EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0715-20170605

Consolidated text: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/715 z dnia 11 maja 2016 r. określająca środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 2684)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/715/2017-06-05

02016D0715 — PL — 05.06.2017 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/715

z dnia 11 maja 2016 r.

określająca środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 2684)

(Dz.U. L 125 z 13.5.2016, s. 16)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/801 notyfikowana jako dokument nr C(2017 z dnia 8 maja 2017 r.

  L 120

26

11.5.2017
▼B

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/715

z dnia 11 maja 2016 r.

określająca środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 2684)ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

▼M1

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszej decyzji ustanawia się środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z Argentyny, Brazylii, Republiki Południowej Afryki i Urugwaju, aby zapobiec wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Phyllosticta citricarpa.

▼B

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

a) Phyllosticta citricarpa” oznacza organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, nazywany również Guignardia citricarpa Kiely zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE;

▼M1

b) „określone owoce” oznaczają owoce gatunków Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybryd, inne niż owoce Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka.

▼BROZDZIAŁ II

ŚRODKI DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH OWOCÓW INNYCH NIŻ OWOCE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PRZEMYSŁOWEGO PRZETWORZENIA NA SOK

Artykuł 3

Wprowadzanie do Unii określonych owoców, innych niż owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok

▼M1

1.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów części A sekcja I pkt 16.4 lit. c) i d) w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE określone owoce pochodzące z Argentyny, Brazylii, Republiki Południowej Afryki i Urugwaju, inne niż owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok, wprowadza się do Unii zgodnie z art. 4–7 niniejszej decyzji.

▼B

2.  Ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się, nie naruszając wymogów ustanowionych w części A sekcja I pkt 16.1, 16.2, 16.3 i 16.5 w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE.

Artykuł 4

Wprowadzanie do Unii określonych owoców pochodzących z Brazylii

Określone owoce pochodzące z Brazylii wprowadza są do Unii, wyłącznie pod warunkiem że towarzyszy im świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE i w którym urzędowo stwierdza się w rubryce „Dodatkowa deklaracja”, że nie zaobserwowano żadnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa w miejscu produkcji od początku ostatniego cyklu wegetacyjnego oraz że żaden z zebranych z miejsca uprawy owoców nie wykazał podczas odpowiedniego urzędowego badania objawów obecności tego organizmu szkodliwego.

Artykuł 5

Wprowadzanie do Unii określonych owoców pochodzących z Republiki Południowej Afryki i Urugwaju

Określonym owocom pochodzącym z Republiki Południowej Afryki i Urugwaju towarzyszy świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE, które w rubryce „Deklaracja dodatkowa” zawiera następujące elementy:

a) oświadczenie, że określone owoce pochodzą z pola uprawy poddanego stosownym zabiegom przeciw Phyllosticta citricarpa, przeprowadzonym po upływie odpowiedniego czasu od rozpoczęcia ostatniego cyklu wegetacji;

b) oświadczenie, że w trakcie sezonu wegetacyjnego na polu uprawy przeprowadzono stosowną urzędową inspekcję, a od rozpoczęcia ostatniego cyklu wegetacji w określonych owocach nie zaobserwowano żadnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa;

c) oświadczenie, że między przybyciem do zakładu pakowania a pakowaniem pobrano jedną próbkę przynajmniej 600 owoców każdego gatunku na partię 30 ton lub jej część, wybranych w miarę możliwości na podstawie ewentualnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa, a wszystkie owoce objęte próbą i wykazujące objawy zostały poddane badaniu i uznane za wolne od organizmu szkodliwego;

d) w przypadku Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia”, oprócz oświadczeń, o których mowa w lit. a), b) i c): oświadczenie, że próbkę z każdej partii 30 ton lub jej części zbadano pod kątem zakażenia utajonego i stwierdzono brak Phyllosticta citricarpa.

