iv) 

Kodeksie zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 56

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r. do dnia 20 kwietnia 2028 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M30
ZAŁĄCZNIK I

OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI

CZĘŚĆ I

1.    Niemcy

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Niemczech:

Bundesland Brandenburg:

— 
Landkreis Dahme-Spreewald:
— 
Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
— 
Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
— 
Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
— 
Gemeinde Neu Zauche,
— 
Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,
— 
Gemeinde Spreewaldheide,
— 
Gemeinde Straupitz,
— 
Landkreis Märkisch-Oderland:
— 
Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
— 
Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
— 
Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
— 
Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
— 
Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
— 
Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
— 
Gemeine Garzau-Garzin,
— 
Gemeinde Waldsieversdorf,
— 
Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
— 
Gemeinde Reichenow-Mögelin,
— 
Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
— 
Gemeinde Oberbarnim,
— 
Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
— 
Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,
— 
Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,
— 
Landkreis Barnim:
— 
Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,
— 
Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,
— 
Gemeinde Althüttendorf,
— 
Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
— 
Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
— 
Gemeinde Britz,
— 
Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
— 
Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
— 
Gemeinde Breydin,
— 
Gemeinde Melchow,
— 
Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
— 
Hohenfinow südlich der B167,
— 
Landkreis Uckermark:
— 
Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
— 
Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
— 
Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
— 
Gemeinde Zichow,
— 
Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
— 
Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
— 
Gemeinde Tantow,
— 
Gemeinde Mescherin
— 
Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
— 
Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
— 
Landkreis Oder-Spree:
— 
Gemeinde Storkow (Mark),
— 
Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
— 
Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
— 
Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
— 
Gemeinde Rauen,
— 
Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,
— 
Gemeinde Reichenwalde,
— 
Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,
— 
Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,
— 
Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,
— 
Landkreis Spree-Neiße:
— 
Gemeinde Peitz,
— 
Gemeinde Turnow-Preilack,
— 
Gemeinde Drachhausen,
— 
Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
— 
Gemeinde Drehnow,
— 
Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
— 
Gemeinde Dissen-Striesow,
— 
Gemeinde Briesen,
— 
Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Pulsberg, Jessen, Terpe, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Roitz und der westliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,
— 
Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern und der Gemarkung Roggosen nördlich der BAB 15,
— 
Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,
— 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
— 
Gemeinde Hochenbocka,
— 
Gemeinde Grünewald,
— 
Gemeinde Hermsdorf,
— 
Gemeinde Kroppen,
— 
Gemeinde Ortrand,
— 
Gemeinde Großkmehlen,
— 
Gemeinde Lindenau,
— 
Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,
— 
Gemeinde Neu-Seeland mit der Gemarkung Lieske,
— 
Gemeinde Tettau,
— 
Gemeinde Frauendorf,
— 
Gemeinde Guteborn,
— 
Gemeinde Ruhland,
— 
Landkreis Elbe-Elster:
— 
Gemeinde Großthiemig,
— 
Gemeinde Hirschfeld,
— 
Gemeinde Gröden,
— 
Gemeinde Schraden,
— 
Gemeinde Merzdorf,
— 
Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf östlich der Bahnlinie Dresden- Berlin,
— 
Landkreis Prignitz:
— 
Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,
— 
Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,
— 
Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
— 
Gemeinde Gülitz-Reetz,
— 
Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,
— 
Gemeinde Triglitz,
— 
Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,
— 
Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,
— 
Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,
— 
Gemeinde Meyenburg,
— 
Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

— 
Landkreis Bautzen
— 
Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Burkau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Crostwitz,
— 
Gemeinde Cunewalde,
— 
Gemeinde Demitz-Thumitz,
— 
Gemeinde Doberschau-Gaußig,
— 
Gemeinde Elsterheide,
— 
Gemeinde Göda,
— 
Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Großpostwitz/O.L.,
— 
Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Nebelschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Neukirch/Lausitz,
— 
Gemeinde Obergurig,
— 
Gemeinde Oßling,
— 
Gemeinde Panschwitz-Kuckau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Puschwitz,
— 
Gemeinde Räckelwitz,
— 
Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,
— 
Gemeinde Rammenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Schmölln-Putzkau,
— 
Gemeinde Schwepnitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Sohland a. d. Spree,
— 
Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Bernsdorf,
— 
Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Elstra, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Kamenz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Lauta,
— 
Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,
— 
Gemeinde Stadt Wilthen,
— 
Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Steinigtwolmsdorf,
— 
Stadt Dresden:
— 
Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Landkreis Meißen:
— 
Gemeinde Diera-Zehren,
— 
Gemeinde Glaubitz,
— 
Gemeinde Hirschstein,
— 
Gemeinde Käbschütztal,
— 
Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Nünchritz,
— 
Gemeinde Priestewitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Gröditz,
— 
Gemeinde Stadt Großenhain, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Lommatzsch,
— 
Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,
— 
Gemeinde Stadt Riesa,
— 
Gemeinde Stadt Strehla,
— 
Gemeinde Stauchitz,
— 
Gemeinde Wülknitz,
— 
Gemeinde Zeithain,
— 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
— 
Gemeinde Bannewitz,
— 
Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
— 
Gemeinde Kreischa,
— 
Gemeinde Lohmen,
— 
Gemeinde Müglitztal,
— 
Gemeinde Stadt Dohna,
— 
Gemeinde Stadt Freital,
— 
Gemeinde Stadt Heidenau,
— 
Gemeinde Stadt Hohnstein,
— 
Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
— 
Gemeinde Stadt Pirna,
— 
Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
— 
Gemeinde Stadt Stolpen,
— 
Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
— 
Gemeinde Stadt Wilsdruff,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

