EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0977-20201001

Consolidated text: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/977 z dnia 7 lipca 2020 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 889/2008 i (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do kontroli produkcji produktów ekologicznych w związku z pandemią COVID-19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/977/2020-10-01

02020R0977 — PL — 01.10.2020 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/977

z dnia 7 lipca 2020 r.

wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 889/2008 i (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do kontroli produkcji produktów ekologicznych w związku z pandemią COVID-19

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 217 z 8.7.2020, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1667 z dnia 10 listopada 2020 r.

  L 377

5

11.11.2020
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/977

z dnia 7 lipca 2020 r.

wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 889/2008 i (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do kontroli produkcji produktów ekologicznych w związku z pandemią COVID-19

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 889/2008

1.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 65 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 889/2008, w odniesieniu do podmiotów gospodarczych niskiego ryzyka określonych w ramach procedury oceny ryzyka przeprowadzonej przez właściwy organ lub w stosownych przypadkach przez organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą, jak określono w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w przypadku ograniczeń przemieszczania spowodowanych środkami krajowymi związanymi z pandemią COVID-19 kontrole fizyczne do celów corocznych inspekcji i odnawiania certyfikatów podmiotów prowadzących produkcję ekologiczną mogą zostać zastąpione kontrolami dokumentów. Wspomniane kontrole dokumentów mogą być w razie konieczności przeprowadzane również za pomocą wszelkich dostępnych środków porozumiewania się na odległość w odniesieniu do podmiotów gospodarczych niskiego ryzyka określonych w ramach procedury oceny ryzyka przeprowadzonej przez właściwy organ lub w stosownych przypadkach przez organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą, jak określono w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.
2.  
W odniesieniu do podmiotów gospodarczych innych niż te, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, które chcą przystąpić do systemu produkcji ekologicznej po raz pierwszy, oraz we wszystkich innych przypadkach, takich jak uznawanie z mocą wsteczną, w przypadku ograniczeń przemieszczania spowodowanych środkami krajowymi związanymi z pandemią COVID-19 fizyczna kontrola, o której mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 889/2008, ma miejsce, gdy tylko w danych państwach członkowskich i w kraju trzecim będą mogły zostać wznowione działania w zakresie kontroli i certyfikacji po zakończeniu stosowania środków krajowych związanych z pandemią COVID-19. Do tego czasu kontrole dokumentów do celu corocznej inspekcji, wydawania i odnawiania certyfikatów podmiotów prowadzących produkcję ekologiczną oraz uznawania z mocą wsteczną mogą być przeprowadzane w razie konieczności również za pomocą wszelkich dostępnych środków porozumiewania się na odległość.
3.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 65 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 liczba próbek, które mają zostać pobrane i poddane analizie każdego roku przez jednostkę certyfikującą lub organ kontrolny, odpowiada co najmniej 2 % liczby podmiotów gospodarczych objętych kontrolą tej jednostki lub organu.
4.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 92a ust. 4 akapit drugi zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 889/2008 odpowiedź na powiadomienie dotyczące produktów niezgodnych z wymogami, o której mowa w tym zdaniu, przesyłana jest w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty pierwotnego powiadomienia.
5.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 92c ust. 2 akapit drugi lit. b) rozporządzenia (WE) nr 889/2008 dodatkowe wyrywkowe wizyty kontrolne przeprowadzane zgodnie z art. 65 ust. 4 tego rozporządzenia obejmują 5 % podmiotów gospodarczych objętych umową zgodnie z kategorią ryzyka.
6.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 92c ust. 2 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (WE) nr 889/2008 co najmniej 5 % wszystkich inspekcji i wizyt kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z art. 65 ust. 1 i 4 jest niezapowiedzianych.
7.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 92e rozporządzenia (WE) nr 889/2008 „coroczna inspekcja” jednostki certyfikującej, o której mowa w tym artykule, planowana do dnia ►M1  1 lutego 2021 r. ◄ , może zostać zastąpiona „corocznym audytem nadzorczym”, przeprowadzanym również za pomocą wszelkich dostępnych środków porozumiewania się na odległość, o ile krajowe środki nadzwyczajne w związku z pandemią COVID-19 w danym państwie członkowskim uniemożliwią właściwemu organowi przeprowadzenie tej inspekcji.

Artykuł 2

Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1235/2008

1.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 świadectwo kontroli wystawia odpowiedni organ kontroli lub jednostka certyfikująca poprzez wprowadzenie wszystkich niezbędnych informacji i potwierdzenie pola 18 w zintegrowanym skomputeryzowanym systemie weterynaryjnym (TRACES). Świadectwo kontroli zatwierdza odpowiedni właściwy organ państwa członkowskiego poprzez potwierdzenie pola 20 w systemie TRACES, a wypełnia je pierwszy odbiorca w systemie TRACES.
2.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 podczas sprawdzania przesyłki odpowiedni właściwy organ państwa członkowskiego zatwierdza świadectwo kontroli, potwierdzając pole 20 w systemie TRACES.
3.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 4 akapit pierwszy zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 odpowiedź na powiadomienie dotyczące produktów niewykazujących zgodności, o której mowa w tym zdaniu, przesyłana jest w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty wysłania pierwotnego powiadomienia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2020 r. do dnia ►M1  1 lutego 2021 r. ◄

Art. 1 ust. 1 stosuje się jednak od dnia 1 marca 2020 r. do dnia ►M1  1 lutego 2021 r. ◄

Art. 1 ust. 3, 5 i 6 stosuje się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

W odniesieniu do działań kontrolnych prowadzonych w Chinach niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia ►M1  1 lutego 2021 r. ◄

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich.

Top