EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R1998-20230720

Consolidated text: Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1998/2023-07-20

02020R1998 — PL — 20.07.2023 — 010.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2020/1998

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

(Dz.U. L 410I z 7.12.2020, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/371 z dnia 2 marca 2021 r.

  L 71I

1

2.3.2021

►M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/478 z dnia 22 marca 2021 r.

  L 99I

1

22.3.2021

►M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/2151 z dnia 6 grudnia 2021 r.

  L 436

1

7.12.2021

►M4

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/2195 z dnia 13 grudnia 2021 r.

  L 445I

10

13.12.2021

►M5

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/595 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

  L 114

60

12.4.2022

►M6

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/2374 z dnia 5 grudnia 2022 r.

  L 314

81

6.12.2022

►M7

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2023/430 z dnia 25 lutego 2023 r.

  L 59I

423

25.2.2023

►M8

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2023/500 z dnia 7 marca 2023 r.

  L 69I

1

7.3.2023

►M9

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2023/1098 z dnia 5 czerwca 2023 r.

  L 145

1

5.6.2023

►M10

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2023/1495 z dnia 20 lipca 2023 r.

  L 183I

1

20.7.2023

►M11

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2023/1499 z dnia 20 lipca 2023 r.

  L 183I

30

20.7.2023


sprostowane przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 035, 17.2.2022, s.  22 (2021/2151)
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2020/1998

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowiekaArtykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) 

„roszczenie” oznacza roszczenie, niezależnie od tego, czy jest dochodzone w postępowaniu sądowym, z którym wystąpiono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tym dniu, wynikające z umowy lub transakcji, lub pozostające w związku z umową lub transakcją, w szczególności:

(i) 

roszczenie o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy lub transakcji lub pozostającego w związku z umową lub transakcją;

(ii) 

roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji lub zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie;

(iii) 

roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;

(iv) 

powództwo wzajemne;

(v) 

roszczenie o uznanie lub wykonanie – w tym w drodze procedury exequatur – wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;

b) 

„umowa lub transakcja” oznacza transakcję, niezależnie od jej formy i właściwego dla niej prawa, obejmującą jedną lub kilka umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji pojęcie „umowa” obejmuje obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenia finansowe, oraz kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie odnośne postanowienia, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

c) 

„właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II;

d) 

„zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa wszelkiego rodzaju, rzeczowe lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do pozyskania środków finansowych, towarów lub usług;

e) 

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu zasobów gospodarczych do pozyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką;

f) 

„zamrożenie środków finansowych” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, dostępowi do nich lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;

g) 

„środki finansowe” oznaczają wszelkiego rodzaju aktywa finansowe i korzyści finansowe, w tym między innymi:

(i) 

gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle trasowane, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(ii) 

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;

(iii) 

papiery wartościowe i instrumenty dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty reprezentujące papiery wartościowe, obligacje krótko- i długoterminowe, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;

(iv) 

odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z tytułu aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

(v) 

kredyty, prawo do potrącenia, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umowy lub inne zobowiązania finansowe;

(vi) 

akredytywy, konosamenty, kwity zastawne;

(vii) 

dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych;

h) 

„terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat o Unii Europejskiej (TUE), na warunkach ustalonych w TUE, w tym ich przestrzeń powietrzną.

Artykuł 2

1.  

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do:

a) 

ludobójstwa;

b) 

zbrodni przeciwko ludzkości;

c) 

następujących poważnych pogwałceń lub naruszeń praw człowieka:

(i) 

tortury oraz inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,

(ii) 

niewolnictwo,

(iii) 

pozasądowe, doraźne lub arbitralne egzekucje lub zabójstwa,

(iv) 

wymuszone zaginięcie osób,

(v) 

arbitralne aresztowania lub zatrzymania;

d) 

innych pogwałceń lub naruszeń praw człowieka, które obejmują między innymi następujące pogwałcenia lub naruszenia, w zakresie, w jakim są one szeroko rozpowszechnione, systematyczne lub w inny sposób poważne w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej:

(i) 

handel ludźmi, jak również naruszenia praw człowieka przez przemytników migrantów, o czym mowa w niniejszym artykule,

(ii) 

przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć,

(iii) 

pogwałcenia lub naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się,

(iv) 

pogwałcenia lub naruszenia wolności wyrażania opinii i wolności wypowiedzi,

(v) 

pogwałcenia lub naruszenia wolności religii lub przekonań.

2.  

Do celów stosowania ust. 1 należy uwzględnić międzynarodowe prawo zwyczajowe i powszechnie przyjęte instrumenty prawa międzynarodowego, takie jak:

a) 

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych;

b) 

Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych;

c) 

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa;

d) 

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania;

e) 

Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej;

f) 

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet;

g) 

Konwencja o prawach dziecka;

h) 

Międzynarodowa konwencja o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem;

i) 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych;

j) 

Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej;

k) 

Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego;

l) 

Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

3.  

Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy mogą obejmować:

a) 

podmioty państwowe;

b) 

inne podmioty, które sprawują faktyczną kontrolę nad danym terytorium lub sprawują na nim faktyczną władzę;

c) 

inne podmioty niepaństwowe, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 4 decyzji (WPZiB) 2020/1999

Artykuł 3

1.  
Zamraża się wszelkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w wykazie w załączniku I, należące do nich, będące ich własnością, znajdujące się w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.
2.  
Nie udostępnia się – bezpośrednio ani pośrednio – osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w wykazie w załączniku I ani na ich rzecz żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.
3.  

W załączniku I uwzględnia się, stosownie do ustaleń Rady zgodnie z art. 3 decyzji (WPZiB) 2020/1999

a) 

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które są odpowiedzialne za czyny wymienione w art. 2 ust. 1;

b) 

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które udzielają finansowego, technicznego lub materialnego wsparcia przy popełnianiu czynów wymienionych w art. 2 ust. 1 lub w inny sposób uczestniczą w popełnianie tych czynów, w tym poprzez planowanie tych czynów, kierowanie nimi, zlecanie ich, udzielanie pomocy w ich popełnianiu oraz ich przygotowywanie, ułatwianie ich lub zachęcanie do nich;

c) 

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy powiązane z osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami, o których mowa w lit. a) i b).

Artykuł 4

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 3 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:

a) 

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w wykazie w załączniku I oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym do dokonania płatności za żywność, płatności z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, płatności za leki i leczenie, płatności podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b) 

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c) 

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d) 

niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odpowiedni właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub

e) 

przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet na mocy prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim płatności te są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej.

2.  
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 5

1.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 3 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przekazanie takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do celów humanitarnych, takich jak świadczenie lub ułatwianie świadczenia pomocy, co obejmuje dostarczanie artykułów medycznych i żywności lub przewóz pracowników organizacji humanitarnej oraz udzielanie związanej z tym pomocy, lub też na potrzeby ewakuacji.
2.  
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie czterech tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 6

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

a) 

środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w art. 3, wymieniono w wykazie w załączniku I, lub orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim, przed tym dniem lub później;

b) 

środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub taką decyzją lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu lub takiej decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób, którym takie roszczenia przysługują;

c) 

orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na korzyść osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w wykazie w załączniku I; oraz

d) 

uznanie tego orzeczenia lub tej decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

2.  
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 7

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 i pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w wykazie w załączniku I jest należna z tytułu umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ lub zobowiązania powstałego dla danej osoby fizycznej lub prawnej, danego podmiotu lub organu, zanim daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ wymieniono w wykazie w załączniku I, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że dany właściwy organ stwierdził, że:

a) 

środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w wykazie w załączniku I; oraz

b) 

dokonanie płatności nie narusza art. 3 ust. 2.

2.  
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 8

1.  
Art. 3 ust. 2 nie stoi na przeszkodzie temu, by instytucje finansowe lub kredytowe, które otrzymują środki finansowe przekazywane przez osoby trzecie na rachunek wymienionych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, zapisywały te otrzymane środki w dobro zamrożonych rachunków, pod warunkiem że wszelkie dodatkowe kwoty, którymi uznano te rachunki, również podlegają zamrożeniu. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje odpowiedni właściwy organ o wszelkich takich transakcjach.
2.  

Art. 3 ust. 2 nie stosuje się do uznawania zamrożonych rachunków:

a) 

odsetkami lub innymi dochodami z tych rachunków;

b) 

płatnościami należnymi z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem ujęcia osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 3, w wykazie w załączniku I; lub

c) 

płatnościami należnymi na podstawie orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia arbitrażowego wydanych w państwie członkowskim lub wykonalnych w danym państwie członkowskim;

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności pozostają objęte środkami przewidzianymi w art. 3 ust. 1.

Artykuł 9

1.  

Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a) 

dostarczają natychmiast wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków i kwot zamrożonych zgodnie z art. 3 ust. 1, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, i przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio albo za pośrednictwem państw członkowskich; oraz

b) 

współpracują z właściwym organem przy weryfikacji informacji, o których mowa w lit. a).

2.  
Wszelkie dodatkowe informacje otrzymane bezpośrednio przez Komisję udostępnia się państwom członkowskim.
3.  
Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się jedynie w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano.

Artykuł 10

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście środków, o których mowa w art. 3.

Artykuł 11

1.  
Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy lub ich dyrektorzy lub pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z zamrożeniem środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmową ich udostępnienia, dokonanymi w dobrej wierze i w przekonaniu, że działania takie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, chyba że dowiedziono, że środki finansowe i zasoby gospodarcze zamrożono lub zatrzymano na skutek niedbalstwa.
2.  
Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeżeli nie wiedziały i nie miały uzasadnionego powodu, by przypuszczać, że ich działania mogą naruszać środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 12

1.  

Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym roszczenia o naprawienie szkody lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji lub zabezpieczeń” w szczególności gwarancji finansowych lub zabezpieczeń finansowych w dowolnej formie, jeżeli wystąpiły z nimi:

a) 

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w wykazie w załączniku I;

b) 

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a).

2.  
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na podstawie ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie dochodzącym zaspokojenia tego roszczenia.
3.  
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, o przeprowadzenie kontroli sądowej dotyczącej zgodności z prawem niewykonania zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 13

1.  

Komisja i państwa członkowskie informują się o środkach zastosowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami związanymi z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami dotyczącymi:

a) 

środków finansowych zamrożonych na podstawie art. 3 oraz zezwoleń udzielonych na podstawie art. 4, 5, 6 i 7;

b) 

naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz wyroków wydanych przez sądy krajowe.

2.  
Państwa członkowskie natychmiast przekazują sobie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogłyby mieć wpływ na skuteczne wykonanie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14

1.  
W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 3, dokonuje stosownych zmian załącznika I.
2.  
Rada przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie fizycznej lub prawnej, danemu podmiotowi lub danemu organowi bezpośrednio — jeżeli adres jest znany — albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając tej osobie fizycznej lub prawnej, takiemu podmiotowi lub takiemu organowi przedstawienie uwag.
3.  
W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu decyzji, o których mowa w ust. 1, i odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub dany organ.
4.  
Wykaz w załączniku I jest poddawany regularnym przeglądom, które odbywają się co najmniej raz na 12 miesięcy.
5.  
Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 15

1.  
W załączniku I zamieszcza się uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.
2.  
W załączniku I zamieszcza się informacje, które są niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o ile informacje te są dostępne. W przypadku osób fizycznych informacje takie mogą obejmować: imiona i nazwiska oraz pseudonimy; datę i miejsce urodzenia; obywatelstwo; numer paszportu i numer dowodu tożsamości; płeć; adres, jeżeli jest znany; oraz funkcję lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów lub organów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer ewidencyjny i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 16

1.  
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar mających zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające.
2.  
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.

Artykuł 17

1.  

Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. Do zadań tych należy:

a) 

w przypadku Rady: przygotowywanie oraz wprowadzanie zmian do załącznika I;

b) 

w przypadku Wysokiego Przedstawiciela: przygotowywania zmian do załącznika I;

c) 

w przypadku Komisji:

(i) 

uwzględnianie treści załącznika I w publicznie dostępnym elektronicznym skonsolidowanym wykazie osób, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym Unii oraz na publicznie dostępnej interaktywnej mapie sankcji;

(ii) 

przetwarzanie informacji na temat skutków, jakie wywierają środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, takich jak wartość zamrożonych środków finansowych i informacje o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy.

2.  
Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel mogą przetwarzać w stosownych przypadkach odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wykazie, wyroków skazujących takie osoby lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do opracowania załącznika I.
3.  
Do celów niniejszego rozporządzenia Rada, służba Komisji wymieniona w załączniku II do niniejszego rozporządzenia i Wysoki Przedstawiciel zostają wyznaczeni jako „administrator” w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w celu zapewnienia, by zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Artykuł 18

1.  
Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i podają ich nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach swoich adresów stron internetowych wymienionych w załączniku II.
2.  
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
3.  
W przypadku gdy w niniejszym rozporządzeniu przewidziano wymóg powiadamiania, informowania lub innego porozumiewania się z Komisją, na potrzeby takiego porozumiewania się stosuje się adres i inne dane kontaktowe wskazane w załączniku II.

