EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D0778-20180514

Consolidated text: Decyzja Rady (WPZiB) 2015/778 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego ( operacja EU NAVFOR MED SOPHIA )

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/778/2018-05-14

02015D0778 — PL — 14.05.2018 — 005.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/778

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego ( ►M1  operacja EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ )

(Dz.U. L 122 z 19.5.2015, s. 31)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/1926 z dnia 26 października 2015 r.

  L 281

13

27.10.2015

►M2

DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/993 z dnia 20 czerwca 2016 r.

  L 162

18

21.6.2016

►M3

DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/2314 z dnia 19 grudnia 2016 r.

  L 345

62

20.12.2016

►M4

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/1385 z dnia 25 lipca 2017 r.

  L 194

61

26.7.2017

►M5

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/717 z dnia 14 maja 2018 r.

  L 120

10

16.5.2018


sprostowana przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 019, 25.1.2017, s.  96 (2016/2314)
▼B

DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/778

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego ( ►M1  operacja EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ )Artykuł 1

Misja

▼M2

1.  Unia prowadzi wojskową operację zarządzania kryzysowego służącą zakłóceniu modelu działalności sieci przemytu ludzi i handlu ludźmi w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (zwaną dalej „operacją EUNAVFOR MED SOPHIA”) poprzez podejmowanie systematycznych działań służących rozpoznawaniu, przejmowaniu i unieszkodliwianiu statków i zasobów wykorzystywanych przez przemytników i handlarzy, lub gdy podejrzewa się takie ich wykorzystywanie, zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami prawa międzynarodowego, w tym UNCLOS i wszelkimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. W tym celu operacja EUNAVFOR MED SOPHIA zapewnia również szkolenia libijskiej straży przybrzeżnej i marynarce wojennej. Ponadto operacja przyczynia się do zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią na swoim uzgodnionym obszarze działań zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1970 (2011) oraz późniejszymi rezolucjami w sprawie embarga na dostawy broni do Libii, w tym rezolucją RB ONZ nr 2292 (2016).

▼B

2.  Obszar działań zostanie ustalony, przed rozpoczęciem funkcjonowania ►M1  operacji EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ , w odpowiednich dokumentach związanych z planowaniem, które ma zatwierdzić Rada.

Artykuł 2

Mandat

1.   ►M1  Operacja EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ działa zgodnie z celami politycznymi, strategicznymi i polityczno-wojskowymi określonymi w koncepcji zarządzania kryzysowego zatwierdzonej przez Radę w dniu 18 maja 2015 r.

2.   ►M2  Jeśli chodzi o jej podstawowe zadania odnoszące się do przemytu ludzi i handlu ludźmi, operacja EUNAVFOR MED SOPHIA będzie prowadzona w kolejnych fazach oraz zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego. ◄ ►M1  Operacja EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ :

a) w pierwszej fazie: wspiera wykrywanie i monitorowanie sieci migracyjnych przez zbieranie informacji i patrolowanie na pełnym morzu, zgodnie z prawem międzynarodowym;

b) w drugiej fazie:

i) dokonuje na pełnym morzu wejścia na pokład, przeszukania, zajęcia i zawrócenia statków używanych do przemytu ludzi lub handlu ludźmi, lub gdy podejrzewa się takie ich użycie, na warunkach przewidzianych w mającym zastosowanie prawie międzynarodowym, w tym UNCLOS i Protokole przeciwko przemytowi migrantów;

ii) zgodnie z mającymi zastosowanie rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ lub za zgodą danego państwa nadbrzeżnego, dokonuje – na pełnym morzu lub na morzu terytorialnym i na wodach wewnętrznych danego państwa – wejścia na pokład, przeszukania, zajęcia i zawrócenia statków, co do których zachodzi podejrzenie, że są wykorzystywane do przemytu ludzi lub handlu ludźmi, na warunkach przewidzianych w takiej rezolucji lub zgodzie;

c) w trzeciej fazie: zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ lub za zgodą danego państwa nadbrzeżnego, podejmuje wobec statku i powiązanych zasobów, co do których zachodzi podejrzenie, że są wykorzystywane do przemytu ludzi lub handlu ludźmi, wszelkie konieczne działania w tym ich unieszkodliwienie lub uczynienie ich nieoperacyjnymi, na terytorium danego państwa, na warunkach przewidzianych w takiej rezolucji lub zgodzie.

3.  Rada ocenia, czy spełnione zostały warunki wyjścia poza pierwszą fazę, uwzględniając mające zastosowanie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ i zgodę zainteresowanych państw nadbrzeżnych.