▼M1

Artykuł 5a

Wprowadzanie do Unii określonych owoców pochodzących z Argentyny

Określonym owocom pochodzącym z Argentyny towarzyszy świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE, które w rubryce „Deklaracja dodatkowa” zawiera następujące elementy:

a) oświadczenie, że określone owoce pochodzą z pola uprawy poddanego stosownym zabiegom przeciw Phyllosticta citricarpa, przeprowadzonym po upływie odpowiedniego czasu od rozpoczęcia ostatniego cyklu wegetacji;

b) oświadczenie, że w trakcie sezonu wegetacyjnego na polu uprawy przeprowadzono stosowną urzędową inspekcję, a od rozpoczęcia ostatniego cyklu wegetacji w określonych owocach nie zaobserwowano żadnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa;

c) oświadczenie, że między przybyciem do zakładu pakowania a pakowaniem pobrano jedną próbkę przynajmniej 600 owoców każdego gatunku na partię 30 ton lub jej część, wybranych w miarę możliwości na podstawie ewentualnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa, a wszystkie owoce objęte próbą i wykazujące objawy zostały poddane badaniu i uznane za wolne od organizmu szkodliwego.

▼M1

Artykuł 6

Wymogi dotyczące inspekcji określonych owoców pochodzących z Argentyny, Republiki Południowej Afryki i Urugwaju, wprowadzonych do Unii

1.  Określone owoce pochodzące z Argentyny, Republiki Południowej Afryki i Urugwaju poddaje się kontroli wizualnej w miejscu wprowadzenia lub w miejscu przeznaczenia określonym zgodnie z dyrektywą Komisji 2004/103/WE ( 1 ). Inspekcje te przeprowadza się na próbkach przynajmniej 200 owoców każdego gatunku określonych owoców z partii 30 ton lub jej części, wybranych na podstawie ewentualnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa.

▼B

2.  Jeśli objawy obecności Phyllosticta citricarpa zostały wykryte w trakcie inspekcji, o których mowa w ust. 1, obecność tego organizmu szkodliwego potwierdza się lub wyklucza w drodze badania owoców wykazujących takie objawy.

3.  Jeśli obecność Phyllosticta citricarpa zostanie potwierdzona, wobec partii, z której dana próbka została pobrana, wydaje się odmowę wjazdu do Unii.

Artykuł 7

Wymogi dotyczące identyfikowalności

Do celów identyfikowalności określone owoce wprowadza się do Unii wyłącznie wówczas, gdy spełniają następujące warunki:

a) pole uprawy, zakłady pakowania, eksporterzy oraz wszelkie inne podmioty zaangażowane w przeładunek określonych owoców zostały oficjalnie zarejestrowane do tych celów;

b) w czasie ich przemieszczania z pola uprawy do punktu wprowadzenia do Unii określonym owocom muszą towarzyszyć dokumenty wydane pod nadzorem odpowiedniej krajowej organizacji ochrony roślin;

▼M1

c) w przypadku określonych owoców pochodzących z Argentyny, Republiki Południowej Afryki i Urugwaju, oprócz wymogów określonych w lit. a) i b), przechowywane są szczegółowe informacje dotyczące zabiegów przeprowadzonych przed zbiorem i po nim.

▼BROZDZIAŁ III

ŚRODKI DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH OWOCÓW PRZEZNACZONYCH WYŁĄCZNIE DO PRZEMYSŁOWEGO PRZETWORZENIA NA SOK

Artykuł 8

Wprowadzanie do Unii oraz przemieszczanie w Unii określonych owoców przeznaczonych wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok

▼M1

1.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów części A sekcja I pkt 16.4 lit. d) w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE określone owoce pochodzące z Argentyny, Brazylii, Republiki Południowej Afryki i Urugwaju, przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok, są wprowadzane do Unii i przemieszczane na jej terytorium zgodnie z art. 9–17 niniejszej decyzji.

▼B

2.  Ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się, nie naruszając wymogów ustanowionych w części A sekcja I pkt 16.1, 16.2, 16.3 i 16.5 w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE.

Artykuł 9

Świadectwa fitosanitarne

1.  Określonym owocom towarzyszy świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE. Świadectwo fitosanitarne w rubryce „Deklaracja dodatkowa” zawiera następujące elementy:

a) oświadczenie, że określone owoce pochodzą z pola uprawy poddanego stosownym zabiegom przeciw Phyllosticta citricarpa, przeprowadzonym w odpowiednim momencie;

b) oświadczenie, że podczas pakowania przeprowadzono odpowiednią urzędową kontrolę wzrokową i że w wyniku tej kontroli nie zaobserwowano żadnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa w określonych owocach zebranych na polu uprawy owoców;

c) słowa: „Owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok”.

