EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0547-20170109

Consolidated text: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 547/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp do wody (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/547/2017-01-09

02012R0547 — PL — 09.01.2017 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 547/2012

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp do wody

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 165 z 26.6.2012, s. 28)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2282 z dnia 30 listopada 2016 r.

  L 346

51

20.12.2016
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 547/2012

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp do wody

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wymogi dotyczące ekoprojektu dla wprowadzania na rynek pomp wirowych do wody służących do pompowania wody czystej, w tym pomp stanowiących integralną część innych produktów.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a) pomp do wody przeznaczonych wyłącznie do pompowania wody czystej w temperaturze poniżej – 10 °C lub powyżej 120 °C, z wyjątkiem wymogów w zakresie informacji określonych w załączniku II pkt 2 ppkt 11–13;

b) pomp do wody przeznaczonych wyłącznie do zastosowań pożarniczych;

c) wyporowych pomp do wody;

d) samozasysających pomp do wody.

Artykuł 2

Definicje

W uzupełnieniu definicji wymienionych w dyrektywie 2009/125/WE stosuje się następujące definicje:

1) pompa do wody” to maszyna robocza, która przenosi wodę czystą za pomocą działania sił fizycznych lub mechanicznych, mająca jedną z następujących konstrukcji:

 pompa do wody z wlotem osiowym i korpusem łożyskowym (ESOB),

 monoblokowa pompa do wody z wlotem osiowym (ESCC),

 monoblokowa pompa do wody z wlotem osiowym in-line (ESCCi),

 pionowa wielostopniowa pompa do wody (MS-V),

 wielostopniowa głębinowa pompa do wody (MSS);

2) pompa do wody z wlotem osiowym” oznacza jednostopniową dławnicową pompę wirową do wody z wlotem osiowym przewidzianą dla wartości ciśnień do 16 barów, o wyróżniku szybkobieżności ns od 6 do 80 obr./min, minimalnej wydajności wynoszącej 6 m3/h (1,667·10–3 m3/s), maksymalnej mocy na wale wirnika wynoszącej 150 kW, maksymalnej wysokości podnoszenia wynoszącej 90 m przy nominalnej prędkości obrotowej 1 450 obr./min oraz maksymalnej wysokości podnoszenia wynoszącej 140 m przy nominalnej prędkości obrotowej 2 900 obr./min;

3) wydajność nominalna” oznacza wysokość podnoszenia i wydajność gwarantowane przez producenta w normalnych warunkach eksploatacji;

4) dławnicowa” oznacza pompę z uszczelnionym połączeniem wału pomiędzy wirnikiem w korpusie pompy i silnikiem. Silnik napędowy pozostaje suchy;

5) pompa do wody z wlotem osiowym i korpusem łożyskowym” (ESOB) oznacza pompę do wody z wlotem osiowym posiadającą własne łożyska;

6) monoblokowa pompa do wody z wlotem osiowym” (ESCC) oznacza pompę z wlotem osiowym, w której wał silnika został przedłużony, aby służył również jako wał pompy;

7) monoblokowa pompa do wody z wlotem osiowym in-line” (ESCCi) oznacza pompę do wody, w której strona ssawna jest w jednej osi ze stroną odpływową;

8) pionowa wielostopniowa pompa do wody” (MS-V) oznacza dławnicową wielostopniową (i > 1) pompę wirową do wody, w której wirniki zostały zamontowane na wale obracającym się w płaszczyźnie pionowej, przewidzianą dla wartości ciśnień do 25 barów, przy nominalnej prędkości obrotowej 2 900 obr./min i wydajności maksymalnej 100 m3/h (27,78·10–3 m3/s);

9) wielostopniowa głębinowa pompa do wody” (MSS) oznacza wielostopniową (i > 1) pompę wirową do wody o nominalnej zewnętrznej średnicy osiowej wynoszącej 4 cale (10,16 cm) lub 6 cali (15,24 cm), przewidzianą do pracy w otworze z nominalną prędkością obrotową 2 900 obr./min w temperaturach roboczych w zakresie od 0 °C do 90 °C;

10) pompa wirowa do wody” oznacza pompę do wody, która przenosi wodę za pomocą sił hydrodynamicznych;

