EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0659-20200406

Consolidated text: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/659 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/659/2020-04-06

02018R0659 — PL — 06.04.2020 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/659

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 110 z 30.4.2018, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1301 z dnia 27 września 2018 r.

  L 244

10

28.9.2018

►M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2147 z dnia 28 listopada 2019 r.

  L 325

99

16.12.2019

►M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/485 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

  L 103

10

3.4.2020
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/659

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)SEKCJA 1

Przedmiot, zakres stosowania i definicje

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wykaz państw trzecich i części terytoriów państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek koniowatych oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się również warunki dotyczące zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych mające zastosowanie do tych przesyłek.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:a)  „regionalizacja”

oznacza oficjalne uznanie części terytorium państwa trzeciego o dokładnych granicach geograficznych, na którym znajduje się subpopulacja koniowatych o odrębnym statusie zdrowotnym w odniesieniu do jednej lub większej liczby określonych chorób i który podlega odpowiednim środkom nadzoru, kontroli chorób i bezpieczeństwa biologicznego;

b)  „dokument identyfikacyjny”

oznacza każdy dokument, który może być wykorzystany do udowodnienia tożsamości zwierzęcia z rodziny koniowatych i który obejmuje co najmniej następujące informacje:

(i)  opis słowny zwierzęcia, w którym określono jego znaki przedstawione w wypełnionym opisie graficznym;

(ii)  odniesienie do szczególnych znaków, cech charakterystycznych lub identyfikatorów, które ustanawia jednoznaczne powiązanie między dokumentem a zwierzęciem;

(iii)  informacje określone w części A pkt 1, 2, 3 i od 6 do 10 oraz w sekcji 1 część B pkt od 12 do 18 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 (1);

c)  „zarejestrowany koń”

oznacza zwierzę gatunku Equus caballus zarejestrowane zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Rady 90/427/EWG (2), zidentyfikowane za pomocą dokumentu identyfikacyjnego wydanego przez:

(i)  związek hodowców lub inne właściwe organy kraju, z którego zwierzę pochodzi, które prowadzą księgi hodowlane lub rejestry tej rasy zwierząt; lub

(ii)  jakikolwiek międzynarodowy związek lub organizację zajmujące się końmi do zawodów lub wyścigów konnych;

d)  „wprowadzenie”

oznacza czynność przemieszczania koniowatych lub ich nasienia, komórek jajowych lub zarodków na jedno z terytoriów wymienionych w załączniku I do dyrektywy Rady 97/78/WE (3);

e)  „rodzaj wprowadzenia”

oznacza odpowiednio tymczasowe przyjęcie, powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie, przywóz i tranzyt;

f)  „tymczasowe przyjęcie”

oznacza status zarejestrowanego konia pochodzącego z państwa trzeciego i przemieszczanego na terytorium Unii na okres krótszy niż 90 dni;

g)  „czasowy wywóz”

oznacza przemieszczanie zarejestrowanych koni z Unii na okres krótszy niż 90 dni;

h)  „powtórne wprowadzenie”

oznacza przemieszczanie zarejestrowanego konia z państwa trzeciego do Unii po czasowym wywozie z Unii;

i)  „przywóz”

oznacza przemieszczanie przesyłki koniowatych lub ich nasienia, komórek jajowych lub zarodków do Unii na czas nieokreślony;

j)  „tranzyt”

oznacza przemieszczanie przesyłki koniowatych przez terytorium Unii drogą, koleją lub drogą wodną z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub z części terytorium państwa trzeciego do innej części terytorium tego samego państwa trzeciego;

k)  „punkt kontroli granicznej”

oznacza każdy punkt kontroli określony w art. 2 ust. 2 lit. f) dyrektywy 91/496/EWG i art. 2 ust. 2 lit. g) dyrektywy 97/78/WE i zatwierdzony dla danego towaru zgodnie z decyzją 2009/821/WE;

l)  „kategoria koniowatych”

oznacza odpowiednio zarejestrowane koniowate, koniowate przeznaczone na ubój oraz koniowate do chowu i produkcji, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 dyrektywy 2009/156/WE, oraz zarejestrowane konie;

m)  „komórki jajowe”

oznaczają haploidalne etapy ootydogenezy, w tym wtórne oocyty i komórki jajowe;

n)  „operator”

oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną podlegającą jednemu lub kilku przepisom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, która jest odpowiedzialna za koniowate lub ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu;

o)  „izolacja”

oznacza oddzielenie na czas określony koniowatych od innych zwierząt w celu zapobieżenia przeniesieniu w drodze bezpośredniej lub pośredniej styczności określonego patogenu lub patogenów, podczas gdy koniowate podlegają obserwacji oraz, w stosownych przypadkach, badaniom i leczeniu pod nadzorem organu weterynaryjnego;

p)  „kwarantanna”

oznacza izolację koniowatych w pomieszczeniu działającym zgodnie ze szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa biologicznego pod kontrolą organu weterynaryjnego;

q)  „kwarantanna chroniona przed wektorami”

oznacza kwarantannę koniowatych, która:

(i)  jest przeprowadzana w wyznaczonych pomieszczeniach, które są:

— sprawdzane pod kątem wtargnięcia odpowiednich wektorów,

— objęte systemem nadzoru nad wektorami w pomieszczeniach i środków mających na celu ograniczenie obecności odpowiednich wektorów wokół pomieszczeń;

(ii)  która może obejmować wybieg zwierzęcia poddanego kwarantannie pod nadzorem urzędowym w porze dnia o niskim występowaniu wektorów i z zastrzeżeniem stosowania środków owadobójczych i odstraszających owady oraz w stosownych przypadkach przykrycia ciała;

r)  „kwarantanna odporna na wektory”

oznacza kwarantannę koniowatych w zamkniętym budynku, który jest:

— wyposażony w wentylację o dodatnim ciśnieniu i wloty filtrowanego powietrza,

— dostępny jedynie za pośrednictwem systemu wejścia-wyjścia o podwójnych drzwiach (4),

— w którym prowadzony jest system nadzoru nad wektorami,

— w którym wdrażane są standardowe procedury operacyjne, w tym opis systemów zastępczych i alarmowych, na potrzeby kwarantanny i transportu koniowatych do miejsca załadunku;

s)  „system TRACES”

oznacza zintegrowany skomputeryzowany system weterynaryjny, przewidziany w decyzjach 2003/24/WE i 2004/292/WE.

(1)   Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określające, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia) (Dz.U. L 59 z 3.3.2015, s. 1).

(2)   Dyrektywa Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 55).

(3)   Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9).

(4)   https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdfSEKCJA 2

Wykaz państw trzecich i części ich terytoriów na potrzeby wprowadzania do Unii koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych

Artykuł 3

Wykaz państw trzecich i części ich terytoriów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii koniowatych

1.  Państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek koniowatych z państw trzecich lub – w przypadku gdy Unia stosuje regionalizację – części terytoriów państw trzecich wymienionych w kolumnach 2 i 4 tabeli w załączniku I zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym załączniku, jak następuje:

a) 

tymczasowe przyjęcie zarejestrowanych koni, jak wskazano w kolumnie 6 tabeli zamieszczonej w załączniku I, którym towarzyszy indywidualne świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku II część 1 sekcja A;

b) 

tranzyt koniowatych, jak wskazano w kolumnie 15 tabeli zamieszczonej w załączniku I, którym towarzyszy indywidualne świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku II część 1 sekcja B;

c) 

powtórne wprowadzenie zarejestrowanych koni w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po czasowym wywozie, jak wskazano w kolumnie 7 tabeli zamieszczonej w załączniku I, którym towarzyszy indywidualne świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku II część 2 sekcja A lub B;

d) 

przywóz zarejestrowanych koni, jak wskazano w kolumnie 8 tabeli zamieszczonej w załączniku I, którym towarzyszy indywidualne świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku II część 3 sekcja A;

e) 

przywóz przesyłki koniowatych przeznaczonych na ubój, jak wskazano w kolumnie 9 tabeli zamieszczonej w załączniku I, której towarzyszy świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku II część 3 sekcja B;

f) 

przywóz zarejestrowanych koniowatych oraz koniowatych do chowu i produkcji, jak wskazano w kolumnie 10 tabeli w załączniku I, którym towarzyszy świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku II część 3 sekcja A.

2.  Właściwy organ państwa trzeciego wysyłki stosuje środki niezbędne do spełnienia szczegółowych warunków lub ograniczeń czasowych wskazanych dla tego kraju w kolumnie 16 tabeli w załączniku I.