Artykuł 19

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a) 

na terytorium Unii, w tym także w jej przestrzeni powietrznej;

b) 

na pokładach wszelkich statków powietrznych lub jednostek pływających podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego;

c) 

wobec każdej osoby fizycznej będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d) 

wobec każdej osoby prawnej, każdego podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e) 

wobec każdej osoby prawnej, każdego podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo w Unii.

Artykuł 20

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 3

A. 

Osoby fizyczne

▼M1 

►M2  Imię i nazwisko (transliteracja na alfabet łaciński) ◄

►M2  Imię i nazwisko ◄

Informacje identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

▼M6

1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): były dyrektor rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej (FSIN)

Data urodzenia: 27.1.1964

Miejsce urodzenia: Tatarsk, obwód nowosybirski, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Aleksander Kałasznikow był od 8 października 2019 r. do 25 listopada 2021 r. dyrektorem rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej (FSIN). Z racji piastowania tego stanowiska nadzorował całą działalność FSIN. Jako dyrektor FSIN odpowiadał za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym arbitralne aresztowania i zatrzymania.

2.3.2021

 

 

 

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

W sprawie Aleksieja Nawalnego, gdy wracał on do zdrowia w Niemczech (wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.) po próbie otrucia go toksycznym środkiem paralityczno-drgawkowym z grupy nowiczoków, FSIN zażądał 28 grudnia 2020 r., by stawił się on niezwłocznie przed kuratorem sądowym, w przeciwnym razie groziła mu kara pozbawienia wolności za niezastosowanie się do warunków kary z zawieszeniem wykonania orzeczonej w sprawie oszustwa. W 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał wyrok skazujący w sprawie oszustwa za arbitralny i niesprawiedliwy. 17 stycznia 2021 r. funkcjonariusze FSIN, działając na rozkaz Aleksandra Kałasznikowa, zatrzymali Aleksieja Nawalnego po jego przylocie na lotnisko w Moskwie.

 

 

 

 

 

Podstawą aresztowania Aleksieja Nawalnego było postanowienie sądu miejskiego w Chimkach, które zostało z kolei wydane na wniosek FSIN. Już pod koniec grudnia 2020 r. FSIN wystąpiło z wnioskiem o to, by sąd zamienił orzeczoną wobec Aleksieja Nawalnego karę z zawieszeniem wykonania na karę pozbawienia wolności. 17 lutego 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał, aby rząd Federacji Rosyjskiej uwolnił Aleksieja Nawalnego.

 

▼M1

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Stanowisko(-a): przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 27.8.1953

Miejsce urodzenia: Psków, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Alexander Bastrykin piastuje stanowisko przewodniczącego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej (zwanego dalej „Komitetem”) od stycznia 2011 r. (oraz od października do grudnia 2010 pełnił obowiązki przewodniczącego). Z racji piastowanego stanowiska nadzoruje całą działalność Komitetu. Oficjalnie Komitetowi przewodniczy prezydent Rosji. Jako przewodniczący Komitetu Alexander Bastrykin odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym arbitralne aresztowania i zatrzymania.

Alexander Bastrykin odpowiada za prowadzone przez ten Komitet szeroko zakrojone i systematyczne kampanie represji wobec rosyjskiej opozycji, wymierzone przeciwko jej członkom i polegające na prowadzeniu przeciwko nim postępowań. 29 grudnia 2020 r. Komitet wszczął postępowanie przeciwko przywódcy opozycji Aleksiejowi Nawalnemu, oskarżając go o oszustwo na dużą skalę. Aleksiej Nawalny i inne osoby publikowały artykuły na temat posiadania przez Alexandra Bastrykina w pierwszej dekadzie XXI wieku czeskiego przedsiębiorstwa LAW Bohemia zajmującego się nieruchomościami.

2 marca 2021 r.

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Stanowisko(-a): prokurator generalny Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 24.12.1975

Miejsce urodzenia: Archangielsk, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Igor Krasnov jest prokuratorem generalnym Federacji Rosyjskiej od 22 stycznia 2020 r. oraz byłym zastępcą przewodniczącego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Z racji piastowanego stanowiska prokuratora generalnego nadzoruje prokuratury w Federacji Rosyjskiej, prokuratury specjalne i prokuraturę wojskową. Jako prokurator generalny odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka, w tym arbitralne zatrzymania protestujących, oraz za szeroko zakrojone i systematyczne represjonowanie wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się, jak również wolności opinii i wypowiedzi.

Przed protestami 23 stycznia 2021 r. prokuratura generalna ostrzegła, że ich uczestnicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Ponadto prokuratura generalna zażądała, by Federalna Służba Nadzoru w zakresie Komunikacji, Informatyki i Środków Masowego Przekazu (Roskomnadzor) ograniczyła dostęp do należących do opozycji stron internetowych i kont w mediach społecznościowych zawierających informacje o planowanych zgromadzeniach zwolenników Aleksieja Nawalnego. 29 stycznia 2021 r. prokuratura generalna ponownie zażądała, by Roskomnadzor ograniczył dostęp do należących do opozycji stron internetowych i kont w mediach społecznościowych, tym razem przed protestami w obronie Nawalnego mającymi się odbyć 30 i 31 stycznia 2021 r. Do firm internetowych (Facebook, TikTok, Twitter, Google, grupy Mail.ru) wysłano ostrzeżenia. Prokuratura generalna zapowiedziała także, że osoby biorące udział w demonstracjach zostaną postawione w stan oskarżenia.

Prokuratura Generalna poparła wniosek rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej (FSIN) o zamianę orzeczonej wobec Aleksieja Nawalnego w sprawie domniemanego oszustwa kary z zawieszeniem wykonania na karę pozbawienia wolności. Mimo że w 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał wydany w sprawie Aleksieja Nawalnego wyrok skazujący za arbitralny i niesprawiedliwy, 17 stycznia 2021 r. został on aresztowany po przylocie na lotnisko w Moskwie.

2 marca 2021 r.

▼M3

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Stanowisko(-a): dyrektor Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgwardia)

Data urodzenia: 27.1.1954

Miejsce urodzenia: Sasowo, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Viktor Zolotov jest od 5 kwietnia 2016 r. dyrektorem Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgwardia), a zatem jest głównodowodzącym wojsk gwardii narodowej Federacji Rosyjskiej, a także dowódcą OMON – Oddziału Mobilnego Specjalnego Przeznaczenia będącego częścią Rosgwardii. Z racji piastowanego stanowiska nadzoruje całą działalność Rosgwardii i OMON. Jako dyrektor Rosgwardii odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym arbitralne aresztowania i zatrzymania oraz systematyczne i szeroko zakrojone pogwałcenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się, w szczególności poprzez brutalne tłumienie protestów i demonstracji.

2.3.2021

 

 

 

 

Rosgwardia została użyta do stłumienia protestów w obronie Aleksieja Nawalnego 23 stycznia i 21 kwietnia 2021 r.; zgodnie z doniesieniami, wielu funkcjonariuszy Rosgwardii i OMON stosowało brutalną przemoc wobec protestujących. Siły bezpieczeństwa stosowały agresywne środki wobec wielu dziennikarzy, w tym korespondentki „Meduzy” Kristiny Safronowej, którą uderzył funkcjonariusz OMON, i dziennikarki „Nowej Gaziety” Jelizawiety Kirpanowej, którą uderzono w głowę pałką, co spowodowało krwotok. Podczas protestów 23 stycznia 2021 r. siły bezpieczeństwa arbitralnie zatrzymały ponad 300 nieletnich.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (pisownia chińska)

Stanowisko(-a): członek Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji (na lata 2018–2023) reprezentujący Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur; członek Komitetu Nadzoru i Spraw Sądowych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (od 19 marca 2018 r.)

Były sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych Regionu Autonomicznego Sinciang-Ujgur (XUAR) i były zastępca sekretarza Komitetu Partii regionu XUAR (2016–2019). Były wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji regionu XUAR – regionalnego organu ustawodawczego (od 2019 r. do 5 lutego 2021 r., ale był nadal aktywny co najmniej do marca 2021 r.). Członek Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji (na lata 2018–2023) reprezentujący region XUAR. Od 19 marca 2018 r. członek Komitetu Nadzoru i Spraw Sądowych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych.

22.3.2021

 

 

 

Data urodzenia: styczeń 1958 r.

Miejsce urodzenia: Lianshui, Jiangsu (Chiny)

Obywatelstwo: chińskie

Płeć: mężczyzna

Jako sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych regionu XUAR (2016–2019) Zhu Hailun był odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochronę porządku publicznego w tym regionie. Z tego względu odegrał kluczową polityczną rolę w monitorowaniu i realizowaniu zakrojonego na szeroką skalę programu nadzorowania, zatrzymywania i indoktrynowania Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych. Zhu Hailuna opisuje się jako „architekta” tego programu. Dlatego też jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Chinach, w szczególności za masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych.

Jako wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji regionu XUAR (od 2019 r. do 5 lutego 2021 r.) Zhu Hailun nadal miał decydujący głos w regionie XUAR, w którym nadal trwa zakrojony na szeroką skalę program nadzorowania, zatrzymywania i indoktrynowania Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych.

 

▼M6

6.

WANG Junzheng

王君正 (pisownia chińska)

Stanowisko(-a): Sekretarz partii Komunistycznej Partii Chin w Tybetańskim Regionie Autonomicznym; Stanowisko(-a): były sekretarz partii w Xinjiang Production and Construction Corps (Korpus Produkcyjno-Budowlany Sinciangu) (XPCC) i zastępca sekretarza Komitetu Partii w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur; komisarz polityczny XPCC i dyrektor generalny China Xinjian Group

Data urodzenia: maj 1963

Miejsce urodzenia: Linyi, Szantung (Chiny)

Obywatelstwo: chińskie

Płeć: mężczyzna

Od października 2021 r. sekretarz partii Komunistycznej Partii Chin w Tybetańskim Regionie Autonomicznym; Były sekretarz partii w Xinjiang Production and Construction Corps (Korpus Produkcyjno-Budowlany Sinciangu) (XPCC) oraz zastępca sekretarza Komitetu Partii w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (XUAR) od kwietnia 2020 r. do października 2021 r., a od maja 2020 r. do października 2021 r. także komisarz polityczny XPCC. Były sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych XUAR od lutego 2019 r. do września 2020 r. Wang Junzheng sprawował też inne wysokie stanowiska w XPCC.

22.3.2021

 

 

 

 

XPCC jest państwową organizacją gospodarczą i paramilitarną w XUAR, sprawującą władzę administracyjną i kontrolującą działalność gospodarczą w Sinciangu.

Jako sekretarz partii i komisarz polityczny XPCC, Wang Junzheng uczestniczył w nadzorowaniu wszystkich strategii realizowanych przez XPCC. Z racji swojego stanowiska był odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Chinach, w szczególności za masowe arbitralne zatrzymania i poniżające traktowanie Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych, a także za systematyczne pogwałcenia ich wolności religii lub przekonań, związane między innymi z realizowaniem przez XPCC zakrojonego na szeroką skalę programu nadzorowania, zatrzymywania i indoktrynowania Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych.

 

 

 

 

 

Był także odpowiedzialny za systematyczne wykorzystywanie przez XPCC Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych do pracy przymusowej, w szczególności na polach bawełny.

Jako zastępca sekretarza Komitetu Partii w XUAR Wang Junzheng uczestniczył w nadzorowaniu wszystkich strategii dotyczących bezpieczeństwa realizowanych w Sinciangu, w tym wspomnianego powyżej programu wymierzonego w Ujgurów i osoby należące do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych. Jako sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych regionu XUAR od lutego 2019 r. do września 2020 r. Wang Junzheng był odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochronę porządku publicznego w tym regionie. Z tego względu odegrał kluczową polityczną rolę w monitorowaniu i realizowaniu wspomnianego powyżej programu.

 

▼M2

7.

WANG Mingshan

王明山 (pisownia chińska)

Stanowisko(-a): członek Stałego Komitetu Komitetu Partii w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (XUAR) oraz sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych regionu XUAR

Data urodzenia: styczeń 1964 r.

Miejsce urodzenia: Wuwei, Gansu (Chiny)

Obywatelstwo: chińskie

Płeć: mężczyzna

Członek Stałego Komitetu Komitetu Partii w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (XUAR) oraz sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych regionu XUAR od września 2020 r. Były dyrektor i zastępca sekretarza partii Biura Bezpieczeństwa Publicznego Sinciangu (XPSB) między 2017 r. a styczniem 2021 r.