2.  Świadectwo fitosanitarne zawiera numery identyfikacyjne pojemników i niepowtarzalne numery etykiet na opakowaniach jednostkowych, o których mowa w art. 17.

Artykuł 10

Wymogi dotyczące identyfikowalności oraz przemieszczania określonych owoców w państwie trzecim pochodzenia

Do celów identyfikacji określone owoce wprowadza się do Unii jedynie wówczas, gdy pochodzą z oficjalnie zarejestrowanych miejsc produkcji oraz gdy doszło do oficjalnej rejestracji przemieszczania tych owoców z miejsca produkcji do punktu wywozu do Unii. Kod zarejestrowanego zakładu produkcyjnego należy podać na świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE w rubryce „Dodatkowa deklaracja”.

Artykuł 11

Punkty wprowadzenia określonych owoców

1.  Określone owoce wprowadza się w punktach wprowadzenia wyznaczonych przez państwo członkowskie, w którym znajdują się te punkty.

2.  Państwa członkowskie zgłaszają wyznaczone punkty wprowadzenia oraz nazwę i adres urzędowego organu każdego punktu wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem pozostałym państwom członkowskim, Komisji i zainteresowanym państwom trzecim.

Artykuł 12

Inspekcje w punktach wprowadzenia określonych owoców

1.  Odpowiedzialny urzędowy organ punktu wprowadzenia poddaje określone owoce kontroli wizualnej.

2.  Jeśli objawy obecności Phyllosticta citricarpa zostały wykryte w trakcie inspekcji, obecność tego organizmu szkodliwego potwierdza się lub wyklucza w drodze badania. Jeśli obecność organizmu szkodliwego zostanie potwierdzona, wobec partii, z której dana próbka została pobrana, wydaje się odmowę wjazdu do Unii.

Artykuł 13

Wymogi dotyczące importerów

1.  Importerzy określonych owoców przekazują informacje o każdym pojemniku przed przybyciem do punktu wprowadzenia odpowiedzialnemu organowi urzędowemu w państwie członkowskim, w którym punkt ten się znajduje, i, w stosownych przypadkach, odpowiedzialnemu organowi urzędowemu państwa członkowskiego, w którym ma odbyć się przetwarzanie.

Powiadomienie to zawiera następujące informacje:

a) ilość określonych owoców cytrusowych;

b) numery identyfikacyjne pojemników;

c) przewidywany termin i punkt wprowadzenia do Unii;

d) nazwy, adresy i lokalizacje zakładów określonych w art. 15.

2.  Importerzy powiadamiają odpowiedzialne organy urzędowe, o których mowa w ust. 1, o wszelkich zmianach w danych wymienionych w tym ustępie, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o tych zmianach, a w każdym razie przed przybyciem przesyłki do punktu wprowadzenia.

Artykuł 14

Przemieszczanie określonych owoców w Unii

1.  Określonych owoców nie przemieszcza się do państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym zostały wprowadzone do Unii, chyba że odpowiedzialne organy urzędowe zainteresowanych państw członkowskich wyrażą zgodę na takie przemieszczanie.

2.  Po przeprowadzeniu inspekcji, o których mowa w art. 12, określone owoce muszą być bezpośrednio i bezzwłocznie przewożone do zakładów przetwórczych, o których mowa w art. 15, lub do miejsc składowych. Wszelkie przemieszczanie określonych owoców odbywa się pod nadzorem odpowiedzialnego organu urzędowego państwa członkowskiego, w którym znajduje się punkt wprowadzenia, oraz, w stosownych przypadkach, państwa członkowskiego, w którym ma się odbywać przetwarzanie.

3.  Zainteresowane państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu zapewnienia przestrzegania przepisów niniejszego artykułu.

