EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2018-20210501

Consolidated text: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2018 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2018/2021-05-01

02019R2018 — PL — 01.05.2021 — 002.004


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2018

z dnia 11 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 315 z 5.12.2019, s. 155)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r.

  L 68

62

26.2.2021


sprostowane przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 317, 1.10.2020, s.  40 (2019/2018)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 065, 25.2.2021, s.  90 (2019/2018)

 C3

Sprostowanie, Dz.U. L 309, 2.9.2021, s.  36 (2019/2018)

►C4

Sprostowanie, Dz.U. L 355, 7.10.2021, s.  142 (2021/340)

►C5

Sprostowanie, Dz.U. L 373, 21.10.2021, s.  95 (2019/2018)
▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2018

z dnia 11 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  
W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wymogi dotyczące etykietowania zasilanych sieciowo urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, w tym urządzeń sprzedawanych do chłodzenia artykułów innych niż środki spożywcze.
2.  

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do:

a) 

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które są zasilane wyłącznie ze źródeł energii innych niż energia elektryczna;

b) 

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej niewykorzystujących cyklu sprężania par do chłodzenia;

c) 

komponentów zewnętrznych, takich jak urządzenie skraplające, sprężarki lub urządzenie skraplające wodę, do których szafa zasilana przez agregat zewnętrzny musi zostać podłączona, aby mogła działać;

d) 

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej przetwarzających żywność;

e) 

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej specjalnie zbadanych i zatwierdzonych pod kątem ich zdatności do przechowywania leków lub próbek pobieranych do celów naukowych;

f) 

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej przeznaczonych do sprzedaży i wystawiania żywych środków spożywczych, takich jak urządzenia chłodnicze przeznaczone do sprzedaży i ekspozycji żywych ryb oraz skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych, chłodzone akwaria i zbiorniki z wodą;

g) 

lad sałatkowych;

▼C2

h) 

chłodzonych poziomych lad do wydawania żywności z wbudowanym zasobnikiem przeznaczonych do pracy w temperaturach roboczych chłodzenia;

▼B

i) 

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które nie są wyposażone w zintegrowany układ chłodzący i których działanie opiera się na pobieraniu schłodzonego powietrza wytwarzanego przez zewnętrzny agregat do oziębiania powietrza; nie obejmuje to szaf zasilanych przez agregat zewnętrzny ani chłodniczych automatów sprzedających kategorii 6 określonych w załączniku IV tabela 4;

▼M1

j) 

szaf narożnych/zakrzywionych i karuzelowych;

▼B

k) 

automatów sprzedających, które są przeznaczone do pracy w temperaturach roboczych mrożenia;

l) 

lad do wydawania ryb z kruszonym lodem;

m) 

szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 2015/1095;

n) 

urządzeń do przechowywania wina i minibarów.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) 

„urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej” oznacza szafę izolowaną z co najmniej jedną komorą, w której panują warunki o konkretnej kontrolowanej temperaturze, chłodzoną poprzez naturalną lub wymuszoną konwekcję przy wykorzystaniu co najmniej jednego sposobu zużycia energii i która jest przeznaczona do prezentowania i sprzedaży klientom – z opcją wspomaganego wydawania lub bez takiej opcji – środków spożywczych i innych artykułów przechowywanych w określonej temperaturze niższej niż temperatura otoczenia, bezpośrednio przez otwarte boki lub przez przynajmniej jedne drzwi lub przynajmniej jedną szufladę, uwzględniając urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej z przestrzeniami wykorzystywanymi do przechowywania środków spożywczych i innych artykułów niedostępnych dla klientów, oraz wyłączając minibary i urządzenia do przechowywania wina;

2) 

„środki spożywcze” oznaczają żywność, składniki, napoje, w tym wino, i inne artykuły przeznaczone do spożycia, wymagające schłodzenia do określonych temperatur;

3) 

„urządzenie skraplające” oznacza produkt, który łączy przynajmniej jedną sprężarkę napędzaną elektrycznie i jeden skraplacz i który jest zdolny do schładzania i stałego utrzymywania niskiej lub średniej temperatury we wnętrzu urządzenia lub układu chłodniczego przy wykorzystaniu – po uprzednim podłączeniu do wyparownika i do urządzenia rozprężającego – cyklu sprężania pary, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 2015/1095;

4) 

„szafa zasilana przez agregat zewnętrzny” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej fabrycznie zmontowane z komponentów, które do pełnienia funkcji urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej musi być dodatkowo podłączone do komponentów zewnętrznych (urządzenia skraplającego, sprężarki lub urządzenia skraplającego wodę), które nie stanowią integralnej części szafy;

