EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0030-20160727

Consolidated text: Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 117) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/30/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/30(1)/2016-07-27

2011D0030 — PL — 27.07.2016 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 117)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/30/UE)

(Dz.U. L 015 z 20.1.2011, s. 12)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

  L 158

74

10.6.2013

►M2

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 2013/288/UE z dnia 13 czerwca 2013 r.

  L 163

26

15.6.2013

►M3

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1223 Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 25 lipca 2016 r.

  L 201

23

27.7.2016
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 117)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/30/UE)Artykuł 1

Do celów art. 46 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji, dotyczące biegłych rewidentów i jednostek audytorskich następujących państw trzecich, uznaje się za równoważne z systemami nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczącymi biegłych rewidentów i firm audytorskich państw członkowskich w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej dotyczącej rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się, począwszy od dnia 2 lipca 2010 r.:

1. Australia

2. Kanada

3. Chiny

▼M1 —————

▼B

5. Japonia

6. Singapur

7. Republika Południowej Afryki

8. Korea Południowa

9. Szwajcaria

10. Stany Zjednoczone Ameryki.

▼M2

Do celów art. 46 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i jednostek audytorskich następujących państw trzecich i terytoriów uznaje się za równoważne z systemami nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczącymi biegłych rewidentów i firm audytorskich państw członkowskich w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej dotyczącej rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się, począwszy od dnia 1 sierpnia 2012 r.:

1) Abu Zabi

2) Brazylia

3) Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju

4) Guernsey

5) Indonezja

6) Wyspa Man

7) Jersey

8) Malezja

9) Tajwan

10) Tajlandia

▼M3

Do celów art. 46 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i jednostek audytorskich niżej wymienionych państw trzecich spełniają wymogi, które uznaje się za równoważne z wymogami określonymi w art. 29, 30 i 32 tej dyrektywy w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej dotyczącej rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się od dnia 1 sierpnia 2016 r.:

1) Mauritius;

2) Nowa Zelandia;

3) Turcja.

▼B

Artykuł 2

1.  Państwa członkowskie nie stosują art. 45 dyrektywy 2006/43/WE w odniesieniu do biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich i na terytoriach trzecich wymienionych w ►M2  załącznik I ◄ do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 45 ust. 1 wspomnianej dyrektywy, za lata obrotowe rozpoczynające się w okresie od dnia 2 lipca 2010 r. do dnia 31 lipca 2012 r., jeżeli dany biegły rewident lub dana jednostka audytorska przedstawi właściwym organom państwa członkowskiego wszystkie następujące informacje:

a) imię i nazwisko oraz adres danego biegłego rewidenta lub nazwę i adres danej jednostki audytorskiej oraz informacje o jej strukturze prawnej;

b) w przypadku gdy biegły rewident lub jednostka audytorska należą do sieci, opis danej sieci;

c) informacje na temat standardów rewizji finansowej oraz wymogów niezależności zastosowanych podczas przeprowadzania danego badania;

d) opis systemu wewnętrznej kontroli jakości jednostki audytorskiej;

e) informację, czy i kiedy w odniesieniu do biegłego rewidenta lub jednostki audytorskiej przeprowadzono ostatnią kontrolę zapewnienia jakości, o ile informacje te nie są przedstawiane przez właściwy organ państwa trzeciego, oraz niezbędne informacje na temat jej wyniku. Jeżeli niezbędne informacje na temat wyniku ostatniej kontroli zapewnienia jakości nie są upubliczniane, właściwe organy państw członkowskich traktują takie informacje zgodnie z zasadą poufności.

