Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1178-20120101

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj (tekst jednolity)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1178/2012-01-01

2010R1178 — PL — 01.01.2012 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1178/2010

z dnia 13 grudnia 2010 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

(tekst jednolity)

(Dz.U. L 328, 14.12.2010, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1379/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.

  L 343

20

23.12.2011
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1178/2010

z dnia 13 grudnia 2010 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

(tekst jednolity)KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 161 ust. 3, art. 170 i art. 192 ust. 2 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj ( 2 ) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione ( 3 ). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości należy je ujednolicić.

(2)

W odniesieniu do pozwoleń na wywóz w sektorze jaj powinny zostać ustanowione specjalne przepisy wykonawcze, które powinny w szczególności obejmować przepisy dotyczące składania wniosków oraz informacje obowiązkowo uwzględniane we wnioskach i pozwoleniach, w uzupełnieniu do informacji zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych ( 4 ).

(3)

W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania systemem pozwoleń na wywóz należy ustalić wysokość zabezpieczenia związanego z pozwoleniami na wywóz w ramach tego systemu. Z uwagi na ryzyko spekulacji nierozerwalnie związane z systemem w sektorze jaj, pozwolenia na wywóz nie powinny być przenoszalne oraz powinny być ustanowione ścisłe określone warunki dostępu podmiotów gospodarczych do wymienionego systemu.

(4)

Artykuł 169 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że zgodność ze zobowiązaniami wynikającymi z umów zawartych podczas Rundy Urugwajskiej wielostronnych negocjacji handlowych dotyczących wielkości wywozu powinna być zapewniona na podstawie pozwoleń na wywóz. Dlatego powinien być ustanowiony szczegółowy harmonogram składania wniosków i wystawiania pozwoleń na wywóz.

(5)

Ponadto decyzja dotycząca wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz powinna być podana do wiadomości dopiero po okresie rozpatrzenia. Okres ten pozwalałby Komisji na dokonanie oceny wnioskowanych ilości i występujących wydatków oraz, stosownie do potrzeb, na podjęcie szczególnych środków mających zastosowanie w szczególności w odniesieniu do wniosków oczekujących na załatwienie. Dopuszczenie do wycofania wniosku o wydanie pozwolenia, po ustaleniu współczynnika akceptacji, leży w interesie podmiotów gospodarczych.

(6)

Komisja musi posiadać ściśle określone informacje dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń oraz dotyczące wykorzystywania wydanych pozwoleń, aby móc zarządzać tym systemem. Do celów zobowiązań w zakresie przekazywania informacji przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu państwa członkowskie powinny stosować systemy informatyczne zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiającym szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego ( 5 ).

(7)

W przypadku wniosków dotyczących ilości równych 25 ton lub mniej pozwolenie na wywóz powinno być wystawione niezwłocznie, jeżeli podmiot gospodarczy o to wnioskuje. Jednakże takie pozwolenia powinny być ograniczone do krótkoterminowych transakcji handlowych, aby zabezpieczyć przed omijaniem mechanizmu przewidzianego w tym rozporządzeniu.

(8)

W celu zapewnienia dokładnego przestrzegania ilości przewidzianych do wywozu należy wprowadzić odstępstwo od zasad dotyczących tolerancji ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 376/2008.

(9)

Artykuł 167 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że w refundacje wywozowe dla jaj wylęgowych mogą zostać przyznane na podstawie pozwoleń na wywóz ex post. Dlatego należy ustanowić przepisy wykonawcze dla takiego systemu w celu zapewnienia skutecznej weryfikacji przestrzegania zobowiązań wynikających z porozumień zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej. Wydaje się jednak zbędne wymaganie składania zabezpieczenia w przypadku pozwoleń, o których wydanie wniosek złożono po dokonaniu wywozu.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są w zgodnie z opinią Komitetu Zarządzającego ds. wspólnej organizacji rynków rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Wszelki wywóz produktów w sektorze jaj, w odniesieniu do którego zgłaszane są wnioski o refundacje wywozowe, z wyjątkiem jaj wylęgowych objętych ►M1   kodami CN 0407 11 00, 0407 19 11 oraz 0407 19 19 ◄ , objęty zostaje wymogiem przedstawienia pozwolenia na wywóz z wcześniejszym wyznaczeniem refundacji, zgodnie z przepisami art. 2–8.

Artykuł 2

1.  Pozwolenia na wywóz są ważne w ciągu 90 dni od dnia ich faktycznego wystawienia w rozumieniu art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008.

2.  Wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia zawierają w sekcji 15 opis produktu, a w sekcji 16 dwunastocyfrowy kod produktu według nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych.

