EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0692-20200101

Consolidated text: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/692/2020-01-01

02011R0692 — PL — 01.01.2020 — 002.003


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 692/2011

z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 17)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 253/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.

  L 79

5

21.3.2013

►M2

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1681 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

  L 258

1

9.10.2019

►M3

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1569 z dnia 23 lipca 2020 r.

  L 359

1

29.10.2020
▼B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 692/2011

z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy w zakresie systematycznego opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki.

W tym celu państwa członkowskie gromadzą, opracowują, przetwarzają i przekazują zharmonizowane statystyki dotyczące podaży i popytu w turystyce.

Artykuł 2

Definicje

1.  

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) 

„okres odniesienia” oznacza okres, do którego odnoszą się dane;

b) 

„rok odniesienia” oznacza okres odniesienia o długości jednego roku kalendarzowego;

c) 

„NACE Rev. 2” oznacza wspólną klasyfikację statystyczną działalności gospodarczej w Unii, ustanowioną na mocy rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 );

d) 

„NUTS” oznacza wspólną klasyfikację jednostek terytorialnych do celów tworzenia statystyk regionalnych w Unii, ustanowioną na mocy rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 );

e) 

„zwykłe otoczenie” oznacza obszar geograficzny, niekoniecznie sąsiadujący, w którym dana osoba odbywa zwykłe życiowe zajęcia, określany na podstawie następujących kryteriów: przekraczanie granic administracyjnych lub odległość od zwykłego miejsca zamieszkania, długość trwania pobytu, częstotliwość podróży, cel pobytu;

f) 

„turystyka” oznacza czynności odwiedzających, którzy podejmują podróż do głównego miejsca docelowego położonego poza ich zwykłym otoczeniem, na okres krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym w celu służbowym, wypoczynkowym lub innym celu osobistym, innym niż zatrudnienie przez podmiot miejscowy dla odwiedzanego miejsca;

g) 

„turystyka krajowa” oznacza podróże w granicach państwa członkowskiego odbywane przez odwiedzających będących rezydentami tego państwa członkowskiego;

h) 

„turystyka przyjazdowa” oznacza podróże do państwa członkowskiego odbywane przez odwiedzających niebędących rezydentami tego państwa członkowskiego;

i) 

„turystyka wyjazdowa” oznacza podróże rezydentów państwa członkowskiego do miejsc poza granicami tego państwa członkowskiego;

j) 

„turystyka narodowa” oznacza turystykę krajową i turystykę wyjazdową;

k) 

„turystyka wewnętrzna” oznacza turystykę krajową i turystykę przyjazdową;

l) 

„turystyczny obiekt noclegowy” oznacza lokalną jednostkę rodzaju działalności w rozumieniu załącznika do rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie ( 3 ), świadczącą płatne usługi — chociaż ich cena może być częściowo lub całkowicie subsydiowana — w zakresie zakwaterowania krótkotrwałego, opisane w pozycjach 55.1 (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.2 (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania) i 55.3 (Pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe) klasyfikacji NACE Rev. 2;

m) 

„niewynajmowane miejsca zakwaterowania” oznaczają między innymi zakwaterowanie oferowane nieodpłatnie przez rodzinę lub znajomych oraz zakwaterowanie w domach wakacyjnych będących własnością osób je zamieszkujących, w tym również w nieruchomościach użytkowanych w oznaczonym czasie (na zasadzie time-share);

n) 

„podróże jednodniowe” oznaczają podróże bez noclegu odbywane przez rezydentów poza ich zwykłym otoczeniem i rozpoczynające się w zwykłym miejscu zamieszkania.

2.  
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11 dotyczących zmiany w definicjach zawartych w ust. 1 niniejszego artykułu, w celu dostosowania tych definicji do zmian w definicjach międzynarodowych.

Artykuł 3

Tematy badań i cechy wymaganych danych

1.  

Do celów niniejszego rozporządzenia dane, które zgodnie z art. 9 mają przekazywać państwa członkowskie, odnoszą się do:

a) 

turystyki wewnętrznej pod względem pojemności i wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych, dla zmiennych, okresowości i podziałów określonych w sekcjach 1, 2 i 3 załącznika I;

b) 

turystyki wewnętrznej pod względem noclegów udzielonych turystom w niewynajmowanych miejscach zakwaterowania, dla zmiennych, okresowości i podziałów określonych w sekcji 4 załącznika I;

c) 

turystyki narodowej pod względem popytu turystycznego, dotyczącego udziału w turystyce oraz charakterystyki podróży turystycznych i odwiedzających, dla zmiennych, okresowości i podziałów określonych w sekcjach 1 i 2 załącznika II;

d) 

turystyki narodowej pod względem popytu turystycznego, dotyczącego charakterystyki podróży jednodniowych, dla zmiennych, okresowości i podziałów określonych w sekcji 3 załącznika II.

