EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0066-20170109

Consolidated text: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/66/2017-01-09

02014R0066 — PL — 09.01.2017 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 66/2014

z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 029 z 31.1.2014, s. 33)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2282 z dnia 30 listopada 2016 r.

  L 346

51

20.12.2016
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 66/2014

z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu na potrzeby wprowadzania do obrotu oraz wprowadzania do użytku domowych piekarników (w tym piekarników zintegrowanych z kuchniami), domowych płyt grzejnych i domowych okapów nadkuchennych elektrycznych, również gdy są one sprzedawane do użytku innego niż w gospodarstwie domowym.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a) urządzeń zasilanych ze źródeł energii innych niż energia elektryczna lub gaz;

b) urządzeń zapewniających funkcję „podgrzewania mikrofalowego”;

c) małych piekarników;

d) piekarników przenośnych;

e) piekarników akumulacyjnych;

f) piekarników, dla których głównym źródłem zasilania jest para;

g) płyt grzejnych z przykrytymi palnikami gazowymi;

h) urządzeń do gotowania na zewnątrz;

i) urządzeń przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania gazów trzeciej grupy (propan i butan);

j) grillów.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „piekarnik” oznacza urządzenie lub część urządzenia, obejmujące co najmniej jedną komorę elektryczną lub gazową, w których przygotowuje się posiłki, korzystając z trybu tradycyjnego lub trybu z włączonym wentylatorem;

2) „komora” oznacza zamkniętą przestrzeń, w której można sterować temperaturą na potrzeby przygotowania żywności;

3) „piekarnik wielokomorowy” oznacza piekarnik o co najmniej dwóch komorach, z których każda jest ogrzewana oddzielnie;

4) „mały piekarnik” oznacza piekarnik, w którym każda z komór ma szerokość i głębokość poniżej 250 mm lub wysokość poniżej 120 mm;

5) „piekarnik przenośny” oznacza piekarnik o masie mniejszej niż 18 kg, pod warunkiem że nie jest on przeznaczony do zabudowy;

6) „podgrzewanie mikrofalowe” oznacza podgrzewanie żywności przy zastosowaniu energii elektromagnetycznej;

7) „tryb tradycyjny” oznacza tryb działania piekarnika przy wykorzystaniu wyłącznie konwekcji naturalnej na potrzeby cyrkulacji ogrzanego powietrza wewnątrz komory piekarnika;

8) „tryb z włączonym wentylatorem” oznacza tryb, w którym wbudowany wentylator powoduje obieg ogrzanego powietrza wewnątrz komory piekarnika;

9) „cykl” oznacza okres podgrzewania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika w określonych warunkach;

10) „kuchnia” oznacza urządzenie składające się z piekarnika i płyty grzejnej wykorzystujące gaz lub energię elektryczną;

11) „tryb działania” oznacza stan piekarnika lub płyty grzejnej w trakcie działania;

12) „źródło energii” oznacza główny nośnik energii na potrzeby ogrzewania piekarnika lub płyty grzejnej;

13) „płyta grzejna elektryczna” oznacza urządzenie lub część urządzenia, które obejmują co najmniej jedno pole grzejne lub jeden obszar grzejny, w tym jednostkę sterującą, i którego źródłem ciepła jest energia elektryczna;

14) „płyta grzejna gazowa” oznacza urządzenie lub część urządzenia, które obejmują co najmniej jedno pole grzejne, w tym jednostkę sterującą, i którego źródłem ciepła są palniki gazowe o mocy minimalnej wynoszącej 1,16 kW;

15) „płyta grzejna” oznacza „płytę grzejną elektryczną”, „płytę grzejną gazową” lub „płytę grzejną mieszaną”;

16) „przykryte palniki gazowe” oznaczają palniki kuchni gazowej przykryte lub zamknięte pokrywą ze szkła hartowanego lub pokrywą ceramiczną, tworzącą gładką bezspoinową powierzchnię;

17) „płyta grzejna mieszana” oznacza urządzenie o co najmniej jednym polu grzejnym lub co najmniej jednym obszarze grzejnym podgrzewanym za pomocą energii elektrycznej i o co najmniej jednym polu grzejnym ogrzewanym palnikami gazowymi;

