EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1089-20141231

Consolidated text: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/2014-12-31

2010R1089 — PL — 31.12.2014 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010

z dnia 23 listopada 2010 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

(Dz.U. L 323 z 8.12.2010, s. 11)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r.

  L 31

13

5.2.2011

►M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2013 z dnia 21 października 2013 r.

  L 331

1

10.12.2013

►M3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1312/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

  L 354

8

11.12.2014


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 313, 13.11.2012, s.  20 (1089/2010)
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010

z dnia 23 listopada 2010 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennychKOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) ( 1 ), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2007/2/WE ustanawia przepisy ogólne dotyczące tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Państwa członkowskie są zobowiązane do udostępniania, w ramach tej infrastruktury, zbiorów danych, które dotyczą jednego lub kilku załączników do dyrektywy 2007/2/WE, oraz odpowiednich usług danych przestrzennych zgodnie z rozwiązaniami technicznymi służącymi interoperacyjności, oraz, gdy jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych.

(2)

Przy opracowywaniu rozwiązań technicznych uwzględnia się odpowiednie wymagania użytkowników, uzyskane od zainteresowanych stron za pomocą ankiety dotyczącej wymagań użytkowników oraz analizy przedłożonych materiałów referencyjnych i odpowiednich obszarów unijnej polityki ochrony środowiska, a także innych środków polityki i działań, które mogą mieć wpływ na środowisko.

(3)

Komisja przeprowadziła analizę wykonalności rozwiązań technicznych oraz ich proporcjonalności pod względem zakładanych kosztów i korzyści na podstawie wyników testów przekazanych przez zainteresowane strony, odpowiedzi państw członkowskich przekazanych przez krajowe punkty kontaktowe na wniosek o udzielenie informacji na temat kwestii dotyczących kosztów i korzyści, a także badań przeprowadzonych przez państwa członkowskie na temat kosztów i korzyści infrastruktur danych przestrzennych na poziomie regionalnym.

(4)

Przedstawicielom państw członkowskich, jak również innym osobom fizycznym lub prawnym zainteresowanym danymi przestrzennymi, w tym użytkownikom, producentom, podmiotom świadczącym usługi o wartości dodanej i wszelkim organom koordynującym, zapewniono możliwość uczestniczenia w opracowaniu rozwiązań technicznych poprzez zaproponowanych ekspertów oraz w ocenie projektowanych przepisów wykonawczych poprzez konsultacje z zainteresowanymi stronami i badanie testowe.

(5)

Aby osiągnąć interoperacyjność i odnieść korzyści ze starań społeczności użytkowników i producentów, normy międzynarodowe zostały, w stosownych przypadkach, uwzględnione w pojęciach i definicjach elementów tematów danych przestrzennych wymienionych w załącznikach I, II lub III do dyrektywy 2007/2/WE.

(6)

Aby zapewnić interoperacyjność i harmonizację między tematami danych przestrzennych, państwa członkowskie powinny spełnić wymagania dotyczące wspólnych typów danych, identyfikacji obiektów przestrzennych, metadanych służących interoperacyjności, ogólnego modelu sieci oraz innych pojęć i zasad mających zastosowanie do wszystkich tematów danych przestrzennych.

(7)

Aby zapewnić interoperacyjność i harmonizację w ramach poszczególnych tematów danych przestrzennych, państwa członkowskie powinny stosować klasyfikacje i definicje obiektów przestrzennych, ich kluczowe atrybuty i role asocjacji, typy danych, dziedziny wartości i szczególne zasady mające zastosowanie do konkretnego tematu danych przestrzennych.

(8)

Ponieważ niniejsze rozporządzenie nie zawiera wartości list kodowych niezbędnych do jego wykonania, powinno ono być stosowane dopiero po przyjęciu tych wartości w postaci odpowiedniego aktu prawnego. Należy zatem odłożyć w czasie stosowanie niniejszego rozporządzenia.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:▼M3

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymagania dotyczące rozwiązań technicznych służących interoperacyjności oraz, gdy jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do usług sieciowych wchodzących w zakres rozporządzenia Komisji (WE) nr 976/2009 ( 2 )

▼B

Artykuł 2

Definicje

▼M2

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się poniższe definicje oraz definicje dotyczące poszczególnych tematów określone w załącznikach:

▼B

1. „typ abstrakcyjny” (abstract type) oznacza typ, w przypadku którego nie można tworzyć instancji, ale który może posiadać atrybuty i role asocjacji;

2. „rola asocjacji” (association role) oznacza wartość lub obiekt, z którymi typ ma związek (art. 8 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2007/2/WE);

3. „atrybut” (attribute) oznacza cechę typu (art. 8 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2007/2/WE);

▼M2 —————

▼B

5. „lista kodowa” (code list) oznacza otwarte wyliczenie, które może być rozszerzane;

6. „typ danych” (data type) oznacza deskryptor zbioru wartości, które wymagają opisania, zgodnie z ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;

7. „wyliczenie” (enumeration) oznacza typ danych, w którym instancje tworzą stałą listę wartości wymienionych literalnie. Atrybuty wyliczenia mogą przyjmować jedynie wartości z tej listy;

8. „zewnętrzny identyfikator obiektu” (external object identifier) oznacza jednoznaczny identyfikator obiektu publikowany przez odpowiedzialny organ, możliwy do zastosowania przez aplikacje zewnętrzne celem odniesienia do obiektu przestrzennego;

9. „identyfikator” (identifier) oznacza niezależną językowo sekwencję znaków umożliwiającą identyfikowanie w sposób jednoznaczny i trwały tego, z czym jest powiązana, zgodnie z ►M2  ISO/TS 19135:2007 ◄ ;

10. „tworzyć instancję” (instantiate) oznacza tworzyć obiekt zgodny z definicją, atrybutami, rolami asocjacji i ograniczeniami przyporządkowanymi typowi, dla którego instancja jest tworzona;

11. „warstwa” (layer) oznacza podstawową jednostkę informacji geograficznej, która może być uzyskiwana jako mapa z serwera zgodnie z ►M2  ISO/TS 19128:2008 ◄ ;

12. „informacje na temat cyklu życia” (life-cycle information) oznaczają zbiór własności obiektu przestrzennego opisujących czasowe cechy wersji obiektu przestrzennego lub zmiany między wersjami;

13. „element metadanych” (metadata element) oznacza dyskretną jednostkę metadanych, zgodnie z ►M2  ISO/TS 19115:2005/AC:2008 ◄ ;

14. „pakiet” (package) oznacza mechanizm ogólnego stosowania na potrzeby organizowania elementów w grupy;

15. „rejestr” (register) oznacza zbiór plików zawierający identyfikatory przypisane do rejestrowanych elementów, wraz z opisami powiązanych elementów, zgodnie z ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ;

16. „typ obiektu przestrzennego” (spatial object type) oznacza kategorię obiektów przestrzennych;

