EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2016-20230930

Consolidated text: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2016 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2016/2023-09-30

02019R2016 — PL — 30.09.2023 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2016

z dnia 11 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 315 z 5.12.2019, s. 102)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r.

  L 68

62

26.2.2021

►M2

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/2048 z dnia 4 lipca 2023 r.

  L 236

1

26.9.2023


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 050, 24.2.2020, s.  21 (2019/2016)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 068, 26.2.2021, s.  230 (2019/2016)

►C3

Sprostowanie, Dz.U. L 355, 7.10.2021, s.  142 (2021/340)
▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2016

z dnia 11 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  
W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono wymogi dotyczące etykietowania zasilanych sieciowo urządzeń chłodniczych o pojemności większej niż 10 l i mniejszej lub równej 1 500 l oraz zapewniania dodatkowych informacji o produkcie.
2.  

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do:

▼C2

a) 

szaf chłodniczych lub mroźniczych i schładzarek lub zamrażarek szokowych, z wyjątkiem profesjonalnych zamrażarek skrzyniowych;

▼B

b) 

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej;

c) 

przenośnych urządzeń chłodniczych;

d) 

urządzeń, których podstawową funkcją nie jest przechowywanie środków spożywczych w drodze zamrażania.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) 

„sieć” lub „sieć elektryczna” oznacza sieć dostarczającą energię z sieci prądu przemiennego o napięciu 230 (± 10 %) woltów i częstotliwości 50 Hz;

2) 

„urządzenie chłodnicze” oznacza izolowaną szafę przechowalniczą z co najmniej jedną komorą, w której panują warunki o konkretnej kontrolowanej temperaturze, chłodzoną poprzez naturalną lub wymuszoną konwekcję, w której chłodzenie jest wynikiem co najmniej jednego sposobu zużycia energii;

3) 

„komora” oznacza zamkniętą przestrzeń w urządzeniu chłodniczym, która jest oddzielona od innych komór ścianką, pojemnikiem lub podobną strukturą, i która jest bezpośrednio dostępna przez co najmniej jedne drzwi zewnętrzne i może być podzielona na podkomory. Do celów niniejszego rozporządzenia pojęcie „komora” odnosi się zarówno do komór, jak i podkomór, o ile nie wskazano inaczej;

4) 

„drzwi zewnętrzne” jest to część szafy, która może być przesunięta lub usunięta, aby umożliwić przynajmniej przełożenie ładunku z zewnątrz do wnętrza szafy przechowalniczej lub z wnętrza na zewnątrz;

5) 

„podkomora” oznacza wydzieloną w komorze przestrzeń, w której panuje inny zakres temperatur roboczych niż w komorze, w której się ona znajduje;

6) 

„pojemność całkowita” (V) oznacza, wyrażoną w dm3 lub litrach, objętość przestrzeni wewnętrznej urządzenia chłodniczego, równą sumie pojemności komór;

7) 

„pojemność komory” (Vc ) oznacza, wyrażoną w dm3 lub litrach, objętość przestrzeni wewnątrz komory;

8) 

„szafa chłodnicza lub mroźnicza” oznacza izolowane urządzenie chłodnicze łączące przynajmniej jedną komorę dostępną przez przynajmniej jedne drzwi lub przynajmniej jedną szufladę, zdolne do stałego utrzymywania temperatury środków spożywczych w przepisanych granicach w temperaturze roboczej chłodzenia lub mrożenia, wykorzystujące cykl sprężania par i przeznaczone do przechowywania środków spożywczych w środowisku innym niż gospodarstwo domowe, ale nieprzeznaczone do prezentacji lub udostępniania takich środków klientom, jak zdefiniowano w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1095 ( 1 );

9) 

„schładzarka lub zamrażarka szokowa” oznacza izolowane urządzenie chłodnicze przeznaczone głównie do szybkiego obniżania temperatury gorącej żywności do poziomu poniżej 10 °C w przypadku schładzania i poniżej -18 °C w przypadku mrożenia, jak zdefiniowano w rozporządzeniu (UE) 2015/1095;

10) 