22.3.2021

 

 

 

 

Jako sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych regionu XUAR od września 2020 r., Wang Mingshan jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochronę porządku publicznego w tym regionie. Z tego względu odgrywa kluczową polityczną rolę w monitorowaniu zakrojonego na szeroką skalę programu nadzorowania, zatrzymywania i indoktrynowania Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych.

 

 

 

 

 

Jako były dyrektor i zastępca sekretarza partii XPSB (2017 r. – styczeń 2021 r.) sprawował kluczową funkcję w aparacie bezpieczeństwa Sinciangu i był bezpośrednio odpowiedzialny za realizowanie wspomnianego powyżej programu. W szczególności XPSB uruchomiło zintegrowaną platformę wspólnych działań, czyli dużą bazę danych, wykorzystywaną do monitorowania milionów Ujgurów zamieszkujących region Sinciang i oznaczenia w niej tych, którzy zostali uznani za „potencjalnie niebezpiecznych”, w celu wysłania ich do obozów detencyjnych.

Na obecnym stanowisku i z racji wcześniej pełnionych funkcji Wang Mingshan jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Chinach, w szczególności za masowe arbitralne zatrzymania i poniżające traktowanie Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych, a także za systematyczne pogwałcenia ich wolności religii lub przekonań.

 

8.

CHEN Mingguo

陈明国

(pisownia chińska)

Stanowisko(-a): dyrektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego Sinciangu (XPSB) i wiceprzewodniczący rządu ludowego Regionu Autonomicznego Sinciang-Ujgur (XUAR)

Data urodzenia: październik1966 r.

Miejsce urodzenia: Yilong, Syczuan (Chiny)

Obywatelstwo: chińskie

Płeć: mężczyzna

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego Sinciangu (XPSB) od stycznia 2021 r. i wiceprzewodniczący rządu ludowego Regionu Autonomicznego Sinciang-Ujgur (XUAR).

22.3.2021

 

 

 

 

Jako dyrektor XPSB Chen Mingguo sprawuje kluczową funkcję w aparacie bezpieczeństwa Sinciangu i bezpośrednio uczestniczy w realizowaniu zakrojonego na szeroką skalę programu nadzorowania, zatrzymywania i indoktrynowania Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych. W szczególności XPSB uruchomiło zintegrowaną platformę wspólnych działań, czyli dużą bazę danych, wykorzystywaną do monitorowania milionów Ujgurów zamieszkujących region Sinciang i oznaczenia w niej tych, którzy zostali uznani za „potencjalnie niebezpiecznych”, w celu wysłania ich do obozów detencyjnych. Z tego względu Chen Mingguo jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Chinach, w szczególności za arbitralne zatrzymania i poniżające traktowanie Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych, a także za systematyczne pogwałcenia ich wolności religii lub przekonań.

 

▼M6

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO’NG Kyo’ng-t’aek)

정경택 (pisownia koreańska)

Stanowisko(-a): Dyrektor Biura Polityki Ogólnej Koreańskiej Armii Ludowej. były minister bezpieczeństwa państwowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD)

Data urodzenia: między 1.1.1961 a 31.12.1963

Obywatelstwo: Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

Płeć: mężczyzna

Dyrektor Biura Polityki Ogólnej Koreańskiej Armii Ludowej. W latach 2017–2022 był ministrem bezpieczeństwa państwowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD). Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego KRLD to jedna z czołowych instytucji zajmujących się realizacją represyjnych strategii bezpieczeństwa KRLD, skupiających się na identyfikowaniu i tłumieniu sprzeciwu politycznego, „wywrotowych” informacji napływających z zagranicy oraz wszelkich innych zachowań uznawanych za poważne zagrożenie polityczne dla ustroju politycznego i jego przywództwa.

22.3.2021

 

 

 

 

Jako były szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Jong Kyong-thaek jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w KRLD, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, egzekucje pozasądowe, wymuszone zaginięcia oraz arbitralne aresztowania lub zatrzymania, jak również za szeroko zakrojoną pracę przymusową i przemoc seksualną wobec kobiet.

 

10.

RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (pisownia koreańska)

Stanowisko(-a): minister obrony narodowej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD)

Stopień: Wicemarszałek

Data urodzenia: 1955

Obywatelstwo: Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

Płeć: mężczyzna

Ri Yong Gil jest ministrem obrony narodowej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD). Był ministrem bezpieczeństwa społecznego od stycznia 2021 r. do czerwca lub lipca 2021 r. Od 2018 r. do stycznia 2021 r. szef sztabu generalnego Koreańskiej Armii Ludowej (KPA). 14 kwietnia 2022 r. awansowany na stanowisko wicemarszałka KPA.

Jako minister obrony narodowej Ri Yong Gil jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka, również przez członków dowództwa wojskowych sił bezpieczeństwa i inne jednostki KPA.

22.3.2021

 

 

 

 

Ministerstwo Bezpieczeństwa Społecznego KRLD (wcześniejsze nazwy: Ministerstwo Bezpieczeństwa Ludności lub Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego) oraz dowództwo wojskowych sił bezpieczeństwa to wiodące instytucje zajmujące się realizacją represyjnych strategii bezpieczeństwa KRLD, w tym przesłuchiwaniem i karaniem osób „nielegalnie” uciekających z KRLD. W szczególności Ministerstwo Bezpieczeństwa Społecznego jest odpowiedzialne – za pośrednictwem swojego Biura Więziennictwa – za prowadzenie kolonii karnych i obozów pracy związanych z krótkoterminowym zatrzymaniem, w których to koloniach i obozach więźniowie/zatrzymani są rozmyślnie głodzeni i poddawani innym formom nieludzkiego traktowania.

 

 

 

 

 

Jako były szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Społecznego Ri Yong Gil jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w KRLD, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, egzekucje pozasądowe, wymuszone zaginięcia oraz arbitralne aresztowania lub zatrzymania, jak również za szeroko zakrojoną pracę przymusową i przemoc seksualną wobec kobiet.

Jako były szef sztabu generalnego Koreańskiej Armii Ludowej Ri Yong Gil jest także odpowiedzialny za powszechne poważne pogwałcenia praw człowieka, których dopuściła się Koreańska Armia Ludowa.

 

▼M3 —————

▼M6

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI, Abdel Rahim KHALIFA Abdel Rahim AL-SHAQAQI)

عبد الرحيم الكاني (pisownia arabska)

Stanowisko(-a): członek bojówki Kaniyat

Data urodzenia: 7.9.1997

Obywatelstwo: libijskie

Numer paszportu: PH3854LY

Numer identyfikacyjny: 119970331820

Płeć: mężczyzna

Abderrahim Al-Kani jest jednym z kluczowych członków bojówki Kaniyat, a także bratem przywódcy tej bojówki, Mohammeda Khalify Al-Khaniego (zmarłego w lipcu 2021 r.). Bojówka Kaniyat sprawowała kontrolę nad libijskim miastem Tarhuna w okresie między 2015 r. a czerwcem 2020 r.

Abderrahim Al-Kani w ramach bojówki Kaniyat odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne. Z racji piastowania tego stanowiska jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Libii, w szczególności za egzekucje pozasądowe i wymuszone zaginięcia w okresie między 2015 r. a czerwcem 2020 r. w Tarhunie.

22.3.2021

 

 

 

 

Na początku czerwca 2020 r. Abderrahim Al-Kani i członkowie bojówki Kaniyat zbiegli z Tarhuny na wschód Libii. Potem w Tarhunie odkryto liczne masowe groby przypisywane bojówce Kaniyat.

 

▼M3

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): były szef wydziału w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w mieście Argun w Republice Czeczeńskiej

Data urodzenia: 1.12.1980 lub 1.12.1984

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Do 2018 r. szef wydziału w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w mieście Argun w Republice Czeczeńskiej.

Jako szef wydziału w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w Argunie Aiub Kataev nadzorował działania miejscowych służb bezpieczeństwa państwowego i policji. Piastując to stanowisko osobiście nadzorował szeroko zakrojone i systematyczne prześladowania w Czeczenii, które rozpoczęły się w 2017 r. Prześladowania te wymierzone są w lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne (LGBTI), osoby uważane za osoby LGBTI, oraz inne osoby podejrzewane o przynależność do opozycji wobec szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa. Aiub Kataev i podległe mu uprzednio służby są odpowiedzialni za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie, a także za arbitralne aresztowania i zatrzymania oraz egzekucje pozasądowe.

Według licznych świadków Aiub Kataev osobiście nadzorował torturowanie zatrzymanych i uczestniczył w ich torturowaniu.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): były dowódca jednostki „Terek” w ramach Specjalnego Oddziału Szybkiego Reagowania (SOBR); wicepremier Republiki Czeczeńskiej, nieoficjalny ochroniarz szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa

Data urodzenia: 24.12.1975

Były dowódca jednostki „Terek” w ramach Specjalnego Oddziału Szybkiego Reagowania (SOBR). Od 23 marca 2020 r. wicepremier Republiki Czeczeńskiej. Nieoficjalny ochroniarz szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa.

Abuzaid Vismuradov był dowódcą jednostki „Terek” w ramach Specjalnego Oddziału Szybkiego Reagowania (SOBR) od marca 2012 r. do marca 2020 r. Piastując to stanowisko osobiście nadzorował szeroko zakrojone i systematyczne prześladowania w Czeczenii, które rozpoczęły się w 2017 r. Prześladowania te wymierzone są w lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne (LGBTI), osoby uważane za osoby LGBTI, oraz inne osoby podejrzewane o przynależność do opozycji wobec szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa.

22.3.2021

 

 

 

Miejsce urodzenia: Miejsce urodzenia: Achmat-Jurt/Chosi-Jurt, była Czeczeńsko-Inguska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka (ASSR), obecnie Republika Czeczeńska (Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Abuzaid Vismuradov i podległa mu uprzednio jednostka „Terek” są odpowiedzialni za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie, a także za arbitralne aresztowania i zatrzymania oraz egzekucje pozasądowe.

Według licznych świadków Abuzaid Vismuradov osobiście nadzorował torturowanie zatrzymanych i uczestniczył w ich torturowaniu. Jest on bliskim współpracownikiem Ramzana Kadyrowa, szefa Republiki Czeczeńskiej, który od wielu lat prowadzi kampanię represji wobec swoich przeciwników politycznych.

 

▼M2

15.

Gabriel Moses LOKUJO

-

Stanowisko(-a): generał dywizji Sił Zbrojnych Sudanu Południowego (SSPDF)

Obywatelstwo: południowosudańskie

Płeć: mężczyzna

Generał dywizji Sił Zbrojnych Sudanu Południowego (SSPDF).

Gabriel Moses Lokujo jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Sudanie Południowym, w szczególności za egzekucje pozasądowe.

W maju 2020 r. trzech oficerów Opozycyjnej Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu (SPLA-IO) zostało uprowadzonych i straconych na rozkaz generała dywizji Gabriela Mosesa Lokujo.

22.3.2021

 

 

 

 

We wrześniu 2020 r. generał dywizji Gabriel Moses Lokujo przeszedł z SPLA-IO na stronę SSPDF i jest odpowiedzialny za starcia, które wskutek tej decyzji wywiązały się na terenie i wokół ośrodka szkoleniowego Moroto na południu stanu Ekwatoria Środkowa. W ich wyniku w ostatnim kwartale 2020 r. po obu stronach wiele osób zostało zabitych lub rannych; doszło też do przemieszczenia się ludności cywilnej, zwłaszcza w okolicach Kajo-Keji w stanie Ekwatoria Środkowa. Siły generała dywizji Gabriela Mosesa Lokujo pozostały na tym obszarze; są doniesienia o dalszych licznych starciach, a bezpieczeństwo ludności cywilnej jest nadal zagrożone.

 

▼M6

16.

Dimitri (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN

Дмитрий Валерьевич Уткин

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): założyciel i dowódca Grupy Wagnera;

Stopień: podpułkownik (rezerwy)

Sygnał wywoławczy: Vagner, Wagner, Dziewiąty

Numer identyfikacyjny w Grupie Wagnera: M-0209

Data urodzenia: 1.6.1970 lub 11.6.1970

Miejsce urodzenia: Asbiest, obwód swierdłowski, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Adres: Psków, Federacja Rosyjska

Płeć: mężczyzna

Dimitrij Utkin, były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU), jest założycielem Grupy Wagnera i odpowiada za koordynację i planowanie operacji rozmieszczania najemników w różnych krajach.

Jako dowódca Grupy Wagnera jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez tę grupę, obejmujące tortury oraz pozasądowe, doraźne lub arbitralne egzekucje i zabójstwa.

Jednym z przykładów poważnych naruszeń praw człowieka popełnionych przez Grupę Wagnera jest zakatowanie syryjskiego dezertera przez czterech członków Grupy Wagnera w czerwcu 2017 r. w prowincji Homs w Syrii. Według byłego członka Grupy Wagnera Dimitrij Utkin osobiście nakazał zakatowanie dezertera, a także filmowanie tego czynu.