17. „styl” (style) oznacza przyporządkowanie sparametryzowanych symboli stosowanych przy sporządzaniu map do typów obiektów przestrzennych, ich własności i ograniczeń;

18. „podtyp” (sub-type of) oznacza związek między typem bardziej szczegółowym a typem bardziej ogólnym, gdzie typ bardziej szczegółowy jest w pełni zgodny z typem bardziej ogólnym oraz zawiera dodatkowe informacje (na podstawie ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ );

19. „typ” (type) oznacza typ obiektu przestrzennego lub typ danych;

20. „voidable” (zastępowalne przez void) oznacza, że atrybutowi lub roli asocjacji może zostać przypisana wartość „void” (nieokreślona), jeżeli zbiory danych przestrzennych utrzymywane przez państwa członkowskie nie zawierają odpowiedniej wartości, bądź jeżeli nie jest możliwe wyprowadzenie odpowiedniej wartości z wartości istniejących przy rozsądnych kosztach. Jeżeli atrybut lub rola asocjacji nie są zastępowalne przez void, komórkę tabeli określającą „voidability” (zastępowalność przez void) pozostawia się pustą;

▼M2

21. „właściwość” (property) oznacza atrybut bądź rolę asocjacji;

22. „typ unia” (union type) oznacza typ składający się z jednej i wyłącznie jednej z kilku alternatyw (wymienionych jako atrybuty składowe), zgodnie z ISO/TS 19103:2005;

23. „klasa asocjacji” (association class) oznacza typ określający dodatkowe właściwości na podstawie związku pomiędzy dwoma innymi typami;

24. „pokrycie” (coverage) oznacza obiekt, który działa jak funkcja zwracająca wartości ze swojego zakresu dla każdego bezpośredniego położenia należącego do jej dziedziny przestrzennej, czasowej lub czasoprzestrzennej, zgodnie z ISO 19123:2007;

25. „dziedzina” (domain) oznacza dobrze zdefiniowany zbiór, zgodnie z ISO/TS 19103:2005;

26. „siatka zrektyfikowana” (rectified grid) oznacza siatkę, dla której istnieje transformacja afiniczna między jej współrzędnymi a współrzędnymi systemu odniesień przestrzennych, zgodnie z EN ISO 19123:2007;

27. „siatka zrektyfikowana” (rectified grid) oznacza siatkę, dla której istnieje transformacja afiniczna między jej współrzędnymi a współrzędnymi systemu odniesień przestrzennych, zgodnie z EN ISO 19123:2007;

28. „siatka transformowalna” (referenceable grid) oznacza siatkę związaną z transformacją, która może być użyta do konwersji wartości współrzędnych siatki na wartości współrzędnych odnoszących się do zewnętrznego systemu odniesień przestrzennych, zgodnie z EN ISO 19123:2007;

29. „teselacja” (tessellation) oznacza podział przestrzeni na zbiór sąsiadujących ze sobą podprzestrzeni o tym samym wymiarze co dzielona przestrzeń. Teselacja w przestrzeni dwuwymiarowej składa się ze zbioru niezachodzących na siebie wieloboków całkowicie pokrywających obszar zainteresowania;

30. „wartość bardziej szczegółowa” (narrower value) oznacza wartość o zależności hierarchicznej wobec bardziej generalnej wartości ogólniejszej;

▼M3

31. „punkt końcowy” oznacza adres internetowy używany do bezpośredniego wykonania operacji dostarczonej przez usługę danych przestrzennych;

32. „punkt dostępu” oznacza adres internetowy zawierający szczegółowy opis usługi danych przestrzennych, w tym wykaz punktów końcowych, w celu umożliwienia jej wykonania;

33. „uruchamialna usługa danych przestrzennych” oznacza każdą z poniższych usług:

a) usługa danych przestrzennych z metadanymi, która spełnia wymogi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 ( 3 );

b) usługa danych przestrzennych z co najmniej jednym lokalizatorem zasobów będącym punktem dostępu;

c) usługa danych przestrzennych zgodnie z udokumentowanym i publicznie dostępnym zestawem specyfikacji technicznych, dostarczających informacji niezbędnych do jej wykonania;

34. „interoperacyjna usługa danych przestrzennych” oznacza uruchamialną usługę danych przestrzennych, która spełnia wymagania określone w załączniku VI;

35. „zharmonizowana usługa danych przestrzennych” oznacza interoperacyjną usługę danych przestrzennych, która spełnia wymagania załącznika VII;

36. „zgodny zbiór danych przestrzennych” oznacza zbiór danych przestrzennych, który spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia;

37. „operacja” oznacza działanie wspierane przez usługę danych przestrzennych;

38. „interfejs” oznacza określony zestaw operacji, które charakteryzują zachowanie podmiotu zgodnie z definicją w normie ISO 19119: 2005.

▼B

Artykuł 3

Wspólne typy

Typy, które są wspólne dla kilku tematów wymienionych w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, muszą być zgodne z definicjami i ograniczeniami zawartymi w załączniku I oraz obejmować atrybuty i role asocjacji przewidziane w tym załączniku.

Artykuł 4

Typy na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych

▼M2

1.  Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych należących do zbiorów danych przestrzennych spełniających warunki określone w art. 4 dyrektywy 2007/2/WE państwa członkowskie stosują typy obiektów przestrzennych i powiązane typy danych, wyliczenia i listy kodowe zdefiniowane w załącznikach II, III i IV odpowiadające tematom, których dotyczą te zbiory danych.

▼B

2.  Typy obiektów przestrzennych i typy danych muszą być zgodne z definicjami i ograniczeniami zawartymi w ►M2  załącznikach ◄ oraz obejmować atrybuty i role asocjacji określone w tych załącznikach.

▼M1

3.  Wyliczenia i listy kodowe stosowane w atrybutach lub rolach asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych są zgodne z definicjami zawartymi w ►M2  załącznikach ◄ oraz obejmują wartości określone w tych załącznikach. ►M2  Wartości wyliczeń i list kodowych są w sposób jednoznaczny określane przez neutralne językowo kody mnemotechniczne czytelne dla komputerów. Wartości te mogą również zawierać nazwę właściwą dla danego języka na potrzeby interakcji z użytkownikami. ◄

▼M1 —————

▼B

Artykuł 5

Typy

1.  Każdemu typowi zdefiniowanemu w niniejszym rozporządzeniu przyporządkowuje się przeznaczoną dla komputerów neutralną językowo nazwę, która podawana jest w nawiasie przy tytule sekcji określającej wymagania dotyczące danego typu. Ta neutralna językowo nazwa jest stosowana na potrzeby odniesień do odpowiedniego typu w definicji atrybutu lub roli asocjacji.

