EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1186-20170307

Consolidated text: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1186 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1186/2017-03-07

02015R1186 — PL — 07.03.2017 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1186

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 193 z 21.7.2015, s. 20)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/254 z dnia 30 listopada 2016 r.

  L 38

1

15.2.2017
▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1186

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się wymogi dotyczące etykietowania energetycznego i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń o nominalnej mocy cieplnej 50 kW lub mniejszej.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a) elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń;

b) miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń wykorzystujących cykl sprężania par lub cykl sorpcyjny do wytwarzania ciepła, napędzanych elektrycznymi sprężarkami lub paliwem;

c) miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, które są przeznaczone do spalania wyłącznie biomasy niedrzewnej;

d) miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przeznaczonych do celów innych niż ogrzewanie wnętrz pomieszczeń w celu uzyskania i utrzymania komfortu termicznego człowieka za pomocą konwekcji cieplnej lub promieniowania cieplnego;

e) ogrzewaczy pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie do użytku na zewnątrz;

f) miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, których bezpośrednia moc cieplna wynosi mniej niż 6 % łącznej bezpośredniej i pośredniej mocy cieplnej przy nominalnej mocy cieplnej;

g) miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, które nie są zmontowane fabrycznie lub nie są dostarczane jako prefabrykowane komponenty lub części przez jednego producenta i muszą być zmontowane na miejscu;

h) ceramicznych promienników podczerwieni i rurowych promienników podczerwieni;

i) produktów do ogrzewania powietrznego;

j) pieców do saun.

Artykuł 2

Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE, do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:

1) „miejscowy ogrzewacz pomieszczeń” oznacza urządzenie ogrzewające pomieszczenia, które wydziela ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła lub poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy w celu osiągnięcia i utrzymania pewnego poziomu komfortu termicznego człowieka w zamkniętym pomieszczeniu, w którym umieszczony jest produkt, ewentualnie w połączeniu z mocą cieplną przekazywaną do innych pomieszczeń; urządzenie jest wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła, które przetwarza energię elektryczną bądź paliwo gazowe, ciekłe lub stałe bezpośrednio w ciepło z wykorzystaniem, odpowiednio, efektu Joule'a lub spalania paliw;

2) „miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń z otwartą komorą spalania, miejscowy ogrzewacz pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania lub kuchenkę na paliwa stałe;

3) „miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo gazowe” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń z otwartą komorą spalania lub miejscowy ogrzewacz pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania na paliwa gazowe;

4) „miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo ciekłe” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń z otwartą komorą spalania lub miejscowy ogrzewacz pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania na paliwa ciekłe;

5) „elektryczny miejscowy ogrzewacz pomieszczeń” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń wytwarzający ciepło z wykorzystaniem efektu Joule'a;

6) „miejscowy ogrzewacz pomieszczeń z otwartą komorą spalania” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo gazowe, ciekłe lub stałe, w którym palenisko i gazy spalinowe nie są szczelnie oddzielone od pomieszczenia, w którym umieszczony jest produkt, i który jest przymocowany do komina lub wylotu kominka albo wymaga kanału spalinowego do odprowadzania produktów spalania;

7) „miejscowy ogrzewacz pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo gazowe, ciekłe lub stałe, w którym palenisko i gazy spalinowe mogą być szczelnie oddzielone od pomieszczenia, w którym umieszczony jest produkt, i który jest przymocowany do komina lub wylotu kominka albo wymaga kanału spalinowego do odprowadzania produktów spalania;

8) „kuchenka” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe, który w jednej obudowie łączy funkcję miejscowego ogrzewacza pomieszczeń oraz płyty grzejnej lub piekarnika lub obydwu tych elementów do celów przygotowywania posiłków, i który jest przymocowany do wylotu komina lub kominka albo wymaga kanału spalinowego do odprowadzania produktów spalania;

9) „miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń z otwartą komorą spalania, miejscowy ogrzewacz pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania lub kuchenkę;

10) „ceramiczny promiennik podczerwieni” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo gazowe lub ciekłe, wyposażony w palnik; jest on instalowany powyżej poziomu głowy i skierowany w stronę miejsca użytkowania, tak aby emisja ciepła z palnika – stanowiąca w głównej mierze promieniowanie podczerwone – bezpośrednio ocieplała obiekty, które należy ogrzać; ogrzewacz ten emituje produkty spalania do pomieszczenia, w którym jest umieszczony;

11) „rurowy promiennik podczerwieni” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo gazowe lub ciekłe, wyposażony w palnik; jest on instalowany powyżej poziomu głowy w pobliżu obiektów, które należy ogrzać, ogrzewa pomieszczenie w głównej mierze za pomocą promieniowania podczerwonego z rurki lub rurek ogrzewanych wewnętrznie przepływem produktów spalania, a jego produkty spalania muszą być odprowadzane przez kanał spalinowy;

12) „ogrzewacz z emisją spalin do pomieszczenia” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo gazowe, ciekłe lub stałe, emitujący produkty spalania do pomieszczenia, w którym jest umieszczony, inny niż ceramiczny promiennik podczerwieni;