18) „pole grzejne” oznacza część płyty grzejnej o średnicy wynoszącej co najmniej 100 mm, na której stawia się naczynia kuchenne i poddaje je ogrzewaniu, przy czym jednocześnie można ogrzewać tylko jedno naczynie kuchenne; obszar pola grzejnego może być w sposób widoczny oznaczony na powierzchni płyty grzejnej;

19) „obszar grzejny” oznacza część obszaru płyty grzejnej elektrycznej ogrzewaną za pomocą indukowanego pola magnetycznego, na którym stawia się naczynia kuchenne w celu ich ogrzewania, nieposiadający widocznego oznaczenia miejsca ustawienia naczyń kuchennych, na którym można jednocześnie ustawić więcej niż jedno naczynie kuchenne;

20) „okap nadkuchenny” oznacza urządzenie napędzane silnikiem sterowanym przez to urządzenie, przeznaczone do zbierania zanieczyszczonego powietrza znad płyty grzejnej bądź posiadające system ciągu odwrotnego, do instalacji przy kuchniach, płytach grzejnych i podobnych wyrobach kuchennych, które zasysa opary do wewnętrznego kanału wentylacyjnego;

21) „tryb pracy automatycznej podczas gotowania” oznacza stan, w którym natężenie przepływu powietrza okapu nadkuchennego podczas gotowania jest automatycznie sterowane za pomocą czujników, m.in. odnośnie do wilgotności, temperatury itd.;

22) „całkowicie automatyczny okap nadkuchenny” oznacza okap nadkuchenny, w którym natężenie przepływu powietrza lub inne funkcje są w sposób ciągły automatycznie sterowane za pomocą czujników, również w trakcie gotowania;

23) „optymalny punkt pracy” (BEP) oznacza punkt pracy okapu nadkuchennego przy maksymalnej wydajności przepływu dynamicznego (FDEhood);

24) „średnie natężenie oświetlenia” (Emiddle) oznacza, mierzone w luksach, średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia okapu nadkuchennego na powierzchni płyty grzejnej;

25) „tryb wyłączenia” oznacza stan, w którym urządzenie jest podłączone do sieci zasilania, ale nie wykonuje żadnych funkcji lub podaje jedynie informacje o trybie wyłączenia lub wykonuje jedynie funkcje mające na celu zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 );

26) „tryb czuwania” oznacza stan, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego, musi pobierać energię z sieci zasilania elektrycznego, aby działać zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonuje tylko następujące funkcje przez dowolnie długi czas: funkcja ponownego włączenia bądź funkcja ponownego włączenia tylko ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia lub wyświetlaniem informacji lub statusu;

27) „funkcja ponownego włączenia” oznacza funkcję umożliwiającą włączanie innych trybów, w tym trybu aktywnego, przez zdalnie sterowany przełącznik, jak np. urządzenie zdalnego sterowania, czujnik wewnętrzny lub wyłącznik czasowy, służące do przełączenia w stan, w którym dostępne są dodatkowe funkcje urządzenia, w tym jego funkcja podstawowa.

28) „wyświetlanie informacji lub statusu” oznacza stale włączoną funkcję wyświetlania na wyświetlaczu informacji lub wskazywania statusu urządzenia, w tym zegarów;

29) „użytkownik” oznacza konsumenta, który kupuje lub zamierza kupić produkt;

30) „model równoważny” oznacza model wprowadzany do obrotu o takich samych parametrach technicznych jak inny model wprowadzany do obrotu przez tego samego producenta lub importera pod innym numerem kodu handlowego.

Artykuł 3

Wymogi i harmonogram dotyczące ekoprojektu

1.  Wymogi dotyczące ekoprojektu, w tym harmonogramu, dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych określono w załączniku I.

2.  Zgodność z wymogami dotyczącymi ekoprojektu sprawdza się, wykonując pomiary i obliczenia zgodnie z metodami określonymi w załączniku II.

Artykuł 4

Ocena zgodności

1.  Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do tej dyrektywy.