2.  
Komisja jest uprawniona do przyjmowania, w razie konieczności, aktów delegowanych zgodnie z art. 11 dotyczących dostosowywania załączników, z wyjątkiem nieobowiązkowego charakteru wymaganych danych i ograniczenia zakresu określonego w załącznikach, w celu uwzględnienia zmian gospodarczych, społecznych lub technicznych. Wykonując swoje uprawnienia zgodnie z niniejszym przepisem, Komisja zapewnia, aby przyjęte akty delegowane nie nakładały znaczących dodatkowych obciążeń administracyjnych na państwa członkowskie i respondentów.

Artykuł 4

Zakres obserwacji

Zakres obserwacji w przypadku wymogów określonych w:

a) 

art. 3 ust. 1 lit. a) obejmuje wszystkie turystyczne obiekty noclegowe określone w art. 2 ust. 1 lit. l), o ile w załączniku I nie określono inaczej;

b) 

art. 3 ust. 1 lit. b) obejmuje wszystkie noclegi udzielone rezydentom i nierezydentom w niewynajmowanych miejscach zakwaterowania;

c) 

art. 3 ust. 1 lit. c), w odniesieniu do danych dotyczących udziału w turystyce, obejmuje wszystkie osoby fizyczne mieszkające na terytorium danego państwa członkowskiego, o ile w sekcji 1 załącznika II nie określono inaczej;

d) 

art. 3 ust. 1 lit. c), w odniesieniu do danych dotyczących charakterystyki podróży turystycznych i odwiedzających, obejmuje wszystkie podróże turystyczne rezydentów z przynajmniej jednym noclegiem poza zwykłym otoczeniem, które zakończyły się w ciągu okresu odniesienia, o ile w sekcji 2 załącznika II nie określono inaczej;

e) 

art. 3 ust. 1 lit. d), w odniesieniu do charakterystyki podróży jednodniowych, obejmuje wszystkie podróże jednodniowe określone w art. 2 ust. 1 lit. n), o ile w sekcji 3 załącznika II nie określono inaczej.

Artykuł 5

Badania pilotażowe

1.  
Komisja opracowuje program badań pilotażowych, który państwa członkowskie mogą realizować na zasadzie dobrowolności, w celu przygotowania, opracowywania, tworzenia i upowszechniania zharmonizowanych tabel rachunków satelitarnych turystyki oraz w celu dokonania oceny korzyści w stosunku do kosztów zestawiania.
2.  
Komisja opracowuje również program badań pilotażowych, który państwa członkowskie mogą realizować na zasadzie dobrowolności, w celu opracowania systemu zestawiania danych przedstawiających wpływ turystyki na środowisko.

Artykuł 6

Kryteria jakości i sprawozdania

1.  
Państwa członkowskie zapewniają jakość przekazywanych danych.
2.  
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się kryteria jakości ustanowione w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.
3.  
Państwa członkowskie co roku dostarczają Komisji (Eurostatowi) sprawozdanie na temat jakości danych dotyczących okresów odniesienia w roku odniesienia oraz wszelkich dokonanych zmian metodologicznych. Sprawozdanie jest przekazywane w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku odniesienia.
4.  
Przy stosowaniu kryteriów jakości, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do danych objętych niniejszym rozporządzeniem ustalenia i struktura sprawozdań dotyczących jakości są określane przez Komisję w formie aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 2.

Artykuł 7

Sprawozdanie z oceny

W terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r., a następnie co pięć lat Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny na temat danych statystycznych zestawianych zgodnie niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności na temat ich przydatności i obciążenia dla przedsiębiorstw.

Artykuł 8

Źródła danych

W odniesieniu do podstaw gromadzenia danych państwa członkowskie podejmują wszelkie środki, które uznają za właściwe, w celu utrzymania odpowiedniej jakości wyników. Państwa członkowskie mogą tworzyć niezbędne dane statystyczne, wykorzystując połączenie następujących różnych źródeł:

a) 

badań, w przypadku gdy jednostki sprawozdawcze są proszone o podanie aktualnych, dokładnych i kompletnych danych;

b) 

innych odpowiednich źródeł, w tym danych administracyjnych, jeśli są one odpowiednie pod względem aktualności i adekwatności;

c) 

odpowiednich procedur szacunków statystycznych.

Artykuł 9

Przekazywanie danych

1.  
Państwa członkowskie przekazują dane, włącznie z danymi poufnymi, Komisji (Eurostatowi) zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.
2.  
Państwa członkowskie przekazują dane wymienione w załączniku I oraz w sekcjach 1 i 3 załącznika II w postaci zagregowanych tabel zgodnie ze standardami wymiany danych określonymi przez Komisję (Eurostat). Dane są przekazywane lub przesyłane drogą elektroniczną do jednego punktu odbioru danych w Komisji (Eurostacie). Komisja przyjmuje w formie aktów wykonawczych praktyczne ustalenia dotyczące przekazywania danych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 2.
3.  
Państwa członkowskie przekazują dane wymienione w sekcji 2 załącznika II w formie zbiorów danych jednostkowych, gdzie każda zarejestrowana podróż stanowi osobny zapis w przekazywanym zbiorze danych, które są w pełni sprawdzone, zredagowane i w razie konieczności zaimputowane, zgodnie ze standardami wymiany danych określonymi przez Komisję (Eurostat). Dane są przekazywane lub przesyłane drogą elektroniczną do jednego punktu odbioru danych w Komisji (Eurostacie). Komisja przyjmuje w formie aktów wykonawczych praktyczne ustalenia dotyczące przekazywania danych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 2.