3.  Kategorie produktów, o których mowa w art. 13 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 376/2008, jak również wysokość zabezpieczenia związanego z pozwoleniami na wywóz, są wymienione w załączniku I.

4.  Wnioski o pozwolenia i pozwolenia zawierają w sekcji 20 przynajmniej jedno z sformułowań wymienionych w załączniku II.

Artykuł 3

1.  Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz można składać do właściwych organów od poniedziałku do piątku każdego tygodnia.

2.  Ubiegający się o pozwolenia na wywóz muszą być osobami fizycznymi lub prawnymi, które w chwili składania wniosku mogą udokumentować w sposób zadowalający właściwe organy, że zajmowały się handlem w sektorze jaj przez okres co najmniej 12 miesięcy. Jednakże wniosków nie mogą składać przedsiębiorstwa handlu detalicznego ani restauracje sprzedające swe produkty konsumentom końcowym.

3.  Pozwolenia na wywóz są wydawane w środę po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że do tego czasu Komisja nie podjęła żadnego ze środków szczególnych, o których mowa w ust. 4.

4.  W przypadku gdyby wydanie pozwoleń na wywóz prowadziło lub mogło prowadzić do przekroczenia wolnych kwot budżetowych, lub do wyczerpania w branym pod uwagę okresie maksymalnych ilości dopuszczonych na eksport z refundacją – uwzględniając limity, o których mowa w art. 169 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 – lub gdyby wydanie pozwoleń na wywóz nie zezwoliło na zapewnienie ciągłości eksportu w dalszej części tego okresu, Komisja może:

a) ustalić procentowo liczbę zezwoleń na żądane ilości;

b) odrzucić wnioski, dla których dotychczas nie przyznano pozwoleń na wywóz;

c) zawiesić składanie wniosków o pozwolenie na wywóz na maksymalny okres pięciu dni roboczych z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia na dłuższy, postanowiony stosownie do procedury, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, okres.

Wnioski o pozwolenie na wywóz złożone w okresie zawieszenia nie zostaną przyjęte.

Środki przewidziane w pierwszym akapicie mogą zostać przedsięwzięte lub dostosowane do kategorii produktu i miejsca przeznaczenia.

5.  Środki przewidziane w ust. 4 mogą zostać przedsięwzięte wtedy, gdy wnioski o pozwolenie na wywóz opiewają na ilości przekraczające lub mogące przekroczyć ilości normalnego zbytu do danego miejsca przeznaczenia oraz gdy wydanie żądanych pozwoleń niesie ze sobą ryzyko spekulacji, zniekształceń na polu konkurencji pomiędzy wykonawcami bądź zakłócenia wymiany gospodarczej, czy też rynku wewnętrznego.

6.  Jeżeli ilości, o które się ubiegano, zostały odrzucone lub zmniejszone, zabezpieczenie jest niezwłocznie zwalniane dla wszystkich ilości nieobjętych pozwoleniem.

7.  Niezależnie od ust. 3, jeżeli została ustalona jednolita stawka procentowa akceptacji mniejsza niż 80 %, pozwolenie jest wydawane najpóźniej jedenastego dnia roboczego po opublikowaniu tej stawki procentowej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W okresie 10 dni roboczych po jej opublikowaniu podmiot gospodarczy może:

 wycofać swój wniosek, w którym to przypadku zabezpieczenie zostaje niezwłocznie zwolnione,

 żądać natychmiastowego wystawienia pozwolenia, w którym to przypadku właściwy organ wystawia je niezwłocznie, lecz nie wcześniej niż w normalnym terminie wystawienia obowiązującym dla danego tygodnia.

8.  W drodze odstępstwa od ust. 3 Komisja może określić inny dzień niż środa na wystawianie pozwoleń na wywóz, jeżeli nie jest możliwe uwzględnienie tego dnia.

Artykuł 4

1.  Na wniosek podmiotu gospodarczego wnioski o pozwolenia na maksymalnie 25 ton produktów nie podlegają żadnym specjalnym środkom, o których mowa w art. 3 ust. 4, a pozwolenia, o które występowano, wydaje się niezwłocznie.

W takich przypadkach, bez względu na przepisy art. 2 ust. 1, termin ważności pozwoleń ogranicza się do pięciu dni roboczych od dnia ich faktycznego wydania w rozumieniu art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, a sekcja 20 wniosków o pozwolenia i pozwoleń zawiera jedno z oznaczeń wymienionych w załączniku III.

2.  Komisja może, w miarę potrzeby, zawiesić stosowanie niniejszego artykułu.

Artykuł 5

Pozwolenia na wywóz nie mogą być przenoszone.

