EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0680-20180301

Consolidated text: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/680/2018-03-01

02014R0680 — PL — 01.03.2018 — 008.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/79 z dnia 18 grudnia 2014 r.

  L 14

1

21.1.2015

►M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/227 z dnia 9 stycznia 2015 r.

  L 48

1

20.2.2015

►M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1278 z dnia 9 lipca 2015 r.

  L 205

1

31.7.2015

►M4

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/313 z dnia 1 marca 2016 r.

  L 60

5

5.3.2016

►M5

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/322 z dnia 10 lutego 2016 r.

  L 64

1

10.3.2016

►M6

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/428 z dnia 23 marca 2016 r.

  L 83

1

31.3.2016

►M7

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1702 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

  L 263

1

29.9.2016

►M8

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1443 z dnia 29 czerwca 2017 r.

  L 213

1

17.8.2017

►M9

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2114 z dnia 9 listopada 2017 r.

  L 321

1

6.12.2017


sprostowane przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 210, 7.8.2015, s.  38 (2015/1278)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 038, 13.2.2016, s.  14 (680/2014)

►C3

Sprostowanie, Dz.U. L 038, 13.2.2016, s.  24 (2015/227)

 C4

Sprostowanie, Dz.U. L 038, 13.2.2016, s.  31 (2015/1278)

►C5

Sprostowanie, Dz.U. L 095, 9.4.2016, s.  17 (2016/322)
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)ROZDZIAŁ 1

PRZEDMIOT I ZAKRES

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolite wymogi w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej wobec właściwych organów w następujących obszarach:

a) wymogi w zakresie funduszy własnych i informacje finansowe zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

b) straty z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami zgodnie z art. 101 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

c) duże ekspozycje i inne największe ekspozycje zgodnie z art. 394 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

d) wskaźnik dźwigni zgodnie z art. 430 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

e) wymogi pokrycia wypływów netto oraz wymogi dotyczące stabilnego finansowania netto zgodnie z art. 415 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

▼M1

f) obciążenie aktywów zgodnie z art. 100 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

▼M4

g) dodatkowe wskaźniki monitorowania płynności zgodnie z art. 415 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

▼BROZDZIAŁ 2

SPRAWOZDAWCZE DNI ODNIESIENIA I DNI PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH ORAZ PROGI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Artykuł 2

Sprawozdawcze dni odniesienia

1.  Instytucje przedstawiają właściwym organom bieżące informacje w następujących sprawozdawczych dniach odniesienia:

a) sprawozdawczość miesięczna: ostatniego dnia każdego miesiąca;

b) sprawozdawczość kwartalna: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia;

c) sprawozdawczość półroczna: 30 czerwca i 31 grudnia;

d) sprawozdawczość roczna: 31 grudnia.

2.  Informacje przedstawiane zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach III i IV stosowanie do instrukcji zawartych w załączniku V, które odnoszą się do określonego okresu, przedstawia się łącznie od pierwszego dnia roku obrotowego do dnia odniesienia.

3.  W przypadku gdy przepisy krajowe pozwalają instytucjom na przekazywanie informacji finansowych na podstawie ich roku obrotowego, którego koniec nie pokrywa się z końcem roku kalendarzowego, sprawozdawcze dni odniesienia można odpowiednio dostosować, tak aby informacje finansowe były przekazywane odpowiednio co trzy, sześć lub dwanaście miesięcy, począwszy od końca ich roku obrotowego.

Artykuł 3

Sprawozdawcze dni przepływów gotówkowych

1.  Instytucje przedstawiają właściwym organom informacje przed zakończeniem dnia roboczego w następujących dniach przepływów gotówkowych:

a) sprawozdawczość miesięczna — 15 dzień kalendarzowy po sprawozdawczym dniu odniesienia;

b) sprawozdawczość kwartalna — 12 maja, 11 sierpnia, 11 listopada i 11 lutego;

c) sprawozdawczość półroczna — 11 sierpnia i 11 lutego;

d) sprawozdawczość roczna — 11 lutego.

2.  Jeżeli dzień przepływów gotówkowych jest świętem państwowym w państwie członkowskim właściwego organu, któremu należy przedstawić sprawozdanie, bądź wypada w sobotę lub niedzielę, dane przekazuje się następnego dnia roboczego.

3.  W przypadku gdy instytucje przedstawiają swoje informacje finansowe według dostosowanych sprawozdawczych dni odniesienia na podstawie końca ich roku obrotowego, jak określono w art. 2 ust. 3, dni przepływów gotówkowych również można odpowiednio dostosować, tak aby zachować taki sam okres przepływów gotówkowych, jak wynika z dostosowanego sprawozdawczego dnia odniesienia.

4.  Instytucje mogą przekazywać niezweryfikowane dane. Jeżeli zweryfikowane dane różnią się od danych niezweryfikowanych, wówczas zweryfikowane dane przekazuje się bez zbędnej zwłoki. Dane niezweryfikowane są to dane, w odniesieniu do których nie została wydana opinia audytora zewnętrznego, natomiast dane zweryfikowane stanowią dane poddane weryfikacji audytora zewnętrznego, który wydał opinię.

5.  Inne korekty do przedstawionych sprawozdań również przekazuje się właściwym organom bez zbędnej zwłoki.

Artykuł 4

Progi sprawozdawczości — kryteria wejściowe i wyjściowe

1.  Instytucje rozpoczynają przekazywanie informacji zgodnie z progami, począwszy od kolejnego sprawozdawczego dnia odniesienia, w przypadku gdy przekroczyły próg w dwóch kolejnych sprawozdawczych dniach odniesienia.

2.  W przypadku dwóch pierwszych sprawozdawczych dni odniesienia, w których instytucje muszą spełnić wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, instytucje przedstawiają informacje zgodnie z progami, jeżeli przekroczą odpowiednie progi w tym samym sprawozdawczym dniu odniesienia.

3.  Instytucje mogą zaprzestać przekazywania informacji zgodnie z progami, począwszy od kolejnego sprawozdawczego dnia odniesienia, w przypadku gdy nie przekraczały odpowiednich progów w trzech kolejnych sprawozdawczych dniach odniesienia.ROZDZIAŁ 3

FORMAT I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ FUNDUSZY WŁASNYCH, WYMOGÓW W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH I INFORMACJI FINANSOWYCHSEKCJA 1

Format i częstotliwość sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych

Artykuł 5

Format i częstotliwość sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje na zasadzie indywidualnej, z wyjątkiem firm inwestycyjnych objętych zakresem art. 95 i 96 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej instytucje przedstawiają wszystkie informacje wymienione w lit. a) i b).

a) Instytucje przedstawiają następujące informacje z częstotliwością kwartalną:

1) informacje dotyczące funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych, jak określono we wzorach 1–5 przedstawionych w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 1;

2) informacje na temat ekspozycji na ryzyko kredytowe i ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta, w odniesieniu do których zastosowano metodę standardową, jak określono we wzorze 7 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.2;

3) informacje na temat ekspozycji na ryzyko kredytowe i ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta, w odniesieniu do których zastosowano metodę wewnętrznej analizy opartej na ratingach, jak określono we wzorze 8 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.3;

4) informacje na temat geograficznego rozkładu ekspozycji według państw, jak określono we wzorze 9 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.4, w przypadku gdy zagraniczne ekspozycje pierwotne we wszystkich państwach „zewnętrznych” we wszystkich kategoriach ekspozycji, jak wskazano we wzorze 4 wiersz 850 przedstawionym w załączniku I, wynoszą lub przekraczają 10 % całkowitych krajowych i zewnętrznych ekspozycji pierwotnych, jak wskazano we wzorze 4 wiersz 860 przedstawionym w załączniku I. Do tego celu ekspozycje uznaje się za krajowe w przypadku, gdy są to ekspozycje wobec kontrahentów zlokalizowanych w państwie członkowskim, w którym dana instytucja ma swoją siedzibę. Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4;

5) informacje na temat ekspozycji kapitałowych, w odniesieniu do których zastosowano metodę wewnętrznej analizy opartej na ratingach, jak określono we wzorze 10 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.5;

6) informacje na temat ryzyka rozrachunku, jak określono we wzorze 11 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.6;

7) informacje na temat ekspozycji sekurytyzacyjnych, w odniesieniu do których zastosowano metodę standardową, jak określono we wzorze 12 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.7;

8) informacje na temat ekspozycji sekurytyzacyjnych, w odniesieniu do których zastosowano metodę wewnętrznej analizy opartej na ratingach, jak określono we wzorze 13 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.8;

9) informacje na temat wymogów w zakresie funduszy własnych i strat związanych z ryzykiem operacyjnym, jak określono we wzorze 16 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.1;

10) informacje na temat wymogów w zakresie funduszy własnych dotyczących ryzyka rynkowego, jak określono we wzorach 18–24 przedstawionych w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 5.1–5.7;

11) informacje na temat wymogów w zakresie funduszy własnych dotyczących ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, jak określono we wzorze 25 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 5.8;

b) instytucje przedstawiają następujące informacje z częstotliwością półroczną:

▼M2

1) informacje na temat wszelkich ekspozycji sekurytyzacyjnych, jak określono we wzorze 14 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.9.