2.  Typy, które są podtypami innego typu, zawierają również wszystkie atrybuty i role asocjacji tego typu.

3.  Nie tworzy się instancji dla typów abstrakcyjnych.

▼M2 —————

▼M2

Artykuł 6

▼M3

Listy kodowe i wyliczenia zbiorów danych przestrzennych

▼M2

1.   ►M3  Listy kodowe należą do jednego z następujących typów, zgodnie z załącznikami I–IV: ◄

a) wyliczenia, których dozwolone wartości obejmują jedynie wartości przewidziane w niniejszym rozporządzeniu;

b) wyliczenia, których dozwolone wartości obejmują wartości przewidziane w niniejszym rozporządzeniu oraz wartości szczegółowe określone przez dostawców danych;

c) wyliczenia, których dozwolone wartości obejmują wartości przewidziane w niniejszym rozporządzeniu oraz wartości dodatkowe każdego szczebla, określone przez dostawców danych;

d) wyliczenia, których dozwolone wartości obejmują wszelkie wartości określone przez dostawców danych;

Na potrzeby lit. b), c) i d) dostawcy danych mogą korzystać, oprócz dozwolonych wartości, z wartości przewidzianych w stosownych wytycznych technicznych INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance) dostępnych na portalu INSPIRE Wspólnego Centrum Badawczego.

2.  Listy kodowe mogą być hierarchiczne. Wartości hierarchicznych list kodowych mogą posiadać bardziej generalną wartość ogólniejszą. W przypadku gdy ważne wartości hierarchicznej listy kodowej podano w tabeli w niniejszym rozporządzeniu, wartości ogólniejsze wymieniono w ostatniej kolumnie.

3.  W przypadku gdy w odniesieniu do atrybutu należącego do typu listy kodowej określonego zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d) dostawca danych podaje wartość nieprzewidzianą w niniejszym rozporządzeniu, wartość ta wraz z definicją zostaje udostępniona w wykazie.

4.  Atrybuty lub role asocjacji typów danych przestrzennych lub typów danych, które należą do typu listy kodowej, mogą przyjmować jedynie wartości dozwolone zgodnie ze specyfikacją listy kodowej.

5.  Atrybuty lub role asocjacji typów danych przestrzennych lub typów danych, które należą do typu wyliczenia, mogą przyjmować jedynie wartości pochodzące z list określonych dla typu wyliczenia.

▼B

Artykuł 7

Kodowanie

1.  Wszystkie zasady kodowania stosowane do kodowania danych przestrzennych muszą być zgodne z EN ISO 19118. W szczególności muszą one określać zasady dotyczące konwersji schematów dla wszystkich typów obiektów przestrzennych oraz wszystkich atrybutów i roli asocjacji, a także struktury produkowanych danych.

2.  Wszystkie zasady kodowania stosowane do kodowania danych przestrzennych podlegają udostępnieniu.

Artykuł 8

Aktualizacje

1.  Państwa członkowskie udostępniają aktualizacje danych w sposób regularny.

2.  O ile w ►M2  załącznikach ◄ nie przewidziano innego terminu dla konkretnego tematu danych przestrzennych, wszystkie aktualizacje są dokonywane najpóźniej 6 miesięcy od wprowadzenia zmiany w zbiorze danych źródłowych.

▼M3

3.  Kolejne aktualizacje danych należy udostępniać w odniesieniu do wszystkich powiązanych usług danych przestrzennych w terminie określonym w ust. 2.

▼B

Artykuł 9

Zarządzanie identyfikatorami

1.  Typ danych „Identifier”, zdefiniowany w sekcji 2.1 załącznika I, stosuje się jako typ dla zewnętrznego identyfikatora obiektu dla obiektu przestrzennego.

2.  Zewnętrzny identyfikator obiektu do celów jednoznacznej identyfikacji obiektów przestrzennych nie może zostać zmieniony w trakcie cyklu życia obiektu przestrzennego.

Artykuł 10

Cykl życia obiektów przestrzennych

1.  Różne wersje tego samego obiektu przestrzennego są zawsze instancjami tego samego typu obiektu przestrzennego.

2.  Atrybuty „namespace” i „localId” zewnętrznego identyfikatora obiektu pozostają takie same dla różnych wersji obiektu przestrzennego.

3.  W przypadku gdy stosowane są atrybuty „beginLifespanVersion” i „endLifespanVersion”, wartość „endLifespanVersion” nie może być wcześniejsza od wartości „beginLifespanVersion”.

Artykuł 11

Czasowe systemy odniesienia

1.  O ile w ►M2  załącznikach ◄ nie przewidziano innych czasowych systemów odniesienia dla konkretnego tematu danych przestrzennych, czasowym systemem odniesienia stosowanym domyślnie jest system, o którym mowa w części B pkt 5 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 ( 4 ).

2.  Jeżeli stosowane są inne czasowe systemy odniesienia, są one określane w metadanych zbioru danych.

Artykuł 12

Inne wymagania i zasady

▼M2

1.  O ile w odniesieniu do konkretnego tematu lub typu danych przestrzennych nie przewidziano inaczej, dziedzina wartości właściwości przestrzennych określonych w niniejszym rozporządzeniu jest ograniczona do schematu przestrzennego „Simple Feature” zdefiniowanego w Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011.

▼B

2.  O ile nie przewidziano inaczej w odniesieniu do konkretnego tematu lub typu danych przestrzennych, wszystkie wartości wyraża się za pomocą ►M2  jednostek SI lub jednostek spoza układu SI dopuszczonych do stosowania w ramach Międzynarodowego Układu Jednostek Miar. ◄

3.  W przypadku gdy stosowane są atrybuty „validFrom” i „validTo”, wartość „validTo” nie może być wcześniejsza niż wartość „validFrom”.

4.  Ponadto zastosowanie mają wszystkie wymagania dotyczące poszczególnych tematów określone w załączniku II.

Artykuł 13

Metadane wymagane do celów interoperacyjności

Metadane opisujące zbiór danych przestrzennych obejmują następujące elementy metadanych wymagane do celów interoperacyjności:

1.

System odniesienia za pomocą współrzędnych : opis systemów odniesienia za pomocą współrzędnych stosowanych w zbiorze danych.

2.

Czasowe systemy odniesienia :

opis czasowych systemów odniesienia stosowanych w zbiorze danych.

Ten element jest obowiązkowy wyłącznie w przypadku, gdy zbiór danych przestrzennych zawiera informacje czasowe, które nie odnoszą się do domyślnego czasowego systemu odniesienia.

3.

Kodowanie : opis pojęć w języku komputerów określających reprezentację obiektów danych w rekordzie, pliku, wiadomości, urządzeniu pamięciowym lub kanale transmisyjnym.

4.

Spójność topologiczna :

poprawność zakodowanych bezpośrednio cech topologicznych zbioru danych zgodnie z opisem ich zakresu.

Ten element metadanych jest obowiązkowy wyłącznie w przypadku, gdy zbiór danych obejmuje typy z ogólnego modelu sieci (Generic Network Model) i nie zapewnia topologii linii środkowych (połączalności linii środkowych) dla sieci.

5.

Kodowanie znaków :

kodowanie znaków stosowane w zbiorze danych.