▼M2

4.  

Państwa członkowskie przekazują:

a) 

zweryfikowane roczne dane wymienione w sekcjach 1 i 2 załącznika I w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu okresu odniesienia, o ile w załączniku I nie określono inaczej;

b) 

zweryfikowane miesięczne dane wymienione w sekcji 2 załącznika I w terminie ośmiu tygodni po zakończeniu okresów odniesienia dla lat referencyjnych 2020 i 2021 oraz w terminie sześciu tygodni po zakończeniu okresu odniesienia od roku odniesienia 2022;

c) 

zweryfikowane dane wymienione w sekcji 4 załącznika I w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu okresu odniesienia, o ile dane państwo członkowskie postanowi je przekazać;

d) 

zweryfikowane dane wymienione w załączniku II w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu okresu odniesienia.

▼B

5.  
Komisja jest uprawniona do przyjmowania, w razie konieczności, aktów delegowanych zgodnie z art. 11 dotyczących zmian w zakresie terminów przekazywania danych określonych w ust. 4 niniejszego artykułu, w celu uwzględnienia zmian gospodarczych, społecznych lub technicznych. Wszelkie takie zmiany muszą uwzględniać istniejące praktyki w zakresie gromadzenia danych w państwach członkowskich.
6.  
W przypadku wszystkich danych wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2012 r., chyba że określono inaczej.

Artykuł 10

Podręcznik metodologiczny

Komisja (Eurostat) w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi opracowuje i regularnie aktualizuje podręcznik metodologiczny, który zawiera wskazówki dotyczące statystyki tworzonej na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym definicje, które należy stosować do cech wymaganych danych, oraz wspólne standardy mające zapewnić jakość danych.

Artykuł 11

Wykonanie przekazania

1.  
Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierza się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.
2.  
Uprawnienia, o których mowa w art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 2 oraz art. 9 ust. 5, przekazuje się Komisji na okres pięciu lat od dnia 11 sierpnia 2011 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  
Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 2 oraz art. 9 ust. 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  
Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 2 i art. 9 ust. 5 wchodzi w życie tylko, jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 12

Komitet

1.  
Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.  
W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 13

Uchylenie

Dyrektywa 95/57/WE niniejszym traci moc.

Państwa członkowskie dostarczają wyniki zgodnie z dyrektywą 95/57/WE dla wszystkich okresów odniesienia w roku 2011.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

TURYSTYKA WEWNĘTRZNA

Sekcja 1

POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

A.   Zmienne i podziały, które należy przekazywać1.  Na poziomie regionalnym NUTS 2 oraz na poziomie krajowym należy przekazywać w przypadku danych rocznych

Rodzaj zakwaterowania

Zmienne

Podziały

NACE 55.1

Liczba obiektów

Liczba miejsc noclegowych

Liczba pokoi

Rodzaj lokalizacji a) i b)

NACE 55.2

Liczba obiektów

Liczba miejsc noclegowych

Rodzaj lokalizacji a) i b)

NACE 55.3

Liczba obiektów

Liczba miejsc noclegowych

Rodzaj lokalizacji a) i b)2.  [nieobowiązkowo] Na poziomie krajowym należy przekazywać w przypadku danych rocznych

Rodzaj zakwaterowania

Zmienne

Podziały

NACE 55.1

Liczba obiektów

Liczba miejsc noclegowych

Liczba pokoi

Klasa wielkości3.  Na poziomie krajowym należy przekazywać w przypadku danych przekazywanych co trzy lata

Rodzaj zakwaterowania

Zmienne

Podziały

NACE 55.1

Liczba obiektów posiadających co najmniej jeden pokój przygotowany dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w tym osób korzystających z wózków inwalidzkich

 

B.   Ograniczenie zakresu

1. W przypadku „hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania” oraz w przypadku „obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania” zakres obserwacji obejmuje co najmniej wszystkie turystyczne obiekty noclegowe liczące 10 lub więcej miejsc noclegowych.

2. W przypadku „pól kempingowych, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe” zakres obserwacji obejmuje co najmniej wszystkie turystyczne obiekty noclegowe liczące 10 lub więcej stanowisk kempingowych lub namiotowych.

3. Państwa członkowskie, których udział w łącznej rocznej liczbie noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w Unii Europejskiej wynosi mniej niż 1 %, mogą ograniczyć zakres obserwacji, tak aby obejmował co najmniej wszystkie turystyczne obiekty noclegowe liczące 20 lub więcej miejsc noclegowych (20 lub więcej stanowisk kempingowych lub namiotowych).

C.   Okresowość

Pierwszym rokiem odniesienia dla zmiennych przekazywanych co trzy lata wymienionych w części A.3 jest rok 2015.