13) „ogrzewacz otwarty na przewód kominowy” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo gazowe, ciekłe lub stałe, przeznaczony do umieszczenia pod kominem lub w kominku bez uszczelnienia między produktem a wylotem komina lub kominka i umożliwiający produktom spalania swobodny przepływ od paleniska do komina lub kanału spalinowego;

14) „produkt do ogrzewania powietrznego” oznacza produkt dostarczający ciepło tylko do systemu ogrzewania powietrznego; produkt może być tunelowy i jest przeznaczony do stosowania po przymocowaniu lub zabezpieczeniu w określonym miejscu bądź po przymocowaniu na ścianie i rozprowadza powietrze za pomocą urządzenia wywołującego ruch powietrza w celu uzyskania i utrzymania pewnego poziomu komfortu termicznego człowieka w zamkniętym pomieszczeniu, w którym umieszczony jest produkt;

15) „piec do sauny” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń zintegrowany z sauną suchą lub wilgotną lub przeznaczony do stosowania w saunach suchych lub wilgotnych lub w podobnych warunkach;

16) „paliwo stałe” oznacza paliwo, które jest w stanie stałym w normalnej temperaturze pokojowej, w tym biomasę stałą i stałe paliwa kopalne;

17) „biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych;

18) „biomasa drzewna” oznacza biomasę pozyskiwaną z drzew i krzewów, w tym z kłód, ze zrębków, z drewna prasowanego w formie peletów, z drewna prasowanego w formie brykietów i z trocin;

19) „biomasa niedrzewna” oznacza biomasę inną niż biomasa drzewna, w tym słomę, miskant, trzcinę, pestki i ziarna, pestki oliwek, wytłoczyny oliwek i łupiny orzechów;

20) „paliwo zalecane” oznacza jedno paliwo, które zaleca się wykorzystywać w miejscowym ogrzewaczu pomieszczeń zgodnie z instrukcjami dostawcy;

21) „paliwo kopalne stałe” oznacza paliwo stałe inne niż biomasa, w tym antracyt i węgiel chudy, koks metalurgiczny, półkoks, węgiel kamienny, węgiel brunatny, mieszankę paliw kopalnych lub mieszankę biomasy i paliwa kopalnego; do celów niniejszego rozporządzenia, obejmuje ono również torf;

22) „inne odpowiednie paliwo” oznacza paliwo stałe, inne niż paliwo zalecane, które można wykorzystać w miejscowym ogrzewaczu pomieszczeń zgodnie z instrukcjami dostawcy, w tym każde paliwo, które zostało wymienione w instrukcji dla instalatorów i użytkowników, na ogólnodostępnej stronie internetowej dostawcy, w technicznych materiałach promocyjnych i w reklamach;

23) „bezpośrednia moc cieplna” oznacza, wyrażoną w kW, moc cieplną produktu uzyskiwaną w wyniku promieniowania i konwekcji ciepła, emitowaną przez sam produkt lub z produktu do powietrza, z wyłączeniem mocy cieplnej produktu przenoszonej do cieczy będącej nośnikiem ciepła;

24) „pośrednia moc cieplna” oznacza, wyrażoną w kW, moc cieplną produktu przenoszoną do cieczy będącej nośnikiem ciepła w tym samym procesie wytwarzania ciepła, który dostarcza bezpośredniej mocy cieplnej produktu;

25) „funkcja ogrzewania pośredniego” oznacza, że produkt może przenosić część całkowitej mocy cieplnej do cieczy będącej nośnikiem ciepła, w celu wykorzystania go do ogrzewania pomieszczenia lub podgrzewania wody do użytku domowego;

26) „nominalna moc cieplna” (Pnom ) oznacza, wyrażoną w kW, moc cieplną miejscowego ogrzewacza pomieszczeń, obejmującą zarówno bezpośrednią moc cieplną, jak i pośrednią moc cieplną (o ile dotyczy) podczas pracy przy ustawieniu maksymalnej mocy cieplnej, która może być utrzymywana przez dłuższy czas, zgodnie z deklaracją dostawcy;

27) „minimalna moc cieplna” (Pmin ) oznacza, wyrażoną w kW, moc cieplną miejscowego ogrzewacza pomieszczeń, obejmującą zarówno bezpośrednią moc cieplną, jak i pośrednią moc cieplną (o ile dotyczy) podczas pracy przy ustawieniu najniższej mocy cieplnej, zgodnie z deklaracją dostawcy;

28) „przeznaczony do użytku na zewnątrz” oznacza, że produkt nadaje się do bezpiecznego użytkowania poza zamkniętymi pomieszczeniami, w tym również do ewentualnego użytkowania na wolnym powietrzu;

29) „model równoważny” oznacza model wprowadzony do obrotu o takich samych parametrach technicznych, określonych w tabeli 2 lub tabeli 3 załącznika V, jak inny model wprowadzony do obrotu przez tego samego dostawcę.