13.12.2021

▼M4

17.

Stanislav Evgenievitch DYCHKO

Станислав Евгеньевич Дычко

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): najemnik Grupy Wagnera

Data urodzenia: 1990

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Stanislav Dychko, były pracownik policji w Stawropolu, jest najemnikiem Grupy Wagnera.

Wraz z trzema innymi najemnikami Grupy Wagnera uczestniczył w torturowaniu syryjskiego dezertera aż do jego śmierci w czerwcu 2017 r. w prowincji Homs w Syrii.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Syrii.

13.12.2021

18.

Valery (Valeriy) Nikolaevich ZAKHAROV

Валерий Николаевич Захаров

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): doradca prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej ds. bezpieczeństwa

Numer identyfikacyjny w Grupie Wagnera: M-5658

Data urodzenia: 12.1.1970

Miejsce urodzenia: Leningrad, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Valery Zakharov, były członek rosyjskiej państwowej służby bezpieczeństwa (KGB), jest doradcą prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej ds. bezpieczeństwa. Jest jedną z kluczowych postaci w strukturze dowodzenia Grupy Wagnera i utrzymuje ścisłe powiązania z władzami rosyjskimi.

Ze względu na wpływowe stanowisko w Republice Środkowoafrykańskiej i wiodącą rolę w Grupie Wagnera jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełnione przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej, obejmujące egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa.

Jednym z przykładów poważnych naruszeń praw człowieka popełnionych przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej jest zamordowanie w 2018 r. trzech rosyjskich dziennikarzy, za bezpieczeństwo których odpowiadał Valery Zacharow.

13.12.2021

▼M7

19.

Maxim SHUGALEY

alias

Maksim SHUGALEI

Максим ШУГАЛЕЙ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): prezes Fundacji na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV)

Data urodzenia: 24.2.1966

Miejsce urodzenia: Leningrad, były ZSRR (obecnie Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu lub dowodu tożsamości:

710508436 (paszport rosyjski)

Maksim Szugalej jest szefem Fundacji na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV), działającym bezpośrednio pod nadzorem Jewgienija Prigożyna, który kieruje Grupą Wagnera. Fundacja jest podmiotem odpowiadającym za public relations Grupy Wagnera, a rolą Maksima Szugaleja w FDNV jest m.in. kierowanie prowagnerowską propagandą i kampaniami dezinformacyjnymi, w tym po to, by poprawić reputację Grupy Wagnera i wspomóc jej rozmieszczanie; podejmuje on też niejawne ingerencje w imieniu Grupy Wagnera w różnych krajach, w których grupa ta działa.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Libii, Mali i Republice Środkowoafrykańskiej.

Maksim Szugalej jest powiązany z Grupą Wagnera i jest odpowiedzialny za wspieranie działań Grupy Wagnera i zachęcanie do tych działań poprzez prowagnerowską propagandę i dezinformację.

25.2.2023

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(pisownia rosyjska)

 

Aleksandr Grigorjewicz Małoletko jest bliskim współpracownikiem Jewgienija Prigożyna. Jego działanie jako „obrońcy ojczyzny” i szefa „Ligi Obrony Interesów Weteranów” spotkało się z publicznym uznaniem ze strony Jewgienija Prigożyna. Pracował jako instruktor dla Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest powiązany z Grupą Wagnera, został umieszczony w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej i odpowiada za wspieranie działań Grupy Wagnera.

25.2.2023

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): jeden z dowódców PMC Grupy Wagnera w Afryce

Data urodzenia: 23.7.1968

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Konstantin Aleksandrowicz Pikałow (pseudonim „Mazaï”) (Mazay) jest jednym z przywódców Grupy Wagnera i odpowiada za działania operacyjne Grupy Wagnera w Afryce, zwłaszcza w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest on oskarżony o podżeganie do zabójstwa trzech rosyjskich dziennikarzy w lipcu 2018 r.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Pełniąc funkcję przywódczą w Grupie Wagnera, jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023

22.

Dimitri SYTII

alias

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): dyrektor Rosyjskiego Domu (Russian House) w Bangi

Data urodzenia: 23.3.1989

Miejsce urodzenia: Mińsk (Białoruś)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Adres: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI St Petersburg, Russian Federation

Dmitrij Sytij odgrywa wiodącą rolę w Grupie Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej i ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem. Odpowiada za prowadzenie polityki Grupy Wagnera w zakresie wywierania wpływu w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest szefem lokalnego oddziału Rosyjskiego Domu, który jest organem rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zajmującym się kulturą.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Ze względu na wpływowe stanowisko w Republice Środkowoafrykańskiej i wiodącą rolę w Grupie Wagnera jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): dyrektor Meroe Gold

Data urodzenia: 19 lub 29.9.1981

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 651697952 (paszport rosyjski)

Adres: Sudan

Powiązane przedsiębiorstwa:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Michaił Siergiejewicz Potiepkin jest dyrektorem Meroe Gold, podmiotu będącego przykrywką dla działań Grupy Wagnera w Sudanie; jest także zaangażowany w M-Invest, spółkę dominującą Meroe. Pełni rolę przywódczą w ramach Grupy Wagnera w Sudanie i ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem. Dzięki powiązaniom z sudańskim wojskiem Grupa Wagnera zapewniła sobie eksploatację i eksport sudańskiego złota do Rosji. Michaił Siergiejewicz Potiepkin jest powiązany z Grupą Wagnera i odpowiada za planowanie działań Grupy Wagnera, umieszczonej w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Sudanie.

25.2.2023

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): przedstawiciel instruktorów Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej

Data urodzenia: 14.6.1960

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Adres: Bangi, Republika Środkowoafrykańska

Aleksandr Aleksandrowicz Iwanow jest rzecznikiem prasowym Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest także dowódcą rosyjskiej „Unii oficerów na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego”, która wysłała instruktorów wojskowych do Republiki Środkowoafrykańskiej. Ci instruktorzy są najemnikami z Grupy Wagnera.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Jako oficjalny przedstawiciel rosyjskich instruktorów wojskowych jest zaangażowany w poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(pisownia rosyjska)

Data urodzenia: 11.9.1983

Miejsce urodzenia: Nowosybirsk, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Adres: Bangi, Republika Środkowoafrykańska.

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: NR 75 2987491

Data wydania: 30.3.2016

Data ważności: 30.3.2026

Witalij Wiktorowicz Pierfiljew jest doradcą prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej w kwestiach bezpieczeństwa. Jest jedną z kluczowych postaci w Grupie Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Ze względu na wpływowe stanowisko w Republice Środkowoafrykańskiej i wiodącą rolę w Grupie Wagnera jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełnione przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(pisownia rosyjska)

Data urodzenia: 2.3.1990

Miejsce urodzenia: Niemcy

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 753615660

Andriej Siergiejewicz Mandel kieruje M-Invest, podmiotem będącym przykrywką działań Grupy Wagnera w Sudanie; jest także zaangażowany w jego jednostkę zależną Meroe Gold. Pełni rolę przywódczą w ramach Grupy Wagnera w Sudanie i ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem Dzięki bliskim powiązaniom z sudańskim wojskiem Grupa Wagnera zapewniła sobie eksploatację i eksport sudańskiego złota do Rosji. Andriej Siergiejewicz Mandel jest powiązany z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Sudanie. Poprzez swoje działania wspiera on również takie naruszenia popełnione w Sudanie.

25.2.2023

▼M8

27.

Neda Mohammad NADEEM

نداء محمد ندیم

(pisownia pasztuńska)

Stanowisko(-a): p.o. talibskiego ministra szkolnictwa wyższego

Obywatelstwo: afgańskie

Płeć: mężczyzna

Od 22 października 2022 r. pełni obowiązki talibskiego ministra szkolnictwa wyższego.

Od czasu objęcia przez niego stanowiska talibowie opublikowali dekrety zakazujące kobietom dostępu do szkolnictwa wyższego w całym kraju. Dekrety te pozbawiają kobiety przysługującego im prawa do edukacji oraz równego dostępu do edukacji i stanowią pogwałcenie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Jako p.o. talibskiego ministra szkolnictwa wyższego Neda Mohammed Nadeem jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Afganistanie, w szczególności za powszechne pogwałcenia prawa kobiet do edukacji i prawa do równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie edukacji.

7.3.2023

28.

Sheikh Muhammad Khalid HANAFI

شیخ محمد خالد

(pisownia pasztuńska)

Stanowisko(-a): p.o. talibskiego ministra krzewienia cnót i zapobiegania wadom

Data urodzenia: ok. 1970 r.

Miejsce urodzenia: wioska Kolam Shaheed, dystrykt Doabi, prowincja Nurestan, Afganistan

Obywatelstwo: afgańskie

Płeć: mężczyzna

Pełni obowiązki talibskiego ministra krzewienia cnót i zapobiegania wadom, zastępującego ministra ds. kobiet.

Od czasu objęcia przez niego stanowiska talibowie opublikowali dekrety ograniczające wolność i godność kobiet i dziewcząt w całym kraju poprzez ograniczenie przysługującej im wolności słowa i wypowiedzi oraz nakładające surowe kary na osoby, które nie przestrzegają talibskich nakazów, i prowadzące do aktów przemocy wobec tych osób.

W szczególności podczas jego kadencji opublikowano dekrety dotyczące hidżabu, a także harmonogramy korzystania z przestrzeni publicznej przewidujące segregację płciową.

Jako p.o. talibskiego ministra krzewienia cnót i zapobiegania wadom szejk Muhammad Khalid Hanafi jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Afganistanie, w szczególności za powszechne pogwałcenie praw kobiet, np. wolności wypowiedzi, a także przysługującego im prawa do równego traktowania mężczyzn i kobiet.

7.3.2023

29.

Alexander Georgievich FEDORINOV

Александр Георгиевич ФЕДОРИНОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): dowódca w komisariacie policji w Moskwie

Stopień: podpułkownik

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest dowódcą w komisariacie policji w Moskwie.

Jako p.o. szefa w komisariacie policji w marcu 2022 r. wyraził zgodę na arbitralne aresztowania i zatrzymania, a następnie na torturowanie kobiet protestujących przeciwko wojnie.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania lub zatrzymania, a także za systematyczne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023

30.

Ivan RYABOV

Иван РЯБОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): funkcjonariusz policji w komisariacie policji w Moskwie

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest funkcjonariuszem policji w komisariacie policji w Moskwie.

Na rozkaz podpułkownika Alexandra Fedorinova w marcu 2022 r. arbitralnie zatrzymał i torturował kobiety protestujące przeciwko wojnie. Ofiary twierdzą, że je bił i dusił przy użyciu plastikowych toreb oraz że znęcał się nad nimi fizycznie i słownie przez sześć godzin.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie oraz za arbitralne aresztowania lub zatrzymania.

7.3.2023

31.

Nikolay Anatolevich KUZNETSOV

alias Nikolaj Anatolevich Kuznetsov, Nikolaj Kuznetsov, Nikolay Kuznetsov

Николай Анатольевич Кузнецов

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): członek sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, dowódca dywizji Dzierżyńskiego jednostki służb specjalnych Rosgwardii (Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej)

Stopień: generał dywizji

Data urodzenia: 13.4.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 645407737871

Jest członkiem sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i dowódcą dywizji Dzierżyńskiego jednostki służb specjalnych Rosgwardii (Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej).

Jego jednostka brała udział w nielegalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a członkowie tej jednostki systematycznie uczestniczyli w aktach przemocy seksualnej i gwałtach w Ukrainie w marcu i kwietniu 2022 r.

Skala i powaga aktów przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć popełnianych na okupowanych przez Rosję obszarach Ukrainy sugeruje, że były one „planowane w bardziej systematyczny sposób” i że rosyjscy dowódcy – świadomi przemocy seksualnej, jakiej dopuszcza się personel wojskowy na terenie Ukrainy, a w niektórych przypadkach „zachęcali do niej, a nawet ją nakazywali”.

Jako dowódca jednostki Kuznetsov jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Ukrainie, w tym za systematyczne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023

32.

Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN

Рамиль Рахматуллович Ибатуллин

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): członek sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, były dowódca 90. gwardyjskiej dywizji pancernej

Stopień: pułkownik

Data urodzenia: 22.10.1976

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 631409144707

Numer osobowy rosyjskich sił zbrojnych: U-927425

Służył w rosyjskich oddziałach okupacyjnych w regionie Donbasu (2014-2017) i uczestniczył w nielegalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę jako dowódca 90. gwardyjskiej dywizji pancernej.

W marcu 2022 r. dowodzona przez niego dywizja brała udział w ofensywie na Czernihów i Kijów. Podczas tej ofensywy członkowie tej dywizji dopuszczali się aktów przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć wobec ukraińskiej ludności cywilnej.