Sekcja 2

WYKORZYSTANIE TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH (TURYSTYKA KRAJOWA I PRZYJAZDOWA)

A.   Zmienne i podziały, które należy przekazywać w przypadku danych rocznych1.  Na poziomie regionalnym NUTS 2 oraz na poziomie krajowym

Rodzaj zakwaterowania

Zmienne

Podziały

▼M2

Ogółem (wszystkie rodzaje turystycznych obiektów noclegowych)

Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Rodzaj lokalizacji a) i b)

Regiony na poziomie NUTS 3

Miesiące roku referencyjnego [nieobowiązkowo, jeżeli poziom NUTS 2 obejmuje całe państwo członkowskie]

▼B

NACE 55.1

Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

 

Rezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Nierezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych netto

Stopień wykorzystania pokoi netto

 

NACE 55.2

Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

 

Rezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Nierezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

 

NACE 55.3

Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

 

Rezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Nierezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

 2.  Na poziomie krajowym

Rodzaj zakwaterowania

Zmienne

Podziały

▼M2

Ogółem (wszystkie rodzaje turystycznych obiektów noclegowych)

Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Rodzaj lokalizacji a) w połączeniu z rodzajem lokalizacji b)

Miasta

▼B

NACE 55.1

Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Rodzaj lokalizacji a) i b)

Kraj lub obszar geograficzny zamieszkania odwiedzającego

[nieobowiązkowo] Klasa wielkości

Rezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Nierezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Kraj lub obszar geograficzny zamieszkania odwiedzającego

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych netto

Stopień wykorzystania pokoi netto

[nieobowiązkowo] Klasa wielkości

NACE 55.2

Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Rodzaj lokalizacji a) i b)

Kraj lub obszar geograficzny zamieszkania odwiedzającego

Rezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Nierezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Kraj lub obszar geograficzny zamieszkania odwiedzającego

NACE 55.3

Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Rodzaj lokalizacji a) i b)

Kraj lub obszar geograficzny zamieszkania odwiedzającego

Rezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Nierezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Kraj lub obszar geograficzny zamieszkania odwiedzającego

B.   Zmienne i podziały, które należy przekazywać w przypadku danych comiesięcznych na poziomie krajowymRodzaj zakwaterowania

Zmienne

Podziały

NACE 55.1

Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

 

Rezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Nierezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych netto

Stopień wykorzystania pokoi netto

 

NACE 55.2

Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

 

Rezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Nierezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

 

NACE 55.3

Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

 

Rezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Nierezydenci korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

 

C.   Ograniczenie zakresu

1. W przypadku „hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania” oraz w przypadku „obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania” zakres obserwacji obejmuje co najmniej wszystkie turystyczne obiekty noclegowe liczące 10 lub więcej miejsc noclegowych.

2. W przypadku „pól kempingowych, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe” zakres obserwacji obejmuje co najmniej wszystkie turystyczne obiekty noclegowe liczące 10 lub więcej stanowisk kempingowych lub namiotowych.

3. Państwa członkowskie, których udział w łącznej rocznej liczbie noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w Unii Europejskiej wynosi mniej niż 1 %, mogą ograniczyć zakres obserwacji, tak aby obejmował co najmniej wszystkie turystyczne obiekty noclegowe liczące 20 lub więcej miejsc noclegowych (20 lub więcej stanowisk kempingowych lub namiotowych).

4. W przypadku zastosowania ograniczenia zakresu opisanego w pkt 1, 2 lub 3 raz w roku przekazuje się szacunkową łączną liczbę noclegów udzielonych w trakcie okresu odniesienia rezydentom i nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych wyłączonych z zakresu obserwacji.

5. Dla pierwszego roku odniesienia, dla którego rozporządzenie wymaga przedstawienia danych, szacunkową liczbę, o której mowa w pkt 4, przekazuje się w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu odniesienia.

6. Państwa członkowskie mogą dalej ograniczyć zakres obserwacji dotyczący stopnia wykorzystania pokoi netto w hotelach i podobnych obiektach zakwaterowania, tak aby obejmował przynajmniej wszystkie turystyczne obiekty noclegowe liczące 25 lub więcej pokoi.

▼M2 —————

▼B

Sekcja 3

KATEGORIE DO ZASTOSOWANIA W SEKCJACH 1 I 2

A.   Rodzaj zakwaterowania

Trzy kategorie stosowane w przypadku rodzaju zakwaterowania, odnoszące się do grup NACE 55.1, 55.2 i 55.3, są następujące:

— 
hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
— 
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
— 
pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe.

B.   Rodzaj lokalizacji a)

Trzy kategorie stosowane w przypadku rodzaju lokalizacji a), odnoszące się do stopnia zurbanizowania gminy (lub równoważnej lokalnej jednostki administracyjnej), w której znajdują się turystyczne obiekty noclegowe, są następujące:

— 
obszar gęsto zaludniony,
— 
obszar pośredni,
— 
obszar słabo zaludniony.

C.   Rodzaj lokalizacji b)

Dwie kategorie stosowane w przypadku rodzaju lokalizacji b), odnoszące się do położenia gminy (lub odpowiedniej lokalnej jednostki administracyjnej), w której znajdują się turystyczne obiekty noclegowe, blisko morza, są następujące:

— 
obszar nadmorski,
— 
obszar inny niż nadmorski.