Artykuł 15

Wymogi dotyczące przetwarzania określonych owoców

1.  Określone owoce przetwarza się na sok w zakładzie położonym na obszarze, na którym nie produkuje się owoców cytrusowych. Zakład ten musi być oficjalnie zarejestrowany i zatwierdzony do tego celu przez odpowiedzialny organ urzędowy państwa członkowskiego, w którym znajduje się zakład.

2.  Odpady i produkty uboczne określonych owoców wykorzystuje się lub niszczy na terytorium państwa członkowskiego, w którym te owoce zostały przetworzone na obszarze, gdzie nie produkuje się owoców cytrusowych.

3.  Odpady i produkty uboczne niszczy się poprzez głębokie zakopanie lub wykorzystuje się z zastosowaniem metody zatwierdzonej przez odpowiedzialny organ urzędowy, w którym określone owoce zostały przetworzone, i pod nadzorem tego organu w taki sposób, by zapobiec wszelkiemu potencjalnemu ryzyku rozprzestrzenienia się Phyllosticta citricarpa.

4.  Przetwórca przechowuje ewidencję określonych owoców, które są przetwarzane, i udostępnia ją odpowiedzialnemu organowi urzędowemu państwa członkowskiego, w którym określone owoce zostały przetworzone. W ewidencji takiej należy wskazać numery i wyróżniające oznaczenia pojemników, ilości przywożonych określonych owoców, ilości wykorzystanych lub zniszczonych odpadów i produktów ubocznych oraz szczegółowe informacje dotyczące ich wykorzystania lub zniszczenia.

Artykuł 16

Wymogi dotyczące przechowywania określonych owoców

1.  Jeżeli określone owoce nie są natychmiast przetwarzane, muszą być przechowywane w zakładzie zarejestrowanym i zatwierdzonym do tego celu przez właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się ten zakład.

2.  Każda partia określonych owoców z osobna musi być możliwa do zidentyfikowania.

3.  Określone owoce muszą być przechowywane w taki sposób, aby zapobiegać wszelkiemu potencjalnemu ryzyku rozprzestrzenienia się Phyllosticta citricarpa.

Artykuł 17

Pojemniki, opakowania i etykietowanie

Określone owoce wprowadza się do Unii i przemieszcza się na jej terytorium, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a) znajdują się one w opakowaniach jednostkowych w pojemniku;

b) na każdym pojemniku i opakowaniu jednostkowym, o którym mowa w lit. a), umieszcza się etykietę zawierającą następujące informacje:

(i) niepowtarzalny numer na każdym opakowaniu jednostkowym;

(ii) zadeklarowana waga netto owocu;

(iii) oznaczenie zawierające słowa: „Owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok”.ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 18

Obowiązki sprawozdawcze

1.  Państwa członkowskie przywozu przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim, do dnia 31 grudnia każdego roku, sprawozdanie zawierające informacje na temat ilości określonych owoców wprowadzonych do Unii zgodnie z niniejszą decyzją w poprzednim sezonie przywozowym.

2.  Państwa członkowskie, na których terytorium określone owoce są przetwarzane na sok, przedkładają Komisji i pozostałym państwom członkowskim, do dnia 31 grudnia każdego roku, sprawozdanie zawierające następujące informacje:

a) ilość określonych owoców przetworzonych na ich terytorium zgodnie z niniejszą decyzji w poprzednim sezonie przywozowym;

b) ilości zniszczonych odpadów i produktów ubocznych oraz szczegółowe informacje na temat metody ich wykorzystania lub zniszczenia, o której mowa w art. 15 ust. 3.

3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera również wyniki kontroli zdrowia roślin, przeprowadzonych w odniesieniu do określonych owoców zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE oraz z niniejszą decyzją.

Artykuł 19

Powiadamianie

Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję, inne państwa członkowskie i zainteresowane państwa trzecie o potwierdzonym wykryciu obecności Phyllosticta citricarpa.

Artykuł 20

Uchylenie

Decyzja 2004/416/WE i decyzja wykonawcza 2014/422/UE tracą moc.

Artykuł 21

Data rozpoczęcia stosowania

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 2016 r.

Artykuł 22

Data utraty mocy

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 marca 2019 r.

Artykuł 23

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.( 1 ) Dyrektywa Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli (Dz.U. L 313 z 12.10.2004, s. 16).

Top