Po upublicznieniu tych faktów rosyjskie Ministerstwo Obrony awansowało Ibatullina na stopień pułkownika.

Władze ukraińskie oskarżyły kilku członków 90. gwardyjskiej dywizji pancernej o domniemaną przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć, w tym gwałt na ciężarnej kobiecie w pobliżu Kijowa, i zabójstwo osoby cywilnej po wielokrotnym zgwałceniu jego żony w obecności małego dziecka; członków tej dywizji oskarżono również o udział w gwałtach zbiorowych.

Skala i powaga aktów przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć popełnianych na okupowanych przez Rosję obszarach Ukrainy sugeruje, że były one „planowane w bardziej systematyczny sposób” i że rosyjscy dowódcy – świadomi przemocy seksualnej, jakiej dopuszcza się personel wojskowy na terenie Ukrainy, a w niektórych przypadkach „zachęcali do niej, a nawet ją nakazywali”.

Ibatullin jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Ukrainie, w tym za systematyczne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023

33.

Gatluak Nyang HOTH

 

Stanowisko(-a): komisarz okręgowy okręgu Mayiandit

Obywatelstwo: Sudan Południowy

Płeć: mężczyzna

Od lutego 2021 r. jest komisarzem okręgowym okręgu Mayiandit (stan Unity, Sudan Południowy).

Piastując to stanowisko, dowodził prorządowymi bojówkami w atakach przeprowadzonych w południowej części stanu Unity od lutego do maja 2022 r. W tym okresie dowodzone przez niego oddziały powszechnie i systematycznie stosowały przemoc seksualną jako taktykę wojenną oraz jako nagrodę i uprawnienie przysługujące mężczyznom uczestniczącym w konflikcie.

Jako komisarz okręgowy Hoth jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Sudanie Południowym, w tym za systematyczne i powszechne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023

34.

Gordon Koang BIEL

alias Gordon Koang Char BIEL, Koang Biel CHAR, Koang NYALUALGO

 

Stanowisko(-a): komisarz okręgowy okręgu Koch

Miejsce urodzenia: Sudan Południowy

Obywatelstwo: Sudan Południowy

Płeć: mężczyzna

Od lutego 2021 r. jest komisarzem okręgowym okręgu Koch (stan Unity, Sudan Południowy).

Piastując to stanowisko, dowodził prorządowymi bojówkami w atakach przeprowadzonych w południowej części stanu Unity od lutego do maja 2022 r. W tym okresie dowodzone przez niego oddziały powszechnie i systematycznie stosowały przemoc seksualną jako taktykę wojenną oraz jako nagrodę i uprawnienie przysługujące mężczyznom uczestniczącym w konflikcie.

Jako komisarz okręgowy Biel jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Sudanie Południowym, w tym za systematyczne i powszechne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023

35.

Toe UI

 

Stanowisko(-a): zastępca ministra spraw wewnętrznych

Stopień: generał dywizji

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

W dniu 3 lutego 2023 r. został mianowany zastępcą ministra spraw wewnętrznych. Jest byłym zastępcą szefa Biura Dowódcy ds. Bezpieczeństwa Wojskowego (OCMSA). OCMSA jest odpowiedzialne za zarządzanie ośrodkami detencyjnymi i ośrodkami przesłuchań w Mjanmie/Birmie i zajmuje się gromadzeniem danych wywiadowczych.

Podlegający Toe Ui pracownicy OCMSA zmuszali kobiety, mężczyzn i członków społeczności LGBTIQ, którzy zostali arbitralnie zatrzymani i poddani przesłuchaniu, do obnażania się, gwałcili ich, poddawali ich elektrowstrząsom, przypalali im genitalia i stosowali wobec nich nadmierną przemoc.

Jako zastępca szefa Toe Ui jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Mjanmie/Birmie, w tym arbitralne zatrzymania i tortury, a także za systematyczne i powszechne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023

▼M9

36.

Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO

Олег Михайлович СВИРИДЕНКО

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): wiceminister sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 29.7.1962

Miejsce urodzenia: Potapowka, rejon Buda-Koszelewo, obwód homelski, Białoruś

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Indywidualny numer podatnika: 772704610955

Jako wiceminister sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej bezpośrednio nadzoruje Departament Legislacji i Egzekwowania Prawa w Obszarze Organizacji Niehandlowych, a także Departament Ochrony Interesów Narodowych przed Wpływami Zewnętrznymi, które to departamenty są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów dotyczących „agentów zagranicznych”, w tym uprawnione do podejmowania decyzji o wpisaniu do „wykazu agentów zagranicznych”.

Prawodawstwo dotyczące „agentów zagranicznych” znalazło się w centrum fali represyjnych przepisów, które uderzają w niezależne społeczeństwo obywatelskie, media, a także w przeciwników reżimu, naruszając ich wolność opinii i wypowiedzi. W rezultacie setki organizacji pozarządowych i osób fizycznych, wiele wybitnych osobistości rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i przeciwników politycznych Kremla, w tym Władimir Kara-Murza, zostało wpisanych do wykazu agentów zagranicznych podlegającego bezpośrednio kompetencjom Olega Sviridenki w Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

W związku z tym Oleg Sviridenko ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023

37.

Andrei Andreevich ZADACHIN

Андрей Андреевич ЗАДАЧИН

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): śledczy Głównej Jednostki Dochodzeniowej przy Komisji Śledczej Federacji Rosyjskiej; major

Data urodzenia: 22.8.1990

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Indywidualny numer podatnika: 771577190559

Jako śledczy Głównej Jednostki Dochodzeniowej przy Komisji Śledczej Federacji Rosyjskiej skierował politycznie umotywowane oskarżenie karne przeciwko Władimirowi Kara-Murzy. Zwrócił się również do sądu o zatrzymanie Władimira Kara-Murzy i uzasadnił ten wniosek w sądzie.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i – poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu – jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym Andrei Zadachin ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023

38.

Danila Yurievich MIKHEEV

Данила Юрьевич МИХЕЕВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): dyrektor organizacji nienastawionej na zysk „Independent expert” („Niezależny ekspert”)

Data urodzenia: 1.3.1999

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Indywidualny numer podatnika: 771577190559

Służy rządowi rosyjskiemu jako „biegły” w sprawach sądowych o podłożu politycznym. Pełnił funkcję biegłego w umotywowanym politycznie postępowaniu sądowym przeciwko Władimirowi Kara-Murzy.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i – poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu – jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym ze względu na swoje działania Danila Mikheev ponosi odpowiedzialność za wspieranie poważnych naruszeń praw człowieka w Rosji, w tym naruszeń wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023

39.

Denis Vladimirovich KOLESNIKOV

Денис Владимирович

КОЛЕСНИКОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): szef Jednostki Dochodzeniowej przy Komisji Śledczej Federacji Rosyjskiej Stopień wojskowy: generał broni

Data urodzenia: 29.6.1976

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jako szef Jednostki Dochodzeniowej przy Komisji Śledczej Federacji Rosyjskiej zezwolił na skierowanie politycznie umotywowanego oskarżenia karnego przeciwko Władimirowi Kara-Murzy.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i – poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu – jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym, pełniąc to stanowisko, Denis Kolesnikov ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023

40.

Diana Igorevna MISHCHENKO

(Nazwisko rodowe: GARIPOVA)

Диана Игоревнa МИЩЕНКО

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia sądu dla rejonu Chamowniki w Moskwie

Data urodzenia: 12.5.1977

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Chamowniki w Moskwie jest zaangażowana w mającą podłoże polityczne sprawę sądową przeciwko Władimirowi Kara-Murzy. Wydała wyrok w celu zatwierdzenia jego zatrzymania administracyjnego na 15 dni.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i – poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu – jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym Diana Mishchenko ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023

41.

Elena Anatolievna LENSKAYA

Елена Анатольевна ЛЕНСКАЯ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia sądu dla rejonu Basmannyj w Moskwie

Data urodzenia: 22.1.1979

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Indywidualny numer podatnika: 770905658030

Jako sędzia sądu dla rejonu Basmannyj w Moskwie jest zaangażowana w mającą podłoże polityczne sprawę sądową przeciwko Władimirowi Kara-Murzy. Wydała orzeczenie w celu zatwierdzenia jego zatrzymania na dwa miesiące.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i – poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu – jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym Elena Lenskaya ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023

42.

Ilya Pavlovich KOZLOV

Илья Павлович КОЗЛОВ

(pisownia rosyjska)

Funkcja: sędzia sądu miejskiego w Moskwie

Data urodzenia: 17.10.1973

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jako sędzia sądu miejskiego w Moskwie jest zaangażowany w mającą podłoże polityczne sprawę sądową przeciwko Władimirowi Kara-Murzy. Oddalił jego apelację wobec zatrzymania administracyjnego.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i – poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu – jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym Ilya Kozlov ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023

43.

Sergei Gennadievich PODOPRIGOROV

Сергей Геннадьевич ПОДОПРИГОРОВ

(pisownia rosyjska)

Funkcja: sędzia sądu miejskiego w Moskwie

Data urodzenia: 8.1.1974

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Adres

Shmitovskiy Proyezd, 16c2, Moscow, Russia, 123100. Apartment 52.

(Шмитовский пр-д, 16с2, Москва, Россия, 123100. Квартира 52)

Jako sędzia sądu miejskiego w Moskwie jest zaangażowany w mającą podłoże polityczne sprawę sądową przeciwko Władimirowi Kara-Murzy. Przewodniczył kolegium sędziów sądu miejskiego w Moskwie, który 17 kwietnia 2023 r. skazał opozycyjnego aktywistę Władimira Kara-Murzę na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i – poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu – jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

Wcześniej Sergei Podoprigorov, jako sędzia sądu dla rejonu Twierskoj w Moskwie, wydał dwa orzeczenia w sprawie Siergieja Magnickiego, który ujawnił korupcję i nadużycia ze strony rosyjskich urzędników rządowych, po czym był prześladowany i zmarł w rosyjskim więzieniu.

W związku z tym Sergei Podoprigorov ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023

44.

Dmitriy Viktorovich KOMNOV

Дмитрий Викторович КОМНОВ

(pisownia rosyjska)

Funkcja: podpułkownik, szef aresztu tymczasowego w Moskwie SIZO-5 „Vodnik”.

Data urodzenia: 17.5.1977

Miejsce urodzenia: region Kaszira, Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest wyższym rangą oficerem rosyjskiego systemu penitencjarnego. Jest szefem aresztu tymczasowego SIZO-5 „Vodnik”, w którym przebywa Władimir Kara-Murza.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i – poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu – jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

Stan zdrowia Władimira Kara-Murzy znacznie się pogorszył od czasu jego zatrzymania w kwietniu 2022 r. Dmitriy Komnov ponosi odpowiedzialność za poniżające traktowanie Władimira Kara-Murzy, który został wysłany do karceru pomimo ciężkiego zaburzenia neurologicznego spowodowanego dwoma wcześniejszymi otruciami.

Złe traktowanie Władimira Kara-Murzy w areszcie tymczasowym prowadzonym przez Dmitriya Komnova potwierdza utrwaloną praktykę nieludzkiego traktowania zatrzymanych przeciwników reżimu. Dmitriy Komnov był strażnikiem w areszcie tymczasowym „Butyrka” w okresie, gdy panujące w nim nieznośne warunki doprowadziły do śmierci działacza antykorupcyjnego Siergieja Magnickiego.

W związku z tym ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za poniżające traktowanie oraz za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023

▼M10

45.

Oleg Anatolyevich BARANOV

Олег Анатольевич БАРАНОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): naczelnik Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa; generał broni policji

Data urodzenia: 16.3.1969

Miejsce urodzenia: Poczdam, Niemcy

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Powiązane podmioty:

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa

Centrum Zwalczania Ekstremizmu;

Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa;

NTechLab;

Tevian

Oleg Baranov jest naczelnikiem Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa. W tej funkcji nadzoruje siły policyjne, śledczych, obiekty penitencjarne, Centrum Zwalczania Ekstremizmu i inne jednostki ochrony porządku publicznego w Moskwie.

Pod jego kierownictwem Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa monitorowała i arbitralnie zatrzymywała niezależnych dziennikarzy i opozycyjnych aktywistów uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa namierzała też i zatrzymywała poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. W tym celu dyrekcja ta stosowała w Moskwie jako narzędzie represji system rozpoznawania twarzy.

Oleg Baranov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania i zatrzymania, za pogwałcenia i naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023

46.

Eduard Anatolyevich LYSENKO

Эдуард Анатольевич ЛЫСЕНКО

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): minister rządu Moskwy; naczelnik Departamentu Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa;

Data urodzenia: 22.1.1975

Miejsce urodzenia: Jarosław, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Powiązane osoby:

Natalia Sergunina

Powiązane podmioty:

Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa;

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa

Eduard Lysenko jest ministrem rządu Moskwy i naczelnikiem Departamentu Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa.