— 
Landkreis Vorpommern Greifswald
— 
Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,
— 
Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,
— 
Landkreis Ludwigslust-Parchim:
— 
Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,
— 
Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,
— 
Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,
— 
Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,
— 
Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,
— 
Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,
— 
Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,
— 
Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,
— 
Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,
— 
Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,
— 
Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,
— 
Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),
— 
Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,
— 
Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,
— 
Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,
— 
Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,
— 
Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,
— 
Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,
— 
Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,
— 
Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,
— 
Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.    Estonia

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Estonii:

— 
Hiiu maakond.

3.    Grecja

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Grecji:

— 
in the regional unit of Drama:
— 
the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
— 
the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
— 
the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
— 
the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
— 
in the regional unit of Xanthi:
— 
the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
— 
the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),
— 
the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
— 
in the regional unit of Rodopi:
— 
the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
— 
the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
— 
the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
— 
the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
— 
in the regional unit of Evros:
— 
the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
— 
the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
— 
the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
— 
in the regional unit of Serres:
— 
the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
— 
the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
— 
the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.    Łotwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Łotwie:

— 
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
— 
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.    Litwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Litwie:

— 
Kalvarijos savivaldybė,
— 
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
— 
Marijampolės savivaldybė,
— 
Palangos miesto savivaldybė,
— 
Vilkaviškio rajono savivaldybė.

6.    Węgry

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Węgrzech:

— 
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
— 
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
— 
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.    Polska

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Polsce:

w województwie kujawsko - pomorskim:

— 
powiat rypiński,
— 
powiat brodnicki,
— 
powiat grudziądzki,
— 
powiat miejski Grudziądz,
— 
powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

— 
gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

— 
gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
— 
gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
— 
gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
— 
gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

— 
powiat ostrołęcki,
— 
powiat miejski Ostrołęka,
— 
gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,
— 
powiat miejski Płock,
— 
powiat ciechanowski,
— 
gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
— 
powiat sierpecki,
— 
gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
— 
część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
— 
powiat przasnyski,
— 
powiat makowski,
— 
powiat pułtuski,
— 
część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
— 
gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
— 
gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
— 
powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

— 
powiat jasielski,
— 
powiat strzyżowski,
— 
część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,
— 
gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
— 
gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
— 
powiat miejski Przemyśl,
— 
gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,
— 
powiat łańcucki,
— 
gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
— 
gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
— 
gminy Brzostek, Jodłowa, Pilzno, miasto Dębica, część gminy Czarna położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

— 
gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,
— 
powiat kazimierski,
— 
powiat skarżyski,
— 
część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
— 
gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
— 
powiat ostrowiecki,
— 
gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
— 
gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
— 
gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,
— 
gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,
— 
gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

— 
gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
— 
gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
— 
gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
— 
powiat miejski Skierniewice,
— 
gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
— 
powiat tomaszowski,
— 
powiat brzeziński,
— 
powiat łaski,
— 
powiat miejski Łódź,
— 
powat łódzki wschodni,
— 
powiat pabianicki,
— 
powiat wieruszowski,
— 
gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,
— 
gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,
— 
powiat wieluński,
— 
powiat sieradzki,
— 
powiat zduńskowolski,
— 
gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,
— 
powiat miejski Piotrków Trybunalski,
— 
gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

— 
gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

— 
gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
— 
gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
— 
gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
— 
powiat gdański,
— 
Miasto Gdańsk,
— 
powiat tczewski,
— 
powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

— 
gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
— 
gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

