Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0480-20130701

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 480/2012 z dnia 7 czerwca 2012 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na ryż łamany objęty kodem CN 10064000 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 19011000 (tekst jednolity)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/480/2013-07-01

2012R0480 — PL — 01.07.2013 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 480/2012

z dnia 7 czerwca 2012 r.

otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

(tekst jednolity)

(Dz.U. L 148, 8.6.2012, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

  L 158

74

10.6.2013
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 480/2012

z dnia 7 czerwca 2012 r.

otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

(tekst jednolity)KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 ( 1 ), w szczególności jego art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/96 z dnia 28 października 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 ( 2 ) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione ( 3 ). Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy je ujednolicić.

(2)

Wśród przyznanych koncesji znajduje się kontyngent roczny o zerowej stawce celnej na 1 000 ton ryżu łamanego objętego kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00.

(3)

Powinno być ustalone, że rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu ( 4 ) stosuje się do przywozu na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz ( 5 ) określa w szczególności szczegółowe zasady dotyczące wniosków o pozwolenia na przywóz, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie to ogranicza okres ważności pozwoleń na przywóz do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego i stosuje się bez uszczerbku dla warunków uzupełniających lub odstępstw ustanowionych w rozporządzeniach sektorowych.

(5)

W trosce o lepsze zarządzanie kontyngentem taryfowym otworzonym na mocy niniejszego rozporządzenia, należy nadal umożliwiać podmiotom składanie więcej niż jednego wniosku o pozwolenie na okres obowiązywania kontyngentu taryfowego i tym samym wprowadzić odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. Poza tym w celu poprawy kontroli tego kontyngentu oraz ujednolicenia i uproszczenia zarządzania nim, wnioski o pozwolenie powinny być składane raz w tygodniu.

(6)

W celu zapewnienia, że kontyngent jest odpowiednio zarządzany, wymagane są szczególne przepisy w sprawie składania wniosków i wydawania pozwoleń. Przepisy te uzupełniają lub odstępują od przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych ( 6 ).

(7)

Wymagane są szczególne przepisy dla zapewnienia, że w przypadku przywożonego ryżu łamanego nie występują odstępstwa od określonego wykorzystania. Dlatego też zwolnienie z należności celnych powinno być dokonywane pod warunkiem przedstawienia przez importera zobowiązania w sprawie wykorzystywania ryżu oraz wniesienia zabezpieczenia równego niepobranym należnościom celnym. Właściwe zarządzanie kontyngentem wymaga, aby dozwolony był rozsądny termin na przetwarzanie. Wysłanie towarów wymaga, aby w państwie członkowskim dopuszczenia do swobodnego obrotu był sporządzany egzemplarz kontrolny T5, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 7 ), który jest właściwym sposobem przedstawienia dowodu przetworzenia. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w państwie członkowskim dopuszczenia do swobodnego obrotu, dowód przetworzenia może być dostarczony za pomocą równoważnego dokumentu krajowego.

(8)

Chociaż celem zabezpieczenia jest zagwarantowanie płatności nowopowstającego długu celnego w przywozie, powinien istnieć pewien poziom elastyczności przy zwalnianiu zabezpieczenia.

(9)

Zabezpieczenie w zamian za pozwolenia na przywóz w wysokości 25 EUR na tonę powinno wystarczać dla właściwego zarządzania kontyngentem.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia zostaje otwarty roczny kontyngent taryfowy o zerowej stawce celnej na 1 000 ton ryżu łamanego objętego kodem CN 1006 40 00 do wykorzystania w produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00.

Kontyngent ten ma numer porządkowy 09.4079.

Rozporządzenia (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 1301/2006 oraz (WE) nr 376/2008 stosuje się do administrowania kontyngentem, o którym mowa w akapicie pierwszym, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

1.  Wniosek o pozwolenie na przywóz dotyczy ilości nie mniejszej niż 5 ton i nie większej niż 500 ton.

W każdym wniosku o pozwolenie podaje się ilość w pełnych kilogramach.

Wnioski o pozwolenie na przywóz składa się do właściwych organów państw członkowskich najpóźniej w każdy piątek o godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

2.  W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o pozwolenie w okresie kontyngentowym. Wnioskodawca może jednak złożyć w tygodniu tylko jeden wniosek o pozwolenie.

3.  Pole 7 wniosku o pozwolenie i pozwolenia na przywóz wskazuje kraj wywozu, a wyraz „tak” jest oznaczony krzyżykiem.

4.  Wnioski o pozwolenie i pozwolenia zawierają:

a) w polu 20 jeden z wpisów wymienionych w załączniku I;

b) w polu 24 jeden z wpisów wymienionych w załączniku II.