„profesjonalna zamrażarka skrzyniowa” oznacza zamrażarkę, w której komory dostępne są od góry urządzenia lub w której występują zarówno komory otwierane od góry, jak i komory pionowe, ale w przypadku której pojemność brutto komór otwieranych od góry przekracza 75 % całkowitej pojemności brutto urządzenia, używaną do przechowywania środków spożywczych w środowisku innym niż gospodarstwo domowe;

11) 

„zamrażarka” oznacza urządzenie chłodnicze wyposażone jedynie w komory czterogwiazdkowe;

12) 

„komora zamrażarki” lub „komora czterogwiazdkowa” oznacza komorę mroźną o temperaturze docelowej i warunkach przechowywania -18 °C, która spełnia wymogi w zakresie zdolności zamrażania;

13) 

„komora mroźna” oznacza rodzaj komory o docelowej temperaturze nie wyższej niż 0 °C; jest to komora bezgwiazdkowa, jedno-, dwu-, trzy- lub czterogwiazdkowa w załączniku IV tabela 3;

14) 

„rodzaj komory” oznacza zadeklarowany rodzaj komory zgodnie z parametrami wydajności chłodzenia Tmin, Tmax, Tc oraz innymi parametrami określonymi w załączniku IV tabela 3;

15) 

„temperatura docelowa” (Tc) oznacza temperaturę znamionową panującą wewnątrz komory podczas testów, jak określono w załączniku IV tabela 3, odnosi się ona do maksymalnej temperatury badania zużycia energii i jest wyrażona jako średnia w funkcji czasu oraz z pomiarów z zestawu czujników;

16) 

„temperatura minimalna” (Tmin) oznacza minimalną temperaturę w komorze podczas przechowywania w ramach badania, jak określono w załączniku IV tabela 3;

17) 

„temperatura maksymalna” (Tmax) oznacza maksymalną temperaturę w komorze podczas przechowywania w ramach badania, jak określono w załączniku IV tabela 3;

18) 

„komora bezgwiazdkowa” i „komora do wytwarzania lodu” oznaczają komorę mroźną o docelowej temperaturze i warunkach przechowywania 0 °C, jak określono w załączniku IV tabela 3;

19) 

„komora jednogwiazdkowa” oznacza komorę mroźną o docelowej temperaturze i warunkach przechowywania -6 °C, jak określono w załączniku IV tabela 3;

20) 

„komora dwugwiazdkowa” oznacza komorę mroźną o docelowej temperaturze i warunkach przechowywania -12 °C, jak określono w załączniku IV tabela 3;

21) 

„komora trzygwiazdkowa” oznacza komorę mroźną o docelowej temperaturze i warunkach przechowywania -18 °C, jak określono w załączniku IV tabela 3;

▼C2

22) 

„urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej” oznacza urządzenie chłodnicze wykorzystywane do prezentowania i sprzedaży klientom produktów przechowywanych w określonej temperaturze niższej niż temperatura otoczenia, dostępnych bezpośrednio przez otwarte boki lub przez co najmniej jedne drzwi lub szuflady bądź oba te elementy, w tym również szafy z przestrzeniami wykorzystywanymi do przechowywania lub wspomaganego wydawania produktów niedostępnych dla klientów, z wyłączeniem minibarów i urządzeń do przechowywania wina, jak określono w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/2024 ( 2 );

▼B

23) 

„minibar” oznacza urządzenie chłodnicze o pojemności całkowitej nieprzekraczającej 60 l przeznaczone głównie do przechowywania i sprzedaży środków spożywczych w pokojach hotelowych i podobnych miejscach;

▼C2

24) 

„urządzenie do przechowywania wina” oznacza dedykowane urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania wina z precyzyjną regulacją temperatury dla warunków przechowywania oraz temperatury docelowej komory do przechowywania wina, jak określono w załączniku IV tabela 3, wyposażone w rozwiązania antywibracyjne;

▼B

25) 

„dedykowane urządzenie chłodnicze” oznacza urządzenie chłodnicze wyposażone w tylko jeden rodzaj komory;

26) 

„komora do przechowywania wina” oznacza komorę niemroźną o temperaturze docelowej 12 °C, wilgotności wewnętrznej w zakresie od 50 % do 80 % i warunkach przechowywania mieszczących się w zakresie od 5 °C do 20 °C, jak określono w załączniku IV tabela 3;