Dodatkowe definicje do celów załączników II–IX zamieszczono w załączniku I.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców i harmonogram

1.  Od dnia 1 stycznia 2018 r. dostawcy wprowadzający do obrotu lub do użytkowania miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, które nie są ogrzewaczami z emisją spalin do pomieszczenia na paliwo stałe lub ogrzewaczami otwartymi na przewód kominowy na paliwo stałe, dopilnowują, aby:

a) taki miejscowy ogrzewacz pomieszczeń był dostarczany wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku III pkt 1 oraz był zgodny z klasami efektywności energetycznej określonymi w załączniku II;

b) dystrybutorom takiego modelu miejscowego ogrzewacza pomieszczeń udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 1 załącznika III oraz zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej określoną w załączniku II;

c) karta produktu zgodna z załącznikiem IV była dostarczana z takim miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń;

d) elektroniczna karta produktu zgodna z załącznikiem IV była udostępniana dystrybutorom takiego modelu miejscowego ogrzewacza pomieszczeń;

e) dokumentacja techniczna określona w załączniku V była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

f) wszelkie reklamy, które dotyczą takiego modelu miejscowego ogrzewacza pomieszczeń i podają informacje związane z zużyciem energii lub cenę, zawierały oznaczenie klasy efektywności energetycznej dla danego modelu;

g) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące takiego modelu miejscowego ogrzewacza pomieszczeń, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

2.  Od dnia 1 stycznia 2022 r. dostawcy wprowadzający do obrotu lub do użytkowania ogrzewacze z emisją spalin do pomieszczenia na paliwo stałe lub ogrzewacze otwarte na przewód kominowy na paliwo stałe dopilnowują, aby:

a) taki miejscowy ogrzewacz pomieszczeń był dostarczany wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku III pkt 1 oraz był zgodny z klasami efektywności energetycznej określonymi w załączniku II;

b) dystrybutorom takiego modelu miejscowego ogrzewacza pomieszczeń udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 1 załącznika III oraz zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej określoną w załączniku II;

c) karta produktu zgodna z załącznikiem IV była dostarczana z takim miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń;

d) elektroniczna karta produktu zgodna z załącznikiem IV była udostępniana dystrybutorom takiego modelu miejscowego ogrzewacza pomieszczeń;

e) dokumentacja techniczna określona w załączniku V była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

f) wszelkie reklamy, które dotyczą takiego modelu miejscowego ogrzewacza pomieszczeń i podają informacje związane z zużyciem energii lub cenę, zawierały oznaczenie klasy efektywności energetycznej dla danego modelu;

g) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące takiego modelu miejscowego ogrzewacza pomieszczeń, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń dopilnowują, aby:

a) każdy miejscowy ogrzewacz pomieszczeń w punkcie sprzedaży był opatrzony etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3, umieszczoną na zewnątrz z przodu urządzenia, w taki sposób, aby była ona dobrze widoczna;

b) miejscowe ogrzewacze pomieszczeń oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem VI, chyba że oferta przedstawiana jest przez internet; w tym ostatnim przypadku zastosowanie mają przepisy załącznika VII;

c) wszelkie reklamy, które dotyczą określonego modelu miejscowego ogrzewacza pomieszczeń i podają informacje związane z zużyciem energii lub cenę, zawierały wskazanie klasy efektywności energetycznej dla danego modelu;

d) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące określonego modelu miejscowego ogrzewacza pomieszczeń, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiarów i obliczeń

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarów i obliczeń, zgodnie z załącznikiem VIII.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku IX do oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.

Artykuł 7

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego w terminie do dnia 1 stycznia 2024 r. W ramach przeglądu należy w szczególności ocenić, czy wyłączenia ze stosowania rozporządzania mogą zostać ograniczone.

Artykuł 8

Wejście w życie

1.  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r. do miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, które nie są ogrzewaczami z emisją spalin do pomieszczenia na paliwo stałe ani ogrzewaczami otwartymi na przewód kominowy na paliwo stałe. Jednakże art. 3 ust. 1 lit. f) i g) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 1 kwietnia 2018 r.

3.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. do ogrzewaczy z emisją spalin do pomieszczenia na paliwo stałe i ogrzewaczy otwartych na przewód kominowy na paliwo stałe. Jednakże art. 3 ust. 2 lit. f) i g) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników II–IX

Do celów załączników II–IX stosuje się następujące definicje:

1) „współczynnik konwersji” (CC) oznacza współczynnik, który odzwierciedla oszacowaną na 40 % średnią efektywność produkcji energii w UE, o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE ( 1 ); wartość współczynnika konwersji CC = 2,5;

2) „wartość opałowa” (NCV) oznacza całkowitą ilość ciepła uwalnianego przez jednostkową ilość paliwa mającego właściwy poziom wilgotności podczas jego pełnego spalania w obecności tlenu i kiedy produkty spalania nie ochładzają się do temperatury otoczenia;

3) „sprawność użytkowa przy nominalnej albo minimalnej mocy cieplnej (odpowiednio ηth,nom lub ηth,min)” oznacza, wyrażany w %, stosunek wytworzonego ciepła użytkowego do całkowitego poboru energii pod względem wartości opałowej (NCV) miejscowego ogrzewacza pomieszczeń;