— 
gminyDziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
— 
gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
— 
część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
— 
gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
— 
część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,
— 
gmina Krotoszyce w powiecie legnickim,
— 
gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,
— 
część powiatu lwóweckiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice w powiecie jaworskim,
— 
gminy Dobromierz, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

— 
gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
— 
gminy Brodnica, Dolsk, Śrem w powiecie śremskim,
— 
gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
— 
gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
— 
gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan w powiecie kościańskim,
— 
gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Pobiedziska, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
— 
gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
— 
powiat czarnkowsko-trzcianecki,
— 
gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
— 
gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
— 
gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
— 
powiat pleszewski,
— 
gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
— 
gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
— 
gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
— 
powiat ostrowski,
— 
powiat miejski Kalisz,
— 
gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,
— 
gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
— 
gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
— 
powiat kępiński,
— 
powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

— 
gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,
— 
gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,
— 
gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
— 
gmina Grodkóww powiecie brzeskim,
— 
gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,
— 
powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

— 
gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
— 
gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
— 
gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,
— 
gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,
— 
część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,
— 
gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

— 
powiat brzeski,
— 
powiat gorlicki,
— 
powiat proszowicki,
— 
część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Czorsztyn, Krościenko Zdrój, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,
— 
powiat miejski Nowy Sącz,
— 
powiat tarnowski,
— 
powiat miejski Tarnów,
— 
część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.    Słowacja

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Słowacji:

— 
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,
— 
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
— 
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,
— 
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,
— 
the whole district of Ružomberok,
— 
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,
— 
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,
— 
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
— 
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
— 
in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,
— 
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.    Włochy

Następujące obszary objęte ograniczeniami I we Włoszech:

Piedmont Region:

— 
in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano,
— 
in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole,

Liguria Region:

— 
in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;
— 
in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

Emilia-Romagna Region:

— 
in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

Lombardia Region:

— 
in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima.

CZĘŚĆ II

1.    Bułgaria

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Bułgarii:

— 
the whole region of Haskovo,
— 
the whole region of Yambol,
— 
the whole region of Stara Zagora,
— 
the whole region of Pernik,
— 
the whole region of Kyustendil,
— 
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,
— 
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
— 
the whole region of Smolyan,
— 
the whole region of Dobrich,
— 
the whole region of Sofia city,
— 
the whole region of Sofia Province,
— 
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,
— 
the whole region of Razgrad,
— 
the whole region of Kardzhali,
— 
the whole region of Burgas,
— 
the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
— 
the whole region of Silistra,
— 
the whole region of Ruse,
— 
the whole region of Veliko Tarnovo,
— 
the whole region of Pleven,
— 
the whole region of Targovishte,
— 
the whole region of Shumen,
— 
the whole region of Sliven,
— 
the whole region of Vidin,
— 
the whole region of Gabrovo,
— 
the whole region of Lovech,
— 
the whole region of Montana,
— 
the whole region of Vratza.

2.    Niemcy

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Niemczech:

Bundesland Brandenburg:

— 
Landkreis Oder-Spree:
— 
Gemeinde Grunow-Dammendorf,
— 
Gemeinde Mixdorf
— 
Gemeinde Schlaubetal,
— 
Gemeinde Neuzelle,
— 
Gemeinde Neißemünde,
— 
Gemeinde Lawitz,
— 
Gemeinde Eisenhüttenstadt,
— 
Gemeinde Vogelsang,
— 
Gemeinde Ziltendorf,
— 
Gemeinde Wiesenau,
— 
Gemeinde Friedland,
— 
Gemeinde Siehdichum,
— 
Gemeinde Müllrose,
— 
Gemeinde Briesen,
— 
Gemeinde Jacobsdorf
— 
Gemeinde Groß Lindow,
— 
Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
— 
Gemeinde Ragow-Merz,
— 
Gemeinde Beeskow,
— 
Gemeinde Rietz-Neuendorf,
— 
Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
— 
Gemeinde Langewahl,
— 
Gemeinde Berkenbrück,
— 
Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
— 
Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
— 
Gemeinde Diensdorf-Radlow,
— 
Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,
— 
Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
— 
Landkreis Dahme-Spreewald:
— 
Gemeinde Jamlitz,
— 
Gemeinde Lieberose,
— 
Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
— 
Landkreis Spree-Neiße:
— 
Gemeinde Schenkendöbern,
— 
Gemeinde Guben,
— 
Gemeinde Jänschwalde,
— 
Gemeinde Tauer,
— 
Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
— 
Gemeinde Heinersbrück,
— 
Gemeinde Forst,
— 
Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
— 
Gemeinde Neiße-Malxetal,
— 
Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
— 
Gemeinde Tschernitz,
— 
Gemeinde Döbern,
— 
Gemeinde Felixsee,
— 
Gemeinde Wiesengrund,
— 
Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide, Liskau und der östliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,
— 
Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf, Komptendorf und Sergen und der Gemarkung Roggosen südlich der BAB 15,
— 
Landkreis Märkisch-Oderland:
— 
Gemeinde Bleyen-Genschmar,
— 
Gemeinde Neuhardenberg,
— 
Gemeinde Golzow,
— 
Gemeinde Küstriner Vorland,
— 
Gemeinde Alt Tucheband,
— 
Gemeinde Reitwein,
— 
Gemeinde Podelzig,
— 
Gemeinde Gusow-Platkow,
— 
Gemeinde Seelow,
— 
Gemeinde Vierlinden,
— 
Gemeinde Lindendorf,
— 
Gemeinde Fichtenhöhe,
— 
Gemeinde Lietzen,
— 
Gemeinde Falkenhagen (Mark),
— 
Gemeinde Zeschdorf,
— 
Gemeinde Treplin,
— 
Gemeinde Lebus,
— 
Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
— 
Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
— 
Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,
— 
Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
— 
Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
— 
Gemeinde Oderaue,
— 
Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
— 
Gemeinde Neulewin,
— 
Gemeinde Neutrebbin,
— 
Gemeinde Letschin,
— 
Gemeinde Zechin,
— 
Landkreis Barnim:
— 
Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
— 
Gemeinde Parsteinsee,
— 
Gemeinde Oderberg,
— 
Gemeinde Liepe,
— 
Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
— 
Gemeinde Niederfinow,
— 
Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
— 
Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,
— 
Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,
— 
Landkreis Uckermark:
— 
Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
— 
Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,
— 
Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
— 
Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
— 
Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
— 
Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
— 
Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
— 
Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
— 
Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
— 
Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
— 
Landkreis Prignitz:
— 
Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
— 
Gemeinde Berge,
— 
Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,
— 
Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,
— 
Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Bundesland Sachsen:

— 
Landkreis Bautzen:
— 
Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,
— 
Gemeinde Burkau westlich des Straßenverlaufs von B98 und S94,
— 
Gemeinde Frankenthal,
— 
Gemeinde Großdubrau,
— 
Gemeinde Großharthau nördlich der B6,
— 
Gemeinde Großnaundorf,
— 
Gemeinde Haselbachtal,
— 
Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,
— 
Gemeinde Königswartha östlich der B96,
— 
Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,
— 
Gemeinde Laußnitz,
— 
Gemeinde Lichtenberg,
— 
Gemeinde Lohsa östlich der B96,
— 
Gemeinde Malschwitz,
— 
Gemeinde Nebelschütz westlich der S94 und südlich der S100,
— 
Gemeinde Neukirch,
— 
Gemeinde Neschwitz östlich der B96,
— 
Gemeinde Ohorn,
— 
Gemeinde Ottendorf-Okrilla,
— 
Gemeinde Panschwitz-Kuckau westlich der S94,
— 
Gemeinde Radibor östlich der B96,
— 
Gemeinde Rammenau westlich der B98,
— 
Gemeinde Schwepnitz westlich der S93,
— 
Gemeinde Spreetal östlich der B97,
— 
Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,
— 
Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 und westlich der B98,
— 
Gemeinde Stadt Elstra westlich der S94 und südlich der S100,
— 
Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,
— 
Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,
— 
Gemeinde Stadt Kamenz westlich der S100 bis zum Abzweig S93, dann westlich der S93,
— 
Gemeinde Stadt Königsbrück,
— 
Gemeinde Stadt Pulsnitz,
— 
Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,
— 
Gemeinde Stadt Weißenberg,
— 
Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,
— 
Gemeinde Steina,
— 
Gemeinde Wachau,
— 
Stadt Dresden:
— 
Stadtgebiet nördlich der B6,
— 
Landkreis Görlitz,
— 
Landkreis Meißen:
— 
Gemeinde Ebersbach,
— 
Gemeinde Klipphausen östlich der B6,
— 
Gemeinde Lampertswalde,
— 
Gemeinde Moritzburg,
— 
Gemeinde Niederau östlich der B101
— 
Gemeinde Priestewitz östlich der B101,
— 
Gemeinde Röderaue östlich der B101,
— 
Gemeinde Schönfeld,
— 
Gemeinde Stadt Coswig,
— 
Gemeinde Stadt Großenhain östlich der B101,
— 
Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs von B6 und B101,
— 
Gemeinde Stadt Radebeul,
— 
Gemeinde Stadt Radeburg,
— 
Gemeinde Thiendorf,
— 
Gemeinde Weinböhla.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

