EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0815-20230119

Consolidated text: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/2023-01-19

02019R0815 — PL — 19.01.2023 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI ►C1  (UE) 2019/815 ◄

z dnia 17 grudnia 2018 r.

uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego ►C2  elektronicznego formatu raportowania ◄

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 143 z 29.5.2019, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2100 z dnia 30 września 2019 r.

  L 326

1

16.12.2019

 M2

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1989 z dnia 6 listopada 2020 r.

  L 429

1

18.12.2020

 M3

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/352 z dnia 29 listopada 2021 r.

  L 77

1

7.3.2022

►M4

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2553 z dnia 21 września 2022 r.

  L 339

1

30.12.2022


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 145, 4.6.2019, s.  85  (815/2019)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 233, 10.9.2019, s.  26 (2019/815)
▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI ►C1  (UE) 2019/815 ◄

z dnia 17 grudnia 2018 r.

uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego ►C2  elektronicznego formatu raportowania ◄

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu określa się jednolity ►C2  elektroniczny format raportowania ◄ , o którym mowa w art. 4 ust. 7 dyrektywy 2004/109/WE, stosowany do sporządzania ►C2  rocznych raportów finansowych ◄ przez emitentów.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) 

„taksonomia podstawowa” oznacza połączony zbiór elementów taksonomii określonych w załączniku VI oraz następujący zbiór powiązań:

a) 

warstwę powiązań prezentacji, która grupuje elementy taksonomii;

b) 

warstwę powiązań obliczeń, która wyraża relacje arytmetyczne między elementami taksonomii;

c) 

warstwę powiązań etykiet, która opisuje znaczenie każdego elementu taksonomii;

d) 

warstwę powiązań definicji, która odzwierciedla relacje wymiarowe elementów taksonomii podstawowej;

2) 

„taksonomia rozszerzona” oznacza połączony zbiór elementów taksonomii oraz następujący zbiór powiązań, przy czym oba te zbiory tworzone są przez emitenta:

a) 

warstwę powiązań prezentacji, która grupuje elementy taksonomii;

b) 

warstwę powiązań obliczeń, która wyraża relacje arytmetyczne między elementami taksonomii;

c) 

warstwę powiązań etykiet, która opisuje znaczenie każdego elementu taksonomii;

d) 

warstwę powiązań definicji, która zapewnia ważność wymiarową wynikowego dokumentu instancji XBRL w stosunku do taksonomii rozszerzonej;

3) 

„skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF” oznaczają skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF przyjętymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 albo zgodnie z MSSF, o których mowa w art. 1 akapit pierwszy lit. a) decyzji 2008/961/WE.

Artykuł 3

Jednolity ►C2  elektroniczny format raportowania ◄

Emitenci sporządzają całe swoje ►C2  roczne raporty finansowe ◄ w formacie XHTML.

Artykuł 4

Znakowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF

1.  
W przypadku gdy ►C2  roczne raporty finansowe ◄ zawierają skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, emitenci muszą znakować te skonsolidowane sprawozdania finansowe.
2.  
Emitenci muszą przynajmniej znakować ujawniane informacje określone w załączniku II, w przypadku gdy te ujawniane informacje są zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF.
3.  
Emitenci mogą znakować ujawniane informacje prezentowane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF inne niż informacje określone w ust. 2.
4.  
W odniesieniu do znaczników określonych w ust. 1, 2 i 3 emitenci stosują język znaczników XBRL oraz taksonomię, której elementami są elementy określone w taksonomii podstawowej. W przypadku gdy zgodnie z załącznikiem IV pkt 4 nie należy stosować elementów taksonomii podstawowej, emitenci tworzą elementy taksonomii rozszerzonej przewidziane w załączniku IV.

Artykuł 5

Znakowanie innych części ►C2  rocznych raportów finansowych ◄

1.  
Emitenci zarejestrowani w państwach członkowskich mogą znakować wszystkie części swoich ►C2  rocznych raportów finansowych ◄ inne niż określone w art. 4, jeżeli stosują język znaczników XBRL oraz taksonomię specyficzną dla tych części, przy czym taksonomia ta jest zapewniona przez państwo członkowskie, w którym są zarejestrowani.
2.  
Emitenci zarejestrowani w państwach trzecich nie znakują żadnych części swoich ►C2  rocznych raportów finansowych ◄ poza skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z MSSF.

Artykuł 6

Wspólne zasady dotyczące znaczników

W odniesieniu do znaczników umieszczanych zgodnie z art. 4 i 5 emitenci muszą przestrzegać następujących wymogów:

a) 

wymogów dotyczących umieszczania znaczników w ►C2  rocznych raportach finansowych ◄ emitentów w formacie XHTML przy użyciu specyfikacji Inline XBRL określonych w załączniku III;

b) 

wymogów dotyczących zasad znakowania i składania określonych w załączniku IV.

Artykuł 7

Pliki taksonomii XBRL

ESMA może publikować oparte na taksonomii podstawowej pliki taksonomii XBRL nadające się do odczytu maszynowego i pobrania. Pliki te muszą spełniać kryteria określone w załączniku V.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do ►C2  rocznych raportów finansowych ◄ zawierających sprawozdania finansowe za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M4
ZAŁĄCZNIK I

Objaśnienia do tabel w załącznikach II, IV i VITYP/PREFIKS DANYCH/ATRYBUTU

DEFINICJA

text block

oznacza, że typem elementu jest blok tekstu; jest używany do znakowania większych ilości informacji, takich jak: informacja dodatkowa, zasady (polityka) rachunkowości lub tabele; bloki tekstowe są pozycjami nienumerycznymi

text

oznacza, że typem elementu jest tekst (ciąg znaków alfanumerycznych); jest używany do znakowania krótszych informacji opisowych; elementy tekstowe są pozycjami nienumerycznymi

yyyy-mm-dd

oznacza, że typem elementu jest data; elementy te są pozycjami nienumerycznymi

X

oznacza, że typem elementu jest wartość pieniężna (liczba w zadeklarowanej walucie); elementy te są pozycjami numerycznymi

X.XX

oznacza, że typem elementu jest wartość dziesiętna (taka jak odsetek lub wartość przypadająca na jedną akcję); elementy te są pozycjami numerycznymi

shares

oznacza, że typem elementu jest liczba akcji; elementy te są pozycjami numerycznymi

table

oznacza początek struktury reprezentowanej przez tabelę, w której wiersze i kolumny przyczyniają się do zdefiniowania pojęcia finansowego na ich przecięciu

axis

oznacza właściwość wymiarową w strukturze tabelarycznej

member

oznacza element wymiaru na osi

guidance

oznacza element wspomagający przeglądanie zawartości taksonomii

role

oznacza element odzwierciedlający sekcję taksonomii, np. sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, każda poszczególna uwaga itp.

abstract

oznacza element lub nagłówek grupujący

instant or duration

oznacza, że wartość pieniężna odzwierciedla akcje (w przypadku wartości bieżącej) lub przepływ (w przypadku czasu trwania)

credit or debit

oznacza „naturalne” saldo ujawnienia

esef_cor

prefiks stosowany w tabelach w załącznikach IV i VI w odniesieniu do elementów określonych w przestrzeni nazw „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor”

esef_all

prefiks stosowany w tabeli w załączniku VI w odniesieniu do elementów określonych w przestrzeni nazw „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all”

esma_technical

prefiks stosowany w tabeli w załączniku VI w odniesieniu do elementów określonych w przestrzeni nazw „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

prefiks stosowany w tabelach w załącznikach IV i VI w odniesieniu do elementów określonych w przestrzeni nazw „https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full”

Prawa autorskie i prawo do bazy danych w odniesieniu do materiałów taksonomii MSSF posiada Fundacja MSSF. Materiały taksonomii MSSF są sporządzane z użyciem języka XBRL za zgodą XBRL International. Fundacja MSSF nie rości sobie praw w odniesieniu do materiałów taksonomii MSSF w obrębie EOG w związku z przygotowaniem i wykorzystaniem oznakowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF w kontekście stosowania standardów MSSF. Fundacja MSSF zastrzega wszystkie pozostałe prawa, w tym między innymi prawa przysługujące poza EOG. Wykorzystanie w celach komercyjnych, włącznie z reprodukcją, jest surowo zabronione. Dodatkowych informacji udziela Fundacja MSSF pod adresem: www.ifrs.org.
ZAŁĄCZNIK II

Znaczniki obowiązkowe

1. Emitenci muszą znakować wszystkie liczby w zadeklarowanej walucie ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

2. Emitenci muszą znakować wszystkie ujawnienia dokonane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF lub dokonane poprzez zamieszczenie w tym sprawozdaniu odniesień do innych części rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później, które odpowiadają elementom znajdującym się w tabeli w niniejszym załączniku.Tabela

Obowiązkowe elementy taksonomii podstawowej, które należy znakować w przypadku lat obrotowych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później

Etykieta

Typ

Odniesienia do MSSF

Nazwa jednostki sprawozdawczej lub inne dane identyfikacyjne

text

MSR 1 paragraf 51 pkt a)

Wyjaśnienie zmian w nazwie jednostki sprawozdawczej lub innych danych identyfikacyjnych, które nastąpiły od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego

text

MSR 1 paragraf 51 pkt a)

Siedziba jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Forma prawna jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Państwo rejestracji

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Adres zarejestrowanego biura jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt b)

Nazwa jednostki dominującej

text

MSR 1 paragraf 138 pkt c), MSR 24 paragraf 13

Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy

text

MSR 24 paragraf 13, MSR 1 paragraf 138 pkt c)

Długość okresu trwania jednostki o ograniczonym czasie trwania

text

MSR 1 paragraf 138 pkt d)

Oświadczenie o zgodności z MSSF [text block]

text block

MSR 1 paragraf 16

Wyjaśnienie odstępstwa od MSSF

text

MSR 1 paragraf 20 pkt b), MSR 1 paragraf 20 pkt c)

Wyjaśnienie finansowego wpływu odstępstwa od MSSF

text

MSR 1 paragraf 20 pkt d)

Ujawnienie informacji na temat niepewności dotyczących zdolności jednostki do kontynuowania działalności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 25

Wyjaśnienie faktu i zasady sporządzania sprawozdań finansowych przy braku założenia kontynuacji działalności

text

MSR 1 paragraf 25

Wyjaśnienie powodu, dla którego założenia o kontynuacji działalności przez jednostkę nie uznaje się za zasadne

text

MSR 1 paragraf 25

Opis przyczyny, dla której stosowany jest dłuższy lub krótszy okres sprawozdawczy

text

MSR 1 paragraf 36 pkt a)

Opis faktu, że kwoty zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym nie są w pełni porównywalne

text

MSR 1 paragraf 36 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat przeklasyfikowań lub zmian w prezentacji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 41

Wyjaśnienie przyczyn niepewności szacunków, co do których istnieje znaczące ryzyko spowodowania istotnych korekt

text

KIMSF 14 paragraf 10, MSR 1 paragraf 125

Ujawnienie informacji na temat aktywów i zobowiązań, co do których istnieje znaczące ryzyko powstania istotnych korekt [text block]

text block

MSR 1 paragraf 125

Dywidendy ujęte jako wypłaty na rzecz właścicieli na jedną akcję

X, duration

MSR 1 paragraf 107

Dywidendy zaproponowane lub uchwalone do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, ale nieujęte jako przekazane posiadaczom akcji

X duration

MSR 10 paragraf 13, MSR 1 paragraf 137

Dywidendy zaproponowane lub uchwalone do dnia zatwierdzenia sprawozdań finansowych do publikacji, ale nieujęte jako przekazane posiadaczom akcji, na jedną akcję

X.XX duration

MSR 1 paragraf 137 pkt a)

Ujawnienie subiektywnych ocen i szacunków dokonanych w procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat rozliczeń międzyokresowych biernych i innych zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat rezerw na straty kredytowe [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat jednostek stowarzyszonych [text block]

text block

MSSF 12 paragraf B4 pkt d), MSR 27 paragraf 17 pkt b), MSR 27 paragraf 16 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat wynagrodzenia biegłych rewidentów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zatwierdzenia sprawozdania finansowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat podstawy konsolidacji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywów biologicznych, produktów rolniczych wycenianych w chwili zbiorów/pozyskania oraz dotacji rządowych związanych z aktywami biologicznymi [text block]

text block

MSR 41 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat kosztów finansowania zewnętrznego [text block]

text block

MSR 23 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat pożyczek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat połączeń jednostek [text block]

text block

MSSF 3 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat środków pieniężnych w kasie i salda rachunków bankowych w bankach centralnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie sprawozdania z przepływów pieniężnych [text block]

text block

MSR 7 Prezentacja sprawozdania z przepływów pieniężnych

Ujawnienie informacji na temat zmian zasad (polityki) rachunkowości [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zmian zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych i korygowania błędów [text block]

text block

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości

Ujawnienie informacji na temat zabezpieczenia [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wypłaconych odszkodowań i świadczeń [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań i zobowiązań warunkowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań warunkowych [text block]

text block

MSR 37 paragraf 86

Ujawnienie informacji na temat kosztu własnego sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat ryzyka kredytowego [text block]

text block

MSSF 7 Ryzyko kredytowe, MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat instrumentów dłużnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat odroczonych kosztów akwizycji wynikających z umów ubezpieczeniowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów przyszłych okresów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat odroczonego podatku dochodowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat depozytów banków [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat depozytów klientów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kwoty umorzenia i amortyzacji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat pochodnych instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat działalności zaniechanej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat dywidend [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zysku przypadającego na jedną akcję [text block]

text block

MSR 33 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat skutków zmian kursów wymiany walut obcych [text block]

text block

MSR 21 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat świadczeń pracowniczych [text block]

text block

MSR 19 Zakres

Ujawnienie informacji na temat segmentów operacyjnych jednostki [text block]

text block

MSSF 8 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat zdarzeń następujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego [text block]

text block

MSR 10 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat kosztów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kosztów według rodzaju [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych [text block]

text block

MSSF 6 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat ustalania wartości godziwej [text block]

text block

MSSF 13 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat wartości godziwej instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów (kosztów) z tytułu opłat i prowizji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kosztów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów (kosztów) finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat instrumentów finansowych [text block]

text block

MSSF 7 Zakres

Ujawnienie informacji na temat instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat instrumentów finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zarządzania ryzykiem finansowym [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zastosowania po raz pierwszy [text block]

text block

MSSF 1 Prezentacja i ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat kosztów ogólnych i administracyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie ogólnych informacji na temat sprawozdania finansowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 51

Ujawnienie informacji na temat kontynuacji działalności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat dotacji rządowych [text block]

text block

MSR 20 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat sprawozdawczości w warunkach hiperinflacji [text block]

text block

MSR 29 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat utraty wartości aktywów [text block]

text block

MSR 36 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat podatku dochodowego [text block]

text block

MSR 12 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat pracowników [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kluczowego personelu kierowniczego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat umów ubezpieczeniowych [text block]

text block

MSSF 4 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat przychodów z tytułu składek ubezpieczeniowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wartości niematerialnych [text block]

text block

MSR 38 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat wartości niematerialnych i wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kosztów z tytułu odsetek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów z tytułu odsetek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów (kosztów) z tytułu odsetek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach [text block]

text block

MSSF 12 paragraf 1 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat śródrocznej sprawozdawczości finansowej [text block]

text block

MSR 34 Treść śródrocznego raportu finansowego

Ujawnienie informacji na temat zapasów [text block]

text block

MSR 2 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań wynikających z umów inwestycyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat nieruchomości inwestycyjnych [text block]

text block

MSR 40 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat inwestycji rozliczanych zgodnie z metodą praw własności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat inwestycji innych niż inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wyemitowanego kapitału podstawowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wspólnych przedsięwzięć [text block]

text block

MSR 27 paragraf 17 pkt b), MSSF 12 paragraf B4 pkt b), MSR 27 paragraf 16 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat przedpłat z tytułu leasingu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat leasingu [text block]

text block

MSSF 16 Prezentacja, MSSF 16 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat ryzyka płynności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat pożyczek i zaliczek dla banków [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat pożyczek i zaliczek dla klientów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat ryzyka rynkowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie istotnych informacji na temat zasad (polityki) rachunkowości [text block]

text block

Wejście w życie: 1.01.2023 MSR 1 paragraf 117 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat wartości aktywów netto przypisanych posiadaczom tytułów uczestnictwa [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat udziałów niekontrolujących [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz działalności zaniechanej [text block]

text block

MSSF 5 Prezentacja i ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat aktywów trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat celów, zasad i procesów służących zarządzaniu kapitałem [text block]

text block

MSR 1 paragraf 134

Ujawnienie informacji na temat innych aktywów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych aktywów obrotowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych zobowiązań krótkoterminowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych aktywów trwałych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych zobowiązań długoterminowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych kosztów operacyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych przychodów (kosztów) operacyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych przychodów operacyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych rezerw, zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych [text block]

text block

MSR 37 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat przedpłat i innych aktywów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zysku (straty) z działalności operacyjnej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat rzeczowych aktywów trwałych [text block]

text block

MSR 16 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat rezerw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przeklasyfikowania instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat regulacyjnych rozliczeń międzyokresowych [text block]

text block

MSSF 14 Ujawnianie informacji, MSSF 14 Prezentacja

Ujawnienie informacji na temat reasekuracji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych [text block]

text block

MSR 24 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat nakładów na prace badawcze i rozwojowe [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kapitału rezerwowego wchodzącego w skład kapitału własnego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 79 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych podlegających ograniczeniom [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów z tytułu umów z klientami [text block]

text block

MSSF 15 Ujawnianie informacji, MSSF 15 Prezentacja

Ujawnienie jednostkowych sprawozdań finansowych [text block]

text block

MSR 27 Ujawnianie informacji, MSSF 12 Cel

Ujawnienie informacji na temat umów na usługi koncesjonowane [text block]

text block

SKI-29 Uzgodnione stanowisko

Ujawnienie informacji na temat kapitału podstawowego, kapitału rezerwowego i innych udziałów kapitałowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 79

Ujawnienie informacji na temat umów dotyczących płatności w formie akcji [text block]

text block

MSSF 2 paragraf 44

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań podporządkowanych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat jednostek zależnych [text block]

text block

MSR 27 paragraf 17 pkt b), MSSF 12 paragraf B4 pkt a), MSR 27 paragraf 16 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat znaczących zasad (polityki) rachunkowości [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117

Ujawnienie informacji na temat należności i zobowiązań podatkowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat dochodów (kosztów) z tytułu obrotu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat udziałów/akcji własnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów biologicznych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów finansowania zewnętrznego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pożyczek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do połączeń jednostek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do połączeń jednostek i wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przepływów pieniężnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zabezpieczenia [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do budowy w trakcie realizacji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów pozyskania klientów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do konsumenckich programów lojalnościowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do rezerw na likwidację, rekultywację oraz na naprawę środowiska [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do odroczonych kosztów akwizycji wynikających z umów ubezpieczeniowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do odroczonego podatku dochodowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów umorzenia [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pochodnych instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pochodnych instrumentów finansowych i zabezpieczenia [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do ustalania komponentów środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych [text block]

text block

MSR 7 paragraf 46

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do działalności zaniechanej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do opustów handlowych i rabatów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do dywidend [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zysku przypadającego na jedną akcję [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do praw do emisji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do świadczeń pracowniczych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów związanych ze środowiskiem [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pozycji wyjątkowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do nakładów na poszukiwanie i ocenę zasobów mineralnych [text block]

text block

MSSF 6 paragraf 24 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do ustalania wartości godziwej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przychodów i kosztów z tytułu opłat i prowizji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przychodów i kosztów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do gwarancji finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zobowiązań finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przeliczania pozycji wyrażonych w walutach obcych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do opłat z tytułu franchisingu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do waluty funkcjonalnej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do dotacji rządowych [text block]

text block

MSR 20 paragraf 39 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zabezpieczenia [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do utraty wartości aktywów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do utraty wartości aktywów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do utraty wartości aktywów niefinansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do podatku dochodowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do umów ubezpieczenia oraz powiązanych z nimi składników aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów [text block]

text block

MSSF 4 paragraf 37 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wartości niematerialnych i wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wartości niematerialnych innych niż wartość firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przychodów i kosztów z tytułu odsetek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji w jednostkach stowarzyszonych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji innych niż inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wyemitowanego kapitału podstawowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do leasingu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pożyczek i należności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wyceny zapasów [text block]

text block

MSR 2 paragraf 36 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów górniczych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do praw górniczych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży oraz działalności zaniechanej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kompensowania instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów związanych z programowaniem [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do rzeczowych aktywów trwałych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do rezerw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przeklasyfikowania instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do ujmowania w wyniku finansowym różnicy między wartością godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną transakcyjną [text block]

text block

MSSF 7 paragraf 28 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do ujmowania przychodów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do regulacyjnych rozliczeń międzyokresowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do reasekuracji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do konserwacji i naprawy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do nakładów na prace badawcze i rozwojowe [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych podlegających ograniczeniom [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do umów na usługi koncesjonowane [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do transakcji płatności w formie akcji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów usuwania nadkładu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do jednostek zależnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do podatków innych niż podatek dochodowy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do dochodów i kosztów z tytułu obrotu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do transakcji związanych z udziałami niekontrolującymi [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do udziałów/akcji własnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do warrantów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis innych zasad (polityki) rachunkowości potrzebnych do zrozumienia sprawozdania finansowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

▼B
ZAŁĄCZNIK III

Mająca zastosowanie specyfikacja Inline XBRL

1. Emitenci zapewniają ważność dokumentu instancji Inline XBRL w odniesieniu do specyfikacji Inline XBRL 1.1 oraz jego zgodność z rejestrem jednostek XBRL.

2. Emitenci zapewniają ważność plików taksonomii rozszerzonej XBRL emitenta w odniesieniu do specyfikacji XBRL 2.1 oraz XBRL Dimensions 1.0.

3. W przypadku gdy pliki taksonomii XBRL są łączone w pakiety zgodnie ze specyfikacją pakietów taksonomii XBRL, emitenci przedstawiają dokument instancji Inline XBRL oraz pliki taksonomii rozszerzonej XBRL emitenta jako jeden pakiet sprawozdawczy.

4. Emitenci zapewniają zgodność zarówno dokumentu instancji Inline XBRL, jak i taksonomii rozszerzonej emitenta z wymogami dotyczącymi zasad znakowania i składania określonymi w załączniku IV.
ZAŁĄCZNIK IV

Wymogi dotyczące zasad znakowania i składania

1. Emitenci zapewniają, aby w dokumencie instancji Inline XBRL znajdowały się dane jednego emitenta, tak aby wszystkie identyfikatory jednostek w danym kontekście miały identyczną treść.

2. Emitenci określają swoją tożsamość w dokumencie instancji Inline XBRL przy użyciu identyfikatorów podmiotu prawnego zgodnych z normą ISO 17442 w identyfikatorach i schematach jednostek w kontekście XBRL.

3. Przy znakowaniu ujawnień emitenci stosują element taksonomii podstawowej o znaczeniu rachunkowym najbliższym znakowanemu ujawnieniu. W przypadku gdy wydaje się, że istnieje wybór między różnymi elementami taksonomii podstawowej, emitenci powinni wybrać element o najwęższym znaczeniu rachunkowym lub zakresie.

4. Jeżeli najbliższy element taksonomii podstawowej mógłby błędnie przedstawiać znaczenie rachunkowe ujawnienia znakowanego zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3, emitenci tworzą element taksonomii rozszerzonej i wykorzystują go do znakowania danego ujawnienia. Wszystkie utworzone elementy taksonomii rozszerzonej:

a) 

nie mogą powielać znaczenia ani zakresu żadnego z elementów taksonomii podstawowej;

b) 

muszą identyfikować twórcę danego elementu;

c) 

muszą mieć przypisany odpowiedni atrybut salda;

d) 

muszą posiadać standardowe etykiety w języku odpowiadającym językowi ►C2  rocznego raportu finansowego ◄ . Zaleca się dodanie etykiet w dodatkowych językach. Wszystkie etykiety muszą odpowiadać znaczeniu rachunkowemu i zakresowi opisanych podstawowych pojęć biznesowych.

5. Emitenci zapewniają, aby każdy element taksonomii rozszerzonej stosowany do znakowania ujawnień w  ►C2  rocznym raporcie finansowym ◄ był uwzględniony w co najmniej jednej hierarchii warstwy powiązań prezentacji i warstwy powiązań definicji w taksonomii rozszerzonej.

6. Emitenci wykorzystują warstwy powiązań obliczeń swoich taksonomii rozszerzonych w celu dokumentowania zależności arytmetycznych między numerycznymi elementami taksonomii podstawowej lub rozszerzonej, w szczególności w odniesieniu do zależności arytmetycznych między elementami taksonomii podstawowej lub rozszerzonej ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych.

7. Aby określić, do której części sprawozdania finansowego odnoszą się znaczniki, emitenci wykorzystują specjalne elementy główne taksonomii jako punkty wyjścia dla poszczególnych części sprawozdania finansowego w warstwach powiązań prezentacji w swoich taksonomiach rozszerzonych. Nazwy elementów, etykiety i prefiksy tych głównych elementów taksonomii są określone w tabeli 1.Tabela

Nazwy elementów, etykiety i prefiksy elementów głównych

Prefiks

Nazwa elementu

Etykieta

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Symbol zastępczy sprawozdania z sytuacji finansowej – pozycja ta MUSI być wykorzystywana jako punkt wyjścia w odniesieniu do sprawozdania z sytuacji finansowej

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Symbol zastępczy zysku lub straty – pozycja ta MUSI być wykorzystywana jako punkt wyjścia w odniesieniu do rachunku zysków i strat, jeżeli rachunek zysków i strat jest ujawniany oddzielnie

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Symbol zastępczy sprawozdania z całkowitych dochodów – pozycja ta MUSI być wykorzystywana jako punkt wyjścia w odniesieniu do sprawozdania z całkowitych dochodów, jeżeli jest ono ujawniane oddzielnie lub gdy sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów są połączone w jednym sprawozdaniu

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Symbol zastępczy sprawozdania z przepływów pieniężnych – pozycja ta MUSI być wykorzystywana jako punkt wyjścia w odniesieniu do sprawozdania z przepływów pieniężnych

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Symbol zastępczy sprawozdania ze zmian w kapitale własnym – pozycja ta MUSI być wykorzystywana jako punkt wyjścia w odniesieniu do sprawozdania ze zmian w kapitale własnym

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Symbol zastępczy informacji dodatkowej, zasad (polityki) rachunkowości i obowiązkowych elementów taksonomii podstawowej – pozycja ta MUSI być wykorzystywana jako punkt wyjścia w odniesieniu do znaczników ujawnień w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Specjalne elementy główne taksonomii są również uwzględnione w plikach taksonomii XBRL opracowanych przez ESMA.

8. W swoich taksonomiach rozszerzonych emitenci nie mogą zastępować etykiet ani referencji elementów taksonomii podstawowej. Do elementów taksonomii podstawowej mogą być dodawane etykiety specyficzne dla danego emitenta.

9. Emitenci zapewniają, aby elementy taksonomii rozszerzonej emitenta służące do znakowania sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF były zakotwiczone do co najmniej jednego elementu taksonomii podstawowej. W szczególności:

a) 

emitent zakotwicza swój element taksonomii rozszerzonej do elementu taksonomii podstawowej o szerszym znaczeniu rachunkowym lub zakresie najbardziej zbliżonym do tego elementu taksonomii rozszerzonej emitenta. Emitent określa zależność między danym elementem taksonomii rozszerzonej a danym elementem taksonomii podstawowej w warstwie powiązań definicji w taksonomii rozszerzonej emitenta. Element taksonomii rozszerzonej ukazany jest jako cel tej zależności;

b) 

emitent może zakotwiczyć element taksonomii rozszerzonej do elementu taksonomii podstawowej lub elementów o węższym znaczeniu rachunkowym lub zakresie najbardziej zbliżonym do tego elementu taksonomii rozszerzonej. Emitent określa zależność między danym elementem taksonomii rozszerzonej a danym elementem lub elementami taksonomii podstawowej w warstwie powiązań definicji w taksonomii rozszerzonej emitenta. Element taksonomii rozszerzonej ukazany jest jako źródło tej zależności. W przypadku gdy element taksonomii rozszerzonej łączy w sobie szereg elementów taksonomii podstawowej, emitent zakotwicza ten element taksonomii rozszerzonej do każdego z tych elementów taksonomii podstawowej, z wyjątkiem wszelkich elementów taksonomii podstawowej, które zasadnie uznaje się za nieistotne.

10. Niezależnie od pkt 9 emitenci nie muszą zakotwiczać do innego elementu taksonomii podstawowej elementu taksonomii rozszerzonej, który jest wykorzystywany do znakowania ujawnienia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym lub sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, które stanowi sumę cząstkową innych ujawnień w tym samym sprawozdaniu.

11. Emitenci zapewniają, aby typ danych i typ okresu elementu taksonomii wykorzystywanego do znakowania ujawnienia odzwierciedlał znaczenie rachunkowe znakowanego ujawnienia. Emitenci nie mogą definiować i nie mogą stosować niestandardowego typu elementu taksonomii, jeżeli odpowiedni typ jest już zdefiniowany w specyfikacjach XBRL lub w rejestrze typów danych XBRL.

12. Przy znakowaniu ujawnień emitenci nie mogą używać numerycznych elementów taksonomii do znakowania różnych wartości dla danego kontekstu (podziałów według jednostki, okresu i wymiaru), chyba że różnica jest wynikiem zaokrąglenia związanego z prezentacją tych samych informacji w innej skali w więcej niż jednym miejscu w tym samym ►C2  rocznym raporcie finansowym ◄ .

13. Przy znakowaniu ujawnień emitenci stosują nienumeryczne elementy taksonomii w taki sposób, aby dany element znakował wszystkie ujawnienia, które odpowiadają definicji tego elementu. Emitenci nie mogą stosować znaczników tylko częściowo lub selektywnie.

14. Emitenci zapewniają, aby dokumenty instancji Inline XBRL nie zawierały kodu wykonywalnego.
ZAŁĄCZNIK V

Pliki taksonomii XBRL

Pliki taksonomii XBRL publikowane przez ESMA:

a) 

określają, jako elementy XBRL, wszystkie elementy taksonomii podstawowej;

b) 

określają atrybuty elementów taksonomii podstawowej zgodnie z ich typem określonym w załączniku I;

c) 

zawierają etykiety czytelne dla człowieka, które określono w tabeli w załączniku VI, dokumentujące znaczenie elementów taksonomii podstawowej oraz referencje;

d) 

definiują struktury wspomagające przeglądanie zawartości taksonomii oraz zrozumienie definicji elementu taksonomii podstawowej w kontekście innych elementów taksonomii podstawowej;

e) 

definiują zależności umożliwiające emitentom zakotwiczenie elementów taksonomii rozszerzonej do elementów taksonomii podstawowej;

f) 

są ważne zgodnie ze specyfikacją XBRL 2.1. i XBRL Dimensions 1.0 oraz są łączone w pakiety zgodnie ze specyfikacją pakietów taksonomii określoną w załączniku III;

g) 

zawierają informacje techniczne niezbędne do opracowania rozwiązań informatycznych wspierających sporządzanie zharmonizowanych ►C2  rocznych raportów finansowych ◄ ;

h) 

określają, do których okresów się odnoszą.

▼M4
ZAŁĄCZNIK VI

Schemat taksonomii podstawowejTabela

Schemat taksonomii podstawowej do celów znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później

Prefiks

Nazwa elementu/URI roli

Typ i atrybuty elementu

Rodzaj etykiety

Treść etykiety

Referencje

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Nadzwyczaj duże zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut [member]

Przykład: MSR 10 paragraf 22

documentation

Element ten oznacza nadzwyczaj duże zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Wartości szacunkowe [axis]

Ujawnianie informacji: MSR 8 paragraf 39

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Wartości szacunkowe [member]

Ujawnianie informacji: MSR 8 paragraf 39

documentation

Data wygaśnięcia: 1.01.2023: Element ten oznacza składnik aktywów, zobowiązanie lub okresowe zużycie składnika aktywów, które podlegają korektom będącym wynikiem bieżącej oceny oraz oczekiwanych pożytków i obowiązków związanych z tymi aktywami i zobowiązaniami. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Wartości szacunkowe”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. Wejście w życie: 1.01.2023: Element ten oznacza kwoty pieniężne w sprawozdaniu finansowym, w przypadku których to kwot występuje niepewności wyceny. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Wartości szacunkowe”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Wynik finansowy brutto

Ujawnianie informacji: MSR 12 paragraf 81 pkt c) ppkt (i), ujawnianie informacji: MSR 12 paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

documentation

Kwota zysku (straty) za dany okres przed odjęciem obciążenia podatkowego. [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Rozliczenia międzyokresowe

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

documentation

Kwota zobowiązań przypadających do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane lub wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi pracownikom.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów, w tym zobowiązania z tytułu umów

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55, powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

documentation

Kwota rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów, w tym zobowiązania z tytułu umów. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe; przychody przyszłych okresów, w tym zobowiązania z tytułu umów]

totalLabel

Ogółem rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów, w tym zobowiązania z tytułu umów

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów, w tym zobowiązania z tytułu umów [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Rozliczenia międzyokresowe zaklasyfikowane jako krótkoterminowe

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

documentation

Kwota rozliczeń międzyokresowych zaklasyfikowanych jako krótkoterminowe. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Rozliczenia międzyokresowe zaklasyfikowane jako trwałe

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

documentation

Kwota rozliczeń międzyokresowych zaklasyfikowanych jako trwałe. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym aktywa z tytułu umów

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55, powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

documentation

Kwota aktywów stanowiących przychody, które zostały uzyskane, ale nie są jeszcze należnościami, w tym aktywa z tytułu umów. [Zob.: aktywa z tytułu umów]

totalLabel

Ogółem rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym aktywa z tytułu umów

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym aktywa z tytułu umów [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Rozliczenia międzyokresowe czynne inne niż aktywa z tytułu umów

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55, powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

documentation

Kwota aktywów stanowiących przychody, które zostały uzyskane, ale nie są jeszcze należnościami inne niż aktywa z tytułu umów. [Zob.: aktywa z tytułu umów]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej aktywów finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, wynikające ze zmian ryzyka kredytowego aktywów finansowych

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 9 pkt c)

documentation

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej aktywów finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, które wynika ze zmian ryzyka kredytowego aktywów, ustalone: a) jako kwota zmiany ich wartości godziwej, która nie wynika ze zmiany warunków rynkowych powodujących ryzyko rynkowe; albo b) w oparciu o alternatywną metodę, która zdaniem jednostki pozwala wierniej odzwierciedlić kwotę zmiany wartości godziwej, która wynika ze zmian ryzyka kredytowego danego składnika aktywów. [Zob.: ryzyko kredytowe [member]; ryzyko rynkowe [member]; zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej aktywów finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, wynikające ze zmian ryzyka kredytowego aktywów finansowych]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów powiązanych z aktywami finansowymi wyznaczonymi jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 9 pkt d)

documentation

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów powiązanych z aktywami finansowymi wyznaczonymi jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: instrumenty pochodne [member]; zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów powiązanych z aktywami finansowymi wyznaczonymi jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy; aktywa finansowe]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej zobowiązania finansowego, wynikające ze zmian ryzyka kredytowego zobowiązania

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 10 A pkt a), ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 10 pkt a)

documentation

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej zobowiązań finansowych, które wynika ze zmian ryzyka kredytowego zobowiązań. [Zob.: ryzyko kredytowe [member]; ryzyko rynkowe [member]; zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej zobowiązania finansowego, wynikające ze zmian ryzyka kredytowego zobowiązania]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej pożyczki lub należności, wynikające ze zmian ryzyka kredytowego aktywów finansowych

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 9 pkt c)

documentation

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej pożyczek lub należności, które wynika ze zmian ryzyka kredytowego aktywów, ustalone: a) jako kwota zmiany ich wartości godziwej, która nie wynika ze zmiany warunków rynkowych powodujących ryzyko rynkowe; albo b) w oparciu o alternatywną metodę, która zdaniem jednostki pozwala wierniej odzwierciedlić kwotę zmiany wartości godziwej, która wynika ze zmian ryzyka kredytowego danego składnika aktywów. [Zob.: ryzyko rynkowe [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów powiązanych z pożyczkami lub należnościami

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 9 pkt d)

documentation

Łączne zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów powiązanych z pożyczkami lub należnościami. [Zob.: instrumenty pochodne [member]; zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów powiązanych z pożyczkami lub należnościami]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Umorzenie, amortyzacja i utrata wartości [member]

Ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 73 pkt d), ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 75 pkt b), ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt c), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt c), ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 54 pkt f)

documentation

Element ten oznacza umorzenie, amortyzację i utratę wartości. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; kwota umorzenia i amortyzacji]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Umorzenie i amortyzacja [member]

Powszechna praktyka: MSR 16 paragraf 73 pkt d), ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 75 pkt b), powszechna praktyka: MSR 38 paragraf 118 pkt c), powszechna praktyka: MSR 40 paragraf 79 pkt c), powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 54 pkt f)

documentation

Element ten oznacza umorzenie i amortyzację. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Skumulowana korekta zabezpieczenia wartości godziwej pozycji zabezpieczanej zawarta w wartości bilansowej, aktywa

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24B pkt a) ppkt (ii)

documentation

Skumulowana kwota korekt zabezpieczenia wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako składnik aktywów. [Zob.: pozycje zabezpieczane [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Skumulowana korekta zabezpieczenia wartości godziwej pozycji zabezpieczanej zawarta w wartości bilansowej, zobowiązania

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24B pkt a) ppkt (ii)

documentation

Skumulowana kwota korekt zabezpieczenia wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako zobowiązanie. [Zob.: pozycje zabezpieczane [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Skumulowana korekta zabezpieczenia wartości godziwej pozostająca w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla pozycji zabezpieczanej, w przypadku której zaprzestano dokonywania korekt o zyski i straty z tytułu zabezpieczenia, aktywa

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24B pkt a) ppkt (v)

documentation

Skumulowana kwota korekt zabezpieczenia wartości godziwej pozostających w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla pozycji zabezpieczanej, która jest składnikiem aktywów finansowych wycenianym w zamortyzowanym koszcie i w przypadku której zaprzestano dokonywania korekt o zyski i straty z tytułu zabezpieczenia. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie; pozycje zabezpieczane [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Skumulowana korekta zabezpieczenia wartości godziwej pozostająca w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla pozycji zabezpieczanej, w przypadku której zaprzestano dokonywania korekt o zyski i straty z tytułu zabezpieczenia, zobowiązania

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24B pkt a) ppkt (v)

documentation

Skumulowana kwota korekt zabezpieczenia wartości godziwej pozostających w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla pozycji zabezpieczanej, która jest zobowiązaniem finansowym wycenianym w zamortyzowanym koszcie i w przypadku której zaprzestano dokonywania korekt o zyski i straty z tytułu zabezpieczenia. [Zob.: zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie; pozycje zabezpieczane [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Skumulowana utrata wartości [member]

Powszechna praktyka: MSR 16 paragraf 73 pkt d), powszechna praktyka: MSR 38 paragraf 118 pkt c), powszechna praktyka: MSR 40 paragraf 79 pkt c), powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 54 pkt f), ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B67 pkt d), ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 35H, przykład: MSSF 7 paragraf 35N, przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 37 pkt b), przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023 MSSF 7 paragraf IG29 pkt b)

documentation

Element ten oznacza skumulowaną utratę wartości. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Inne skumulowane całkowite dochody

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

documentation

Kwota skumulowanych pozycji przychodów i kosztów (w tym korekty wynikające z przeklasyfikowania), które nie zostały ujęte w wyniku finansowym zgodnie z tym, czego wymagają lub na co zezwalają inne MSSF. [Zob.: MSSF [member]; inne całkowite dochody]

totalLabel

Inne skumulowane całkowite dochody ogółem

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Inne skumulowane całkowite dochody [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Inne skumulowane całkowite dochody [member]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 108

documentation

Element ten oznacza inne skumulowane całkowite dochody. [Zob.: inne całkowite dochody]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Koszty akwizycji i administracji związane z umowami ubezpieczeniowymi

Powszechna praktyka: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSR 1 paragraf 85

documentation

Kwota kosztów akwizycji i administracji związanych z umowami ubezpieczeniowymi. [Zob.: rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Wartość godziwa na dzień przejęcia udziału kapitałowego w jednostce przejmowanej należącego do jednostki przejmującej tuż przed datą przejęcia

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt p) ppkt (i)

documentation

Wartość godziwa na dzień przejęcia udziału kapitałowego w jednostce przejmowanej należącego do jednostki przejmującej tuż przed datą przejęcia w połączeniu jednostek gospodarczych zrealizowanym etapami. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Przekazana zapłata, wartość godziwa na dzień przejęcia

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt f)

documentation

Wartość godziwa na dzień przejęcia zapłaty przekazanej w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

totalLabel

Przekazana zapłata ogółem, wartość godziwa na dzień przejęcia

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Wartość godziwa na dzień przejęcia całkowitej przekazanej zapłaty [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Koszty związane z przejęciem w przypadku transakcji ujmowanej odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt m)

documentation

Kwota kosztów związanych z przejęciem w przypadku transakcji ujmowanych odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Koszty związane z przejęciem ujęte jako koszt w przypadku transakcji ujmowanej odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt m)

documentation

Kwota kosztów związanych z przejęciem ujętych jako koszt w przypadku transakcji ujmowanych odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Nabycie w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, aktywa biologiczne

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50 pkt e)

documentation

Zwiększenie wartości aktywów biologicznych wynikające z nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; aktywa biologiczne]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Nabycie w wyniku połączenia jednostek, odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych

Powszechna praktyka: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt e)

documentation

Zwiększenie odroczonych kosztów akwizycji wynikających z umów ubezpieczeniowych wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Nabycie w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, wartości niematerialne i wartość firmy

Powszechna praktyka: MSR 38 paragraf 118 pkt e) ppkt (i)

documentation

Zwiększenie wartości niematerialnych i wartości firmy wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; wartości niematerialne i wartość firmy]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Nabycie w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, wartości niematerialne inne niż wartość firmy

Ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt e) ppkt (i)

documentation

Zwiększenie wartości niematerialnych innych niż wartość firmy wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Nabycie w wyniku połączenia jednostek, nieruchomości inwestycyjne

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 76 pkt b), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt d) ppkt (ii)

documentation

Zwiększenie wartości nieruchomości inwestycyjnych wynikające z nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; nieruchomości inwestycyjne]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Nabycie w wyniku połączenia jednostek, zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji

Powszechna praktyka: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt e)

documentation

Zwiększenie zobowiązań wynikających z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Nabycie w wyniku połączenia jednostek, inne rezerwy

Powszechna praktyka: MSR 37 paragraf 84

documentation

Zwiększenie wartości innych rezerw wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; inne rezerwy]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Nabycie wskutek połączenia jednostek gospodarczych, rzeczowe aktywa trwałe

Ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 73 pkt e) ppkt (iii)

documentation

Zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych w wyniku nabycia wskutek połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; rzeczowe aktywa trwałe]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Nabycie w wyniku połączenia jednostek, aktywa reasekuracyjne

Powszechna praktyka: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt e)

documentation

Zwiększenie aktywów reasekuracyjnych wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; aktywa reasekuracyjne]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

Rzeczywiste odszkodowania wynikające z umów objętych zakresem MSSF 17

Ujawnianie informacji: Wejście w życie: 1.01.2023 MSSF 17 paragraf 130

documentation

Kwota rzeczywistych odszkodowań wynikających z umów objętych zakresem MSSF 17.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Założenie aktuarialne dotyczące stóp dyskontowych

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

documentation

Stopa dyskontowa stosowana jako istotne założenie aktuarialne stosowane do ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Założenie aktuarialne dotyczące stóp dyskontowych [member]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

documentation

Element ten oznacza stopy dyskontowe stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Założenie aktuarialne dotyczące oczekiwanych stóp inflacji

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

documentation

Oczekiwana stopa inflacji stosowana jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]; zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Założenie aktuarialne dotyczące oczekiwanych stóp inflacji [member]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

documentation

Element ten oznacza oczekiwane stopy inflacji stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Założenie aktuarialne dotyczące oczekiwanych stóp wzrostu emerytur

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

documentation

Oczekiwana stopa wzrostu emerytur stosowana jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]; zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Założenie aktuarialne dotyczące oczekiwanych stóp wzrostu emerytur [member]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

documentation

Element ten oznacza oczekiwane stopy wzrostu emerytur stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Założenie aktuarialne dotyczące oczekiwanych stóp wzrostu wynagrodzeń

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

documentation

Oczekiwana stopa wzrostu wynagrodzeń stosowana jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]; zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Założenie aktuarialne dotyczące oczekiwanych stóp wzrostu wynagrodzeń [member]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

documentation

Element ten oznacza oczekiwane stopy wzrostu wynagrodzeń stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Założenie aktuarialne dotyczące średniego dalszego trwania życia po przejściu na emeryturę

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

documentation

Średnie dalsze trwanie życia po przejściu na emeryturę stosowane jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Założenie aktuarialne dotyczące średniego dalszego trwania życia po przejściu na emeryturę [member]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

documentation

Element ten oznacza średnie dalsze trwanie życia po przejściu na emeryturę stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Założenie aktuarialne dotyczące wskaźników charakteryzujących tendencje dotyczące kosztów leczenia

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

documentation

Wskaźnik charakteryzujący tendencje dotyczące kosztów leczenia stosowany jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Założenie aktuarialne dotyczące wskaźników charakteryzujących tendencje dotyczące kosztów leczenia [member]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

documentation

Element ten oznacza wskaźniki charakteryzujące tendencje dotyczące kosztów leczenia stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Założenie aktuarialne dotyczące współczynników śmiertelności

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

documentation

Współczynnik śmiertelności stosowany jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Założenie aktuarialne dotyczące współczynników śmiertelności [member]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

documentation

Element ten oznacza współczynniki śmiertelności stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Założenie aktuarialne dotyczące wieku emerytalnego

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

documentation

Wiek emerytalny stosowany jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Założenie aktuarialne dotyczące wieku emerytalnego [member]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

documentation

Element ten oznacza wiek emerytalny stosowany jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Założenia aktuarialne [axis]

Ujawnianie informacji: MSR 19 paragraf 145

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Założenia aktuarialne [member]

Ujawnianie informacji: MSR 19 paragraf 145

documentation

Element ten oznacza wszystkie założenia aktuarialne. Założenia aktuarialne stanowią bezstronne i wzajemnie dopasowane (spójne) najlepsze możliwe oszacowanie zmiennych demograficznych i finansowych, które określą ostateczny koszt zapewnienia świadczeń po okresie zatrudnienia, dokonane przez jednostkę. Element ten stanowi również standardową wartość dla osi „Założenia aktuarialne”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Zyski (straty) aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń demograficznych, przed opodatkowaniem, programy określonych świadczeń

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 135 pkt b)

documentation

Kwota innych całkowitych dochodów, przed opodatkowaniem, wynikająca z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń demograficznych, które prowadzą do aktualizacji wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. Założenia demograficzne odnoszą się do następujących kwestii: a) współczynnika śmiertelności; b) wskaźników rotacji pracowników, niezdolności do pracy i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę; c) odsetka uczestników programu posiadających osoby na utrzymaniu, które uzyskają uprawnienia do świadczeń; d) odsetka uczestników programu, którzy wybiorą poszczególne formy płatności dostępne w ramach zasad funkcjonowania programu; oraz e) wskaźników roszczeń w ramach programu opieki medycznej. [Zob.: inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem, zyski (straty) z tytułu ponownych wycen programów określonych świadczeń] [Por.: zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń demograficznych]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń demograficznych

Ujawnianie informacji: MSR 19 paragraf 141 pkt c) ppkt (ii)

documentation

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń demograficznych, które prowadzą do aktualizacji wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. Założenia demograficzne odnoszą się do następujących kwestii: a) współczynnika śmiertelności; b) wskaźników rotacji pracowników, niezdolności do pracy i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę; c) odsetka uczestników programu posiadających osoby na utrzymaniu, które uzyskają uprawnienia do świadczeń; d) odsetka uczestników programu, którzy wybiorą poszczególne formy płatności dostępne w ramach zasad funkcjonowania programu; oraz e) wskaźników roszczeń w ramach programu opieki medycznej. [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń]

negatedLabel

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające ze strat (zysków) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń demograficznych

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Zyski (straty) aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń demograficznych, po opodatkowaniu, programy określonych świadczeń

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 135 pkt b)

documentation

Kwota innych całkowitych dochodów, po opodatkowaniu, wynikająca z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń demograficznych, które prowadzą do aktualizacji wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. Założenia demograficzne odnoszą się do następujących kwestii: a) współczynnika śmiertelności; b) wskaźników rotacji pracowników, niezdolności do pracy i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę; c) odsetka uczestników programu posiadających osoby na utrzymaniu, które uzyskają uprawnienia do świadczeń; d) odsetka uczestników programu, którzy wybiorą poszczególne formy płatności dostępne w ramach zasad funkcjonowania programu; oraz e) wskaźników roszczeń w ramach programu opieki medycznej. [Zob.: inne całkowite dochody, po opodatkowaniu, zyski (straty) z tytułu ponownych wycen programów określonych świadczeń] [Por.: zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń demograficznych]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Zyski (straty) aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń finansowych, przed opodatkowaniem, programy określonych świadczeń

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 135 pkt b)

documentation

Kwota innych całkowitych dochodów, przed opodatkowaniem, wynikająca z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń finansowych, które prowadzą do aktualizacji wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. Założenia finansowe odnoszą się do następujących kwestii: a) stopy dyskontowej; b) poziomów świadczeń, z wyłączeniem wszelkich kosztów świadczeń ponoszonych przez pracowników, oraz poziomu przyszłego wynagrodzenia; c) w przypadku świadczeń medycznych – przyszłych kosztów leczenia, łącznie z kosztami obsługi roszczeń (tj. kosztami ponoszonymi podczas analizy i rozpatrywania roszczeń, w tym opłat prawnych i likwidacyjnych); oraz d) podatków płatnych zgodnie z programem od składek z tytułu pracy przed dniem sprawozdawczym lub od świadczeń wynikających z takiej pracy. [Zob.: inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem, zyski (straty) z tytułu ponownych wycen programów określonych świadczeń] [Por.: zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń finansowych]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń finansowych

Ujawnianie informacji: MSR 19 paragraf 141 pkt c) ppkt (iii)

documentation

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń finansowych, które prowadzą do aktualizacji wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. Założenia finansowe odnoszą się do następujących kwestii: a) stopy dyskontowej; b) poziomów świadczeń, z wyłączeniem wszelkich kosztów świadczeń ponoszonych przez pracowników, oraz poziomu przyszłego wynagrodzenia; c) w przypadku świadczeń medycznych – przyszłych kosztów leczenia, łącznie z kosztami obsługi roszczeń (tj. kosztami ponoszonymi podczas analizy i rozpatrywania roszczeń, w tym opłat prawnych i likwidacyjnych); oraz d) podatków płatnych zgodnie z programem od składek z tytułu pracy przed dniem sprawozdawczym lub od świadczeń wynikających z takiej pracy. [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń]

negatedLabel

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające ze strat (zysków) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń finansowych

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Zyski (straty) aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń finansowych, po opodatkowaniu, programy określonych świadczeń

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 135 pkt b)

documentation

Kwota innych całkowitych dochodów, po opodatkowaniu, wynikających z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń finansowych, które prowadzą do aktualizacji wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. Założenia finansowe odnoszą się do następujących kwestii: a) stopy dyskontowej; b) poziomów świadczeń, z wyłączeniem wszelkich kosztów świadczeń ponoszonych przez pracowników, oraz poziomu przyszłego wynagrodzenia; c) w przypadku świadczeń medycznych – przyszłych kosztów leczenia, łącznie z kosztami obsługi roszczeń (tj. kosztami ponoszonymi podczas analizy i rozpatrywania roszczeń, w tym opłat prawnych i likwidacyjnych); oraz d) podatków płatnych zgodnie z programem od składek z tytułu pracy przed dniem sprawozdawczym lub od świadczeń wynikających z takiej pracy. [Zob.: inne całkowite dochody, po opodatkowaniu, zyski (straty) z tytułu ponownych wycen programów określonych świadczeń] [Por.: zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń finansowych]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Zyski (straty) aktuarialne powstałe na skutek korekt założeń aktuarialnych, przed opodatkowaniem, programy określonych świadczeń

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 135 pkt b)

documentation

Kwota innych całkowitych dochodów, przed opodatkowaniem, wynikająca z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek korekt założeń aktuarialnych, które prowadzą do aktualizacji wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. Korekty założeń aktuarialnych odnoszą się do skutków różnic pomiędzy poprzednimi założeniami aktuarialnymi a tym, co faktycznie nastąpiło. [Zob.: inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem, zyski (straty) z tytułu ponownych wycen programów określonych świadczeń] [Por.: zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek korekt założeń aktuarialnych]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek korekt założeń aktuarialnych

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 141 pkt c)

documentation

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek korekt założeń aktuarialnych, które prowadzą do aktualizacji wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. Korekty założeń aktuarialnych odnoszą się do skutków różnic pomiędzy poprzednimi założeniami aktuarialnymi a tym, co faktycznie nastąpiło. [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń]

negatedLabel

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek korekt założeń aktuarialnych

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Zyski (straty) aktuarialne powstałe na skutek korekt założeń aktuarialnych, po opodatkowaniu, pogramy określonych świadczeń

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 135 pkt b)

documentation

Kwota innych całkowitych dochodów, po opodatkowaniu, wynikających z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek korekt założeń aktuarialnych, które prowadzą do aktualizacji wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. Korekty założeń aktuarialnych odnoszą się do skutków różnic pomiędzy poprzednimi założeniami aktuarialnymi a tym, co faktycznie nastąpiło. [Zob.: inne całkowite dochody, po opodatkowaniu, zyski (straty) z tytułu ponownych wycen programów określonych świadczeń] [Por.: zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek korekt założeń aktuarialnych]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Aktuarialna wartość bieżąca przyrzeczonych świadczeń emerytalnych

Ujawnianie informacji: MSR 26 paragraf 35 pkt d)

documentation

Wartość bieżąca oczekiwanych płatności, które dokonane zostaną w ramach programu świadczeń emerytalnych na rzecz obecnych i byłych pracowników, które można przypisać dotychczasowemu okresowi zatrudnienia.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Dodatkowy odpis ujęty w wyniku finansowym, konto rezerw na straty kredytowe z tytułu aktywów finansowych

Powszechna praktyka: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 16

documentation

Kwota dodatkowej rezerwy na straty kredytowe z tytułu aktywów finansowych ujętej w wyniku finansowym. [Zob.: konto rezerw na straty kredytowe z tytułu aktywów finansowych]

commentaryGuidance

Dla tego elementu należy zwykle wprowadzić dodatnią wartość XBRL. Może zaistnieć konieczność wprowadzenia ujemnej wartości XBRL, jeżeli element ten jest stosowany wraz z elementami, o których mowa. [Zob.: umorzenie i amortyzacja [member]; umorzenie, amortyzacja i utrata wartości [member]; skumulowana utrata wartości [member]; zagregowane korekty do wartości bilansowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości [member]; efekt pułapu aktywów [member]; skutki przejścia na MSSF [member]; wyłączenie kwot uzyskanych w wyniku transakcji zawartych między segmentami [member]; prognozy finansowe wpływów (wypływów) środków pieniężnych dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, dane wejściowe z wyceny [member]; prognozy finansowe wyniku finansowego dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, dane wejściowe z wyceny [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz korekt błędów popełnionych w poprzednich okresach [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości wymaganych przez MSSF [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu korekt błędów popełnionych w poprzednich okresach [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu odstąpienia od wymogu zawartego w MSSF [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu dobrowolnych zmian zasad (polityki) rachunkowości [member]; istotne pozycje uzgadniające [member]; aktywa programu [member]; wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń [member]; kwota ponownie wyznaczona [member]; udział reasekuratora w kwocie wynikającej z umów ubezpieczeniowych [member]; efekt dywersyfikacji ryzyka [member]; udziały/akcje własne [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Dodatkowe ujawnienia w odniesieniu do kwot ujętych na dzień przejęcia głównych klas nabytych aktywów i przejętych zobowiązań [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Dodatkowe ujawnienia informacji na temat regulacyjnych rozliczeń międzyokresowych [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Dodatkowe informacje na temat ekspozycji jednostki na ryzyko

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 35

documentation

Dodatkowe informacje na temat ekspozycji jednostki na ryzyko, w przypadku gdy ujawnione dane ilościowe nie są reprezentatywne.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Dodatkowe informacje na temat umów ubezpieczeniowych [text block]

Ujawnianie informacji: Wejście w życie: 1.01.2023 MSSF 17 paragraf 94

documentation

Dodatkowe informacje na temat umów ubezpieczeniowych niezbędnych do osiągnięcia celu obowiązków informacyjnych w MSSF 17. [Zob.: umowy ubezpieczeniowe [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Dodatkowe informacje na temat charakteru i skutków finansowych połączenia jednostek

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf 63

documentation

Dodatkowe informacje na temat charakteru i skutków finansowych połączeń jednostek niezbędne do osiągnięcia celów MSSF 3. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Dodatkowe informacje na temat charakteru i zmian ryzyka związanego z udziałami w jednostkach strukturyzowanych [text block]

Ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf B25

documentation

Ujawnienie dodatkowych informacji na temat charakteru i zmian ryzyka związanego z udziałami w jednostkach strukturyzowanych.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Dodatkowe informacje na temat umów dotyczących płatności w formie akcji [text block]

Ujawnianie informacji: MSSF 2 paragraf 52

documentation

Dodatkowe informacje na temat umów dotyczących płatności w formie akcji niezbędne do spełnienia wymogów dotyczących ujawniania informacji określonych w MSSF 2. [Zob.: umowa dotycząca płatności w formie akcji [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Dodatkowe informacje [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Dodatkowe zobowiązania, zobowiązania warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B67 pkt c)

documentation

Kwota dodatkowych zobowiązań warunkowych ujmowanych w związku z połączeniem jednostek. [Zob.: zobowiązania warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek; połączenia jednostek [member]; zobowiązania warunkowe [member]]

totalLabel

Ogółem dodatkowe zobowiązania, zobowiązania warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Dodatkowe zobowiązania, zobowiązania warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Premia emisyjna

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

documentation

Kwota otrzymana lub należna z tytułu emisji akcji jednostki przekraczająca wartość nominalną oraz kwoty otrzymane z tytułu innych transakcji z udziałem akcji lub akcjonariuszy jednostki.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Premia emisyjna [member]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 108

documentation

Element ten oznacza kwoty otrzymane z tytułu emisji akcji jednostki przekraczające wartość nominalną oraz kwoty otrzymane z tytułu innych transakcji z udziałem akcji lub akcjonariuszy jednostki.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Dodatkowe rezerwy, inne rezerwy

Ujawnianie informacji: MSR 37 paragraf 84 pkt b)

documentation

Kwota dodatkowych innych utworzonych rezerw. [Zob.: inne rezerwy]

totalLabel

Ogółem dodatkowe rezerwy, inne rezerwy

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Dodatkowe rezerwy, inne rezerwy [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Dodatkowe ujęcie, wartość firmy

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B67 pkt d) ppkt (ii)

documentation

Kwota ujętej dodatkowej wartości firmy, z wyjątkiem wartości firmy zawartej w grupie aktywów przeznaczonych do zbycia, która, na dzień przejęcia, spełnia kryteria klasyfikacyjne „przeznaczonej do sprzedaży” określone w MSSF 5. [Zob.: wartość firmy; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Zwiększenia wynikające z nabycia, nieruchomości inwestycyjne

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 76 pkt a), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt d) ppkt (i)

documentation

Kwota zwiększenia wartości nieruchomości inwestycyjnych wynikającego z nabycia. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Zwiększenia spowodowane zakupem, aktywa biologiczne

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50 pkt b)

documentation

Kwota zwiększenia wartości aktywów biologicznych spowodowanego zakupem. [Zob.: aktywa biologiczne]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Zwiększenia wynikające z późniejszych wydatków wykazywanych jako składnik aktywów, aktywa biologiczne

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 50

documentation

Kwota zwiększenia wartości aktywów biologicznych wynikającego z późniejszych wydatków wykazywanych jako składnik aktywów. [Zob.: aktywa biologiczne]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Zwiększenia wynikające z późniejszych wydatków wykazywanych jako składnik aktywów, nieruchomości inwestycyjne

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 76 pkt a), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt d) ppkt (i)

documentation

Kwota zwiększenia wartości nieruchomości inwestycyjnych wynikającego z późniejszych wydatków wykazywanych jako składnik aktywów. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Zwiększenia, nieruchomości inwestycyjne [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji

Przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt e), przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf IG37 pkt b)

documentation

Zwiększenie zobowiązań wynikających z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji wskutek zwiększeń innych niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji; połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, aktywa biologiczne

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 50

documentation

Kwota zwiększenia wartości aktywów biologicznych innego niż wynikające z połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; aktywa biologiczne]

totalLabel

Ogółem zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, aktywa biologiczne

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, aktywa biologiczne [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, wartości niematerialne inne niż wartość firmy

Ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt e) ppkt (i)

documentation

Kwota zwiększenia wartości niematerialnych innych niż wartość firmy innego niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, nieruchomości inwestycyjne

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 76 pkt a), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt d) ppkt (i)

documentation

Kwota zwiększenia wartości nieruchomości inwestycyjnych innego niż wynikające z połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; nieruchomości inwestycyjne]

totalLabel

Ogółem zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, nieruchomości inwestycyjne

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, rzeczowe aktywa trwałe

Ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 73 pkt e) ppkt (i)

documentation

Kwota zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych innego niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; rzeczowe aktywa trwałe]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, aktywa reasekuracyjne

Powszechna praktyka: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt e)

documentation

Kwota zwiększenia wartości aktywów reasekuracyjnych innego niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; aktywa reasekuracyjne]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Zwiększenia wartości aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe, aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywów dotyczących świadczeń związanych z zakończeniem stosunku pracy oraz praw z umów ubezpieczenia

Ujawnianie informacji: MSSF 8 paragraf 24 pkt b), ujawnianie informacji: MSSF 8 paragraf 28 pkt e)

documentation

Kwota zwiększenia wartości aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe, aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywów dotyczących świadczeń związanych z zakończeniem stosunku pracy oraz praw z umów ubezpieczenia. [Zob.: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego; instrumenty finansowe, klasa [member]; aktywa trwałe (długoterminowe); rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Zwiększenia aktywów z tytułu prawa do użytkowania

Ujawnianie informacji: MSSF 16 paragraf 53 pkt h)

documentation

Kwota zwiększenia wartości aktywów z tytułu prawa do użytkowania. [Zob.: aktywa z tytułu prawa do użytkowania]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Adres zarejestrowanego biura jednostki

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 138 pkt a)

documentation

Adres, pod którym zarejestrowane jest biuro jednostki.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Adres, pod którym można uzyskać skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Ujawnianie informacji: MSR 27 paragraf 16 pkt a)

documentation

Adres, pod którym można uzyskać skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF przez jednostkę dominującą najwyższego lub pośredniego szczebla. [Zob.: skonsolidowane [member]; MSSF [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Średnia ważona liczba akcji zwykłych stosowana do obliczenia rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję

Ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 70 pkt b)

documentation

Średnia ważona liczba akcji zwykłych występujących powiększona o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych, które zostałyby wyemitowane w momencie konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych na akcje zwykłe. [Zob.: akcje zwykłe [member]; średnia ważona [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Korekty z tytułu kwoty amortyzacji

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu kwoty amortyzacji dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata); kwota umorzenia i amortyzacji]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i zaliczone do wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego), którego nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobną planowaną transakcją będącą przedmiotem zabezpieczenia, po opodatkowaniu

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 23 pkt e)

documentation

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i zaliczone do kosztu początkowego lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego), którego nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobną planowaną transakcją będącą przedmiotem zabezpieczenia, po opodatkowaniu. [Zob.: wartość bilansowa [member]]

negatedLabel

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i zaliczone do wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego), którego nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobną planowaną transakcją będącą przedmiotem zabezpieczenia, po opodatkowaniu

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Korekty dotyczące bieżącego podatku za poprzednie okresy

Przykład: MSR 12 paragraf 80 pkt b)

documentation

Korekty obciążenia podatkowego (przychodu podatkowego) ujęte w danym okresie w odniesieniu do bieżącego podatku za poprzednie okresy.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych, w tym aktywów z tytułu umów

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) rozliczeń międzyokresowych czynnych, w tym aktywów z tytułu umów, dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym aktywa z tytułu umów; zysk (strata)]

totalLabel

Ogółem korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) rozliczeń międzyokresowych czynnych, w tym aktywów z tytułu umów

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) rozliczeń międzyokresowych czynnych, w tym aktywów z tytułu umów [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) rozliczeń międzyokresowych czynnych innych niż aktywa z tytułu umów

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) rozliczeń międzyokresowych czynnych innych niż aktywa z tytułu umów, dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: rozliczenia międzyokresowe czynne inne niż aktywa z tytułu umów; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości aktywów biologicznych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości aktywów biologicznych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: aktywa biologiczne; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości aktywów z tytułu umów

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości aktywów z tytułu umów dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: aktywa z tytułu umów; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości pochodnych aktywów finansowych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości pochodnych aktywów finansowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: pochodne aktywa finansowe; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: aktywa finansowe; aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości zapasów

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości zapasów dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zapasy; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości pożyczek i zaliczek dla banków

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości pożyczek i zaliczek dla banków dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: pożyczki i zaliczki dla banków; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości pożyczek i zaliczek dla klientów

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości pożyczek i zaliczek dla klientów dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: pożyczki i zaliczki dla klientów; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych aktywów

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych aktywów dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: inne aktywa; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych aktywów obrotowych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych aktywów obrotowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: inne aktywa obrotowe; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych należności związanych z działalnością operacyjną

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych należności związanych z działalnością operacyjną dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) rozliczeń międzyokresowych czynnych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenia gotówkowego papierów wartościowych będących przedmiotem zaciągniętej pożyczki

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenia gotówkowego papierów wartościowych będących przedmiotem zaciągniętej pożyczki dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenie gotówkowe papierów wartościowych będących przedmiotem zaciągniętej pożyczki; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Korekty wynikające ze zmniejszenia (zwiększenia) należności z tytułu dostaw i usług

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

documentation

Korekty wynikające ze zmniejszenia (zwiększenia) należności z tytułu dostaw i usług dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Korekty wynikające ze zmniejszenia (zwiększenia) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające ze zmniejszenia (zwiększenia) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Korekty wynikające z odroczonego obciążenia podatkowego

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające z odroczonego obciążenia podatkowego dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: obciążenie (przychód) z tytułu odroczonego podatku; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Korekty wynikające z odroczonego podatku dochodowego za poprzednie okresy

Powszechna praktyka: MSR 12 paragraf 80

documentation

Korekty obciążenia podatkowego (przychodu podatkowego) ujęte w danym okresie z tytułu odroczonego podatku za poprzednie okresy.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Korekty z tytułu umorzenia i amortyzacji

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

documentation

Korekty z tytułu umorzenia i amortyzacji dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Korekty z tytułu umorzenia i amortyzacji oraz wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu umorzenia i amortyzacji oraz wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; kwota umorzenia i amortyzacji; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finansowym; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Korekty z tytułu kosztów umorzenia

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu kosztów umorzenia dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Korekty wynikające z przychodu z tytułu dywidend

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające z przychodu z tytułu dywidend dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody z tytułu dywidend; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Korekty z tytułu strat (zysków) wartości godziwej

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

documentation

Korekty z tytułu strat (zysków) wartości godziwej dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Korekty z tytułu kosztów finansowych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt c)

documentation

Korekty z tytułu kosztów finansowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: koszty finansowe; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Korekty z tytułu przychodów finansowych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu przychodów finansowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody finansowe; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Korekty z tytułu przychodów (kosztów) finansowych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu przychodów lub kosztów finansowych netto dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody (koszty) finansowe; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Korekty z tytułu zysku (straty) na zbyciu inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zysku (straty) na zbyciu inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]; wspólne przedsięwzięcia [member]; jednostki zależne [member]; inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych zgłoszone w jednostkowym sprawozdaniu finansowym; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Korekty z tytułu zysku (straty) na zbyciu, rzeczowe aktywa trwałe

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zysku (straty) na zbyciu rzeczowych aktywów trwałych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata); rzeczowe aktywa trwałe; zbycie, rzeczowe aktywa trwałe]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Korekty z tytułu zysków (strat) wynikających ze zmiany wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży, aktywa biologiczne

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zysków (strat) wynikających ze zmiany wartości godziwej aktywów biologicznych pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: aktywa biologiczne; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Korekty z tytułu zysków (strat) wynikających ze zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zysków (strat) wynikających ze zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: w wartości godziwej [member]; instrumenty pochodne [member]; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Korekty z tytułu zysków (strat) wynikających z korekty wartości godziwej, nieruchomości inwestycyjne

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zysków (strat) wynikających ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: nieruchomości inwestycyjne; zyski (straty) wynikające z korekty wartości godziwej, nieruchomości inwestycyjne; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego w wyniku finansowym, wartość firmy

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: wartość firmy; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujęty w wyniku finansowym]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

documentation

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finansowym]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym, aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych [member]; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finansowym]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym, zapasy

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) zapasów ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zapasy; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finansowym]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym, pożyczki i zaliczki

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) pożyczek i zaliczek ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym, rzeczowe aktywa trwałe

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) rzeczowych aktywów trwałych ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym; rzeczowe aktywa trwałe]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finansowym]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 35

documentation

Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu umów

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu umów dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zobowiązania z tytułu umów; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodów przyszłych okresów, w tym zobowiązań z tytułu umów

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodów przyszłych okresów, w tym zobowiązań z tytułu umów, dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody przyszłych okresów, w tym zobowiązania z tytułu umów; zysk (strata)]

totalLabel

Ogółem korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodów przyszłych okresów, w tym zobowiązań z tytułu umów

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodów przyszłych okresów, w tym zobowiązań z tytułu umów [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodów przyszłych okresów innych niż zobowiązania z tytułu umów

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodów przyszłych okresów innych niż zobowiązania z tytułu umów, dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody przyszłych okresów inne niż zobowiązania z tytułu umów; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości depozytów banków

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości depozytów banków dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: depozyty banków; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości depozytów klientów

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości depozytów klientów dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: depozyty klientów; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości pochodnych zobowiązań finansowych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości pochodnych zobowiązań finansowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: pochodne zobowiązania finansowe; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zobowiązania finansowe; zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy spełniające definicję przeznaczonych do obrotu; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań wynikających z umów ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i inwestycyjnych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań wynikających z umów ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i inwestycyjnych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zobowiązania wynikające z umów inwestycyjnych; zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych zobowiązań krótkoterminowych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych zobowiązań krótkoterminowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: inne zobowiązania krótkoterminowe; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych zobowiązań

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych zobowiązań dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: inne zobowiązania; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych zobowiązań związanych z działalnością operacyjną

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych zobowiązań związanych z działalnością operacyjną dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenia gotówkowego papierów wartościowych będących przedmiotem udzielonej pożyczki

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenia gotówkowego papierów wartościowych będących przedmiotem udzielonej pożyczki dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenie gotówkowe papierów wartościowych będących przedmiotem udzielonej pożyczki; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

documentation

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Korekty z tytułu zwiększenia wartości innych rezerw spowodowanego upływem czasu

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu zwiększenia wartości innych rezerw spowodowanego upływem czasu dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata); inne rezerwy [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Korekty wynikające z kosztów z tytułu odsetek

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające z kosztów z tytułu odsetek dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: koszty z tytułu odsetek; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Korekty wynikające z przychodów z tytułu odsetek

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty wynikające z przychodów z tytułu odsetek dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody z tytułu odsetek; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Korekty z tytułu strat (zysków) ze sprzedaży aktywów trwałych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 14

documentation

Korekty z tytułu strat (zysków) ze sprzedaży aktywów trwałych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: aktywa trwałe (długoterminowe); zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Korekty z tytułu rezerw

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

documentation

Korekty z tytułu rezerw dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: rezerwy; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty)

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

totalLabel

Ogółem korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Korekty z tytułu płatności w formie akcji

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

documentation

Korekty z tytułu płatności w formie akcji dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Korekty z tytułu niepodzielonych zysków jednostek stowarzyszonych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

documentation

Korekty z tytułu niepodzielonych zysków jednostek stowarzyszonych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]; zysk (strata)]

negatedLabel

Korekty z tytułu niepodzielonych zysków jednostek stowarzyszonych

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Korekty z tytułu niepodzielonych zysków z inwestycji rozliczanych zgodnie z metodą praw własności

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty z tytułu niepodzielonych zysków z inwestycji rozliczanych zgodnie z metodą praw własności dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności; zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Korekty wynikające z niezrealizowanych zysków (strat) z tytułu różnic kursowych

Przykład: MSR 7 – A, sprawozdanie z przepływów pieniężnych dla jednostki innej niż instytucja finansowa, powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

documentation

Korekty wynikające z niezrealizowanych zysków (strat) z tytułu różnic kursowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Korekty zysku (straty) o odsetki i dywidendy z tytułu instrumentów kapitałowych innych niż akcje uprzywilejowane i instrumenty kapitałowe o określonym prawie do dywidendy

Powszechna praktyka: MSR 33 paragraf 70 pkt a)

documentation

Korekta dokonywana w celu uzgodnienia zysku (straty) przypadającego na jednostkę dominującą z licznikiem stosowanym do obliczenia podstawowego zysku (podstawowej straty) z tytułu odsetek i dywidend z tytułu instrumentów kapitałowych innych niż akcje uprzywilejowane i instrumenty kapitałowe o określonym prawie do dywidendy.

negatedLabel

Korekty zysku (straty) o odsetki i dywidendy z tytułu instrumentów kapitałowych innych niż akcje uprzywilejowane i instrumenty kapitałowe o określonym prawie do dywidendy

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) przypadającego na właścicieli jednostki dominującej z licznikiem stosowanym do obliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję

Ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 70 pkt a)

documentation

Korekta dokonywana w celu uzgodnienia zysku (straty) przypadającego na jednostkę dominującą z licznikiem stosowanym do obliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję. Stanowi to sumę kwot uzgodnienia dla wszystkich kategorii instrumentów, które mają wpływ na podstawowy zysk przypadający na jedną akcję.

negatedTotalLabel

Ogółem korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) przypadającego na właścicieli jednostki dominującej z licznikiem stosowanym do obliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) inne niż zmiany w kapitale obrotowym

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej), inne niż zmiany w kapitale obrotowym. [Zob.: zysk (strata)]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z licznikiem stosowanym do obliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z licznikiem stosowanym do obliczenia zysku przypadającego na jedną akcję [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Zagregowane korekty do wartości bilansowych inwestycji wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości

Ujawnianie informacji: MSSF 1 paragraf 31 pkt c)

documentation

Kwota zagregowanych korekt do wartości bilansowych inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach lub jednostkach stowarzyszonych, wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości w pierwszym sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]; wartość bilansowa [member]; wspólne przedsięwzięcia [member]; wcześniej stosowane ogólnie przyjęte zasady rachunkowości [member]; jednostki zależne [member]; inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych zgłoszone w jednostkowym sprawozdaniu finansowym; MSSF [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Korekta średniej uzgodnionej ceny rynkowej, dane wejściowe z wyceny [member]

Przykład: MSSF 13 paragraf B36 pkt c)

documentation

Element ten oznacza korektę średniej uzgodnionej ceny rynkowej wykorzystywaną jako dane wejściowe z wyceny.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Korekta pozycji zysku (straty) w odniesieniu do dywidend z akcji uprzywilejowanych

Przykład: MSR 33, przykład: 12 wyliczenie i prezentacja podstawowego i rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję (kompleksowy, przykład:, przykład: MSR 33 paragraf 70 pkt a)

documentation

Korekta zysku (straty) w odniesieniu do dywidend z akcji uprzywilejowanych nieuczestniczących w podziale zysków dokonywana w celu obliczenia zysku (straty) przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej. [Zob.: akcje uprzywilejowane [member]; zysk (strata)]

negatedLabel

Korekta pozycji zysku (straty) w odniesieniu do dywidend z akcji uprzywilejowanych

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Koszty administracyjne nieuwzględnione w zwrocie z aktywów programu, programy określonych świadczeń

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 135 pkt b)

documentation

Kwota kosztów administracyjnych w bieżącym okresie związanych z programami określonych świadczeń, nieuwzględnionych w zwrocie z aktywów programu. [Zob.: koszty ogólnego zarządu; koszty świadczeń po okresie zatrudnienia ujęte w wyniku finansowym, programy określonych świadczeń] [Por.: zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z kosztów administracyjnych nieuwzględnionych w zwrocie z aktywów programu; zwrot z aktywów programu z wyłączeniem przychodów lub kosztów z tytułu odsetek, po opodatkowaniu, programy określonych świadczeń; zwrot z aktywów programu z wyłączeniem przychodów lub kosztów z tytułu odsetek, przed opodatkowaniem, programy określonych świadczeń]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Koszty ogólnego zarządu

Przykład: MSR 1 paragraf 103, ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 99, ujawnianie informacji: MSR 26 paragraf 35 pkt b) ppkt (vi)

documentation

Kwota kosztów, które jednostka klasyfikuje jako koszty ogólnego zarządu.

negatedLabel

Koszty ogólnego zarządu

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Otrzymane zaliczki, stanowiące zobowiązania z tytułu umów do wykonania świadczenia spełniane w określonym momencie

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55, powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

documentation

Kwota otrzymanych zaliczek, stanowiących zobowiązania z tytułu umów do wykonania świadczenia spełniane w określonym momencie. [Zob.: zobowiązania z tytułu umów; zobowiązania do wykonania świadczenia spełniane w określonym momencie [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Koszty reklamy

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota kosztów wynikających z reklamy.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Zagregowane korekty do wartości bilansowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości [member]

Ujawnianie informacji: MSSF 1 paragraf 30 pkt b)

documentation

Element ten oznacza zagregowane korekty do wartości bilansowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. [Zob.: wartość bilansowa [member]; wcześniej stosowane ogólnie przyjęte zasady rachunkowości [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Działalność kontynuowana i zaniechana, pozycja zagregowana [member]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 – Prezentacja i ujawnianie informacji

documentation

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą działalności kontynuowanej i zaniechanej. [Zob.: działalność zaniechana [member]; działalność kontynuowana [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Łączna różnica między wartością godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną transakcyjną wymagająca ujęcia w wyniku finansowym

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 28 pkt b)

documentation

Łączna różnica między wartością godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną transakcyjną instrumentów finansowych wymagająca ujęcia w wyniku finansowym. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

periodStartLabel

Łączna różnica między wartością godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną transakcyjną wymagająca ujęcia w wyniku finansowym na początek okresu

periodEndLabel

Łączna różnica między wartością godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną transakcyjną wymagająca ujęcia w wyniku finansowym na koniec okresu

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Indywidualnie nieistotne jednostki stowarzyszone, pozycja zagregowana [member]

Ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf 21 pkt c) ppkt (ii), ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 39J pkt b), ujawnianie informacji: Wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 MSSF 4 paragraf 39M pkt b) po raz pierwszy

documentation

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą jednostek stowarzyszonych, które w ujęciu indywidualnym nie są istotne. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Połączenia jednostek, które są indywidualnie nieistotne, pozycja zagregowana [member]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B65

documentation

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą połączeń jednostek, które są indywidualnie nieistotne. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Indywidualnie nieistotne wspólne przedsięwzięcia, pozycja zagregowana [member]

Ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf 21 pkt c) ppkt (i), ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 39J pkt b), ujawnianie informacji: Wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 MSSF 4 paragraf 39M pkt b) po raz pierwszy

documentation

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą wspólnych przedsięwzięć, które w ujęciu indywidualnym nie są istotne. [Zob.: wspólne przedsięwzięcia [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Zagregowana wycena [member]

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 32 A, ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50, ujawnianie informacji: MSSF 13 paragraf 93 pkt a)

documentation

Element ten oznacza wszystkie typy wyceny. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Wycena”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Zagregowane przedziały czasowe [member]

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 61, przykład: MSR 19 paragraf 147 pkt c), ujawnianie informacji: MSSF 15 paragraf 120 pkt b) ppkt (i), ujawnianie informacji: MSSF 16 paragraf 94, ujawnianie informacji: MSSF 16 paragraf 97, ujawnianie informacji: Wejście w życie: 1.01.2023 MSSF 17 paragraf 109, ujawnianie informacji: Wejście w życie: 1.01.2023 MSSF 17 paragraf 109 A, ujawnianie informacji: Wejście w życie: 1.01.2023 MSSF 17 paragraf 120, ujawnianie informacji: Wejście w życie: 1.01.2023 MSSF 17 paragraf 132 pkt b), ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 23B pkt a), przykład: MSSF 7 paragraf B11, przykład: MSSF 7 paragraf B35

documentation

Element ten oznacza zagregowane przedziały czasowe. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Termin wymagalności”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Ośrodki wypracowujące środki pieniężne, w przypadku których przypisana do tych ośrodków kwota wartości firmy lub składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania nie jest znacząca, pozycja zagregowana [member]

Ujawnianie informacji: MSR 36 paragraf 135

documentation

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą ośrodków wypracowujących środki pieniężne, w przypadku których przypisana do tych ośrodków kwota wartości firmy lub składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania nie jest znacząca. [Zob.: ośrodki wypracowujące środki pieniężne [member]; wartość firmy; wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Zagregowane wartości godziwe [member]

Ujawnianie informacji: MSSF 1 paragraf 30 pkt a)

documentation

Element ten oznacza zagregowane wartości godziwe. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Wartość godziwa jako zakładany koszt”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Produkcja rolnicza w podziale na grupy [axis]

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 46 pkt b) ppkt (ii)

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Produkcja rolnicza, grupa [member]

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 46 pkt b) ppkt (ii)

documentation

Element ten oznacza całą produkcję rolniczą, w przypadku gdy jest przedstawiona w podziale na grupy. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Produkcja rolnicza w podziale na grupy”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: bieżąca produkcja rolnicza]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Samoloty

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt e)

documentation

Wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących samoloty wykorzystywane w działalności jednostki.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Samoloty [member]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt e)

documentation

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych stanowiących samoloty wykorzystywane w działalności jednostki. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Prawa lądowania na lotnisku [member]

Powszechna praktyka: MSR 38 paragraf 119

documentation

Element ten oznacza prawa lądowania na lotnisku.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Wszystkie poziomy hierarchii wartości godziwej [member]

Ujawnianie informacji: MSR 19 paragraf 142, ujawnianie informacji: MSSF 13 paragraf 93 pkt b)

documentation

Element ten oznacza wszystkie poziomy hierarchii wartości godziwej. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Poziomy hierarchii wartości godziwej”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Wszystkie pozostałe segmenty [member]

Ujawnianie informacji: MSSF 15 paragraf 115, ujawnianie informacji: MSSF 8 paragraf 16

documentation

Element ten oznacza rodzaje działalności gospodarczej i segmenty operacyjne nieobjęte odrębnym obowiązkiem sprawozdawczym.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Konto rezerw na straty kredytowe z tytułu aktywów finansowych

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 16

documentation

Wartość konta rezerw używanego do ujmowania utraty wartości aktywów finansowych wynikającej ze strat kredytowych. [Zob.: aktywa finansowe]

periodStartLabel

Konto rezerw na straty kredytowe z tytułu aktywów finansowych na początek okresu

periodEndLabel

Konto rezerw na straty kredytowe z tytułu aktywów finansowych na koniec okresu

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Rezerwa na straty kredytowe [member]

Powszechna praktyka: MSR 12 paragraf 81 pkt g)

documentation

Element ten oznacza konto rezerw używane do ujmowania utraty wartości aktywów finansowych wynikającej ze strat kredytowych.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Wszystkie rodzaje kwitów depozytowych [member]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Element ten oznacza wszystkie rodzaje kwitów depozytowych.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Wszystkie lata roszczeń ubezpieczeniowych [member]

Ujawnianie informacji: Wejście w życie: 1.01.2023 MSSF 17 paragraf 130

documentation

Element ten oznacza wszystkie lata roszczeń ubezpieczeniowych. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Lata roszczenia ubezpieczeniowego”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Amortyzacja, składniki aktywów odnoszące się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami

Ujawnianie informacji: MSSF 15 paragraf 128 pkt b)

documentation

Kwota amortyzacji w odniesieniu do składników aktywów odnoszących się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami. [Zob.: składniki aktywów odnoszące się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami; kwota amortyzacji]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Amortyzacja, odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych

Przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt e), przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf IG39 pkt c)

documentation

Kwota amortyzacji odroczonych kosztów akwizycji wynikających z umów ubezpieczeniowych. [Zob.: odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych; kwota umorzenia i amortyzacji; rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

negatedLabel

Amortyzacja, odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Kwota amortyzacji

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota amortyzacji. Amortyzacja jest systematycznym rozłożeniem podlegającej amortyzacji wartości składników wartości niematerialnych na przestrzeni okresu ich użytkowania.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Amortyzacja, wartości niematerialne inne niż wartość firmy

Ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt e) ppkt (vi)

documentation

Kwota amortyzacji wartości niematerialnych innych niż wartość firmy. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

commentaryGuidance

Dla tego elementu należy zwykle wprowadzić dodatnią wartość XBRL. Może zaistnieć konieczność wprowadzenia ujemnej wartości XBRL, jeżeli element ten jest stosowany wraz z elementami, o których mowa. [Zob.: umorzenie i amortyzacja [member]; umorzenie, amortyzacja i utrata wartości [member]; skumulowana utrata wartości [member]; zagregowane korekty do wartości bilansowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości [member]; efekt pułapu aktywów [member]; skutki przejścia na MSSF [member]; wyłączenie kwot uzyskanych w wyniku transakcji zawartych między segmentami [member]; prognozy finansowe wpływów (wypływów) środków pieniężnych dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, dane wejściowe z wyceny [member]; prognozy finansowe wyniku finansowego dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, dane wejściowe z wyceny [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz korekt błędów popełnionych w poprzednich okresach [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości wymaganych przez MSSF [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu korekt błędów popełnionych w poprzednich okresach [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu odstąpienia od wymogu zawartego w MSSF [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu dobrowolnych zmian zasad (polityki) rachunkowości [member]; istotne pozycje uzgadniające [member]; aktywa programu [member]; wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń [member]; kwota ponownie wyznaczona [member]; udział reasekuratora w kwocie wynikającej z umów ubezpieczeniowych [member]; efekt dywersyfikacji ryzyka [member]; udziały/akcje własne [member]]

negatedLabel

Amortyzacja, wartości niematerialne inne niż wartość firmy

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Metoda amortyzacji, wartości niematerialne inne niż wartość firmy

Ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt b)

documentation

Metoda amortyzacji zastosowana w odniesieniu do wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania innych niż wartość firmy. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy; kwota umorzenia i amortyzacji]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Amortyzacja strat (zysków) wynikających z reasekuracji

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt b) ppkt (ii)

documentation

Kwota amortyzacji odroczonych strat (zysków) wynikających z reasekuracji. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; zyski (straty), ujęte w wyniku finansowym, wynikające z reasekuracji]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Stawka amortyzacji, wartości niematerialne inne niż wartość firmy

Ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt a)

documentation

Stawka amortyzacji stosowana w odniesieniu do wartości niematerialnych innych niż wartość firmy. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Kwota, o którą kredytowe instrumenty pochodne lub podobne instrumenty powiązane z aktywami finansowymi wyznaczonymi jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zmniejszają maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 9 pkt b)

documentation

Kwota, o którą kredytowe instrumenty pochodne lub podobne instrumenty powiązane z aktywami finansowymi wyznaczonymi jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zmniejszają maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe. [Zob.: pożyczki i należności; ryzyko kredytowe [member]; instrumenty pochodne [member]; maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe; aktywa finansowe]

commentaryGuidance

Dla tego elementu należy zwykle wprowadzić dodatnią wartość XBRL. Może zaistnieć konieczność wprowadzenia ujemnej wartości XBRL, jeżeli element ten jest stosowany wraz z elementami, o których mowa. [Zob.: umorzenie i amortyzacja [member]; umorzenie, amortyzacja i utrata wartości [member]; skumulowana utrata wartości [member]; zagregowane korekty do wartości bilansowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości [member]; efekt pułapu aktywów [member]; skutki przejścia na MSSF [member]; wyłączenie kwot uzyskanych w wyniku transakcji zawartych między segmentami [member]; prognozy finansowe wpływów (wypływów) środków pieniężnych dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, dane wejściowe z wyceny [member]; prognozy finansowe wyniku finansowego dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, dane wejściowe z wyceny [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz korekt błędów popełnionych w poprzednich okresach [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości wymaganych przez MSSF [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu korekt błędów popełnionych w poprzednich okresach [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu odstąpienia od wymogu zawartego w MSSF [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu dobrowolnych zmian zasad (polityki) rachunkowości [member]; istotne pozycje uzgadniające [member]; aktywa programu [member]; wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń [member]; kwota ponownie wyznaczona [member]; udział reasekuratora w kwocie wynikającej z umów ubezpieczeniowych [member]; efekt dywersyfikacji ryzyka [member]; udziały/akcje własne [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Kwota, o którą kredytowe instrumenty pochodne lub podobne instrumenty powiązane z pożyczkami lub należnościami zmniejszają maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 9 pkt b)

documentation

Kwota, o którą kredytowe instrumenty pochodne lub podobne instrumenty powiązane z pożyczkami lub należnościami zmniejszają maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe. [Zob.: pożyczki i należności; ryzyko kredytowe [member]; maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe; instrumenty pochodne [member]]

commentaryGuidance

Dla tego elementu należy zwykle wprowadzić dodatnią wartość XBRL. Może zaistnieć konieczność wprowadzenia ujemnej wartości XBRL, jeżeli element ten jest stosowany wraz z elementami, o których mowa. [Zob.: umorzenie i amortyzacja [member]; umorzenie, amortyzacja i utrata wartości [member]; skumulowana utrata wartości [member]; zagregowane korekty do wartości bilansowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości [member]; efekt pułapu aktywów [member]; skutki przejścia na MSSF [member]; wyłączenie kwot uzyskanych w wyniku transakcji zawartych między segmentami [member]; prognozy finansowe wpływów (wypływów) środków pieniężnych dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, dane wejściowe z wyceny [member]; prognozy finansowe wyniku finansowego dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, dane wejściowe z wyceny [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz korekt błędów popełnionych w poprzednich okresach [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości wymaganych przez MSSF [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu korekt błędów popełnionych w poprzednich okresach [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu odstąpienia od wymogu zawartego w MSSF [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu dobrowolnych zmian zasad (polityki) rachunkowości [member]; istotne pozycje uzgadniające [member]; aktywa programu [member]; wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń [member]; kwota ponownie wyznaczona [member]; udział reasekuratora w kwocie wynikającej z umów ubezpieczeniowych [member]; efekt dywersyfikacji ryzyka [member]; udziały/akcje własne [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Kwota, o którą odroczone saldo kredytowe z regulowanej działalności zostało zmniejszone, ponieważ nie jest już w pełni odwracalne

Ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 36

documentation

Kwota, o którą odroczone saldo kredytowe z regulowanej działalności zostało zmniejszone, ponieważ nie jest już w pełni odwracalne. [Zob.: odroczone salda kredytowe z regulowanej działalności]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Kwota, o którą odroczone saldo debetowe z regulowanej działalności zostało zmniejszone, ponieważ nie jest już w pełni odzyskiwalne

Ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 36

documentation

Kwota, o którą odroczone saldo debetowe z regulowanej działalności zostało zmniejszone, ponieważ nie jest już w pełni odzyskiwalne. [Zob.: odroczone salda debetowe z regulowanej działalności]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Kwota nadwyżki wartości odzyskiwalnej ośrodka nad jego wartością bilansową

Ujawnianie informacji: MSR 36 paragraf 134 pkt f) ppkt (i), ujawnianie informacji: MSR 36 paragraf 135 pkt e) ppkt (i)

documentation

Kwota nadwyżki wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne (zespołu ośrodków) nad jego wartością bilansową. [Zob.: wartość bilansowa [member]; ośrodki wypracowujące środki pieniężne [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Wartość, o jaką musi się zmienić kluczowe założenie, aby wartość odzyskiwalna ośrodka była równa jego wartości bilansowej

Ujawnianie informacji: MSR 36 paragraf 134 pkt f) ppkt (iii), ujawnianie informacji: MSR 36 paragraf 135 pkt e) ppkt (iii)

documentation

Wartość, o jaką musi się zmienić wartość przypisana kluczowemu założeniu, aby wartość odzyskiwalna ośrodka była równa jego wartości bilansowej. [Zob.: wartość bilansowa [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Kwota poniesiona przez jednostkę z tytułu usług kluczowego personelu kierowniczego świadczonych przez odrębną jednostkę zarządzającą

Ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 18 A

documentation

Kwota poniesiona przez jednostkę z tytułu usług kluczowego personelu kierowniczego świadczonych przez odrębną jednostkę zarządzającą. [Zob.: kluczowy personel kierowniczy jednostki bądź jej jednostki dominującej [member]; odrębne jednostki zarządzające [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Kwota przeklasyfikowań lub zmian w prezentacji

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 41 pkt b)

documentation

Kwota, która zostaje przeklasyfikowana, gdy jednostka zmienia sposób klasyfikacji lub prezentacji w swoim sprawozdaniu finansowym.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Kwota przedstawiona w innych całkowitych dochodach, która została zrealizowana w momencie zaprzestania ujmowania zobowiązania finansowego

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 10 pkt d)

documentation

Kwota przedstawiona w innych całkowitych dochodach, która została zrealizowana w momencie zaprzestania ujmowania zobowiązań finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: inne całkowite dochody]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Kwota przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów z zastosowaniem metody nakładania

Ujawnianie informacji: Wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 MSSF 4 paragraf 35D pkt a) po raz pierwszy

documentation

Kwota przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów z zastosowaniem metody nakładania, wykazana w rachunku zysków i strat jako odrębna pozycja.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Kwota przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów z zastosowaniem metody nakładania, nowo wyznaczone aktywa finansowe

Ujawnianie informacji: Wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 MSSF 4 paragraf 39L pkt f) ppkt (i) po raz pierwszy

documentation

Kwota przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów w odniesieniu do nowo wyznaczonych aktywów finansowych z zastosowaniem metody nakładania.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Kwota przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów z zastosowaniem metody nakładania, przed opodatkowaniem

Ujawnianie informacji: Wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 MSSF 4 paragraf 35D pkt b) po raz pierwszy

documentation

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach po przeniesieniu z zysków lub strat z zastosowaniem metody nakładania, przed opodatkowaniem. [Zob.: inne całkowite dochody]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Kwota przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów z zastosowaniem metody nakładania, po opodatkowaniu

Ujawnianie informacji: Wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 MSSF 4 paragraf 35D pkt b) po raz pierwszy

documentation

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach po przeniesieniu z zysków lub strat z zastosowaniem metody nakładania, po opodatkowaniu. [Zob.: inne całkowite dochody]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach i zakumulowana w kapitale własnym w odniesieniu do aktywów trwałych lub grup do zbycia przeznaczonych do sprzedaży

Przykład: MSSF 5, przykład: 12, ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 38

documentation

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach i zakumulowana w kapitale własnym w odniesieniu do aktywów trwałych lub grup do zbycia przeznaczonych do sprzedaży. [Zob.: aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży; pozostałe kapitały rezerwowe; inne całkowite dochody; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach i zakumulowana w kapitale własnym w odniesieniu do aktywów trwałych lub grup do zbycia przeznaczonych do sprzedaży [member]

Przykład: MSSF 5, przykład: 12, ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 38

documentation

Element ten oznacza składnik kapitału własnego wynikający z kwot ujętych w innych całkowitych dochodach i zakumulowanych w kapitale własnym, które dotyczą aktywów trwałych lub grup do zbycia przeznaczonych do sprzedaży. [Zob.: aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży; inne całkowite dochody]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Kwota ujęta w wyniku finansowym za dany okres sprawozdawczy w celu odzwierciedlenia zmian w opłatach leasingowych wynikających z ulg w czynszach bezpośrednio związanych z pandemią Covid-19, do których leasingobiorca zastosował praktyczne rozwiązanie przewidziane w MSSF 16 paragraf 46 A

Ujawnianie informacji: MSSF 16 paragraf 60 A pkt b)

documentation

Kwota ujęta w wyniku finansowym za dany okres sprawozdawczy w celu odzwierciedlenia zmian w opłatach leasingowych wynikających z ulg w czynszach bezpośrednio związanych z pandemią Covid-19, do których leasingobiorca zastosował praktyczne rozwiązanie przewidziane w MSSF 16 paragraf 46 A.

commentaryGuidance

Dodatnią wartość XBRL należy wykorzystać do wskazania, kiedy kwota stanowi zmianę, która zmniejsza opłaty leasingowe.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24E pkt a), ujawnianie informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.11 pkt d) ppkt (i)

documentation

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. [Zob.: rezerwa z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych]

negatedLabel

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości walutowych spreadów bazowych i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

Ujawnianie informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.16

documentation

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości walutowych spreadów bazowych i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. [Zob.: rezerwa z tytułu zmiany wartości walutowych spreadów bazowych]

negatedLabel

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości walutowych spreadów bazowych i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości elementów terminowych (forward) kontraktów forward i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

Ujawnianie informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.16

documentation

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości elementów terminowych (forward) kontraktów forward i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. [Zob.: rezerwa z tytułu zmiany wartości elementów terminowych (forward) kontraktów forward]

negatedLabel

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości elementów terminowych (forward) kontraktów forward i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości czasowej opcji i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

Ujawnianie informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.15 pkt b) ppkt (i)

documentation

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości czasowej opcji i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. [Zob.: rezerwa z tytułu zmiany wartości czasowej opcji]

negatedLabel

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości czasowej opcji i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Kwota wykazana jako zysk lub strata z zastosowaniem MSSF 9, aktywa finansowe, w stosunku do których stosuje się metodę nakładania

Ujawnianie informacji: Wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 MSSF 4 paragraf 39L pkt d) ppkt (i) po raz pierwszy

documentation

Kwota wykazana jako zysk lub strata dla aktywów finansowych, w stosunku do których stosuje się metodę nakładania, z zastosowaniem MSSF 9.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Kwoty wynikające z umów ubezpieczeniowych [axis]

Powszechna praktyka: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 – Ujawnianie informacji

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Poniesione kwoty, odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych

Przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt e), przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf IG39 pkt b)

documentation

Zwiększenie odroczonych kosztów akwizycji wynikających z umów ubezpieczeniowych wskutek kwot tych poniesionych kosztów. [Zob.: odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Kwoty płatne na żądanie wynikające z umów objętych zakresem MSSF 17

Ujawnianie informacji: Wejście w życie: 1.01.2023 MSSF 17 paragraf 132 pkt c)

documentation

Kwoty płatne na żądanie wynikające z umów objętych zakresem MSSF 17.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Kwoty przypadające do zapłaty, transakcje z podmiotem powiązanym

Ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 18 pkt b), ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 20

documentation

Kwoty przypadające do zapłaty wynikające z transakcji z podmiotem powiązanym. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Inne kwoty należne stronie otrzymującej z tytułu przeniesionych aktywów

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 42E pkt d)

documentation

Kwoty należne stronie otrzymującej z tytułu przeniesionych aktywów finansowych inne niż niezdyskontowane wypływy środków pieniężnych, które byłyby lub mogłyby być wymagane do odkupienia wyłączonych aktywów finansowych (na przykład cena wyjściowa w umowie opcji). [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Kwoty należne, transakcje z podmiotem powiązanym

Ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 18 pkt b), ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 20

documentation

Kwoty należne wynikające z transakcji z podmiotem powiązanym. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Kwoty ujętych na dzień przejęcia głównych klas nabytych aktywów i przejętych zobowiązań [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Kwoty ujęte dla transakcji ujmowanej odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt l) ppkt (iii)

documentation

Kwoty ujęte dla transakcji ujmowanej odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane w oparciu o wartość godziwą aktywów finansowych na dzień przeklasyfikowania z kategorii składników wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem

Ujawnianie informacji: MSSF 9 paragraf 5.6.5

documentation

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane w oparciu o wartość godziwą aktywów finansowych na dzień przeklasyfikowania z kategorii składników wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem. [Zob.: aktywa finansowe]

negatedLabel

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane w oparciu o wartość godziwą aktywów finansowych na dzień przeklasyfikowania z kategorii składników wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane w oparciu o wartość godziwą aktywów finansowych na dzień przeklasyfikowania z kategorii składników wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, po opodatkowaniu

Ujawnianie informacji: MSSF 9 paragraf 5.6.5

documentation

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane w oparciu o wartość godziwą aktywów finansowych na dzień przeklasyfikowania z kategorii składników wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, po opodatkowaniu. [Zob.: aktywa finansowe]

negatedLabel

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane w oparciu o wartość godziwą aktywów finansowych na dzień przeklasyfikowania z kategorii składników wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, po opodatkowaniu

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i zaliczone do wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego), którego nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobną planowaną transakcją będącą przedmiotem zabezpieczenia, przed opodatkowaniem

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 23 pkt e)

documentation

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i zaliczone do kosztu początkowego lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego), którego nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobną planowaną transakcją będącą przedmiotem zabezpieczenia, przed opodatkowaniem. [Zob.: wartość bilansowa [member]]

negatedLabel

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i zaliczone do wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego), którego nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobną planowaną transakcją będącą przedmiotem zabezpieczenia, przed opodatkowaniem

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane aktywami finansowymi

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 13C pkt d)

documentation

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, które nie są kompensowane aktywami finansowymi. [Zob.: aktywa finansowe]

negatedTotalLabel

Ogółem kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane aktywami finansowymi

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane aktywami finansowymi [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane zobowiązaniami finansowymi

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 13C pkt d)

documentation

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, które nie są kompensowane zobowiązaniami finansowymi. [Zob.: zobowiązania finansowe]

negatedTotalLabel

Ogółem kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane zobowiązaniami finansowymi

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane zobowiązaniami finansowymi [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Kwota, która zostałaby przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów z zastosowaniem metody nakładania, gdyby dane aktywa finansowe nie zostały wyłączone z wyznaczenia

Ujawnianie informacji: Wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 MSSF 4 paragraf 39L pkt f) ppkt (ii) po raz pierwszy

documentation

Kwota, która zostałaby przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów, gdyby aktywa finansowe nie zostały wyłączone z wyznaczenia z zastosowaniem metody nakładania.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Kwota, która zostałaby wykazana jako zysk lub strata, gdyby zastosowano MSR 39, aktywa finansowych, w stosunku do których stosuje się metodę nakładania

Ujawnianie informacji: Wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 MSSF 4 paragraf 39L pkt d) ppkt (ii) po raz pierwszy

documentation

Kwota, która zostałaby wykazana jako zysk lub strata w odniesieniu do aktywów finansowych, w stosunku do których stosuje się metodę nakładania, gdyby zastosowano MSR 39.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Analiza wiekowa aktywów finansowych, które są przeterminowane, lecz w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości [text block]

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023 MSSF 7 paragraf 37 pkt a)

documentation

Analiza wiekowa aktywów finansowych, które są przeterminowane, lecz w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości. [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analiza ekspozycji kredytowych z wykorzystaniem zewnętrznego systemu oceniania ryzyka kredytowego [text block]

Przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 36 pkt c), przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023 MSSF 7 paragraf IG23 pkt a)

documentation

Ujawnienie informacji na temat analizy ekspozycji kredytowych z wykorzystaniem zewnętrznego systemu oceniania ryzyka kredytowego. [Zob.: ekspozycja kredytowa; zewnętrzne oceny stopnia ryzyka kredytowego [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analiza ekspozycji kredytowych z wykorzystaniem wewnętrznego systemu oceniania ryzyka kredytowego [text block]

Przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 36 pkt c), przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023 MSSF 7 paragraf IG23 pkt a)

documentation

Ujawnienie informacji na temat analizy ekspozycji kredytowych z wykorzystaniem wewnętrznego systemu oceniania ryzyka kredytowego. [Zob.: ekspozycja kredytowa; wewnętrzne oceny stopnia ryzyka kredytowego [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Analiza składników aktywów finansowych, w przypadku których indywidualnie wykazano utratę wartości [text block]

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 37 pkt b)

documentation

Analiza składników aktywów finansowych, w przypadku których indywidualnie wykazano utratę wartości, oraz czynniki, które jednostka wzięła pod uwagę, ustalając utratę wartości tych składników. [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Analiza przychodów i kosztów [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Ogłoszenie zamiaru zaniechania działalności [member]

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt b)

documentation

Element ten oznacza ogłoszenie zamiaru zaniechania działalności.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania istotnej restrukturyzacji [member]

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt e)

documentation

Element ten oznacza ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania istotnej restrukturyzacji.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Roczne zmiany okres 2018–2020 Zmiany MSR 41 [member]

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2024, MSR 41 paragraf 65

documentation

Element ten oznacza zmiany MSR 41 zawarte w dokumencie „Roczne zmiany MSSF – Okres 2018–2020” wydanym w maju 2020 r. Tytuł zmiany: „Opodatkowania pomiarów wartości godziwej”.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Roczne zmiany okres 2018–2020 Zmiany MSSF 1 [member]

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2024, MSSF 1 paragraf 39AG

documentation

Element ten oznacza zmiany MSSF 1 zawarte w dokumencie „Roczne zmiany MSSF – Okres 2018–2020” wydanym w maju 2020 r. Tytuł zmiany „Jednostka zależna jako jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy”.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Roczne zmiany okres 2018–2020 Zmiany MSSF 9 [member]

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2024, MSSF 9 paragraf 7.1.9

documentation

Element ten oznacza zmiany MSSF 9 zawarte w dokumencie „Roczne zmiany MSSF – Okres 2018–2020” wydanym w maju 2020 r. Tytuł zmiany: „Opłaty uwzględniane do celów testu »10 procent« w przypadku zaprzestania ujmowania zobowiązań finansowych”.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

Roczne zmiany standardów MSSF Okres 2018–2020 [member]

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2024, MSR 41 paragraf 65, ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2024, MSSF 1 paragraf 39AG, ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2024, MSSF 9 paragraf 7.1.9

documentation

Element ten oznacza zmiany zawarte w dokumencie „Roczne zmiany MSSF – Okres 2018–2020” wydanym w maju 2020 r.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Zastosowana stawka podatkowa

Ujawnianie informacji: MSR 12 paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

documentation

Mająca zastosowanie stawka podatku dochodowego.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Powierzchnia gruntów wykorzystywanych do celów rolniczych

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 46 pkt b) ppkt (i)

documentation

Powierzchnia gruntów wykorzystywanych przez jednostkę do celów rolniczych.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Posiadane instrumenty dłużne zabezpieczone aktywami

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota posiadanych instrumentów dłużnych, które są zabezpieczone aktywami bazowymi. [Zob.: posiadane instrumenty dłużne]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Jednostki oferujące finansowanie zabezpieczone aktywami [member]

Przykład: MSSF 12 paragraf B23 pkt b)

documentation

Element ten oznacza jednostki oferujące finansowanie zabezpieczone aktywami.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, kwota przypadająca na wartość godziwą aktywów programu

Przykład: MSR 19 paragraf 142 pkt g)

documentation

Kwota, jaką papiery wartościowe zabezpieczone aktywami bazowymi wnoszą do wartości godziwej aktywów programu określonych świadczeń. [Zob.: aktywa programu, w wartości godziwej; programy określonych świadczeń [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, procent przypadający na wartość godziwą aktywów programu

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 142 pkt g)

documentation

Procent, jaki papiery wartościowe zabezpieczone aktywami bazowymi wnoszą do wartości godziwej aktywów programu określonych świadczeń. [Zob.: aktywa programu, w wartości godziwej; programy określonych świadczeń [member]][Por.: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, kwota przypadająca na wartość godziwą aktywów programu]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Aktywa ujęte z tytułu zakładanego zwrotu, zobowiązania warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt j), ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B67 pkt c)

documentation

Kwota aktywów, które zostały ujęte z tytułu zakładanego zwrotu zobowiązań warunkowych ujmowanych w związku z połączeniem jednostek. [Zob.: zobowiązania warunkowe [member]; zakładany zwrot, zobowiązania warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek; połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Aktywa ujęte z tytułu zakładanego zwrotu, inne rezerwy

Ujawnianie informacji: MSR 37 paragraf 85 pkt c)

documentation

Kwota aktywów, które zostały ujęte z tytułu zakładanego zwrotu innych rezerw. [Zob.: zakładany zwrot, inne rezerwy; inne rezerwy]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Aktywa

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 55, ujawnianie informacji: MSSF 13 paragraf 93 pkt a), ujawnianie informacji: MSSF 13 paragraf 93 pkt b), ujawnianie informacji: MSSF 13 paragraf 93 pkt e), ujawnianie informacji: MSSF 8 paragraf 23, ujawnianie informacji: MSSF 8 paragraf 28 pkt c)

documentation

Kwota obecnych zasobów gospodarczych pozostających pod kontrolą jednostki w wyniku zdarzeń zaistniałych w przeszłości. Zasób gospodarczy to prawo, które może przynieść korzyści gospodarcze.

totalLabel

Aktywa ogółem

periodStartLabel

Aktywa na początek okresu

periodEndLabel

Aktywa na koniec okresu

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Aktywa [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Aktywa i zobowiązania [axis]

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 125

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Aktywa i zobowiązania zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [axis]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 38

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Aktywa i zobowiązania zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 38

documentation

Element ten oznacza aktywa i zobowiązania, które zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. [Zob.: aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży [member]; zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży, zaklasyfikowanych jako utrzymywane z przeznaczeniem do sprzedaży; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Aktywa i zobowiązania [member]

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 125

documentation

Element ten oznacza aktywa i zobowiązania. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Aktywa i zobowiązania”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa; zobowiązania]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Aktywa i zobowiązania niezaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 38

documentation

Element ten oznacza aktywa i zobowiązania, które nie zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Aktywa i zobowiązania zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży [member]; zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży, zaklasyfikowanych jako utrzymywane z przeznaczeniem do sprzedaży; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Aktywa i odroczone salda debetowe z regulowanej działalności

Ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 21

documentation

Kwota aktywów i odroczonych sald debetowych z regulowanej działalności. [Zob.: aktywa; odroczone salda debetowe z regulowanej działalności]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Aktywa powstałe w związku z poszukiwaniem i oceną zasobów mineralnych

Ujawnianie informacji: MSSF 6 paragraf 24 pkt b)

documentation

Kwota aktywów powstałych w związku z poszukiwaniem zasobów mineralnych, w tym minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz analogicznych nieodnawialnych zasobów, po tym, gdy jednostka uzyskała prawo do prowadzenia poszukiwań na określonym obszarze, jak też potwierdziła techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania zasobów mineralnych.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Aktywa wynikające z umów ubezpieczeniowych

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt b)

documentation

Kwota ujętych aktywów wynikających z umów ubezpieczeniowych. [Zob.: rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Aktywa w odniesieniu do przepływów pieniężnych z tytułu akwizycji ubezpieczenia

Ujawnianie informacji: Wejście w życie: 1.01.2023 MSSF 17 paragraf 105 A, ujawnianie informacji: Wejście w życie: 1.01.2023 MSSF 17 paragraf 109 A

documentation

Kwota przepływów pieniężnych z tytułu akwizycji ubezpieczenia będących aktywami, ujętych jako wypłacone przepływy pieniężne z tytułu akwizycji ubezpieczenia (lub przepływy pieniężne z tytułu akwizycji ubezpieczenia, w odniesieniu do których ujęte zostało zobowiązanie z zastosowaniem innego MSSF), zanim zostanie ujęta powiązana grupa umów ubezpieczeniowych. Przepływy pieniężne z tytułu akwizycji ubezpieczenia to przepływy pieniężne wynikające z kosztów sprzedaży, gwarantowania i utworzenia grupy umów ubezpieczeniowych (wystawionych lub które mają być wystawione), bezpośrednio przypisane do portfela umów ubezpieczeniowych, do którego należy dana grupa. Do takich przepływów pieniężnych zaliczają się przepływy pieniężne, które nie są bezpośrednio przypisane do poszczególnych umów lub grup umów ubezpieczeniowych w ramach portfela. [Zob.: aktywa; umowy ubezpieczeniowe [member]]

periodStartLabel

Aktywa w odniesieniu do przepływów pieniężnych z tytułu akwizycji ubezpieczenia na początek okresu

periodEndLabel

Aktywa w odniesieniu do przepływów pieniężnych z tytułu akwizycji ubezpieczenia na koniec okresu

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Ustanowione zabezpieczenie, które może być sprzedane lub obciążone innym zastawem w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela przedmiotu zabezpieczenia, w wartości godziwej

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 15 pkt a)

documentation

Wartość godziwa ustanowionego zabezpieczenia, które może być sprzedane lub obciążone innym zastawem w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela przedmiotu zabezpieczenia. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Aktywa utrzymywane w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z działalności finansowej [member]

Przykład: MSR 7 – C, Uzgodnienie zobowiązań wynikających z działalności finansowej, przykład: MSR 7 paragraf 44C

documentation

Element ten oznacza aktywa utrzymywane w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z działalności finansowej. [Zob.: aktywa; zobowiązania wynikające z działalności finansowej]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Aktywa pomniejszone o zobowiązania krótkoterminowe

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

documentation

Kwota aktywów pomniejszona o kwotę zobowiązań krótkoterminowych.

netLabel

Aktywa pomniejszone o zobowiązania krótkoterminowe

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Aktywa pomniejszone o zobowiązania krótkoterminowe [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Aktywa (zobowiązania) programu świadczeń

Ujawnianie informacji: MSR 26 paragraf 35 pkt a)

documentation

Kwota aktywów programu świadczeń emerytalnych pomniejszona o zobowiązania inne niż aktuarialna wartość bieżąca przyrzeczonych świadczeń emerytalnych.

periodStartLabel

Aktywa netto dostępne na potrzeby realizacji świadczeń na początek okresu

periodEndLabel

Aktywa netto dostępne na potrzeby realizacji świadczeń na koniec okresu

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Aktywa uzyskane przez przejęcie w posiadanie zabezpieczenia lub wykorzystanie innych elementów powodujących poprawę warunków kredytowania

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 38 pkt a)

documentation

Kwota aktywów uzyskanych przez jednostkę poprzez przejęcie w posiadanie ustanowionego na jej rzecz zabezpieczenia lub wykorzystanie innych elementów powodujących poprawę warunków kredytowania (np. gwarancji). [Zob.: gwarancje [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Aktywa programu świadczeń

Ujawnianie informacji: MSR 26 paragraf 35 pkt a) ppkt (i)

documentation

Kwota aktywów posiadanych przez programy świadczeń emerytalnych. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Aktywa inne niż środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne w jednostce zależnej lub przedsięwzięciach przejętych lub zbytych

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 40 pkt d)

documentation

Kwota aktywów, innych niż środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne, w jednostkach zależnych lub w innych przedsięwzięciach, nad którymi kontrola została objęta lub utracona. [Zob.: jednostki zależne [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Składniki aktywów odnoszące się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami

Ujawnianie informacji: MSSF 15 paragraf 128 pkt a)

documentation

Kwota składników aktywów odnoszących się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami. Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy z klientem to dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy, których jednostka nie poniosłaby, jeżeli umowa nie zostałaby zawarta. Koszty wykonania umowy z klientem to koszty bezpośrednio powiązane z umową lub z przewidywaną umową, którą jednostka może wyraźnie zidentyfikować.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Aktywa ujmowane w sprawozdaniach finansowych jednostki dotyczących jednostek strukturyzowanych

Ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf 29 pkt a)

documentation

Wartość aktywów ujmowanych w sprawozdaniach finansowych jednostki dotyczących jej udziałów w jednostkach strukturyzowanych. [Zob.: aktywa; jednostki strukturyzowane niepodlegające konsolidacji [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Zabezpieczenie sprzedane lub obciążone innym zastawem w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela przedmiotu zabezpieczenia, w wartości godziwej

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 15 pkt b)

documentation

Wartość godziwa sprzedanego lub obciążonego innym zastawem zabezpieczenia, które mogło być sprzedane lub obciążone innym zastawem w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela przedmiotu zabezpieczenia. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Aktywa, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 42D pkt e)

documentation

Wartość przeniesionych aktywów finansowych, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje w całości. [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Aktywa, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje w stopniu, w jakim utrzymuje zaangażowanie

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 42D pkt f)

documentation

Wartość przeniesionych aktywów finansowych, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje w stopniu, w jakim utrzymuje zaangażowanie. [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Aktywa, do których odnoszą się znaczące ograniczenia

Ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf 13 pkt c)

documentation

Podana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość aktywów należących do grupy, do których odnoszą się znaczące ograniczenia (np. statutowe, umowne i regulacyjne) możliwości dostępu jednostki do aktywów lub ich używania.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Aktywa przeniesione do jednostek strukturyzowanych, w momencie transferu

Ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf 27 pkt c)

documentation

Wartość w momencie transferu wszystkich aktywów przeniesionych do jednostek strukturyzowanych. [Zob.: jednostki strukturyzowane niepodlegające konsolidacji [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Aktywa wynikające z wystawionych umów ubezpieczeniowych i umów reasekuracyjnych

Przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSR 1 paragraf 55, przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt b), przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023 MSSF 4 paragraf IG20 pkt b)

documentation

Kwota aktywów wynikających z wystawionych umów ubezpieczeniowych i umów reasekuracyjnych. [Zob.: rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Aktywa scedowane w ramach umowy reasekuracji

Przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSR 1 paragraf 55, przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt b), przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf IG20 pkt c)

documentation

Kwota aktywów wynikających z umów reasekuracji, w myśl których jednostka gospodarcza jest ubezpieczonym.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Aktywa, co do których istnieje znaczące ryzyko spowodowania istotnych korekt w trakcie kolejnego roku obrotowego

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 125 pkt b)

documentation

Kwota aktywów, co do których istnieją założenia dotyczące znaczącego ryzyka spowodowania istotnych korekt wartości tych aktywów w trakcie kolejnego roku obrotowego.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Powiązane zobowiązania, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 42D pkt e)

documentation

Wartość zobowiązań powiązanych z przeniesionymi aktywami finansowymi, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje w całości. [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Powiązane zobowiązania, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje w stopniu, w jakim utrzymuje zaangażowanie

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 42D pkt f)

documentation

Wartość zobowiązań powiązanych z przeniesionymi aktywami finansowymi, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje w stopniu, w jakim utrzymuje zaangażowanie. [Zob.: aktywa finansowe]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Jednostki stowarzyszone [member]

Ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 19 pkt d), ujawnianie informacji: MSR 27 paragraf 16 pkt b), ujawnianie informacji: MSR 27 paragraf 17 pkt b), ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf B4 pkt d), ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 39J pkt a), ujawnianie informacji: Wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 MSSF 4 paragraf 39M pkt a) po raz pierwszy

documentation

Element ten oznacza jednostki, na które inwestor wywiera znaczący wpływ.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

W cenie nabycia lub koszcie wytworzenia [member]

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 32 A, ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50, ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 55

documentation

Element ten oznacza wycenę opartą na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia lub koszt wytworzenia jest kwotą zapłaconych środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, lub wartością godziwą innych dóbr przekazanych z tytułu nabycia składnika aktywów w momencie jego nabycia lub wytworzenia, lub – tam, gdzie ma to zastosowanie – jest wartością przypisaną do danego składnika aktywów w momencie początkowego ujęcia wynikającego z wymogów innych MSSF.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

W cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub zgodnie z MSSF 16 w modelu wartości godziwej [member]

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 78

documentation

Element ten oznacza wycenę opartą na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub opartą na MSSF 16, w przypadku gdy do wyceny klasy aktywów jednostka zazwyczaj stosuje model wartości godziwej. [Zob.: w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

W wartości godziwej [member]

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 32 A, ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50, ujawnianie informacji: MSSF 13 paragraf 93 pkt a)

documentation

Element ten oznacza wycenę opartą na wartości godziwej. Wartość godziwa jest ceną, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

Przypisanie kosztów według rodzaju do ich funkcji [axis]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 104, powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

commentaryGuidance

Nazwa elementu i standardowa etykieta dowolnego elementu taksonomii rozszerzonej tej osi powinny być dostosowane do nazwy elementu i etykiety równoważnej pozycji taksonomii MSSF, jeżeli taka pozycja istnieje. Jedyna różnica polega na tym, że nazwa i etykiety elementów taksonomii rozszerzonej zawierają termin „member” (element), podczas gdy nazwa i etykiety pozycji nie zawierają tego terminu.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do zapłaty biegłym rewidentom jednostki.

totalLabel

Ogółem wynagrodzenie biegłego rewidenta

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Wynagrodzenie biegłego rewidenta [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu usług w zakresie audytu

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do zapłaty biegłym rewidentom jednostki z tytułu usług w zakresie audytu.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu innych usług

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do zapłaty biegłym rewidentom jednostki z tytułu usług, których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu usług podatkowych

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do zapłaty biegłym rewidentom jednostki z tytułu usług podatkowych.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Zobowiązania kapitałowe zatwierdzone, lecz nieuwzględnione w umowie

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota zobowiązań kapitałowych, które zostały zatwierdzone przez jednostkę, ale w odniesieniu do których jednostka nie zawarła umowy. [Zob.: zobowiązania kapitałowe]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Średnia efektywna stawka podatkowa

Ujawnianie informacji: MSR 12 paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

documentation

Obciążenie podatkowe (przychód podatkowy) podzielone przez wynik finansowy brutto. [Zob.: wynik finansowy brutto]

totalLabel

Ogółem średnia efektywna stawka podatkowa

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Średni kurs wymiany walut obcych

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Średni kurs wymiany walut obcych stosowany przez jednostkę. Kurs wymiany jest wskaźnikiem stosowanym przy wymianie dwóch walut.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Średnia liczba pracowników

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Średnia liczba pracowników zatrudnionych przez jednostkę w danym okresie.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Średnia cena instrumentu zabezpieczającego

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 23B pkt b)

documentation

Średnia cena instrumentu zabezpieczającego. [Zob.: instrumenty zabezpieczające [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Średnia stawka instrumentu zabezpieczającego

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 23B pkt b)

documentation

Średnia stawka instrumentu zabezpieczającego. [Zob.: instrumenty zabezpieczające [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Salda rachunków bieżących klientów

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Wysokość sald na posiadanych przez jednostkę rachunkach bieżących klientów.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Salda depozytów klientów płatnych na żądanie

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Wysokość sald na posiadanych przez jednostkę depozytach klientów płatnych na żądanie.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Salda innych depozytów klientów

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Wysokość sald na posiadanych przez jednostkę rachunkach wkładów pieniężnych klientów, których jednostka nie wykazuje odrębnie w tym samym zestawieniu lub informacji dodatkowej.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Salda depozytów terminowych klientów

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Wysokość sald na posiadanych przez jednostkę depozytach terminowych klientów.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Salda w bankach

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

documentation

Wysokość sald gotówkowych posiadanych w bankach.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Aktywa z tytułu akceptów bankowych

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

documentation

Kwota akceptów bankowych ujętych jako aktywa.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Zobowiązania z tytułu akceptów bankowych

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

documentation

Kwota akceptów bankowych ujętych jako zobowiązania.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Opłaty bankowe i podobne

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota opłat bankowych i podobnych ujętych przez jednostkę jako koszt.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Salda rachunków bankowych w bankach centralnych, innych niż obowiązkowe depozyty rezerw

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Wysokość sald rachunków bankowych posiadanych w bankach centralnych, innych niż obowiązkowe depozyty rezerw. [Zob.: obowiązkowe depozyty rezerw w bankach centralnych]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Pożyczki bankowe, niezdyskontowane przepływy pieniężne

Przykład: MSSF 7 paragraf B11D, przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

documentation

Kwota umownych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych związanych z pożyczkami bankowymi. [Zob.: pożyczki]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Posiadane bankowe instrumenty dłużne

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota instrumentów dłużnych posiadanych przez jednostkę, które zostały wyemitowane przez bank. [Zob.: posiadane instrumenty dłużne]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Pozostałe ustalenia z bankiem, zaklasyfikowane jako ekwiwalenty środków pieniężnych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

documentation

Klasyfikacja ekwiwalentów środków pieniężnych stanowiących ustalenia z bankiem, których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: ekwiwalenty środków pieniężnych]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

(X) instant, credit

label

Bankowe kredyty w rachunku bieżącym

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

documentation

Kwota, która została wypłacona z rachunku z przekroczeniem istniejącego salda gotówkowego. Jest to traktowane jako udzielenie przez bank kredytu krótkoterminowego. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych]

negatedLabel

Bankowe kredyty w rachunku bieżącym

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na instrument z działalności kontynuowanej, instrumenty kapitałowe o określonym prawie do dywidendy inne niż akcje zwykłe

Powszechna praktyka: MSR 33 paragraf A14

documentation

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na instrument z działalności kontynuowanej w odniesieniu do instrumentu kapitałowego uczestniczącego w zysku wraz z akcjami zwykłymi według wcześniej ustalonego wzoru. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na instrument, instrumenty kapitałowe o określonym prawie do dywidendy inne niż akcje zwykłe; działalność kontynuowana [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na instrument z działalności zaniechanej, instrumenty kapitałowe o określonym prawie do dywidendy inne niż akcje zwykłe

Powszechna praktyka: MSR 33 paragraf A14

documentation

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na instrument z działalności zaniechanej w odniesieniu do instrumentu kapitałowego uczestniczącego w zysku wraz z akcjami zwykłymi według wcześniej ustalonego wzoru. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na instrument, instrumenty kapitałowe o określonym prawie do dywidendy inne niż akcje zwykłe; działalność zaniechana [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na instrument, instrumenty kapitałowe o określonym prawie do dywidendy inne niż akcje zwykłe

Powszechna praktyka: MSR 33 paragraf A14

documentation

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na akcję w odniesieniu do instrumentu kapitałowego uczestniczącego w zysku wraz z akcjami zwykłymi według wcześniej ustalonego wzoru.

totalLabel

Ogółem podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jeden instrument, instrumenty kapitałowe o określonym prawie do dywidendy inne niż akcje zwykłe

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję

Ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 66, ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 67

documentation

Kwota zysku (straty) przypadająca na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej (licznik) podzielona przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu (mianownik).

commentaryGuidance

Zgłaszaną wartość należy oznaczyć dwukrotnie, stosując zarówno ten element, jak i element „Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję”, jeżeli: a) podstawowy i rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję są równe; oraz b) jednostka prezentuje jedną pozycję w celu spełnienia wymogu podwójnej prezentacji, o którym mowa w MSR 33 paragraf 67.

totalLabel

Ogółem podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej

Ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 66, ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 67

documentation

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; działalność kontynuowana [member]]

commentaryGuidance

Zgłaszaną wartość należy oznaczyć dwukrotnie, stosując zarówno ten element, jak i element „Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej”, jeżeli: a) podstawowy i rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję są równe; oraz b) jednostka prezentuje jedną pozycję w celu spełnienia wymogu podwójnej prezentacji, o którym mowa w MSR 33 paragraf 67.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego

Ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 67, ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 26

documentation

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego; działalność kontynuowana [member]]

commentaryGuidance

Zgłaszaną wartość należy oznaczyć dwukrotnie, stosując zarówno ten element, jak i element „Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego”, jeżeli: a) podstawowy i rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję są równe; oraz b) jednostka prezentuje jedną pozycję w celu spełnienia wymogu podwójnej prezentacji, o którym mowa w MSR 33 paragraf 67.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej

Ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 67, ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 68

documentation

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; działalność zaniechana [member]]

commentaryGuidance

Zgłaszaną wartość należy oznaczyć dwukrotnie, stosując zarówno ten element, jak i element „Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej”, jeżeli: a) podstawowy i rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję są równe; oraz b) jednostka prezentuje jedną pozycję w celu spełnienia wymogu podwójnej prezentacji, o którym mowa w MSR 33 paragraf 67.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego

Ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 67, ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 26

documentation

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego; działalność zaniechana [member]]

commentaryGuidance

Zgłaszaną wartość należy oznaczyć dwukrotnie, z uwzględnieniem zarówno tego elementu, jak i elementu „Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego”, jeżeli: a) podstawowy i rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję są równe; oraz b) jednostka prezentuje jedną pozycję w celu spełnienia wymogu podwójnej prezentacji, o którym mowa w MSR 33 paragraf 67.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego

Ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 67, ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 26

documentation

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego]

commentaryGuidance

Zgłaszaną wartość należy oznaczyć dwukrotnie, stosując zarówno ten element, jak i element „Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego”, jeżeli: a) podstawowy i rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję są równe; oraz b) jednostka prezentuje jedną pozycję w celu spełnienia wymogu podwójnej prezentacji, o którym mowa w MSR 33 paragraf 67.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Opis podstawy przypisania przychodów od klientów zewnętrznych do poszczególnych krajów

Ujawnianie informacji: MSSF 8 paragraf 33 pkt a)

documentation

Opis podstawy przypisania przychodów od klientów zewnętrznych do poszczególnych krajów. [Zob.: przychody]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Produkcyjne aktywa biologiczne [member]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

documentation

Element ten oznacza produkcyjne aktywa biologiczne. Produkcyjne aktywa biologiczne to aktywa inne niż konsumpcyjne aktywa biologiczne. [Zob.: aktywa biologiczne; konsumpcyjne aktywa biologiczne [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Rośliny produkcyjne

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt i)

documentation

Wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących rośliny produkcyjne. Roślina produkcyjna to roślina uprawna, która: a) jest wykorzystywana do produkcji lub dostarczenia produktów rolniczych; b) powinna – zgodnie z oczekiwaniami – wydawać owoce w czasie dłuższym niż jeden okres; oraz c) najprawdopodobniej nie zostanie sprzedana jako produkt rolniczy, z wyjątkiem jednostkowych przypadków sprzedaży jako odpady. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Rośliny produkcyjne [member]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt i)

documentation

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych stanowiących rośliny produkcyjne. Roślina produkcyjna to roślina uprawna, która: a) jest wykorzystywana do produkcji lub dostarczenia produktów rolniczych; b) powinna – zgodnie z oczekiwaniami – wydawać owoce w czasie dłuższym niż jeden okres; oraz c) najprawdopodobniej nie zostanie sprzedana jako produkt rolniczy, z wyjątkiem jednostkowych przypadków sprzedaży jako odpady. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

(X) duration, debit

label

Świadczenia wypłacone lub należne

Ujawnianie informacji: MSR 26 paragraf 35 pkt b) ppkt (v)

documentation

Kwota świadczeń wypłaconych lub należnych z tytułu programów świadczeń emerytalnych.

negatedLabel

Świadczenia wypłacone lub należne

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

Najlepszy szacunek na dzień przejęcia określonych w umowach przepływów pieniężnych, których wpływu nie można oczekiwać, w przypadku nabytych należności

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt h) ppkt (iii)

documentation

Najlepszy szacunek na dzień przejęcia określonych w umowach przepływów pieniężnych, których wpływu nie można oczekiwać, w przypadku należności nabytych w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Aktywa biologiczne

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 54 pkt f), przykład: MSR 41 paragraf 43, ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50

documentation

Wartość zwierząt hodowlanych lub roślin uprawnych ujętych jako aktywa.

periodStartLabel

Aktywa biologiczne na początek okresu

periodEndLabel

Aktywa biologiczne na koniec okresu

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Aktywa biologiczne, wiek [member]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

documentation

Element ten oznacza wszystkie aktywa biologiczne, w przypadku gdy są przedstawione w podziale według wieku. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Aktywa biologiczne według wieku”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa biologiczne]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

Aktywa biologiczne [axis]

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 50

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Aktywa biologiczne według wieku [axis]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Aktywa biologiczne w podziale na grupy [axis]

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 41

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Aktywa biologiczne według typu [axis]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Aktywa biologiczne, grupa [member]

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 41

documentation

Element ten oznacza wszystkie aktywa biologiczne, w przypadku gdy są przedstawione w podziale na grupy. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Aktywa biologiczne w podziale na grupy”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa biologiczne]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Aktywa biologiczne [member]

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 50

documentation

Element ten oznacza zwierzęta hodowlane lub rośliny uprawne. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Aktywa biologiczne”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Aktywa biologiczne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 49 pkt a)

documentation

Kwota aktywów biologicznych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań. [Zob.: aktywa biologiczne]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Aktywa biologiczne, typ [member]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

documentation

Element ten oznacza wszystkie aktywa biologiczne, w przypadku gdy są przedstawione w podziale według typu. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Aktywa biologiczne według typu”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa biologiczne]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Aktywa biologiczne, do których tytuł własności jest ograniczony

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 49 pkt a)

documentation

Kwota aktywów biologicznych, do których tytuł własności jest ograniczony. [Zob.: aktywa biologiczne]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Wyemitowane obligacje

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota obligacji wyemitowanych przez jednostkę.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Wyemitowane obligacje, niezdyskontowane przepływy pieniężne

Przykład: MSSF 7 paragraf B11D, przykład: MSSF 7 paragraf IG31 A

documentation

Kwota umownych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych związanych z wyemitowanymi obligacjami. [Zob.: wyemitowane obligacje]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Koszty finansowania zewnętrznego [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Koszty finansowania zewnętrznego aktywowane

Ujawnianie informacji: MSR 23 paragraf 26 pkt a)

documentation

Kwota odsetek oraz innych kosztów ponoszonych przez jednostkę w związku z pożyczeniem środków finansowych, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów i które są częścią ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów.

commentaryGuidance

Dla tego elementu należy zwykle wprowadzić dodatnią wartość XBRL. Może zaistnieć konieczność wprowadzenia ujemnej wartości XBRL, jeżeli element ten jest stosowany wraz z elementami, o których mowa. [Zob.: umorzenie i amortyzacja [member]; umorzenie, amortyzacja i utrata wartości [member]; skumulowana utrata wartości [member]; zagregowane korekty do wartości bilansowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości [member]; efekt pułapu aktywów [member]; skutki przejścia na MSSF [member]; wyłączenie kwot uzyskanych w wyniku transakcji zawartych między segmentami [member]; prognozy finansowe wpływów (wypływów) środków pieniężnych dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, dane wejściowe z wyceny [member]; prognozy finansowe wyniku finansowego dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, dane wejściowe z wyceny [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz korekt błędów popełnionych w poprzednich okresach [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości wymaganych przez MSSF [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu korekt błędów popełnionych w poprzednich okresach [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu odstąpienia od wymogu zawartego w MSSF [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu dobrowolnych zmian zasad (polityki) rachunkowości [member]; istotne pozycje uzgadniające [member]; aktywa programu [member]; wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń [member]; kwota ponownie wyznaczona [member]; udział reasekuratora w kwocie wynikającej z umów ubezpieczeniowych [member]; efekt dywersyfikacji ryzyka [member]; udziały/akcje własne [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Poniesione koszty finansowania zewnętrznego

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota odsetek oraz innych kosztów ponoszonych przez jednostkę w związku z pożyczeniem środków finansowych.

commentaryGuidance

Dla tego elementu należy zwykle wprowadzić dodatnią wartość XBRL. Może zaistnieć konieczność wprowadzenia ujemnej wartości XBRL, jeżeli element ten jest stosowany wraz z elementami, o których mowa. [Zob.: umorzenie i amortyzacja [member]; umorzenie, amortyzacja i utrata wartości [member]; skumulowana utrata wartości [member]; zagregowane korekty do wartości bilansowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości [member]; efekt pułapu aktywów [member]; skutki przejścia na MSSF [member]; wyłączenie kwot uzyskanych w wyniku transakcji zawartych między segmentami [member]; prognozy finansowe wpływów (wypływów) środków pieniężnych dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, dane wejściowe z wyceny [member]; prognozy finansowe wyniku finansowego dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, dane wejściowe z wyceny [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz korekt błędów popełnionych w poprzednich okresach [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości wymaganych przez MSSF [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu korekt błędów popełnionych w poprzednich okresach [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu odstąpienia od wymogu zawartego w MSSF [member]; zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu dobrowolnych zmian zasad (polityki) rachunkowości [member]; istotne pozycje uzgadniające [member]; aktywa programu [member]; wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń [member]; kwota ponownie wyznaczona [member]; udział reasekuratora w kwocie wynikającej z umów ubezpieczeniowych [member]; efekt dywersyfikacji ryzyka [member]; udziały/akcje własne [member]]

totalLabel

Ogółem poniesione koszty finansowania zewnętrznego

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Koszty finansowania zewnętrznego ujęte jako koszt

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota odsetek oraz innych kosztów ponoszonych przez jednostkę w związku z pożyczeniem środków finansowych, ujmowanych jako koszt.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Pożyczki

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

documentation

Kwota niespłaconych środków finansowych, które jednostka jest zobowiązana spłacić.

totalLabel

Pożyczki ogółem

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Pożyczki [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Pożyczki, korekta podstawy stopy procentowej

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

documentation

Korekta podstawy (stopy referencyjnej) stosowanej do obliczania stopy procentowej pożyczek. [Zob.: pożyczki]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Pożyczki według nazwy [axis]

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Pożyczki według nazwy [member]

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

documentation

Element ten oznacza wszystkie pożyczki, w przypadku gdy są przedstawione w podziale według nazwy. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Pożyczki według nazwy”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: pożyczki]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Pożyczki, według typu [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Pożyczki, stopa procentowa

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

documentation

Stopa procentowa pożyczek. [Zob.: pożyczki]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Pożyczki, podstawa stopy procentowej

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

documentation

Podstawa (stopa referencyjna) stosowana do obliczania stopy procentowej pożyczek. [Zob.: pożyczki]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Pożyczki, termin wymagalności

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

documentation

Termin wymagalności pożyczek. [Zob.: pożyczki]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Pożyczki, waluta pierwotna

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

documentation

Waluta, w której wyrażone są pożyczki. [Zob.: pożyczki]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Pożyczki ujęte na dzień przejęcia

Powszechna praktyka: MSSF 3 paragraf B64 pkt i)

documentation

Kwota pożyczek przejętych w ramach połączenia jednostek ujęta na dzień przejęcia. [Zob.: pożyczki; połączenia jednostek [member]]

negatedLabel

Pożyczki ujęte na dzień przejęcia

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Dolna granica przedziału [member]

Przykład: MSSF 13 paragraf B6, przykład: MSSF 13 paragraf IE63, ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 33 pkt b), ujawnianie informacji: Wejście w życie: 1.01.2023 MSSF 17 paragraf 120, ujawnianie informacji: MSSF 2 paragraf 45 pkt d), powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

documentation

Element ten oznacza dolną granicę przedziału.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

label

Znaki towarowe (produktów)

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt a)

documentation

Kwota wartości niematerialnych stanowiących prawa do grupy aktywów uzupełniających się, takich jak: znaki towarowe (lub usługowe) i związane z nimi nazwy handlowe, formuły, receptury i wiedza techniczna. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Znaki towarowe (produktów) [member]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt a)

documentation

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stanowiących prawa do grupy aktywów uzupełniających się, takich jak: znaki towarowe (lub usługowe) i związane z nimi nazwy handlowe, formuły, receptury i wiedza techniczna. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Prawa do transmisji [member]

Powszechna praktyka: MSR 38 paragraf 119

documentation

Element ten oznacza prawa do transmisji.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

(X) duration, debit

label

Koszty z tytułu opłat maklerskich

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota kosztów ujętych z tytułu opłat maklerskich, którymi obciążono jednostkę.

negatedLabel

Koszty z tytułu opłat maklerskich

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Przychody z tytułu opłat maklerskich

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota przychodów ujętych z tytułu opłat maklerskich, które pobiera jednostka.

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

label

Budynki

Powszechna praktyka: MSR 16 paragraf 37

documentation

Wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących podlegające amortyzacji budynki i podobne obiekty przeznaczone do użytkowania w ramach działalności. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Budynki [member]

Powszechna praktyka: MSR 16 paragraf 37

documentation

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych stanowiących podlegające amortyzacji budynki i podobne obiekty przeznaczone do użytkowania w ramach działalności. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

label

Połączenia jednostek [axis]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Połączenia jednostek [member]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64

documentation

Element ten oznacza transakcje lub inne zdarzenia, w których jednostka przejmująca obejmuje kontrolę nad jednym lub większą liczbą przedsięwzięć. Transakcje określane niekiedy jako „prawdziwe fuzje” lub „fuzje równych” stanowią także połączenie jednostek w rozumieniu MSSF 3.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Anulowanie udziałów/akcji własnych

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 106 pkt d)

documentation

Kwota udziałów/akcji własnych anulowanych w danym okresie. [Zob.: udziały/akcje własne]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Zobowiązania kapitałowe

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

documentation

Kwota przyszłych nakładów inwestycyjnych, do których poniesienia jednostka jest zobowiązana.

totalLabel

Ogółem zobowiązania kapitałowe

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Zobowiązania kapitałowe [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Stopa kapitalizacji, dane wejściowe z wyceny [member]

Przykład: MSSF 13 paragraf 93 pkt d), przykład: MSSF 13 paragraf IE63

documentation

Element ten oznacza stopę kapitalizacji wykorzystywaną jako dane wejściowe z wyceny.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Stopa kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego, które mogą być aktywowane

Ujawnianie informacji: MSR 23 paragraf 26 pkt b)

documentation

Średnia ważona stopa odsetek oraz innych kosztów ponoszonych przez jednostkę w związku z pożyczeniem środków finansowych, dotyczących pożyczek i kredytów zaciągniętych przez jednostkę w danym okresie, innych niż pożyczki i kredyty zaciągnięte specjalnie w celu pozyskania określonego dostosowywanego składnika aktywów. [Zob.: średnia ważona [member]; pożyczki]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Aktywowane nakłady na prace rozwojowe [member]

Powszechna praktyka: MSR 38 paragraf 119

documentation

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych wynikających z nakładów na prace rozwojowe aktywowanych przed rozpoczęciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem. Składnik wartości niematerialnych ujmuje się wtedy i tylko wtedy, gdy jednostka jest w stanie udowodnić: a) możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży; b) zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży; c) zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych; d) sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. Między innymi jednostka może udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik lub – jeśli składnik ma być użytkowany przez jednostkę – użyteczność składnika wartości niematerialnych; e) dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych; oraz f) możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Rezerwa kapitałowa na umorzenie

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

documentation

Składnik kapitału własnego stanowiący rezerwę na umorzenie udziałów/akcji własnych jednostki.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Rezerwa kapitałowa na umorzenie [member]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 108

documentation

Element ten oznacza składnik kapitału własnego stanowiący rezerwę na umorzenie udziałów/akcji własnych jednostki.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

label

Wymogi kapitałowe [axis]

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 136

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member [default]

label

Wymogi kapitałowe [member]

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 136

documentation

Element ten oznacza wymogi kapitałowe, którym podlega dany jednostka. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Wymogi kapitałowe”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Rezerwa kapitałowa

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

documentation

Składnik kapitału własnego stanowiący rezerwy kapitałowe.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Rezerwa kapitałowa [member]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 108

documentation

Element ten oznacza składnik kapitału własnego stanowiący rezerwy kapitałowe.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

label

Wartość bilansowa, umorzenie, amortyzacja i utrata wartości oraz wartość bilansowa brutto [axis]

Ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 73 pkt d), ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 73 pkt e), ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt c), ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt e), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 76, ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt c), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt d), ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50, ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 54 pkt f), ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B67 pkt d), ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 35H, ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 35I, powszechna praktyka: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 37 pkt b), powszechna praktyka: Data wygaśnięcia: 1.01.2023 MSSF 7 paragraf IG29

documentation

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Wartość bilansowa [member]

Ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 73 pkt e), ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt e), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 76, ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt d), ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50, ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B67 pkt d), ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 35H, ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 35I, przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 7 paragraf 37 pkt b), przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023 MSSF 7 paragraf IG29 pkt a)

documentation

Element ten oznacza wartość, w jakiej dany składnik aktywów jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (po pomniejszeniu o umorzenie lub amortyzację oraz łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości). Stanowi on również standardową wartość dla osi „Wartość bilansowa, umorzenie, amortyzacja i utrata wartości oraz wartość bilansowa brutto”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości]

ifrs-full

Cash

X instant, debit

label

Środki pieniężne

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

documentation

Kwota gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie. [Zob.: gotówka w kasie]

totalLabel

Środki pieniężne ogółem

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Środki pieniężne [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Zaliczki gotówkowe i pożyczki od podmiotów powiązanych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 17

documentation

Wpływ środków pieniężnych z tytułu zaliczek i pożyczek od podmiotów powiązanych. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Zaliczki gotówkowe wpłacane i pożyczki udzielane stronom trzecim zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt e)

documentation

Kwota zaliczek gotówkowych wpłaconych i pożyczek udzielonych stronom trzecim (innych niż zaliczki i pożyczki wpłacane i udzielane przez instytucje finansowe) zaklasyfikowanych jako działalność inwestycyjna.

negatedTerseLabel

Zaliczki gotówkowe wpłacane i pożyczki udzielane stronom trzecim

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Zaliczki gotówkowe wpłacane i pożyczki udzielane podmiotom powiązanym

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 16

documentation

Wypływ środków pieniężnych z tytułu pożyczek udzielonych i zaliczek wpłaconych podmiotom powiązanym. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

label

Salda gotówkowe i salda rachunków bankowych w bankach centralnych

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

documentation

Kwota sald gotówkowych i sald rachunków bankowych w bankach centralnych.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

label

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 54 pkt i), ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 45, ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf B13 pkt a)

documentation

Kwota gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie, wraz z krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności, łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. [Zob.: środki pieniężne; ekwiwalenty środków pieniężnych]

totalLabel

Ogółem środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

periodStartLabel

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu

periodEndLabel

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Środki pieniężne i równoważne z nimi, kwota przypadająca na wartość godziwą aktywów programu

Przykład: MSR 19 paragraf 142 pkt a)

documentation

Kwota, jaką środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wnoszą do wartości godziwej aktywów programu określonych świadczeń. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych; aktywa programu, w wartości godziwej; programy określonych świadczeń [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

label

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych zaklasyfikowane jako część grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

documentation

Kwota środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, które są zaklasyfikowane jako część grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

label

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych będące w posiadaniu jednostki, które nie mogą być wykorzystane przez grupę kapitałową

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 48

documentation

Wielkość znaczących sald środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych będących w posiadaniu jednostki, które nie mogą być wykorzystane przez grupę kapitałową. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

label

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, jeśli różnią się od wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

documentation

Kwota środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych wskazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, jeżeli różni się od kwoty środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych wskazanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych]

totalLabel

Ogółem środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, jeśli różnią się od wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, jeśli różnią się od wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych w jednostce zależnej lub przedsięwzięciach przejętych lub zbytych

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 40 pkt c)

documentation

Kwota środków pieniężnych i ekwiwalentów pieniężnych w jednostkach zależnych lub innych przedsięwzięciach, nad którymi objęto lub utracono kontrolę. [Zob.: jednostki zależne [member]; środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, procent przypadający na wartość godziwą aktywów programu

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 142 pkt a)

documentation

Procent, jaki środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wnoszą do wartości godziwej aktywów programu określonych świadczeń. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych; aktywa programu, w wartości godziwej; programy określonych świadczeń [member]][Por.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, kwota przypadająca na wartość godziwą aktywów programu]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

label

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych ujęte na dzień przejęcia

Powszechna praktyka: MSSF 3 paragraf B64 pkt i)

documentation

Kwota środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych przejętych w ramach połączenia jednostek ujęta na dzień przejęcia. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych; połączenia jednostek [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Ustanowione zabezpieczenie gotówkowe objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane zobowiązaniami finansowymi

Przykład: MSSF 7 paragraf 13C pkt d) ppkt (ii), przykład: MSSF 7 paragraf IG40D

documentation

Kwota ustanowionego zabezpieczenia gotówkowego, które jest objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania i które nie jest kompensowane zobowiązaniami finansowymi. [Zob.: zobowiązania finansowe]

negatedLabel

Ustanowione zabezpieczenie gotówkowe objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane zobowiązaniami finansowymi

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Otrzymane zabezpieczenie gotówkowe objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane aktywami finansowymi

Przykład: MSSF 7 paragraf 13C pkt d) ppkt (ii), przykład: MSSF 7 paragraf IG40D

documentation

Kwota otrzymanego zabezpieczenia gotówkowego, które jest objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania i które nie jest kompensowane aktywami finansowymi. [Zob.: aktywa finansowe]

negatedLabel

Otrzymane zabezpieczenie gotówkowe objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane aktywami finansowymi

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

label

Ekwiwalenty środków pieniężnych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

documentation

Kwota krótkoterminowych inwestycji o dużej płynności, łatwo wymienialnych na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.

totalLabel

Ogółem ekwiwalenty środków pieniężnych

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

ekwiwalenty środków pieniężnych [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych [member]

Ujawnianie informacji: MSR 39 paragraf 86 pkt b), ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24 A, ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24B, ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24C

documentation

Element ten oznacza zabezpieczenie przed zagrożeniem zmiennością przepływów pieniężnych, które a) przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem (takim jak całość lub część przyszłych płatności odsetkowych od zadłużenia o zmiennym oprocentowaniu), lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją; i które b) mogłoby wpływać na sprawozdanie z całkowitych dochodów. [Zob.: zabezpieczenia [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Przepływy pieniężne z działalności kontynuowanej i zaniechanej [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne powstające w związku z utratą kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 39

documentation

Łączne przepływy pieniężne powstające w związku z utratą kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna. [Zob.: jednostki zależne [member]]

terseLabel

Przepływy pieniężne powstające w związku z utratą kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne wynikające ze (wykorzystane w ramach) zmniejszenia (zwiększenia) środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych podlegających ograniczeniom

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 16

documentation

Wpływ (wypływ) środków pieniężnych wynikający ze zmniejszenia (zwiększenia) środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych podlegających ograniczeniom. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych podlegające ograniczeniom]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne wynikające ze (wykorzystane w ramach) zmniejszenia (zwiększenia) wartości krótkoterminowych depozytów i inwestycji

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 16

documentation

Wpływ (wypływ) środków pieniężnych wynikający ze zmniejszenia (zwiększenia) wartości krótkoterminowych depozytów i inwestycji.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) poszukiwania i oceny zasobów mineralnych zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Ujawnianie informacji: MSSF 6 paragraf 24 pkt b)

documentation

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) poszukiwania zasobów mineralnych, w tym minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz analogicznych nieodnawialnych zasobów, po tym, gdy jednostka uzyskała prawo do prowadzenia poszukiwań na określonym obszarze, jak też potwierdziła techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania zasobów mineralnych, zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) poszukiwania i oceny zasobów mineralnych, zaklasyfikowane jako działalność operacyjna

Ujawnianie informacji: MSSF 6 paragraf 24 pkt b)

documentation

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) poszukiwania zasobów mineralnych, w tym minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz analogicznych nieodnawialnych zasobów, po tym, gdy jednostka uzyskała prawo do prowadzenia poszukiwań na określonym obszarze, jak też potwierdziła techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania zasobów mineralnych, zaklasyfikowane jako działalność operacyjna.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej)

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 10, ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 50 pkt d)

documentation

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej), będącej działalnością, w wyniku której zmianie ulega wysokość i struktura wniesionego kapitału własnego oraz zadłużenia jednostki.

netLabel

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej) [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej), działalność kontynuowana

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 33 pkt c)

documentation

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej) jednostki, powiązane z działalnością kontynuowaną. [Zob.: działalność kontynuowana [member]; przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej)]

netLabel

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej), działalność kontynuowana

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej), działalność zaniechana

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 33 pkt c)

documentation

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej) jednostki, powiązane z działalnością zaniechaną. [Zob.: działalność zaniechana [member]; przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej)]

netLabel

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej), działalność zaniechana

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne wynikające ze (wykorzystane w ramach) zwiększenia (zmniejszenia) wartości pożyczek krótkoterminowych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 17

documentation

Wpływ (wypływ) środków pieniężnych wynikający ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości pożyczek krótkoterminowych. [Zob.: pożyczki krótkoterminowe]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne wynikające ze (wykorzystane w ramach) wzrostu zdolności operacyjnej

Przykład: MSR 7 paragraf 50 pkt c)

documentation

Łączna suma przepływów pieniężnych wskazujących na wzrost zdolności jednostki do prowadzenia działalności operacyjnej (np. mierzonej jednostkami produkcji na dzień).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) umów ubezpieczeniowych

Ujawnianie informacji: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt b)

documentation

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) umów ubezpieczeniowych. [Zob.: rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej)

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 10, ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 50 pkt d)

documentation

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej), będącej działalnością polegającą na nabywaniu i sprzedaży aktywów trwałych oraz innych inwestycji niezaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnych.

netLabel

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej) [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej), działalność kontynuowana

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 33 pkt c)

documentation

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej) jednostki, powiązane z działalnością kontynuowaną. [Zob.: działalność kontynuowana [member]; przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej)]

netLabel

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej), działalność kontynuowana

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej), działalność zaniechana

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 33 pkt c)

documentation

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej) jednostki, powiązane z działalnością zaniechaną. [Zob.: działalność zaniechana [member]; przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej)]

netLabel

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej), działalność zaniechana

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) utrzymania zdolności operacyjnej

Przykład: MSR 7 paragraf 50 pkt c)

documentation

Łączna suma przepływów pieniężnych niezbędnych w celu utrzymania dotychczasowej zdolności jednostki do prowadzenia działalności operacyjnej (np. mierzonej jednostkami produkcji na dzień).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 10, ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 50 pkt d)

documentation

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej), będącej podstawowym rodzajem działalności powodującej powstawanie przychodów oraz każdym innym rodzajem działalności, która nie ma charakteru działalności inwestycyjnej i finansowej. [Zob.: przychody]

commentaryGuidance

Dla tego elementu można podać dodatnią lub ujemną wartość XBRL. Aby określić prawidłowy znak, należy odnieść się do standardowej etykiety elementu. Należy użyć wartości ujemnej w odniesieniu do terminów umieszczonych w nawiasach.

netLabel

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej) [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej), działalność kontynuowana

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 33 pkt c)

documentation

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej) jednostki, powiązane z działalnością kontynuowaną. [Zob.: działalność kontynuowana [member]; przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)]

commentaryGuidance

Dla tego elementu można podać dodatnią lub ujemną wartość XBRL. Aby określić prawidłowy znak, należy odnieść się do standardowej etykiety elementu. Należy użyć wartości ujemnej w odniesieniu do terminów umieszczonych w nawiasach.

netLabel

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej), działalność kontynuowana

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration

label

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej), działalność zaniechana

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 33 pkt c)

documentation

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej) jednostki, powiązane z działalnością zaniechaną. [Zob.: działalność zaniechana [member]; przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)]

commentaryGuidance

Dla tego elementu można podać dodatnią lub ujemną wartość XBRL. Aby określić prawidłowy znak, należy odnieść się do standardowej etykiety elementu. Należy użyć wartości ujemnej w odniesieniu do terminów umieszczonych w nawiasach.

netLabel

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej), działalność zaniechana

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

label

Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)

Przykład: MSR 7 – A, sprawozdanie z przepływów pieniężnych dla jednostki innej niż instytucja finansowa, przykład: MSR 7 paragraf 20

documentation

Środki pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności) jednostki.

commentaryGuidance

Dla tego elementu można podać dodatnią lub ujemną wartość XBRL. Aby określić prawidłowy znak, należy odnieść się do standardowej etykiety elementu. Należy użyć wartości ujemnej w odniesieniu do terminów umieszczonych w nawiasach.

netLabel

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

label

Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności) przed zmianami w kapitale obrotowym

Przykład: MSR 7 – A, sprawozdanie z przepływów pieniężnych dla jednostki innej niż instytucja finansowa, powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

documentation

Wpływ (wypływ) środków pieniężnych z działalności jednostki przed zmianami w kapitale obrotowym.

commentaryGuidance

Dla tego elementu można podać dodatnią lub ujemną wartość XBRL. Aby określić prawidłowy znak, należy odnieść się do standardowej etykiety elementu. Należy użyć wartości ujemnej w odniesieniu do terminów umieszczonych w nawiasach.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

label

Przepływy pieniężne wykorzystane w ramach poszukiwania i prac rozwojowych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 16

documentation

Wypływ środków pieniężnych wykorzystanych na rzecz poszukiwania i prac rozwojowych.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Przepływy pieniężne wykorzystane w ramach objęcia kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 39

documentation

Łączne przepływy pieniężne wykorzystane w ramach objęcia kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna. [Zob.: jednostki zależne [member]]

negatedTerseLabel

Przepływy pieniężne wykorzystane w ramach objęcia kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

label

Gotówka w kasie

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

documentation

Kwota gotówki posiadanej przez jednostkę. Pozycja ta nie obejmuje depozytów płatnych na żądanie.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

label

Wypływ środków pieniężnych z tytułu leasingów

Ujawnianie informacji: MSSF 16 paragraf 53 pkt g)

documentation

Wypływ środków pieniężnych z tytułu leasingów.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

(X) duration, debit

label

Zapłacone środki pieniężne, zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji

Przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf 37 pkt e), przykład: Data wygaśnięcia: 1.01.2023, MSSF 4 paragraf IG37 pkt c)

documentation

Zmniejszenie wartości zobowiązań wynikających z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji wskutek zapłaconych środków pieniężnych. [Zob.: zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji]

negatedLabel

Zapłacone środki pieniężne, zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Środki pieniężne zapłacone z tytułu umów terminowych typu futures, forward, umów dotyczących opcji oraz umów swap zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt g)

documentation

Wypływ środków pieniężnych zapłaconych z tytułu umów terminowych typu futures, forward, umów dotyczących opcji oraz umów swap, chyba że umowy są w posiadaniu jednostki z przeznaczeniem handlowym lub wówczas, gdy zapłacone środki pieniężne zostały zaliczone do działalności finansowej.

negatedTerseLabel

Środki pieniężne zapłacone z tytułu umów terminowych typu futures, forward, umów dotyczących opcji oraz umów swap

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Środki pieniężne otrzymane z tytułu umów terminowych typu futures, forward, umów dotyczących opcji oraz umów swap zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt h)

documentation

Wpływ środków pieniężnych otrzymanych z tytułu umów terminowych typu futures, forward, umów dotyczących opcji oraz umów swap, chyba że umowy są w posiadaniu jednostki z przeznaczeniem handlowym lub wówczas, gdy otrzymane środki pieniężne zaliczone zostały do działalności finansowej.

terseLabel

Środki pieniężne otrzymane z tytułu umów terminowych typu futures, forward, umów dotyczących opcji oraz umów swap

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Środki pieniężne otrzymane ze spłat zaliczek oraz pożyczek udzielonych stronom trzecim zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt f)

documentation

Wpływ środków pieniężnych otrzymanych ze spłat zaliczek oraz pożyczek udzielonych stronom trzecim (innych niż zaliczki i pożyczki wpłacane i udzielane przez instytucje finansowe) zaklasyfikowany jako działalność inwestycyjna.

terseLabel

Środki pieniężne otrzymane ze spłat zaliczek oraz pożyczek udzielonych stronom trzecim

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

label

Środki pieniężne otrzymane ze spłat zaliczek oraz pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 16

documentation

Wpływ środków pieniężnych otrzymanych ze spłat zaliczek oraz pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

label

Pieniężne spłaty zaliczek i pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 17

documentation

Wypływ środków pieniężnych z tytułu spłat zaliczek i pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

ifrs-full

CashTransferred