4) „zapotrzebowanie na energię elektryczną przy nominalnej mocy cieplnej” (elmax) oznacza zużycie energii elektrycznej przez miejscowy ogrzewacz pomieszczeń dostarczający nominalnej mocy cieplnej. Zużycie energii elektrycznej, wyrażane w kW, ustala się bez uwzględnienia zużycia energii przez pompę cyrkulacyjną, w przypadku gdy produkt ma funkcję ogrzewania pośredniego, a pompa cyrkulacyjna jest wbudowana;

5) „zapotrzebowanie na energię elektryczną przy minimalnej mocy cieplnej” (elmin) oznacza zużycie energii elektrycznej przez miejscowy ogrzewacz pomieszczeń dostarczający minimalnej mocy cieplnej. Zużycie energii elektrycznej, wyrażane w kW, ustala się bez uwzględnienia zużycia energii przez pompę cyrkulacyjną, w przypadku gdy produkt ma funkcję ogrzewania pośredniego, a pompa cyrkulacyjna jest wbudowana;

6) „zapotrzebowanie na energię elektryczną w trybie czuwania” (elsb) oznacza, wyrażane w kW, zużycie energii elektrycznej przez produkt w trybie czuwania;

7) „zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego” (Ppilot) oznacza, wyrażane w kW, zużycie paliwa gazowego, ciekłego lub stałego przez produkt do uzyskania płomienia służącego jako źródło zapłonu na potrzeby intensywniejszego procesu spalania koniecznego do uzyskania nominalnej mocy cieplnej lub mocy cieplnej przy częściowym obciążeniu, jeżeli płomień ten jest zapalony przez więcej niż 5 minut przed włączeniem palnika głównego;

8) „jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu” oznacza, że produkt nie posiada funkcji automatycznej zmiany mocy cieplnej i nie przeprowadza pomiaru temperatury w pomieszczeniu w celu automatycznego dostosowania mocy cieplnej;

9) „co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu” oznacza, że produkt posiada funkcję ręcznej co najmniej dwustopniowej zmiany mocy cieplnej i nie jest wyposażony w urządzenie, które automatycznie reguluje moc cieplną według pożądanej temperatury pomieszczenia;

10) „z mechaniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu” oznacza, że produkt jest wyposażony w nieelektroniczne urządzenie, które umożliwia produktowi automatyczną zmianę mocy cieplnej w określonym przedziale czasowym zgodnie z określonym wymaganym poziomem komfortu cieplnego w pomieszczeniu;

11) „z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu” oznacza, że produkt jest wyposażony w elektroniczne urządzenie, wbudowane albo zewnętrzne, które umożliwia produktowi automatyczną zmianę mocy cieplnej w określonym przedziale czasowym zgodnie z określonym wymaganym poziomem komfortu cieplnego w pomieszczeniu;

12) „z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem dobowym” oznacza, że produkt jest wyposażony w elektroniczne urządzenie, wbudowane albo zewnętrzne, które umożliwia produktowi automatyczną zmianę mocy cieplnej w określonym przedziale czasowym zgodnie z określonym wymaganym poziomem komfortu cieplnego w pomieszczeniu i umożliwia zaprogramowanie czasu i poziomu temperatury w cyklu 24-godzinnym;

13) „z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem tygodniowym” oznacza, że produkt jest wyposażony w elektroniczne urządzenie, wbudowane albo zewnętrzne, które umożliwia produktowi automatyczną zmianę mocy cieplnej w określonym przedziale czasowym zgodnie z określonym wymaganym poziomem komfortu cieplnego w pomieszczeniu i umożliwia zaprogramowanie czasu i poziomów temperatury na cały tydzień. Musi istnieć możliwość zaprogramowania różnych temperatur na poszczególne dni w okresie 7-dniowym;

14) „regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności” oznacza, że produkt jest wyposażony w elektroniczne urządzenie, wbudowane lub zewnętrzne, które automatycznie obniża wartość zadanej temperatury w pomieszczeniu, kiedy nie wykrywa w nim obecności osoby;

15) „regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna” oznacza, że produkt jest wyposażony w elektroniczne urządzenie, wbudowane lub zewnętrzne, które obniża moc cieplną w przypadku otwarcia okna lub drzwi. W przypadku stosowania czujnika wykrywającego otwarcie okna lub drzwi urządzenie takie może być zainstalowane wraz z produktem, zewnętrzne wobec produktu, wbudowane w strukturę budynku lub może występować w postaci kombinacji tych opcji;

16) „z opcją regulacji na odległość” oznacza funkcję, która umożliwia zdalną interakcję z regulatorem produktu spoza budynku, w którym produkt jest zainstalowany;

17) „tryb czuwania” oznacza stan, gdy produkt jest podłączony do sieci zasilania elektrycznego, musi pobierać energię z sieci zasilania elektrycznego, aby działać zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonuje przez dowolnie długi czas jedynie następujące funkcje: funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia tylko ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia, lub wyświetlaniem informacji lub statusu;

18) „identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model miejscowego ogrzewacza pomieszczeń od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy lub dystrybutora;

