EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R2382-20171220

Consolidated text: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2382 z dnia 14 grudnia 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2382/2017-12-20

02017R2382 — PL — 20.12.2017 — 000.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2382

z dnia 14 grudnia 2017 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 340 z 20.12.2017, s. 6)


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 033, 7.2.2018, s.  5 (2017/2382)
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2382

z dnia 14 grudnia 2017 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Zakres stosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do firm inwestycyjnych i operatorów rynku prowadzących wielostronną platformę obrotu (MTF) lub zorganizowaną platformę obrotu (OTF).

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się również do instytucji kredytowych posiadających zezwolenie na podstawie dyrektywy 2013/36/UE, które świadczą usługę inwestycyjna lub usługi inwestycyjne bądź prowadzą działalność inwestycyjną na podstawie dyrektywy 2014/65/UE i pragną skorzystać z usług agentów w ramach którejkolwiek z poniższych swobód:

a) swobody świadczenia usług inwestycyjnych i prowadzenia działalności inwestycyjnej zgodnie z art. 34 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE;

b) swobody przedsiębiorczości zgodnie z art. 35 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE.

Artykuł 2

Wymogi ogólne

1.  Wszelkie powiadomienia lub informacje przedkładane na podstawie niniejszego rozporządzenia przekazuje się w języku urzędowym Unii zaakceptowanym przez zarówno właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego, jak i właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego.

Przedkłada się je w formie papierowej lub – przy akceptacji odpowiednich właściwych organów – za pomocą środków elektronicznych.

2.  Właściwe organy podają do wiadomości publicznej informacje na temat akceptowanego języka (akceptowanych języków) i sposobów przedkładania powiadomień i informacji, w tym dane kontaktowe do celów powiadomień paszportowych.

Artykuł 3

Przedkładanie powiadomienia paszportowego dotyczącego usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej

1.  Firma inwestycyjna przedkłada właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego powiadomienie paszportowe dotyczące usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej zgodnie z art. 34 ust. 2 lub 5 dyrektywy 2014/65/UE przy użyciu formularza określonego w załączniku I.

2.  Firma inwestycyjna przedkłada właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego zgodnie z ust. 1 odrębne powiadomienie paszportowe dotyczące usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej dla każdego państwa członkowskiego, w którym zamierza prowadzić działalność.

3.  Firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), pragnące świadczyć usługi inwestycyjne lub prowadzić działalność inwestycyjną za pośrednictwem agenta mającego siedzibę w macierzystym państwie członkowskim, przedkładają właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego powiadomienie paszportowe dotyczące usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej, wypełniając w formularzu określonym w załączniku I wyłącznie części, które dotyczą agenta.

Artykuł 4

Ocena kompletności i dokładności powiadomienia paszportowego dotyczącego usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej

1.  Po otrzymaniu powiadomienia paszportowego dotyczącego usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej na podstawie art. 3 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego ocenia kompletność i dokładność przekazanych informacji.

2.  W przypadku stwierdzenia, że przekazane informacje są niekompletne lub nieprawidłowe, właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o tym firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a). Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego wskazuje, z jakiego konkretnego powodu uznano informacje za niekompletne lub nieprawidłowe.

3.  Jednomiesięczny termin, o którym mowa w art. 34 ust. 3 i art. 34 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE, rozpoczyna swój bieg w momencie otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej, zawierającego informacje, które uznano za kompletne i prawidłowe.

Artykuł 5

Informowanie o powiadomieniu paszportowym dotyczącym usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej

1.  W terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia na podstawie art. 3 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego informuje właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego o wspomnianym powiadomieniu przy użyciu formularza określonego w załączniku II, dołączając kopię tego powiadomienia.

2.  Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), o fakcie przekazania informacji zgodnie z ust. 1, wraz z podaniem daty przekazania tej informacji.

Artykuł 6

Przedkładanie powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej

1.  W przypadku zmiany jakichkolwiek szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), przedkładają właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego powiadomienie przy użyciu formularza określonego w załączniku I.

2.  Do celów powiadomienia na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), wypełniają tylko te części formularza określonego w załączniku I, które są istotne z punktu widzenia zmian szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej.

3.  Do celów powiadomienia o zmianach dotyczących świadczonych usług inwestycyjnych, prowadzonej działalności inwestycyjnej, świadczonych usług dodatkowych lub oferowanych instrumentów finansowych firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), sporządzają wykaz wszystkich usług inwestycyjnych, wszystkich rodzajów działalności inwestycyjnej, a także wszystkich usług dodatkowych i instrumentów finansowych, które świadczą, prowadzą lub oferują w momencie dokonania powiadomienia lub które zamierzają świadczyć, prowadzić lub oferować w przyszłości.

Artykuł 7

Informowanie o powiadomieniu o zmianie szczegółowych danych dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej

1.  Po otrzymaniu powiadomienia na podstawie art. 6 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o zgłoszonych mu zmianach właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku III, dołączając kopię powiadomienia przedłożonego na podstawie art. 6.