D.   Klasa wielkości

Trzy kategorie stosowane w przypadku klasy wielkości, odnoszące się do liczby pokoi w turystycznych obiektach noclegowych, są następujące:

— 
obiekty małe: mniej niż 25 pokoi,
— 
obiekty średniej wielkości: od 25 do 99 pokoi,
— 
obiekty duże: 100 lub więcej pokoi; oddzielnie należy podać (nieobowiązkowo): „od 100 do 249 pokoi” i „250 lub więcej pokoi”.

E.   Kraje i obszary geograficzne

Kategorie stosowane w przypadku kraju lub obszaru geograficznego zamieszkania gości przebywających w turystycznych obiektach noclegowych są następujące:

— 
Unia Europejska (Unia); należy zgłaszać osobno: każde z państw członkowskich,
— 
Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA); należy zgłaszać osobno: Islandia, Norwegia, Szwajcaria (w tym Liechtenstein),

▼M3

— 
pozostałe państwa europejskie (spoza Unii lub EFTA; wyłączając Zjednoczone Królestwo, Rosję, Turcję i Ukrainę),

▼M3

— 
Zjednoczone Królestwo,

▼B

— 
Rosja,
— 
Turcja,
— 
Ukraina,
— 
Afryka; należy zgłaszać osobno: Republika Południowej Afryki,
— 
Ameryka Północna; należy zgłaszać osobno: Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada,
— 
Ameryka Południowa i Środkowa; należy zgłaszać osobno: Brazylia,
— 
Azja; należy zgłaszać osobno: Chińska Republika Ludowa, Japonia, Republika Korei,
— 
Australia, Oceania i pozostałe terytoria; należy zgłaszać osobno: Australia.

▼M2

F.   Miasta

Miasta, w odniesieniu do których przekazywane są dane, spełniają wymogi art. 4b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 i należą tu przede wszystkim:

— 
miasta, na które łącznie przypada 90 % rocznych noclegów w obiekcie zakwaterowania turystycznego w miastach kraju,
— 
stolica,
— 
wszystkie miasta liczące co najmniej 200 000 mieszkańców.

Do tego celu miasta to lokalne jednostki administracyjne, w których co najmniej 50 % ludności mieszka w ośrodkach miejskich; ośrodek miejski to klaster o dużej gęstości sąsiadujących komórek siatki odpowiadających 1 km2 gęstości zaludnienia wynoszącej co najmniej 1 500 mieszkańców na km2 i łącznej liczbie ludności wynoszącej co najmniej 50 000 mieszkańców. Komisja (Eurostat) wraz z państwami członkowskimi regularnie aktualizują wykaz miast. Państwa członkowskie przekazują dane dotyczące najnowszego wykazu miast dostępnego w dniu 31 grudnia roku odniesienia.

▼B

Sekcja 4

TURYSTYKA WEWNĘTRZNA W NIEWYNAJMOWANYCH MIEJSCACH ZAKWATEROWANIA

A.   Zmienne, które należy przekazywać w przypadku danych rocznych

[nieobowiązkowo] Liczba noclegów udzielonych turystom w niewynajmowanych miejscach zakwaterowania w ciągu roku odniesienia.

B.   Podział

[nieobowiązkowo] Zmienna wymieniona w pozycji A dzieli się ze względu na kraj zamieszkania odwiedzających, jeśli chodzi o rezydentów Unii, natomiast jeśli chodzi o odwiedzających mieszkających poza granicami Unii – są oni grupowani w jednej kategorii dodatkowej.
ZAŁĄCZNIK II

TURYSTYKA NARODOWA

Sekcja 1

UDZIAŁ W TURYSTYCE W CELACH OSOBISTYCH

A.   Zmienne i podziały, które należy przekazywać w przypadku danych rocznychZmienne

Podziały ze względu na czas trwania i miejsce docelowe podróży turystycznych w celach osobistych

Podziały według kryteriów społeczno-demograficznych

1.  Liczba rezydentów w wieku 15 lat lub starszych, biorących udział w turystyce w celach osobistych w roku odniesienia

2.  Liczba rezydentów w wieku 15 lat lub starszych, niebiorących udziału w turystyce w celach prywatnych lub osobistych w roku odniesienia

a)  Jakakolwiek podróż (tzn. osoba odbyła przynajmniej 1 podróż z przynajmniej 1 noclegiem)

b)  Wyłącznie podróże krajowe (tzn. osoba odbyła przynajmniej 1 podróż krajową z przynajmniej 1 noclegiem, ale nie odbywała podróży zagranicznych)

c)  Wyłącznie podróże zagraniczne (tzn. osoba odbyła przynajmniej 1 podróż zagraniczną z przynajmniej 1 noclegiem, ale nie odbywała podróży krajowych)

d)  Podróże krajowe i zagraniczne (tzn. osoba odbyła przynajmniej 1 podróż krajową z przynajmniej 1 noclegiem oraz przynajmniej 1 podróż zagraniczną z przynajmniej 1 noclegiem)

e)  Krótkie podróże (tzn. osoba odbyła przynajmniej 1 podróż obejmującą od 1 do 3 noclegów)

f)  Długie podróże (tzn. osoba odbyła przynajmniej 1 podróż obejmującą 4 lub więcej noclegów)

g)  Długie podróże, wyłącznie podróże krajowe (tzn. osoba odbyła przynajmniej 1 podróż krajową obejmującą 4 lub więcej noclegów, ale nie odbywała podróży zagranicznych obejmujących 4 lub więcej noclegów)

h)  Długie podróże, wyłącznie podróże zagraniczne (tzn. osoba odbyła przynajmniej 1 podróż zagraniczną obejmującą 4 lub więcej noclegów, ale nie odbywała podróży krajowych obejmujących 4 lub więcej noclegów)

i)  Długie podróże krajowe i zagraniczne (tzn. osoba odbyła przynajmniej 1 podróż krajową obejmującą 4 lub więcej noclegów i przynajmniej 1 podróż zagraniczną obejmującą 4 lub więcej noclegów)