Ten element jest obowiązkowy wyłącznie w przypadku, gdy stosowane kodowanie nie jest oparte na UTF-8.

▼M2

6.

Typ reprezentacji przestrzennej :

metoda wykorzystywana do reprezentacji przestrzennej informacji geograficznych.

▼B

Artykuł 14

Prezentacja

1.  Na potrzeby prezentacji zbiorów danych przestrzennych za pomocą sieciowej usługi przeglądania określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 976/2009 ( 5 ) udostępnia się:

(a) warstwy określone w załączniku II w odniesieniu do tematu (tematów), z którym (z którymi) zbiór danych jest związany;

(b) w odniesieniu do każdej warstwy – co najmniej domyślny styl prezentacji, obejmujący przynajmniej powiązany tytuł i jednoznaczny identyfikator.

2.  W odniesieniu do każdej warstwy określa się w załączniku II:

(a) czytelny dla człowieka tytuł warstwy, jaki będzie stosowany do celów wyświetlania w interfejsie użytkownika;

▼M2

(b) typ lub typy obiektów przestrzennych bądź ich podzbiory, które stanowią treść warstwy.

▼M2

3.  W przypadku typów obiektów przestrzennych, które można następnie sklasyfikować za pomocą atrybutu o wartości listy kodowej, można określić kilka warstw. Każda z tych warstw obejmuje obiekty przestrzenne odpowiadające określonej wartości listy kodowej. Definicja takiego zbioru warstw w załącznikach II, III i IV spełnia wszystkie poniższe wymogi:

a) symbol zastępczy <WartośćListyKodowej> oznacza wartość stosownej listy kodowej rozpoczętą wielką literą;

b) symbol zastępczy <nazwa czytelna dla człowieka> oznacza nazwę wartości listy kodowej czytelną dla człowieka;

c) typ obiektu przestrzennego obejmuje stosowny atrybut i listę kodową podane w nawiasach;

d) podaje się jeden przykład warstwy.

▼M3

Artykuł 14a

Wymagania dotyczące uruchamialnych usług danych przestrzennych

Nie później niż dnia 10 grudnia 2015 r. państwa członkowskie przedstawiają metadane uruchamialnych usług danych przestrzennych zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku V.

Artykuł 14b

Uzgodnienia interoperacyjne i wymagania w zakresie harmonizacji dotyczące uruchamialnych usług danych przestrzennych

Uruchamialne usługi danych przestrzennych odnoszące się do danych zawartych w co najmniej jednym zgodnym zbiorze danych przestrzennych spełniają wymagania w zakresie interoperacyjności określone w załącznikach V i VI oraz, gdy jest to wykonalne, wymagania w zakresie harmonizacji określone w załączniku VII.

▼B

Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie [dwudziestego] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 grudnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

▼M2

Wspólne typy, definicje i wymagania

1.   TYPY ZDEFINIOWANE W NORMACH EUROPEJSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH

W odniesieniu do atrybutów lub ról asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych stosuje się następujące wspólne typy:

1) w odniesieniu do typów „Any”, „Angle”, „Area”, „Boolean”, „CharacterString”, „Date”, „DateTime”, „Decimal”, „Distance”, „Integer”, „Length”, „Measure”, „Number”, „Probability”, „Real”, „RecordType”, „Sign”, „UnitOfMeasure”, „Velocity” oraz „Volume” zastosowanie mają definicje zawarte w ISO/TS 19103:2005;

2) w odniesieniu do typów „DirectPosition”, „GM_Boundary”, „GM_Curve”, „GM_MultiCurve”, „GM_MultiSurface”, „GM_Object”, „GM_Point”, „GM_Primitive”, „GM_Solid”, „GM_Surface” oraz „GM_Tin” zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19107:2005;

3) w odniesieniu do typów „TM_Duration”, „TM_GeometricPrimitive”, „TM_Instant”, „TM_Object”, „TM_Period” oraz „TM_Position” zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19108:2005/AC:2008;

4) w odniesieniu do typu „GF_PropertyType” zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19109:2006;

5) w odniesieniu do typów „CI_Citation”, „CI_Date”, „CI_RoleCode”, „EX_Extent”, „EX_VerticalExtent”, „MD_Distributor”, „MD_Resolution” oraz „URL” zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19115:2005/AC:2008;

6) w odniesieniu do typu „CV_SequenceRule” zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19123:2007;

7) w odniesieniu do typów „AbstractFeature”, „Quantity” oraz „Sign” zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19136:2009;

8) w odniesieniu do typów „LocalisedCharacterString”, „PT_FreeText” oraz „URI” zastosowanie mają definicje zawarte w CEN ISO/TS 19139:2009;

9) w odniesieniu do typu „LC_LandCoverClassificationSystem” zastosowanie mają definicje zawarte w ISO 19144-2:2012;

10) w odniesieniu do typów „GFI_Feature”, „Location”, „NamedValue”, „OM_Observation”, „OM_Process”, „SamplingCoverageObservation”, „SF_SamplingCurve”, „SF_SamplingPoint”, „SF_SamplingSolid”, „SF_SamplingSurface” oraz „SF_SpatialSamplingFeature” zastosowanie mają definicje zawarte w ISO 19156:2011;

11) w odniesieniu do typów „Category”, „Quantity”, „QuantityRange” oraz „Time” zastosowanie mają definicje zawarte w Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011;

12) w odniesieniu do typów „TimeValuePair” oraz „Timeseries”, zastosowanie mają definicje zawarte w Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012;

13) w odniesieniu do typów „CGI_LinearOrientation” oraz „CGI_PlanarOrientation” zastosowanie mają definicje zawarte w CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011

▼B

2.   WSPÓLNE TYPY DANYCH

2.1.    Identyfikator (Identifier)

Zewnętrzny jednoznaczny identyfikator obiektu publikowany przez odpowiedzialny organ, możliwy do zastosowania przez aplikacje zewnętrzne celem odniesienia do obiektu przestrzennego.

Atrybuty typu danych „Identifier”Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

localId

Lokalny identyfikator przypisany przez dostawcę danych. Lokalny identyfikator jest niepowtarzalny w ramach przestrzeni nazw, co oznacza, że żaden inny obiekt przestrzenny nie posiada takiego samego jednoznacznego identyfikatora.

CharacterString

 

namespace

Przestrzeń nazw identyfikująca w sposób jednoznaczny źródło danych obiektu przestrzennego.

CharacterString

 

versionId

Identyfikator danej wersji obiektu przestrzennego, o maksymalnej długości 25 znaków. Identyfikator wersji jest stosowany do rozróżnienia poszczególnych wersji obiektu przestrzennego, jeżeli specyfikacja typu obiektu przestrzennego z wykorzystaniem zewnętrznego identyfikatora obiektu obejmuje informacje na temat cyklu życia. Identyfikator wersji jest niepowtarzalny w ramach zbioru obejmującego wszystkie wersje obiektu przestrzennego.