Departament ten opracowuje i stosuje w Moskwie system rozpoznawania twarzy. Dane z systemu przekazuje jednostkom ochrony porządku publicznego w Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system w Moskwie jako narzędzie represji, zwłaszcza do monitorowania i arbitralnego zatrzymywania niezależnych dziennikarzy i opozycyjnych aktywistów uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Dyrekcja ta stosowała ten system także do namierzania i zatrzymywania poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Eduard Lysenko jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania i zatrzymania, za pogwałcenia i naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023

47.

Natalia Alekseevna SERGUNINA

Наталья Алексеевна СЕРГУНИНА

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): wiceprezydent w rządzie Moskwy szefowa aparatu prezydenta i rządu Moskwy

Data urodzenia: 22.8.1978

Miejsce urodzenia: Moskwa, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Adres: (biurowy) Voznesensky pereulok, 22, 125009 Moscow, Russian Federation

Powiązane osoby:

Eduard Lysenko

Powiązane podmioty:

Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa;

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa

Inne informacje identyfikacyjne: tel.: +74956298447 (biuro)

Natalia Sergunina jest wiceprezydentem Moskwy. Podlega jej Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa, który opracowuje i stosuje w Moskwie system rozpoznawania twarzy. Dane z systemu departament przekazuje jednostkom ochrony porządku publicznego w Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system w Moskwie jako narzędzie represji, zwłaszcza do monitorowania i arbitralnego zatrzymywania niezależnych dziennikarzy i opozycyjnych aktywistów uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Dyrekcja ta stosowała ten system także do namierzania i zatrzymywania poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Natalia Sergunina jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania i zatrzymania, za pogwałcenia i naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023

48.

Dmitry Yurievich NOZHKIN

Дмитрий Юрьевич НОЖКИН

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): naczelnik więzienia IK-6 w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia: 3.7.1981

Adres: Suzdalskaya St., 2, 118, Vladimir, Vladimir region, Russia, 600009

Indywidualny numer podatkowy: 583520944622

Dmitry Nozhkin jest naczelnikiem kolonii karnej IK-6 w miejscowości Melekhovo w obwodzie włodzimierskim. Od wyroku z marca 2022 r. jest tam przetrzymywany rosyjski przywódca opozycyjny Aleksiej Nawalny.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie stanu jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Dmitry Nozhkin odpowiada bezpośrednio jako naczelnik.

Dmitry Nozhkin jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia lub naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

20.7.2023

49.

Yuri Alexandrovich FOMIN

Юрий Александрович

ФОМИН

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): zastępca naczelnika więzienia IK-6 w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia: 28.08.1986

Adres: Komsomolskaya St., 95/2, 13, Kovrov, Vladimir region, Russia, 601914

Yuri Fomin jest zastępcą naczelnika kolonii karnej IK-6 w miejscowości Melekhovo w obwodzie włodzimierskim. Od wyroku z marca 2022 r. jest tam przetrzymywany rosyjski przywódca opozycyjny Aleksiej Nawalny.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Yuri Fomin odpowiada bezpośrednio jako zastępca naczelnika.

Yuri Fomin jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia lub naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

20.7.2023

50.

Danila Andreevich SINYUKHIN

Данила Андреевич СИНЮХИН

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(a): zastępca naczelnika więzienia IK-6 w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia: 8.8.1990

Adres: Narodnaya St., 8, 91, Vladimir, Vladimir region, Russia, 600026

Danila Sinyukhin jest zastępcą naczelnika kolonii karnej IK-6 w miejscowości Melekhovo w obwodzie włodzimierskim. Od wyroku z marca 2022 r. jest tam przetrzymywany rosyjski przywódca opozycyjny Aleksiej Nawalny.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Danila Sinyukhin odpowiada bezpośrednio jako zastępca naczelnika.

Danila Sinyukhin jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia lub naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

20.7.2023

51.

Anatoly Alekseevich GORSHKOV

Анатолий Алексеевич ГОРШКОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): zastępca naczelnika więzienia IK-6 w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia: 6.5.1984

Adres: Sergey Lazo St., 4/1, 75, Kovrov, Vladimir region, Russia, 601911

Anatoly Gorshkov jest zastępcą naczelnika kolonii karnej IK-6 w miejscowości Melekhovo w obwodzie włodzimierskim. Od wyroku z marca 2022 r. jest tam przetrzymywany rosyjski przywódca opozycyjny Aleksiej Nawalny.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Anatoly Gorshkov odpowiada bezpośrednio jako zastępca naczelnika.

Anatoly Gorshkov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia lub naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

20.7.2023

52.

Dmitry Ivanovich MAKORIN

Дмитрий Иванович

МАКОРИН

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(a): zastępca naczelnika więzienia IK-6 w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia: 23.6.1984

Adres: Dachny proezd, 3, apt. 3, Melehovo, Vladimir region, Russia

Dmitry Makorin jest zastępcą naczelnika kolonii karnej IK-6 w miejscowości Melekhovo w obwodzie włodzimierskim. Od wyroku z marca 2022 r. jest tam przetrzymywany rosyjski przywódca opozycyjny Aleksiej Nawalny.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Dmitry Makorin odpowiada bezpośrednio jako zastępca naczelnika.

Dmitry Makorin jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia lub naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

20.7.2023

53.

Mikhail Alekseevich NEIMOVICH

Михаил Алексеевич НEИМОВИЧ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): porucznik w więzieniu IK-6 w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia: 25.11.1997

Adres: Muromskaya St., 9, 22, Kovrov, Vladimir region, Russia, 601909

Mikhail Neimovich jest porucznikiem rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej w kolonii karnej IK-6 w miejscowości Melekhovo w obwodzie włodzimierskim. Od wyroku z marca 2022 r. jest tam przetrzymywany rosyjski przywódca opozycyjny Aleksiej Nawalny.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Mikhail Neimovich odpowiada bezpośrednio.

Mikhail Neimovich jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia lub naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

20.7.2023

54.

Alexey Ivanovich GIRICHEV

Алексей Иванович ГИРИЧЕВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): (były) naczelnik regionalny of the FSIN (Federalnej Służby Więziennej) w obwodzie włodzimierskim do marca 2023 r.;

obecnie wicedyrektor FSIN

Data urodzenia: 3.8.1975

Miejsce urodzenia: Kałacz, rejon kałaczewski, obwód woroneski, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjka)

Adres: (wcześniej) Zoe Kosmodemyanskaya St., 5 Corps 1, 95, Kovrov, Vladimir Region, Russia, 601911

Indywidualny numer podatkowy: 382101379684

Alexey Girichev jest wicedyrektorem rosyjskiej Federalnej Służby Penitencjarnej (FSIN), która więzi rosyjskiego przywódcę opozycyjnego Aleksieja Nawalnego od wyroku z marca 2022 r.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Alexey Girichev odpowiada bezpośrednio jako wicedyrektor FSIN.

Zatem Alexey Girichev odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania.

20.7.2023

55.

Arkady Alexandrovich GOSTEV

Аркадий Александрович

ГОСТЕВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): dyrektor FSIN (wcześniej – do 2021 r. – wiceminister spraw wewnętrznych)

Data urodzenia: 11.2.1961

Miejsce urodzenia: rejon szacki, obwód riazański, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjka)

Adres: lobachevskogo, 92-12, Moscow, 117453

Nr paszportu: 620120675

Arkady Gostev jest dyrektorem rosyjskiej Federalnej Służby Penitencjarnej (FSIN), która więzi rosyjskiego przywódcę opozycyjnego Aleksieja Nawalnego od wyroku z marca 2022 r.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Arkady Gostev odpowiada bezpośrednio jako dyrektor FSIN.

Arkady Gostev jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania.

20.7.2023

56.

Alexander Alexandrovitch

SAMOFAL

Александр Александрович

САМОФАЛ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(- a): agent Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 23.8.1981

Miejsce urodzenia: Moskwa, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Adres: (wcześniej) Military Unit 2568, FSB Border Service Academy, Golitsyno, Russian Federation

Alexander Samofal jest agentem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB). Z tej racji był osobiście zaangażowany w zamach FSB na czołowego rosyjskiego opozycjonistę Władimira Karę-Murzę przy użyciu neurotoksyny. Niemal śmiertelne zatrucie poważnie odbiło się na zdrowiu Władimira Kary-Murzy, poważnie osłabiając jego długofalowy stan fizyczny.

Władimir Kara-Murza jest ważnym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, wszczęto przeciwko niemu w 2022 r. politycznie motywowane postępowanie sądowe oparte na fałszywych zarzutach. W kwietniu 2023 r. skazano go na 25 lat pobytu w więzieniu o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / w obozie pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło w Rosji za proces pokazowy mający stłumić głosy krytykujące rządzący reżim i sprzeciwiające się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Alexander Samofal jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie.

20.7.2023

▼M11

57.

Habibullah AGHA

alias

Mawlawi, Maulvi, Hadith, Sheikh

حبیب الله اغا

(pisownia pasztuńska)

Stanowisko(-a): pełniący obowiązki talibskiego ministra edukacji

Data urodzenia: 1954 lub 1955 r.

Miejsce urodzenia: Vach Bakhto, dystrykt Shah Wali Kot, prowincja Kandahar, Afganistan

Obywatelstwo: afgańskie

Płeć: mężczyzna

We wrześniu 2022 r. Habibullah Agha został mianowany pełniącym obowiązki talibskiego ministra edukacji. Pełniąc tę funkcję, wdrażał politykę talibów polegającą na odmawianiu dziewczętom dostępu do kształcenia średniego poprzez przedłużanie zakazu nauki w szkołach średnich powyżej szóstej klasy wobec uczennic.

Ponadto osobiście zaostrzył istniejące talibskie polityki powodujące dyskryminację ze względu na płeć, nakazując zamknięcie prywatnych i prowadzonych przez organizacje pozarządowe ośrodków edukacyjnych, które wcześniej służyły kształceniu dziewcząt. W związku z tym ponosi osobistą odpowiedzialność za naruszenia praw człowieka w Afganistanie, w szczególności za systematyczne represje ze względu na płeć w sektorze edukacji. Jest osobiście odpowiedzialny za ciągłe naruszanie podstawowego prawa afgańskich dziewcząt do kształcenia średniego oraz prawa do równego traktowania chłopców i dziewcząt w dziedzinie szkolnictwa średniego, a tym samym za dalsze wykluczanie dziewcząt ze społeczeństwa.

Jako pełniący obowiązki talibskiego ministra edukacji jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Afganistanie, w szczególności za naruszanie prawa dziewcząt i kobiet do kształcenia oraz prawa do równego traktowania mężczyzn i kobiet.

20.7.2023

58.

Abdul Hakim HAQQANI

alias

Mawlawi Sheikh Abdul Hakim Haqqani Ishaqzai;

„Shaikhul Hadis” Maulvi Abdul Hakim „Haqqani”

شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقاني

لقضات شیخ عبدالحکیم حقاني

(pisownia pasztuńska)

Stanowisko(-a): pełniący obowiązki talibskiego prezesa Sądu Najwyższego Afganistanu

Qazi al-Quzzat (sędzia Sądu Najwyższego)

Data urodzenia: 1967 r.

Miejsce urodzenia: Panjwayi, prowincja Kandahar, Afganistan

Obywatelstwo: afgańskie

Płeć: mężczyzna

Abdul Hakim Haqqani pełni obecnie obowiązki talibskiego prezesa Sądu Najwyższego Afganistanu, na które to stanowisko został mianowany przez talibskich przywódców w 2021 r. Pełniąc tę funkcję, skutecznie wykorzystuje system prawny do stosowania wobec kobiet represji ze względu na płeć poprzez wykluczanie kobiet wykonujących zawód sędziego z afgańskiego systemu sądowego i poprzez systematyczne ograniczanie kobietom dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a zatem narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Sprawuje funkcję pełniącego obowiązki talibskiego prezesa Sądu Najwyższego, ale też talibskiego przywódcy ideologicznego. Poprzez osobiste kontakty z talibskim przywódcą Haibatullahem Akhundzadą wywiera wpływ polityczny w celu kształtowania talibskiej ideologii represji ze względu na płeć, w szczególności wydając wytyczne dotyczące systematycznego wykluczania kobiet i dziewcząt z życia publicznego w Afganistanie.

Jako pełniący obowiązki talibskiego prezesa Sądu Najwyższego jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Afganistanie, w szczególności za naruszanie prawa kobiet w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz prawa do równego traktowania mężczyzn i kobiet.

20.7.2023

59.

Abdul-Hakim SHAREI

alias

Sharae; Sharie; Shara’i

عبدالحکیم شریری

(pisownia pasztuńska)

Stanowisko(-a): pełniący obowiązki talibskiego ministra sprawiedliwości

Tytuł: Shaikh-al-Hadith Mawlawi

Data urodzenia: 1961 r.