27) 

„komora niemroźna” oznacza rodzaj komory o docelowej temperaturze nie niższej niż 4 °C; tj. komorę spiżarnię, komorę do przechowywania wina, komorę piwniczną lub komorę do przechowywania świeżej żywności o warunkach przechowywania i temperaturach docelowych określonych w załączniku IV tabela 3;

28) 

„komora spiżarnia” oznacza komorę niemroźną o temperaturze docelowej 17 °C i warunkach przechowywania mieszczących się w zakresie od 14 °C do 20 °C, jak określono w załączniku IV tabela 3;

29) 

„komora piwniczna” oznacza komorę niemroźną o temperaturze docelowej 12 °C i warunkach przechowywania mieszczących się w zakresie od 2 °C do 14 °C, jak określono w załączniku IV tabela 3;

30) 

„komora do przechowywania świeżej żywności” oznacza komorę niemroźną o temperaturze docelowej 4 °C i warunkach przechowywania mieszczących się w zakresie od 0 °C do 8 °C, jak określono w załączniku IV tabela 3;

▼M1

31) 

„przenośne urządzenie chłodnicze” oznacza urządzenie chłodnicze, które może być używane w przypadku braku dostępu do sieci elektrycznej, które wykorzystuje energię elektryczną o bardzo niskim napięciu (< 120 V DC) lub paliwo, bądź oba te źródła, do realizacji funkcji chłodzenia, w tym urządzenie chłodnicze, które, oprócz wykorzystywania energii elektrycznej o bardzo niskim napięciu lub paliwa, bądź obu tych źródeł, może być zasilane sieciowo za pomocą konwertera AC/DC kupowanego oddzielnie. Urządzenie wprowadzane do obrotu z konwerterem AC/DC nie jest przenośnym urządzeniem chłodniczym;

▼B

32) 

„środki spożywcze” oznaczają żywność, składniki, napoje, w tym wino, i inne artykuły przeznaczone do spożycia, wymagające schłodzenia do określonych temperatur;

33) 

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie urządzenia chłodnicze są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej.

34) 

„urządzenie do zabudowy” oznacza urządzenie chłodnicze, które zostało zaprojektowane, przebadane i jest sprzedawane wyłącznie w celu:

a) 

zamontowania w szafkach lub do obudowania (z góry, z dołu i po bokach) panelami;

b) 

stabilnego przymocowania do boków, górnej lub dolnej części szafek lub paneli; oraz

c) 

wyposażenia w fabrycznie wykonany front będący jego integralną częścią lub zamocowania na nim wykonanego na zamówienie przedniego panelu;

35) 

„wskaźnik efektywności energetycznej” (EEI) oznacza, wyrażony w procentach, wskaźnik liczbowy względnej efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego, jak określono w załączniku IV pkt 5;

Na potrzeby załączników dodatkowe definicje określono w załączniku I.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

1.  

Dostawcy dopilnowują, aby:

a) 

każde urządzenie chłodnicze było dostarczane wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format określony w załączniku III;

▼M1

b) 

do ogólnodostępnej części bazy danych o produktach wprowadzane były wartości parametrów zawarte w karcie informacyjnej produktu, określone w załączniku V;

▼B

c) 

na specjalne żądanie sprzedawcy, karta informacyjna produktu została udostępniona w formie drukowanej;

d) 

treść dokumentacji technicznej, określona w załączniku VI, została wprowadzona do bazy danych produktów;

e) 

wszelkie reklamy wizualne konkretnych modeli urządzeń chłodniczych zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII i VIII;

f) 

wszelkie promocyjne materiały techniczne dotyczące konkretnego modelu urządzeń chłodniczych, w tym promocyjne materiały techniczne w internecie, w których opisano jego konkretne parametry techniczne, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tego modelu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

g) 

dystrybutorom każdego modelu urządzenia chłodniczego udostępniono etykietę elektroniczną w formacie określonym w załączniku III oraz uwzględniającą informacje określone w załączniku III;

h) 

sprzedawcom każdego modelu urządzenia chłodniczego udostępniono elektroniczną kartę informacyjną produktu określoną w załączniku V.