▼M3

4.  Operacja EUNAVFOR MED SOPHIA może gromadzić i przechowywać, zgodnie z mającym zastosowanie prawem, dane osobowe osób zabranych na pokład statków uczestniczących w operacji EUNAVFOR MED SOPHIA dotyczące cech, które pomogą w identyfikacji takich osób, w tym ich odciski palców, a także następujące dane (z wyłączeniem innych danych osobowych): nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona i ewentualne pseudonimy lub nazwiska przybrane, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, miejsce pobytu, zawód oraz miejsce prowadzenia działalności, dane dotyczące prawa jazdy, dokumentów identyfikacyjnych i paszportu. ►M4  Operacja EUNAVFOR MED SOPHIA może przekazywać takie dane oraz dane dotyczące statków i wyposażenia wykorzystywanych przez takie osoby oraz odpowiednie informacje uzyskane podczas przeprowadzenia tego podstawowego zadania właściwym organom ścigania państw członkowskich lub odpowiednim organom Unii. ◄

▼M2

Artykuł 2a

Budowanie potencjału oraz szkolenie libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej

1.  Jako zadanie wspierające, operacja EUNAVFOR MED SOPHIA pomaga w tworzeniu zdolności oraz szkoleniu libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej w zadaniach związanych z egzekwowaniem prawa na morzu, w szczególności aby zapobiec przemytowi ludzi i handlowi ludźmi.

2.  Gdy KPiB uzna, że zakończono niezbędne przygotowania, w szczególności jeśli chodzi o tworzenie sił i procedury weryfikacji stażystów, zadanie wspierające, o którym mowa w ust. 1, będzie wykonywane na pełnym morzu w uzgodnionym obszarze działań operacji EUNAVFOR MED SOPHIA określonym w odpowiednich dokumentach dotyczących planowania.

3.  Zadanie wspierające, o którym mowa w ust. 1, może również być wykonywane na terytorium – w tym na wodach terytorialnych – Libii lub przyjmującego państwa trzeciego sąsiadującego z Libią, w przypadku gdy KPiB tak postanowi po wydaniu oceny przez Radę na podstawie zaproszenia przez Libię lub odnośnego państwa przyjmującego oraz zgodnie z prawem międzynarodowym.

4.  Mając na uwadze wyjątkowe wymogi operacyjne, część wspierającego, o którym mowa w ust. 1, można przeprowadzić, na zaproszenie, w jednym z państw członkowskich, w tym w odpowiednich ośrodkach szkoleniowych.

▼M4

4a.  Do celów zadania wspierającego, o którym mowa w ust. 1, ustanawia się mechanizm monitorujący w ścisłej współpracy z innymi odpowiednimi zainteresowanymi.

▼M3

►C1  5.  W zakresie wymaganym przez zadanie wspierające, o którym mowa w ust. 1, operacja EUNAVFOR MED SOPHIA może gromadzić, przechowywać i wymieniać z właściwymi organami państw członkowskich, odpowiednimi organami Unii, UNSMIL, Interpolem, Międzynarodowym Trybunałem Karnym i Stanami Zjednoczonymi Ameryki ◄ informacje, w tym dane osobowe, zgromadzone do celów procedur weryfikacji ewentualnych stażystów, o ile udzielili oni swojej zgody na piśmie. Ponadto operacja EUNAVFOR MED SOPHIA może gromadzić i przechowywać niezbędne informacje medyczne i dane biometryczne stażystów, pod warunkiem że wyrazili oni swoją zgodę na piśmie.

▼M2

Artykuł 2b

Przyczynianie się do wymiany informacji oraz do wdrażania embarga ONZ na broń na morzu pełnym u wybrzeży Libii

▼M3

►C1  1.  W zakresie wymaganym przez zadanie wspierające, polegające na wdrażaniu embarga ONZ na broń na pełnym morzu u wybrzeży Libii, operacja EUNAVFOR MED SOPHIA gromadzi i przekazuje informacje ◄ odnośnym partnerom i agencjom za pośrednictwem mechanizmów określonych w dokumentach dotyczących planowania, aby przyczynić się do kompleksowej orientacji sytuacyjnej na morzu w uzgodnionym obszarze działań określonym w odpowiednich dokumentach dotyczących planowania. W przypadku gdy takie informacje są oznaczone klauzulą o poziomie nie wyższym niż „SECRET UE/EU SECRET”, można je przekazywać odnośnym partnerom i agencjom zgodnie z decyzją Rady 2013/488/UE ( 1 ) oraz na podstawie uzgodnień zawartych na poziomie operacyjnym zgodnie z art. 12 ust. 9 niniejszej decyzji, z pełnym poszanowaniem zasad wzajemności i pluralizmu. Otrzymane informacje niejawne wykorzystywane są przez operację EUNAVFOR MED SOPHIA bez rozróżnienia pomiędzy członkami swojego personelu i wyłącznie na podstawie wymogów operacyjnych.