11) wyporowa pompa do wody” oznacza pompę do wody, która przenosi wodę poprzez zamknięcie dawki wody czystej i jej przetłoczenie do wylotu pompy;

12) samozasysająca pompa do wody” oznacza pompę do wody, która przenosi wodę czystą i którą można uruchomić lub która działa również, gdy jest jedynie częściowo zalana wodą;

13) woda czysta” oznacza wodę o maksymalnej zawartości nieabsorbcyjnych wolnych cząstek stałych wynoszącej 0,25 kg/m3 oraz o maksymalnej zawartości rozpuszczonych cząstek stałych wynoszącej 50 kg/m3, pod warunkiem że całkowita zawartość w wodzie substancji gazowych nie przekracza stopnia nasycenia. Nie uwzględnia się dodatków koniecznych do uniemożliwiania zamarzania wody w temperaturach do – 10 °C.

Dodatkowe definicje na potrzeby załączników II–V znajdują się w załączniku I.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu

W załączniku II określono minimalne wymogi w zakresie sprawności i wymogi w zakresie informacji dla pomp wirowych do wody.

Wymogi dotyczące ekoprojektu mają zastosowanie zgodnie z następującym harmonogramem:

1) od dnia 1 stycznia 2013 r. pompy do wody mają minimalną sprawność określoną w pkt 1 ppkt a) załącznika II;

2) od dnia 1 stycznia 2015 r. pompy do wody mają minimalną sprawność określoną w pkt 1 ppkt b) załącznika II;

3) od dnia 1 stycznia 2013 r. informacje podawane na pompach do wody są zgodne z wymogami określonymi w pkt 2 załącznika II.

Ocenę zgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu należy przeprowadzić na podstawie wymogów określonych w załączniku III, wykonując stosowne pomiary i obliczenia.

W odniesieniu do pozostałych parametrów ekoprojektu, o których mowa w części 1 załącznika I do dyrektywy 2009/125/WE, nie są konieczne żadne wymogi dotyczące ekoprojektu.

Artykuł 4

Ocena zgodności

Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania służący ocenie zgodności określony w załączniku V do tej dyrektywy.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia procedurę weryfikacji określoną w załączniku IV do niego.

Artykuł 6

Parametry wzorcowe

Orientacyjne parametry wzorcowe dla najbardziej energooszczędnych pomp do wody dostępnych na rynku w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określono w załączniku V.

Artykuł 7

Zmiany

Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu. W przeglądzie należy dążyć do przyjęcia rozszerzonego podejścia do produktu.

Przed dniem 1 stycznia 2014 r. Komisja przeprowadza przegląd tolerancji stosowanych w metodyce obliczania efektywności energetycznej.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie na potrzeby załączników II–V

Na potrzeby załączników II–V stosuje się następujące definicje:

1) wirnik” oznacza obracający się element pompy wirowej, który przenosi energię na wodę;

2) wirnik pełnowymiarowy” oznacza wirnik o maksymalnej średnicy, dla której w katalogach producentów pomp do wody podaje się charakterystykę danej wielkości pompy;

3) wyróżnik szybkobieżności” (ns) oznacza wartość wymiarową charakteryzującą kształt wirnika pompy do wody za pomocą takich parametrów, jak: wysokość podnoszenia, wydajność i prędkość obrotowa (n);

image [min–1]

gdzie

 wysokość podnoszenia” (H) oznacza wzrost energii hydraulicznej wody w metrach (m), powodowany przez pompę do wody w określonym punkcie pracy pompy,

 prędkość obrotowa” (n) oznacza liczbę obrotów wału na minutę (obr./min),

 wydajność” (Q) oznacza objętościowe natężenie przepływu wody (m3/s) przez pompę do wody,

 liczba stopni” (i) to liczba wirników w układzie szeregowym w pompie do wody,

 optymalny punkt pracy pompy” (BEP) oznacza punkt pracy pompy do wody, w którym osiąga ona najwyższą sprawność mierzoną dla zimnej wody czystej;

4) sprawność pompy” (η) oznacza stosunek energii mechanicznej przekazywanej cieczy w trakcie jej przepływu przez pompę do wody i mechanicznej energii wejściowej pobieranej przez pompę na wale;

5) zimna woda czysta” oznacza wodę czystą, którą należy stosować do prób pomp, o maksymalnej lepkości kinematycznej wynoszącej 1,5 × 10–6 m2/s, maksymalnej gęstości wynoszącej 1 050  kg/m3 i maksymalnej temperaturze wynoszącej 40 °C;