Artykuł 4

Państwa trzecie i części terytoriów państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii nasienia koniowatych

Państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek nasienia koniowatych z państw trzecich lub – w przypadku gdy Unia stosuje regionalizację – części terytoriów państw trzecich wymienionych w kolumnach 2 i 4 tabeli w załączniku I, jak określono w kolumnach 11, 12 i 13 tej tabeli, jeśli że przesyłka spełnia następujące warunki:

a) 

przesyłka jest wysyłana z centrum pozyskiwania lub przechowywania nasienia wymienionego w wykazie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b) dyrektywy 92/65/EWG;

b) 

przesyłka jest opatrzona świadectwem zdrowia sporządzonym zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku III część 1.

Artykuł 5

Państwa trzecie i części terytoriów państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii komórek jajowych i zarodków koniowatych

Państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek komórek jajowych i zarodków koniowatych z państw trzecich lub – w przypadku gdy Unia stosuje regionalizację – części terytoriów państw trzecich wymienionych w kolumnach 2 i 4 tabeli w załączniku I, jak określono w kolumnie 14 tej tabeli, jeśli przesyłka spełnia następujące warunki:

a) 

przesyłka jest wysyłana przez zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków wymieniony w wykazie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b) dyrektywy 92/65/EWG;

b) 

przesyłka jest opatrzona świadectwem zdrowia sporządzonym zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku III część 2.SEKCJA 3

Ogólne wymagania na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych

Artykuł 6

Certyfikacja

1.  Świadectwa zdrowia przewidziane w art. 3, 4 i 5 muszą być sporządzone i wydane zgodnie z:

a) 

odpowiednimi dodatkowymi gwarancjami lub warunkami określonymi w kolumnie 16 załącznika I;

b) 

notami wyjaśniającymi przewidzianymi w załączniku II część 4 i w załączniku III część 3.

2.  Przepisy ust. 1 nie wykluczają korzystania z elektronicznego systemu wydawania świadectw lub innych uzgodnionych systemów, w przypadku gdy na poziomie Unii ustanowiono zharmonizowane procedury.

Artykuł 7

Okres ważności świadectw zdrowia

1.  Operator odpowiedzialny za przesyłkę koniowatych lub nasienia, komórek jajowych lub zarodków koniowatych przeznaczoną do wprowadzenia do Unii zapewnia okazanie przesyłki w zatwierdzonym punkcie kontroli granicznej zatwierdzonym dla danej przesyłki nie później niż 10 dni od dnia certyfikacji przesyłki w państwie trzecim wysyłki.

2.  Jeżeli koniowate są transportowane drogą morską, okres 10 dni, o którym mowa w ust. 1, przedłuża się o czas transportu morskiego.SEKCJA 4

Wymagania dotyczące transportu na potrzeby wprowadzania koniowatych do Unii

Artykuł 8

Ogólne warunki dotyczące zdrowia zwierząt

1.  Operator odpowiedzialny za przesyłkę koniowatych przeznaczoną do wprowadzenia do Unii zapewnia, by koniowate te były transportowane zgodnie z następującymi warunkami:

a) 

koniowate są transportowane środkiem transportu przewożącym wyłącznie koniowate, które są przeznaczone do Unii lub towarzyszy im świadectwo zdrowia wymagane w przypadku tranzytu;

b) 

koniowate są transportowane środkiem transportu przewożącym wyłącznie koniowate o tym samym poświadczonym statusie zdrowotnym, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych w szczegółowych warunkach dotyczących zdrowia zwierząt określonych w załączniku II część 1 sekcje A i B oraz część 3 sekcja A;

c) 

koniowate są transportowane drogą lądową lub koleją, lub przeprowadzane wyłącznie w państwie trzecim lub części terytorium państwa trzeciego, które są zatwierdzone w odniesieniu do przynajmniej jednego rodzaju wprowadzenia oraz przynajmniej jednej kategorii koniowatych.

2.  Operator odpowiedzialny za przesyłkę koniowatych przeznaczoną do wprowadzenia do Unii zapewnia spełnienie następujących warunków:

a) 

skrzynie, kontenery, boksy lub kontenery lotnicze typu jet-stall i środki transportu lub przedział transportowy środka transportu, w którym koniowate będą transportowane, zostały oczyszczone i odkażone przed załadunkiem zwierząt za pomocą środka do dezynfekcji urzędowo uznanego w państwie wysyłki;

b) 

środki transportu wykorzystywane do transportu kolejowego lub drogowego były zaprojektowane, skonstruowane i obsługiwane tak, aby zapobiec wydostawaniu się kału, moczu i paszy podczas planowanej podróży;

c) 

środki mające na celu ochronę zwierząt przed atakami owadów-wektorów były stosowane w przypadku wystąpienia jednej z następujących chorób:

(i) 

afrykańskiego pomoru koni, wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni w państwie trzecim wysyłki lub tranzytu;

(ii) 

jednej lub większej liczby chorób przenoszonych przez wektory wymienionych w art. 11 ust. 1, z wyjątkiem niedokrwistości zakaźnej koni, jeśli koniowate nie są odporne na dany patogen ani zaszczepione przeciwko niemu.

W przypadku chorób, o których mowa w ppkt (i), ochrona przed wektorami obejmuje środki takie jak: zakładanie siatek na skrzynie, kontenery, boksy lub kontenery lotnicze typu jet-stall, wymuszona wentylacja i utrzymywanie zamkniętych pomieszczeń transportowych, z wyjątkiem podczas załadunku i rozładunku zwierząt lub zajmowania się zwierzętami.

3.  Operator odpowiedzialny za przesyłkę koniowatych przeznaczoną do wprowadzenia do Unii zapewnia, aby w trakcie podróży koniowate te były wyładowywane dopiero w państwie trzecim lub części terytorium państwa trzeciego, które są dopuszczone do wprowadzania koniowatych do Unii zgodnie z załącznikiem I.

Artykuł 9

Szczegółowe warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do transportu lotniczego

1.  Operator odpowiedzialny za przesyłkę koniowatych przeznaczoną do wprowadzenia do Unii drogą lotniczą zapewnia spełnienie następujących warunków:

a) 

skrzynie, kontenery lub kontenery lotnicze typu jet-stall wraz z otaczającą je przestrzenią powietrzną w przedziale transportowym były spryskiwane odpowiednim środkiem odstraszającym owady w połączeniu ze środkiem owadobójczym natychmiast po zamknięciu drzwi statku powietrznego;

b) 

kapitan statku powietrznego wypełnił i podpisał oświadczenie określone w załączniku V część 1.

2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 8 ust. 3 państwa członkowskie na wniosek operatora przesyłki mogą zezwolić na bezpośredni przeładunek z jednego statku powietrznego do innego statku powietrznego odbywający się w państwie niewymienionym w załączniku I, pod warunkiem że spełnione są następujące wymagania:

a) 

przeładunku dokonuje się w tym samym porcie lotniczym na obszarze podlegającym temu samemu urzędowi celnemu pod bezpośrednim nadzorem urzędowego lekarza weterynarii lub odpowiedzialnego funkcjonariusza celnego;

b) 

podczas przeładunku koniowate chronione są przed atakami owadów-wektorów chorób przenoszonych na koniowate;

c) 

koniowate nie mają styczności z koniowatymi o innym statusie zdrowia;

d) 

środki przewidziane w ust. 1 lit. a) i b) są stosowane w odniesieniu do statku powietrznego wykorzystywanego do dalszej podróży;

e) 

przestrzeganie warunków określonych w ust. 1 lit. a) i w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu jest poświadczone przez urzędowego lekarza weterynarii lub odpowiedzialnego funkcjonariusza celnego w manifeście przeładunku sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V część 3.

Artykuł 10

Szczegółowe warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do transportu morskiego

1.  Operator odpowiedzialny za przesyłkę koniowatych przeznaczoną do wprowadzenia do Unii drogą morską zapewnia spełnienie następujących warunków:

a) 

statek jest przeznaczony do cumowania bezpośrednio w porcie w Unii Europejskiej bez zawijania do portu państwa trzeciego lub portu znajdującego się w części terytorium państwa trzeciego niewymienionych w załączniku I;

b) 

skrzynie, kontenery lub boksy wraz z otaczającą je przestrzenią powietrzną w przedziale transportowym były spryskiwane odpowiednim środkiem odstraszającym owady w połączeniu ze środkiem owadobójczym natychmiast po zamknięciu przedziału;

c) 

kapitan statku wypełnił i podpisał oświadczenie określone w załączniku V część 2.