5.  W drodze odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 zabezpieczenie w zamian za pozwolenia na przywóz przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wynosi 25 EUR na tonę.

Artykuł 3

1.  Jeżeli ilości, o które wystąpiono w ciągu tygodnia, przekraczają ilość dostępną w ramach kontyngentu, najpóźniej czwartego dnia roboczego po upływie ostatniego dnia składania wniosków, o którym mowa w art. 2 ust. 1 akapit trzeci niniejszego rozporządzenia, Komisja ustala – zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 – współczynnik przydziału dla ilości, dla których złożono wnioski w czasie ubiegłego tygodnia, oraz zawiesza składanie nowych wniosków o pozwolenie na przywóz do zakończenia okresu kontyngentowego.

Wnioski złożone w czasie bieżącego tygodnia nie będą przyjmowane.

Państwa członkowskie dopuszczają możliwość wycofania wniosku przez podmiot gospodarczy w terminie dwóch dni roboczych od daty opublikowania rozporządzenia wykonawczego ustalającego współczynnik przydziału, jeżeli ilość, na którą musi być wydane pozwolenie, jest mniejsza niż 20 ton.

2.  Pozwolenie na przywóz wydawane jest ósmego dnia roboczego następującego po ostatnim dniu składania wniosków.

Artykuł 4

Państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną następujące informacje:

a) najpóźniej w poniedziałek następujący po tygodniu, w którym składano wnioski o pozwolenie, przed godz. 18.00 czasu obowiązującego w Brukseli – informacje dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, wraz z całkowitymi ilościami objętymi tymi wnioskami;

b) najpóźniej drugiego dnia roboczego po wydaniu pozwoleń na przywóz – informacje dotyczące wydanych pozwoleń, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, całkowite ilości, na które zostały wydane pozwolenia na przywóz, oraz ilości objęte wnioskami o pozwolenie wycofanymi zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit trzeci niniejszego rozporządzenia;

c) najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca – całkowite ilości faktycznie dopuszczone do swobodnego obrotu w ramach danego kontyngentu w przedostatnim miesiącu. Jeżeli dopuszczenie do swobodnego obrotu nie miało miejsca w jednym z tych dwóch miesięcy, przesyła się informację „nie dotyczy”. Niemniej jednak informacji takiej nie wymaga się już w trzecim miesiącu następującym po upływie ważności pozwoleń.

Artykuł 5

1.  Zwolnienie z cła jest uzależnione od:

a) złożenia przez importera przy dopuszczeniu do swobodnego obrotu pisemnego zobowiązania, że wszystkie wprowadzone towary będą przetworzone zgodnie z informacją znajdującą się w polu 20 pozwolenia w terminie sześciu miesięcy od dnia zatwierdzenia dopuszczenia do swobodnego obrotu;

b) wniesienia przez importera, przy dopuszczeniu do swobodnego obrotu, zabezpieczenia na kwotę równą cłu na ryż łamany, określonemu w art. 140 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 ( 8 ).

2.  Przy dopuszczeniu do swobodnego obrotu importer jako miejsce przetwarzania wskazuje albo nazwę przedsiębiorstwa przetwórstwa i państwo członkowskie, albo nie więcej niż pięć różnych zakładów przetwórstwa. Wysyłka ryżu wymaga wystawienia w państwie członkowskim wyjścia egzemplarza kontrolnego T5, który zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2454/93 stanowi również dowód przetworzenia.

Jednakże w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w państwie członkowskim dopuszczenia do swobodnego obrotu, dowodem przetworzenia może być równoważny dokument krajowy.

3.  Egzemplarz kontrolny T5 zawiera:

a) w polu 104 jeden z wpisów wymienionych w załączniku III;

b) w polu 107 jeden z wpisów wymienionych w załączniku IV.

4.  Z wyjątkiem przypadku siły wyższej zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), jest zwalniane z chwilą przedstawienia przez importera właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym następuje dopuszczenie do swobodnego obrotu, dowodu, że całość wprowadzonego ryżu została przetworzona na produkt wskazany w pozwoleniu na przywóz. Uznaje się, że przetworzenie miało miejsce, gdy produkt został wytworzony w jednym lub więcej zakładach przetwórstwa należących do przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 2, znajdującego się w państwie członkowskim, o którym mowa w tym samym ustępie, lub w zakładzie przetwórstwa lub jednym z zakładów przetwórstwa, o których mowa w tym ustępie, w terminie wskazanym w ust. 1 lit. a).

Jeżeli dopuszczony do swobodnego obrotu ryż nie został przetworzony w wyznaczonym terminie, zwolnione zabezpieczenie jest obniżone o 2 % za każdy dzień, o który został przekroczony termin.