— 
Landkreis Ludwigslust-Parchim:
— 
Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,
— 
Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),
— 
Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),
— 
Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,
— 
Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf
— 
Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,
— 
Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,
— 
Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,
— 
Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,
— 
Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,
— 
Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,
— 
Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,
— 
Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,
— 
Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,
— 
Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,
— 
Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,
— 
Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,
— 
Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,
— 
Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,
— 
Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.    Estonia

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Estonii:

— 
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.    Łotwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Łotwie:

— 
Aizkraukles novads,
— 
Alūksnes novads,
— 
Augšdaugavas novads,
— 
Ādažu novads,
— 
Balvu novads,
— 
Bauskas novads,
— 
Cēsu novads,
— 
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
— 
Dobeles novads,
— 
Gulbenes novads,
— 
Jelgavas novads,
— 
Jēkabpils novads,
— 
Krāslavas novads,
— 
Kuldīgas novads,
— 
Ķekavas novads,
— 
Limbažu novads,
— 
Līvānu novads,
— 
Ludzas novads,
— 
Madonas novads,
— 
Mārupes novads,
— 
Ogres novads,
— 
Olaines novads,
— 
Preiļu novads,
— 
Rēzeknes novads,
— 
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,
— 
Salaspils novads,
— 
Saldus novads,
— 
Saulkrastu novads,
— 
Siguldas novads,
— 
Smiltenes novads,
— 
Talsu novads,
— 
Tukuma novads,
— 
Valkas novads,
— 
Valmieras novads,
— 
Varakļānu novads,
— 
Ventspils novads,
— 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
— 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
— 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
— 
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.    Litwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Litwie:

— 
Alytaus miesto savivaldybė,
— 
Alytaus rajono savivaldybė,
— 
Anykščių rajono savivaldybė,
— 
Akmenės rajono savivaldybė,
— 
Birštono savivaldybė,
— 
Biržų miesto savivaldybė,
— 
Biržų rajono savivaldybė,
— 
Druskininkų savivaldybė,
— 
Elektrėnų savivaldybė,
— 
Ignalinos rajono savivaldybė,
— 
Jonavos rajono savivaldybė,
— 
Joniškio rajono savivaldybė,
— 
Jurbarko rajono savivaldybė,
— 
Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— 
Kauno miesto savivaldybė,
— 
Kauno rajono savivaldybė,
— 
Kazlų rūdos savivaldybė,
— 
Kelmės rajono savivaldybė,
— 
Kėdainių rajono savivaldybė,
— 
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
— 
Kupiškio rajono savivaldybė,
— 
Kretingos rajono savivaldybė,
— 
Lazdijų rajono savivaldybė,
— 
Mažeikių rajono savivaldybė,
— 
Molėtų rajono savivaldybė,
— 
Pagėgių savivaldybė,
— 
Pakruojo rajono savivaldybė,
— 
Panevėžio rajono savivaldybė,
— 
Panevėžio miesto savivaldybė,
— 
Pasvalio rajono savivaldybė,
— 
Radviliškio rajono savivaldybė,
— 
Rietavo savivaldybė,
— 
Prienų rajono savivaldybė,
— 
Plungės rajono savivaldybė,
— 
Raseinių rajono savivaldybė,
— 
Rokiškio rajono savivaldybė,
— 
Skuodo rajono savivaldybės,
— 
Šakių rajono savivaldybė,
— 
Šalčininkų rajono savivaldybė,
— 
Šiaulių miesto savivaldybė,
— 
Šiaulių rajono savivaldybė,
— 
Šilutės rajono savivaldybė,
— 
Širvintų rajono savivaldybė,
— 
Šilalės rajono savivaldybė,
— 
Švenčionių rajono savivaldybė,
— 
Tauragės rajono savivaldybė,
— 
Telšių rajono savivaldybė,
— 
Trakų rajono savivaldybė,
— 
Ukmergės rajono savivaldybė,
— 
Utenos rajono savivaldybė,
— 
Varėnos rajono savivaldybė,
— 
Vilniaus miesto savivaldybė,
— 
Vilniaus rajono savivaldybė,
— 
Visagino savivaldybė,
— 
Zarasų rajono savivaldybė.