CharacterString

voidable

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Podmiot powiązany (RelatedParty)

Organizacja lub osoba pełniąca rolę powiązaną z zasobami.

Atrybuty typu danych „RelatedParty”Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

individualName

Imię i nazwisko osoby powiązanej

PT_FreeText

voidable

organisationName

Nazwa organizacji powiązanej.

PT_FreeText

voidable

positionName

Stanowisko podmiotu względem zasobów, np. kierownik departamentu.

PT_FreeText

voidable

contact

Dane kontaktowe podmiotu powiązanego.

Contact

voidable

role

Rola podmiotu względem zasobów, np. właściciel.

PartyRoleValue

voidable

Ograniczenia typu danych „RelatedParty”

Podaje się przynajmniej nazwisko osoby, nazwę organizacji lub stanowisko podmiotu.

2.3.    Kontakt (Contact)

Kanały komunikacyjne, za których pośrednictwem możliwy jest dostęp do kogoś lub do czegoś.

Atrybuty typu danych „Contact”Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

address

Adres w postaci tekstu swobodnego.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu lub pory kontaktu z daną osobą lub organizacją.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Adres poczty elektronicznej organizacji lub osoby.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Godziny, w jakich można kontaktować się z daną organizacją lub osobą.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Numer faksu danej organizacji lub osoby.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Numer telefonu danej organizacji lub osoby.

CharacterString

voidable

website

Adresy stron WWW danej organizacji lub osoby.

URL

voidable

2.4.    Cytat z dokumentu (DocumentCitation)

Cytat, którego celem jest jednoznaczne odniesienie do danego dokumentu.

Atrybuty typu danych „DocumentCitation”Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa dokumentu.

CharacterString

 

shortName

Skrócona nazwa lub alternatywny tytuł dokumentu.

CharacterString

voidable

date

Data utworzenia, publikacji lub korekty dokumentu.

CI_Date

voidable

link

Link do internetowej wersji dokumentu.

URL

voidable

specificReference

Odniesienie do konkretnej części dokumentu.

CharacterString

voidable

2.5.    Cytat z prawodawstwa (LegislationCitation)

Cytat, którego celem jest jednoznaczne odniesienie do aktu prawnego lub jego konkretnej części.

Ten typ jest podtypem „DocumentCitation”.

Atrybuty typu danych „LegislationCitation”Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

identificationNumber

Kod wykorzystywany do identyfikacji instrumentu prawnego.

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Oficjalny numer dokumentu wykorzystywany do identyfikacji instrumentu prawnego w sposób niepowtarzalny.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Data wejścia w życie instrumentu prawnego.

TM_Position

 

dateRepealed

Data uchylenia instrumentu prawnego.

TM_Position

 

level

Szczebel, na którym przyjęto instrument prawny.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Cytat z dziennika urzędowego, w którym opublikowano akt prawny.

OfficialJournalInformation

 

Ograniczenia typu danych „LegislationCitation”

Jeżeli atrybut „link” jest nieokreślony („void”), podaje się atrybut „journalCitation”.

2.6.    Informacje dotyczące dziennika urzędowego (OfficialJournalInformation)

Pełny cytat z miejsca publikacji instrumentu prawnego w dzienniku urzędowym.

Atrybuty typu danych „OfficialJournalInformation”Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

officialJournalIdentification

Odniesienie do publikacji danego instrumentu prawnego w dzienniku urzędowym. Takie odniesienie składa się z trzech elementów:

— tytułu dziennika urzędowego,

— numeru tomu lub serii,

— numerów stron.

CharacterString

 

ISSN

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN) to ośmiocyfrowy identyfikator wydawnictwa ciągłego, w którym opublikowano instrument prawny.

CharacterString

 

ISBN

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN) to dziewięciocyfrowy niepowtarzalny identyfikator książki, w której opublikowano instrument prawny.

CharacterString

 

linkToJournal

Link do internetowej wersji Dziennika Urzędowego.

URL

 

2.7.    Identyfikator tematyczny (ThematicIdentifier)

Niepowtarzalny identyfikator tematyczny obiektu przestrzennego.

Atrybuty typu danych „ThematicIdentifier”Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

identifier

Niepowtarzalny identyfikator wykorzystywany do identyfikacji obiektu przestrzennego w ramach określonego schematu identyfikacji.

CharacterString

 

identifierScheme

Identyfikator określający schemat wykorzystywany do przypisania identyfikatora.

CharacterString.

 

▼B

3.   WSPÓLNE WYLICZENIA

3.1.    Położenie pionowe (VerticalPositionValue)

Względne położenie pionowe obiektu przestrzennego.Dozwolone wartości dla wyliczenia „VerticalPositionValue”

Wartość

Definicja

onGroundSurface

Obiekt przestrzenny znajduje się na poziomie ziemi.

suspendedOrElevated

Obiekt przestrzenny jest zawieszony lub podniesiony.

underground

Obiekt przestrzenny znajduje się pod ziemią.

4.   WSPÓLNE LISTY KODOWE

▼M2

4.1.    Stan elementu sieci (ConditionOfFacilityValue)

Stan elementu sieci pod względem zakończenia realizacji i użytkowania.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli oraz wartości szczegółowsze określone przez dostawców danych.

Wartości dla listy kodowej „ConditionOfFacilityValue”Wartość

Nazwa

Definicja

functional

sprawny

Element sieci jest sprawny.

projected

planowany

Element sieci jest projektowany. Budowa jeszcze się nie rozpoczęła.

underConstruction

w trakcie budowy

Trwa budowa elementu sieci i nie jest on jeszcze funkcjonalny. Dotyczy to jedynie wstępnego etapu budowy elementu sieci, a nie obsługi technicznej.

disused

nieeksploatowany

Element sieci nie jest już wykorzystywany, ale nie został wycofany z eksploatacji ani nie podlega takiej procedurze.

decommissioned

wycofany z eksploatacji

Element sieci nie jest już wykorzystywany i został wycofany z eksploatacji lub podlega takiej procedurze.

▼B

4.2.    Kod kraju (CountryCode)

Kod kraju określony w Międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym publikowanym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

▼M2 —————

▼M1

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej to dwuliterowe kody kraju wymienione w Międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym publikowanym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

▼M2

4.3.    Szczebel prawodawstwa (LegislationLevelValue)

Poziom, na którym przyjęto akt prawny lub konwencję.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wszelkie wartości określone przez dostawców danych.

Dostawcy danych mogą korzystać z wartości przewidzianych w wytycznych technicznych INSPIRE odnoszących się do ogólnego modelu koncepcyjnego INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.4.    Rola podmiotu (PartyRoleValue)

Role podmiotów powiązanych z lub odpowiedzialnych za zasoby.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości wymienionych poniżej list kodowych lub innych list kodowych określonych przez dostawców danych:

 Kod roli (CI_RoleCode): funkcje pełnione przez podmiot odpowiedzialny zgodnie z EN ISO 19115:2005/AC:2008.