▼M2

2.  Gdy KPiB uzna, że spełnione są odnośne warunki, operacja EUNAVFOR MED SOPHIA rozpocznie, na określonym w odpowiednich dokumentach dotyczących planowania uzgodnionym obszarze działań na morzu pełnym u wybrzeży Libii, inspekcje statków płynących do Libii lub z tego kraju, w przypadku gdy zaistnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, że statki te przewożą broń lub materiały pokrewne do Libii lub z tego kraju, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem embarga na broń nałożonego na Libię, oraz podejmuje stosowne działania w celu przejęcia i unieszkodliwienia takich towarów, w tym z myślą o przekierowaniu takich statków i ich załóg do odpowiedniego portu, aby ułatwić dokonanie takiego unieszkodliwienia, za zgodą państwa portu, zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym rezolucją RB ONZ nr 2292 (2016).

▼M3

3.  Zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym rezolucją RB ONZ nr 2292 (2016), operacja EUNAVFOR MED SOPHIA może, w trakcie inspekcji prowadzonych zgodnie z ust. 2, gromadzić i przechowywać dowody bezpośrednio związane z przewożeniem towarów zabronionych zgodnie z embargiem na dostawy broni do Libii. Może przekazywać takie dowody właściwym organom ścigania państw członkowskich lub odpowiednim organom Unii, zgodnie z mającym zastosowanie prawem.

▼M4

4.  Ponadto, w obszarze działań oraz w ramach jej możliwości operacja EUNAVFOR MED SOPHIA prowadzi działania obserwacyjne i gromadzi informacje na temat nielegalnego handlu, w tym informacje na temat ropy naftowej i innego nielegalnego exportu, które są sprzeczne z RB ONZ 2146 (2014) oraz RB ONZ 2362 (2017), tym samym przyczyniając się orientacji sytuacyjnej oraz bezpieczeństwa morskiego Morza Śródziemnego. W obszarze działań w ramach środków i zdolności operacji EUNAVFOR MED SOPHIA. Informacje zgromadzone w tym kontekście mogą być udostępniane prawowitym władzom Libii oraz właściwym organom ścigania państw członkowskich lub odpowiednim organom Unii.

▼B

Artykuł 3

Mianowanie dowódcy operacji UE

Wiceadmirał Enrico Credendino zostaje niniejszym mianowany dowódcą operacji UE ►M1  EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ .

Artykuł 4

Wyznaczenie dowództwa operacji UE

Dowództwo operacji ►M1  EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ znajduje się w Rzymie we Włoszech.

Artykuł 5

Planowanie i rozpoczęcie operacji

Decyzję o rozpoczęciu operacji ►M1  EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ przyjmuje Rada na zalecenie dowódcy operacji ►M1  EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ po zatwierdzeniu planu operacji i zasad zaangażowania niezbędnych do wykonania mandatu.

Artykuł 6

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne

1.  W ramach odpowiedzialności Rady i WP, KPiB sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad ►M1  operacją EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ . Rada upoważnia niniejszym KPiB do podejmowania stosownych decyzji, zgodnie z art. 38 TUE. Upoważnienie to obejmuje uprawnienia niezbędne do zmiany dokumentów związanych z planowaniem, w tym planu operacji, struktury dowodzenia i zasad zaangażowania. Obejmuje ono również uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie mianowania dowódcy operacji UE i dowódcy sił UE. Rada zachowuje uprawnienia do podejmowania decyzji co do celów i zakończenia operacji wojskowej UE. Zgodnie z art. 2 ust. 3 niniejszej decyzji KPiB jest upoważniony do podjęcia decyzji o przechodzeniu do kolejnych faz operacji.

2.  KPiB przedstawia Radzie sprawozdania w regularnych odstępach czasu.

3.  Przewodniczący Komitetu Wojskowego UE (EUMC) przedstawia KPiB regularne sprawozdania dotyczące przebiegu ►M1  operacji EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ . KPiB może w zależności od sytuacji zapraszać na swoje posiedzenia dowódcę operacji UE lub dowódcę sił UE.