5) 

„urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przetwarzające żywność” oznaczają urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej specjalnie zbadane i zatwierdzone pod kątem przetwarzania żywności, takie jak maszyny do produkcji lodów, chłodnicze automaty sprzedające wyposażone w mikrofalówki lub maszyny do produkcji lodu; zakres tej definicji nie obejmuje urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej wyposażonych w jedną komorę zaprojektowaną specjalnie do przetwarzania żywności, której pojemność stanowi mniej niż 20 % pojemności netto urządzenia;

6) 

„pojemność netto” oznacza, wyrażoną w decymetrach sześciennych (dm3) lub litrach (l), część pojemności brutto dowolnej komory, która pozostaje po odjęciu pojemności komponentów i przestrzeni nienadających się do przechowywania lub ekspozycji środków spożywczych i innych artykułów;

7) 

„pojemność brutto” oznacza, wyrażoną w decymetrach sześciennych (dm3) lub litrach (l), pojemność w obrębie wewnętrznej części komory, bez wyposażenia wewnętrznego oraz przy zamkniętych drzwiach lub wieku;

8) 

„specjalnie zbadany i zatwierdzony” oznacza, że produkt spełnia wszystkie poniższe wymogi:

a) 

został specjalnie zaprojektowany i zbadany pod względem wspomnianych warunków użytkowania lub zastosowań, zgodnie ze wspomnianym prawodawstwem unijnym lub powiązanymi aktami prawnymi, odpowiednimi przepisami państwa członkowskiego lub odpowiednimi normami europejskimi lub międzynarodowymi;

b) 

posiada dołączony dowód, który należy dołączyć do dokumentacji technicznej w postaci certyfikatu, znaku homologacji typu lub sprawozdania z badania, potwierdzający, że dany produkt został zatwierdzony specjalnie do użytku we wspomnianych warunkach użytkowania lub zastosowaniach;

c) 

jest wprowadzany do obrotu specjalnie z myślą o danym warunku operacyjnym lub zastosowaniu, czego dowodzą co najmniej dokumentacja techniczna, informacje dotyczące produktu oraz wszelkie materiały reklamowe lub marketingowe;

9) 

„lada sałatkowa” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej z przynajmniej jednymi drzwiami lub jedną szufladą o froncie ustawionym w płaszczyźnie pionowej, posiadające w górnej powierzchni wycięcia, w które można włożyć pojemniki do przechowywania tymczasowego umożliwiające łatwy dostęp do przechowywanych środków spożywczych, takich jak dodatki do pizzy lub składniki sałatek;

10) 

„chłodzona pozioma lada do wydawania żywności z wbudowanym zasobnikiem” oznacza szafę poziomą przeznaczoną do wspomaganego wydawania, która posiada zasobnik chłodu, którego pojemność wynosi co najmniej 100 litrów (l) na metr (m) długości i który jest zwykle umieszczany u podstawy lady do wydawania żywności;

11) 

„szafa pozioma” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które posiada poziomą przestrzeń ekspozycyjną otwieraną i dostępną od góry;

12) 

„temperatura robocza chłodzenia” oznacza temperaturę między -3,5 °C a 15 °C w przypadku urządzeń wyposażonych w systemy zarządzania energią w celu oszczędzania energii oraz między -3,5 °C a 10 °C w przypadku urządzeń, które nie są wyposażone w te systemy;

13) 

„temperatura robocza” oznacza temperaturę znamionową wewnątrz komory w trakcie badania;

14) 

„chłodniczy automat sprzedający” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przeznaczone do przyjmowania płatności lub żetonów od klientów, a następnie wydawania schłodzonych środków spożywczych i innych artykułów bez pomocy obsługi na miejscu;

▼M1

15) 

„szafa narożna/zakrzywiona” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej stosowane w celu osiągnięcia geometrycznej ciągłości między dwiema szafami podłużnymi, które są ustawione względem siebie pod kątem lub które tworzą krzywą. Szafa narożna/zakrzywiona nie posiada widocznej osi wzdłużnej ani długości, ponieważ ma jedynie kształt wypełnienia (tj. kształt klina lub podobny) i z założenia nie ma funkcjonować jako samodzielne urządzenie chłodzące. Oba brzegi szafy narożnej/zakrzywionej są ustawione do siebie pod kątem od 30° do 90°;

▼B

16) 