2.  W przypadku cofnięcia lub unieważnienia zezwolenia udzielonego firmie inwestycyjnej lub instytucji kredytowej właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego powiadamia o tym właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku III.

Artykuł 8

Przedłożenie powiadomienia o udostępnieniu rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF

Firma inwestycyjna lub operator rynku prowadzący MTF lub OTF, którzy zamierzają udostępniać na terytorium innego przyjmującego państwa członkowskiego odpowiednie rozwiązania ułatwiające zdalnym użytkownikom, członkom lub uczestnikom mającym siedzibę w tym przyjmującym państwie członkowskim dostęp do tych systemów oraz prowadzenie obrotu w tych systemach, przekazują właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego informacje dotyczące przyjmującego państwa członkowskiego, w którym zamierzają udostępniać takie rozwiązania, przy użyciu formularza określonego w załączniku IV.

Artykuł 9

Informowanie o powiadomieniu o udostępnieniu rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF

1.  W terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia na podstawie art. 8 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego informuje właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego o wspomnianym powiadomieniu przy użyciu formularza określonego w załączniku V, dołączając kopię tego powiadomienia.

2.  Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje firmę inwestycyjną lub operatora rynku, którzy prowadzą MTF lub OTF, o fakcie przekazania informacji zgodnie z ust. 1, wraz z podaniem daty przekazania tej informacji.

Artykuł 10

Przedłożenie powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących udostępniania rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF

1.  W przypadku zmiany jakichkolwiek szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu o udostępnieniu rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF firma inwestycyjna lub operator rynku, którzy prowadzą MTF lub OTF, przedkładają właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego powiadomienie przy użyciu formularza określonego w załączniku IV.

2.  Do celów powiadomienia na podstawie ust. 1 firma inwestycyjna lub operator rynku, którzy prowadzą MTF lub OTF, wypełniają tylko te części formularza określonego w załączniku IV, które są istotne z punktu widzenia zmian szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu o udostępnieniu rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF.

Artykuł 11

Informowanie o powiadomieniu o zmianie szczegółowych danych dotyczących udostępniania rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF

Po otrzymaniu powiadomienia na podstawie art. 10 ust. 1 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o zgłoszonych mu zmianach właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku III, dołączając kopię powiadomienia.

Artykuł 12

Przedkładanie powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału

Firma inwestycyjna pragnąca utworzyć oddział na terytorium innego państwa członkowskiego przedkłada właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego informacje wymagane na podstawie art. 35 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE przy użyciu formularza określonego w załączniku VI.

Artykuł 13

Przedkładanie powiadomienia paszportowego dotyczącego agenta

1.  Firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), pragnące korzystać z usług agenta w innym państwie członkowskim przedkładają właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego informacje wymagane na podstawie art. 35 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE przy użyciu formularza określonego w załączniku VII.

2.  Jeżeli firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), pragną korzystać z usług więcej niż jednego agenta w innym państwie członkowskim, wypełniają one odrębne powiadomienia dla każdego agenta, z którego usług zamierzają korzystać.

3.  Firma inwestycyjna pragnąca utworzyć oddział, która zamierza korzystać z usług agentów, przedkłada właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego odrębne powiadomienie paszportowe dotyczące agenta w odniesieniu do każdego agenta, wypełniając formularz określony w załączniku VII.

Artykuł 14

Ocena kompletności i dokładności powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału lub powiadomienia paszportowego dotyczącego agenta

1.  Po otrzymaniu powiadomienia paszportowego na podstawie art. 12 lub 13 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego ocenia kompletność i dokładność przekazanych informacji.

2.  W przypadku stwierdzenia, że przekazane informacje są niekompletne lub nieprawidłowe, właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o tym firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b). Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego wskazuje, z jakiego konkretnego powodu uznano informacje za niekompletne lub nieprawidłowe.

3.  Trzymiesięczny termin przewidziany w art. 35 ust. 3 i art. 35 ust. 7 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE rozpoczyna swój bieg w momencie otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału lub powiadomienia paszportowego dotyczącego agenta, zawierającego informacje, które uznano za kompletne i prawidłowe.

Artykuł 15

Informowanie o powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału

1.  W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału na podstawie art. 12 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego informuje właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego o wspomnianym powiadomieniu przy użyciu formularza określonego w załączniku VIII, dołączając kopię tego powiadomienia.

2.  Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje firmę inwestycyjną o fakcie przekazania informacji zgodnie z ust. 1, wraz z podaniem daty przekazania tej informacji.

3.  Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego potwierdza zarówno właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego, jak i firmie inwestycyjnej odbiór wspomnianej informacji.

Artykuł 16

Informowanie o powiadomieniu paszportowym dotyczącym agenta

1.  W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego agenta na podstawie art. 13 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego informuje właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego o wspomnianym powiadomieniu przy użyciu formularza określonego w załączniku IX, dołączając kopię tego powiadomienia.