19) „inne paliwo kopalne” oznacza paliwo kopalne inne niż antracyt i węgiel chudy, koks metalurgiczny, półkoks, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf lub brykiety z mieszanego paliwa kopalnego;

20) „inna biomasa drzewna” oznacza biomasę drzewną inną niż kłody o wilgotności nieprzekraczającej 25 %, paliwo brykietowane o wilgotności poniżej 14 % lub drewno prasowane o wilgotności poniżej 12 %;

21) „wilgotność” oznacza masę wody w paliwie w stosunku do całkowitej masy paliwa wykorzystywanego w miejscowym ogrzewaczu pomieszczeń.
ZAŁĄCZNIK II

Klasy efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej miejscowego ogrzewacza pomieszczeń ustala się na podstawie jego współczynnika efektywności energetycznej określonego w tabeli 1.Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)

A++

EEI ≥ 130

A+

107 ≤ EEI < 130

A

88 ≤ EEI < 107

B

82 ≤ EEI < 88

C

77 ≤ EEI < 82

D

72 ≤ EEI < 77

E

62 ≤ EEI < 72

F

42 ≤ EEI < 62

G

EEI < 42

Współczynnik efektywności energetycznej miejscowego ogrzewacza pomieszczeń oblicza się zgodnie z załącznikiem VIII.
ZAŁĄCZNIK III

Etykieta

1. Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń

image

a) Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I. nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II. identyfikator modelu dostawcy;

III. klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z pkt 1 załącznika II; wierzchołek strzałki zawierającej literę określającą klasę efektywności energetycznej miejscowego ogrzewacza pomieszczeń musi być umieszczony na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV. symbol bezpośredniej mocy cieplnej;

V. wartość bezpośredniej mocy cieplnej w kW, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

VI. w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z przenoszeniem ciepła do cieczy, symbol pośredniej mocy cieplnej;

VII. w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z przenoszeniem ciepła do cieczy wartość pośredniej mocy cieplnej w kW, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

b) Aspekty graficzne etykiety dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń muszą być zgodne z pkt 2 niniejszego załącznika.

2. Wzór etykiety dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń musi być zgodny z poniższym rysunkiem:

image

przy czym:

a) Etykieta ma co najmniej 105 mm szerokości i 200 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostawać proporcjonalna do wymiarów podanych powyżej.

b) Tło etykiety jest białe.

c) Kolory w skali CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – są podane zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego.

d) Etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

image   Linia obramowania etykiety UE: 4 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm.

image   Logo UE: Kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

image   Etykieta efektywności energetycznej: Kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + etykieta efektywności energetycznej: szerokość: 86 mm, wysokość: 17 mm.

image   Pasek pod logo: 1 pkt, kolor: 100 % cyjanu, długość: 86 mm.

image   Skala klas efektywności energetycznej

  Strzałka: wysokość: 6 mm, przerwa: 1,3 mm, kolory:

 

najwyższa klasa: X-00-X-00,

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

siódma klasa: 00-X–X-00,

ósma klasa: 00-X–X-00,

ostatnia klasa: 00-X–X-00,

  Tekst: Czcionka Calibri pogrubiona 14 pkt, wielkie litery, kolor biały, symbole „+”: indeks górny, wyrównane w jednym wierszu;

image   Klasa efektywności energetycznej:

  Strzałka: szerokość: 22 mm, wysokość: 12 mm, 100 % czarnego,

  Tekst: Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, wielkie litery, kolor biały, symbole „+”: indeks górny, wyrównane w jednym wierszu.

image   Funkcja ogrzewania bezpośredniego:

  Piktogram zgodny z rysunkiem,

  Obramowanie: 2 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm.

image   W stosownych przypadkach, funkcja ogrzewania pośredniego:

  Piktogram zgodny z rysunkiem,

  Obramowanie: 2 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm.

image   Nominalna bezpośrednia moc cieplna:

  Obramowanie: 2 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm,

  Wartość „XY,Z”: czcionka Calibri pogrubiona 34 pkt, 100 % czarnego,

  Tekst „kW”: czcionka Calibri zwykła 18 pkt, 100 % czarnego.

image   O ile dotyczy, nominalna bezpośrednia moc cieplna:

  Obramowanie: 2 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm,

  Wartość „XY,Z”: czcionka Calibri pogrubiona 34 pkt, 100 % czarnego,

  Tekst „kW”: czcionka Calibri zwykła 18 pkt, 100 % czarnego.

image   Energia:

  Tekst: czcionka Calibri zwykła 8 pkt, 100 % czarnego.

image   Rok wprowadzenia etykiety i numer rozporządzenia:

  Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 10 pkt

image   Nazwa dostawcy lub znak towarowy.

image   Identyfikator modelu dostawcy:

 Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu muszą mieścić się na powierzchni 86 × 12 mm.
ZAŁĄCZNIK IV

Karta produktu

1. Informacje w karcie produktu miejscowego ogrzewacza pomieszczeń muszą być podawane w poniższej kolejności oraz zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub w innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a) nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b) identyfikator modelu dostawcy;

c) klasa efektywności energetycznej modelu ustalona zgodnie z pkt 1 załącznika II;

d) bezpośrednia moc cieplna produktu w kW, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

e) pośrednia moc cieplna produktu w kW, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

f) współczynnik efektywności energetycznej w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczony zgodnie z załącznikiem VIII;

g) sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz, w stosownym przypadku, przy minimalnym obciążeniu, zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku i obliczona zgodnie z załącznikiem VIII;

h) wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie muszą być stosowane podczas montażu, instalacji lub konserwacji miejscowego ogrzewacza pomieszczeń.