„temperatura robocza mrożenia” oznacza temperaturę poniżej -12 stopni Celsjusza (°C);

17) 

„lada do wydawania ryb z kruszonym lodem” oznacza szafę do poziomego wspomaganego wydawania, zaprojektowaną i sprzedawaną specjalnie do ekspozycji świeżych ryb. Lada ta charakteryzuje się umieszczoną w jej wierzchniej części warstwą kruszonego lodu, która służy utrzymaniu temperatury eksponowanych świeżych ryb; lada posiada także wbudowany odpływ;

18) 

„urządzenie do przechowywania wina” oznacza urządzenie chłodnicze posiadające jedynie jeden rodzaj komory do przechowywania wina, pozwalające na precyzyjną regulację temperatury przechowywania i temperatury docelowej oraz wyposażone w rozwiązania antywibracyjne, jak określono w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/2016;

19) 

„komora” oznacza zamkniętą przestrzeń w urządzeniu chłodniczym z funkcją sprzedaży bezpośredniej, która jest oddzielona od innych komór ścianką, pojemnikiem lub podobną strukturą, i która jest bezpośrednio dostępna przez co najmniej jedne drzwi zewnętrzne i może być podzielona na podkomory. Do celów niniejszego rozporządzenia pojęcie „komora” odnosi się zarówno do komór, jak i podkomór, o ile nie wskazano inaczej;

20) 

„drzwi zewnętrzne” są częścią urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej, która może być przesunięta lub usunięta, aby umożliwić przynajmniej przełożenie ładunku z zewnątrz do wnętrza urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej lub z wnętrza na zewnątrz;

21) 

„podkomora” oznacza wydzieloną w komorze przestrzeń, w której panuje inny zakres temperatur roboczych niż w komorze, w której się ona znajduje;

22) 

„minibar” oznacza urządzenie chłodnicze o pojemności całkowitej nieprzekraczającej 60 l przeznaczone głównie do przechowywania i sprzedaży środków spożywczych w pokojach hotelowych i podobnych miejscach, jak określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2016;

23) 

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej;

24) 

„wskaźnik efektywności energetycznej” (EEI) oznacza, wyrażony w procentach, wskaźnik liczbowy względnej efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej, wyrażony w wartościach procentowych (%) i obliczony zgodnie z załącznikiem IV pkt 2;

▼M1

25) 

„szafa karuzelowa” oznacza szafę stosowaną w supermarketach, o kształcie zaokrąglonym/okrągłym, która może być zainstalowana jako samodzielne urządzenie lub jako element łączący dwie liniowe szafy stosowane w supermarketach. Szafy karuzelowe mogą być również wyposażone w układ obrotowy, który pozwala wyeksponować środki spożywcze ze wszystkich stron;

26) 

„szafa stosowana w supermarketach” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przeznaczone do sprzedaży i ekspozycji środków spożywczych i innych artykułów w zastosowaniach obecnych w handlu detalicznym, np. w supermarketach. Chłodziarki napojów, chłodnicze automaty sprzedające, witryny do lodów gałkowych i zamrażarki do lodów nie są uznawane za szafy stosowane w supermarketach.

▼B

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

1.  

Dostawcy dopilnowują, aby:

a) 

każde urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej było dostarczane wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format określony w załączniku III;

▼M1

b) 

do ogólnodostępnej części bazy danych o produktach wprowadzane były wartości parametrów zawarte w karcie informacyjnej produktu, określone w załączniku V;

▼B

c) 

na specjalne żądanie dystrybutora, karta informacyjna produktu została udostępniona w formie drukowanej;

d) 

treść dokumentacji technicznej, określona w załączniku VI, została wprowadzona do bazy danych o produktach;

e) 

wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

f) 

wszelkie promocyjne materiały techniczne lub inne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej, w tym promocyjne materiały techniczne lub inne materiały promocyjne w internecie, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tego modelu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikami VII i VIII;

g) 

dystrybutorom każdego modelu urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej udostępniono etykietę elektroniczną w formacie określonym w załączniku III oraz uwzględniającą informacje określone w załączniku III;

h) 

dystrybutorom każdego modelu urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej udostępniono elektroniczną kartę informacyjną produktu określoną w załączniku V.