Artykuł 6

1.  Ilość wywieziona w ramach tolerancji, o której mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 nie uprawnia do wypłaty refundacji.

2.  W sekcji 22 pozwolenia jest umieszczone przynajmniej jedno spośród określeń wymienionych w załączniku IV.

Artykuł 7

1.  Do piątku w każdym tygodniu państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje:

a) wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, o których mowa w art. 1 złożone od poniedziałku do piątku w tym samym tygodniu, ze stwierdzeniem, czy wchodzą one w zakres art. 4 czy też nie;

b) ilości objęte pozwoleniami na wywóz wystawionymi w poprzednią środę, bez uwzględniania pozwoleń wystawionych niezwłocznie na mocy art. 4;

c) ilości objęte wnioskami o wydanie pozwolenia na wywóz, wycofanymi na podstawie art. 3 ust. 7 w poprzednim tygodniu.

2.  Powiadomienie o wnioskach, o których mowa w ust. 1 lit. a), określa:

a) ilość produktu wyrażoną wagowo w odniesieniu do każdej kategorii, o której mowa w art. 2 ust. 3;

b) podział ilości w ramach każdej kategorii według miejsca przeznaczenia, w przypadku gdy stawka refundacji jest zróżnicowana w zależności od miejsca przeznaczenia;

c) stawkę refundacji mającą zastosowanie;

d) całkowitą kwotę refundacji ustaloną z góry w euro dla każdej kategorii produktu.

3.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję co miesiąc, po wygaśnięciu ważności pozwoleń na wywóz, o niewykorzystanej ilości pozwoleń na wywóz.

Artykuł 8

1.  W odniesieniu do jaj wylęgowych objętych ►M1  kodami CN 0407 11 00, 0407 19 11 i 0407 19 19 ◄ podmioty gospodarcze składają w momencie dopełniania formalności celnych oświadczenie, że mają zamiar wystąpić o refundację wywozową.

2.  Nie później niż po upływie dwóch dni roboczych po dokonaniu wywozu podmioty gospodarcze składają właściwym władzom wniosek o pozwolenie na wywóz ex post na wywiezione jaja wylęgowe. W sekcji 20 wniosku o wydanie pozwolenia i pozwolenia umieszcza się wyrażenie „ex post” oraz urząd celny, w którym dokonano formalności celnych, a także dzień wywozu w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 ( 6 ).

W drodze odstępstwa od art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 nie wymaga się złożenia zabezpieczenia.

3.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję do piątku w każdym tygodniu o liczbie pozwoleń na wywóz ex post, o które wystąpiono w bieżącym tygodniu, lub o braku wniosków o pozwolenie. W stosownych przypadkach w powiadomieniach podaje się informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2.

4.  Pozwolenia na wywóz ex post są wydawane w każdą następną środę, pod warunkiem że Komisja nie podjęła po dokonaniu wywozu żadnego ze środków szczególnych, o których mowa w art. 3 ust. 4. W przypadku podjęcia takich środków mają one zastosowanie do już dokonanego wywozu.

Pozwolenie to uprawnia do wypłaty refundacji stosowanej w dniu wywozu w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 612/2009.

5.  Artykułu 23 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 nie stosuje się do pozwoleń ex post, określonych w ust. 1–4 niniejszego artykułu.

Pozwolenia przedstawiane są agencji odpowiedzialnej za wypłatę refundacji wywozowych bezpośrednio przez zainteresowaną stronę. Agencja ta przypisuje pozwolenie zainteresowanej stronie i opatruje je pieczęcią.

Artykuł 9

Powiadomienia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w tym powiadomienia „zerowe”, składane są zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 792/2009.

Artykuł 10

Rozporządzenie (WE) nr 596/2004 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VII.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M1
ZAŁĄCZNIK IKod produktu według nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (1)

Kategoria

Wysokość zabezpieczenia

(EUR/100 kg wagi netto)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

(2)

(3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4

(1)   Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1) część 8.

(2)   Dla miejsc przeznaczenia wskazanych w załączniku V.

(3)   Pozostałe miejsca przeznaczenia.

