EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0172-20170323

Consolidated text: Decyzja Rady 2011/172/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/172/2017-03-23

02011D0172 — PL — 23.03.2017 — 007.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA RADY 2011/172/WPZiB

z dnia 21 marca 2011 r.

dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

(Dz.U. L 076 z 22.3.2011, s. 63)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA RADY 2012/159/WPZiB z dnia 19 marca 2012 r.

  L 80

18

20.3.2012

►M2

DECYZJA RADY 2012/723/WPZiB z dnia 26 listopada 2012 r.

  L 327

44

27.11.2012

 M3

DECYZJA RADY 2013/144/WPZiB z dnia 21 marca 2013 r.

  L 82

54

22.3.2013

 M4

DECYZJA RADY 2014/153/WPZiB z dnia 20 marca 2014 r.

  L 85

9

21.3.2014

 M5

DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/486 z dnia 20 marca 2015 r.

  L 77

16

21.3.2015

 M6

DECYZJA RADY (WPZIB) 2016/411 z dnia 18 marca 2016 r.

  L 74

40

19.3.2016

►M7

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/496 z dnia 21 marca 2017 r.

  L 76

22

22.3.2017

►M8

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2017/498 z dnia 21 marca 2017 r.

  L 76

33

22.3.2017
▼B

DECYZJA RADY 2011/172/WPZiB

z dnia 21 marca 2011 r.

dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w EgipcieArtykuł 1

1.  Zamrożone zostają wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze stanowiące własność, będące w posiadaniu lub dyspozycji lub pod kontrolą osób wskazanych jako odpowiedzialne za sprzeniewierzenie egipskich państwowych środków finansowych, oraz powiązanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, wymienionych w załączniku.

2.  Żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku ani na ich rzecz.

3.  Właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznaje za stosowne, po ustaleniu, że środki finansowe lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a) niezbędne do pokrycia wydatków na podstawowe potrzeby osób fizycznych wymienionych w załączniku i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym opłat za środki spożywcze, najem lub kredyt hipoteczny, leki, leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe oraz opłat na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług prawniczych;

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub prowizji za standardową usługę przechowywania lub utrzymywania zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; lub

d) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ poinformował właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia o powodach stwierdzenia, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane.

Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.

▼M2

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki:

a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1, zostali umieszczeni w załączniku lub orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim przed tym dniem lub później;

b) środki finansowe lub zasoby gospodarcze będą wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych w takim orzeczeniu lub decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób mających takie roszczenia;

c) orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na rzecz wymienionych w załączniku osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów; oraz

d) uznanie decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.

▼B

5.  Ust. 1 nie uniemożliwia umieszczonej w wykazie osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi dokonania płatności należnej zgodnie z umową zawartą przed dniem, w którym taka osoba, podmiot lub organ zostali umieszczeni w wykazie znajdującym się w załączniku, o ile dane państwo członkowskie ustaliło, że płatność ta nie zostanie bezpośrednio ani pośrednio przekazana osobie, podmiotowi lub organowi, o których mowa w ust. 1.

▼M2

6.  Ust. 2 nie stosuje się do dodawania do zamrożonych rachunków:

a) odsetek lub innych dochodów należnych od tych rachunków; lub

b) płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać środkom przewidzianym w ust. 1 i 2; lub

c) płatności należnych z tytułu orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia arbitrażowego, wydanych w Unii, lub wykonalnych w danym państwie członkowskim,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności nadal podlegają środkom przewidzianym w ust. 1.

▼B

Artykuł 2

1.  Rada, stanowiąc na wniosek państwa członkowskiego lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, podejmuje decyzję o sporządzeniu i zmianie wykazu znajdującego się w załączniku.

2.  Rada powiadamia o decyzji, o której mowa w ust. 1, i uzasadnieniu umieszczenia w wykazie daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ bezpośrednio - gdy adres jest znany - albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając danej osobie, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.

3.  W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w ust. 1, i odpowiednio informuje daną osobę, podmiot lub organ.