2.  Na potrzeby oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, dokumentacja techniczna zawiera obliczenia określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3.  Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla danego modelu otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych urządzeń, bądź obu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, albo obu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez producentów w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. W takich przypadkach dokumentacja techniczna zawiera również wykaz wszystkich pozostałych modeli równoważnych, w odniesieniu do których informacje zawarte w dokumentacji technicznej zostały uzyskane na tej samej podstawie.

4.  Jeżeli producent lub importer wprowadzają do obrotu modele równoważne, muszą podać wykaz wszystkich pozostałych modeli równoważnych.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, organy państw członkowskich stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Orientacyjne poziomy odniesienia

Orientacyjne poziomy odniesienia dla najbardziej energooszczędnych urządzeń dostępnych na rynku w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określono w załączniku IV.

Artykuł 7

Przegląd

Najpóźniej w terminie 7 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu forum konsultacyjnemu. W ramach przeglądu należy ocenić, między innymi, wykonalność ewentualnych wymogów w zakresie poprawy odzysku i recyklingu urządzeń, wymogi dotyczące trwałości i żywotności, uwzględnienie urządzeń dla profesjonalistów i urządzeń stosowanych na potrzeby działalności gospodarczej, a także wymogi dotyczące usuwania oparów i zapachów.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

1.  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się po upływie 1 roku od jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1.   WYMOGI DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, NATĘŻENIA PRZEPŁYWU POWIETRZA I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

1.1.    Domowe piekarniki

W przypadku komór domowych piekarników (w tym piekarników zintegrowanych z kuchniami) maksymalna wartość wskaźnika efektywności energetycznej musi być zgodna ze wskazaniami w tabeli 1.Tabela 1

Dopuszczalne wartości wskaźnika efektywności energetycznej dla komór domowych piekarników (EEIcavity)

 

Domowe piekarniki elektryczno-gazowe

Po upływie 1 roku od wejścia w życie rozporządzenia

EEIcavity < 146

Po upływie 2 lat od wejścia w życie rozporządzenia

EEIcavity < 121

Po upływie 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia

EEIcavity < 96

Po upływie 5 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w przypadku piekarników wielokomorowych (w tym piekarników zintegrowanych z kuchniami), przynajmniej jedna komora musi spełniać wymóg dotyczący maksymalnej wielkości wskaźnika efektywności energetycznej zgodnie ze wskazaniem w tabeli 1 obowiązujący po upływie 5 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, natomiast pozostałe komory muszą spełniać wymóg dotyczący maksymalnej wielkości wskaźnika efektywności energetycznej zgodnie ze wskazaniem w tabeli 1 obowiązujący po upływie 2 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

1.2.    Domowe płyty grzejne

W przypadku domowych płyt grzejnych maksymalne dopuszczalne wartości zużycia energii przez płyty grzejne elektryczne (ECelectric hob) oraz minimalne dopuszczalne wartości efektywności energetycznej dla płyt grzejnych gazowych (EEgas hob) muszą być zgodne ze wskazaniami w tabeli 2.Tabela 2

Dopuszczalne wartości efektywności energetycznej dla domowych płyt grzejnych (ECelectric hob i EEgas hob)

 

Płyta grzejna elektryczna

(ECelectric hob w Wh/kg.)

Płyta grzejna gazowa

(EEgas hob w %)

Po upływie 1 roku od wejścia w życie rozporządzenia

ECelectric hob < 210

EEgas hob > 53

Po upływie 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia

ECelectric hob < 200

EEgas hob > 54

Po upływie 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia

ECelectric hob < 195

EEgas hob > 55

1.3.    Domowe okapy nadkuchenne

1.3.1.    Wskaźnik efektywności energetycznej i wydajność przepływu dynamicznego

W przypadku domowych okapów nadkuchennych maksymalne dopuszczalne wartości EEIhood oraz minimalne dopuszczalne wartości FDEhood muszą być zgodne ze wskazaniami w tabeli 3.Tabela 3

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIhood) i wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) dla domowych okapów nadkuchennych

 

EEIhood

FDEhood

Po upływie 1 roku od wejścia w życie rozporządzenia

EEIhood < 120

FDEhood > 3

Po upływie 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia

EEIhood < 110

FDEhood > 5

Po upływie 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia

EEIhood < 100

FDEhood > 8

1.3.2.    Natężenie przepływu powietrza

Po upływie 1 roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia domowe okapy nadkuchenne o maksymalnej wartości natężenia przepływu powietrza w dowolnych dostępnych trybach pracy przekraczającym 650 m3/h muszą się automatycznie przełączać na pracę przy wartości natężenia przepływu powietrza nieprzekraczającej 650 m3/h w czasie tlimit , jak określono w załączniku II.