Instytucje są zwolnione z obowiązku przedstawiania tych szczegółowych informacji na temat sekurytyzacji, jeżeli stanowią one część grupy w tym samym państwie, w którym podlegają wymogom w zakresie funduszy własnych;

▼M9

2) informacje na temat istotnych strat wynikłych ze zdarzeń ryzyka operacyjnego w następujący sposób:

a) instytucje, które obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego zgodnie z częścią 3 tytuł III rozdział 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przedstawiają te informacje w sposób określony we wzorach 17.01 i 17.02 zawartych w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.2;

b) instytucje, które obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego zgodnie z częścią 3 tytuł III rozdział 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów, przedstawiają te informacje w sposób określony we wzorach 17.01 i 17.02 przedstawionych w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.2:

(i) stosunek indywidualnej sumy bilansowej danej instytucji do łącznej wartości indywidualnych sum bilansowych wszystkich instytucji w tym samym państwie członkowskim wynosi co najmniej 1 %, przy czym wartości sum bilansowych opierają się na danych liczbowych na koniec roku za rok wcześniejszy niż rok poprzedzający sprawozdawczy dzień odniesienia;

(ii) całkowita wartość aktywów instytucji przekracza 30 mld EUR;

(iii) całkowita wartość aktywów instytucji przekracza 5 mld EUR oraz 20 % PKB państwa członkowskiego jej siedziby;

(iv) instytucja jest jedną z trzech największych instytucji z siedzibą w danym państwie członkowskim pod względem całkowitej wartości aktywów;

(v) instytucja jest jednostką dominującą w stosunku do jednostek zależnych, które są instytucjami kredytowymi z siedzibą w co najmniej dwóch państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie, w którym instytucja dominująca uzyskała zezwolenie, oraz spełnione są oba następujące warunki:

 wartość skonsolidowanych aktywów ogółem instytucji przekracza 5 mld EUR,

 ponad 20 % skonsolidowanych aktywów ogółem instytucji, zgodnie z definicją we wzorze 1.1 w – stosownie do przypadku – załączniku III lub IV, lub skonsolidowanych całkowitych zobowiązań instytucji, zgodnie z definicją we wzorze 1.2 w – stosownie do przypadku – załączniku III lub IV, odnosi się do działalności związanej z kontrahentami zlokalizowanymi w państwie członkowskim innym niż to, w którym instytucja dominująca uzyskała zezwolenie;

c) instytucje, które obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego zgodnie z częścią 3 tytuł III rozdział 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i które nie spełniają żadnego z warunków określonych w lit. b), przedstawiają informacje określone w ppkt (i) oraz (ii) poniżej zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.2:

(i) informacje określone dla kolumny 080 we wzorze 17.01 w załączniku I dla następujących wierszy:

 liczba zdarzeń (nowe zdarzenia) (wiersz 910),

 kwota strat brutto (nowe zdarzenia) (wiersz 920),

 liczba zdarzeń objętych korektami strat (wiersz 930),

 korekty strat dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych (wiersz 940),

 maksymalna pojedyncza strata (wiersz 950),

 suma pięciu największych strat (wiersz 960),

 całkowite bezpośrednio odzyskane należności (z wyłączeniem należności odzyskanych z ubezpieczenia i innych mechanizmów transferu ryzyka) (wiersz 970),

 całkowite należności odzyskane z ubezpieczenia i innych mechanizmów transferu ryzyka (wiersz 980);

(ii) informacje określone we wzorze 17.02 w załączniku I;

d) instytucje, o których mowa w lit. c), mogą przedstawić pełny zestaw informacji określonych we wzorach 17.01 i 17.02 przedstawionych w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.2;

e) instytucje, które obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego zgodnie z częścią 3 tytuł III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i które spełniają co najmniej jeden z warunków określonych w lit. b) ppkt (ii)–(v), przedstawiają te informacje w sposób określony we wzorach 17.01 i 17.02 przedstawionych w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.2;

f) instytucje, które obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego zgodnie z częścią 3 tytuł III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i które nie spełniają żadnego z warunków określonych w lit. b) ppkt (ii)–(v), mogą przedstawić informacje określone we wzorach 17.01 i 17.02 przedstawionych w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.2;

g) stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4;

▼M9

3) informacje na temat ekspozycji względem państw w następujący sposób:

a) instytucje przedstawiają informacje określone we wzorze 33 w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 6, w przypadku gdy całkowita wartość bilansowa aktywów finansowych dla sektora kontrahenta „Sektor instytucji rządowych i samorządowych” wynosi co najmniej 1 % sumy całkowitej wartości bilansowej dla pozycji „Dłużne papiery wartościowe oraz Kredyty i zaliczki”. Do celów określenia tych wartości bilansowych instytucje stosują, stosownie do przypadku, definicje wykorzystywane we wzorach 4.1–4.4.1 w załączniku III lub wzorach 4.1–4.4.1 i 4.6–4.10 w załączniku IV;

b) instytucje, które spełniają kryterium, o którym mowa w lit. a), w przypadku gdy wartość zgłoszona dla ekspozycji krajowych z tytułu aktywów finansowych niebędących instrumentami pochodnymi zgodnie z definicją w wierszu 010, kolumna 010 we wzorze 33 w załączniku I wynosi mniej niż 90 % wartości zgłoszonej dla ekspozycji krajowych i zagranicznych dla tego samego punktu danych, przedstawiają informacje określone we wzorze 33 w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 6 zagregowane na poziomie łącznym oraz na poziomie każdego pojedynczego kraju, wobec którego instytucje posiadają ekspozycje;

c) instytucje, które spełniają kryterium, o którym mowa w lit. a), ale nie spełniają kryterium, o którym mowa w lit. b), przedstawiają informacje określone we wzorze 33 w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 6 z ekspozycjami zagregowanymi na poziomie łącznym oraz na poziomie krajowym;

d) stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4.

▼B

Artykuł 6

Format i częstotliwość sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych na zasadzie skonsolidowanej, z wyjątkiem grup składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych, objętych zakresem art. 95 i 96 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej instytucje w państwie członkowskim przedstawiają:

a) informacje określone w art. 5 z częstotliwością określoną w tym artykule, lecz na zasadzie skonsolidowanej;

b) informacje określone we wzorze 6 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 2 w odniesieniu do podmiotów objętych zakresem konsolidacji — z częstotliwością półroczną.

Artykuł 7

Format i częstotliwość sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących firmy inwestycyjne objęte zakresem art. 95 i 96 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej

1.  Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej firmy inwestycyjne objęte zakresem art. 95 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 przedstawiają informacje określone we wzorach 1–5 przedstawionych w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 1, z częstotliwością kwartalną.

2.  Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej firmy inwestycyjne objęte zakresem art. 96 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 przedstawiają informacje określone w art. 5 lit. a) i lit. b) pkt 1 z częstotliwością określoną w tym artykule.

Artykuł 8

Format i częstotliwość sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących grupy składające się wyłącznie z firm inwestycyjnych objętych zakresem art. 95 i 96 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej

1.  Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej firmy inwestycyjne, które należą do grup składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych objętych zakresem art. 95 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przedstawiają następujące informacje na zasadzie skonsolidowanej:

a) informacje na temat funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych, jak określono we wzorach 1–5 przedstawionych w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 1, z częstotliwością kwartalną;

b) informacje na temat funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do podmiotów objętych zakresem konsolidacji, jak określono we wzorze 6 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 2, z częstotliwością półroczną.

2.  Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej firmy inwestycyjne, które należą do grup składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych objętych zakresem zarówno art. 95, jak i art. 96, jak również do grup składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych objętych zakresem art. 96 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przedstawiają następujące informacje na zasadzie skonsolidowanej:

a) informacje określone w art. 5 lit. a) i lit. b) pkt 1 z częstotliwością określoną w tym artykule;

b) informacje dotyczące podmiotów objętych zakresem konsolidacji, jak określono we wzorze 6 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 2, z częstotliwością półroczną.SEKCJA 2

Format i częstotliwość sprawozdawczości dotyczącej informacji finansowych na zasadzie skonsolidowanej

Artykuł 9

Format i częstotliwość sprawozdawczości dotyczącej informacji finansowych w odniesieniu do instytucji objętych zakresem art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 i innych instytucji kredytowych stosujących rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 na zasadzie skonsolidowanej

1.  Do celów sprawozdawczości finansowej zgodnie z art. 99 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej instytucje ustanowione w państwie członkowskim przedstawiają informacje określone w załączniku III na zasadzie skonsolidowanej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku V, a informacje określone w załączniku VIII — na zasadzie skonsolidowanej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku IX.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, przedstawia się zgodnie z następującymi specyfikacjami:

a) informacje określone w załączniku III część 1 — z częstotliwością kwartalną;

b) informacje określone w załączniku III część 3 — z częstotliwością półroczną;

c) informacje określone w załączniku III część 4 — z częstotliwością roczną;

d) informacje określone we wzorze 20 przedstawionym w załączniku III część 2 — z częstotliwością kwartalną w sposób określony w art. 5 lit. a) pkt 4. Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4;

▼C2

e) informacje określone we wzorze 21 przedstawionym w załączniku III część 2, w przypadku gdy nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe objęte leasingiem operacyjnym wynoszą lub przekraczają 10 % całkowitej wartości nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych podanej we wzorze 1.1 w załączniku III część 1 — z częstotliwością kwartalną. Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4;

▼B

f) informacje określone we wzorze 22 w załączniku III część 2, w przypadku gdy wynik z tytułu opłat i prowizji wynosi lub przekracza 10 % sumy wyniku z tytułu opłat i prowizji i wyniku z tytułu odsetek, jak zgłoszono we wzorze 2 w załączniku III część 1 — z częstotliwością kwartalną. Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4;

g) informacje określone w załączniku VIII w odniesieniu do ekspozycji, których wartość wynosi lub przekracza 300 mln EUR, ale jest mniejsza niż 10 % uznanego kapitału instytucji — z częstotliwością kwartalną.