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) państwa członkowskie mogą zezwolić na bezpośredni przeładunek z jednego statku na inny statek odbywający się w państwie niewymienionym w załączniku I, pod warunkiem że:

a) 

przeładunku dokonuje się w tym samym porcie na obszarze podlegającym temu samemu urzędowi celnemu pod bezpośrednim nadzorem urzędowego lekarza weterynarii lub odpowiedzialnego funkcjonariusza celnego;

b) 

koniowate podczas przeładunku chronione są przed atakami owadów-wektorów chorób przenoszonych na koniowate;

c) 

koniowate nie mają styczności z koniowatymi o innym statusie zdrowia;

d) 

przestrzeganie warunków określonych w ust. 1 lit. b) i w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu jest poświadczone przez urzędowego lekarza weterynarii lub odpowiedzialnego funkcjonariusza celnego w manifeście przeładunku sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V część 3.SEKCJA 5

Ogólne wymagania dotyczące badania i szczepień koniowatych przeznaczonych do wprowadzenia do Unii i koniowatych dawców, których nasienie, komórki jajowe lub zarodki są przeznaczone do wprowadzenia do Unii

Artykuł 11

Ogólne wymogi dotyczące badań laboratoryjnych na potrzeby certyfikacji przesyłek koniowatych lub ich nasienia, komórek jajowych lub zarodków przeznaczonych do wprowadzenia do Unii

1.  Właściwy organ w państwie trzecim dokonującym wysyłki koniowatych lub ich nasienia, komórek jajowych lub zarodków przeznaczonych do wprowadzenia do Unii zapewnia, by badania laboratoryjne przewidziane w świadectwach zdrowia określonych w załącznikach II i III w odniesieniu do nosacizny, zarazy stadniczej, niedokrwistości zakaźnej koni, wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni, zachodniego i wschodniego zapalenia mózgu i rdzenia koni, japońskiego zapalenia mózgu koni, wirusa zachodniego Nilu, pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, wirusowego zapalenia tętnic koni i zakaźnego zapalenia macicy u klaczy spełniały co najmniej wymogi czułości i swoistości określone dla danej choroby w odpowiednim rozdziale sekcji 2.5 podręcznika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), najnowsze wydanie.

2.  Właściwy organ państwa trzeciego dokonującego wysyłki koniowatych, które są przeznaczone do Unii, zapewnia, by badania laboratoryjne przewidziane w świadectwach zdrowia określonych w załączniku II w odniesieniu do afrykańskiego pomoru koni przeprowadzane były zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 2009/156/WE.

3.  Właściwy organ państwa trzeciego dokonującego wysyłki koniowatych lub nasienia, komórek jajowych lub zarodków koniowatych, które są przeznaczone do Unii, zapewnia spełnienie następujących warunków:

a) 

badania, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadzane były w laboratorium uznanym przez właściwy organ w państwie trzecim wysyłki;

b) 

szczegółowe informacje dotyczące pobierania próbek oraz wyniki badań były zgodnie z wymogami podanymi w świadectwie zdrowia w odniesieniu do danej przesyłki w załączniku II lub III w oparciu o sprawozdanie laboratoryjne udostępnione urzędowemu lekarzowi weterynarii.

Artykuł 12

Badanie po przybyciu do Unii

1.  W przypadku gdy badanie przeprowadzone w państwie członkowskim wprowadzenia lub w imieniu tego państwa na próbce pobranej zgodnie z art. 4 decyzji 97/794/WE nie potwierdzi wyniku badania laboratoryjnego poświadczonego w świadectwie zdrowia towarzyszącym koniowatym lub nasieniu, komórkom jajowym lub zarodkom koniowatych przybywającym do Unii, jak określono w załączniku II lub III do niniejszego rozporządzenia, właściwy organ tego państwa musi zapewnić, by badanie zostało powtórzone przez krajowe laboratorium referencyjne wyznaczone dla danej choroby zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 ).

2.  W przypadku gdy środki przewidziane w ust. 1 nie doprowadzą do rozstrzygającego wyniku kontroli zgodności przeprowadzonych zgodnie z art. 4 decyzji 97/794/WE, właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, zapewnia, by próbka, o której mowa w tym ustępie, została poddana ostatecznemu badaniu pod kątem:

a) 

afrykańskiego pomoru koni w laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej dla afrykańskiego pomoru koni wyznaczonym zgodnie z dyrektywą Rady 92/35/EWG ( 2 );

b) 

chorób, o których mowa w art. 11 ust. 1, w laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni wyznaczonym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 180/2008.

Artykuł 13

Podawanie szczepionek i dokumentowanie szczepień

1.  Właściwy organ państwa trzeciego dokonującego wysyłki koniowatych lub nasienia, komórek jajowych lub zarodków koniowatych, które są przeznaczone do Unii, zapewnia, by szczepienie poświadczone w świadectwach określonych w załącznikach II lub III przeprowadzane było zgodnie z następującymi warunkami:

a) 

szczepienie jest przeprowadzane zgodnie z instrukcjami producenta lub przepisami krajowymi, w zależności od tego, które z nich są bardziej rygorystyczne;

b) 

szczepienie jest przeprowadzane z zastosowaniem zatwierdzonej szczepionki, która spełnia co najmniej wymogi dotyczące bezpieczeństwa, sterylności i skuteczności określone dla danej szczepionki w podręczniku badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), najnowsze wydanie.

2.  W przypadku gdy właściwy organ państwa trzeciego poświadcza, że dodatni wynik laboratoryjny w badaniu serologicznym pod kątem afrykańskiego pomoru koni związany jest z wcześniejszym szczepieniem, szczepienie takie jest udokumentowane w dokumencie identyfikacyjnym towarzyszącym zwierzęciu z rodziny koniowatych, jeśli taki dokument identyfikacyjny jest dostępny.

Artykuł 14

Wymagania dotyczące wirusowego zapalenia tętnic koni

1.  Niekastrowane samce koni przeznaczone do wprowadzenia do Unii, z wyjątkiem wymienionych w załączniku IV pkt 1, poddawane są badaniom pod kątem wirusowego zapalenia tętnic koni w celu upewnienia się, że ich nasienie jest wolne od wirusa zapalenia tętnic koni.

2.  Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni, w tym badania wymagane zgodnie z załącznikiem IV pkt 1 lit. a), są przeprowadzane pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym.

3.  Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni jest ważne, jeżeli istnieją udokumentowane dowody towarzyszące zwierzęciu z rodziny koniowatych na nieprzerwaną historię szczepienia podstawowego przeprowadzonego zgodnie z jednym z protokołów szczepień przewidzianych w załączniku IV pkt 1 lit. a) oraz na regularne ponowne szczepienie zgodnie z zaleceniami producentów, a w żadnym wypadku nie rzadziej niż co 12 miesięcy.SEKCJA 6

Identyfikacja koniowatych przeznaczonych do wprowadzenia do Unii

Artykuł 15

Identyfikacja koniowatych przeznaczonych do wprowadzenia do Unii

1.  Koniowate przeznaczone do wprowadzenia do Unii muszą być indywidualnie oznakowane w taki sposób, aby zapewnić wyraźny związek między zwierzęciem a jego poświadczonym statusem zdrowotnym.

Identyfikacja ta musi:

a) 

spełniać wymagania art. 14 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/262; lub

b) 

dostarczać co najmniej informacje określone w części 1 sekcja I część A pkt 1, 2, 3 i 6–10 oraz w części B pkt 12–18 załącznika I do wspomnianego rozporządzenia.

2.  Koniowate przeznaczone na ubój, które mają być przywiezione do Unii, muszą być znakowane indywidualnie elektronicznym transponderem lub kolczykiem, którego numer odnotowuje się w świadectwie zdrowia towarzyszącym zwierzętom podczas transportu.

3.  Koniowate przeznaczone na ubój, które mają być przywiezione do Unii, muszą posiadać na lewym przednim kopycie wyraźną i nieusuwalną wypaloną literę „S” o rozmiarze nie mniejszym niż połowa wysokości ściany kopyta w następujących przypadkach:

a) 

jeżeli są one indywidualnie oznakowane, na zasadzie odstępstwa od ust. 2, za pomocą metody alternatywnej wskazanej w świadectwie zdrowia, przy czym w takim przypadku zwierzęta muszą zostać wysłane do rzeźni przeznaczenia zgodnie z art. 21 lit. a);

b) 

jeżeli są one przeznaczone do wysyłki do rzeźni przeznaczenia zgodnie z art. 21 lit. b).SEKCJA 7

Szczegółowe warunki dotyczące zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek koniowatych

Artykuł 16

Środki, które mają zostać wprowadzone przez właściwe organy w celu zapewnienia identyfikowalności tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia

1.  Pod warunkiem ustalenia, iż spełnione zostały warunki wprowadzenia, właściwy organ w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia:

a) 

zachowuje kopię świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a);

b) 

informuje przez system TRACES w stosownych przypadkach odpowiedni właściwy organ lub punkt kontroli granicznej odprawy o wprowadzeniu tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia, w następujący sposób:

(i) 

właściwy organ miejsca przeznaczenia wskazany w rubryce I.6 wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CVED) określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 282/2004;

(ii) 

punkt kontroli granicznej odprawy podany w oświadczeniu przez właściciela lub przedstawiciela właściciela zarejestrowanego konia dołączonym do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), wypełniając rubrykę I.24 CVED;

(iii) 

właściwie organy odpowiedzialne za miejsca pobytu czasowego wskazane w oświadczeniu przez właściciela lub przedstawiciela właściciela zarejestrowanego konia dołączonym do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a);

c) 

wydaje co najmniej jedną kopię CVED operatorowi wskazanemu jako „operator odpowiedzialny za przesyłkę” w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b).