Miejsce urodzenia: Ayub-Khil, prowincja Chost, Afganistan

Obywatelstwo: afgańskie

Płeć: mężczyzna

Po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów Abdul-Hakim Sharei, jako pełniący obowiązki talibskiego ministra sprawiedliwości, zapoczątkował zmasowane wysiłki, by zwrócić krajowy system wymiaru sprawiedliwości przeciwko afgańskim kobietom. Skutecznie utrudniał kobietom odbywanie aplikacji adwokackich, uniemożliwiał kobietom korzystanie z zastępstwa procesowego oraz usuwał kobiety ze stanowisk w systemie wymiaru sprawiedliwości. Przeprowadzony z jego polecenia przegląd całości ram prawnych Afganistanu sprawił również, że ustawa o likwidacji przemocy wobec kobiet przestała być stosowana.

Polityki te są częścią zmasowanych wysiłków, by wykorzystywać odmowę ochrony prawnej jako skuteczne narzędzie wspierania systemu represji ze względu na płeć poprzez narażanie kobiet i dziewcząt na stan bezprawia i bezkarności, za co Abdul-Hakim Sharei ponosi bezpośrednią i osobistą odpowiedzialność.

Jako pełniący obowiązki talibskiego ministra sprawiedliwości jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Afganistanie, w szczególności za naruszanie prawa kobiet w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz prawa do równego traktowania mężczyzn i kobiet.

20.7.2023

60.

James Mark NANDO

 

Stanowisko(-a): generał dywizji Sił Zbrojnych Sudanu Południowego (SSPDF)

Miejsce urodzenia: Ezo, hrabstwo Ezo, stan Ekwatoria Zachodnia, Sudan Południowy

Adres: Dżuba, Sudan Południowy

Obywatelstwo: południowosudańskie

Płeć: mężczyzna

James Nando jest wyższym rangą oficerem Sił Zbrojnych Sudanu Południowego (SSPDF) w stopniu generała dywizji. Dowodzi siłami w Sudanie Południowym w stanie Ekwatoria Zachodnia, które to siły przeprowadziły szeroko zakrojone ataki na ludność cywilną. Jego siły systematycznie stosowały przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć, by terroryzować ludność.

Jako generał dywizji jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Sudanie Południowym, w tym za przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć.

20.7.2023

61.

Mahamat SALLEH Adoum Kette

alias

Mahamet Salleh

 

Stanowisko(-a): generał, Ludowy Ruch na rzecz Odrodzenia Afryki Środkowej (FPRC)

Obywatelstwo: środkowoafrykańskie

Miejsce urodzenia: prefektura Haute-Kotto, Republika Środkowoafrykańska

Płeć: mężczyzna

Jako jeden z przywódców Ludowego Ruchu na rzecz Odrodzenia Afryki Środkowej (FPRC) Mahamat Salleh dowodził w Republice Środkowoafrykańskiej siłami, które przeprowadziły szeroko zakrojone ataki na ludność cywilną. Od lat Mahamat Sallehi siły pod jego dowództwem wielokrotnie popełniali przestępstwa związane z przemocą seksualną i przemocą ze względu na płeć na masową skalę, by terroryzować ludność cywilną.

Jako generał FPRC jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Republice Środkowoafrykańskiej, w tym za przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć.

20.7.2023

62.

Igor Leonidovich KOLEDA

Iгор Леонiдович КОЛЕДА

(pisownia ukraińska)

Игорь Леонидович

КОЛЕДА

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): dowódca 30. zmotoryzowanej dywizji strzeleckiej

Stopień: pułkownik

Data urodzenia: 11.12.1973

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacyjny sił zbrojnych: 540530367155

Igor Leonidowicz Koleda jest dowódcą 30. zmotoryzowanej dywizji strzeleckiej rosyjskich sił zbrojnych w stopniu pułkownika. Dowodzona przez niego dywizja uczestniczyła w nielegalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę na początku 2022 r.

Na początku 2022 r. członkowie 30. zmotoryzowanej dywizji strzeleckiej dopuścili się aktów przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć wobec ukraińskiej ludności cywilnej, w tym wobec co najmniej jednego małoletniego. Władze Ukrainy uznały jednego członka 30. zmotoryzowanej dywizji strzeleckiej za osobę podejrzaną o przemoc seksualną wobec kobiet.

Skala i dotkliwość aktów przemocy seksualnej mających miejsce na okupowanych przez Rosję obszarach Ukrainy sugerują ich systematyczne planowanie oraz że rosyjscy dowódcy są świadomi przemocy seksualnej ze strony wojskowych w Ukrainie, a w niektórych przypadkach zachęcają do jej stosowania lub nawet ją zlecają.

Igor Leonidowicz Koleda, jako dowódca 30. zmotoryzowanej dywizji strzeleckiej, jest zatem odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka w Ukrainie, w tym za przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć.

20.7.2023

▼B

B. 

Osoby prawne, podmioty i organy

▼M2 

Nazwa (transliteracja na alfabet łaciński)

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau (Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Korpusu Produkcyjno-Budowlanego Sinciangu)

新疆生产建设兵团公安局

(pisownia chińska)

Adres: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), China

Numer telefonu: +86 991 598 8114

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Korpusu Produkcyjno-Budowlanego Sinciangu (XPCC) jest odpowiedzialne za realizowanie wszystkich strategii XPCC dotyczących kwestii bezpieczeństwa, w tym za zarządzanie ośrodkami detencyjnymi. XPCC jest państwową organizacją gospodarczą i paramilitarną działającą w chińskim Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur, która sprawuje władzę administracyjną i kontroluje działalność gospodarczą w Sinciangu.

22.3.2021

 

 

 

 

Jako organizacja zajmująca się strategiami bezpieczeństwa w ramach XPCC, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego XPCC jest odpowiedzialne za poważne pogwałcenia praw człowieka w Chinach, w szczególności za masowe arbitralne zatrzymania i poniżające traktowanie Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych, a także za systematyczne pogwałcenia ich wolności religii lub przekonań, związane między innymi z realizowaniem przez XPCC zakrojonego na szeroką skalę programu nadzorowania, zatrzymywania i indoktrynowania muzułmańskich mniejszości etnicznych.

W ramach wyżej wspomnianego programu XPCC wykorzystuje Ujgurów i osoby należące do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych do pracy przymusowej, w szczególności na polach bawełny. Jako organizacja zajmująca się strategiami bezpieczeństwa w ramach XPCC, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego XPCC jest odpowiedzialne za systematyczne korzystanie z pracy przymusowej.

 

2.

Central Public Prosecutor’s Office (alias Office of the Prosecutor of the DPRK) Prokuratura Centralna (alias Biuro Prokuratora Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD))

조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 (pisownia koreańska)

 

Prokuratura Centralna jest instytucją, która nadzoruje wszystkie postępowania karne w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (KRLD), w tym postępowanie przygotowawcze, przesłuchanie, tymczasowe aresztowanie i proces.

22.3.2021

 

 

 

 

Prokuratura Centralna jest wykorzystywana do ścigania i karania osób za przestępstwa polityczne po przeprowadzeniu z gruntu nierzetelnych procesów sądowych. Ponosi ona też odpowiedzialność instytucjonalną za poważne pogwałcenia praw człowieka, do jakich dochodzi w zwykłych więzieniach i ośrodkach detencyjnych, w których przeprowadza się przesłuchania, gdyż nie dba o egzekwowanie praw osób tymczasowo aresztowanych ani skazanych więźniów. Z racji ścisłej współpracy z Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwowego i Ministerstwem Bezpieczeństwa Społecznego ponosi odpowiedzialność za poważne pogwałcenia praw człowieka, jakich dopuszcza się aparat bezpieczeństwa KRLD, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, egzekucje pozasądowe, wymuszone zaginięcia oraz arbitralne aresztowania lub zatrzymania, i takie działania legitymizuje.

 

▼M6

3.

Bojówka Kaniyat (wcześniej znana jako 7. Brygada, 7. Brygada z Tarhuny, Brygada z Tarhuny); (alias 9. Brygada, Bojówka Al-Kani, Al-Kaniyat, Brygada Kani, Kaniat, Kaniyat, Kanyat)

مليشيا كانيات (pisownia arabska)

 

Bojówka Kaniyat to zbrojna bojówka z Libii, która od 2015 r. do czerwca 2020 r. sprawowała kontrolę nad libijskim miastem Tarhuna. Po ucieczce członków bojówki do wschodniej Libii poczynając od czerwca 2020 r., w Tarhunie odkrywano masowe groby przypisywane bojówce Kaniyat. Bojówka Kaniyat jest odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka, w szczególności egzekucje pozasądowe oraz wymuszone zaginięcia.

22.3.2021

▼M2

4.

National Security Office (alias National Security Agency) of the Government of Eritrea (Urząd Bezpieczeństwa Narodowego/Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Erytrei)

-

Na czele organu stoi generał dywizji Abraha Kassa

Na czele Urzędu Bezpieczeństwa Narodowego/Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Erytrei stoi generał dywizji Abraha Kassa; organ jest nadzorowany przez Urząd Prezydenta. W skład Urzędu Bezpieczeństwa Narodowego wchodzi sześć biur, z których każde podzielone jest na trzy sekcje odpowiedzialne, odpowiednio, za wywiad, aresztowania i przesłuchania. Urząd Bezpieczeństwa Narodowego jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Erytrei, w szczególności za arbitralne aresztowania, egzekucje pozasądowe, wymuszone zaginięcia oraz tortury, których dopuszczają się jego funkcjonariusze.

22.3.2021

▼M6

5.

Grupa Wagnera (alias Grupa Vagnera, PMC Wagner, Liga)

Группа Вагнера (pisownia rosyjska)

 

Grupa Wagnera to prywatny rosyjski podmiot wojskowy nieposiadający osobowości prawnej, utworzony w 2014 r. jako organizacja będąca następcą Korpusu Słowiańskiego. Grupą kieruje Dimitrij Utkin, a finansuje ją Jewgienij Prigożyn. Grupa Wagnera finansuje i prowadzi swoją działalność poprzez tworzenie podmiotów lokalnych i przy wsparciu lokalnych rządów.

Grupa Wagnera jest odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka na Ukrainie, w Syrii, Libii, Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie, Mali i w Mozambiku, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa.

13.12.2021

▼M7

6.

Lobaye Invest SARLU

 

Miejsce rejestracji: Bangi, Republika Środkowoafrykańska.

Data rejestracji: 24.10.2017

Numer ewidencyjny: M 354838 D 0001 (numer „NIF”, numer identyfikacji podatkowej)

Główne miejsce prowadzenia działalności: Republika Środkowoafrykańska

Inne informacje: oddział M-Finans

Lobaye Invest SARLU jest prywatną spółką zarejestrowaną w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA), jednostką zależną rosyjskiej firmy M-Finans, kontrolowanej przez Jewgienija Prigożyna. Zarządzają nią Dmitrij Sytij, członek ścisłego kierownictwa Grupy Wagnera, oraz Jewgienij Chodotow, który jest powiązany z Jewgienijem Prigożynem. Lobaye Invest prowadzi kopalnie złota i diamentów w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest związana z działaniami Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Finansuje również kilka mediów, takich jak stacja radiowa Lengo Sengo, środkowoafrykańska stacja radiowa prowadząca kampanie dezinformacji i propagująca obecność Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

Lobaye Invest jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej. Poprzez swoje działania Lobaye Invest wspiera również takie naruszenia popełnione w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023

7.

DIAMVILLE

 

Data rejestracji: 28.3.2019

Numer ewidencyjny: CA/BG2019B519

Główne miejsce prowadzenia działalności: Republika Środkowoafrykańska

Inne informacje: powiązane osoby i podmioty: Yevgeny Prigozhin, Grupa Wagnera, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Diamville jest firmą przykrywką, wykorzystywaną przez obecną w Republice Środkowoafrykańskiej Grupę Wagnera w celu nielegalnego handlu diamentami. Spółka jest blisko związana ze wszystkimi głównymi działaczami Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej, takimi jak Jewgienij Prigożyn i Dmitrij Sytij. Diamville jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej. Poprzez swoje działania wspiera on również takie naruszenia popełnione w RŚA.

25.2.2023

8.

Fundacja na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV)

Fundusz na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV)

Fundacja/organizacja na rzecz Ochrony Wartości Narodowych (FPNV)/(FZNC)

Fundacja na rzecz Ochrony Wartości Narodowych

 

Miejsce rejestracji: Moskwa (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, Russian Federation)

Strona internetowa: https://en.fznc.ru/

Fundacja na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV) jest powiązana z szefem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem. FDNV jest podmiotem odpowiadającym za public relations Grupy Wagnera. Kieruje kampaniami prowagnerowskiej propagandy i dezinformacji, w tym po to, by poprawić reputację Grupy Wagnera i wspomóc jej rozmieszczanie; podejmuje też niejawne ingerencje w imieniu Grupy Wagnera w różnych krajach, w których grupa ta działa.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Libii, Mali i Republice Środkowoafrykańskiej.