Artykuł 3

1.  W załączniku wskazuje się powody umieszczenia w nim osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1 ust. 1.

2.  W załączniku podaje się również, jeśli są dostępne, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów. W odniesieniu do osób fizycznych takie informacje mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportów i dokumentów tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób prawnych, podmiotów i organów, informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 4

W celu maksymalizacji oddziaływania środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2, Unia zachęca państwa trzecie do przyjmowania środków ograniczających podobnych do tych przewidzianych w niniejszej decyzji.

▼M1

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

▼M7

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 22 marca 2018 r.

▼M1

Niniejsza decyzja jest przedmiotem ciągłego przeglądu. Jest ona odpowiednio przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.

▼B
ZAŁĄCZNIKWykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1

 

Imię i Nazwisko

(i ewent. pseudonimy)

Informacje identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsajed Mubarak

Były prezydent Arabskiej Republiki Egiptu

Data urodzenia: 4.5.1928

Mężczyzna

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe lub postępowanie o odzyskanie mienia w związku z prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych, na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

2.

Suzanne Saleh Thabet

Małżonka Mohameda Hosniego Elsajeda Mubaraka, byłego prezydenta Arabskiej Republiki Egiptu

Data urodzenia: 28.2.1941

Kobieta

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe lub postępowanie o odzyskanie mienia w związku z prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych, na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsajed Mubarak

Syn Mohameda Hosniego Elsajeda Mubaraka, byłego prezydenta Arabskiej Republiki Egiptu

Data urodzenia: 26.11.1960

Mężczyzna

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe lub postępowanie o odzyskanie mienia w związku z prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych, na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

4.

Hajdi Mahmud Magdi Hussajn Rasech

Małżonka Alaa Mohameda Hosniego Elsajeda Mubaraka, syna byłego prezydenta Arabskiej Republiki Egiptu

Data urodzenia: 5.10.1971

Kobieta

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe lub postępowanie o odzyskanie mienia w związku z prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych, na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

5.

Dżamal Mohamed Hosni Elsajed Mubarak

Syn Mohameda Hosniego Elsajeda Mubaraka, byłego prezydenta Arabskiej Republiki Egiptu

Data urodzenia: 28.12.1963

Mężczyzna

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe lub postępowanie o odzyskanie mienia w związku z prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych, na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

6.

Chadiga Mahmud El Dżammal

Małżonka Dżamala Mohameda Hosniego Elsajeda Mubaraka, syna byłego prezydenta Arabskiej Republiki Egiptu

Data urodzenia: 13.10.1982

Kobieta

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe lub postępowanie o odzyskanie mienia w związku z prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych, na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Były poseł do parlamentu

Data urodzenia: 12.01.1959

Mężczyzna

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Małżonka Ahmeda Abdelaziza Ezza

Data urodzenia: 31.1.1963

Kobieta

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych, na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

▼B

9.

Chadiga Ahmed Ahmed Kamel Jassin

Małżonka Ahmeda Abdelaziza Ezza

Data urodzenia: 25.05.1959

Kobieta

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

10.

Szahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Małżonka Ahmeda Abdelaziza Ezza

Data urodzenia: 09.10.1969

Kobieta

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksud Elmagrabi

Były minister ds. mieszkalnictwa, zakładów użyteczności publicznej i rozwoju obszarów miejskich

Data urodzenia: 16.05.1945

Mężczyzna

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

12.

Naglaa Abdalla El Gazaerli

Małżonka Ahmeda Alaeldina Amina Abdelmaksuda Elmagrabiego

Data urodzenia: 03.06.1956

Kobieta

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Były minister turystyki

Data urodzenia: 20.02.1959

Mężczyzna

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Były minister spraw wewnętrznych

Data urodzenia: 01.03.1938

Mężczyzna

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

19.

Elham Sajed Salem Szarszar

Małżonka Habiba Ibrahima Eladliego

Data urodzenia: 23.01.1963

Kobieta

Osoba, wobec której władze egipskie prowadzą postępowanie sądowe w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Top