2.  W przypadku gdy zarejestrowany koń jest przemieszczany z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego w trakcie tymczasowego przyjęcia, właściwy organ w miejscu wysyłki:

a) 

jeśli spełnione są warunki dotyczące zdrowia zwierząt określone w art. 4 i 5 dyrektywy 2009/156/WE, wydaje świadectwo zdrowia zgodne z załącznikiem III do dyrektywy 2009/156/WE dla pojedynczego zarejestrowanego konia albo dla przesyłki zarejestrowanych koni o tym samym pochodzeniu i tym samym miejscu przeznaczenia, i podaje w rubryce I.6 tego świadectwa odniesienie do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), dla każdego tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia wchodzącego w skład przesyłki oraz odniesienie do CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i);

b) 

informuje za pomocą systemu TRACES właściwy organ w miejscu przeznaczenia o przemieszczeniu zarejestrowanego konia do tego państwa członkowskiego i wnioskuje o weryfikację przybycia poprzez wypełnienie dalszej części III CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i);

c) 

wydaje operatorowi wskazanemu w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i), nowy wydruk CVED zawierający część III dodaną zgodnie z lit. b) niniejszego ustępu;

d) 

unieważnia lub cofa wszelkie wydruki CVED wydane operatorowi zgodnie z ust. 1 lit. c) lub, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego, zgodnie z lit. c) niniejszego ustępu.

3.  Właściwy organ miejsca przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i) i ust. 2 lit. b), potwierdza za pośrednictwem systemu TRACES przybycie zarejestrowanego konia i dokumentuje przeprowadzone kontrole, wypełniając część III CVED.

4.  Na zakończenie tymczasowego przyjęcia właściwy organ, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i) lub (iii) i który poświadcza tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia do państwa trzeciego pochodzenia lub innego państwa trzeciego:

a) 

powiadamia za pośrednictwem systemu TRACES punkt kontroli granicznej odprawy o opuszczeniu Unii przez tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia, wypełniając dalszą część III CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i);

b) 

wydaje operatorowi wskazanemu w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i), nowy wydruk CVED zawierający część III dodaną zgodnie z lit. a) niniejszego ustępu;

c) 

gdy punkt kontroli granicznej odprawy znajduje się w innym państwie członkowskim,

(i) 

wydaje, zgodnie z decyzją 93/444/EWG, świadectwo zgodne z załącznikiem III do dyrektywy 2009/156/WE dla pojedynczego zarejestrowanego konia albo dla przesyłki zarejestrowanych koni o tym samym pochodzeniu i tym samym miejscu przeznaczenia;

(ii) 

odnotowuje w rubryce I.6 świadectwa, o którym mowa w ppkt (i), odniesienie do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), każdego tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia wchodzącego w skład przesyłki oraz odniesienie do CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i).

5.  Punkt kontroli granicznej odprawy, o którym mowa w ust. 4 lit. a), dokumentuje zakończenie tymczasowego przyjęcia zarejestrowanego konia, odpowiednio wypełniając część III CVED.

6.  W przypadku gdy tymczasowe przyjęcie zarejestrowanego konia nie zostało zakończone zgodnie z ust. 5 w terminie krótszym niż 90 dni po dacie wydania CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i), za pośrednictwem systemu TRACES wysyłane jest automatycznie ostrzeżenie do punktu kontroli granicznej wprowadzenia oraz do właściwych organów, o których mowa w niniejszym artykule, do czasu aż właściwe organy ustalą status zarejestrowanego konia.

Artykuł 17

Obowiązki operatora w odniesieniu do tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia

1.  Operator odpowiedzialny za zarejestrowanego konia tymczasowo przyjętego do Unii, jak określono w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i), zapewnia spełnienie następujących warunków:

a) 

zarejestrowanemu koniowi przez cały czas tymczasowego przyjęcia towarzyszy oryginał świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), oraz CVED wydany przez punkt kontroli granicznej wprowadzenia do Unii;

b) 

zarejestrowany koń pozostaje w danym państwie członkowskim oraz w pomieszczeniu określonym w oświadczeniu towarzyszącym świadectwu zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a);

c) 

w przypadku gdy zarejestrowany koń ma zostać przemieszczony do innego państwa członkowskiego, towarzyszy mu świadectwo zdrowia zgodne z załącznikiem III do dyrektywy 2009/156/WE oraz zmieniony CVED wydany przez właściwy organ zgodnie z art. 16 ust. 2;

d) 

wszelkie wcześniejsze wydruki CVED przekazywane są właściwemu organowi do unieważnienia lub wycofania;

e) 

zarejestrowany koń opuszcza Unię przez punkt kontroli granicznej wskazany w świadectwie zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), nie później niż w ciągu 89 dni od daty wprowadzenia do Unii wskazanej w odpowiednim CVED.

2.  Operator, o którym mowa w ust. 1, pozostaje odpowiedzialny za przemieszczanie zarejestrowanego konia w trakcie tymczasowego przyjęcia w Unii, a w szczególności informuje:

a) 

właściwy organ, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i) i (iii) – o wszelkich zmianach, które należy wprowadzić w odniesieniu do przemieszczeń podanych w oświadczeniu dołączonym do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a);

b) 

punkt kontroli granicznej odprawy – o dacie, kiedy tymczasowo przyjęty zarejestrowany koń ma opuścić Unię;

c) 

właściwy organ, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i) i (iii), odpowiedzialny za gospodarstwo – o śmierci lub utracie zarejestrowanego konia lub o wszelkiej sytuacji nadzwyczajnej, takiej jak schorzenia wymagające opieki weterynaryjnej po okresie 89 dni tymczasowego przyjęcia.

Artykuł 18

Powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie zarejestrowanych koni tymczasowo przyjętych do Unii

1.  Zarejestrowane konie tymczasowo przyjęte do Unii mogą zostać dopuszczone do powtórnego wprowadzenia po czasowym wywozie do państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego dopuszczonych do powtórnego wprowadzania zarejestrowanych koni w celu udziału w określonych wyścigach, zawodach lub wydarzeniach kulturalnych, w przypadku których wzory świadectw zdrowia przy powtórnym wprowadzeniu do Unii zostały określone zgodnie z art. 20 ust. 3, pod warunkiem że powtórne wprowadzenie do Unii odbywa się w okresie mniej niż 90 dni od daty wydania CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i).

2.  W celu umożliwienia powtórnego wprowadzenia zarejestrowanego konia, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i) i (iii), wydający świadectwo na potrzeby czasowego wywozu:

a) 

stosuje środki przewidziane w art. 16 ust. 4 lit. a), b) i w stosownych przypadkach c);

b) 

informuje za pomocą systemu TRACES punkt kontroli granicznej o planowanym powtórnym wprowadzeniu, wypełniając część III CVED;

c) 

wydaje operatorowi wskazanemu w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i), nowy wydruk CVED zawierający część III dodaną zgodnie z lit. b) niniejszego ustępu;

d) 

unieważnia lub cofa wszelkie wydruki CVED wydane zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) lub, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. c).

3.  Punkt kontroli granicznej powtórnego wprowadzenia:

a) 

zachowuje oryginał świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. c);

b) 

za pośrednictwem systemu TRACES informuje o powtórnym wprowadzeniu zarejestrowanego konia:

(i) 

właściwy organ miejsca przeznaczenia podany w oświadczeniu dołączonym do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a), lub zmieniony zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. a);

(ii) 

punkt kontroli granicznej odprawy podany w oświadczeniu dołączonym do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a), lub zmieniony zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. a), wypełniając rubrykę I.24. CVED, o którym mowa w lit. d);

c) 

zwraca się do właściwego organu miejsca przeznaczenia o zweryfikowanie i, w stosownych przypadkach, potwierdzenie przybycia zarejestrowanego konia poprzez wypełnienie rubryki I.6. CVED, o którym mowa w lit. d);

d) 

wydaje operatorowi wydruk nowego CVED, w którym w rubryce II.1 wpisano numer referencyjny CVED wydanego wcześniej zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) lub, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. c), a rubrykę II.14 wypełniono w terminie opuszczenia Unii wskazanym w CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i);

e) 

unieważnia lub cofa wszelkie wydruki CVED wydane operatorowi zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) lub, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. c).