Artykuł 7

Kierownictwo wojskowe

1.  EUMC monitoruje właściwe przeprowadzanie ►M1  operacji EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ , za której przebieg odpowiedzialny jest dowódca operacji UE.

2.  Dowódca operacji UE regularnie przekazuje EUMC sprawozdania. EUMC może w stosownych przypadkach zapraszać dowódcę operacji UE lub dowódcę sił UE na swoje posiedzenia.

3.  Przewodniczący EUMC pełni rolę głównego punktu kontaktowego z dowódcą operacji UE.

Artykuł 8

Spójność unijnej reakcji oraz koordynacja

1.  WP zapewnia wykonanie niniejszej decyzji i jej spójność z działaniami zewnętrznymi Unii jako całości, w tym z programami rozwojowymi Unii i unijną pomocą humanitarną.

2.  WP wspomagany przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) pełni rolę głównego punktu kontaktowego z Organizacją Narodów Zjednoczonych, władzami krajów w regionie oraz z innymi podmiotami międzynarodowymi i dwustronnymi, w tym NATO, Unią Afrykańską i Ligą Państw Arabskich.

3.   ►M1  Operacja EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ współpracuje z właściwymi organami państwa członkowskiego i ustanawia mechanizm koordynacji oraz – w stosownych przypadkach – zawiera umowy z innymi agencjami i organami Unii, w szczególności z Fronteksem, Europolem, Eurojustem, Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu i odpowiednimi misjami w dziedzinie WPBiO.

▼M5

4.  Operacja EU NAVFOR MED SOPHIA może w ramach swoich działań gościć komórkę ds. informacji o przestępczości, w której skład wchodzą pracownicy właściwych organów ścigania państw członkowskich i agencji unijnych wymienionych w ust. 3 niniejszego artykułu, w celu ułatwiania otrzymywania, gromadzenia i przekazywania informacji, w tym danych osobowych, na temat przemytu ludzi i handlu ludźmi, embarga na broń z Libii, nielegalnego handlu, o którym mowa w art. 2b ust. 4, a także przestępstw mających znaczenie dla bezpieczeństwa operacji.

Przetwarzanie danych osobowych w tym kontekście przebiega zgodnie z prawem krajowym państwa bandery statku, na którym znajduje się ta komórka, oraz – w przypadku personelu agencji unijnych – zgodnie z ramami prawnymi mającymi zastosowanie do odnośnych agencji.

▼B

Artykuł 9

Udział państw trzecich

1.  Bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię lub dla jednolitych ram instytucjonalnych oraz zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Rady Europejskiej, państwa trzecie mogą zostać zaproszone do udziału w operacji.

2.  Rada upoważnia niniejszym KPiB do zaproszenia państw trzecich, by zadeklarowały swój wkład, oraz do podjęcia, na zalecenie dowódcy operacji UE i zalecenie EUMC, stosownych decyzji w sprawie przyjęcia proponowanych wkładów.

3.  Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umów zawieranych na mocy art. 37 TUE oraz zgodnie z procedurą określoną w art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Jeżeli Unia i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego Unii, postanowienia takiej umowy mają zastosowanie w kontekście ►M1  operacji EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ .

4.  Państwa trzecie wnoszące istotny wkład wojskowy w ►M1  operację EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ mają w odniesieniu do bieżącego zarządzania operacją takie same prawa i obowiązki, jak państwa członkowskie biorące udział w operacji.

5.  Rada upoważnia niniejszym KPiB do podjęcia stosownych decyzji w sprawie ustanowienia komitetu uczestników, w przypadku gdy państwa trzecie wniosą istotne wkłady wojskowe.

Artykuł 10

Status personelu dowodzonego przez Unię

Status jednostek dowodzonych przez Unię i personelu tych jednostek jest – w stosownych przypadkach – określany zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł 11

Uzgodnienia finansowe

1.  Wspólnymi kosztami operacji wojskowej UE zarządza się zgodnie z decyzją (WPZiB) 2015/528.

▼M2

2.  W okresie od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 27 lipca 2016 r. kwota odniesienia dla wspólnych kosztów operacji EUNAVFOR MED SOPHIA wynosi 11,82 mln EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/528, wynosi 70 % w środkach na zobowiązania i 40 % w środkach na płatności.