▼C2

2.  
Klasy efektywności energetycznej ustala się na podstawie wskaźnika efektywności energetycznej obliczonego zgodnie z załącznikiem II.

▼B

Artykuł 4

Obowiązki sprzedawców

Sprzedawcy zapewniają, aby:

a) 

każde urządzenie chłodnicze było zaopatrzone w punkcie sprzedaży, w tym na targach, w dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) etykietę, umieszczoną w taki sposób, w przypadku urządzeń do zabudowy, aby była wyraźnie widoczna, a w przypadku wszystkich pozostałych urządzeń chłodniczych w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna na zewnętrznej powierzchni przedniej lub górnej urządzenia chłodniczego;

b) 

w przypadku sprzedaży na odległość etykieta i karta informacyjna produktu były dostarczane zgodnie z załącznikami VII i VIII;

c) 

wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu urządzeń chłodniczych, w tym w internecie, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

d) 

wszelkie promocyjne materiały techniczne dotyczące konkretnego modelu urządzenia chłodniczego, w tym promocyjne materiały techniczne w internecie, w których opisano jego konkretne parametry techniczne, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tego modelu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

Artykuł 5

Obowiązki internetowych platform hostingowych

W przypadku gdy dostawca usług hostingowych, o którym mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31/WE, zezwala na sprzedaż urządzeń chłodniczych przez swoją stroną internetową, dostawca ten ma obowiązek umożliwić prezentację etykiety elektronicznej i elektronicznej karty informacyjnej produktu udostępnionych przez sprzedawcę na mechanizmie wyświetlania zgodnie z przepisami załącznika VIII i ma obowiązek poinformować sprzedawcę o obowiązku ich wyświetlenia.

Artykuł 6

Metody pomiaru

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarów i obliczeń, zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 7

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Przy wykonywaniu kontroli na potrzeby nadzoru rynku, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji opisaną w załączniku IX.

Artykuł 8

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu, w tym, w stosownych przypadkach, projekt wniosku dotyczącego zmian, Forum Konsultacyjnemu nie później niż do dnia 25 grudnia 2025 r. W powyższym przeglądzie dokonuje się oceny, m.in. możliwości:

a) 

uwzględnienia aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym;

b) 

wprowadzenia ikon dla komór, które to etykiety mogą przyczynić się do zmniejszenia marnotrawienia żywności; oraz

c) 

wprowadzenia ikon dotyczących rocznego zużycia energii.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 1060/2010 traci moc z dniem 1 marca 2021 r.

Artykuł 10

Środki przejściowe

Począwszy od dnia 25 grudnia 2019 r. do dnia 28 lutego 2021 r. karta produktu wymagana na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1060/2010 może zostać udostępniona za pośrednictwem bazy danych o produktach zamiast w formie drukowanej wraz z produktem. W takim przypadku dostawca zapewnia, aby w przypadku konkretnego żądania sprzedawcy karta produktu została udostępniona w formie drukowanej.

Artykuł 11

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

▼M1

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2021 r. Art. 10 stosuje się jednak od dnia 25 grudnia 2019 r., art. 3 ust. 1 lit. a), b) i c) stosuje się od dnia 1 listopada 2020 r., a obowiązek podania klasy efektywności energetycznej dla parametrów źródła światła, o których mowa w załączniku V tabela 6, stosuje się od dnia 1 marca 2022 r.

▼B

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników

Stosuje się następujące definicje:

1) 

„fotokod (kod QR)” oznacza matrycowy kod kreskowy zawarty na etykiecie energetycznej modelu produktu, który umożliwia dostęp do informacji o tym modelu w publicznej części bazy danych o produktach

2) 

„roczne zużycie energii” (AE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach na rok (kWh/r), średnie dzienne zużycie energii pomnożone przez 365 (dni w roku), obliczane zgodnie z załącznikiem IV pkt 3;

3) 

„dzienne zużycie energii” (Edaily ) oznacza, wyrażoną w kilowatogodzinach na 24 godziny (kWh/24h), energię elektryczną zużywaną przez urządzenie chłodnicze przez 24 godziny w warunkach odniesienia, obliczaną zgodnie z załącznikiem IV pkt 3;

4) 