4.  W następstwie powtórnego wprowadzenia po czasowym wywozie tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia zgodnie z ust. 1, przepisy określone w art. 16 stosuje się przez pozostały okres krótszy niż 90 dni po dacie wydania CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i).

Artykuł 19

Zamiana tymczasowego przyjęcia na wprowadzenie stałe oraz śmierć lub utrata zarejestrowanego konia

1.  Jeśli operator wskazany w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i), złoży wniosek do właściwego organu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i) lub (iii) lub w art. 16 ust. 2 lit. b), o zamianę tymczasowego przyjęcia zarejestrowanego konia na wprowadzenie stałe, państwo członkowskie może zezwolić na tę zamianę, pod warunkiem że spełnione są następujące wymagania:

a) 

zgodnie z załącznikiem I przywóz zarejestrowanych koni jest dopuszczony z danego państwa trzeciego lub części terytorium danego państwa trzeciego;

b) 

właściwy organ odpowiedzialny za miejsce pobytu czasowego spełnił następujące warunki:

(i) 

właściwy organ przeprowadził z zadowalającymi wynikami kontrole konieczne do zweryfikowania zgodności z wymogami dotyczącymi badania i szczepienia w odniesieniu do przywozu zarejestrowanych koni z danego państwa trzeciego lub części terytorium danego państwa trzeciego określonych w załączniku II część 3;

(ii) 

właściwy organ zapewnił, by zarejestrowany koń pozostawał pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w tym państwie członkowskim do momentu upływu trzech miesięcy od daty wprowadzenia go do Unii wskazanej w CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i).

2.  Właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, lub punkt kontroli granicznej wyznaczony do tego celu przez państwo członkowskie:

a) 

zakańcza tymczasowe przyjęcie w systemie TRACES poprzez wybranie „Zamiany na wprowadzenie stałe” w części III CVED wydanego operatorowi zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) albo, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego – z art. 16 ust. 2 lit. c), albo gdy wcześniej miało miejsce powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie – z art. 18 ust. 3 lit. c);

b) 

wydaje operatorowi wskazanemu w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i), nowy wydruk CVED, o którym mowa w lit. a), lub nowy CVED, w którym w rubryce I.21 zaznaczono „Na rynek wewnętrzny”;

c) 

unieważnia lub cofa wszelkie wydruki CVED wydane operatorowi zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) albo, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego – z art. 16 ust. 2 lit. c), albo gdy wcześniej miało miejsce powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie – z art. 18 ust. 3 lit. c);

d) 

unieważnia lub cofa oryginał świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a).

3.  Podczas okresu zamiany operator zarejestrowanego konia, wskazany w rubryce I.7 CVED wydanego zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i) lub art. 18 ust. 3 lit. b), wprowadza następujące środki:

a) 

organizuje regularne wizyty przeprowadzane i dokumentowane przez lekarza weterynarii w celu zbadania zarejestrowanego konia pod kątem objawów klinicznych ewentualnych chorób zakaźnych;

b) 

przechowuje zapisy dotyczące przemieszczania zarejestrowanego konia oraz przemieszczeń koniowatych do gospodarstwa, w którym jest on utrzymywany, i z tego gospodarstwa;

c) 

zakańcza procedury celne, o których mowa w art. 15 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/262;

d) 

składa wniosek zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/262 o wydanie dokumentu identyfikacyjnego lub dostosowanie istniejącego dokumentu identyfikacyjnego.

4.  W przypadku śmierci lub utraty zarejestrowanego konia tymczasowo przyjętego do Unii właściwy organ miejsca śmierci lub utraty, gdy jest to wymagane przez dane państwo członkowskie, w ścisłej współpracy z punktem kontroli granicznej:

a) 

zakańcza tymczasowe przyjęcie w systemie TRACES, wybierając „Śmierć/utrata” w części III CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i) lub art. 18 ust. 3 lit. b);

b) 

unieważnia lub cofa wszelkie wydruki CVED wydane operatorowi zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) albo, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego – z art. 16 ust. 2 lit. c), albo gdy wcześniej miało miejsce powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie – z art. 18 ust. 3 lit. c).

Artykuł 20

Szczegółowe warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do powtórnego wprowadzania zarejestrowanych koni po czasowym wywozie w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych

1.  Państwa członkowskie zezwalają na powtórne wprowadzenie zarejestrowanych koni z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

a) 

zarejestrowany koń pozostawał poza Unią nie dłużej niż 30 dni, chyba że w ust. 3 wyraźnie przewidziano inaczej;

b) 

zarejestrowany koń nie przebywał ani nie podlegał tranzytowi drogą lądową przez żadne państwo trzecie ani część terytorium państwa trzeciego, które nie są przypisane do tej samej grupy sanitarnej co państwo trzecie lub część terytorium państwa trzeciego, w którym świadectwo zdrowia zgodne z załącznikiem II część 2 sekcja A zostało podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii;

c) 

świadectwo zdrowia na potrzeby czasowego wywozu podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii w państwie członkowskim pochodzenia lub jego poświadczona kopia są okazywane na wniosek punktu kontroli granicznej powtórnego wprowadzenia do Unii.

2.  Właściwy organ poświadczający zarejestrowanego konia do czasowego wywozu do państwa trzeciego zapewnia, by w zastosowaniu art. 2 ust. 1 decyzji 93/444/EWG zarejestrowanemu koniowi aż do punktu odprawy w innym państwie członkowskim towarzyszyło świadectwo zdrowia zgodne z załącznikiem III do dyrektywy 2009/156/WE.

3.  Powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie na okres dłuższy niż 30 dni zarejestrowanych koni uczestniczących w określonych wyścigach, zawodach lub wydarzeniach kulturalnych podlega szczegółowym warunkom dotyczącym zdrowia zwierząt zawartym w odpowiednich wzorach świadectw zdrowia przewidzianych w załączniku II część 2 sekcja B w odniesieniu do danego wydarzenia.

4.  Operator wskazany w rubryce I.7 CVED odpowiedzialny za przesyłkę zapewnia, by w trakcie czasowego wywozu zarejestrowany koń nie przebywał w żadnym państwie trzecim ani części terytorium państwa trzeciego, które nie są przypisane do tej samej grupy sanitarnej co państwo trzecie lub część terytorium państwa trzeciego, w których świadectwo zdrowia zgodne z załącznikiem II część 2 sekcja A zostało podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii, ani nie podlegał tranzytowi drogą lądową przez żadne takie państwo trzecie ani taką część terytorium państwa trzeciego.

Artykuł 21

Szczegółowe warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przywozu koniowatych przeznaczonych na ubój

Operator przesyłki koniowatych przeznaczonych na ubój, wskazany w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i), zapewnia, by po przeprowadzeniu kontroli w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii, zwierzęta:

a) 

przewożone były bezpośrednio, bez zwłoki i bez styczności z koniowatymi o innym statusie zdrowotnym, do rzeźni przeznaczenia, gdzie muszą zostać poddane ubojowi w ciągu 72 godzin od przybycia do rzeźni, albo

b) 

przechodziły przez jeden zatwierdzony rynek lub punkt gromadzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2009/156/WE, wskazany w świadectwie zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) niniejszego rozporządzenia, z którego mają być one usuwane po zakończeniu rynku na podstawie przepisów krajowych zapewniających identyfikowalność bezpośrednio do rzeźni, gdzie muszą zostać możliwie jak najszybciej poddane ubojowi, nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty przybycia do Unii bez styczności z koniowatymi o odmiennym statusie zdrowia.SEKCJA 8

Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 22

Przepisy przejściowe

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2018 r. państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych, którym towarzyszą świadectwa zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorami świadectwa zdrowia stosowanymi przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia określoną w art. 24 akapit drugi.

Artykuł 23

Uchylenia

Decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 94/699/WE, 95/329/WE, 2003/13/WE, 2004/177/WE, 2004/211/WE, 2010/57/WE i 2010/471/UE tracą moc.

Wszelkie odniesienia do tych decyzji należy traktować jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 24

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2018 r.