6) obciążenie częściowe” (PL) oznacza punkt pracy pompy do wody przy wydajności wynoszącej 75 % w BEP;

7) przeciążenie” (OL) oznacza punkt pracy pompy do wody przy wydajności wynoszącej 110 % w BEP;

8) wskaźnik minimalnej energochłonności” (MEI) oznacza bezwymiarową jednostkę skalarną sprawności pompy do wody dla BEP, PL i OL;

9) C” oznacza wartość stałą dla każdego określonego rodzaju pomp do wody, określającą ilościowo różnice w zakresie sprawności różnych rodzajów pomp.
ZAŁĄCZNIK II

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla pomp do wody

1.   WYMOGI DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI

a) Od dnia 1 stycznia 2013 r. pompy do wody mają minimalną sprawność:

 w optymalnym punkcie pracy pompy (BEP) wynoszącą co najmniej (ηΒΕΡ) min requ mierzoną zgodnie z przepisami załącznika III i obliczaną przy wartości stałej C dla MEI = 0,1 zgodnie z przepisami załącznika III,

 przy obciążeniu częściowym pompy (PL) wynoszącą co najmniej (ηΡL) min requ mierzoną zgodnie z przepisami załącznika III i obliczaną przy wartości stałej C dla MEI = 0,1 zgodnie z przepisami załącznika III,

 przy przeciążeniu pompy (OL) wynoszącą co najmniej (ηΟL) min requ mierzoną zgodnie z przepisami załącznika III i obliczaną przy wartości stałej C dla MEI = 0,1 zgodnie z przepisami załącznika III.

b) Od dnia 1 stycznia 2015 r. pompy do wody mają minimalną sprawność:

 w optymalnym punkcie pracy pompy (BEP) wynoszącą co najmniej (ηΒΕΡ) min requ mierzoną zgodnie z przepisami załącznika III i obliczaną przy wartości stałej C dla MEI = 0,4 zgodnie z przepisami załącznika III,

 przy obciążeniu częściowym pompy (PL) wynoszącą co najmniej (ηΡL) min requ mierzoną zgodnie z przepisami załącznika III i obliczaną przy wartości stałej C dla MEI = 0,4 zgodnie z przepisami załącznika III,

 przy przeciążeniu pompy (OL) wynoszącą co najmniej (ηΟL) min requ mierzoną zgodnie z przepisami załącznika III i obliczaną przy wartości stałej C dla MEI = 0,4 zgodnie z przepisami załącznika III.

2.   WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI O PRODUKCIE

Od dnia 1 stycznia 2013 r. informacje na temat pomp do wody, o których mowa w art. 1, określone w pkt 1–15 muszą być przedstawiane w widoczny sposób:

a) w dokumentacji technicznej pomp do wody;

b) na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów pomp do wody.

Informacje przedstawia się w kolejności określonej w pkt 1–15. Informacje, o których mowa w pkt 1 i 3–6, umieszcza się w sposób trwały na tabliczce znamionowej pompy do wody lub w jej pobliżu.

1) Wskaźnik minimalnej energochłonności: MEI ≥ [x,xx];

2) tekst standardowy: „Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą sprawność wynosi MEI ≥ 0,70”, lub ewentualnie wskazanie „Wartość wzorcowa MEI ≥ 0,70”;

3) rok produkcji;

4) nazwa lub znak towarowy producenta, numer w rejestrze przedsiębiorstw oraz miejsce produkcji;

5) oznaczenie typu i wielkości produktu;

6) sprawność pompy do wody (%) przy zmniejszonej średnicy wirnika [xx,x] lub ewentualnie wskazanie [–.–];

7) krzywa charakterystyki pompy z uwzględnieniem sprawności pompy;

8) tekst standardowy: „Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniejszenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia energii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o średnicę wirnika pełnowymiarowego.”;

9) tekst standardowy: „Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje wydajność pompy do systemu.”;

10) informacje dotyczące demontażu, recyklingu lub usuwania po zakończeniu eksploatacji;

11) tekst standardowy dla pomp do wody przeznaczonych wyłącznie do pompowania wody czystej w temperaturach poniżej – 10 °C: „Przeznaczona do pracy wyłącznie w temperaturach poniżej – 10 °C”;