2. Jedna karta może dotyczyć kilku modeli miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, pochodzących od tego samego dostawcy.

3. Informacje zawarte w karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej. W takim przypadku muszą również zostać podane informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie.
ZAŁĄCZNIK V

Dokumentacja techniczna

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) i art. 3 ust. 2 lit. e), musi zawierać:

a) nazwę i adres dostawcy;

b) identyfikator modelu;

c) w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d) jeżeli paliwem zalecanym jest inna biomasa drzewna, biomasa niedrzewna, inne paliwo kopalne lub inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego, o których mowa w tabeli 2, opis paliwa wystarczający do jego jednoznacznego określenia oraz normę techniczną lub specyfikację paliwa, w tym zmierzoną wilgotność i zawartość popiołu, a w przypadku innego paliwa kopalnego także zmierzoną zawartość substancji lotnych paliwa;

e) w stosownych przypadkach, inne zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

f) identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

g) informacje zawarte w tabeli 2 (w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe) i w tabeli 3 (w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa gazowe/ciekłe), mierzone i obliczane zgodnie z załącznikiem VIII;

h) sprawozdania z badań przeprowadzonych przez dostawców lub w ich imieniu, w tym nazwę i adres organu, który przeprowadził badania;

i) wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie muszą być stosowane podczas montażu, instalacji lub konserwacji miejscowego ogrzewacza pomieszczeń;

j) w stosownych przypadkach, wykaz równoważnych modeli.

Informacje te można łączyć z dokumentacją techniczną przedstawioną zgodnie ze środkami ustanowionymi na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ( 2 ).Tabela 2

Parametry techniczne w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe

Identyfikator(-y) modelu:

Funkcja ogrzewania pośredniego:[tak/nie]

Bezpośrednia moc cieplna: …(kW)

Pośrednia moc cieplna: …(kW)

Paliwo

Paliwo zalecane (tylko jedno):

Inne odpowiednie paliwo(-a):

Kłody drzewne o wilgotności ≤ 25 %

[tak/nie]

[tak/nie]

Drewno prasowane o wilgotności < 12 %

[tak/nie]

[tak/nie]

Inna biomasa drzewna

[tak/nie]

[tak/nie]

Biomasa niedrzewna

[tak/nie]

[tak/nie]

Antracyt i węgiel chudy

[tak/nie]

[tak/nie]

Koks metalurgiczny

[tak/nie]

[tak/nie]

Półkoks

[tak/nie]

[tak/nie]

Węgiel kamienny

[tak/nie]

[tak/nie]

Brykiety z węgla brunatnego

[tak/nie]

[tak/nie]

Brykiety z torfu

[tak/nie]

[tak/nie]

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego

[tak/nie]

[tak/nie]

Inne paliwo kopalne

[tak/nie]

[tak/nie]

Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego

[tak/nie]

[tak/nie]

Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego

[tak/nie]

[tak/nie]

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu paliwa zalecanego:

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η s [%]:

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)

Parametr

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

Moc cieplna

 

Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie roboczym)

Nominalna moc cieplna

Pnom

x,x

kW

 

Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej

ηth,nom

x,x

%

Minimalna moc cieplna (orientacyjna)

Pmin

[x,x/nd.]

kW

 

Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjna)

η th,min

[x,x/nd.]

%

 

 

 

 

 

 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

 

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu

(należy wybrać jedną opcję)

Przy nominalnej mocy cieplnej

elmax

x,xxx

kW

 

jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

[tak/nie]

 

Przy minimalnej mocy cieplnej

elmin

x,xxx

kW

 

co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

[tak/nie]

 

W trybie czuwania

elSB

x,xxx

kW

 

z mechaniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu

[tak/nie]

 

 

 

z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu

[tak/nie]

 

 

 

z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem dobowym

[tak/nie]

 

 

 

z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem tygodniowym

[tak/nie]

 

 

 

Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)

 

 

regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności

[tak/nie]

 

 

 

regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna

[tak/nie]

 

 

 

z opcją regulacji na odległość

[tak/nie]

 

Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego

 

 

 

 

Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego (o ile dotyczy)

Ppilot

[x,xxx/nd.]

kW

 

 

Dane teleadresowe

Nazwa i adres dostawcyTabela 3

Parametry techniczne w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa gazowe/ciekłe

Identyfikator(-y) modelu:

Funkcja ogrzewania pośredniego:[tak/nie]

Bezpośrednia moc cieplna: …(kW)

Pośrednia moc cieplna: …(kW)

Paliwo

 

 

 

Należy wybrać rodzaj paliwa

[gazowe/ciekłe]

[należy określić]

 

 

 

 

Parametr

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

Moc cieplna

 

Sprawność użytkowa (NCV)

Nominalna moc cieplna

Pnom

x,x

kW

 

Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej

ηth,nom

x,x

%

Minimalna moc cieplna (orientacyjna)

Pmin

[x,x/nd.]

kW

 

Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjna)

η th,min

[x,x/nd.]