1.  Płeć
2.  Grupa wiekowa
3.  [nieobowiązkowo] poziom osiągniętego wykształcenia  ◄
4.  [nieobowiązkowo] Sytuacja w zakresie zatrudnienia
5.  [nieobowiązkowo] Dochód gospodarstwa domowego

Podziały ze względu na czas trwania i miejsce docelowe podróży turystycznych w celach osobistych łączy się z podziałami według kryteriów społeczno-demograficznych.

B.   Zmienne i podziały, które należy przekazywać w przypadku danych przekazywanych co trzy lataZmienne

Podział ze względu na przyczyny braku uczestnictwa respondenta w turystyce w celach osobistych w roku odniesienia (z możliwością wybrania więcej niż jednej odpowiedzi)

Podziały według kryteriów społeczno-demograficznych

1.  Liczba rezydentów w wieku 15 lat lub starszych, nieuczestniczących w turystyce w celach osobistych w roku odniesienia (osoba nie odbyła w roku odniesienia żadnej podróży w celach osobistych z przynajmniej 1 noclegiem)

a)  Powody finansowe (brak dostępnych pieniędzy na podróże turystyczne, osoby nie stać na wakacje)

b)  Brak wolnego czasu z powodu zobowiązań rodzinnych

c)  Brak wolnego czasu z powodu zobowiązań wynikających z pracy lub nauki

d)  Powody zdrowotne lub ograniczona zdolność ruchowa

e)  Osoba woli pozostać w domu, brak motywacji do podróży

f)  Bezpieczeństwo

g)  Inne powody

1.  Płeć
2.  Grupa wiekowa ►M1  
3.  [nieobowiązkowo] poziom osiągniętego wykształcenia  ◄
4.  [nieobowiązkowo] Sytuacja w zakresie zatrudnienia
5.  [nieobowiązkowo] Dochód gospodarstwa domowego

Podziały ze względu na główne przyczyny braku uczestnictwa respondenta w turystyce w celach osobistych w roku odniesienia łączy się z podziałami według kryteriów społeczno-demograficznych.

Pierwszym rokiem odniesienia dla zmiennych przekazywanych co trzy lata jest rok 2013.

C.   Kategorie, które należy stosować w podziałach według kryteriów społeczno-demograficznych

1.

Płeć : mężczyzna, kobieta.

2.

Grupa wiekowa : poniżej 15 lat [nieobowiązkowo], 15–24 lat, 25–34 lat, 35–44 lat, 45–54 lat, 55–64 lat, 65 lat lub więcej, z sumami cząstkowymi dla grup 25–44 lat i 45–64 lat.

3.

Poziom osiągniętego wykształcenia : maksymalnie wykształcenie gimnazjalne, ponadgimnazjalne i policealne (nie obejmujące wykształcenia wyższego), wyższe.

4.

Sytuacja w zakresie zatrudnienia : zatrudniony (pracownik najemny lub samozatrudniony), bezrobotny, student (lub uczeń), pozostali niestanowiący siły roboczej.

5.

Dochód gospodarstwa domowego : w kwartylach.

Sekcja 2

PODRÓŻE TURYSTYCZNE I ODWIEDZAJĄCY ODBYWAJĄCY PODRÓŻE

A.   Zmienne, które należy przekazywać 

Zmienne

Kategorie, które należy przekazywać

Okresowość

1.

Miesiąc wyjazdu

 

Corocznie

2.

Czas trwania podróży wyrażony w liczbie noclegów

 

Corocznie

3.

[Tylko w przypadku podróży zagranicznych] Czas trwania podróży: liczba noclegów spędzonych na terytorium własnego kraju

 

Co trzy lata

4.

Główny kraj docelowy

Zgodnie z listą krajów zamieszczoną w podręczniku metodologicznym opracowanym na podstawie art. 10 niniejszego rozporządzenia.

Corocznie

5.

Główny cel podróży

a)  Osobisty: wypoczynek, rekreacja i wakacje

b)  Osobisty: odwiedziny u krewnych i znajomych

c)  Osobisty: inne (np.: pielgrzymka, kuracja)

d)  Zawodowy/służbowy

Corocznie

6.

[Tylko w przypadku podróży w celach osobistych] Rodzaj miejsca docelowego, z możliwością wybrania więcej niż jednej odpowiedzi

a)  Miasto

b)  Wybrzeże

c)  Tereny wiejskie (w tym nad jeziorem, rzeką itp.)

d)  Statek wycieczkowy

e)  Góry (wyżyny, wzgórza itp.)

f)  Inne

Co trzy lata

7.