6.    Węgry

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Węgrzech:

— 
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— 
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— 
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.    Polska

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

— 
gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— 
powiat elbląski,
— 
powiat miejski Elbląg,
— 
powiat gołdapski,
— 
powiat piski,
— 
powiat bartoszycki,
— 
powiat olecki,
— 
powiat giżycki,
— 
powiat braniewski,
— 
powiat kętrzyński,
— 
powiat lidzbarski,
— 
gminy Jedwabno, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno, część gminy Dźwierzuty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 53w powiecie szczycieńskim,
— 
powiat mrągowski,
— 
powiat węgorzewski,
— 
gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 53, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16 a nastęnie na północ od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,
— 
powiat miejski Olsztyn,
— 
powiat nidzicki,
— 
gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,
— 
część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

— 
powiat bielski,
— 
powiat grajewski,
— 
powiat moniecki,
— 
powiat sejneński,
— 
gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
— 
powiat miejski Łomża,
— 
powiat siemiatycki,
— 
powiat hajnowski,
— 
gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
— 
gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
— 
gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,
— 
powiat białostocki,
— 
powiat suwalski,
— 
powiat miejski Suwałki,
— 
powiat augustowski,
— 
powiat sokólski,
— 
powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

— 
gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
— 
powiat miejski Siedlce,
— 
gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
— 
powiat łosicki,
— 
powiat sochaczewski,
— 
powiat zwoleński,
— 
powiat kozienicki,
— 
powiat lipski,
— 
powiat radomski
— 
powiat miejski Radom,
— 
powiat szydłowiecki,
— 
gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
— 
gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,
— 
gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
— 
powiat nowodworski,
— 
gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
— 
gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,
— 
powiat garwoliński,
— 
gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
— 
część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
— 
gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
— 
gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
— 
powiat otwocki,
— 
powiat warszawski zachodni,
— 
powiat legionowski,
— 
powiat piaseczyński,
— 
powiat pruszkowski,
— 
powiat grójecki,
— 
powiat grodziski,
— 
powiat żyrardowski,
— 
powiat białobrzeski,
— 
powiat przysuski,
— 
powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

— 
powiat bialski,
— 
powiat miejski Biała Podlaska,
— 
gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,
— 
powiat puławski,
— 
powiat rycki,
— 
powiat łukowski,
— 
powiat lubelski,
— 
powiat miejski Lublin,
— 
powiat lubartowski,
— 
powiat łęczyński,
— 
powiat świdnicki,
— 
gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,
— 
gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
— 
powiat krasnostawski,
— 
powiat chełmski,
— 
powiat miejski Chełm,
— 
powiat tomaszowski,
— 
część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
powiat opolski,
— 
powiat parczewski,
— 
powiat włodawski,
— 
powiat radzyński,
— 
powiat miejski Zamość,
— 
gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim:

— 
część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
— 
gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
— 
gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,
— 
gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
— 
gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
— 
powiat leżajski,
— 
powiat niżański,
— 
powiat tarnobrzeski,
— 
gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,
— 
część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

w województwie małopolskim:

— 
gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,
— 
gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

— 
gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,
— 
gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
— 
gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

— 
gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,
— 
część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
— 
gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,
— 
gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

— 
gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
— 
powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
— 
gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
— 
powiat żarski,
— 
powiat słubicki,
— 
gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,
— 
powiat krośnieński,
— 
powiat zielonogórski
— 
powiat miejski Zielona Góra,
— 
powiat nowosolski,
— 
część powiatu sulęcińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
część powiatu świebodzińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

— 
powiat zgorzelecki,
— 
gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,
— 
część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
powiat lubiński,
— 
gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,
— 
gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
— 
powiat miejski Legnica,
— 
część powiatu legnickiego niewymieniona w części I i III załącznika I,
— 
gmina Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia w powiecie trzebnickim,
— 
gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,
— 
powiat miejski Wrocław,
— 
gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
— 
gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
— 
gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
— 
gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,
— 
część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
powiat głogowski,
— 
gmina Niechlów w powiecie górowskim,
— 
gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,
— 
gmina Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim,

w województwie wielkopolskim:

— 
powiat wolsztyński,
— 
gmina Wielichowo, Rakoniewice część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
— 
gminy Lipno, Osieczna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,
— 
powiat miejski Leszno,
— 
gminy Krzywiń i Śmigiel w powiecie kościańskim,
— 
część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
powiat obornicki,
— 
część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
— 
powiat miejski Poznań,
— 
gminy Czerwonak, Swarzędz, Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,
— 
część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Pniewy położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica – Ostroróg oraz część położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
— 
gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
— 
część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
— 
gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków - Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,
— 
gminy Gostyń i Pępowo w powiecie gostyńskim,
— 
gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

w województwie łódzkim:

— 
gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
— 
gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
— 
gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

— 
gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
— 
gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa w powiecie gryfińskim,

w województwie opolskim:

— 
gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,
— 
gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,
— 
gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8.    Słowacja

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Słowacji:

— 
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Poprad
— 
the whole district of Spišská Nová Ves,
— 
the whole district of Levoča,
— 
the whole district of Kežmarok
— 
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Košice-okolie,
— 
the whole district of Rožnava,
— 
the whole city of Košice,
— 
the whole district of Sobrance,
— 
the whole district of Vranov nad Topľou,
— 
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Snina,
— 
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Bardejov,
— 
the whole district of Stará Ľubovňa,
— 
the whole district of Revúca,
— 
the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,
— 
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
— 
the whole district of Lučenec,
— 
the whole district of Poltár,
— 
the whole district of Zvolen,
— 
the whole district of Detva,
— 
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,
— 
the whole district of Banska Stiavnica,
— 
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,
— 
the whole district of Banska Bystica,
— 
the whole district of Brezno,
— 
the whole district of Liptovsky Mikuláš.

9.    Włochy

Następujące obszary objęte ograniczeniami II we Włoszech:

Piedmont Region:

— 
in the Province of Alessandria, the municipalities of Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone,

Liguria Region:

— 
in the province of Genova, the municipalities of Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;
— 
in the province of Savona, the municipalities of Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

CZĘŚĆ III

1.    Bułgaria

Następujące obszary objęte ograniczeniami III w Bułgarii:

— 
in Blagoevgrad region:
— 
the whole municipality of Sandanski
— 
the whole municipality of Strumyani
— 
the whole municipality of Petrich,
— 
the Pazardzhik region:
— 
the whole municipality of Pazardzhik,
— 
the whole municipality of Panagyurishte,
— 
the whole municipality of Lesichevo,
— 
the whole municipality of Septemvri,
— 
the whole municipality of Strelcha,
— 
in Plovdiv region
— 
the whole municipality of Hisar,
— 
the whole municipality of Suedinenie,
— 
the whole municipality of Maritsa
— 
the whole municipality of Rodopi,
— 
the whole municipality of Plovdiv,
— 
in Varna region:
— 
the whole municipality of Byala,
— 
the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.    Włochy

Następujące obszary objęte ograniczeniami III we Włoszech:

— 
tutto il territorio della Sardegna.

3.    Polska

Następujące obszary objęte ograniczeniami III w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

— 
część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
powiat nowomiejski,
— 
gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
— 
część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 53, część gminy Biskupiec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16, a nastęnie na południe od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,
— 
część gminy Dźwierzuty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 53 w powiecie szczycieńskim,

w województwie lubelskim:

— 
gminy Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,
— 
gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Tereszpol i Turobin w powiecie biłgorajskim,
— 
gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
— 
gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,
— 
gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

— 
powiat mielecki,
— 
gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
— 
część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
— 
część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim
— 
gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
— 
gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

w województwie lubuskim:

— 
gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,
— 
gmina Sulęcin w powiecie sulęcińskim,
— 
gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
— 
gminy Lubrza, Łagów, Skąpe, Świebodzin w powiecie świebodzińskim,

w województwie wielkopolskim:

— 
gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,
— 
gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,
— 
powiat rawicki,
— 
gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,
— 
gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkim,
— 
część gminy Pniewy położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

— 
część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,
— 
gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
— 
gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,
— 
gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,
— 
część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko polożona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a nastęnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko_- Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,
— 
część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

— 
gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,
— 
gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
— 
gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
— 
powiat miejski Kielce,
— 
gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,
— 
gmina Kije w powiecie pińczowskim,
— 
gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,

w województwie małopolskim:

— 
gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

4.    Rumunia

Następujące obszary objęte ograniczeniami III w Rumunii:

— 
Zona orașului București,
— 
Județul Constanța,
— 
Județul Satu Mare,
— 
Județul Tulcea,
— 
Județul Bacău,
— 
Județul Bihor,
— 
Județul Bistrița Năsăud,
— 
Județul Brăila,
— 
Județul Buzău,
— 
Județul Călărași,
— 
Județul Dâmbovița,
— 
Județul Galați,
— 
Județul Giurgiu,
— 
Județul Ialomița,
— 
Județul Ilfov,
— 
Județul Prahova,
— 
Județul Sălaj,
— 
Județul Suceava
— 
Județul Vaslui,
— 
Județul Vrancea,
— 
Județul Teleorman,
— 
Județul Mehedinți,
— 
Județul Gorj,
— 
Județul Argeș,
— 
Județul Olt,
— 
Județul Dolj,
— 
Județul Arad,
— 
Județul Timiș,
— 
Județul Covasna,
— 
Județul Brașov,
— 
Județul Botoșani,
— 
Județul Vâlcea,
— 
Județul Iași,
— 
Județul Hunedoara,
— 
Județul Alba,
— 
Județul Sibiu,
— 
Județul Caraș-Severin,
— 
Județul Neamț,
— 
Județul Harghita,
— 
Județul Mureș,
— 
Județul Cluj,
— 
Județul Maramureș.

5.    Słowacja

Następujące obszary objęte ograniczeniami III na Słowacji:

— 
The whole district of Trebišov’,
— 
The whole district of Vranov and Topľou,
— 
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,
— 
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša,
— 
In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,
— 
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,
— 
In the district Of Sabinov: Daletice,
— 
In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany,
— 
the whole district of Medzilaborce,
— 
In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,
— 
In the district of Svidník: Pstruša.

▼B
ZAŁĄCZNIK II

WZMOCNIONE ŚRODKI BIOASEKURACJI DLA ZAKŁADÓW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ ŚWINIE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI I, II I III

(o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i))

1. Następujące wzmocnione środki bioasekuracji, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i), mają zastosowanie do zakładów, w których utrzymywane są świnie, znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III w zainteresowanych państwach członkowskich w przypadku dozwolonych przemieszczeń przesyłek zawierających:

a) 

świnie utrzymywane na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III przemieszczane poza te obszary, jak przewidziano w art. 22, 23, 24, 25, 28 i 29;

b) 

materiał biologiczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II przemieszczany poza ten obszar, jak przewidziano w art. 31 i 32;

c) 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II przemieszczane poza ten obszar, jak przewidziano w art. 35 i 37;

d) 

świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III przemieszczane poza te obszary, jak przewidziano w art. 38, 39 i 40.

2. Podmioty prowadzące zakłady, w których utrzymywane są świnie, znajdujące się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w zainteresowanych państwach członkowskich w przypadku dozwolonych przemieszczeń poza te obszary, zapewniają stosowanie w zakładach, w których utrzymywane są świnie, następujących wzmocnionych środków bioasekuracji:

a) 

brak bezpośredniego lub pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami oraz co najmniej:

(i) 

innymi utrzymywanymi świniami z innych zakładów;

(ii) 

dzikimi świniami;

b) 

odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu do i opuszczaniu pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

c) 

mycie i odkażanie rąk oraz odkażanie obuwia przy wchodzeniu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

d) 

brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin po polowaniu na dzikie świnie lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi świniami;

e) 

zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub środków transportu do zakładu, w tym do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

f) 

odpowiednie prowadzenie ewidencji osób i środków transportu mających dostęp do zakładu, w którym utrzymywane są świnie;

g) 

pomieszczenia i budynki zakładu, w którym utrzymywane są świnie, muszą:

(i) 

być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym;

(ii) 

umożliwiać mycie i odkażanie rąk;

(iii) 

umożliwiać czyszczenie i odkażanie pomieszczeń;

(iv) 

posiadać odpowiednie warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

h) 

posiadać ogrodzenia ochronne co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę;

i) 

musi istnieć plan bioasekuracji zatwierdzony przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego z uwzględnieniem profilu zakładu i ustawodawstwa krajowego; ten plan bioasekuracji obejmuje co najmniej:

(i) 

ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla pracowników, właściwych dla typologii gospodarstw, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;

(ii) 

ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych dotyczących wprowadzania do zakładu nowych utrzymywanych świń;

(iii) 

procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;

(iv) 

przepisy dotyczące żywności dla personelu znajdującego się na miejscu oraz zakaz utrzymywania świń przez personel, tam gdzie jest to istotne i w stosownych przypadkach;

(v) 

specjalny, powtarzający się program podnoszenia świadomości dla personelu w zakładzie;

(vi) 

ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego rozdzielenia różnych jednostek epidemiologicznych oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i innymi jednostkami;

(vii) 

procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów w zakresie bioasekuracji podczas budowy lub naprawy pomieszczeń lub budynków;

(viii) 

audyt wewnętrzny lub samoocena w celu egzekwowania środków bioasekuracji.( 1 ) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego rozporządzenia odniesienia do państw członkowskich obejmują „Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej”.

Top