EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1890-20220413

Consolidated text: Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1890 z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1890/2022-04-13

02019R1890 — PL — 13.04.2022 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1890

z dnia 11 listopada 2019 r.

w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

(Dz.U. L 291 z 12.11.2019, s. 3)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/274 z dnia 27 lutego 2020 r.

  L 56I

1

27.2.2020

 M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/1655 z dnia 6 listopada 2020 r.

  L 372I

1

9.11.2020

►M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/1960 z dnia 11 listopada 2021 r.

  L 400

11

12.11.2021

►M4

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/595 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

  L 114

60

12.4.2022


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 316, 6.12.2019, s.  107 (2019/1890)
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1890

z dnia 11 listopada 2019 r.

w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza ŚródziemnegoArtykuł 1

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) 

„roszczenie” oznacza dowolne roszczenie, niezależnie od tego, czy jest dochodzone w postępowaniu sądowym, zgłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tym dniu, wynikające z umowy lub transakcji, lub pozostające w związku z umową lub transakcją, w szczególności:

(i) 

roszczenie o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy lub transakcji lub pozostającego w związku z umową lub transakcją;

(ii) 

roszczenie o przedłużenie terminu płatności lub spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie;

(iii) 

roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;

(iv) 

powództwo wzajemne;

(v) 

roszczenie o uznanie lub wykonanie, łącznie z uznaniem na podstawie procedury exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;

b) 

„umowa lub transakcja” oznacza dowolną transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, obejmującą jedną lub kilka umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; na potrzeby niniejszej definicji pojęcie „umowa” obejmuje zobowiązania, gwarancje lub listy gwarancyjne, w szczególności gwarancje finansowe lub finansowe listy gwarancyjne, oraz wszelkie kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

c) 

„właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II;

d) 

„zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa wszelkiego rodzaju, rzeczowe i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do pozyskania środków finansowych, towarów lub usług;

e) 

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza uniemożliwienie wykorzystania zasobów gospodarczych do uzyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką;

f) 

„zamrożenie środków finansowych” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby dowolną zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;

g) 

„środki finansowe” oznaczają aktywa finansowe i wszelkiego rodzaju korzyści ekonomiczne, w tym między innymi:

(i) 

gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(ii) 

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;

(iii) 

papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym i niepublicznym, w tym akcje i udziały, świadectwa udziałowe, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych;

(iv) 

odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

(v) 

kredyty, tytuł do dokonania potrącenia, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;

(vi) 

akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne;

(vii) 

dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych;

h) 

„terytorium Unii” obejmuje terytoria państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną.

Artykuł 2

1.  
Zamrożone zostają wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do lub będące własnością, w posiadaniu lub znajdujące się pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I.
2.  
Nie udostępnia się osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku I ani na ich rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.
3.  

Załącznik I zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, które, zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 decyzji Rady (WPZiB) 2019/1894, zostały uznane przez Radę za:

a) 

odpowiedzialne za odwierty związane z poszukiwaniem i produkcją węglowodorów lub z wydobyciem węglowodorów w rezultacie takich działań, w tym przez planowanie, przygotowywanie, kierowanie lub wspomaganie takich działań lub uczestniczenie w nich, lub zaangażowane w takie działania, na które to działania Republika Cypryjska nie wyraziła zgody, na jej morzu terytorialnym lub w jej wyłącznej strefie ekonomicznej lub na jej na szelfie kontynentalnym, w tym w przypadkach gdy granice wyłącznej strefy ekonomicznej lub szelfu kontynentalnego nie zostały wytyczone zgodnie z prawem międzynarodowym z udziałem państwa posiadającego przeciwległe wybrzeże, działania mogące zagrozić osiągnięciu porozumienia co do wytyczenia granic lub utrudnić osiągnięcie takiego porozumienia;

b) 

udzielające wsparcia finansowego, technicznego lub materialnego w odniesieniu do odwiertów związanych z poszukiwaniem i produkcją węglowodorów lub z wydobyciem węglowodorów w rezultacie takich działań, o których mowa w lit. a);

c) 

związane z osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami, o których mowa w lit. a) i b).

Artykuł 3

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:

a) 

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych wymienionych w załączniku I oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym do zapłacenia za żywność, leki i leczenie, oraz uiszczenia podatków, składek ubezpieczeniowych, opłat z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego i opłat za usługi użyteczności publicznej;

b) 

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub na zwrot poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c) 

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat i należności za usługi związane ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d) 

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ, co najmniej dwa tygodnie przed wydaniem zezwolenia, powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich i Komisję o powodach, dla których uważa, że należy wydać specjalne zezwolenie; lub

e) 

przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej, konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet na mocy prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim wpłaty te są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej, konsularnej lub organizacji międzynarodowej.

2.  
Dane państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy ust. 1.

Artykuł 4

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki:

a) 

środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed datą umieszczenia w wykazie w załączniku I osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2, orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii przed tą datą lub po tej dacie, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim przed tą datą lub po tej dacie;

b) 

środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu lub decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób, którym takie roszczenia przysługują;

c) 

orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na korzyść osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I; oraz

d) 

uznanie tego orzeczenia lub tej decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

2.  
Dane państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy ust. 1.

Artykuł 5

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1, pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I jest należna na podstawie umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ lub zobowiązania danej osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, powstałego zanim ta osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ zostały ujęte w wykazie w załączniku I, właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile właściwy organ stwierdził, że:

a) 

środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I; oraz

b) 

dokonanie płatności nie narusza art. 2 ust. 2.

2.  
Dane państwo członkowskie informuje, w terminie dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy ust. 1.

Artykuł 6

1.  
Art. 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla zasilania zamrożonych rachunków przez instytucje finansowe lub kredytowe otrzymujące środki finansowe przekazywane im przez strony trzecie na rachunek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I, o ile wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach zostają również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje właściwy organ o takich transakcjach.
2.  

Art. 2 ust. 2 nie ma zastosowania do księgowania na zamrożonych rachunkach:

a) 

odsetek ani innych dochodów z tych rachunków;

b) 

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą umieszczenia w załączniku I osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2; lub

c) 

płatności należnych na podstawie orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego w państwie członkowskim lub wykonalnego w danym państwie członkowskim;

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności nadal podlegają środkom przewidzianym w art. 2 ust. 1.

Artykuł 7

1.  

Bez uszczerbku dla mających zastosowanie zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a) 

niezwłocznie przekazują wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 2, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, i przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio albo za pośrednictwem państw członkowskich; oraz

b) 

współpracują z właściwymi organami w zakresie weryfikacji tych informacji.

2.  
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezpośrednio przez Komisję są udostępniane państwom członkowskim.
3.  
Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.

Artykuł 8

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków, o których mowa w art. 2.

Artykuł 9

1.  
Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmowa ich udostępnienia, jeśli dokonane w dobrej wierze w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie skutkują żadnego rodzaju odpowiedzialnością osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wykonującego takie działanie ani ich zarządu lub pracowników, chyba że udowodniono, że środki finansowe i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zablokowane na skutek zaniedbania.
2.  
Działania osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowią podstawy do odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczania, że ich działania mogą naruszyć środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 10

1.  

Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z dowolną umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczenia o naprawienie szkody lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o zapłatę obligacji, gwarancji lub zabezpieczeń, w szczególności gwarancji finansowych lub finansowych listów gwarancyjnych w jakiejkolwiek formie – o ile zostały one wniesione przez:

a) 

wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku I;

b) 

dowolne osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a).

2.  
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na podstawie ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie dochodzącym zaspokojenia tego roszczenia.
3.  
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę zgodności z prawem niewykonania zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 11

1.  

Komisja i państwa członkowskie informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi odpowiednimi informacjami dostępnymi im w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami:

a) 

dotyczącymi środków finansowych zamrożonych na podstawie art. 2 oraz zezwoleń udzielonych na podstawie art. 3–5;

b) 

dotyczącymi naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

2.  
Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im odpowiednie informacje, które mogłyby mieć wpływ na skuteczne wykonanie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

▼C1

1.  
W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 2, wprowadza ona stosowne zmiany w załączniku I.

▼B

2.  
Rada przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie fizycznej lub prawnej, danemu podmiotowi lub danemu organowi bezpośrednio — jeżeli adres jest znany — albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając tej osobie fizycznej lub prawnej, takiemu podmiotowi lub takiemu organowi przedstawienie uwag.
3.  
W przypadku zgłoszenia uwag lub przedstawienia istotnych nowych dowodów, Rada dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w ust. 1, i odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub dany organ.
4.  
Wykaz w załączniku I jest poddawany regularnym przeglądom, które przeprowadza się co najmniej raz na 12 miesięcy.
5.  
Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 13

1.  
W załączniku I określa się powody umieszczenia w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.
2.  
Załącznik I zawiera dostępne informacje, które są niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, takie informacje mogą obejmować imiona i nazwiska oraz pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportu i dokumentu tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także stanowisko lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów oraz organów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę wpisu do rejestru, numer w rejestrze i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 14

1.  
Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
2.  
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 15

1.  

Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) mogą przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zadań spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia. Do zadań w tych należy:

a) 

jeśli chodzi o Radę – opracowywanie i wprowadzanie zmian do załącznika I;

b) 

jeśli chodzi o Wysokiego Przedstawiciela – przygotowywanie zmian do załącznika I;

c) 

jeśli chodzi o Komisję:

(i) 

dodawanie treści załącznika I do elektronicznego skonsolidowanego wykazu osób, grup i podmiotów podlegających finansowym środkom ograniczającym Unii oraz do interaktywnej mapy sankcji, przy czym zarówno wykaz, jak i mapa są ogólnie dostępne;

(ii) 

przetwarzanie informacji na temat wpływu środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, takich jak wartość zamrożonych środków finansowych i informacje o zezwoleniach wydanych przez właściwe organy.