[Tylko w przypadku podróży w celach osobistych] Udział dzieci w podróży

a)  Tak

b)  Nie

Co trzy lata

▼M2

8.

Główne środki transportu

a)  Lotniczy (lot rejsowy lub czarterowy lub inne usługi lotnicze)

b)  Wodny (taki jak linie pasażerskie i promy, rejsy wycieczkowe, łodzie rekreacyjne, statki wynajmowane)

c)  Kolej

d)  Autobus, autokar (regularny/rejsowy lub okazjonalny/nierejsowy)

d1)  [nieobowiązkowo] regularny/rejsowy autobus lub autokar

d2)  [nieobowiązkowo] okazjonalny/nierejsowy autobus lub autokar

e)  Prywatny pojazd silnikowy (własny lub leasingowy, w tym samochód przyjaciół/rodziny)

f)  Wynajęty pojazd silnikowy (w tym wspólne przejazdy samochodem lub platformy wspólnego użytkowania samochodów osobowych)

g)  Inne (takie jak rower)

Roczne

9.

Główne rodzaje zakwaterowania

a)  Wynajmowane miejsca zakwaterowania: hotele i podobne obiekty zakwaterowania

b)  Wynajmowane miejsca zakwaterowania: pola kempingowe, włączając pola dla przyczep i pojazdów kempingowych (niemieszkalne)

c)  Wynajmowane miejsca zakwaterowania: takie jak dom, willa, mieszkanie; pokój (pokoje) wynajęty(-e) w lokalu mieszkalnym

d)  Wynajmowane miejsca zakwaterowania: pozostałe obiekty wynajmowane (schroniska młodzieżowe, przystanie jachtowe, zakłady uzdrowiskowe)

e)  Niewynajmowane miejsca zakwaterowania: własne domy wakacyjne

f)  Niewynajmowane miejsca zakwaterowania: zakwaterowanie zapewnione bezpłatnie przez krewnych lub znajomych

g)  Niewynajmowane miejsca zakwaterowania: inne niewynajmowane miejsca zakwaterowania:

Roczne

10.

Rezerwowanie podróży: rezerwowanie głównych miejsc zakwaterowania za pośrednictwem internetu

a)  Tak

b)  Nie

Co trzy lata

11.

Rezerwowanie podróży: sposób rezerwacji głównych rodzajów zakwaterowania

a)  Bezpośrednio u dostawcy zakwaterowania

b)  Za pośrednictwem biura podróży, organizatora wycieczek, portalu lub agencji wynajmującej krótkoterminowo nieruchomości lub oferującej wynajem na wakacje, dysponującej wykazem wielu dostawców zakwaterowania.

c)  Rezerwowanie nie było konieczne

Co trzy lata

11a.

[Tylko w przypadku podróży z zakwaterowaniem rezerwowanych przez internet za pośrednictwem biura podróży, organizatora wycieczek, portalu lub agencji wynajmującej krótkoterminowo nieruchomości lub oferującej wynajem na wakacje; tylko w przypadku podróży z głównym rodzajem zakwaterowania „wynajmowane zakwaterowanie: takie jak dom, willa, mieszkanie; pokój (pokoje) wynajęty(-e) w lokalu mieszkalnym”]

Rezerwowanie głównych rodzajów zakwaterowania za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji, takich jak Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway

a)  Tak

b)  Nie

Co trzy lata

12.

Rezerwowanie podróży: rezerwowanie głównego środka transportu za pośrednictwem internetu

a)  Tak

b)  Nie

Co trzy lata

13.

Rezerwowanie podróży: sposób rezerwowania głównego środka transportu

a)  Bezpośrednio u dostawcy transportu

b)  Za pośrednictwem biura podróży, organizatora wycieczek, portalu

c)  Rezerwowanie nie było konieczne

Co trzy lata

13a.

[Opcjonalnie] [Tylko w przypadku podróży rezerwowanych z wykorzystaniem internetu za pośrednictwem biura podróży, organizatora wycieczek, portalu]

Rezerwowanie głównych środków transportu za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji, takich jak BlaBlaCar

a)  Tak

b)  Nie

Co trzy lata

14.

Rezerwowanie podróży: wyjazd zorganizowany

a)  Tak

b)  Nie

Co trzy lata

15.

Rezerwowanie podróży: Rezerwowanie wyjazdu zorganizowanego przez internet

a)  Tak

b)  Nie

Co trzy lata

15a.

Wydatki jednego turysty na zakwaterowanie w trakcie podróży w ramach wyjazdu zorganizowanego

 

Roczne

▼B

16.

Wydatki jednego turysty na transport w trakcie podróży

 

Corocznie

17.

Wydatki jednego turysty na zakwaterowanie w trakcie podróży

 

Corocznie

18.

[nieobowiązkowo] Wydatki jednego turysty na żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach w trakcie podróży

 

Corocznie

19.

Inne wydatki pojedynczego turysty w trakcie podróży; (19a) należy zgłaszać osobno: dobra konsumpcyjne i przedmioty o dużej wartości

 

Corocznie

20.