1.3.3.    Tryby niskiego poboru mocy dla domowych okapów nadkuchennych

1. Po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

 Pobór mocy w „trybie wyłączenia”: pobór mocy w dowolnym stanie wyłączenia nie może przekraczać 1,00 W.

 Pobór mocy w „trybach czuwania”:

 

 Pobór mocy w każdym stanie, w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia lub w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia z wyświetleniem aktywnej funkcji ponownego włączenia, nie może przekraczać 1,00 W.

 Pobór mocy w dowolnym stanie, w którym działa jedynie funkcja wyświetlania statusu lub informacji lub w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia w połączeniu z wyświetleniem statusu lub informacji, nie może przekroczyć 2,00 W.

 Dostępność „trybu wyłączenia” lub „trybu czuwania”: domowe okapy nadkuchenne są wyposażone w tryb wyłączenia lub tryb czuwania lub inny stan, w którym nie są przekroczone stosowne wymogi dotyczące poboru mocy dla trybu wyłączenia lub trybu czuwania w sytuacji, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego.

2. Po upływie 3 lat i 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

 Pobór mocy w „trybie wyłączenia”: pobór mocy w dowolnym trybie wyłączenia nie może przekraczać 0,50 W.

 Pobór mocy w „trybach czuwania”: pobór mocy w każdym stanie, w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia lub w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia z wyświetleniem aktywnej funkcji ponownego włączenia, nie może przekraczać 0,50 W.

 Pobór mocy przez urządzenie w każdym stanie, w którym działa jedynie funkcja wyświetlania statusu lub informacji lub w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia w połączeniu z wyświetleniem statusu lub informacji, nie może przekraczać 1,00 W.

 Zarządzanie energią: domowe okapy nadkuchenne, poza przypadkami gdy jest to nieodpowiednie ze względu na ich przeznaczenie, posiadają funkcję zarządzania energią lub podobną funkcję, która w sytuacji, gdy nie wykonują swojej głównej funkcji lub gdy inne produkty wykorzystujące energię nie są uzależnione od ich funkcji, po najkrótszym możliwym czasie odpowiednim ze względu na przeznaczenie automatycznie przełącza je w:

 

 tryb czuwania, lub

 tryb wyłączenia, lub

 inny stan, w którym spełnione są odpowiednie wymogi w zakresie poboru mocy dla trybu wyłączenia lub czuwania w sytuacji, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego.

 Funkcja zarządzania energią jest aktywowana przed dostarczeniem produktu.

 W przypadku okapów nadkuchennych wyposażonych w tryb pracy automatycznej podczas gotowania i całkowicie automatycznych okapów nadkuchennych czas oczekiwania, po upływie którego produkt przełącza się automatycznie w tryby i stany określone w poprzednim punkcie, wynosi jedną minutę od automatycznego lub ręcznego wyłączenia silnika i oświetlenia.

1.3.4.    Natężenie oświetlenia

Po upływie 1 roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w przypadku okapów kuchennych zapewniających oświetlenia powierzchni płyty grzejnej, średnie natężenia oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle) musi być wyższe niż 40 luksów, przy pomiarze prowadzonym w warunkach normalnych.

2.   WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI O PRODUKCIE

Po upływie 1 roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w dokumentacji technicznej produktu, instrukcji obsługi oraz na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych, ich upoważnionych przedstawicieli lub importerów podaje się następujące informacje o produkcie:

a) skrócony tytuł lub odniesienie do metod pomiarów i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z powyższymi wymaganiami;

b) informacje istotne dla użytkowników w celu zmniejszenia łącznego wpływu procesu gotowana na środowisko (np. zużycie energii).