5.  Dowód przetworzenia jest przedstawiany właściwemu organowi w terminie sześciu miesięcy po terminie przetworzenia.

Jeżeli dowód nie jest przekazany w terminie ustanowionym w niniejszym ustępie, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), pomniejszone w razie potrzeby o odsetek przewidziany w ust. 4 akapit drugi, zostaje zmniejszone o 2 % za każdy dzień, o który został przekroczony termin.

Kwota zabezpieczenia, która nie zostaje zwolniona, przepada jako należności celne.

Artykuł 6

W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 dopuszczona do swobodnego obrotu ilość nie może przekroczyć ilości wpisanej w polach 17 i 18 pozwolenia na przywóz. W polu 19 pozwolenia wpisuje się odpowiednio cyfrę „0”.

Artykuł 7

Rozporządzenie (WE) nr 2058/96 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VI.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Wpisy, o których mowa w art. 2 ust. 4 lit. a)

w języku bułgarskim

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

w języku hiszpańskim

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

w języku czeskim

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

w języku duńskim

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

w języku niemieckim

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

w języku estońskim

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

w języku greckim

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

w języku angielskim

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

w języku francuskim

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

w języku chorwackim

:

Lomljena riža iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

w języku włoskim

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

w języku łotewskim

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

w języku litewskim

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

w języku węgierskim

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

w języku maltańskim

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

w języku niderlandzkim

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

w języku polskim

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

w języku portugalskim

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

w języku rumuńskim

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

w języku słowackim

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

w języku słoweńskim

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

w języku fińskim

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

w języku szwedzkim

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
ZAŁĄCZNIK II

Wpisy, o których mowa w art. 2 ust. 4 lit. b)

w języku bułgarskim

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

w języku hiszpańskim

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

w języku czeskim

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

w języku duńskim

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

w języku niemieckim

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

w języku estońskim

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

w języku greckim

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

w języku angielskim

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

w języku francuskim

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

▼M1

w języku chorwackim

:

Oslobođeno carine (Provedbena uredba (EU) br. 480/2012)

▼B

w języku włoskim

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

w języku łotewskim

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

w języku litewskim

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

w języku węgierskim

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

w języku maltańskim

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

w języku niderlandzkim

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

w języku polskim

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

w języku portugalskim

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

w języku rumuńskim

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

w języku słowackim

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

w języku słoweńskim

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

w języku fińskim

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

w języku szwedzkim

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).
ZAŁĄCZNIK III

Wpisy, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a)

w języku bułgarskim

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

w języku hiszpańskim

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

w języku czeskim

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

w języku duńskim

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

w języku niemieckim

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

w języku estońskim

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

w języku greckim

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

w języku angielskim

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

w języku francuskim

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

w języku chorwackim

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

w języku włoskim

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

w języku łotewskim

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

w języku litewskim

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

w języku węgierskim

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

w języku maltańskim

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

w języku niderlandzkim

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

w języku polskim

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

w języku portugalskim

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

w języku rumuńskim

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

w języku słowackim

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

w języku słoweńskim

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

w języku fińskim

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

w języku szwedzkim

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
ZAŁĄCZNIK IV

Wpisy, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. b)

w języku bułgarskim

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

w języku hiszpańskim

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

w języku czeskim

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

w języku duńskim

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

w języku niemieckim

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

w języku estońskim

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

w języku greckim

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

w języku angielskim

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

w języku francuskim

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

▼M1

w języku chorwackim

:

Članak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012

▼B

w języku włoskim

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

w języku łotewskim

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

w języku litewskim

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

w języku węgierskim

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

w języku maltańskim

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

w języku niderlandzkim

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

w języku polskim

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

w języku portugalskim

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

w języku rumuńskim

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

w języku słowackim

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

w języku słoweńskim

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

w języku fińskim

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

w języku szwedzkim

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.
ZAŁĄCZNIK VUchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/96

(Dz.U. L 276 z 29.10.1996, s. 7)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2005

(Dz.U. L 312 z 29.11.2005, s. 18)

Wyłącznie artykuł 5 i załącznik IV

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2006

(Dz.U. L 398 z 30.12.2006, s. 1)

Wyłącznie artykuł 7 i załącznik VI

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2006

(Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 48)

Wyłącznie artykuł 1

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2007

(Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 76)

Wyłącznie artykuł 1
ZAŁĄCZNIK VITabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 2058/96

Niniejsze rozporządzenie

Artykuły 1–5

Artykuły 1–5

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 7

Artykuł 8

Załączniki I–IV

Załączniki I–IV

Załącznik V

Załącznik VI( 1 ) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1.

( 2 ) Dz.U. L 276 z 29.10.1996, s. 7.

( 3 ) Zob. załącznik V.

( 4 ) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, s. 12.

( 5 ) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

( 6 ) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

( 7 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

( 8 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

Top