▼M2

3.  W okresie od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia 27 lipca 2017 r. kwota odniesienia dla wspólnych kosztów operacji EUNAVFOR MED SOPHIA wynosi 6 700 000 EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/528, wynosi 0 % w środkach na zobowiązania i 0 % w środkach na płatności.

▼M4

4.  W okresie od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. kwota odniesienia dla wspólnych kosztów operacji EUNAVFOR MED SOPHIA wynosi 6 000 000 EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/528, wynosi 0 % zarówno w środkach na zobowiązania, jak i na płatności.

▼M3

Artykuł 12

Udostępnianie informacji

▼C1

1.  WP jest upoważniony do udostępniania wyznaczonym państwom trzecim, oraz Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, stosownie do przypadku i zgodnie z potrzebami operacyjnymi operacji EUNAVFOR MED SOPHIA oraz z pełnym poszanowaniem zasad wzajemności i pluralizmu, wszelkich dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady dotyczących operacji i objętych tajemnicą służbową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady ( 2 ). KPiB, pod warunkiem, że warunki te są spełnione, wyznacza w odniesieniu do każdego przypadku odnośne państwa trzecie.

2.  WP jest upoważniony do udostępniania wyznaczonym państwom trzecim oraz Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w stosownych przypadkach i zgodnie z potrzebami operacyjnymi operacji EUNAVFOR MED SOPHIA, z pełnym poszanowaniem zasad wzajemności i pluralizmu, informacji niejawnych UE sporządzonych do celów operacji, zgodnie z decyzją 2013/488/UE:

a) opatrzonych klauzulą tajności o poziomie nie wyższym niż przewidziany w mających zastosowanie umowach o bezpieczeństwie informacji zawartych między Unią a odnośnym państwem trzecim; lub

b) opatrzonych klauzulą tajności o poziomie nie wyższym niż „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” w pozostałych przypadkach.

KPiB, pod warunkiem, że warunki te są spełnione, wyznacza w odniesieniu do każdego przypadku odnośne państwa trzecie.

▼M3

3.  Otrzymane informacje niejawne wykorzystywane są przez operację EUNAVFOR MED SOPHIA bez rozróżnienia pomiędzy członkami swojego personelu i wyłącznie na podstawie wymogów operacyjnych.

4.  WP jest również upoważniony do udostępniania ONZ, stosownie do potrzeb operacyjnych operacji EUNAVFOR MED SOPHIA, informacji niejawnych UE sporządzonych do celów operacji EUNAVFOR MED SOPHIA, opatrzonych klauzulą tajności o poziomie nie wyższym niż „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, zgodnie z decyzją 2013/488/UE.

5.  WP zostaje upoważniony do przekazywania Interpolowi odnośnych informacji, w tym danych osobowych, zgodnie z potrzebami operacyjnymi operacji EUNAVFOR MED SOPHIA.

6.  Do czasu zawarcia umowy między Unią a Interpolem operacja EUNAVFOR MED SOPHIA może wymieniać takie informacje z krajowymi biurami Interpolu w państwach członkowskich, wedle uzgodnień, które mają zostać poczynione między dowódcą operacji UE a szefem odpowiedniego krajowego biura Interpolu.

7.  W przypadku szczególnej potrzeby operacyjnej WP jest upoważniony do udostępnienia prawowitym władzom Libii wszelkich informacji niejawnych UE do poziomu „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” wytworzonych do celów operacji EUNAVFOR MED SOPHIA, zgodnie z decyzją 2013/488/UE.

8.  WP zostaje upoważniony do zawarcia uzgodnień niezbędnych do wykonywania zawartych w niniejszej decyzji przepisów o wymianie informacji.

9.  WP może przekazać upoważnienia do przekazywania informacji, jak również uprawnienie do zawierania uzgodnień, o których mowa w niniejszej decyzji, urzędnikom ESDZ, dowódcy operacji UE lub dowódcy sił UE zgodnie z sekcją VII załącznika VI do decyzji 2013/488/UE.

▼B

Artykuł 13

Wejście w życie i zakończenie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

▼M4

Operacja EUNAVFOR MED SOPHIA zostaje zakończona w dniu 31 grudnia 2018 r.

▼B

Niniejsza decyzja traci moc się z dniem zakończenia działania dowództwa operacji UE zgodnie z zatwierdzonymi planami dotyczącymi zakończenia ►M1  operacji EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ , co nie narusza procedur dotyczących audytu i prezentacji sprawozdań finansowych ►M1  operacji EU NAVFOR MED SOPHIA ◄ określonych w decyzji (WPZiB) 2015/528.( 1 ) Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1).

( 2 ) Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).

Top