Artykuł 10

Format i częstotliwość sprawozdawczości dotyczącej informacji finansowych w odniesieniu do instytucji kredytowych stosujących rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 na zasadzie skonsolidowanej, na mocy art. 99 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

W przypadku gdy właściwy organ rozszerzył zakres wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej informacji finansowych na zasadzie skonsolidowanej na instytucje w państwie członkowskim, zgodnie z art. 99 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, instytucje te przedstawiają informacje finansowe zgodnie z art. 9.

Artykuł 11

Format i częstotliwość sprawozdawczości dotyczącej informacji finansowych w odniesieniu do instytucji stosujących krajowe standardy rachunkowości opracowane na podstawie dyrektywy 86/635/EWG na zasadzie skonsolidowanej

1.  W przypadku gdy właściwy organ rozszerzył zakres wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej informacji finansowych na zasadzie skonsolidowanej na instytucje mające siedzibę w państwie członkowskim zgodnie z art. 99 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku IV na zasadzie skonsolidowanej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku V, a informacje określone w załączniku VIII — na zasadzie skonsolidowanej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku IX.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, przedstawia się zgodnie z następującymi specyfikacjami:

a) informacje określone w załączniku IV część 1 — z częstotliwością kwartalną;

b) informacje określone w załączniku IV część 3 — z częstotliwością półroczną;

c) informacje określone w załączniku IV część 4 — z częstotliwością roczną;

d) informacje określone we wzorze 20 przedstawionym w załączniku IV część 2 — z częstotliwością kwartalną w sposób określony w art. 5 lit. a) pkt 4. Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4;

▼C2

e) informacje określone we wzorze 21 przedstawionym w załączniku IV część 2, w przypadku gdy nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe objęte leasingiem operacyjnym wynoszą lub przekraczają 10 % całkowitej wartości nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych, jak zgłoszono we wzorze 1.1 przedstawionym w załączniku IV część 1 — z częstotliwością kwartalną. Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4;

▼B

f) informacje określone we wzorze 22 przedstawionym w załączniku IV część 2, w przypadku gdy wynik z tytułu opłat i prowizji wynosi lub przekracza 10 % sumy wyniku z tytułu opłat i prowizji i wyniku z tytułu odsetek, jak zgłoszono we wzorze 2 przedstawionym w załączniku IV część 1 — z częstotliwością kwartalną. Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4;

g) informacje określone w załączniku VIII w odniesieniu do ekspozycji, których wartość wynosi lub przekracza 300 mln EUR, ale jest mniejsza niż 10 % uznanego kapitału instytucji — z częstotliwością kwartalną.ROZDZIAŁ 4

FORMAT I CZĘSTOTLIWOŚĆ SZCZEGÓŁOWYCH OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH DOTYCZĄCYCH STRAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH KREDYTÓW ZABEZPIECZONYCH NIERUCHOMOŚCIAMI ZGODNIE Z ART. 101 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013

Artykuł 12

1.  Instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku VI zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku VII na zasadzie skonsolidowanej, z częstotliwością półroczną.

2.  Instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku VI zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku VII na zasadzie indywidualnej, z częstotliwością półroczną.

3.  Oddziały znajdujące się w innym państwie członkowskim również przedstawiają właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego informacje dotyczące danego oddziału określone w załączniku VI zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku VII, z częstotliwością półroczną.ROZDZIAŁ 5

FORMAT I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ DUŻYCH EKSPOZYCJI NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ I SKONSOLIDOWANEJ

Artykuł 13

1.  Do celów sprawozdawczości dotyczącej dużych ekspozycji wobec klientów i grup powiązanych klientów zgodnie z art. 394 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku VIII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku IX, z częstotliwością kwartalną.

2.  Do celów sprawozdawczości dotyczącej dwudziestu największych ekspozycji wobec klientów i grup powiązanych klientów zgodnie z art. 394 ust. 1 ostatnie zdanie rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej instytucje, które są objęte przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przedstawiają informacje określone w załączniku VIII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku IX, z częstotliwością kwartalną.

3.  Do celów sprawozdawczości dotyczącej dziesięciu największych ekspozycji wobec instytucji, jak również dziesięciu największych ekspozycji wobec nieregulowanych podmiotów finansowych zgodnie z art. 394 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku VIII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku IX, z częstotliwością kwartalną.ROZDZIAŁ 6

FORMAT I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ WSKAŹNIKA DŹWIGNI NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ I SKONSOLIDOWANEJ

Artykuł 14

1.  Do celów sprawozdawczości dotyczącej wskaźnika dźwigni zgodnie z art. 430 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, instytucje przedstawiają informacje, o których mowa w załączniku X, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XI, z częstotliwością kwartalną.

▼M6

2.  Przekazywanie tych danych opiera się na metodyce stosowanej do obliczania wskaźnika dźwigni jako wskaźnika dźwigni na koniec kwartału.

3.  Instytucje są zobowiązane do przekazywania informacji, o których mowa w załączniku XI część II pkt 14, w kolejnym okresie sprawozdawczym, jeżeli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

a) udział instrumentów pochodnych, o których mowa w załączniku XI część II pkt 7, przekracza 1,5 %;

b) udział instrumentów pochodnych, o których mowa w załączniku XI część II pkt 7, przekracza 2,0 %.

Stosuje się kryteria wejściowe określone w art. 4, z wyjątkiem sytuacji opisanej w niniejszym ustępie akapit pierwszy lit. b), kiedy to instytucje rozpoczynają przekazywanie informacji, począwszy od kolejnego sprawozdawczego dnia odniesienia, jeżeli przekroczyły odpowiedni mający zastosowanie próg sprawozdawczości w odniesieniu do jednego takiego dnia.

4.  Instytucje, w przypadku których całkowita wartość referencyjna instrumentów pochodnych, o których mowa w załączniku XI część II pkt 9, przekracza kwotę 10 mld EUR, przedstawiają informacje, o których mowa w załączniku XI część II pkt 14, niezależnie od tego, czy ich udział instrumentów pochodnych spełnia warunki określone w pkt 3.

Kryteria wejściowe określone w art. 4 nie mają zastosowania. Instytucje rozpoczynają przekazywanie informacji, począwszy od kolejnego sprawozdawczego dnia odniesienia, jeżeli przekroczyły odpowiedni mający zastosowanie próg sprawozdawczości w odniesieniu do jednego takiego dnia.

5.  Instytucje są zobowiązane do przekazywania informacji, o których mowa w załączniku XI część II pkt 15, w kolejnym okresie sprawozdawczym, jeżeli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

a) wolumen instrumentów pochodnych, o których mowa w załączniku XI część II pkt 10, przekracza 300 mln EUR;

b) wolumen instrumentów pochodnych, o których mowa w załączniku XI część II pkt 10, przekracza 500 mln EUR.

Stosuje się kryteria wejściowe określone w art. 4, z wyjątkiem sytuacji opisanej w lit. b), kiedy to instytucje rozpoczynają przekazywanie informacji, począwszy od kolejnego sprawozdawczego dnia odniesienia, jeżeli przekroczyły odpowiedni mający zastosowanie próg sprawozdawczości w odniesieniu do jednego takiego dnia.

▼M6 —————

▼BROZDZIAŁ 7

FORMAT I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI ORAZ STABILNEGO FINANSOWANIA NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ I SKONSOLIDOWANEJ

▼C5

Artykuł 15

Format i częstotliwość sprawozdawczości w zakresie wymogu pokrycia wypływów netto

1.  Do celów sprawozdawczości w zakresie wymogu pokrycia wypływów netto zgodnie z art. 415 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają następujące informacje:

a) instytucje kredytowe przedstawiają informacje określone w załączniku XXIV zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXV z częstotliwością miesięczną;

b) wszystkie pozostałe instytucje poza instytucjami wskazanymi w lit. a) przedstawiają informacje określone w załączniku XII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIII z częstotliwością miesięczną.