12) tekst standardowy dla pomp do wody przeznaczonych wyłącznie do pompowania wody czystej w temperaturach powyżej 120 °C: „Przeznaczona do pracy wyłącznie w temperaturach powyżej 120 °C”;

13) w przypadku pomp przeznaczonych w szczególności do celów pompowania wody czystej w temperaturach poniżej – 10 °C lub powyżej 120 °C producent musi opisać stosowne parametry techniczne i charakterystyki;

14) tekst standardowy: „Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie internetowej [www.xxxxxxxxx.xxx];

15) wykres sprawności wzorcowej dla MEI = 0,7 dla pompy w oparciu o model przedstawiony na rysunku. Podobny wykres sprawności wzorcowej przedstawia się dla MEI = 0,4.

Rysunek
Przykład wykresu sprawności wzorcowej dla pompy ESOB 2900 image

Można dodawać dalsze informacje, a także uzupełniać je wykresami, rysunkami lub symbolami.
ZAŁĄCZNIK III

Pomiary i obliczenia

Na potrzeby zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiary i obliczenia wykonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i powtarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, których wyniki uznaje się za obarczone niską niepewnością. Spełnione muszą zostać wszystkie podane niżej parametry techniczne.

Wydajność pompy określoną w załączniku I mierzy się dla wartości wysokości podnoszenia i wydajności odpowiadających optymalnemu punktowi pracy pompy (BEP), częściowemu obciążeniu (PL) i przeciążeniu (OL) dla średnicy wirnika pełnowymiarowego i dla zimnej wody czystej.

Wzór do celów obliczania wymaganej minimalnej sprawności w optymalnym punkcie pracy pompy (BEP) jest następujący:

image

gdzie

x = ln (ns); y = ln (Q), a ln = logarytm naturalny oraz Q = wydajność w [m3/h]; ns = wyróżnik szybkobieżności w [min–1]; C = wartość z tabeli

Wartość parametru C zależy od rodzaju pompy i jej nominalnej prędkości obrotowej, a także od wartości MEI.Tabela

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) i odpowiadające mu wartości C zależne od rodzaju i prędkości obrotowej pompy

Wartość C dla MEI

CPumpType,rpm

MEI = 0,10

MEI = 0,40

C (ESOB, 1 450 )

132,58

128,07

C (ESOB, 2 900 )

135,60

130,27

C (ESCC, 1 450 )

132,74

128,46

C (ESCC, 2 900 )

135,93

130,77

C (ESCCI, 1 450 )

136,67

132,30

C (ESCCI, 2 900 )

139,45

133,69

C (MS-V, 2 900 )

138,19

133,95

C (MSS, 2 900 )

134,31

128,79

Wymogi dotyczące warunków obciążenia częściowego (PL) i przeciążenia (OL) ustalono na poziomie nieco niższym niż wartości dla wydajności 100 % (ηΒΕΡ).

Wszystkie wartości sprawności opierają się na średnicy wirnika pełnowymiarowego (niezmniejszonej). Próby dla pionowych wielostopniowych pomp do wody należy prowadzić z użyciem pompy w wykonaniu trzystopniowym (i = 3). Próby dla wielostopniowych głębinowych pomp do wody należy prowadzić z użyciem pompy w wykonaniu dziewięciostopniowym (i = 9). Jeśli w ofercie nie ma pomp o powyższej liczbie stopni dla danego asortymentu, na potrzeby prób należy wybrać pompę o najbliższej wyższej liczbie stopni znajdującą się w asortymencie.

▼M1
ZAŁĄCZNIK IV

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1) Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2) Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a) wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b) wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c) gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 2.

3) W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4) W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu.

5) Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 2.

6) Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 5, nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

7) Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku III.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 2 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.Tabela 2

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Sprawność w optymalnym punkcie pracy pompy (ηΒΕΡ)

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Sprawność przy obciążeniu częściowym pompy (ηΡ L)

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Sprawność przy przeciążeniu pompy (ηΟ L)

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

▼B
ZAŁĄCZNIK V

Parametry wzorcowe, o których mowa w art. 6

W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia parametrem wzorcowym dla najlepszej dostępnej na rynku technologii dla pomp do wody jest wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,70.

Top