▼M2

Jednakże art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (iii), art. 16 ust. 2 lit. b), c) i d), art. 16 ust. 3, art. 16 ust. 4 lit. a) i b), art. 16 ust. 5, art. 17 ust. 1 lit. d) i art. 19 ust. 2 lit. a) stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

▼B

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

▼M2WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I CZĘŚCI TERYTORIÓW PAŃSTW TRZECICH (1), Z KTÓRYCH DOZWOLONE JEST WPROWADZANIE DO UNII PRZESYŁEK KONIOWATYCH ORAZ NASIENIA, KOMÓREK JAJOWYCH I ZARODKÓW KONIOWATYCH

Kod ISO

Państwo trzecie

Kod części terytorium państwa trzeciego

Opis części terytorium państwa trzeciego

GS

TP

PW

Przywóz

Przywóz

Tranzyt

Szczegółowe warunki

ZK

ZK

ZK

KWU

ZKW

+KWChP

NASIENIE

J/Z

Koniowate

 

ZK

ZKW

KWChP

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

X

X

 

AR

Argentyna

AR-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Australia

AU-0

Całe państwo

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BA

Bośnia i Hercegowina

BA-0

Całe państwo

B

X

X

X

X

 

BB

Barbados

BB-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

 

BH

Bahrajn

BH-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

 

BM

Bermudy

BM-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

 

BO

Boliwia

BO-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

 

BR

Brazylia

BR-0

Całe państwo

 

BR-1

Stany:

Paraná i Rio de Janeiro

D

X

X

X

X

 

BY

Białoruś

BY-0

Całe państwo

B

X

X

X

X

X

X

 

CA

Kanada

CA-0

Całe państwo

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Szwajcaria (2)

CH-0

Całe państwo

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Chile

CL-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

X

X

 

CN

Chiny

CN-0

Całe państwo

 

CN-1

Strefa wolna od chorób koniowatych w Conghua City, gmina miejska Guangzhou, prowincja Guangdong, w tym przejazd drogą objętą ochroną biologiczną z portu lotniczego w Guangzhou i do niego, oraz Hongkong

(zob. szczegóły w RUBRYCE 1)

G

X

X

X

X

 

CN-2

Obszar, na którym odbywa się Global Champions Tour na terenie Expo 2010, parking nr 15, oraz trasa przejazdu do międzynarodowego portu lotniczego Shanghai Pudong w północnej części obszaru Pudong New oraz wschodniej części dystryktu Minhang w obszarze metropolitalnym Szanghaju (zob. szczegóły w RUBRYCE 1)

G

X

Wyłącznie jeśli został zatwierdzony zgodnie z załącznikiem II część 2 sekcja B rozdział 1

CR

Kostaryka

CR-0

Całe państwo

 

CR-1

Obszar metropolitalny San José

D

X

 

CU

Kuba

CU-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

 

DZ

Algieria

DZ-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

X

X

 

EG

Egipt

EG-0

Całe państwo

 

EG-1

Strefa wolna od chorób zwierząt z rodziny koniowatych ustanowiona przy Szpitalu Weterynaryjnym Egipskich Sił Zbrojnych przy drodze El-Nasr, rozciągająca się poprzez teren klubu Al Ahly w Kairze, oraz trasa przejazdu autostradą do międzynarodowego portu lotniczego w Kairze (zob. szczegóły w RUBRYCE 2)

E

X

X

X

 

FK

Falklandy

FK-0

Całe państwo

A

X

X

X

X

X

 

GL

Grenlandia

GL-0

Całe państwo

A

X

X

X

X

X

X

 

HK

Hongkong

HK-0

Całe państwo

G

X

X

X

X

 

IL

Izrael (3)

IL-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

X

X

X

—-

X

 

IS

Islandia (4)

IS-0

Całe państwo

A

X

X

X

X

X

X

X

X

—-

X

 

JM

Jamajka

JM-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

 

JO

Jordania

JO-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

 

JP

Japonia

JP-0

Całe państwo

G

X

X

X

X

 

KG

Kirgistan

KG-0

Całe państwo

 

KG-1

Region Issyk-Kul

B

X

X

 

KR

Republika Korei

KR-0

Całe państwo

G

X

X

X

X

 

KW

Kuwejt

KW-0

Całe państwo

E

 

LB

Liban

LB-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

 

MA

Maroko

MA-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

ME

Czarnogóra

ME-0

Całe państwo

B

X

X

X

X

X

X

 

MK

Macedonia Północna

MK-0

Całe państwo

B

X

X

X

X

X

X

 

MO

Makau

MO-0

Całe państwo

G

X

X

X

X

 

MY

Malezja

MY-0

Całe państwo

 

MY-1

Półwysep

G

X

X

X

X

 

MU

Mauritius

MU-0

Całe państwo

E

X

X

 

MX

Meksyk

MX-0

Całe państwo

C

 

MX-1

Obszar metropolitalny Meksyku

C

X

 

Wyłącznie jeśli został zatwierdzony zgodnie z załącznikiem II część 2 sekcja B rozdział 1

MX-2

Całe państwo z wyjątkiem stanów Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz i Tamaulipas

C

X

X

X

X

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

Całe państwo

A

X

X

X

X

X

X

 

OM

Oman

OM-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

 

PE

Peru

PE-0

Całe państwo

 

PE-1

Region Limy

D

X

X

X

X

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

PM-0

Całe państwo

A

X

X

X

 

PY

Paragwaj

PY-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

X

X

 

QA

Katar

QA-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

X

 

RS

Serbia (5)

RS-0

Całe państwo

B

X

X

X

X

X

X

 

RU

Rosja

RU-0

Całe państwo

 

RU-1

Prowincje Kaliningrad, Archangielsk, Wołogda, Murmańsk, Leningrad, Nowogród, Psków, Briańsk, Włodzimierz, Iwanowo, Twer, Kaługa, Kostroma, Moskwa, Orzeł, Riazań, Smoleńsk, Tuła, Jarosław, Niżny Nowogród, Kirow, Biełgorod, Woroneż, Kursk, Lipieck, Tambow, Astrachań, Wołgograd, Penza, Saratów, Uljanowsk, Rostów, Orenburg, Perm i Kurgan

B

X

X

X

X

X

X

 

RU-2

Region Stawropola i Krasnodaru

B

X

X

X

X

X

X

 

RU-3

Republiki Karelia, Mari El, Mordowia, Czuwaszja, Kałmucja, Tatarstan, Dagestan, Kabardo-Bałkaria, Osetia Północna, Inguszetia i Karaczajo-Czerkiesja

B

X

X

X

X

X

X

 

SA

Arabia Saudyjska

SA-0

Całe państwo

 

SA-1

Całe państwo z wyjątkiem SA-2

E

X

X

X

X

X

 

SA-2

Obszary zapowietrzone i zagrożone w prowincjach Jizan, Asir i Najran zgodnie z opisem w RUBRYCE 3

 

SG

Singapur

SG-0

Całe państwo

G

X

X

X

X

 

▼M3

TH

Tajlandia

TH-0

Całe państwo

G

 

▼M2

TN

Tunezja

TN-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

X

X

 

TR

Turcja

TR-0

Całe państwo

 

TR-1

Prowincje Ankara, Edirne, Stambuł, Izmir, Kirklarei i Tekirdag

E

X

X

X

X

 

UA

Ukraina

UA-0

Całe państwo

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

US

Stany Zjednoczone Ameryki

US-0

Całe państwo

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Urugwaj

UY-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

ZA

Republika Południowej Afryki

ZA-0

Całe państwo

 

ZA-1

Obszar metropolitalny Kapsztadu

(zob. szczegóły w RUBRYCE 4)

F

Decyzja Komisji 2008/698/WE

(1)   W przypadkach gdy stosuje się urzędową regionalizację zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2009/156/WE.

(2)   Nie naruszając szczegółowych wymogów dotyczących certyfikacji i kontroli określonych w decyzji 2002/309/WE, Euratom Rady i Komisji (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1).

(3)   Rozumiany dalej jako Państwo Izrael, z wyłączeniem terytoriów znajdujących się pod administracją izraelską od czerwca 1967 r., tj. Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu.

(4)   Nie naruszając szczegółowych wymogów dotyczących certyfikacji określonych w art. 17 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3).

(5)   Jak określono w art. 135 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (Dz.U. L 278 z 18.10.2013, s. 16.

▼B

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA I:Zwierzę/produkt

Kategorie/warunki

ZK

Zarejestrowane konie zgodnie z definicją w art. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia.

KWU

Koniowate przeznaczone na ubój zgodnie z definicją w art. 2 lit. d) dyrektywy 2009/156/WE.

ZKW

Zarejestrowane koniowate zgodnie z definicją w art. 2 lit. c) dyrektywy 2009/156/WE.

KWChP

Koniowate do chowu i produkcji zgodnie z definicją w art. 2 lit. e) dyrektywy 2009/156/WE.

NASIENIE

Nasienie koniowatych pozyskane zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) dyrektywy 92/65/EWG.