2.  W informacjach określonych w załącznikach XII i XXIV uwzględnia się informacje przedstawiane zgodnie ze sprawozdawczym dniem odniesienia oraz informacje dotyczące przepływów gotówkowych instytucji w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych.

▼B

Artykuł 16

Format i częstotliwość sprawozdawczości w zakresie stabilnego finansowania

Do celów sprawozdawczości w zakresie stabilnego finansowania zgodnie z art. 415 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku XII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIII, z częstotliwością kwartalną.

▼M1ROZDZIAŁ 7a

FORMAT I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ OBCIĄŻENIA AKTYWÓW NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ I SKONSOLIDOWANEJ

Artykuł 16a

Format i częstotliwość sprawozdawczości dotyczącej obciążenia aktywów na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej

1.  Do celów sprawozdawczości dotyczącej obciążenia aktywów zgodnie z art. 100 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku XVI do niniejszego rozporządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XVII do niniejszego rozporządzenia.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, przedstawia się zgodnie z następującymi specyfikacjami:

a) informacje określone w załączniku XVI części A, B i D są przekazywane z częstotliwością kwartalną;

b) informacje określone w załączniku XVI część C są przekazywane z częstotliwością roczną;

c) informacje określone w załączniku XVI część E są przekazywane z częstotliwością półroczną.

3.  Instytucje nie są zobowiązane do przekazywania informacji określonych w załączniku XVI części B, C lub E, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) całkowita kwota aktywów instytucji obliczona zgodnie z załącznikiem XVII pkt 1.6 ppkt 10 jest mniejsza niż 30 mld EUR;

b) poziom obciążenia aktywów instytucji obliczony zgodnie z załącznikiem XVII pkt 1.6 ppkt 9 jest mniejszy niż 15 %.

4.  Instytucje są zobowiązane do przekazywania informacji określonych w załączniku XVI część D jedynie wówczas, gdy emitują one obligacje, o których mowa w art. 52 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE. ( 1 )

▼M4ROZDZIAŁ 7b

FORMAT I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE DODATKOWYCH WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA PŁYNNOŚCI NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ I SKONSOLIDOWANEJ

Artykuł 16b

1.  Do celów sprawozdawczości w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności zgodnie z art. 415 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają z częstotliwością miesięczną wszystkie następujące informacje:

a) informacje określone w załączniku XVIII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIX;

b) informacje określone w załączniku XX zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXI;

▼M9

c) informacje określone w załączniku XXII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXIII.

▼M4

2.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 instytucja może przekazywać informacje dotyczące dodatkowych wskaźników monitorowania płynności z częstotliwością kwartalną, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

▼M9

a) instytucja nie stanowi części grupy obejmującej instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne lub instytucje finansowe, których jednostki zależne lub instytucje dominujące mają siedzibę w jurysdykcji innej niż jurysdykcja siedziby danej instytucji;

▼M4

b) stosunek indywidualnej sumy bilansowej danej instytucji do łącznej wartości indywidualnych sum bilansowych wszystkich instytucji w danym państwie członkowskim jest niższy niż 1 % przez dwa kolejne lata poprzedzające dany rok sprawozdawczy;

c) wartość aktywów ogółem instytucji, obliczona zgodnie z dyrektywą Rady 86/635/EWG ( 2 ), wynosi mniej niż 30 mld EUR.

Do celów lit. b) wartości sum bilansowych na potrzeby obliczenia wspomnianego stosunku opierają się na zweryfikowanych przez biegłego rewidenta danych liczbowych na koniec roku za rok wcześniejszy niż rok poprzedzający sprawozdawczy dzień odniesienia.

3.  Do celów obowiązków określonych w ust. 1 i 2 pierwszym miesiącem, za który należy przekazać informacje dotyczące dodatkowych wskaźników monitorowania płynności, jest kwiecień 2016 r.

▼BROZDZIAŁ 8

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE NA POTRZEBY PRZEDSTAWIANIA DANYCH WŁAŚCIWYM ORGANOM PRZEZ INSTYTUCJE

Artykuł 17

▼M1

1.  Instytucje przedstawiają informacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w formatach wymiany i przedstawiania danych określonych przez właściwe organy, z uwzględnieniem definicji punktu danych podanych w jednolitym modelu punktów danych, o którym mowa w załączniku XIV, oraz zasad walidacji, o których mowa w załączniku XV, a także następujących specyfikacji:

a) w przedstawianych danych nie uwzględnia się danych, które nie są wymagane lub nie mają zastosowania;

b) wartości numeryczne przedstawia się jako dane faktyczne w następujący sposób:

(i) punkty danych obejmujące rodzaj danych „monetarne” przedstawia się z zastosowaniem minimalnej dokładności odpowiadającej tysiącowi jednostek;

(ii) punkty danych obejmujące rodzaj danych „procentowe” wyraża się zgodnie z jednostką, z zastosowaniem minimalnej dokładności odpowiadającej czwartemu miejscu po przecinku;

(iii) punkty danych obejmujące rodzaj danych „liczby całkowite” przedstawia się bez miejsc po przecinku oraz z dokładnością odpowiadającą jednostkom.

▼B

2.  Dane przedstawiane przez instytucje są powiązane z następującymi informacjami:

a) sprawozdawczym dniem odniesienia oraz okresem sprawozdawczym;

b) walutą sprawozdawczą;

c) standardem rachunkowości;

d) identyfikatorem instytucji sprawozdającej;

e) poziomem stosowania wymogów na zasadzie indywidualnej lub skonsolidowanej.ROZDZIAŁ 9

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 18

Okres przejściowy

Za dzień przepływów gotówkowych dla danych z kwartalną częstotliwością sprawozdawczości powiązaną ze sprawozdawczym dniem odniesienia wyznaczonym na dzień 31 marca 2014 r. dla informacji podlegających przekazywaniu uznaje się najpóźniej dzień 30 czerwca 2014 r.

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 lit. a) w odniesieniu do okresu od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. za sprawozdawczy dzień przepływów gotówkowych powiązany ze sprawozdawczością miesięczną uznaje się dzień 30 czerwca 2014 r.

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 lit. a) w odniesieniu do okresu od dnia 31 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. za sprawozdawczy dzień przepływów gotówkowych powiązany ze sprawozdawczością miesięczną uznaje się trzydziesty dzień kalendarzowy po sprawozdawczym dniu odniesienia.

▼M1

W odniesieniu do informacji podlegających przekazaniu zgodnie z art. 16a pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia przypada w dniu 31 grudnia 2014 r.

▼M2

Nie naruszając przepisów art. 2, pierwszy dzień przepływów gotówkowych na potrzeby wzorów 18 i 19 określonych w załączniku III przypada na dzień 31 grudnia 2014 r. Wiersze i kolumny we wzorach 6, 9.1, 20.4, 20.5 i 20.7 w załączniku III odnoszące się do ►C3  ekspozycji restrukturyzowanych ◄ i ►C3  ekspozycji nieobsługiwanych ◄ są wypełniane na dzień przepływów gotówkowych przypadający dnia 31 grudnia 2014 r.

▼M4

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 lit. a), w odniesieniu do miesięcy od kwietnia 2016 r. do października 2016 r. włącznie, za sprawozdawczy dzień przepływów gotówkowych powiązany ze sprawozdawczością miesięczną w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności uznaje się trzydziesty dzień kalendarzowy po sprawozdawczym dniu odniesienia.

▼M5

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 lit. a) w okresie od dnia 10 września 2016 r. do dnia 10 marca 2017 r. za sprawozdawczy dzień przepływów gotówkowych powiązany ze sprawozdawczością miesięczną dotyczącą wskaźnika pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych uznaje się trzydziesty dzień kalendarzowy po sprawozdawczym dniu odniesienia.

▼B

Artykuł 19

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuły 9, 10 i 11 stosuje się od dnia 1 lipca 2014 r.

Artykuł 15 stosuje się od dnia 1 marca 2014 r.

▼M1

Artykuł 16a stosuje się od dnia 1 grudnia 2014 r.