 Rola podmiotu powiązanego (RelatedPartyRoleValue): klasyfikacja ról jednostek powiązanych zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą.

Wartości dla listy kodowej „RelatedPartyRoleValue”Wartość

Nazwa

Definicja

authority

władza

Podmiot uprawniony do nadzorowania zasobów lub podmiotów powiązanych z zasobami.

operator

operator

Podmiot zarządzający zasobami.

owner

właściciel

Podmiot będący właścicielem zasobów, tzn. taka, do którego zasoby należą w sensie prawnym.

4.5.    Standardowe nazwy w zakresie klimatu i prognozowania (CFStandardNamesValue)

Definicje zjawisk występujące w meteorologii i oceanografii.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wszelkie wartości określone przez dostawców danych.

Dostawcy danych mogą korzystać z wartości przewidzianych w wytycznych technicznych INSPIRE odnoszących się do ogólnego modelu koncepcyjnego INSPIRE.

4.6.    Płeć (GenderValue)

Płeć osoby lub grupy osób.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w tabeli poniżej.

Wartości dla listy kodowej „GenderValue”Wartość

Nazwa

Definicja

female

żeńska

Osoba lub grupa osób płci żeńskiej.

male

męska

Osoba lub grupa osób płci męskiej.

unknown

nieznana

Osoba lub grupa osób nieznanej płci.

▼B

5.   OGÓLNY MODEL SIECI (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.    Typy obiektów przestrzennych

5.1.1.    Wzajemne odniesienie (CrossReference)

Reprezentuje odniesienie między dwoma elementami w tej samej sieci.Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „CrossReference”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

element

Elementy wzajemnie odniesione.

NetworkElement

 

5.1.2.    Połączenie uogólnione (GeneralisedLink)

Abstrakcyjny typ bazowy reprezentujący liniowy element sieci, który może być stosowany jako cel odniesienia liniowego.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

5.1.3.    Skrzyżowanie wielopoziomowe (GradeSeparatedCrossing)

Wskazuje, który(-e) z dwóch lub większej liczby przecinających się elementów znajduje(-ą) się niżej, a który(-e) znajduje(-ą) się wyżej. Do wykorzystania w przypadku, gdy brakuje współrzędnych wysokościowych lub gdy nie są one wiarygodne.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „GradeSeparatedCrossing”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

element

Sekwencja krzyżujących się połączeń. Kolejność odzwierciedla ich położenie wysokościowe; pierwsze połączenie jest połączeniem, które znajduje się niżej.

Link

 

5.1.4.    Połączenie (Link)

Krzywoliniowy element sieci łączący dwa położenia i reprezentujący jednolitą ścieżkę w sieci. Połączone położenia mogą być reprezentowane jako węzły.

Ten typ jest podtypem „GeneralisedLink”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Link”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

centrelineGeometry

Geometria reprezentująca linię środkową połączenia.

GM_Curve

 

fictitious

Wskazuje, że geometria linii środkowej połączenia jest linią prostą bez pośrednich punktów wyznaczających – chyba że linia prosta reprezentuje we właściwy sposób geografię w rozdzielczości zbioru danych.

Boolean

 Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „Link”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

endNode

Nieobowiązkowy wezęł końcowy dla tego połączenia. Węzeł końcowy może być tą samą instancją co węzeł początkowy.

Node

 

startNode

Nieobowiązkowy węzeł początkowy dla tego połączenia.

Node

 

5.1.5.    Sekwencja połączeń (LinkSequence)

Element sieci reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci bez żadnych rozgałęzień. Element ten ma określony początek i koniec, a każde położenie na sekwencji połączeń może zostać zidentyfikowane za pomocą pojedynczego parametru, np. długości.

Ten typ jest podtypem „GeneralisedLink”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „LinkSequence”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

link

Uporządkowany zbiór połączeń skierowanych, które tworzą sekwencję połączeń.

DirectedLink

 

5.1.6.    Zbiór połączeń (LinkSet)

Zbiór sekwencji połączeń i/lub pojedynczych połączeń, mający określoną funkcję lub szczególne znaczenie w sieci.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „LinkSet”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

link

Zbiór połączeń i sekwencji połączeń, które tworzą zbiór połączeń.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Sieć (Network)

Sieć jest zbiorem elementów sieci.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Network”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geographicalName

Nazwa geograficzna tej sieci.

GeographicalName

voidableRole asocjacji typu obiektu przestrzennego „Network”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

elements

Zbiór elementów tworzący sieć.

NetworkElement

 

5.1.8.    Obszar sieci (NetworkArea)

Dwuwymiarowy element w sieci.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NetworkArea”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Reprezentuje własności geometryczne obszaru.

GM_Surface

 

5.1.9.    Powiązanie sieci (NetworkConnection)

Reprezentuje powiązanie logiczne między dwoma elementami sieci lub większą ich liczbą w różnych sieciach.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

type

Kategoryzacja powiązania sieci.

ConnectionTypeValue

voidableRola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

element

Elementy sieci w różnych sieciach.

NetworkElement

 

Wszystkie elementy muszą znajdować się w różnych sieciach.

5.1.10.    Element sieci (NetworkElement)

Abstrakcyjny typ bazowy reprezentujący element w sieci. Każdy element w sieci pełni funkcję, która ma znaczenie dla sieci.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NetworkElement”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „NetworkElement”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

inNetwork

Sieci, do których należy element sieci.

Network

voidable

5.1.11.    Własność sieci (NetworkProperty)

Abstrakcyjny typ bazowy reprezentujący zjawiska usytuowane na poziomie elementu sieci lub wzdłuż elementu sieci. Ten typ bazowy dostarcza ogólnych własności pozwalających na powiązanie zjawisk związanych z siecią (własności sieci) z elementami sieci.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NetworkProperty”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

networkRef

Odniesienie przestrzenne własności związanej z siecią.

NetworkReference

voidable

5.1.12.    Węzeł (Node)

Reprezentuje znaczące położenie w sieci, które znajduje się zawsze na początku lub na końcu połączenia.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Node”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Lokalizacja węzła.

GM_Point

 Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „Node”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

spokeEnd

Połączenia dochodzące do węzła.

Link

voidable

spokeStart

Połączenia wychodzące z węzła.

Link

voidable

5.2.    Typy danych

5.2.1.    Połączenie skierowane (DirectedLink)

Połączenie w jego kierunku dodatnim albo ujemnym.Atrybuty typu danych „DirectedLink”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

direction

Wskazuje, czy połączenie skierowane odpowiada (kierunek dodatni), czy nie odpowiada (kierunek ujemny) kierunkowi dodatniemu połączenia.

Sign

 Role asocjacji typu danych „DirectedLink”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

link

Połączenie.

Link

 

5.2.2.    Odniesienie do połączenia (LinkReference)

Odniesienie do liniowego elementu sieci.