J/Z

Komórki jajowe i zarodki koniowatych pozyskane lub wyprodukowane zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) dyrektywy 92/65/EWG.Kolumny

Informacje/Opis towaru

Wymagane świadectwo zdrowia

1–4

Opis terytorium

ND

5

Grupa sanitarna

ND

6

Tymczasowe przyjęcie zarejestrowanych koni

ZAŁĄCZNIK II część 1 sekcja A

7

Powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych

ZAŁĄCZNIK II część 2 sekcja A

ZAŁĄCZNIK II część 2 sekcja B rozdział 1

ZAŁĄCZNIK II część 2 sekcja B rozdział 2

8

Przywóz zarejestrowanych koni

ZAŁĄCZNIK II część 3 sekcja A

9

Przywóz koniowatych przeznaczonych na ubój

ZAŁĄCZNIK II część 3 sekcja B

10

Przywóz zarejestrowanych koniowatych oraz koniowatych do chowu i produkcji

ZAŁĄCZNIK II część 3 sekcja A

11

Przywóz nasienia pozyskanego od zarejestrowanych koni

Załącznik III część 1 sekcja A

Załącznik III część 1 sekcja B

Załącznik III część 1 sekcja C

Załącznik III część 1 sekcja D

12

Przywóz nasienia pozyskanego od zarejestrowanych koniowatych

Załącznik III część 1 sekcja A

Załącznik III część 1 sekcja B

Załącznik III część 1 sekcja C

Załącznik III część 1 sekcja D

13

Przywóz nasienia pozyskanego od koniowatych do chowu i produkcji

Załącznik III część 1 sekcja A

Załącznik III część 1 sekcja B

Załącznik III część 1 sekcja C

Załącznik III część 1 sekcja D

14

Przywóz komórek jajowych i zarodków koniowatych

Załącznik III część 2 sekcja A

Załącznik III część 2 sekcja B

15

Koniowate w tranzycie

ZAŁĄCZNIK II część 1 sekcja B

16

Odniesienie do szczegółowych warunków/dodatkowych gwarancji

ND

Rubryki

X

Wprowadzanie dozwolone

Wprowadzanie niedozwolone

Grupy sanitarneGrupa sanitarna

Szczególne gwarancje dotyczące zdrowia zwierząt wymagane na potrzeby wprowadzania koniowatych do Unii

A

niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni

B

niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni, nosacizna, zaraza stadnicza

C

niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni, wschodnie i zachodnie zapalenie mózgu i rdzenia koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej

D

niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni, nosacizna, zaraza stadnicza, wschodnie i zachodnie zapalenie mózgu i rdzenia koni, wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej

E

niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni, nosacizna, zaraza stadnicza, afrykański pomór koni

F

niedokrwistość zakaźna koni, zaraza stadnicza, afrykański pomór koni

G

niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni, nosacizna, zaraza stadnicza, japońskie zapalenie mózgu koniRUBRYKA 1

CN

Chiny

CN-1

Określona strefa wolna od chorób koniowatych w prowincji Guangdong, wyznaczona w następujący sposób:

Strefa główna: obiekt jeździecki w Reshui Village, Lingkou Town w Conghua City wraz z otaczającym terenem o promieniu pięciu km kontrolowanym przez drogowy punkt kontrolny przy drodze krajowej 105;

Obszar zagrożony: wszystkie jednostki podziału administracyjnego w Conghua City otaczające strefę główną, obejmujące powierzchnię 2 009 km2;

Obszar zapowietrzony:

zewnętrzne granice następujących sąsiednich jednostek podziału administracyjnego otaczających obszar zagrożony:

— Baiyun District, Luogang District w Conghua City,

— Huadu District w Guangzhou City,

— Zengcheng City,

— jednostki podziału administracyjnego w Qingcheng District w Qingyuan City,

— okręg Fogang,

— okręg Xinfeng,

— okręg Longmen.

Przejazd drogą objętą ochroną biologiczną:

Kwarantanna poprzedzająca wprowadzenie: miejsca kwarantanny na obszarze zapowietrzonym wyznaczone przez właściwy organ w celu przygotowania zwierząt koniowatych z innych części Chin do wprowadzenia do strefy wolnej od chorób koniowatych.

CN

Chiny

CN-2

Wyznaczenie strefy w obszarze metropolitalnym Szanghaju:

Granica zachodnia: rzeka Huangpu od ujścia na północy do dopływu rzeki Dazhi,

Granica południowa: od dopływu rzeki Huangpu do ujścia rzeki Dazhi na wschodzie,

Granice północna i wschodnia: linia brzegowa.RUBRYKA 2

EG

Egipt

EG-1

Strefa wolna od chorób zwierząt z rodziny koniowatych, o powierzchni około 0,1 km2, ustanowiona wokół Szpitala Weterynaryjnego Egipskich Sił Zbrojnych przy drodze El-Nasr, rozciągająca się poprzez teren klubu Al Ahly na wschodnich przedmieściach Kairu (o położeniu wyznaczonym przez współrzędne 30°04′19,6″ N/31°21′16,5″ E), oraz trasa o długości 10 km przebiegająca drogą El-Nasr i drogą Airport Road do międzynarodowego portu lotniczego w Kairze.

a)  Wyznaczenie granic strefy wolnej od chorób zwierząt z rodziny koniowatych:

Od skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (w punkcie o współrzędnych 30°04′13,6″ N/31°21′04,3″ E), drogą El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh przez około 500 m na północ do pierwszego skrzyżowania z przejazdem na teren sił zbrojnych, zakręt w prawo i przejazdem przez około 100 m na wschód, ponowny zakręt w prawo i przejazdem przez 150 m na południe, zakręt w lewo i przejazdem przez 300 m na wschód, zakręt w prawo i przejazdem przez 100 m na południe do drogi El-Nasr, zakręt w prawo i drogą El-Nasr przez 300 m na południowy zachód aż do punktu położonego naprzeciw skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą Hassan Ma'moon, zakręt w prawo i przejazdem przez 100 m na północ, zakręt w lewo i przejazdem przez 120 m na zachód, zakręt w lewo i przejazdem przez 200 m na południe, zakręt w prawo i drogą El-Nasr przez 100 m na zachód do skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

b)  Wyznaczenie granic obszaru kwarantanny poprzedzającej wywóz wewnątrz strefy wolnej od chorób zwierząt z rodziny koniowatych:

Od punktu położonego naprzeciw skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą Hassan Ma'moon, przejazdem przez 100 m na północ, zakręt w prawo i przejazdem przez 250 m na wschód, zakręt w prawo i przejazdem przez 50 m na południe do drogi El-Nasr, zakręt w prawo i drogą El-Nasr przez 300 m na południowy zachód aż do punktu położonego naprzeciw skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą Hassan Ma'moon.RUBRYKA 3

SA

Arabia Saudyjska

SA-1

Zatwierdzone stacje kwarantanny:

1.  Port Lotniczy Riyadh

2.  Tor Wyścigowy Króla Abdulaziza (Janadrijah)

 

 

SA-2

Wyznaczenie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi lit. a) i b) dyrektywy 2009/156/WE:

1.  Prowincja Jizan

— Obszar zapowietrzony: cała prowincja z wyjątkiem części znajdującej się na północ od drogowego punktu kontrolnego w Ash-Shuqaiq na drodze nr 5 i na północ od drogi nr 10,

— Obszar zagrożony: część prowincji znajdująca się na północ od drogowego punktu kontrolnego w Ash-Shuqaiq na drodze nr 5, kontrolowana przez drogowy punkt kontrolny w Al Qahmah, i na północ od drogi nr 10.

2.  Prowincja Asir

— Obszar zapowietrzony: część prowincji wytyczona przez drogę nr 10, pomiędzy Ad Darb, Abha i Khamis-Mushayt na północ, z wyjątkiem klubów jeździeckich w bazach lotniczych i wojskowych, część prowincji wytyczona na północ przez drogę nr 15 prowadzącą z Khamis-Mushayt przez Jarash, Al Utfah i Dhahran Al Janoub do granicy z prowincją Najran oraz część prowincji wytyczona na północ przez drogę prowadzącą z Al Utfah przez Al Fayd do Badr Al Janoub (prowincja Najran).

— Obszar zagrożony: kluby jeździeckie w bazach lotniczych i wojskowych, część prowincji pomiędzy granicą obszaru zapowietrzonego i drogą nr 209 z Ash-Shuqaiq do drogowego punktu kontrolnego Muhayil na drodze nr 211, część prowincji pomiędzy punktem kontrolnym na drodze nr 10 na południe od Abha, miasto Abha i drogowy punkt kontrolny Ballasmer 65 km od Abhy na drodze nr 15 w kierunku północnym, część prowincji pomiędzy Khamis-Mushayt oraz drogowym punktem kontrolnym 90 km od Abhy na drodze na 255 do Samakh oraz drogowym punktem kontrolnym w Yarah, 90 km od Abhy na drodze nr 10 w kierunku do Riyadh oraz część prowincji na południe od pozornej linii pomiędzy drogowym punktem kontrolnym w Yarah na drodze nr 10 oraz Khashm-Ghurab na drodze nr 177 do granicy prowincji Najran.