▼B

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M9
ZAŁĄCZNIK I

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH ORAZ WYMOGÓW W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCHWZORY COREP

Numer wzoru

Kod wzoru

Nazwa wzoru / grupy wzorów

Nazwa skrócona

 

 

Adekwatność kapitałowa

CA

1

C 01.00

FUNDUSZE WŁASNE

CA1

2

C 02.00

WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH

CA2

3

C 03.00

WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE

CA3

4

C 04.00

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

CA4

 

 

Przepisy przejściowe

CA5

5,1

C 05.01

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

CA5.1

5,2

C 05.02

INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH: INSTRUMENTY NIESTANOWIĄCE POMOCY PAŃSTWA

CA5.2

 

 

Wypłacalność grupy

GS

6,1

C 06.01

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH – RAZEM

GS Razem

6,2

C 06.02

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

GS

 

 

Ryzyko kredytowe

CR

7

C 07.00

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

CR SA

 

 

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB

CR IRB

8,1

C 08.01

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB

CR IRB 1

8,2

C 08.02

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB (podział według klas jakości lub pul dłużników)

CR IRB 2

 

 

PODZIAŁ POD WZGLĘDEM GEOGRAFICZNYM

CR GB

9,1

C 09.01

Tabela 9.1 – Podział ekspozycji pod względem geograficznym według siedziby dłużnika (ekspozycje według metody standardowej)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tabela 9.2 – Podział ekspozycji pod względem geograficznym według siedziby dłużnika (ekspozycje według metody IRB)

CR GB 2

9,4

C 09.04

Tabela 9.4 – Podział ekspozycji kredytowych istotnych do celów obliczania bufora antycyklicznego według państw oraz specyficznego dla instytucji wskaźnika bufora antycyklicznego

CCB

 

 

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB. PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG METODY OPARTEJ NA PD/LGD WEDŁUG KLAS JAKOŚCI DŁUŻNIKÓW

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

CR SETT

12

C 12.00

RYZYKO KREDYTOWE: SEKURYTYZACJE – WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ (CR SEC SA)

CR SEC SA

13

C 13.00

RYZYKO KREDYTOWE: SEKURYTYZACJE – WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH WEDŁUG METODY IRB

CR SEC IRB

14

C 14.00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SEKURYTYZACJI

CR SEC Szczegóły

 

 

Ryzyko operacyjne

OPR

16

C 16.00

RYZYKO OPERACYJNE

OPR

17

C 17.00

RYZYKO OPERACYJNE: STRATY i ODZYSKANE NALEŻNOŚCI WEDŁUG LINII BIZNESOWYCH I RODZAJÓW ZDARZEŃ W OSTATNIM ROKU

OPR Szczegóły

 

 

Ryzyko rynkowe

MKR

18

C 18.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO POZYCJI Z TYTUŁU RYNKOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA TDI

19

C 19.00

RYZYKO RYNKOWE: SZCZEGÓLNE RYZYKO Z TYTUŁU SEKURYTYZACJI WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA SEC

20

C 20.00

RYZYKO RYNKOWE: SZCZEGÓLNE RYZYKO Z TYTUŁU KORELACYJNEGO PORTFELA HANDLOWEGO WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA CTP

21

C 21.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO POZYCJI ZWIĄZANE Z PAPIERAMI KAPITAŁOWYMI WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA EQU

22

C 22.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO WALUTOWE WEDŁUG METOD STANDARDOWYCH

MKR SA FX

23

C 23.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO CEN TOWARÓW WEDŁUG METOD STANDARDOWYCH

MKR SA COM

24

C 24.00

MODELE WEWNĘTRZNE RYZYKA RYNKOWEGO

MKR IM

25

C 25.00

RYZYKO ZWIĄZANE Z KOREKTĄ WYCENY KREDYTOWEJ

CVA

33

C 33.00

EKSPOZYCJE WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH WEDŁUG PAŃSTWA KONTRAHENTA

GOVC 01.00 – FUNDUSZE WŁASNE (CA1)

Wiersze

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kwota

010

1

FUNDUSZE WŁASNE

 

015

1.1

KAPITAŁ TIER I

 

020

1.1.1

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

 

030

1.1.1.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I

 

040

1.1.1.1.1

Opłacone instrumenty kapitałowe

 

045

1.1.1.1.1*

W tym: Instrumenty kapitałowe subskrybowane przez organy publiczne w sytuacjach nadzwyczajnych

 

050

1.1.1.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe

 

060

1.1.1.1.3

Ażio emisyjne

 

070

1.1.1.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

 

092

1.1.1.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I

 

130

1.1.1.2

Zyski zatrzymane

 

140

1.1.1.2.1

Zyski zatrzymane w poprzednich latach

 

150

1.1.1.2.2

Uznany zysk lub uznana strata

 

160

1.1.1.2.2.1

Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego

 

180

1.1.1.3

Skumulowane inne całkowite dochody

 

200

1.1.1.4

Kapitał rezerwowy

 

210

1.1.1.5

Fundusze ogólnego ryzyka bankowego

 

220

1.1.1.6

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

 

230

1.1.1.7

Udział mniejszości uznany w kapitale podstawowym Tier I

 

240

1.1.1.8

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości

 

250

1.1.1.9

Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych

 

260

1.1.1.9.1

(-) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych

 

270

1.1.1.9.2

Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne

 

280

1.1.1.9.3

Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej

 

285

1.1.1.9.4

Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi

 

290

1.1.1.9.5

(-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny

 

300

1.1.1.10

(-) Wartość firmy

 

310

1.1.1.10.1

(-) Wartość firmy rozliczana jako aktywa niematerialne i prawne

 

320

1.1.1.10.2

(-) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji

 

330

1.1.1.10.3

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy

 

340

1.1.1.11

(-) Inne wartości niematerialne i prawne

 

350

1.1.1.11.1

(-) Inne wartości niematerialne i prawne przed odliczeniem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

360

1.1.1.11.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami niematerialnymi i prawnymi

 

370

1.1.1.12

(-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego

 

380

1.1.1.13

(-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB

 

390

1.1.1.14

(-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

 

400

1.1.1.14.1

(-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

 

410

1.1.1.14.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

 

420

1.1.1.14.3

Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja może wykorzystywać w nieograniczony sposób

 

430

1.1.1.15

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I

 

440

1.1.1.16

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I

 

450

1.1.1.17

(-) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Dostawy z późniejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

490

1.1.1.23

(-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

 

500

1.1.1.24

(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

510

1.1.1.25

(-) Kwota przekraczająca próg 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I

 

524

1.1.1.27

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR

 

529

1.1.1.28

Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne

 

530

1.1.2

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

 

540

1.1.2.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I

 

550

1.1.2.1.1

Opłacone instrumenty kapitałowe

 

560

1.1.2.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe

 

570

1.1.2.1.3

Ażio emisyjne

 

580

1.1.2.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

 

622

1.1.2.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale dodatkowym Tier I

 

660

1.1.2.2

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

 

670

1.1.2.3

Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym Tier I

 

680

1.1.2.4

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I

 

690

1.1.2.5

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I

 

700

1.1.2.6

(-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

710

1.1.2.7

(-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

720

1.1.2.8

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II

 

730

1.1.2.9

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I

 

740

1.1.2.10

Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I (odliczenie w kapitale podstawowym Tier I)

 

744

1.1.2.11

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR

 

748

1.1.2.12

Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I – inne

 

750

1.2

KAPITAŁ TIER II

 

760

1.2.1

Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II

 

770

1.2.1.1

Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane

 

780

1.2.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane

 

790

1.2.1.3

Ażio emisyjne

 

800

1.2.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale Tier II

 

810

1.2.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

 

840

1.2.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

 

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

 

842

1.2.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale Tier II

 

880

1.2.2

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II oraz pożyczek podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych

 

890

1.2.3

Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II

 

900

1.2.4

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II

 

910

1.2.5

Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB

 

920

1.2.6

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej

 

930

1.2.7

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II

 

940

1.2.8

(-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

950

1.2.9

(-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

960

1.2.10

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II

 

970

1.2.11

Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale dodatkowym Tier I)

 

974

1.2.12

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 CRR

 

978

1.2.13

Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne

 C 02.00 – WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH (CA2)

Wiersze

Pozycja

Oznaczenie

Kwota

010

1

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

020

1*

W tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 95 ust. 2 oraz w art. 98 CRR

 

030

1**

W tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 96 ust. 2 oraz w art. 97 CRR

 

040

1.1

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA

 

050

1.1.1

Metoda standardowa

 

060

1.1.1.1

Kategorie ekspozycji według metody standardowej z wyłączeniem pozycji sekurytyzacyjnych

 

070

1.1.1.1.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

 

080

1.1.1.1.02

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych

 

090

1.1.1.1.03

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

 

100

1.1.1.1.04

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju

 

110

1.1.1.1.05

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych

 

120

1.1.1.1.06

Ekspozycje wobec instytucji

 

130

1.1.1.1.07

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

 

140

1.1.1.1.08

Ekspozycje detaliczne

 

150

1.1.1.1.09

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

 

160

1.1.1.1.10

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

170

1.1.1.1.11

Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem

 

180

1.1.1.1.12

Obligacje zabezpieczone

 

190

1.1.1.1.13

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową

 

200

1.1.1.1.14

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

 

210

1.1.1.1.15

Ekspozycje kapitałowe

 

211

1.1.1.1.16

Inne pozycje

 

220

1.1.1.2

Pozycje sekurytyzacyjne według metody standardowej

 

230

1.1.1.2*

W tym: resekurytyzacja

 

240

1.1.2

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)

 

250

1.1.2.1

Metody IRB w przypadku gdy nie są stosowane własne oszacowania LGD ani współczynniki konwersji

 

260

1.1.2.1.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

 

270

1.1.2.1.02

Ekspozycje wobec instytucji

 

280

1.1.2.1.03

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP

 

290

1.1.2.1.04

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne

 

300

1.1.2.1.05

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – Inne

 

310

1.1.2.2

Metody IRB w przypadku gdy stosowane są własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji

 