Po upływie 1 roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokumentacja techniczna i części ogólnodostępnych stron internetowych producentów, ich upoważnionych przedstawicieli lub importerów, które są przeznaczone dla profesjonalistów, muszą zawierać informacje istotne dla nieniszczącego demontażu do celów obsługi technicznej oraz informacje istotne dla demontażu, w szczególności w odniesieniu do silnika, w stosownych przypadkach, oraz akumulatorów, recyklingu, odzyskiwania i unieszkodliwiania po zakończeniu eksploatacji.

2.1.    Domowe piekarnikiTabela 4

Informacje dotyczące domowych piekarników

 

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

Identyfikator modelu

 

 

 

Typ piekarnika

 

 

 

Masa urządzenia

M

X,X

kg

Liczba komór

 

X

 

Źródło energii dla każdej komory (energia elektryczna lub gaz)

 

 

 

Objętość dla każdej komory

V

X

l

Zużycie energii (elektrycznej) koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie tradycyjnym dla każdej komory (końcowa energia elektryczna)

ECelectric cavity

X,XX

KWh/cykl

Zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika elektrycznego w trakcie trwania cyklu w trybie z włączonym wentylatorem dla każdej komory (końcowa energia elektryczna)

ECelectric cavity

X,XX

KWh/cykl

Zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie tradycyjnym dla każdej komory (końcowa energia gazu)

ECgas cavity

X,XX

X,XX

MJ/cykl

KWh/cykl (1)

Zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze gazowej piekarnika w trakcie trwania cyklu w trybie z włączonym wentylatorem dla każdej komory (końcowa energia gazu)

ECgas cavity

X,XX

X,XX

MJ/cykl

KWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej dla każdej komory

EEIcavity

X,X

 

(1)   1 kWh/cykl = 3,6 MJ/cykl.

2.2.    Domowe płyty grzejne

2.2.1.    Domowe płyty grzejne elektryczneTabela 5a

Informacje dotyczące domowych płyt grzejnych elektrycznych

 

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

Identyfikator modelu

 

 

 

Typ płyty grzejnej

 

 

 

Liczba pól lub obszarów grzejnych

 

X

 

Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite)

 

 

 

W przypadku owalnych pól lub obszarów grzejnych: średnica powierzchni użytecznej dla każdego pola grzejnego elektrycznego, w zaokrągleniu do 5 mm

Ø

X,X

cm

W przypadku nieowalnych pól lub obszarów grzejnych: długość i szerokość powierzchni użytkowej dla każdego elektrycznego pola lub obszaru grzejnego, w zaokrągleniu do 5 mm

L

W

X,X

X,X

cm

Zużycie energii dla każdego pola lub każdego obszaru grzejnego w przeliczeniu na kilogramy

ECelectric cooking

X,X

Wh/kg

Zużycie energii przez płytę grzejną w przeliczeniu na kg

ECelectric hob

X,X

Wh/kg

2.2.2.    Domowe płyty grzejne gazoweTabela 5b

Informacje dotyczące domowych płyt grzejnych gazowych

 

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

Identyfikator modelu

 

 

 

Typ płyty grzejnej

 

 

 

Liczba palników gazowych

 

X

 

Efektywność energetyczna dla każdego palnika gazowego

EEgas burner

X,X

 

Efektywność energetyczna płyty grzejnej gazowej

EEgas hob

X,X

 

2.2.3.    Domowe płyty grzejne mieszane gazowo-elektryczneTabela 5c

Informacje dotyczące domowych płyt grzejnych mieszanych

 

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

Identyfikator modelu

 

 

 

Typ płyty grzejnej

 

 

 

Liczba pól lub obszarów grzejnych

 

X

 

Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite) dla każdego elektrycznego pola lub obszaru grzejnego

 

 

 

W przypadku owalnych pól grzejnych: średnica powierzchni użytecznej dla każdego elektrycznego pola grzejnego, w zaokrągleniu do 5 mm

Ø

X,X

cm

W przypadku nieowalnych pól lub obszarów grzejnych: długość i szerokość powierzchni użytkowej dla każdego pola lub każdego obszaru grzejnego, w zaokrągleniu do 5 mm