2.  
Klasy efektywności energetycznej ustala się na podstawie wskaźnika efektywności energetycznej obliczonego zgodnie z załącznikiem II.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby:

a) 

każde urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej było zaopatrzone w punkcie jego sprzedaży, w tym na targach, w dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) etykietę, umieszczoną w taki sposób, w przypadku urządzeń do zabudowy, aby była wyraźnie widoczna, a w przypadku innych urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna na zewnętrznej powierzchni przedniej lub górnej urządzenia chłodniczego;

b) 

w przypadku sprzedaży na odległość etykieta i karta informacyjna produktu zostały dostarczone zgodnie z załącznikami VII i VIII;

c) 

wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, w tym w internecie, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikami VII i VIII;

d) 

wszelkie promocyjne materiały techniczne lub inne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej, w tym promocyjne materiały techniczne lub inne materiały promocyjne w internecie, w których opisano jego konkretne parametry techniczne, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tego modelu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikami VII i VIII.

Artykuł 5

Obowiązki internetowych platform hostingowych

W przypadku gdy dostawca usług hostingowych, o którym mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31/WE, dopuszcza bezpośrednią sprzedaż urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej za pośrednictwem swojej strony internetowej, umożliwia on pokazanie etykiety elektronicznej i elektronicznej karty produktu dostarczonych przez sprzedawcę na mechanizmie wyświetlania zgodnie z przepisami załącznika VIII i informuje sprzedawcę o obowiązku wyświetlania tych informacji.

Artykuł 6

Metody pomiaru

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarów i obliczeń, zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 7

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Przy wykonywaniu kontroli na potrzeby nadzoru rynku, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji opisaną w załączniku IX.

Artykuł 8

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu, w tym, w stosownych przypadkach, projekt wniosku dotyczącego zmian, Forum Konsultacyjnemu nie później niż do dnia 25 grudnia 2023 r. W powyższym przeglądzie dokonuje się oceny, m.in.:

a) 

klas efektywności energetycznej;

b) 

możliwości uwzględnienia aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym;

c) 

wykonalności dopracowania klasyfikacji produktów, m.in. z uwzględnieniem różnicy między szafami zasilanymi przez agregat wewnętrzny a szafami zasilanymi przez agregat zewnętrzny.

Artykuł 9

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

▼M1

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2021 r., z wyjątkiem obowiązku zapewnienia klasy efektywności energetycznej dla parametrów źródła światła, o których mowa w załączniku V, tabela 10, część 5, który to obowiązek stosuje się od dnia 1 marca 2022 r.

▼B

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników

Stosuje się następujące definicje:

1) 

„chłodziarka napojów” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej zaprojektowane w celu schładzania w określonym tempie zapakowanych niepsujących się napojów, z wykluczeniem win, ładowanych w temperaturze otoczenia w celu ich sprzedaży w określonych temperaturach niższych od temperatury otoczenia. Chłodziarka napojów zapewnia możliwość uzyskania dostępu do napojów bezpośrednio przez otwarte boki urządzenia lub przez przynajmniej jedne drzwi lub przynajmniej jedną szufladę. Temperatura wewnątrz chłodziarki może wzrastać w okresach braku popytu w celu zaoszczędzenia energii, biorąc pod uwagę fakt, że napoje się nie psują;

2) 

„zamrażarka do lodów” oznacza zamkniętą szafę poziomą służącą do przechowywania lub ekspozycji i sprzedaży opakowanych lodów, w przypadku której konsumenci uzyskują dostęp do opakowanych lodów przez otwieranie nieprzezroczystej lub przezroczystej pokrywy od góry, o pojemności netto ≤ 600 litrów (l) oraz – wyłącznie w przypadku zamrażarek do lodów o przezroczystej pokrywie – o wartości współczynnika pojemności netto podzielonej przez całkowitą powierzchnię ekspozycji TDA ≥ 0,35 metra (m);

3) 

„przezroczysta pokrywa” oznacza drzwi wykonane z przezroczystego materiału obejmującego co najmniej 75 % powierzchni drzwi, przez które użytkownik końcowy może wyraźnie zobaczyć artykuły znajdujące się wewnątrz;

4) 

„całkowita powierzchnia ekspozycji” (TDA) oznacza, wyrażaną w metrach kwadratowych (m2), całkowitą widoczną powierzchnię obszaru, na którym wyeksponowano środki spożywcze i inne artykuły, uwzględniając obszar widoczny przez przeszklenie, określaną jako suma rzutu powierzchni poziomych i pionowych pojemności netto;

5) 

„fotokod (kod” QR) oznacza matrycowy kod kreskowy zawarty na etykiecie energetycznej modelu produktu, który umożliwia dostęp do informacji o tym modelu w publicznej części bazy danych o produktach;