Ten typ jest podtypem „NetworkReference”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

applicableDirection

Kierunki połączenia uogólnionego, do których ma zastosowanie odniesienie. W przypadku gdy własność nie ma zastosowania do kierunku połączenia, ale reprezentuje zjawisko usytuowane wzdłuż połączenia, „inDirection” odnosi się do prawej strony w kierunku połączenia.

LinkDirectionValue

voidable

Obiekty odniesienia liniowego muszą być liniowymi elementami sieci. Inaczej mówiąc, w przypadku stosowania odniesienia liniowego lub gdy istotny jest kierunek, obiektem odniesienia do sieci jest połączenie bądź sekwencja połączeń.

5.2.3.    Odniesienie do sieci (NetworkReference)

Odniesienie do elementu sieci.Role asocjacji typu danych „NetworkReference”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

element

Element sieci będący przedmiotem odniesienia.

NetworkElement

 

5.2.4.    Proste odniesienie liniowe (SimpleLinearReference)

Odniesienie do sieci ograniczone do części liniowego elementu sieci. Ta część jest częścią elementu sieci usytuowaną między położeniami „fromPosition” i „toPosition”.

Ten typ jest podtypem „LinkReference”.Atrybuty typu danych „SimpleLinearReference”

Attribute

Definition

Type

Voidability

fromPosition

Początkowe położenie elementu liniowego, wyrażone jako odległość od początku liniowego elementu sieci wzdłuż geometrii jego krzywej.

Length

 

offset

W stosownych przypadkach, przesunięcie od geometrii linii środkowej połączenia uogólnionego; przesunięcie dodatnie to przesunięcie na prawo w kierunku połączenia, przesunięcie ujemne to przesunięcie na lewo.

Length

voidable

toPosition

Końcowe położenie elementu liniowego, wyrażone jako odległość od początku liniowego elementu sieci wzdłuż geometrii jego krzywej.

Length

 

5.2.5.    Proste odniesienie punktowe (SimplePointReference)

Odniesienie do sieci ograniczone do punktu na liniowym elemencie sieci. Ten punkt to lokalizacja na elemencie sieci w położeniu „atPosition” wzdłuż sieci.

Ten typ jest podtypem „LinkReference”.Atrybuty typu danych „SimplePointReference”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

atPosition

Położenie punktu, wyrażone jako odległość od początku liniowego elementu sieci wzdłuż geometrii jego krzywej.

Length

 

offset

W stosownych przypadkach, przesunięcie od geometrii linii środkowej połączenia uogólnionego; przesunięcie dodatnie to przesunięcie na prawo w kierunku połączenia, przesunięcie ujemne to przesunięcie na lewo.

Length

voidable

5.3.    Listy kodowe

5.3.1.    Typ powiązania (ConnectionTypeValue)

Typy powiązań między różnymi sieciami.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „ConnectionTypeValue”

Wartość

Definicja

crossBorderConnected

Połączenie między dwoma elementami sieci w różnych sieciach tego samego typu, ale na przylegających obszarach. Elementy sieci będące przedmiotem odniesienia reprezentują różne, ale połączone przestrzennie zjawiska świata rzeczywistego.

crossBorderIdentical

Połączenie między dwoma elementami sieci w różnych sieciach tego samego typu, ale na przylegających obszarach. Elementy sieci będące przedmiotem odniesienia reprezentują te same zjawiska świata rzeczywistego.

intermodal

Połączenie między dwoma elementami sieci w różnych sieciach transportowych, które wykorzystują różne rodzaje transportu. Połączenie zakłada możliwość przeniesienia transportowanych dóbr (ludzi, towarów itp.) z jednego rodzaju transportu na drugi.

▼B

5.3.2.    Kierunek połączenia (LinkDirectionValue)

Lista wartości dla kierunków połączenia.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „LinkDirectionValue”

Wartość

Definicja

bothDirections

W obu kierunkach.

inDirection

W kierunku połączenia.

inOppositeDirection

W kierunku przeciwnym do kierunku połączenia.

▼M2

6.   MODEL POKRYCIA (COVERAGE MODEL)

Model pokrycia INSPIRE składa się z następujących pakietów:

 Pokrycia (Podstawa) (Coverages, Base),

 Pokrycia (Dziedzina i zakres) (Coverages, Domain and Range).

6.1.    Pokrycia (Podstawa)

6.1.1.    Typy obiektów przestrzennych

Pakiet „Pokrycia (Podstawa)” zawiera typ obiektu przestrzennego „Pokrycie”.

6.1.1.1.   Pokrycie (Coverage)

Obiekt przestrzenny, który działa jak funkcja zwracająca wartości ze swojego zakresu dla każdego bezpośredniego położenia należącego do jej dziedziny przestrzennej, czasowej lub czasoprzestrzennej.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

metadata

Metadane dotyczące pokrycia dla określonej aplikacji.

Any

 

rangeType

Opis struktury wartości zakresu.

RecordType

 

6.2.    Pokrycia (Dziedzina i zakres)

6.2.1.    Typy obiektów przestrzennych

Pakiet „Pokrycia (Dziedzina i zakres)” zawiera następujące typy obiektów przestrzennych:

 Pokrycie (Reprezentacja dziedziny i zakresu) (Coverage, Domain and Range Representation),

 Zrektyfikowane pokrycie siatkowe (Rectified Grid Coverage),

 Transformowalne pokrycie siatkowe (Referenceable Grid Coverage).

6.2.1.1.   Pokrycie (Reprezentacja dziedziny i zakresu) (CoverageByDomainAndRange)

Pokrycie zapewniające dziedzinę i zakres jako osobne właściwości.

Ten typ jest podtypem „Coverage”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

coverageFunction

Opis sposobu, w jaki można uzyskać wartości zakresu w lokalizacji w dziedzinie pokrycia.

CoverageFunction

 

domainSet

Konfiguracja dziedziny pokrycia opisana pod względem współrzędnych.

Any

 

rangeSet

Zbiór wartości związanych funkcją z elementami dziedziny pokrycia.

Any

 

Funkcja siatki obowiązuje jedynie w przypadku dziedzin będących siatkami.

6.2.1.2.   Zrektyfikowane pokrycie siatkowe (RectifiedGridCoverage)

Pokrycie, którego dziedzina obejmuje siatkę zrektyfikowaną.

Ten typ jest podtypem „CoverageByDomainAndRange”.

Dziedzina jest siatką zrektyfikowaną.

Punkty siatki RectifiedGridCoverage pokrywają się z centrami komórek siatek geograficznych określonych w sekcji 2.2 załącznika II na każdym poziomie rozdzielczości.

6.2.1.3.   Transformowalne pokrycie siatkowe (ReferenceableGridCoverage)

Pokrycie, którego dziedzina obejmuje siatkę transformowalną.

Ten typ jest podtypem „CoverageByDomainAndRange”.

Dziedzina jest siatką transformowalną.

6.2.2.    Typy danych

6.2.2.1.   Funkcja pokrycia (CoverageFunction)

Opis sposobu, w jaki można uzyskać wartości zakresu w lokalizacji w dziedzinie pokrycia.