„zdolność zamrażania” oznacza ilość świeżych środków spożywczych, które można zamrozić w komorze zamrażarki w ciągu 24 h; nie może być mniejsza niż 4,5 kg na 24 h na 100 l pojemności komory zamrażarki, przy minimalnej wartości 2,0 kg/24 h;

5) 

„komora schładzania” oznacza komorę, w której średnia temperatura jest utrzymywana w pewnym zakresie bez konieczności regulacji przez użytkownika; temperatura docelowa jest równa 2 °C, a warunki przechowywania mieszczą się w zakresie od -3° do 3 °C, jak określono w załączniku IV tabela 3;

6) 

„emisja hałasu akustycznego” oznacza, wyrażony w dB(A) w stosunku do 1 pikowata (dB(A) re 1 pW), poziom mocy akustycznej urządzenia chłodniczego;

7) 

„podgrzewacz antykondensacyjny” oznacza podgrzewacz, który zapobiega kondensacji pary wodnej na urządzeniu chłodniczym;

8) 

„podgrzewacz antykondensacyjny działający w zależności od warunków otoczenia” oznacza podgrzewacz, który zapobiega kondensacji pary wodnej, którego wydajność grzewcza zależy od temperatury otoczenia lub wilgotności powietrza bądź od obu tych czynników;

9) 

„energia pomocnicza” (Eaux ) oznacza, wyrażoną w kilowatogodzinach na rok (kWh/r), energię wykorzystywaną przez podgrzewacz antykondensacyjny działający w zależności od warunków otoczenia;

10) 

„dystrybutor” oznacza urządzenie, które na żądanie dozuje schłodzony lub zamrożony ładunek z urządzenia chłodniczego, takie jak dystrybutor kostek lodu lub dystrybutor schłodzonej wody;

11) 

„komora o zmiennej temperaturze” oznacza komorę przeznaczoną do użytku jako dwa (lub więcej) alternatywne rodzaje komory (np. komora, która może być komorą do przechowywania świeżej żywności lub komorą zamrażarki), w której możliwe jest stałe utrzymanie ustawionego przez użytkownika zakresu temperatur roboczych mającego zastosowanie w stosunku do każdego podanego rodzaju komory. Komora przeznaczona do użytku jako komora pojedynczego rodzaju, która może spełniać również warunki przechowywania dotyczące innych rodzajów komór (na przykład komora schładzania, która może spełniać również wymogi dotyczące komory bezgwiazdkowej), nie jest komorą o zmiennej temperaturze;

12) 

„sieć” oznacza infrastrukturę komunikacyjną z topologią połączeń, architekturę, z uwzględnieniem elementów fizycznych, zasad organizacyjnych, procedur i formatów (protokołów) komunikacyjnych;

13) 

„przegroda dwugwiazdkowa” oznacza część trzy- lub czterogwiazdkowej komory, która nie ma oddzielnych drzwi ani wieka, o temperaturze docelowej i warunkach przechowywania -12 °C;

14) 

„klasa klimatyczna” oznacza zakres temperatur otoczenia, określony w załączniku IV pkt 1 lit. j), w którym urządzenia chłodnicze mają być używane oraz dla których spełnione są wymogi dotyczące temperatury przechowywania określone w załączniku IV tabela 3 jednocześnie we wszystkich komorach;

15) 

„okres rozmrażania i przywracania warunków wyjściowych” oznacza okres od momentu rozpoczęcia cyklu regulacji rozmrażania do przywrócenia stabilnych warunków pracy;

16) 

„rozmrażanie automatyczne” oznacza funkcję, dzięki której komory są rozmrażane bez interwencji użytkownika w celu rozpoczęcia usuwania nagromadzonego szronu przy wszystkich ustawieniach temperatury lub w celu przywrócenia normalnego działania, a odprowadzanie wody powstałej w wyniku rozmrażania następuje automatycznie;

17) 

„rodzaj rozmrażania” oznacza sposób usuwania szronu zgromadzonego na parowniku/parownikach urządzenia chłodniczego; tj. rozmrażanie automatyczne lub ręczne;

18) 

„rozmrażanie ręczne” oznacza brak funkcji rozmrażania automatycznego;

19) 