▼B
ZAŁĄCZNIK II

Oznaczenia, o których mowa w art. 2 ust. 4

w języku bułgarskim

:

Регламент (ЕC) № 1178/2010

w języku hiszpańskim

:

Reglamento (UE) no 1178/2010

w języku czeskim

:

Nařízení (EU) č. 1178/2010

w języku duńskim

:

Forordning (EU) nr. 1178/2010

w języku niemieckim

:

Verordnung (EU) Nr. 1178/2010

w języku estońskim

:

Määrus (EL) nr 1178/2010

w języku greckim

:

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1178/2010

w języku angielskim

:

Regulation (EU) No 1178/2010

w języku francuskim

:

Règlement (UE) no 1178/2010

w języku włoskim

:

Regolamento (UE) n. 1178/2010

w języku łotewskim

:

Regula (ES) Nr. 1178/2010

w języku litewskim

:

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010

w języku węgierskim

:

1178/2010/EU rendelet

w języku maltańskim

:

Regolament (UE) Nru 1178/2010

w języku niderlandzkim

:

Verordening (EU) nr. 1178/2010

w języku polskim

:

Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010

w języku portugalskim

:

Regulamento (UE) n.o 1178/2010

w języku rumuńskim

:

Regulamentul (UE) nr. 1178/2010

w języku słowackim

:

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010

w języku słoweńskim

:

Uredba (EU) št. 1178/2010

w języku fińskim

:

Asetus (EU) N:o 1178/2010

w języku szwedzkim

:

Förordning (EU) nr 1178/2010
ZAŁĄCZNIK III

Oznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 1 akapit drugi

w języku bułgarskim

:

Лицензия, валидна пет работни дни

w języku hiszpańskim

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

w języku czeskim

:

Licence platná pět pracovních dní

w języku duńskim

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

w języku niemieckim

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

w języku estońskim

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

w języku greckim

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

w języku angielskim

:

Licence valid for five working days

w języku francuskim

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

w języku włoskim

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

w języku łotewskim

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

w języku litewskim

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

w języku węgierskim

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

w języku maltańskim

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

w języku niderlandzkim

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

w języku polskim

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

w języku portugalskim

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

w języku rumuńskim

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

w języku słowackim

:

Licencia platí päť pracovných dní

w języku słoweńskim

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

w języku fińskim

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

w języku szwedzkim

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar
ZAŁĄCZNIK IV

Oznaczenia, o których mowa w art. 6 ust. 2

w języku bułgarskim

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

w języku hiszpańskim

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)

w języku czeskim

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

w języku duńskim

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører)

w języku niemieckim

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

w języku estońskim

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

w języku greckim

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

w języku angielskim

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued)

w języku franckuskim

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

w języku włoskim

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

w języku łotewskim

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

w języku litewskim

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

w języku węgierskim

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

w języku maltańskim

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

w języku niderlandzkim

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

w języku polskim

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

w języku portugalskim

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

w języku rumuńskim

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

w języku słowackim

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).

w języku słoweńskim

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

w języku fińskim

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

w języku szwedzkim

:

Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
ZAŁĄCZNIK V

Bahrajn

Egipt

Hongkong

Japonia

Kuwejt

Malezja

Oman

Filipiny

Katar

Rosja

Korea Południowa

Tajwan

Tajlandia

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jemen
ZAŁĄCZNIK VIUchylone rozporządzenie i jego kolejne zmiany

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2004

(Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 33)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2004

(Dz.U. L 271 z 19.8.2004, s. 31)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2006

(Dz.U. L 321 z 21.11.2006, s. 11)

Jedynie art. 14

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2010

(Dz.U. L 159 z 25.6.2010, s. 13)

Jedynie art. 2
ZAŁĄCZNIK VIITabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 596/2004

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2 ust. 1, 2 i 3

Artykuł 2 ust. 1, 2 i 3

Artykuł 2 ust. 4, słowa wstępne

Artykuł 2 ust. 4

Artykuł 2 ust. 4 tiret pierwsze do jedenaste

Załącznik II

Artykuł 3 ust. 1–4

Artykuł 3 ust. 1–4

Artykuł 3 ust. 4a

Artykuł 3 ust. 5

Artykuł 3 ust. 5

Artykuł 3 ust. 6

Artykuł 3 ust. 6

Artykuł 3 ust. 7

Artykuł 3 ust. 7

Artykuł 3 ust. 8

Artykuły 4 i 5

Artykuły 4 i 5

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 6 ust. 2, słowa wstępne

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 6 ust. 2 tiret pierwsze do jedenaste

Załącznik IV

Artykuły 7 i 8

Artykuły 7 i 8

Artykuł 8 a

Artykuł 9

Artykuł 9

Artykuł 10

Artykuł 10

Artykuł 11

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik Ia

Załącznik III

Załącznik III

Załącznik V

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik VI

Załącznik VII( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 33.

( 3 ) Zob. załącznik VI.

( 4 ) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

( 5 ) Dz.U L 228 z 1.9.2009, s. 3.

( 6 ) Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1.

Top