2.  Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową o fakcie przekazania informacji zgodnie z ust. 1, wraz z podaniem daty przekazania tej informacji.

3.  Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego potwierdza zarówno właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego, jak i firmie inwestycyjnej lub instytucji kredytowej, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), odbiór wspomnianej informacji.

4.  Agent nie może rozpocząć świadczenia oferowanych przez siebie usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności inwestycyjnej, dopóki nie zostanie zarejestrowany w rejestrze publicznym w państwie członkowskim, w którym agent ten ma swoją siedzibę, zgodnie z art. 29 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE.

5.  Agent nie może rozpocząć świadczenia oferowanych przez siebie usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności inwestycyjnej, dopóki nie otrzyma stosownej informacji od właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego.

6.  Jeżeli takiej informacji nie przekazano, agent może rozpocząć świadczenie oferowanych przez siebie usług inwestycyjnych i prowadzenie działalności inwestycyjnej po upływie dwóch miesięcy od daty przekazania przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego informacji, o której mowa w ust. 2.

Artykuł 17

Przedkładanie powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących oddziału

1.  W przypadku zmiany szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału firma inwestycyjna przedkłada właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego powiadomienie przy użyciu formularza określonego w załączniku VI.

Firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa wypełniają tylko te części formularza określonego w załączniku VI, które są istotne z punktu widzenia zmian szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału.

2.  Jeżeli firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa zamierzają dokonać zmian w usługach inwestycyjnych, działalności inwestycyjnej, usługach dodatkowych lub instrumentach finansowych, które są świadczone, prowadzone lub oferowane za pośrednictwem agentów, przedkładają – przy użyciu formularza określonego w załączniku VI – wykaz wszystkich usług inwestycyjnych, wszystkich rodzajów działalności inwestycyjnej, a także wszystkich usług dodatkowych i instrumentów finansowych, które świadczą, prowadzą lub oferują za pośrednictwem agentów w momencie przedłożenia tego powiadomienia lub które zamierzają świadczyć, prowadzić lub oferować za pośrednictwem agentów w przyszłości.

3.  O zmianach szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału związanych z zakończeniem działalności oddziału powiadamia się przy użyciu formularza określonego w załączniku X.

Artykuł 18

Przedkładanie powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących agenta

1.  W przypadku zmiany jakichkolwiek szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym agenta firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), przedkładają właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego powiadomienie przy użyciu formularza określonego w załączniku VII.

Firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa wypełniają tylko te części formularza określonego w załączniku VII, które są istotne z punktu widzenia zmian szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym agenta.

2.  Jeżeli firma inwestycyjna zamierza dokonać zmian w usługach inwestycyjnych, działalności inwestycyjnej lub instrumentach finansowych, które są przedmiotem powiadomienia paszportowego dotyczącego agenta, przedkłada – przy użyciu formularza określonego w załączniku VI – wykaz wszystkich usług inwestycyjnych, wszystkich rodzajów działalności inwestycyjnej, a także wszystkich instrumentów finansowych, które świadczy, prowadzi lub oferuje za pośrednictwem agenta w momencie przedłożenia powiadomienia lub które zamierza świadczyć, prowadzić lub oferować w przyszłości.

3.  O zmianach szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym agenta związanych z zaprzestaniem korzystania z usług agenta mającego siedzibę w innym państwie członkowskim powiadamia się przy użyciu formularza określonego w załączniku X.

Artykuł 19

Informowanie o powiadomieniu o zmianie szczegółowych danych dotyczących oddziału

1.  Po otrzymaniu powiadomienia na podstawie art. 17 ust. 1 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o zgłoszonych mu zmianach właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku XI, dołączając kopię powiadomienia.

2.  Po otrzymaniu powiadomienia na podstawie art. 17 ust. 3 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o zgłoszonych mu zmianach właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku XIII, dołączając kopię powiadomienia.

Artykuł 20

Informowanie o powiadomieniu o zmianie szczegółowych danych dotyczących agenta

1.  Po otrzymaniu powiadomienia na podstawie art. 18 ust. 1 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o zgłoszonych mu zmianach właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku XII, dołączając kopię powiadomienia.

2.  Po otrzymaniu powiadomienia na podstawie art. 18 ust. 3 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o zgłoszonych mu zmianach właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku XIII, dołączając kopię powiadomienia.

Artykuł 21

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

image

image
ZAŁĄCZNIK II

image
ZAŁĄCZNIK III

image
ZAŁĄCZNIK IV

image
ZAŁĄCZNIK V

image
ZAŁĄCZNIK VI

image

image

image

►(1) C1  
ZAŁĄCZNIK VII

image

image

image

►(1) C1  
ZAŁĄCZNIK VIII

image
ZAŁĄCZNIK IX

image
ZAŁĄCZNIK X

image

image
ZAŁĄCZNIK XI

image
ZAŁĄCZNIK XII

image
ZAŁĄCZNIK XIII

image

Top