„urządzenie chłodnicze o niskim poziomie emisji hałasu” oznacza urządzenie chłodnicze bez kompresji oparów emitujące hałas akustyczny o poziomie niższym niż 27 decybeli ważone w stosunku do poziomu odniesienia 1 pikowata (dB(A) re 1 pW);

20) 

„zużycie energii w stanie ustalonym” (P ss) oznacza, wyrażone w watach (W), średnie zużycie energii w warunkach stanu ustalonego;

21) 

„przyrostowe zużycie energii na rozmrażanie i przywracanie warunków wyjściowych” (ΔΕ d-f ) oznacza, wyrażone w watogodzinach (Wh), dodatkowe średnie zużycie energii na czynności związane z rozmrażaniem i przywracaniem warunków wyjściowych;

22) 

„okres rozmrażania” (td-f ) oznacza wyrażony w godzinach (h) reprezentatywny średni okres pomiędzy jednym a kolejnym czasem włączenia grzałki rozmrażającej w dwóch następujących po sobie cyklach rozmrażania i przywracania warunków wyjściowych, lub w przypadku braku grzałki rozmrażającej – pomiędzy jednym a kolejnym wyłączeniem sprężarki w dwóch następujących po sobie cyklach rozmrażania i przywracania warunków wyjściowych;

23) 

„współczynnik obciążenia” (L) oznacza współczynnik uwzględniający dodatkowe (ponad to, co jest już zakładane ze względu na wyższą średnią temperaturę otoczenia podczas badań) obciążenie chłodnicze wynikające z umieszczenia ciepłych środków spożywczych, o wartościach określonych w załączniku IV pkt 3 lit. a);

24) 

„standardowe roczne zużycie energii” (SAE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach (kWh), referencyjne roczne zużycie energii przez urządzenie chłodnicze, obliczane zgodnie z załącznikiem IV pkt 4;

25) 

„parametr wielofunkcyjności” (C) oznacza parametr modelowania, który uwzględnia synergię, w przypadku gdy w jednym urządzeniu znajdują się różne rodzaje komór, przyjmujący wartości określone w załączniku IV tabela 4;

26) 

„współczynnik utraty ciepła przez drzwi” (D) oznacza współczynnik kompensacji dla urządzeń typu combi określany według liczby komór o różnych temperaturach lub liczby drzwi zewnętrznych, w zależności od tego, która z nich jest niższa, oraz jak określono w załączniku IV tabela 5. W przypadku tego współczynnika pojęcie „komora” nie odnosi się do podkomory;

27) 

„urządzenie typu combi” oznacza urządzenie chłodnicze, które ma więcej niż jeden rodzaj komory, w tym przynajmniej jedną komorę niemroźną;

28) 

„współczynnik rozmrażania” (Ac ) oznacza współczynnik kompensacji uwzględniający to, czy urządzenia chłodnicze mają funkcję automatycznego rozmrażania, czy wymagają rozmrażania ręcznego, o wartościach określonych w załączniku IV tabela 5;

29) 

„współczynnik zabudowania” (Bc ) oznacza współczynnik kompensacji uwzględniający to, czy urządzenie chłodnicze jest urządzeniem wolnostojącym, czy do zabudowy, o wartościach określonych w załączniku IV tabela 5;

30) 

„urządzenie wolnostojące” oznacza urządzenie chłodnicze, które nie jest urządzeniem do zabudowy;

31) 

„Mc” i „Nc” oznaczają parametry modelowania uwzględniające zależność zużycia energii od pojemności, o wartościach określonych w załączniku IV tabela 4;

32) 

„parametr termodynamiczny” (rc ) oznacza parametr modelowania korygujący standardowe roczne zużycie energii do temperatury otoczenia wynoszącej 24 °C, o wartościach określonych w załączniku IV tabela 4;

33) 

„całkowite wymiary” oznaczają przestrzeń zajmowaną przez urządzenie chłodnicze (wysokość, szerokość i głębokość) z zamkniętymi drzwiami lub zamkniętą pokrywą, podane w milimetrach (mm);

34) 

„czas wzrostu temperatury” oznacza czas, jaki po przerwaniu funkcjonowania systemu chłodzenia zajmuje wzrost temperatury w komorach trzygwiazdkowych i czterogwiazdkowych z – 18 do – 9 °C, podany w godzinach (h);