320

1.1.2.2.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

 

330

1.1.2.2.02

Ekspozycje wobec instytucji

 

340

1.1.2.2.03

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP

 

350

1.1.2.2.04

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne

 

360

1.1.2.2.05

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – Inne

 

370

1.1.2.2.06

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabezpieczone nieruchomością

 

380

1.1.2.2.07

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP zabezpieczone nieruchomością

 

390

1.1.2.2.08

Kwalifikowane odnawialne ekspozycje detaliczne

 

400

1.1.2.2.09

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec MŚP

 

410

1.1.2.2.10

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP

 

420

1.1.2.3

Ekspozycje kapitałowe według metody IRB

 

430

1.1.2.4

Pozycje sekurytyzacyjne według metody IRB

 

440

1.1.2.4*

W tym: resekurytyzacja

 

450

1.1.2.5

Inne aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego

 

460

1.1.3

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania

 

490

1.2

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

 

500

1.2.1

Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu bankowym

 

510

1.2.2

Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu handlowym

 

520

1.3

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA POZYCJI, RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA CEN TOWARÓW

 

530

1.3.1

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów według metod standardowych (SA)

 

540

1.3.1.1

Rynkowe instrumenty dłużne

 

550

1.3.1.2

Ekspozycje kapitałowe

 

555

1.3.1.3

Szczególna metoda stosowana w odniesieniu do ryzyka pozycji w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

 

556

1.3.1.3*

Pozycja uzupełniająca: Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które zainwestowały wyłącznie w rynkowe instrumenty dłużne

 

557

1.3.1.3**

Pozycja uzupełniająca: Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które zainwestowały wyłącznie w instrumenty udziałowe lub w instrumenty mieszane

 

560

1.3.1.4

Ryzyko walutowe

 

570

1.3.1.5

Ryzyko cen towarów

 

580

1.3.2

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów według modeli wewnętrznych

 

590

1.4

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO (OpR)

 

600

1.4.1

Ryzyko operacyjne według metody wskaźnika bazowego

 

610

1.4.2

Ryzyko operacyjne według metody standardowej/alternatywnej metody standardowej

 

620

1.4.3

Metody zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego

 

630

1.5

DODATKOWA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU STAŁYCH KOSZTÓW POŚREDNICH

 

640

1.6

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ

 

650

1.6.1

Metoda zaawansowana

 

660

1.6.2

Metoda standardowa

 

670

1.6.3

Na podstawie metody wyceny pierwotnej ekspozycji

 

680

1.7

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPOZYCJI W PORTFELU HANDLOWYM

 

690

1.8

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

710

1.8.2

W tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 458

 

720

1.8.2*

W tym: z tytułu wymogów dotyczących dużych ekspozycji

 

730

1.8.2**

W tym: z tytułu zmodyfikowanych wag ryzyka w odniesieniu do baniek spekulacyjnych dotyczących sektora nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych

 

740

1.8.2***

W tym: z tytułu ekspozycji wewnątrz sektora finansowego

 

750

1.8.3

W tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 459

 

760

1.8.4

W tym: dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko wynikająca z art. 3 CRR

 C 03.00 – WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE ORAZ POZIOMY KAPITAŁU (CA3)

Wiersze

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kwota

010

1

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

 

020

2

Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I

 

030

3

Współczynnik kapitału Tier I

 

040

4

Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I

 

050

5

Łączny współczynnik kapitałowy

 

060

6

Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału

 

Pozycje uzupełniające: współczynniki kapitałowe wynikające z korekt w ramach filaru II

070

7

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I z uwzględnieniem korekt w ramach filaru II

 

080

8

Docelowy współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynikający z korekt w ramach filaru II

 

090

9

Współczynnik kapitału Tier I z uwzględnieniem korekt w ramach filaru II

 

100

10

Docelowy współczynnik kapitału Tier I wynikający z korekt w ramach filaru II

 

110

11

Łączny współczynnik kapitałowy z uwzględnieniem korekt w ramach filaru II

 

120

12

Docelowy łączny współczynnik kapitałowy wynikający z korekt w ramach filaru II

 C 04.00 – POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE (CA4)

Wiersz

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kolumna

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

010

010

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem

 

020

1.1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nieoparte na przyszłej rentowności

 

030

1.2

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych

 

040

1.3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

 

050

2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem

 

060

2.1

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego niepodlegające odliczeniu od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności

 

070

2.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające odliczeniu od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności

 

080

2.2.1

Podlegające odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartymi na przyszłej rentowności i niewynikającymi z różnic przejściowych

 

090

2.2.2

Podlegające odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartymi na przyszłej rentowności i wynikającymi z różnic przejściowych

 

093

2A

Nadpłaty podatku i straty podatkowe przeniesione na poprzednie lata

 

096

2B

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające wadze ryzyka równej 250 %

 

097

2C

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające wadze ryzyka równej 0 %

 

Korekty ryzyka kredytowego i oczekiwane straty

100

3

Nadwyżka (+) lub niedobór (-) korekt ryzyka kredytowego, dodatkowych korekt wartości oraz innych redukcji funduszy własnych wobec oczekiwanych strat w odniesieniu do ekspozycji, których nie dotyczy niewykonanie zobowiązania, według metody IRB

 

110

3.1

Całkowite korekty ryzyka kredytowego, dodatkowe korekty wartości oraz inne redukcje funduszy własnych kwalifikujące się do uwzględnienia w obliczeniach kwoty oczekiwanej straty

 

120

3.1.1

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego

 

130

3.1.2

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego

 

131

3.1.3

Dodatkowe korekty wartości i inne redukcje funduszy własnych

 

140

3.2

Oczekiwane uznane straty razem

 

145

4

Nadwyżka (+) lub niedobór (-) korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat w odniesieniu do ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, według metody IRB

 

150

4.1

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego oraz pozycje ujmowane w podobny sposób

 

155

4.2

Oczekiwane uznane straty razem

 

160

5

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na potrzeby obliczenia pułapu nadwyżki rezerwy kwalifikującej się jako kapitał Tier II

 

170

6

Rezerwy brutto kwalifikujące się do włączenia do kapitału Tier II razem

 

180

7

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na potrzeby obliczenia pułapu rezerwy kwalifikującej się jako kapitał Tier II

 

Progi odliczeń od kapitału podstawowego Tier I

190

8

Próg niepodlegających odliczeniu udziałów kapitałowych w podmiotach sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

200

9

Próg na poziomie 10 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

 

210

10

Próg na poziomie 17,65 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

 

225

11,1

Uznany kapitał do celów związanych ze znacznymi pakietami akcji poza sektorem finansowym

 

226

11,2

Uznany kapitał do celów związanych z dużymi ekspozycjami

 

Inwestycje w kapitale podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

230

12

Udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

240

12.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

250

12.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

260

12.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

270

12.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

280

12.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

290

12.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

291

12.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

292

12.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

293

12.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

300

13

Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

310

13.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

320

13.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

330

13.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

340

13.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

350

13.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

360

13.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

361

13.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

362

13.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

363

13.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

370

14

Udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

380

14.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

390

14.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

400

14.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

410

14.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

420

14.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

430

14.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

431

14.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

432

14.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

433

14.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

Instrumenty w kapitale podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

440

15

Udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

450

15.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

460

15.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

470

15.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

480

15.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

490

15.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

500

15.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

501

15.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

502

15.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

503

15.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

510

16

Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

520

16.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

530

16.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

540

16.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

550

16.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

560

16.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

570

16.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

571

16.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

572

16.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

573

16.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

580

17

Udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

590

17.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

600

17.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

610

17.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

620

17.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

630

17.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

640

17.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

641

17.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

642

17.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

643

17.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

Łączne kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu udziałów kapitałowych, nieodliczone od odpowiedniej kategorii kapitału:

650

18

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału podstawowego Tier I instytucji

 

660

19

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier I instytucji

 

670

20

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału Tier II instytucji

 

Tymczasowe odstępstwo od odliczania z funduszy własnych

680

21

Posiadane instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

690

22

Posiadane instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

700

23

Posiadane instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

710

24

Posiadane instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

720

25

Posiadane instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

730

26

Posiadane instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

Bufory kapitałowe

740

27

Wymóg połączonego bufora

 

750

 

Bufor zabezpieczający

 

760

 

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego

 

770

 

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny

 

780

 

Bufor ryzyka systemowego

 

800

 

Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym

 

810

 

Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym

 

Wymogi Filaru II

820

28

Wymogi w zakresie funduszy własnych związane z korektami w ramach filaru II

 

Dodatkowe informacje dla firm inwestycyjnych

830

29

Kapitał założycielski

 

840

30

Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich

 

Informacje dodatkowe na potrzeby obliczania progów sprawozdawczych

850

31

Zagraniczne pierwotne ekspozycje

 

860

32

Całkowita wartość pierwotnych ekspozycji

 

Dolna granica określona w regulacjach Bazylea I

870

 

Korekty sumy funduszy własnych

 

880

 