3.  Prowincja Najran

— Obszar zapowietrzony: część prowincji wytyczona przez drogę z Al Utfah (prowincja Asir) do Badr Al Janoub i do As Sebt oraz z As Sebt wzdłuż Wadi Habunah do połączenia z drogą nr 177 pomiędzy Najran i Riyadh na północ oraz od tego połączenia przez drogę nr 177 w kierunku na południe do połączenia z drogą nr 15 z Najran do Sharourah oraz część prowincji na południe od drogi nr 15 pomiędzy Najran i Sharourah oraz granicą z Jemenem.

— Obszar zagrożony: część prowincji leżąca na południe od linii łączącej drogowe punkty kontrolne w Yarah na drodze nr 10 i w Khashm-Ghurab na drodze nr 177, od granicy prowincji Najran do drogowego punktu kontrolnego w Khashm-Ghurab, 80 km od Najran, i na zachód od drogi nr 175 prowadzącej do Sharourah.RUBRYKA 4

ZA

Republika Południowej Afryki

ZA-1

Zatwierdzone stacje kwarantanny:

1.  Stacja kwarantanny Kenilworth

Wyznaczenie obszaru metropolitalnego Kapsztadu (ZA-1):

Granica północna: Blauwberg Road (M14).

Granica wschodnia: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), autostrady N7, N1 i M5.

Granica południowa: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive aż do Newslands Forestry station i przez przesmyk Echo Gorge w Table Mountain do zatoki Camps Bay.

Granica zachodnia: wybrzeże od zatoki Camps Bay do Blaauwberg Road.
ZAŁĄCZNIK II

WZORY ŚWIADECTW ZDROWIA I WZORY OŚWIADCZEŃ NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII ŻYWYCH KONIOWATYCH

▼M2

CZĘŚĆ 1

Tymczasowe przyjęcie i tranzyt

Sekcja A

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tymczasowego przyjęcia zarejestrowanych koni do Unii na okres krótszy niż 90 dni

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Sekcja B

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tranzytu żywych koniowatych przez Unię z jednego państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub innej części terytorium tego samego państwa trzeciego

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M1

CZĘŚĆ 2

Powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie

Sekcja A

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po czasowym wywozie przez okres nie dłuższy niż 30 dni

image

image

image

image

image

Sekcja B

Wzory świadectw zdrowia i wzory oświadczeń na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni czasowo wywiezionych w celu udziału w określonych zawodach lub wyścigach

▼M2

Rozdział 1

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni do zawodów po czasowym wywozie na okres nie dłuższy niż 90 dni w celu udziału w imprezach jeździeckich organizowanych pod auspicjami Fédération Equestre Internationale (FEI)

(Zawody próbne przygotowujące do igrzysk olimpijskich, igrzyska olimpijskie, paraolimpiada, Światowe Igrzyska Jeździeckie / Mistrzostwa Świata, Azjatyckie Igrzyska Jeździeckie, Amerykańskie Igrzyska Jeździeckie (w tym Igrzyska Panamerykańskie, Igrzyska Południowoamerykańskie, Igrzyska Środkowoamerykańskie i Igrzyska Karaibskie), Puchar Świata w Długodystansowych Rajdach Konnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zawody LG Global Champions Tour)

image

image

image

image

image

▼M1

Rozdział 2

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii po czasowym wywozie na okres nie dłuższy niż 90 dni w celu udziału w wyścigach zarejestrowanych koni, które uczestniczyły w określonych wyścigach w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Hongkongu, Japonii, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub Katarze

(Międzynarodowe Grupowe/Stopniowe spotkania, Puchar Japonii, Puchar Melbourne, Puchar Świata w Wyścigach w Dubaju, Międzynarodowe Wyścigi Koni w Hongkongu)

image

image

image

image

image

image

▼M2

CZĘŚĆ 3

Przywóz

Sekcja A

Wzory świadectw zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii pojedynczego zarejestrowanego konia, zarejestrowanego zwierzęcia z rodziny koniowatych lub zwierzęcia z rodziny koniowatych do chowu i produkcji

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Sekcja B

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii przesyłek domowych gatunków koniowatych na ubój

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼B

CZĘŚĆ 4

Noty wyjaśniające dotyczące wystawiania świadectw

image
ZAŁĄCZNIK III

WZORY ŚWIADECTW ZDROWIA NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII NASIENIA, KOMÓREK JAJOWYCH I ZARODKÓW KONIOWATYCH

CZĘŚĆ 1

Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu nasienia

Sekcja A

WZÓR 1 – Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek nasienia koniowatych, pozyskanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

image

image

image

image

image

image

image

Sekcja B

WZÓR 2 – Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

image

image

image

image

image

image

image

Sekcja C

WZÓR 3 – Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek zapasów nasienia koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

image

image

image

image

Sekcja D

WZÓR 4 – Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek nasienia koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. oraz przesyłek zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. lub przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia

image

image

image

CZĘŚĆ 2

Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu komórek jajowych i zarodków

Sekcja A

WZÓR 1 – Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek komórek jajowych i zarodków koniowatych, pozyskanych lub wyprodukowanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanych przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki

image

image ►(1) M1  

image ►(1) M1  

image ►(1) M1  

image ►(1) M1  

Sekcja B

WZÓR 2 – Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek zapasów komórek jajowych i zarodków koniowatych, pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. i wysyłanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki

image

image ►(1) M1  

image ►(1) M1  

image ►(1) M1  

image ►(1) M1  

CZĘŚĆ 3

Noty wyjaśniające dotyczące wystawiania świadectw

image
ZAŁĄCZNIK IV

KATEGORIE SAMCÓW ZWIERZĄT Z RODZINY KONIOWATYCH, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ WARUNKI DOTYCZĄCE WIRUSOWEGO ZAPALENIA TĘTNIC KONI ZGODNIE Z ART. 15 LIT. b) PPKT (ii) DYREKTYWY 2009/156/WE

1. Wymóg odnoszący się do wirusowego zapalenia tętnic koni ustanowiony w art. 15 lit. b) ppkt (ii) dyrektywy 2009/156/WE stosuje się do niekastrowanych samców zwierząt z rodziny koniowatych, z wyjątkiem:

a) 

koniowatych szczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu tętnic koni pod urzędowym nadzorem szczepionką zatwierdzoną przez właściwy organ zgodnie z następującymi protokołami:

(i) 

koniowate muszą być zaszczepione podczas izolacji trwającej co najmniej 28 dni, po tym jak zostały poddane albo testowi neutralizacji wirusa pod kątem wirusowego zapalenia tętnic koni przeprowadzonemu z wynikiem ujemnym przy rozcieńczeniu surowicy 1 do 4 na próbce krwi pobranej nie mniej niż 7 dni po rozpoczęciu izolacji, albo testowi izolacji wirusa przeprowadzonemu z wynikiem ujemnym na podwielokrotnej części próbki całego nasienia pozyskanego nie wcześniej niż 7 dni po rozpoczęciu izolacji, i były utrzymywane oddzielnie od innych koniowatych przez 21 dni po szczepieniu;

(ii) 

koniowate muszą być zaszczepione w wieku od 180 do 270 dni, po tym jak zostały poddane testowi neutralizacji wirusa pod kątem wirusowego zapalenia tętnic koni przeprowadzonemu z wynikiem ujemnym przy rozcieńczeniu surowicy 1 do 4 lub przeprowadzonemu przy stałym lub spadającym mianie na dwóch próbkach krwi pobranych co najmniej w odstępie 14 dni od siebie. Koniowate muszą być odizolowane od innych koniowatych do 21 dni po szczepieniu;

b) 

koniowatych poniżej 180 dni życia;

c) 

koniowatych na ubój przesyłanych bezpośrednio do rzeźni.

2. Wykonywanie testów, ich wyniki oraz szczepienia mają miejsce pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym i towarzyszy im wydawanie świadectw. Szczepienie powtarza się w regularnych odstępach czasu zgodnie z instrukcjami producenta.

Numery serii zatwierdzonej szczepionki, szczegółowe informacje na temat szczepienia i ponownego szczepienia oraz wyniki testu serologicznego i badania identyfikacji czynnika chorobotwórczego są dokumentowane w dokumencie identyfikacyjnym (paszporcie), jeśli jest on dostępny, i udostępniane do celów certyfikacji.

3. Próbne krycie opisane w art. 12.9.2 pkt 4 lit. a) Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) uznaje się za równoważne testowi izolacji wirusa, o którym mowa w pkt 1 lit. a) ppkt (i), na potrzeby udowodnienia braku wirusa zapalenia tętnic w nasieniu.
ZAŁĄCZNIK V

WZORY OŚWIADCZEŃ

CZĘŚĆ 1

Oświadczenie kapitana samolotu

image

CZĘŚĆ 2

Oświadczenie kapitana statku

image

CZĘŚĆ 3

Wzór manifestu przeładunku

image( 1 ) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1).

( 2 ) Dyrektywa Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiająca zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (Dz.U. L 157 z 10.6.1992, s. 19).

Top