35) 

„ustawienie zimowe” oznacza element regulacyjny w urządzeniu typu combi z jedną sprężarką i jednym termostatem, które według zaleceń producenta może być użytkowane w temperaturach otoczenia niższych niż +16 °C, składający się z urządzenia przełączającego lub funkcji gwarantujących, że nawet jeśli nie byłoby to konieczne w komorze, w której znajduje się termostat, sprężarka wciąż działa, aby utrzymać odpowiednie temperatury przechowywania w pozostałych komorach;

36) 

„szybkie zamrażanie” oznacza funkcję uruchamianą przez użytkownika końcowego zgodnie z zaleceniami dostawcy, umożliwiającą obniżenie temperatury przechowywania w komorach zamrażarki w celu szybszego zamrożenia niezamrożonych środków spożywczych;

37) 

„komora zamrażarki” lub „komora czterogwiazdkowa” oznacza komorę mroźną o temperaturze docelowej i warunkach przechowywania -18 °C, która spełnia wymogi w zakresie zdolności zamrażania;

38) 

„mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

39) 

„ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

40) 

„wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub zbioru danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

41) 

„tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywa dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy;

▼M1

42) 

„wartości deklarowane” oznaczają wartości podane przez dostawcę dla parametrów technicznych określonych, obliczonych lub zmierzonych zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369 oraz zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) i załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia na potrzeby weryfikacji zgodności przeprowadzanej przez organy państwa członkowskiego.

▼B
ZAŁĄCZNIK II

Klasy efektywności energetycznej i klasy emisji hałasu akustycznego

Klasę efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego ustala się na podstawie wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1.

▼M1Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

C

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI > 125

▼B

EEI urządzenia chłodniczego ustala się zgodnie z załącznikiem IV pkt 5.Tabela 2

Klasy emisji hałasu akustycznego

Emisja hałasu akustycznego

Klasa emisji hałasu akustycznego

< 30 dB(A) re 1 pW

A

≥ 30 dB(A) re 1 pW oraz < 36 dB(A) re 1 pW

B

≥ 36 dB(A) re 1 pW oraz < 42 dB(A) re 1 pW

C

≥ 42 dB(A) re 1 pW

D
ZAŁĄCZNIK III

Etykieta dla urządzeń chłodniczych

1.   ETYKIETA DLA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ DO PRZECHOWYWANIA WINA

1.1.   Etykieta:

image

1.2.   Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I. 

kod QR;

II. 

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III. 

identyfikator modelu dostawcy;

IV. 

skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V. 

klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z załącznikiem II;

VI. 

roczne zużycie energii (AE) wyrażone w kWh na rok, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

VII. 

— 
suma pojemności komór mroźnych, wyrażona w litrach i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej;
— 
jeżeli urządzenie chłodnicze nie zawiera komór mroźnych, pomija się piktogram i wartość w litrach w pkt VII;
VIII. 

— 
suma pojemności komór schładzania i komór niemroźnych, wyrażona w litrach i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej;
— 
jeżeli urządzenie chłodnicze nie zawiera komór niemroźnych ani komór schładzania, pomija się piktogram i wartość w litrach w pkt VIII;
IX. 

poziom emitowanego hałasu akustycznego, podany w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej. Klasa emisji hałasu akustycznego, jak określono w tabeli 2;

X. 

numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/2016”.

2.   ETYKIETA DLA URZĄDZEŃ DO PRZECHOWYWANIA WINA

2.1.   Etykieta:

image

2.2.   Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I. 

kod QR;

II. 

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III. 

identyfikator modelu dostawcy;

IV. 

skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V. 

klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z załącznikiem II;

VI. 

AE wyrażone w kWh na rok i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

VII. 

liczba standardowych butelek wina, jaką można przechować w urządzeniu do przechowywania wina;

VIII. 

poziom emitowanego hałasu akustycznego, podany w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej. Klasa emisji hałasu akustycznego, jak określono w tabeli 2;

IX. 

numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/2016”.

3.   WZORY ETYKIETY

3.1.   Wzór etykiety dla urządzeń chłodniczych, z wyjątkiem urządzeń do przechowywania wina