6) 

„roczne zużycie energii” (AE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach na rok (kWh/r), średnie dzienne zużycie energii pomnożone przez 365 (dni w roku), obliczane zgodnie z załącznikiem IV pkt 2 lit. b);

7) 

„dzienne zużycie energii” (Edaily ) oznacza, wyrażoną w kilowatogodzinach na dzień (kWh/24h), energię elektryczną zużywaną przez urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przez 24 godziny w warunkach odniesienia;

8) 

„standardowe roczne zużycie energii” (SAE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach na rok (kWh/r), referencyjne roczne zużycie energii przez urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, obliczane zgodnie z załącznikiem IV pkt 2 lit. c);

9) 

„M” i „N” oznaczają parametry modelowania uwzględniające całkowitą powierzchnię ekspozycji lub zależność zużycia energii od pojemności, których wartości określono w załączniku IV tabela 3;

10) 

„współczynnik temperatury” (C) oznacza współczynnik korygujący uwzględniający różnicę pod względem temperatury roboczej;

11) 

„współczynnik klasy klimatycznej” (CC) oznacza współczynnik korygujący uwzględniający różnicę w warunkach otoczenia, dla których zaprojektowano dane urządzenie chłodnicze;

12) 

„P” oznacza współczynnik korygujący uwzględniający różnice między szafą zasilaną przez agregat wewnętrzny a szafą zasilaną przez agregat zewnętrzny;

13) 

„szafa zasilana przez agregat wewnętrzny” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które posiada wbudowany układ chłodniczy zawierający sprężarkę i urządzenie skraplające;

14) 

„witryna do lodów gałkowych” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej umożliwiające przechowywanie lodów, ich eksponowanie i nabieranie za pomocą łyżki do lodów w ustalonych granicach temperatur określonych w załączniku IV tabela 4;

15) 

„szafa pionowa” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które posiada pionową lub pochyloną otwieraną witrynę;

16) 

„szafa półpionowa” oznacza szafę pionową wyposażoną w pionową lub pochyloną otwieraną witrynę, której całkowita wysokość nie przekracza 1,5 metra (m);

17) 

„szafa kombinowana” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej łączące kierunki ekspozycji i otwierania typowe dla szaf pionowych i poziomych;

▼M1

18) 

„wartości deklarowane” oznaczają wartości podane przez dostawcę dla parametrów technicznych określonych, obliczonych lub zmierzonych zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369 oraz zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) i załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia na potrzeby weryfikacji zgodności przeprowadzanej przez organy państwa członkowskiego.

▼B

19) 

„chłodziarka” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które stale utrzymuje temperaturę produktów przechowywanych w szafie w temperaturze roboczej chłodzenia;

20) 

„zamrażarka” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które stale utrzymuje temperaturę produktów przechowywanych w szafie w temperaturze roboczej mrożenia;

21) 

„szafa rolkowa” oznacza szafę stosowaną w supermarketach umożliwiającą eksponowanie towarów bezpośrednio na paletach lub rolkach, które mogą być umieszczane w szafie poprzez ich podnoszenie, obracanie lub usunięcie dolnej przedniej części, jeżeli ją zainstalowano;

22) 

„pakiet M” oznacza pakiet badawczy wyposażony w urządzenie do pomiaru temperatury;

23) 

„automat sprzedający wielotemperaturowy” oznacza chłodniczy automat sprzedający składający się z co najmniej dwóch komór o różnych temperaturach roboczych;

24) 

„mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

25) 

„ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

26) 

„wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub zbioru danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

27) 

„tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywa dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.
ZAŁĄCZNIK II

Klasy efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej ustala się na podstawie jego współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1.Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej:

Klasa efektywności energetycznej

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

EEI urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej ustala się zgodnie z załącznikiem IV pkt 2.
ZAŁĄCZNIK III

Etykieta dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej

1.   ETYKIETA DLA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH Z FUNKCJĄ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ, Z WYJĄTKIEM CHŁODZIAREK NAPOJÓW I ZAMRAŻAREK DO LODÓW

1.1.   Etykieta:

image

1.2.   Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I. 

kod QR;

II. 

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III. 

identyfikator modelu u dostawcy;

IV. 

skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V. 

klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z załącznikiem II;

VI. 

AE wyrażone w kWh na rok i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

VII. 