Fundusze własne w pełni skorygowane o dolną granicę określoną w regulacjach Bazylea I

 

890

 

Wymogi w zakresie funduszy własnych dla dolnej granicy określonej w regulacjach Bazylea I

 

900

 

Wymogi w zakresie funduszy własnych dla dolnej granicy określonej w regulacjach Bazylea I – alternatywa według metody standardowej

 

910

 

Niedobór łącznego kapitału w odniesieniu do wymogów w zakresie funduszy własnych dla dolnej granicy określonej w regulacjach Bazylea I

 C 05.01 – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE (CA5.1)

 

Korekty w kapitale podstawowym Tier I

Korekty w kapitale dodatkowym Tier I

Korekty w kapitale Tier II

Korekty uwzględnione w aktywach ważonych ryzykiem

Pozycje uzupełniające

Mająca zastosowanie wartość procentowa

Uznana kwota nieobjęta przepisami przejściowymi

Kod

Numer identyfikacyjny

Pozycja

010

020

030

040

050

060

010

1

KOREKTY RAZEM

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH

związek z {CA1;r220}

związek z {CA1;r660}

związek z {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych: instrumenty stanowiące pomoc państwa

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrumenty, które kwalifikowały się jako fundusze własne zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instrumenty emitowane przez instytucje utworzone w państwie członkowskim objętym programem dostosowań gospodarczych

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instrumenty niestanowiące pomocy państwa

związek z {CA5.2;r010;c060}

związek z {CA5.2;r020;c060}

związek z {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI I EKWIWALENTY

związek z {CA1;r240}

związek z {CA1;r680}

związek z {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Instrumenty kapitałowe i pozycje, które nie kwalifikują się jako udziały mniejszości

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Uznanie udziałów mniejszości w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Uznanie kwalifikującego się kapitału dodatkowego Tier I w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Uznanie kwalifikującego się kapitału Tier II w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

100

1.3

INNE KOREKTY W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

związek z {CA1;r520}

związek z {CA1;r730}

związek z {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Niezrealizowane zyski i straty

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Niezrealizowane zyski

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Niezrealizowane straty

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Niezrealizowane zyski z tytułu ekspozycji wobec rządów centralnych, ujęte w kategorii „Dostępne do sprzedaży” w zatwierdzonym przez UE MSR 39

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Niezrealizowana strata z tytułu ekspozycji wobec rządów centralnych, ujęta w kategorii „Dostępne do sprzedaży” w zatwierdzonym przez UE MSR 39

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Odliczenia

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Straty za bieżący rok obrachunkowy

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Wartości niematerialne i prawne

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Niedobór rezerw na oczekiwane straty według metody IRB

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

W tym: wprowadzenie zmian w MSR 19 – pozycja dodatnia

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

W tym: wprowadzenie zmian w MSR 19 – pozycja ujemna

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Instrumenty własne

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

W tym: bezpośrednie udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

W tym: pośrednie udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

W tym: bezpośrednie udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

W tym: pośrednie udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Instrumenty własne w kapitale Tier II

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

W tym: bezpośrednie udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

W tym: pośrednie udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Krzyżowe powiązania kapitałowe

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Instrumenty w funduszach własnych podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych oraz instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Instrumenty w funduszach własnych podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Wyłączenie z odliczania udziałów w kapitale własnym zakładów ubezpieczeń od pozycji kapitału podstawowego Tier I

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Dodatkowe filtry i odliczenia

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Korekty wynikające z MSSF 9 w okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 C 05.02 – INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH: INSTRUMENTY NIESTANOWIĄCE POMOCY PAŃSTWA (CA5.2)

CA 5.2  Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych: instrumenty niestanowiące pomocy państwa

Kwota instrumentów plus powiązane ażio emisyjne

Podstawa obliczania limitu

Mająca zastosowanie wartość procentowa

Poziom

(-) Kwota przekraczająca limity w zakresie stosowania zasady praw nabytych

Całkowita kwota podlegająca zasadzie praw nabytych

Kod

Numer identyfikacyjny

Pozycja

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrumenty, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE

 

 

 

 

 

związek z {CA5.1;r060;c010}

020

2.

Instrumenty, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. ca) oraz art. 154 ust. 8 i 9 dyrektywy 2006/48/WE, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 489

 

 

 

 

 

związek z {CA5.1;r060;c020}

030

2.1

Całkowita kwota instrumentów bez opcji kupna lub zachęty do umorzenia

 

 

 

 

 

 

040

2,2.

Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych z opcją kupna i zachętą do umorzenia

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instrumenty z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, spełniające warunki określone w art. 52 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instrumenty z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, niespełniające warunków określonych w art. 52 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instrumenty z opcją kupna wykonalną przed dniem 20 lipca 2011 r. lub w dniu 20 lipca 2011 r., niespełniające warunków określonych w art. 52 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Nadwyżka ponad limit instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

 

 

 

 

 

 

090

3

Pozycje, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. e), f), g) lub h) dyrektywy 2006/48/WE, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 490

 

 

 

 

 

związek z {CA5.1;r060;c030}

100

3.1

Pozycje bez zachęty do umorzenia razem

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Pozycje podlegające zasadzie praw nabytych z zachętą do umorzenia

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Pozycje z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, spełniające warunki określone w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Pozycje z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, niespełniające warunków określonych w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Pozycje z opcją kupna wykonalną przed dniem 20 lipca 2011 r. lub w dniu 20 lipca 2011 r., niespełniające warunków określonych w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Nadwyżka ponad limit instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

 

 

 

 

 

 C 06.01 – WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH – RAZEM (GS RAZEM)

 

INFORMACJE NA TEMAT WKŁADU PODMIOTÓW NA RZECZ WYPŁACALNOŚCI GRUPY

BUFORY KAPITAŁOWE

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYCH FUNDUSZACH WŁASNYCH

 

SKONSOLIDOWANE FUNDUSZE WŁASNE

 

WYMÓG POŁĄCZONEGO BUFORA

 

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER I

 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER II

POZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA:

WARTOŚĆ FIRMY (-) / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

W TYM: KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

W TYM: KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: WKŁADY W WYNIK SKONSOLIDOWANY

W TYM: (-) WARTOŚĆ FIRMY / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY

SPECYFICZNY DLA INSTYTUCJI BUFOR ANTYCYKLICZNY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY WYNIKAJĄCY Z RYZYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO LUB RYZYKA SYSTEMOWEGO ZIDENTYFIKOWANEGO NA POZIOMIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

BUFOR GLOBALNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

BUFOR INNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE PODSTAWOWYM TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE DODATKOWYM TIER I

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 06.02 – WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH (GS)

PODMIOTY OBJĘTE ZAKRESEM KONSOLIDACJI

INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH WYMOGOM W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH

INFORMACJE NA TEMAT WKŁADU PODMIOTÓW NA RZECZ WYPŁACALNOŚCI GRUPY

BUFORY KAPITAŁOWE

NAZWA

KOD

KOD LEI

INSTYTUCJA LUB PODMIOT RÓWNOWAŻNY (TAK / NIE)

ZAKRES DANYCH: NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM W PEŁNI SKONSOLIDOWANE („SF”) LUB NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM CZĘŚCIOWO SKONSOLIDOWANE („SP”)

KOD PAŃSTWA

UDZIAŁ WŁASNY (%)

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

FUNDUSZE WŁASNE

 

 

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYCH FUNDUSZACH WŁASNYCH

 

SKONSOLIDOWANE FUNDUSZE WŁASNE

 

WYMOGI DOTYCZĄCE POŁĄCZONEGO BUFORA

 

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

CAŁKOWITY KAPITAŁ TIER I

 

 

KAPITAŁ TIER II

 

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER I

 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER II

POZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA:

WARTOŚĆ FIRMY (-) / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

W TYM: KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

W TYM: KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: WKŁADY W WYNIK SKONSOLIDOWANY

W TYM: (-) WARTOŚĆ FIRMY / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY

SPECYFICZNY DLA INSTYTUCJI BUFOR ANTYCYKLICZNY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY WYNIKAJĄCY Z RYZYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO LUB RYZYKA SYSTEMOWEGO ZIDENTYFIKOWANEGO NA POZIOMIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

BUFOR GLOBALNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

BUFOR INNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

 

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

 

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

 

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE PODSTAWOWYM TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE DODATKOWYM TIER I

W TYM: KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE

POWIĄZANE INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE ORAZ AŻIO EMISYJNE

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ TIER I

POWIĄZANE INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE ORAZ AŻIO EMISYJNE

W TYM: UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI

POWIĄZANE INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE, AŻIO EMISYJNE ORAZ KAPITAŁ REZERWOWY

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ TIER II

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 07.00 – RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ (CR SA)

Klasa ekspozycji zgodnie z metodą standardową

 

 

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

(-) KOREKTY WARTOŚCI ORAZ REZERWY ZWIĄZANE Z PIERWOTNĄ EKSPOZYCJĄ

EKSPOZYCJA PO ODLICZENIU KOREKT WARTOŚCI I REZERW

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

EKSPOZYCJA NETTO PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO MAJĄCE WPŁYW NA KWOTĘ EKSPOZYCJI: OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA. KOMPLEKSOWA METODA UJMOWANIA ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