%

 

 

 

 

 

 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

 

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu

(należy wybrać jedną opcję)

Przy nominalnej mocy cieplnej

elmax

x,xxx

kW

 

jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

[tak/nie]

 

Przy minimalnej mocy cieplnej

elmin

x,xxx

kW

 

co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

[tak/nie]

 

W trybie czuwania

elSB

x,xxx

kW

 

z mechaniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu

[tak/nie]

 

 

 

z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu

[tak/nie]

 

 

 

z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem dobowym

[tak/nie]

 

 

 

z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem tygodniowym

[tak/nie]

 

 

 

Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)

 

 

regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności

[tak/nie]

 

 

 

regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna

[tak/nie]

 

Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego

 

z opcją regulacji na odległość

[tak/nie]

 

Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego (o ile dotyczy)

Ppilot

[x,xxx/nd.]

kW

 

 

Dane teleadresowe

Nazwa i adres dostawcy
ZAŁĄCZNIK VI

Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy nie mogą zobaczyć oferowanego produktu, z wyjątkiem internetu

1. Informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a) klasa efektywności energetycznej modelu ustalona zgodnie z pkt 1 załącznika II;

b) bezpośrednia moc cieplna produktu w kW, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

c) pośrednia moc cieplna produktu w kW, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

2. Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawiania informacji określonych w pkt 1 muszą być czytelne.
ZAŁĄCZNIK VII

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

1. Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a) „mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b) „wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c) „ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d) „tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

2. Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) lub art. 3 ust. 2 lit. b) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby informacje były dobrze widoczne i czytelne oraz proporcjonalne do wielkości określonej w pkt 2 załącznika III. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

3. Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a) jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b) zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu oraz

c) ma jedną z poniższych form:

image

4. W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a) obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, jest pokazywany na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu;

b) obraz jest powiązany z etykietą;

c) etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d) etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e) do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f) etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g) tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

5. Stosowną kartę produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) lub art. 3 ust. 2 lit. d) pokazuje się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie „Karta produktu”. Jeżeli zastosowany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.
ZAŁĄCZNIK VIII

Pomiary i obliczenia

1. Pomiarów do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się z zastosowaniem zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowsze metody. Muszą one spełniać warunki określone w pkt 2–4.

2. Warunki ogólne pomiarów i obliczeń

a) Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń bada się z użyciem paliwa zalecanego w celu ustalenia współczynnika efektywności energetycznej oraz bezpośredniej i pośredniej mocy cieplnej.

b) Deklarowane wartości bezpośredniej i pośredniej mocy cieplnej oraz współczynnik efektywności energetycznej zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

3. Warunki ogólne dotyczące współczynnika efektywności energetycznej i zużycia energii przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń:

a) W stosownych przypadkach dokonuje się pomiarów wartości sprawności użytkowej ηth,nom , ηth,min oraz wartości bezpośredniej i pośredniej mocy cieplnej dla Pnom , Pmin .

b) Współczynnik efektywności energetycznej ((EEI) oblicza się jako sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym (ηS,on ), skorygowaną w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń wykorzystujących biomasę jako paliwo zalecane o współczynnik uwzględniający odnawialny charakter paliwa zalecanego oraz skorygowaną o czynniki uwzględniające regulację temperatury, zużycie energii na potrzeby własne i zużycie energii przez stały płomień pilotujący. Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wyraża się jako liczbę odpowiadającą jego liczbie wyrażonej w procentach.

4. Warunki szczególne dotyczące sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

a) Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń definiuje się jako:

image

gdzie

  ηS,on oznacza sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, wyrażaną w procentach i obliczaną zgodnie z pkt 4 lit. b),

  BLF oznacza współczynnik dla biomasy na potrzeby etykietowania efektywności energetycznej, który wynosi 1,45 dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na biomasę i 1 dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa kopalne,

  F(2) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zwiększenie współczynnika efektywności energetycznej ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości wykluczają się wzajemnie i nie mogą być do siebie dodawane,

  F(3) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zwiększenie współczynnika efektywności energetycznej ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości mogą być do siebie dodawane,

  F(4) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zmniejszenie współczynnika efektywności energetycznej ze względu na zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne,

  F(5) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zmniejszenie współczynnika efektywności energetycznej ze względu na zużycie energii elektrycznej przez stały płomień pilotujący.

b) Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym oblicza się w następujący sposób:

ηS,on= ηth,nom

gdzie

  ηth,nom oznacza sprawność użytkową przy nominalnej mocy cieplnej, na podstawie NCV.

c) Współczynnik korekcji (F2) odpowiadający zwiększeniu współczynnika efektywności energetycznej ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości wykluczają się wzajemnie lub nie mogą być do siebie dodawane, oblicza się w następujący sposób:

W przypadku wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń współczynnik korekcji (F2) jest równy jednemu ze współczynników podanych w tabeli 4, w zależności od tego, w jaki rodzaj regulacji wyposażony jest produkt. Można wybrać tylko jedną wartość.Tabela 4

Współczynnik korekcji F(2)

Jeżeli produkt ma (może wystąpić tylko jedna opcja):

F(2)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo

jednostopniową moc cieplną, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

0,0 %

co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury

1,0 %

z mechaniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu

2,0 %

z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu

4,0 %

z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem dobowym

6,0 %

z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem tygodniowym

7,0 %

Od dnia 1 stycznia 2022 r.F(2) jest zerowy dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, których emisje – w przypadku gdy regulacja temperatury jest ustawiona na minimalną moc cieplną – są wyższe, niż określone w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 ( 3 ). Moc cieplna przy tym ustawieniu nie może być wyższa niż 50 % nominalnej mocy cieplnej. Od dnia 1 stycznia 2022 r., jeżeli F(2) nie jest zerowy, w dokumentacji technicznej muszą być zawarte stosowne informacje na temat emisji przy minimalnej mocy cieplnej.

d) Współczynnik korekcji F(3) uwzględniający zwiększenie współczynnika efektywności energetycznej ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości mogą być do siebie dodawane, oblicza się w następujący sposób:

W przypadku wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń współczynnik korekcji F(3) jest sumą wartości podanych w tabeli 5, w zależności od tego, w jaki rodzaj regulacji wyposażony jest produkt.Tabela 5

Współczynnik korekcji F(3)

Jeżeli produkt ma (może wystąpić kilka opcji):

F(3)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo

regulację temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności

1,0 %

regulację temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna

1,0 %

opcję regulacji na odległość

1,0 %

Od dnia 1 stycznia 2022 r.F(3) jest zerowy dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, których emisje – w przypadku gdy regulacja temperatury jest ustawiona na minimalną moc cieplną – są wyższe, niż określone w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/1185. Moc cieplna przy tym ustawieniu nie może być wyższa niż 50 % nominalnej mocy cieplnej. Od dnia 1 stycznia 2022 r., jeżeli F(3) nie jest zerowy, w dokumentacji technicznej muszą być zawarte stosowne informacje na temat emisji przy minimalnej mocy cieplnej.

e) Współczynnik korekcji zużycia energii na potrzeby własne F(4) oblicza się w następujący sposób:

Ten współczynnik korekcji uwzględnia zużycie energii na potrzeby własne podczas działania w trybie włączenia i w trybie czuwania.

W przypadku wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń współczynnik korekcji związany z zużyciem energii na potrzeby własne oblicza się w następujący sposób:

image

gdzie

  elmax oznacza, wyrażane w kW, zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej,

  elmin oznacza, wyrażane w kW, zużycie energii elektrycznej przy minimalnej mocy cieplnej. Jeżeli produkt nie zawiera opcji minimalnej mocy cieplnej, stosuje się wartość dla zużycia energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej,

  elsb oznacza, wyrażane w kW, zużycie energii elektrycznej przez produkt w trybie czuwania,

  Pnom oznacza nominalną moc cieplną produktu wyrażaną w kW.

f) Współczynnik korekcji (F5) związany z zużyciem energii na potrzeby stałego płomienia pilotującego oblicza się w następujący sposób:

Współczynnik korekcji uwzględnia zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego.

W przypadku wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń współczynnik korekcji oblicza się w następujący sposób:

image

gdzie

  Ppilot oznacza zużycie energii przez płomień pilotujący wyrażane w kW,

  Pnom oznacza nominalną moc cieplną produktu wyrażaną w kW.

▼M1
ZAŁĄCZNIK IX

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez dostawcę jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej. Wartości i klasy na etykiecie lub w karcie produktu nie mogą być korzystniejsze dla dostawcy niż wartości podane w dokumentacji technicznej.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu delegowanym, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1. Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2. Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a) wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z art. 5 lit. b) dyrektywy 2010/30/UE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla dostawcy niż odpowiadające im wartości podane w wynikach testów zgodnie z ppkt (iii) wspomnianego artykułu; oraz

b) wartości podane na etykiecie i w karcie produktu nie są bardziej korzystne dla dostawcy niż wartości deklarowane, a podana klasa efektywności energetycznej nie jest bardziej korzystna dla dostawcy niż klasa ustalona za pomocą wartości deklarowanych; oraz

c) gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, wartości ustalone (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 6. Urządzenie bada się przy zastosowaniu paliwa o parametrach w tym samym zakresie, co paliwo stosowane przez dostawcę do pomiarów opisanych w załączniku VIII.

3. W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej dostawcy nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia delegowanego.

4. W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej dostawcy.

5. Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna wartości ustalonych pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 6.

6. W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej dostawcy nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia delegowanego.

7. Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku VIII.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 6 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.Tabela 6

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametr

Dopuszczalne odchylenie na potrzeby weryfikacji

Współczynnik efektywności energetycznej

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 8 %.( 1 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

( 2 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).

( 3 ) Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

Top