— 
w przypadku chłodniczych automatów sprzedających: suma pojemności netto wszystkich komór o temperaturach roboczych chłodzenia, wyrażona w litrach (l) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej,
— 
w przypadku wszystkich innych urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej: suma powierzchni ekspozycji o temperaturach roboczych chłodzenia wyrażona w metrach kwadratowych (m2) i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku,
— 
w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej nie obejmuje ona komór o temperaturach roboczych chłodzenia: pomija się piktogram i wartości w litrach (l) lub w metrach kwadratowych (m2) w ppkt VII;
VIII. 

— 
w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej z wszystkimi komorami o temperaturze roboczej chłodzenia o tej samej klasie temperatury, z wyjątkiem chłodniczych automatów sprzedających:
— 
temperatura na górze: najwyższa temperatura najcieplejszego pakietu M komory (komór) o temperaturach roboczych chłodzenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 4,
— 
temperatura na dole: najniższa temperatura najzimniejszego pakietu M komory (komór) o temperaturach roboczych chłodzenia w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej lub najwyższa temperatura minimalna najcieplejszego pakietu M komory (komór) o temperaturach roboczych chłodzenia w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z tabelą 4,
— 
w przypadku chłodniczych automatów sprzedających:
— 
temperatura na górze: maksymalna zmierzona temperatura produktu w komorze (komorach) o temperaturach roboczych chłodzenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 4,
— 
temperatura na dole: temperaturę pomija się,
— 
w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które nie zawierają komór o temperaturach roboczych chłodzenia, piktogram oraz wartości w stopniach Celsjusza (°C), o których mowa w pkt VIII, pomija się;
IX. 

— 
w przypadku wszystkich urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, z wyłączeniem automatów sprzedających: suma powierzchni ekspozycji o temperaturach roboczych mrożenia wyrażona w metrach kwadratowych (m2) i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku,
— 
w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej nie obejmuje ona komór o temperaturach roboczych mrożenia: pomija się piktogram i wartości w metrach kwadratowych (m2) w ppkt IX;
X. 

— 
w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej z wszystkimi komorami o temperaturach roboczych mrożenia o tej samej klasie temperatury, z wyjątkiem chłodniczych automatów sprzedających:
— 
temperatura na górze: najwyższa temperatura najcieplejszego pakietu M komory (komór) o temperaturach roboczych mrożenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 4,
— 
temperatura na dole: najniższa temperatura najzimniejszego pakietu M komory (komór) o temperaturach roboczych mrożenia w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej lub najwyższa temperatura minimalna najcieplejszego pakietu M komory (komór) o temperaturach roboczych mrożenia w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z tabelą 4,
— 
w przypadku chłodniczych automatów sprzedających:
— 
temperatura na górze: maksymalna zmierzona temperatura produktu w komorze (komorach) o temperaturach roboczych mrożenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 4,
— 
temperatura na dole: temperaturę pomija się,
— 
w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej nie obejmuje ona komór o temperaturach roboczych mrożenia: pomija się piktogram i wartości w stopniach Celsjusza (°C) w ppkt X;
XI. 

numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/2018”.

2.   ETYKIETA DLA CHŁODZIAREK NAPOJÓW

2.1.   Etykieta:

image

2.2.   Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I. 

kod QR;

II. 

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III. 

identyfikator modelu u dostawcy;

IV. 

skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V. 

klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z załącznikiem II;

VI. 

AE wyrażone w kWh na rok i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

VII. 

suma pojemności brutto wszystkich komór o temperaturach roboczych chłodzenia, wyrażona w litrach (l) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej;

VIII. 

najwyższa średnia temperatura komory spośród wszystkich komór o temperaturach roboczych chłodzenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 5;

IX. 

najcieplejsza temperatura otoczenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 6;

X. 

numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/2018”.

3.   ETYKIETA DLA ZAMRAŻAREK DO LODÓW:

3.1.   Etykieta:

image

3.2.   Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I. 

kod QR;

II. 

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III. 

identyfikator modelu u dostawcy;

IV. 

skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V. 

klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z załącznikiem II;

VI. 

AE wyrażone w kWh na rok i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

VII. 

suma pojemności netto wszystkich komór o temperaturach roboczych mrożenia, wyrażona w litrach (l) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej;

VIII. 

najwyższa średnia temperatura komory spośród wszystkich komór o temperaturach roboczych mrożenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 7;

IX. 

maksymalna temperatura otoczenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 8;

X. 

numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/2018”.

4.   WZORY ETYKIETY

4.1.   Wzór etykiety dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, z wyjątkiem chłodziarek napojów i zamrażarek do lodów: