EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0626-20191214

Consolidated text: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626 z dnia 5 marca 2019 r. dotyczące wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/626/2019-12-14

02019R0626 — PL — 14.12.2019 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/626

z dnia 5 marca 2019 r.

dotyczące wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 31)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1981 z dnia 28 listopada 2019 r.

  L 308

72

29.11.2019
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/626

z dnia 5 marca 2019 r.

dotyczące wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie dotyczy wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi z perspektywy bezpieczeństwa żywności zgodnie z art. 126 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „świeże mięso” oznacza świeże mięso zgodnie z definicją w pkt 1.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

2) „surowe wyroby mięsne” oznaczają surowe wyroby mięsne zgodnie z definicją w pkt 1.15 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

3) „mięso” oznacza mięso zgodnie z definicją w pkt 1.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

4) „drób” oznacza drób zgodnie z definicją w pkt 1.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

5) „zwierzęta łowne” oznaczają zwierzęta łowne zgodnie z definicją w pkt 1.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

6) „jaja” oznaczają jaja zgodnie z definicją w pkt 5.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

7) „produkty jajeczne” oznaczają produkty jajeczne zgodnie z definicją w pkt 7.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

8) „produkty mięsne” oznaczają produkty mięsne zgodnie z definicją w pkt 7.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

9) „poddane obróbce żołądki, pęcherze i jelita” oznaczają poddane obróbce żołądki, pęcherze i jelita zgodnie z definicją w pkt 7.9 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

10) „małże” oznaczają żywe małże zgodnie z definicją w pkt 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

11) „produkty rybołówstwa” oznaczają produkty rybołówstwa zgodnie z definicją w pkt 3.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

12) „mleko surowe” oznacza mleko surowe zgodnie z definicją w pkt 4.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

13) „produkty mleczne” oznaczają produkty mleczne zgodnie z definicją w pkt 7.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

14) „siara” oznacza siarę zgodnie z definicją w sekcji IX pkt 1 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

15) „produkty na bazie siary” oznaczają produkty na bazie siary zgodnie z definicją w sekcji IX pkt 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

16) „żabie udka” oznaczają żabie udka zgodnie z definicją w pkt 6.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

▼M1

17) „ślimaki” oznaczają ślimaki zgodnie z definicją w pkt 6.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz wszelkie inne gatunki ślimaków z rodziny Helicidae, Hygromiidae lub Sphincterochilidae przeznaczone do spożycia przez ludzi;

▼B

18) „wytopiony tłuszcz zwierzęcy” oznacza wytopiony tłuszcz zwierzęcy zgodnie z definicją w pkt 7.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

19) „skwarki” oznaczają skwarki zgodnie z definicją w pkt 7.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

20) „żelatyna” oznacza żelatynę zgodnie z definicją w pkt 7.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

21) „kolagen” oznacza kolagen zgodnie z definicją w pkt 7.8 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

22) „miód” oznacza miód zgodnie z definicją w części IX pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ( 1 );

23) „produkty pszczele” oznaczają produkty pszczele zgodnie z definicją w części IX pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

24) „mięso gadów” oznacza mięso gadów zgodnie z definicją w art. 2 pkt 16 rozporządzenia (UE) 2019/625;

25) „owady” oznaczają owady zgodnie z definicją w art. 2 pkt 17 rozporządzenia (UE) 2019/625.

Artykuł 3

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii świeżego mięsa i surowych wyrobów mięsnych ze zwierząt kopytnych

Przesyłki świeżego mięsa i surowych wyrobów mięsnych ze zwierząt kopytnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest taki przywóz do Unii zgodnie z art. 14 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 206/2010.

Artykuł 4

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego, surowych wyrobów mięsnych z drobiu, jaj i produktów jajecznych

Przesyłki mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego, surowych wyrobów mięsnych z drobiu, jaj i produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest taki przywóz do Unii zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 798/2008 ( 2 ).

Artykuł 5

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii mięsa dzikich zającowatych, dzikich ssaków lądowych innych niż kopytne i zającowate oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych

Przesyłki mięsa dzikich zającowatych, dzikich ssaków lądowych innych niż kopytne i zającowate oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest taki przywóz do Unii zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 119/2009.

Artykuł 6

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki

Przesyłki produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest taki przywóz do Unii zgodnie z art. 3 lit. b) decyzji 2007/777/WE.

Jednak przesyłki mięsa suszonego/wędzonego w paskach i pasteryzowanych produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest taki przywóz do Unii zgodnie z częścią 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.

Artykuł 7

Państwa trzecie lub ich regiony, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii osłonek

Przesyłki osłonek przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest taki przywóz do Unii zgodnie z art. 1 decyzji 2003/779/WE.

Artykuł 8

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii żywych, schłodzonych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich

Przesyłki żywych, schłodzonych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku I. Zezwala się jednak na wprowadzanie do Unii mięśni przywodziciela przegrzebkowatych innych niż zwierzęta akwakultury, całkowicie oddzielonych od narządów wewnętrznych i gonad, również z państw trzecich niewymienionych w tym wykazie.

Artykuł 9

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów rybołówstwa innych niż te wymienione w art. 8

Przesyłki produktów rybołówstwa innych niż te wymienione w art. 8 przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku II.

Artykuł 10

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek mleka surowego, siary, produktów mlecznych i produktów na bazie siary

Przesyłki mleka surowego, siary, produktów mlecznych i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest taki przywóz do Unii zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 605/2010.

Artykuł 11

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii żabich udek

Przesyłki żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku III.

▼M1

Artykuł 12

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii ślimaków

Przesyłki ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

▼B

Artykuł 13

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków

Przesyłki wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest przywóz produktów mięsnych do Unii zgodnie z art. 3 lit. b) ppkt (i) decyzji 2007/777/WE.

Artykuł 14

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii żelatyny i kolagenu

▼M1

1.  Przesyłki żelatyny i kolagenu uzyskanych z bydła, owiec, kóz, świń i koni, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010, lub z Korei Południowej, Malezji, Pakistanu lub Tajwanu.

2.  Przesyłki żelatyny i kolagenu uzyskanych z drobiu, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, lub z Tajwanu.

▼B

3.  Przesyłki żelatyny i kolagenu uzyskanych z produktów rybołówstwa, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku II.

4.  Przesyłki żelatyny i kolagenu uzyskanych z zającowatych i z dzikich ssaków lądowych innych niż kopytne, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.

Artykuł 15

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii surowców do produkcji żelatyny i kolagenu

1.  Przesyłki surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z bydła, owiec, kóz, świń i koni, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest przywóz przesyłek świeżego mięsa tych konkretnych zwierząt kopytnych do Unii zgodnie z art. 14 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 206/2010.

2.  Przesyłki surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z drobiu, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, z których dozwolony jest przywóz mięsa drobiowego z odnośnych gatunków, jak określono w tej części wspomnianego załącznika.

3.  Przesyłki surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z produktów rybołówstwa, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku II.

4.  Przesyłki surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z zającowatych i z dzikich ssaków lądowych innych niż kopytne, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.

Artykuł 16

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu

1.  Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z bydła, owiec, kóz, świń i koni, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010, lub z Korei Południowej, Malezji, Pakistanu lub Tajwanu.

2.  Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z drobiu, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, lub z Tajwanu.

3.  Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z produktów rybołówstwa, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku II.

4.  Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z zającowatych i z dzikich ssaków lądowych innych niż kopytne, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009.

5.  Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu, o których mowa w sekcji XIV rozdział I pkt 4 lit. b) ppkt (iii) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie surowców uzyskanych z tych towarów zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii miodu i innych produktów pszczelich

Przesyłki miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w kolumnie zatytułowanej „Państwo” w załączniku do decyzji Komisji 2011/163/UE ( 3 ) i oznaczonych symbolem „X” w kolumnie zatytułowanej „Miód” w tym załączniku.

Artykuł 18

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych wysoko przetworzonych produktów

Przesyłki wysoko przetworzonych: siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych chrząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuku i aminokwasów przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z następujących państw trzecich lub ich regionów:

1. w przypadku surowców uzyskanych ze zwierząt kopytnych – państwa trzecie wymienione w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 lub Korea Południowa, Malezja, Pakistan lub Tajwan;

2. w przypadku surowców uzyskanych z produktów rybołówstwa – wszystkie państwa trzecie lub ich regiony wymienione w załączniku II;

3. w przypadku surowców uzyskanych z drobiu – państwa trzecie lub terytoria wymienione w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

Artykuł 19

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii mięsa gadów

Przesyłki mięsa gadów przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą ze Szwajcarii ( 4 ), Botswany, Wietnamu, Republiki Południowej Afryki lub Zimbabwe.

▼M1

Artykuł 20

Państwa trzecie lub ich regiony, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii owadów

Przesyłki owadów przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy takie środki spożywcze pochodzą i są wysyłane z państwa trzeciego lub jego regionu, wymienionych w załączniku IIIa do niniejszego rozporządzenia.

▼B

Artykuł 21

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii innych produktów pochodzenia zwierzęcego

Przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż te, o których mowa w art. 3–20, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z następujących państw trzecich lub ich regionów:

1. jeżeli uzyskano je ze zwierząt kopytnych – państwa trzecie wymienione w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 lub Korea Południowa, Malezja, Pakistan lub Tajwan;

2. jeżeli uzyskano je z drobiu – państwa trzecie wymienione w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 lub Tajwan;

3. jeżeli uzyskano je z produktów rybołówstwa – państwa trzecie lub ich regiony wymienione w załączniku II;

4. jeżeli uzyskano je z zającowatych i z dzikich ssaków lądowych innych niż kopytne – państwa trzecie lub ich regiony wymienione w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009;

5. jeżeli uzyskano je z innych gatunków – państwa trzecie lub ich regiony wymienione w pkt 1–4 niniejszego artykułu w odniesieniu do każdego produktu pochodzenia zwierzęcego.

Artykuł 22

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/759

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/759 wprowadza się następujące zmiany:

1. uchyla się art. 1;

2. uchyla się załącznik I.

Artykuł 23

Uchylenie

Decyzja 2006/766/WE traci moc. Odesłania do decyzji 2006/766/WE interpretuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje się zgodnie z tabelą korelacji przedstawioną w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 24

Przepisy przejściowe

Do dnia 20 kwietnia 2021 r. państwa członkowskie w dalszym ciągu zezwalają na wprowadzanie na swoje terytorium przesyłek osłonek, o których mowa w art. 7, z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest przywóz takich przesyłek do Unii zgodnie z art. 1 decyzji 2003/779/WE.

Artykuł 25

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK IWYKAZ PAŃSTW TRZECICH LUB ICH REGIONÓW, Z KTÓRYCH DOPUSZCZONE JEST WPROWADZANIE DO UNII ŻYWYCH, SCHŁODZONYCH, MROŻONYCH LUB PRZETWORZONYCH MAŁŻY, SZKARŁUPNI, OSŁONIC I ŚLIMAKÓW MORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (1)

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE LUB JEGO REGIONY

UWAGI

AU

Australia

 

CA

Kanada

 

CH

Szwajcaria (2)

 

CL

Chile

 

GL

Grenlandia

 

JM

Jamajka

Tylko ślimaki morskie

JP

Japonia

Tylko mrożone lub przetworzone małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie

KR

Korea Południowa

Tylko mrożone lub przetworzone małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie

MA

Maroko

Do przetworzonych małży z gatunku Acanthocardia tuberculatum należy dołączyć: a) dodatkowe poświadczenie zdrowotności zgodne ze wzorem przedstawionym w części B dodatku V do załącznika VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 27); oraz b) wyniki analityczne badań wykazujące, że małże nie zawierają toksyny paralitycznej (PSP) w ilości wykrywalnej metodą testu biologicznego.

NZ

Nowa Zelandia

 

PE

Peru

Tylko patroszone przegrzebki (Pectinidae) pochodzące z akwakultury

TH

Tajlandia

Tylko mrożone lub przetworzone małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie

TN

Tunezja

 

TR

Turcja

 

US

Stany Zjednoczone Ameryki

Stan Waszyngton i Massachusetts

UY

Urugwaj

 

VN

Wietnam

Tylko mrożone lub przetworzone małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie

(1)   W tym objętych definicją produktów rybołówstwa w pkt 3.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(2)   Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).
ZAŁĄCZNIK IIWYKAZ PAŃSTW TRZECICH LUB ICH REGIONÓW, Z KTÓRYCH DOPUSZCZONE JEST WPROWADZANIE DO UNII PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA, INNYCH NIŻ OBJĘTE ZAŁĄCZNIKIEM I

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE LUB JEGO REGIONY

OGRANICZENIA

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

AG

Antigua i Barbuda

Tylko żywe homary

AL

Albania

 

AM

Armenia

Tylko żywe dzikie raki, raki nieutrzymywane przez człowieka poddane obróbce termicznej lub mrożone

AO

Angola

 

AR

Argentyna

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbejdżan

Tylko kawior

BA

Bośnia i Hercegowina

 

BD

Bangladesz

 

BJ

Benin

 

BN

Brunei

Tylko produkty akwakultury

BR

Brazylia

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius i Saba

 

BS

Bahamy

 

BY

Białoruś

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Tylko produkty rybołówstwa złowione, wypatroszone (w stosownych przypadkach), mrożone i pakowane ostatecznie na morzu

CH

Szwajcaria (1)

 

CI

Wybrzeże Kości Słoniowej

 

CL

Chile

 

CN

Chiny

 

CO

Kolumbia

 

CR

Kostaryka

 

CU

Kuba

 

CV

Republika Zielonego Przylądka

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algieria

 

EC

Ekwador

 

EG

Egipt

 

ER

Erytrea

 

FJ

Fidżi

 

FK

Falklandy

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzja

 

GH

Ghana

 

GL

Grenlandia

 

GM

Gambia

 

GN

Gwinea

Tylko ryby niepoddane żadnym procesom przygotowania ani przetwarzania, innym niż odgławianie, patroszenie, schładzanie lub zamrażanie. Nie stosuje się zmniejszonej częstotliwości bezpośrednich kontroli, przewidzianej w decyzji Komisji 94/360/WE (Dz.U. L 158 z 25.6.1994, s. 41).

GT

Gwatemala

 

GY

Gujana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonezja

 

IL

Izrael

 

IN

Indie

 

IR

Iran

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonia

 

KE

Kenia

 

KI

Republika Kiribati

 

KR

Korea Południowa

 

KZ

Kazachstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Republika Mołdawii

Tylko kawior

ME

Czarnogóra

 

MG

Madagaskar

 

MK

Macedonia Północna

 

MM

Mjanma

 

MR

Mauretania

 

MU

Mauritius

 

MV

Malediwy

 

MX

Meksyk

 

MY

Malezja

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namibia

 

NC

Nowa Kaledonia

 

NG

Nigeria

 

NI

Nikaragua

 

NZ

Nowa Zelandia

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Polinezja Francuska

 

PG

Papua-Nowa Gwinea

 

PH

Filipiny

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbia

Z wyjątkiem Kosowa w rozumieniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

 

RU

Rosja

 

SA

Arabia Saudyjska

 

SB

Wyspy Salomona

 

SC

Seszele

 

SG

Singapur

 

SH

Wyspa Świętej Heleny

Z wyjątkiem wyspy Tristan da Cunha i Wyspy Wniebowstąpienia

 