2.  
Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel mogą przetwarzać, w stosownych przypadkach, odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wykazie, wyroków skazujących takie osoby lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do opracowania załącznika I.
3.  
Na potrzeby niniejszego rozporządzenia Rada, służby Komisji wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia oraz Wysoki Przedstawiciel są wyznaczone jako „administratorzy” w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w celu zapewnienia, by zainteresowane osoby fizyczne mogły korzystać ze swoich praw zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Artykuł 16

1.  
Państwa członkowskie wyznaczają swoje właściwe organy i podają ich nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach adresów stron internetowych właściwych organów wymienionych w załączniku II.
2.  
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
3.  
W przypadku gdy niniejsze rozporządzenie określa wymóg powiadamiania bądź informowania Komisji lub innego porozumiewania się z nią, adres i inne dane kontaktowe na potrzeby takiego porozumiewania się wskazane są w załączniku II.

Artykuł 17

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a) 

na terytorium Unii, w tym także w jej przestrzeni powietrznej;

b) 

na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państw członkowskich;

c) 

wobec każdej osoby fizycznej będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d) 

wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e) 

wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.

Artykuł 18

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2

▼M1 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia

▼M3

1

Mehmet Ferruh AKALIN

Data urodzenia: 9.12.1960

Nr paszportu lub dowodu tożsamości: 13571379758

Obywatelstwo: tureckie

Płeć: mężczyzna

Mehmet Ferruh Akalın jest wiceprezesem (zastępcą dyrektora generalnego) i członkiem zarządu Turkish Petroleum Corporation (tureckiej korporacji naftowej) (TPAO). Jest szefem departamentu eksploracji TPAO.

Jako wiceprezes TPAO i szef jej departamentu eksploracji Mehmet Ferruh Akalın odpowiada za planowanie i realizację prowadzonych przez TPAO poszukiwań wodorowęglanów oraz kierowanie tymi poszukiwaniami. Poszukiwania te obejmują prowadzone przez TPAO odwierty, na które Republika Cypryjska nie udzieliła zezwolenia; szczegóły poniżej.

Odwierty bez zezwolenia były prowadzone przez:

a)  należący do TPAO statek wiertniczy „Yavuz” na wodach terytorialnych Republiki Cypryjskiej między lipcem a wrześniem 2019 r.;

b)  należący do TPAO statek wiertniczy „Yavuz” na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wytyczono w porozumieniu z Egiptem, między październikiem 2019 r. a styczniem 2020 r.;

c)  należący do TPAO statek wiertniczy „Yavuz” na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wytyczono w porozumieniu z Egiptem oraz z Izraelem, między styczniem a kwietniem 2020 r.;

d)  należący do TPAO statek wiertniczy „Yavuz” na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wytyczono w porozumieniu z Egiptem, między kwietniem a październikiem 2020 r.;

e)  należący do TPAO statek wiertniczy „Fatih” na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, w bliskości wód terytorialnych Republiki Cypryjskiej, między listopadem 2019 r. a styczniem 2020 r.;

f)  należący do TPAO statek wiertniczy „Fatih” w zachodniej części wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, między majem a listopadem 2019 r.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Data urodzenia: 27.11.1956

Nr paszportu lub dowodu tożsamości: 11096919534

Obywatelstwo: tureckie

Płeć: mężczyzna

Ali Coscun Namoglu jest zastępcą dyrektora departamentu eksploracji Turkish Petroleum Corporation (tureckiej korporacji naftowej) (TPAO).

Piastując to stanowisko Ali Coscun Namoglu bierze udział w planowaniu i realizacji prowadzonych przez TPAO na morzu poszukiwań węglowodorów oraz w kierowaniu tymi poszukiwaniami. Poszukiwania te obejmują prowadzone przez TPAO odwierty, na które Republika Cypryjska nie udzieliła zezwolenia; szczegóły poniżej.

Odwierty bez zezwolenia były prowadzone przez:

a)  należący do TPAO statek wiertniczy „Yavuz” na wodach terytorialnych Republiki Cypryjskiej między lipcem a wrześniem 2019 r.;

b)  należący do TPAO statek wiertniczy „Yavuz” na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wytyczono w porozumieniu z Egiptem, między październikiem 2019 r. a styczniem 2020 r.;

c)  należący do TPAO statek wiertniczy „Yavuz” na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wytyczono w porozumieniu z Egiptem oraz z Izraelem, między styczniem a kwietniem 2020 r.;

d)  należący do TPAO statek wiertniczy „Yavuz” na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wytyczono w porozumieniu z Egiptem, między kwietniem a październikiem 2020 r.;

e)  należący do TPAO statek wiertniczy „Fatih” na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, w bliskości wód terytorialnych Republiki Cypryjskiej, między listopadem 2019 r. a styczniem 2020 r.;

f)  należący do TPAO statek wiertniczy „Fatih” w zachodniej części wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której Republika Cypryjska powiadomiła ONZ, między majem a listopadem 2019 r.

27.2.2020

▼B
ZAŁĄCZNIK II

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adresy na potrzeby powiadomień kierowanych do Komisji

▼M4

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHY

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDIA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

WĘGRY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SZWECJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top