▼M3

2.  Państwo członkowskie nie stosuje art. 45 dyrektywy 2006/43/WE w odniesieniu do biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji i których zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w tym państwie członkowskim w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 ), za lata obrotowe rozpoczynające się w okresie od dnia 2 lipca 2010 r. do dnia 31 lipca 2018 r., jeżeli dany biegły rewident lub dana jednostka audytorska przedstawi właściwym organom tego państwa członkowskiego wszystkie poniższe informacje:

a) imię i nazwisko oraz adres danego biegłego rewidenta lub nazwę i adres danej jednostki audytorskiej oraz informacje o jej strukturze prawnej;

b) w przypadku gdy biegły rewident lub jednostka audytorska należą do sieci – opis danej sieci;

c) informacje na temat standardów rewizji finansowej oraz wymogów niezależności zastosowanych podczas przeprowadzania danego badania;

d) opis systemu wewnętrznej kontroli jakości jednostki audytorskiej;

e) informację, czy i kiedy w odniesieniu do biegłego rewidenta lub jednostki audytorskiej przeprowadzono ostatnią kontrolę zapewnienia jakości, o ile informacje te nie są przedstawiane przez właściwy organ państwa trzeciego, oraz niezbędne informacje na temat jej wyniku. Jeżeli niezbędne informacje na temat wyniku ostatniej kontroli zapewnienia jakości nie są upubliczniane, właściwe organy państw członkowskich traktują takie informacje zgodnie z zasadą poufności.

▼M2

3.  Państwa członkowskie zapewniają podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji, a także faktu, że systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji tych państw trzecich i terytoriów trzecich nie zostały jeszcze uznane za równoważne zgodnie z art. 46 ust. 2 dyrektywy 2006/43/WE. W tym celu właściwe organy państw członkowskich, o których mowa w art. 45 dyrektywy 2006/43/WE, mogą również rejestrować biegłych rewidentów i jednostki audytorskie, którzy przeprowadzają badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji.

4.  Niezależnie od przepisów ust. 2 państwa członkowskie mogą stosować swoje systemy dochodzeń i sankcji wobec biegłych rewidentów i jednostek audytorskich przeprowadzających badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich wymienionych w załączniku II.

▼M2

5.  Przepisy ust. 2 nie naruszają porozumień o współpracy w zakresie kontroli zapewnienia jakości między właściwymi organami państwa członkowskiego a właściwymi organami państwa trzeciego wymienionego w załączniku II, pod warunkiem że porozumienie takie spełnia wszystkie poniższe kryteria:

a) obejmuje przeprowadzanie kontroli zapewnienia jakości zgodnie z zasadą równego traktowania;

b) zostało z wyprzedzeniem zgłoszone Komisji;

c) nie wyklucza jakichkolwiek decyzji Komisji przyjętych na mocy art. 47 dyrektywy 2006/43/WE.

▼B

Artykuł 3

Komisja monitoruje sytuację w państwach trzecich i na terytoriach trzecich wymienionych w załączniku. W szczególności Komisja monitoruje, czy właściwe organy administracyjne tych państw trzecich i terytoriów trzecich wymienionych w załączniku, które zobowiązały się publicznie wobec Komisji do ustanowienia systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, rzeczywiście ustanowiły takie systemy zgodnie z następującymi zasadami:

a) systemy są niezależne od przedstawicieli zawodu biegłego rewidenta;

b) zapewniają one odpowiedni nadzór nad badaniami spółek giełdowych;

c) ich działanie jest przejrzyste i zapewnia wiarygodność wyniku kontroli zapewnienia jakości;

d) systemy te są wspierane przez skuteczne systemy dochodzeń i sankcji.

W odniesieniu do Bermudów, Izraela, Kajmanów i Nowej Zelandii Komisja w szczególności dokona przeglądu postępu poczynionego w odniesieniu do uchwalania aktów prawnych ustanawiających system nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczący biegłych rewidentów i jednostek audytorskich w 2011 r. W stosownych przypadkach Komisja zmieni odpowiednio załącznik do niniejszej decyzji.

▼M2

Artykuł 4

Art. 1 akapit pierwszy pkt 10 przestaje obowiązywać z dniem 31 lipca 2013 r.

▼B

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

▼M2
ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I TERYTORIÓW TRZECICH

Abu Zabi

Brazylia

Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju

Guernsey

Hongkong

Indie

Indonezja

Wyspa Man

Izrael

Jersey

Malezja

Tajwan

Tajlandia

▼M3
ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH

Bermudy

Kajmany

Egipt

Rosja( 1 ) Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).

Top