L

W

X,X

X,X

cm

Zużycie energii dla każdego pola lub obszaru grzejnego w przeliczeniu na kg

ECelectric cooking

X

Wh/kg

Liczba palników gazowych

 

X

 

Efektywność energetyczna dla każdego palnika gazowego

EEgas burner

X,X

 

2.3.    Domowe okapy nadkuchenneTabela 6

Informacje dotyczące domowych okapów nadkuchennych

 

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

Identyfikator modelu

 

 

 

Roczne zużycie energii

AEChood

X,X

kWh/r

Współczynnik upływu czasu

f

X,X

 

Wydajność przepływu dynamicznego

FDEhood

X,X

 

Wskaźnik efektywności energetycznej

EEIhood

X,X

 

Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy

QBEP

X,X

m3/h

Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy

PBEP

X

Pa

Maksymalne natężenie przepływu powietrza

Qmax

X,X

m3/h

Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy

WBEP

X,X

W

Moc nominalna systemu oświetlenia

WL

X,X

W

Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej

Emiddle

X

lux

Pobór mocy mierzony w trybie czuwania

Ps

X,XX

W

Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia

Po

X,XX

W

Poziom mocy akustycznej

LWA

X

dB
ZAŁĄCZNIK II

Pomiary i obliczenia

Do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiarów i obliczeń dokonuje się przy użyciu wiarygodnej, dokładnej i odtwarzalnej metody uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarów i obliczeń, w tym zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Muszą one odpowiadać definicjom technicznym, warunkom, równaniom i parametrom określonym w niniejszym załączniku.

1.   DOMOWE PIEKARNIKI

Zużycie energii przez komorę domowego piekarnika mierzy się dla jednego znormalizowanego cyklu w trybie tradycyjnym i w trybie z włączonym wentylatorem, jeśli jest dostępny, podgrzewając znormalizowany wsad nasycony wodą. Należy sprawdzić, czy temperatura w komorze piekarnika osiąga wartość ustawioną na termostacie lub na wyświetlaczu piekarnika w okresie cyklu badawczego. Zużycie energii dla cyklu odpowiadające trybowi o najlepszych parametrach (tryb tradycyjny lub tryb z włączonym wentylatorem) stosuje się w poniższych obliczeniach.

Dla każdej komory domowego piekarnika wskaźnik efektywności energetycznej (EEIcavity) oblicza się zgodnie z następującymi wzorami:

w przypadku domowych piekarników elektrycznych:

image

image

(w kWh)

w przypadku domowych piekarników gazowych:

image

image

(w MJ)

gdzie:

EEIcavity = wskaźnik efektywności energetycznej dla każdej komory domowego piekarnika, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

SECelectric cavity = standardowe zużycie energii (energia elektryczna) koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze domowego piekarnika elektrycznego w trakcie cyklu, wyrażane w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

SECgas cavity = standardowe zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze domowego piekarnika gazowego w trakcie cyklu, wyrażane w MJ, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

V = objętość komory domowego piekarnika, wyrażana w litrach (l), w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej,

ECelectric cavity = zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze domowego piekarnika elektrycznego w trakcie cyklu, wyrażane w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

ECgas cavity = jednostkowe zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze gazowej domowego piekarnika w trakcie cyklu, wyrażone w MJ, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2.   DOMOWE PŁYTY GRZEJNE

2.1.    Domowe płyty grzejne elektryczne

Zużycie energii przez domową płytę grzejną elektryczną (ECelectric hob) mierzy się w Wh na kg zagotowanej wody w ramach znormalizowanego pomiaru (Wh/kg), z uwzględnieniem wszystkich naczyń kuchennych w znormalizowanych warunkach badania, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

2.2.    Domowe płyty grzejne gazowe

Efektywność energetyczną palników gazowych domowej płyty grzejnej oblicza się w następujący sposób:

image

gdzie:

EEgas burner = efektywność energetyczna palnika gazowego, w %, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

Egas burner = wartość opałowa gazu zużytego na potrzeby określonego ogrzewania, w MJ, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

Etheoretic = teoretyczna minimalna ilość energii potrzebna dla odpowiedniego określonego ogrzewania, w MJ, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

Efektywność energetyczną płyty grzejnej gazowej (EEgas hob ) oblicza się jako średnią efektywności energetycznej poszczególnych palników gazowych (EEgas burner ) płyty grzejnej.