FDNV jest powiązana z Grupą Wagnera i jest odpowiedzialna za wspieranie działań Grupy Wagnera i zachęcanie do tych działań poprzez prowagnerowską propagandę, ingerencję polityczną i dezinformację.

25.2.2023

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo

 

Miejsce rejestracji: Bangi, Republika Środkowoafrykańska

Data rejestracji: 11.2018

Główne miejsce prowadzenia działalności: Galabadja

Bangi, gmina Bangi

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Sengo jest środkowoafrykańską stacją radiową zaangażowaną w imieniu Grupy Wagnera w operacje polegające na wywieraniu wpływu w internecie. Jej celem jest manipulowanie opinią publiczną. Prowadzi kampanie dezinformacyjne i promuje obecność Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Radio Lengo Sengo jest finansowane przez Lobaye Invest – prywatną spółkę powiązaną z Jewgienijem Prigożynem, związaną z Grupą Wagnera i służącą jako przykrywka dla działalności Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Radio Lengo Sengo jest odpowiedzialne za wspieranie działań Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej i zachęcanie do tych działań.

25.2.2023

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

 

Miejsce rejestracji: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan

Inne informacje: górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

Powiązana z:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

Meroe Gold jest podmiotem będącym przykrywką działań Grupy Wagnera w Sudanie. Ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem. Dzięki powiązaniom z sudańskim wojskiem Grupa Wagnera zapewniła sobie eksploatację i eksport sudańskiego złota do Rosji.

Meroe Gold jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Sudanie. Poprzez swoje działania wspiera on również takie naruszenia popełnione w Sudanie.

25.2.2023

11.

M-Invest

 

Miejsce rejestracji: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Russian Federation

Numer ewidencyjny: 1177847044066

Główne miejsce prowadzenia działalności: Chartum, Sudan

Inne informacje: Numer identyfikacji podatkowej: 7811636632, numer w dzienniku urzędowym: 06513574

M-Invest jest podmiotem będącym przykrywką działań Grupy Wagnera w Sudanie. Ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem. Dzięki powiązaniom z sudańskim wojskiem Grupa Wagnera zapewniła sobie eksploatację i eksport sudańskiego złota do Rosji. M-Invest jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Sudanie. Poprzez swoje działania wspiera ona również takie naruszenia popełnione w Sudanie.

25.2.2023

12.

Sewa Security Services

 

Miejsce rejestracji: Bangi, Republika Środkowoafrykańska

Główne miejsce prowadzenia działalności: Republika Środkowoafrykańska

Inne informacje: spółka zależna Lobaye Invest

Sewa Security Services to prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą w Republice Środkowoafrykańskiej, które zapewnia ochronę wyższym rangą urzędnikom rządowym tego kraju. Służy jako przykrywka dla działalności Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest spółką zależną Lobaye Invest, którą zarządzają Dmitrij Sytij, członek ścisłego kierownictwa Grupy Wagnera, oraz Jewgienij Chodotow, który jest powiązany z Jewgienijem Prigożynem. Sewa Security była zaangażowana wraz z Grupą Wagnera w szereg brutalnych ataków, które miały miejsce w Republice Środkowoafrykańskiej od czasu wyborów prezydenckich w grudniu 2020 r. Sewa Security jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej. Poprzez swoje działania wspiera on również takie naruszenia popełnione w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023

▼M8

13.

Qarchak Prison

inne nazwy: Gharchak Prison, Zendân-e-Qarchak, Qarchak Women’s Prison, Shahr-e Rey Prison (więzienie w Gharczak)

زندان قرچک

(pisownia perska)

Miejsce rejestracji: okręg Varamin, ostan Teheran, Iran

Data rejestracji: 2010 r.

Więzienie w Gharczak jest jednym z podległych reżimowi irańskiemu ośrodków detencyjnych dla kobiet w okręgu Varamin (ostan Teheran).

Wśród zatrzymanych są więźniowie polityczni i uczestnicy pokojowych prodemokratycznych protestów, a także kobiety ciężarne i matki z dziećmi. Warunki życia w tym więzieniu są bardzo złe i nieludzkie.

Zatrzymane kobiety w więzieniu w Gharczak są torturowane, gwałcone i poddawane innym formom przemocy seksualnej. Są przetrzymywane w przeludnionych celach, bez dostępu do czystej wody pitnej, żywności i pomocy medycznej, co stanowi okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie. Uwolnieni więźniowie zgłaszają przypadki wykorzystywania seksualnego przez strażników więziennych i pracowników sił bezpieczeństwa. Protestującym kobietom wysyłanym do więzienia w Gharczak często grozi się gwałtem w celu wymuszenia zeznań.

Więzienie to jest zatem zaangażowane w poważne pogwałcenia praw człowieka w Iranie, w tym tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie, a także systematyczne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023

14.

Syrian Republican Guard (Syryjska Gwardia Republikańska)

 

Miejsce rejestracji: Syria

Powiązane osoby: generał dywizji Shoaeb Suleiman (dowódca),

generał brygady Mohamed Qasem (zastępca dowódcy),

generał Malik Aliaa (naczelny dowódca)

generał dywizji Issam Zahreddine, Mohammad Nayouf, Rukin Mohamed Kaddor (dowódcy),

prezydent Baszar Al.-Assad

Syryjska Gwardia Republikańska jest podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo urzędników i stanowi część syryjskich sił bezpieczeństwa.

W jej szeregach powszechne jest stosowanie wobec kobiet przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, zwłaszcza podczas trwającego konfliktu w Syrii. Ofiary donoszą o brutalnych gwałtach i torturach po arbitralnych aresztowaniach i podczas arbitralnych zatrzymań.

Syryjska Gwardia Republikańska wpisuje się w systematyczne podejście reżimu syryjskiego, by stosowanie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć służyło represjonowaniu i zastraszaniu ludności syryjskiej, w szczególności kobiet i dziewcząt.

Syryjska Gwardia Republikańska jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Syrii, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania lub zatrzymania, a także za powszechne stosowanie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023

15.

Office of the Chief of Military Security Affairs (OCMSA) (Biuro Dowódcy ds. Bezpieczeństwa Wojskowego)

 

Miejsce rejestracji: Naypyitaw, Mjanma/Birma

OCMSA jest odpowiedzialne za zarządzanie ośrodkami detencyjnymi i ośrodkami przesłuchań w Mjanmie/Birmie i zajmuje się gromadzeniem danych wywiadowczych.

Pracownicy OCMSA zmuszają kobiety, mężczyzn i członków społeczności LGBTIQ, którzy zostali arbitralnie zatrzymani i poddani przesłuchaniu, do obnażania się, gwałcą ich, poddają elektrowstrząsom, przypalają im genitalia i stosują wobec nich nadmierną przemoc. OCMSA jest zatem zaangażowane w poważne pogwałcenia praw człowieka w Mjanmie/Birmie, w tym arbitralne zatrzymania i tortury, a także w systematyczne i powszechne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023

▼M10

16.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa

Главное Управление Внутренних дел по городу Москве

(pisownia rosyjska)

Adres: 127994, Moscow, 38 Petrovka St., Russia

Tel.: +8 (495) 694-92-29

Strona: https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa obejmuje siły policyjne, śledczych, obiekty penitencjarne, Centrum Zwalczania Ekstremizmu i inne jednostki ochrony porządku publicznego w Moskwie. Kieruje nią Oleg Baranov.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa monitorowała i arbitralnie zatrzymywała niezależnych dziennikarzy i opozycyjnych aktywistów uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa namierzała też i zatrzymywała poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. W tym celu dyrekcja ta stosowała w Moskwie jako narzędzie represji system rozpoznawania twarzy.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania i zatrzymania, za pogwałcenia i naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023

17.

Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa

Департамент Информационных Технологий города Москвы

(pisownia rosyjska)

Adres: (siedziba) Russia, 123100 Moscow, 1-Y Krasnogvardeyskiy Proyezd, 21, bld 1; (faktyczny) Russia, 105064 Moscow Yakovoapostol'skiy Pereulok, 12с1

Tel.: +7 (495) 957-01-31

Faks: +7 (495) 957-75-42

E-mail: dit@mos.ru

Strona: https://www.mos.ru/dit/

Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa opracowuje i stosuje w Moskwie system rozpoznawania twarzy. Dane z systemu departament ten przekazuje jednostkom ochrony porządku publicznego w Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system w Moskwie jako narzędzie represji. Wykorzystywała go do monitorowania i arbitralnego zatrzymywania niezależnych dziennikarzy i działaczy opozycyjnych uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system także do namierzania i zatrzymywania poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania i zatrzymania, za pogwałcenia i naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania

20.7.2023

18.

Ntechlab

Нтехлаб

(pisownia rosyjska)

Adres: 127055, Russia, Moscow, Novolesnaya St., 2, prem. 1/3 (BC „Brigantina Hall”)

Tel.: +7 (499) 110-22-54

E-mail: info@ntechlab.ru

Strona: https://ntechlab.ru/

NtechLab to rosyjska firma zajmująca się technologią rozpoznawania twarzy. Współpracowała z Departamentem Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa w opracowaniu systemu rozpoznawania twarzy w Moskwie. Dane z systemu są przekazywane jednostkom ochrony porządku publicznego w Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system w Moskwie jako narzędzie represji. Wykorzystywała go do monitorowania i arbitralnego zatrzymywania niezależnych dziennikarzy i działaczy opozycyjnych uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system także do namierzania i zatrzymywania poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

NtechLab jest zatem odpowiedzialny za zapewnianie technicznego lub materialnego wsparcia do poważnego pogwałcania praw człowieka w Rosji, w tym do arbitralnych aresztowań i zatrzymań, do pogwałcania i naruszania wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023

19.

Tevian

alias Tekhnologii Videoanaliza LLC

ООО Технологии видеоанализа

(pisownia rosyjska)

Adres: (siedziba) 119634 Moscow, Skulptora Mukhina St. 7, 1st floor, II, room 2B, Russia; (biuro) 119048, Moscow, Efremova St., 10, building 2, Office 11, Russia

Tel.: +7 (917) 531-86-41

Strona: https://tevian.ai

E-mail: info@tevian.ru;

support@tevian.ai

Tevian to firma zajmująca się technologią rozpoznawania twarzy. Współpracowała z Departamentem Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa w opracowaniu systemu rozpoznawania twarzy w Moskwie. Dane z systemu są przekazywane jednostkom ochrony porządku publicznego w Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system w Moskwie jako narzędzie represji. Wykorzystywała go do monitorowania i arbitralnego zatrzymywania niezależnych dziennikarzy i opozycyjnych aktywistów uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system także do namierzania i zatrzymywania poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Tevian jest w związku z tym odpowiedzialny za zapewnianie technicznego lub materialnego wsparcia do poważnego pogwałcania praw człowieka w Rosji, w tym do arbitralnych aresztowań i zatrzymań, do pogwałcania i naruszania wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023

20.

JSC Elektronnaya Moskva

AO „Электронная Москва”

(pisownia rosyjska)

Adres:

(faktyczny) 105064, Moscow, Nizhny Susalny pereulok, building 5, building 19, floor a1, room X, room 1

(siedziba) 105064, Moscow, Nizhny Susalny lane, 5, building 19, floor a1, room X, room 1

(pocztowy) 107078, Moscow, PO Box 185

Tel.: +7 (495) 988-2270

E-mail: e-moskva@e-moskva.ru

Strona: https://www.e-moskva.ru/

Nr INN 7707314029

Elektronnaya Moskva to firma teleinformatyczna stworzona przez rząd Moskwy. Organizowała ona przetargi na dostarczenie oprogramowania do rozpoznawania twarzy, które to oprogramowanie zostało później wykorzystane podczas zakładania systemu rozpoznawania twarzy w Moskwie.

System moskiewski został opracowany i był stosowany przez Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa. Dane z systemu były przekazywane jednostkom ochrony porządku publicznego w Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system w Moskwie jako narzędzie represji. Wykorzystywała go do monitorowania i arbitralnego zatrzymywania niezależnych dziennikarzy i działaczy opozycyjnych uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system także do namierzania i zatrzymywania poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Elektronnaya Moskva jest zatem odpowiedzialna za zapewnianie technicznego lub materialnego wsparcia do poważnego pogwałcania praw człowieka w Rosji, w tym do arbitralnych aresztowań i zatrzymań, do pogwałcania i naruszania wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023

▼B
ZAŁĄCZNIK II

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres na potrzeby powiadomień kierowanych do Komisji

▼M5

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHY

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDIA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

WĘGRY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SZWECJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top