Tristan da Cunha

Z wyjątkiem Wyspy Świętej Heleny i Wyspy Wniebowstąpienia

Tylko homary (świeże lub mrożone)

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

Salwador

 

SX

Sint Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Tajlandia

 

TN

Tunezja

 

TR

Turcja

 

TW

Tajwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Stany Zjednoczone Ameryki

 

UY

Urugwaj

 

VE

Wenezuela

 

VN

Wietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Republika Południowej Afryki

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).
ZAŁĄCZNIK IIIWYKAZ PAŃSTW TRZECICH LUB ICH REGIONÓW, Z KTÓRYCH DOPUSZCZONE JEST WPROWADZANIE DO UNII ŻABICH UDEK I ŚLIMAKÓW, PRZYGOTOWANYCH ZGODNIE Z SEKCJĄ XI ZAŁĄCZNIKA III DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 853/2004, PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE LUB JEGO REGIONY

OGRANICZENIA

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

AL

Albania

 

▼M1

AM

Armenia

 

▼B

AO

Angola

 

AR

Argentyna

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbejdżan

 

BA

Bośnia i Hercegowina

 

BD

Bangladesz

 

BJ

Benin

 

BR

Brazylia

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius i Saba

 

BS

Bahamy

 

BY

Białoruś

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Szwajcaria (1)

 

CI

Wybrzeże Kości Słoniowej

 

CL

Chile

 

CN

Chiny

 

CO

Kolumbia

 

CR

Kostaryka

 

CU

Kuba

 

CV

Republika Zielonego Przylądka

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algieria

 

EC

Ekwador

 

EG

Egipt

 

ER

Erytrea

 

FJ

Fidżi

 

FK

Falklandy

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzja

 

GH

Ghana

 

GL

Grenlandia

 

GM

Gambia

 

GT

Gwatemala

 

GY

Gujana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonezja

 

IL

Izrael

 

IN

Indie

 

IR

Iran

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonia

 

KE

Kenia

 

KI

Republika Kiribati

 

KR

Korea Południowa

 

KZ

Kazachstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Republika Mołdawii

Tylko ślimaki

ME

Czarnogóra

 

MG

Madagaskar

 

MK

Macedonia Północna

 

MM

Mjanma

 

MR

Mauretania

 

MU

Mauritius

 

MV

Malediwy

 

MX

Meksyk

 

MY

Malezja

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namibia

 

NC

Nowa Kaledonia

 

NG

Nigeria

 

NI

Nikaragua

 

NZ

Nowa Zelandia

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Polinezja Francuska

 

PG

Papua-Nowa Gwinea

 

PH

Filipiny

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbia

Z wyjątkiem Kosowa w rozumieniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

 

RU

Rosja

 

SA

Arabia Saudyjska

 

SB

Wyspy Salomona

 

SC

Seszele

 

SG

Singapur

 

SH

Wyspa Świętej Heleny

Z wyjątkiem wyspy Tristan da Cunha i Wyspy Wniebowstąpienia

 

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

Salwador

 

SX

Sint Maarten

 

SY

Syria

Tylko ślimaki

TG

Togo

 

TH

Tajlandia

 

TN

Tunezja

 

TR

Turcja

 

TW

Tajwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Stany Zjednoczone Ameryki

 

UY

Urugwaj

 

VE

Wenezuela

 

VN

Wietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Republika Południowej Afryki

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).

▼M1
ZAŁĄCZNIK IIIA

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii owadów, o których mowa w art. 20Kod ISO Państwa

Państwo trzecie lub jego regiony

Uwagi

CA

Kanada

 

CH

Szwajcaria

 

KR

Korea Południowa

 

▼B
ZAŁĄCZNIK IVTABELA KORELACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 23

Decyzja 2006/766/WE

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 8

Artykuł 2

Artykuł 9

Artykuł 3

Artykuł 4

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik II( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

( 2 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).

( 3 ) Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40).

( 4 ) Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).

Top