2.3.    Domowe płyty grzejne mieszane elektryczno-gazowe

Na potrzeby pomiarów domowe płyty grzejne mieszane elektryczno-gazowe są traktowane jako dwa oddzielne urządzenia. Elektryczne obszary i pola grzejne domowych płyt grzejnych mieszanych podlegają przepisom sekcji 2.1 powyżej, natomiast obszary i pola grzejne ogrzewane palnikami gazowymi podlegają przepisom sekcji 2.2 powyżej.

3.   DOMOWE OKAPY NADKUCHENNE

3.1.    Obliczanie wskaźnika efektywności energetycznej (EEIhood)

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIhood ) oblicza się według wzoru:

image

i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku,

gdzie:

SAEChood = standardowe roczne zużycie energii przez domowy okap nadkuchenny, w kWh/rok, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

AEChood = roczne zużycie energii przez domowy okap nadkuchenny, w kWh/rok, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

Standardowe roczne zużycie energii (SAEChood ) przez domowy okap nadkuchenny oblicza się w następujący sposób:

image

gdzie:

  WBEP oznacza pobór mocy przez domowy okap nadkuchenny w optymalnym punkcie pracy, w watach, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

  WL oznacza znamionowy pobór mocy przez system oświetlenia domowego okapu nadkuchennego na powierzchni płyty grzejnej, w watach, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

Roczne zużycie energii (AEChood ) przez domowy okap nadkuchenny oblicza się w następujący sposób:

(i) w przypadku całkowicie automatycznego domowego okapu nadkuchennego:

image

(ii) w przypadku wszystkich pozostałych domowych okapów nadkuchennych:

image

gdzie:

  tL oznacza, wyrażany w minutach, średni czas pracy oświetlenia w ciągu doby (tL = 120),

  tH oznacza, wyrażany w minutach, średni czas działania domowych okapów w ciągu doby (tH = 60),

  Po oznacza wyrażany w watach, pobór mocy w trybie wyłączenia domowego okapu nadkuchennego, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

  Ps oznacza, wyrażany w watach, pobór mocy w trybie czuwania domowego okapu nadkuchennego, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

  f oznacza współczynnik upływu czasu, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku, obliczany zgodnie z poniższym wzorem:

 
image

3.2.    Obliczanie wydajności przepływu dynamicznego (FDEhood)

Wartość FDEhood w optymalnym punkcie pracy oblicza się za pomocą następującego wzoru i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

image

gdzie:

  QBEP oznacza, wyrażane w m3/h, natężenie przepływu domowego okapu nadkuchennego w optymalnym punkcie pracy, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

  PBEP oznacza, wyrażaną w Pa, różnicę ciśnienia statycznego domowego okapu nadkuchennego w optymalnym punkcie pracy, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej,

  WBEP oznacza pobór mocy przez domowy okap nadkuchenny w optymalnym punkcie pracy, wyrażany w watach, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

3.3.    Obliczenia dotyczące ograniczenia ilości odprowadzanego powietrza

3.3.1. Domowe okapy nadkuchenne o maksymalnej wartości natężenia przepływu powietrza w dowolnym dostępnym trybie pracy przekraczającej 650 m3/h muszą się automatycznie przełączać na pracę przy wartości natężenia przepływu powietrza nieprzekraczającej 650 m3/h w czasie tlimit. Jest to ilość czasu potrzebna do odprowadzenia 100 m3 powietrza przez domowy okap nadkuchenny pracujący przy wartości natężenia powietrza większej niż 650 m3/h przed automatycznym przełączeniem się na pracę przy wartości natężenia przepływu powietrza nieprzekraczającej 650 m3/h. Oblicza się ją w minutach w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z poniższym wzorem:

image  ( 2 )

gdzie:

 Qmax oznacza, wyrażaną w m3/h, maksymalną wartość natężenia przepływu powietrza domowego okapu nadkuchennego, w trybie intensywnym/turbo, jeżeli występuje, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

Samego faktu występowania przełącznika ręcznego lub ustawienia zmniejszającego natężenie przepływu powietrza urządzenia do wartości nieprzekraczającej 650 m3/h nie uznaje się za spełnienie powyższego wymogu.