Profil odwiedzającego: płeć, z zastosowaniem następujących kategorii

a)  Mężczyzna

b)  Kobieta

Corocznie

21.

Profil odwiedzającego: wiek, lata ukończone

 

Corocznie

22.

Profil odwiedzającego: kraj zamieszkania

 

Corocznie

23.

►M1  [nieobowiązkowo] Profil odwiedzającego: poziom osiągniętego wykształcenia ◄

►M1  
a)  maksymalnie wykształcenie gimnazjalne;
b)  ponadgimnazjalne i policealne (nie obejmujące wykształcenia wyższego);
c)  wyższe  ◄

Corocznie

24.

[nieobowiązkowo] Profil odwiedzającego: sytuacja w zakresie zatrudnienia

a)  Zatrudniony (pracownik najemny lub samozatrudniony)

b)  Bezrobotny

c)  Student (lub uczeń)

d)  Pozostali niestanowiący siły roboczej

Corocznie

25.

[nieobowiązkowo] Profil odwiedzającego: dochód gospodarstwa domowego w kwartylach

 

Corocznie

B.   Ograniczenie zakresu

Zakres obserwacji obejmuje wszystkie podróże turystyczne podejmowane przez rezydentów w wieku od 15 lat z przynajmniej jednym noclegiem poza zwykłym otoczeniem, które zakończyły się w trakcie okresu odniesienia. Dane dotyczące populacji w wieku poniżej 15 lat mogą być przekazywane oddzielnie jako nieobowiązkowe.

C.   Okresowość

1. Pierwszym rokiem odniesienia dla zmiennych przekazywanych co trzy lata i kategorii wymienionych w częściach A.3, A.6, A.7 jest rok 2013.

2. Pierwszym rokiem odniesienia dla zmiennych przekazywanych co trzy lata i kategorii wymienionych w częściach A.10–A.15 jest rok 2014.

Sekcja 3

PODRÓŻE JEDNODNIOWE

A.   Zmienne i podziały, które należy przekazywać w przypadku danych rocznych (zagraniczne podróże jednodniowe)Zmienne

[nieobowiązkowo]

Podziały

[nieobowiązkowo]

Podziały według kryteriów społeczno-demograficznych

1.  Liczba zagranicznych podróży jednodniowych w celach osobistych

2.  Liczba zagranicznych podróży jednodniowych w celach zawodowych

a)  Ze względu na kraj docelowy

1.  Płeć
2.  Grupa wiekowa
3.  [nieobowiązkowo] poziom osiągniętego wykształcenia  ◄
4.  Sytuacja związana z zatrudnieniem
5.  Dochód gospodarstwa domowego

3.  Wydatki na zagraniczne podróże jednodniowe w celach osobistych

4.  Wydatki na zagraniczne podróże jednodniowe w celach zawodowych

a)  Ze względu na kraj docelowy

b)  Ze względu na kategorię wydatków: transport, zakupy, restauracje/kawiarnie, inne

B.   Zmienne i podziały, które należy przekazywać w przypadku danych przekazywanych co trzy lata (krajowe podróże jednodniowe)Zmienne

[nieobowiązkowo]

Podziały

[nieobowiązkowo]

Podziały według kryteriów społeczno-demograficznych

1.  Liczba krajowych podróży jednodniowych w celach osobistych

2.  Liczba krajowych podróży jednodniowych w celach zawodowych

 

1.  Płeć
2.  Grupa wiekowa
3.  [nieobowiązkowo] poziom osiągniętego wykształcenia  ◄
4.  Sytuacja związana z zatrudnieniem
5.  Dochód gospodarstwa domowego

3.  Wydatki na krajowe podróże jednodniowe w celach osobistych

4.  Wydatki na krajowe podróże jednodniowe w celach zawodowych

a)  Ze względu na kategorię wydatków: transport, zakupy, restauracje/kawiarnie, inne

C.   Kategorie, które należy stosować w podziałach według kryteriów społeczno-demograficznych

Kategorie do zastosowania w podziałach według kryteriów społeczno-demograficznych są wymienione w pozycji C Sekcji 1 niniejszego załącznika.

D.   Ograniczenie zakresu

Zakres obserwacji obejmuje wszystkie podróże jednodniowe rezydentów w wieku od 15 lat poza zwykłym otoczeniem. Dane dotyczące populacji w wieku poniżej 15 lat mogą być przekazywane oddzielnie jako nieobowiązkowe.

E.   Okresowość i pierwsze okresy odniesienia

1. Charakterystyka podróży jednodniowych określona w pozycji A jest przekazywana corocznie z danymi dla poszczególnych kwartałów poprzedniego roku kalendarzowego. Pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2014 r.

2. Charakterystyka podróży jednodniowych określona w pozycji B jest przekazywana co trzy lata z danymi dla poszczególnych kwartałów poprzedniego roku kalendarzowego. Pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2015 r. Przekazanie danych ma charakter nieobowiązkowy wyłącznie w przypadku pierwszego okresu odniesienia.( 1 ) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1.

( 2 ) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1.

( 3 ) Dz.U. L 76 z 30.3.1993, s. 1.

Top