W PEŁNI SKORYGOWANA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI (E*)

PODZIAŁ W PEŁNI SKORYGOWANEJ WARTOŚCI EKSPOZYCJI W POZYCJACH POZABILANSOWYCH WEDŁUG WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

 

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

 

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA: WARTOŚCI SKORYGOWANE (Ga)

OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

KOREKTA Z TYTUŁU ZMIENNOŚCI EKSPOZYCJI

(-) ZABEZPIECZENIE FINANSOWE: WARTOŚĆ SKORYGOWANA (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA

W TYM: Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY KREDYTOWEJ SPORZĄDZONEJ PRZEZ WYZNACZONĄ ECAI

W TYM: Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY KREDYTOWEJ UZYSKANEJ OD RZĄDU CENTRALNEGO

(-) GWARANCJE

(-) KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

(-) ZABEZPIECZENIE FINANSOWE: METODA UPROSZCZONA

(-) INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

(-) ODPŁYWY RAZEM

WPŁYWY RAZEM (+)

 

(-) W TYM: KOREKTY Z TYTUŁU ZMIENNOŚCI I KOREKTY TERMINU ZAPADALNOŚCI

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

EKSPOZYCJE CAŁKOWITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komórka związana z CA

 

 

015

W tym: ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

W tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

W tym: ekspozycje podlegające współczynnikowi wsparcia MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

W tym: ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach – nieruchomości mieszkalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

W tym: ekspozycje podlegające stałemu stosowaniu metody standardowej w niepełnym zakresie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

W tym: ekspozycje podlegające metodzie standardowej z uzyskaniem uprzedniego zezwolenia nadzorczego na stopniowe wdrożenie metody IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG RODZAJÓW EKSPOZYCJI:

070

Ekspozycje bilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Ekspozycje pozabilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozycje / transakcje podlegające ryzyku kredytowemu kontrahenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Transakcje finansowania papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

W tym: rozliczane centralnie przez kwalifikujących się kontrahentów centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Instrumenty pochodne oraz transakcje z długim terminem rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

W tym: rozliczane centralnie przez kwalifikujących się kontrahentów centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Wynikające z umowy o kompensowaniu międzyproduktowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG WAG RYZYKA:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Inne wagi ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

290

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach komercyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, podlegające wadze ryzyka równej 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach mieszkalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, podlegające wadze ryzyka równej 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.01 – RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB (CR IRB 1)

Kategoria ekspozycji według metody IRB:

Własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji:

 

SYSTEM RATINGU WEWNĘTRZNEGO

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

EKSPOZYCJA PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

 

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

 

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO UWZGLĘDNIANE W OSZACOWANIACH LGD BEZ UJĘCIA PODWÓJNEGO NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

Z UWZGLĘDNIENIEM UJĘCIA PODWÓJNEGO NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%)

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%) W ODNIESIENIU DO DUŻYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANYCH PODMIOTÓW FINANSOWYCH

ŚREDNI TERMIN ZAPADALNOŚCI WAŻONY EKSPOZYCJĄ (W DNIACH)

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE:

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

(-) INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

ZASTOSOWANE WŁASNE OSZACOWANIA LGD:

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

(-) KOREKTY WARTOŚCI I REZERWY

LICZBA DŁUŻNIKÓW

PD PRZYPISANE KLASIE JAKOŚCI LUB PULI DŁUŻNIKA (%)

 

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

(-) GWARANCJE

(-) KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

(-) ODPŁYWY RAZEM

WPŁYWY RAZEM (+)

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

GWARANCJE

KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

ZASTOSOWANE WŁASNE OSZACOWANIA LGD:

INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

UZNANE ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

INNE UZNANE ZABEZPIECZENIE

 

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

NIERUCHOMOŚCI

INNE ZABEZPIECZENIE RZECZOWE

WIERZYTELNOŚCI

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

EKSPOZYCJE CAŁKOWITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komórka związana z CA

 

 

 

 

015

W tym: ekspozycje podlegające współczynnikowi wsparcia MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG RODZAJÓW EKSPOZYCJI:

020

Pozycje bilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Pozycje pozabilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozycje / transakcje podlegające ryzyku kredytowemu kontrahenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Transakcje finansowania papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Instrumenty pochodne oraz transakcje z długim terminem rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Wynikające z umowy o kompensowaniu międzyproduktowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EKSPOZYCJE PRZYPISANE KLASOM JAKOŚCI LUB PULOM DŁUŻNIKÓW: RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KRYTERIA KLASYFIKACJI KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO: RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ WEDŁUG WAG RYZYKA CAŁKOWITYCH EKSPOZYCJI ZGODNIE Z KRYTERIAMI KLASYFIKACJI KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO:

090

WAGA RYZYKA 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

W tym: w kategorii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

PODEJŚCIE ALTERNATYWNE: EKSPOZYCJE ZABEZPIECZONE NIERUCHOMOŚCIĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EKSPOZYCJE Z TYTUŁU DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA, Z ZASTOSOWANIEM WAG RYZYKA ZGODNIE Z PODEJŚCIEM ALTERNATYWNYM LUB WAG RYZYKA W WYSOKOŚCI 100 % ORAZ INNE EKSPOZYCJE PODLEGAJĄCE WAGOM RYZYKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RYZYKO ROZMYCIA: NABYTE WIERZYTELNOŚCI RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.02 – RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: PODZIAŁ WEDŁUG KLAS JAKOŚCI LUB PULI DŁUŻNIKÓW (CR IRB 2)

Kategoria ekspozycji według metody IRB:

Własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji:

KLASA JAKOŚCI DŁUŻNIKA (IDENTYFIKATOR WIERSZA)

SYSTEM RATINGU WEWNĘTRZNEGO

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

EKSPOZYCJA PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

 

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

 

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO UWZGLĘDNIANE W OSZACOWANIACH LGD BEZ UJĘCIA PODWÓJNEGO NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

Z UWZGLĘDNIENIEM UJĘCIA PODWÓJNEGO NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%)

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%) W ODNIESIENIU DO DUŻYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANYCH PODMIOTÓW FINANSOWYCH

ŚREDNI TERMIN ZAPADALNOŚCI WAŻONY EKSPOZYCJĄ (W DNIACH)

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA MŚP

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA MŚP

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE:

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

(-) INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

ZASTOSOWANE WŁASNE OSZACOWANIA LGD:

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

(-) KOREKTY WARTOŚCI I REZERWY

LICZBA DŁUŻNIKÓW

PD PRZYPISANE KLASIE JAKOŚCI LUB PULI DŁUŻNIKA (%)

 

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

(-) GWARANCJE

(-) KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

(-) ODPŁYWY RAZEM

WPŁYWY RAZEM (+)

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

GWARANCJE

KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

ZASTOSOWANE WŁASNE OSZACOWANIA LGD:

INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

UZNANE ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

INNE UZNANE ZABEZPIECZENIE

 

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

NIERUCHOMOŚCI

INNE ZABEZPIECZENIE RZECZOWE

WIERZYTELNOŚCI

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.01 – PODZIAŁ EKSPOZYCJI POD WZGLĘDEM GEOGRAFICZNYM WEDŁUG SIEDZIBY DŁUŻNIKA: EKSPOZYCJE WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ (CR GB 1)

Państwo:

 

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

Zaobserwowane w danym okresie nowe przypadki niewykonania zobowiązania

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego

W tym: spisanie

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego/spisania w zakresie zaobserwowanych nowych przypadków niewykonania zobowiązania

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Ekspozycje wobec instytucji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

W tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Ekspozycje detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

W tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

W tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Obligacje zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ekspozycje kapitałowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Inne ekspozycje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Ekspozycje całkowite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.02 – PODZIAŁ EKSPOZYCJI POD WZGLĘDEM GEOGRAFICZNYM WEDŁUG SIEDZIBY DŁUŻNIKA: EKSPOZYCJE WEDŁUG METODY IRB (CR GB 2)

Państwo:

 

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

W tym: cechujące się niewykonaniem zobowiązania

Zaobserwowane w danym okresie nowe przypadki niewykonania zobowiązania

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego

W tym: spisanie

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego/spisania w zakresie zaobserwowanych nowych przypadków niewykonania zobowiązania

PD PRZYPISANE KLASIE JAKOŚCI LUB PULI DŁUŻNIKA (%)

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%)

W tym: cechujące się niewykonaniem zobowiązania

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

W tym: cechujące się niewykonaniem zobowiązania

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Ekspozycje wobec instytucji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

w tym: związane z kredytowaniem specjalistycznym (z wyjątkiem kredytowania specjalistycznego objętego kryteriami klasyfikacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

w tym: związane z kredytowaniem specjalistycznym (objęte kryteriami klasyfikacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

w tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Ekspozycje detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Ekspozycje zabezpieczone nieruchomością

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

ekspozycje wobec MŚP