3.3.2. W przypadku domowych okapów nadkuchennych wyposażonych w tryb pracy automatycznej w czasie gotowania:

 włączenie trybu pracy automatycznej jest możliwe jedynie za pomocą ręcznego nastawienia przez użytkownika, na okapie lub w innym miejscu,

 tryb pracy automatycznej przełącza się na sterowanie ręczne nie później niż po 10 minutach od momentu wyłączenia silnika w trybie pracy automatycznej.

3.4.    Natężenie oświetlenia systemu oświetlenia (Emiddle)

Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle ) mierzy się w warunkach normalnych w luksach, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

3.5.    Poziom hałasu

Poziom hałasu (w dB) mierzy się jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (średnia wartość ważona — LWA) przez domowy okap nadkuchenny przy najwyższym ustawieniu w trakcie normalnej pracy, z wyłączeniem trybów intensywnego i turbo, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

▼M1
ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1) Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2) Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a) wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b) wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c) gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 7.

3) W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4) W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5) Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 7.

6) W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7) Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 7 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.Tabela 7

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Masa domowego piekarnika, M

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości M o więcej niż 5 %.

Objętość komory domowego piekarnika, V

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości V o więcej niż 5 %.

EC electric cavity, EC gas cavity

Wartości ustalone nie mogą przekraczać deklarowanych wartości EC electric cavity i EC gas cavity o więcej niż 5 %.

ECelectric hob

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości EC electric hob o więcej niż 5 %.

EEgas hob

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości EE gas hob o więcej niż 5 %.

W BEP, W L

Wartości ustalone nie mogą przekraczać deklarowanych wartości W BEP i W L o więcej niż 5 %.

Q BEP, P BEP

Wartości ustalone nie mogą być niższe od deklarowanych wartości Q BEP i P BEP o więcej niż 5 %.

Qmax

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości Q max o więcej niż 8 %.

Emiddle

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości E middle o więcej niż 5 %.

Poziom mocy akustycznej, L WA

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości L WA.

P o, P s

Wartości ustalone zużycia energii Po i Ps nie mogą przekraczać deklarowanych wartości Po i Ps o więcej niż 10 %. Wartości ustalone zużycia energii Po i Ps wynoszące nie więcej niż 1,00 W nie mogą przekraczać deklarowanych wartości Po i Ps o więcej niż 0,10 W.

▼B
ZAŁĄCZNIK IV

Orientacyjne poziomy odniesienia

W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia najlepsze pod względem energooszczędności dostępne na rynku domowe piekarniki, płyty grzejne i okapy nadkuchenne charakteryzowały się następującymi parametrami:Domowe piekarniki

Elektryczne

EEIcavity = 70,7

Gazowe

EEIcavity = 75,4

Domowe płyty grzejne

Elektryczne

ECelectric cooking = 169,3

Gazowe

EEgas burner = 63,5 %

Domowe okapy nadkuchenne

Natężenie przepływu powietrza

FDEhood = 22

Poziom hałasu

51 dB przy 550 m3/h; 57 dB przy 750 m3/h( 1 ) Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 24).

( 2 ) Zob.
image co można uprościć do
image

gdzie:

 Vmax oznacza maksymalną ilość powietrza do odprowadzenia wynoszącą 100 m3,

 Qmax oznacza maksymalną wartość natężenia przepływu powietrza dla domowego okapu nadkuchennego, z uwzględnieniem trybu intensywnego/turbo, jeżeli okap jest w nie wyposażony,

  t oznacza, wyrażany w minutach, czas w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej,

  dt oznacza całkowity czas potrzebny do osiągnięcia ilości powietrza wynoszącej 100 m3,

  tlimit oznacza, wyrażaną w minutach, ilość czasu potrzebną do odprowadzenia 100 m3 powietrza, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

Top