Ten typ jest typem unia.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

ruleDefinition

Opis formalny lub nieformalny funkcji pokrycia jako tekst.

CharacterString

 

ruleReference

Opis formalny lub nieformalny funkcji pokrycia jako odniesienie.

URI

 

gridFunction

Zasada odwzorowania dotycząca geometrii siatki.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Funkcja siatki (GridFunction)

Wyraźna zasada odwzorowania dotycząca geometrii siatki.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

sequenceRule

Opis sposobu uporządkowania punktów siatki na potrzeby asocjacji do elementów wartości w zbiorach zakresów pokrycia.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Punkt siatki powiązany z pierwszym wpisem w zbiorze zakresów pokrycia.

Integer

 

7.   MODEL OBSERWACJI (OBSERVATIONS MODEL)

Model obserwacji INSPIRE składa się z następujących pakietów:

 Odniesienie do obserwacji (Observation References),

 Procesy (Processes),

 Obserwowalne właściwości (Observable Properties),

 Obserwacje specjalistyczne (Specialised Observations).

7.1.    Odniesienie do obserwacji

7.1.1.    Typy obiektów przestrzennych

Pakiet „Odniesienie do obserwacji” zawiera typ obiektu przestrzennego „Observation Set”.

7.1.1.1.   Zbiór obserwacji (ObservationSet)

Tworzy powiązania zbioru obserwacji.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

identifier

 

extent

Informacje dotyczące zasięgu przestrzennego i czasowego.

EX_Extent

 Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

member

Jeden element obiektu „ObservationSet”.

OM_Observation

 

7.2.    Procesy

7.2.1.    Typy obiektów przestrzennych

Pakiet „Procesy” zawiera typ obiektu przestrzennego „Proces”.

7.2.1.1.   Proces (Process)

Opis procesu obserwacji.

Ten typ jest podtypem „OM_Process”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

voidable

name

Nazwa procesu.

CharacterString

voidable

type

Typ procesu.

CharacterString

voidable

documentation

Dalsze informacje (online/offline) dotyczące procesu.

DocumentCitation

voidable

processParameter

Parametr kontroli aplikacji procesu oraz w rezultacie jego wyników.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Osoba lub organizacja powiązana z procesem.

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Typy danych

7.2.2.1.   Parametr procesu (ProcessParameter)

Opis danego parametru.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa parametru procesu.

ProcessParameterNameValue

 

description

Opis parametru procesu.

CharacterString

 

7.2.3.    Listy kodowe

7.2.3.1.   Nazwa parametru procesu (ProcessParameterNameValue)

Lista kodowa nazw parametrów procesu.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wszelkie wartości określone przez dostawców danych.

7.3.    Obserwowalne właściwości

7.3.1.    Typy danych

7.3.1.1.   Ograniczenie (Constraint)

Ograniczenie pewnej właściwości, np. długość fali – 200 nm.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

constrainedProperty

Właściwość podlegająca ograniczeniu, np. „kolor”, przy ograniczeniu „kolor = niebieski”.

PhenomenonTypeValue

 

label

Ogólny tytuł ograniczenia czytelny dla człowieka.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Ograniczenie kategorii (CategoryConstraint)

Ograniczenie oparte na kategorii kwalifikującej, np. kolor = „czerwony”.

Ten typ jest podtypem „Constraint”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

comparison

Operator porównawczy. W przypadku ograniczenia kategorii „equalTo” lub „notEqualTo”.

ComparisonOperatorValue

 

value

Wartość właściwości podlegającej ograniczeniu, np. „niebieski” (jeżeli właściwością jest kolor).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Ograniczenie zakresu (RangeConstraint)

Ograniczenie zakresu liczbowego określonej właściwości, np. długość fali ≥ 300 nm oraz długość fali ≤ 600 nm.

Ten typ jest podtypem „Constraint”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

value

Zakres wartości liczbowej właściwości podlegającej ograniczeniu.

RangeBounds

 

uom

Jednostki miary wykorzystywane na potrzeby ograniczenia.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Granice zakresu (RangeBounds)

Początkowe i końcowe wartości graniczne zakresu liczbowego (np. początek ≥ 50, koniec ≤ 99).Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

startComparison

Punkt odniesienia wykorzystywany na potrzeby dolnej granicy zakresu (np. greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Dolna granica zakresu.

Real

 

endComparison

Punkt odniesienia wykorzystywany na potrzeby górnej granicy zakresu (np. lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Górna granica zakresu.

Real

 

7.3.1.5.   Ograniczenie wielkości skalarnej (ScalarConstraint)

Ograniczenie liczbowej wielkości skalarnej pewnej właściwości, np. długość ≥ 1 m.

Ten typ jest podtypem „Constraint”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

value

Wartość liczbowa właściwości podlegającej ograniczeniu.

Real

 

comparison

Punkt odniesienia wykorzystywany na potrzeby ograniczenia, np. greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Jednostki miary wykorzystywane na potrzeby ograniczenia.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Inne ograniczenie (OtherConstraint)

Ograniczenie, które nie jest modelowane w sposób ustrukturyzowany, ale może być opisane przy wykorzystaniu atrybutu tekstu swobodnego „description”.

Ten typ jest podtypem „Constraint”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

description

Opis ograniczenia.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Miara statystyczna (StatisticalMeasure)

Opis określonej miary statystycznej, np. „maksymalna wartość dzienna”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

label

Tytuł miary statystycznej czytelny dla człowieka.

CharacterString

 

statisticalFunction

Funkcja statystyczna, np. średnia.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Zakres czasowy wyliczenia danej statystycznej, np. dzień, godzina.

TM_Duration

 

aggregationLength

Jednowymiarowy zakres przestrzenny obliczenia danej statystycznej, np. 1 metr.

Length

 

aggregationArea

Dwuwymiarowy zakres przestrzenny obliczenia danej statystycznej, np. 1 metr kwadratowy.

Area

 

aggregationVolume

Trójwymiarowy zakres przestrzenny obliczenia danej statystycznej, np. 1 metr sześcienny.

Volume

 

otherAggregation

Pozostałe typy agregacji.

Any

 Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

derivedFrom

Jedna miara statystyczna może pochodzić od drugiej, np. maksymalna temperatura w miesiącu może pochodzić od średniej temperatury dziennej.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Wyliczenia

7.3.2.1.   Operator porównania (ComparisonOperatorValue)

Wyliczenie operatorów porównania (np. większy niż).Wartość

Definicja

equalTo

dokładnie równa

notEqualTo

niedokładnie równa

lessThan

niższa niż

greaterThan

wyższa niż

lessThanOrEqualTo

niższa lub dokładnie równa

greaterThanOrEqualTo

wyższa lub dokładnie równa

7.3.3.    Listy kodowe

7.3.3.1.   Typ zjawiska (PhenomenonTypeValue)

Lista kodowa zjawisk (np. temperatura, prędkość wiatru).

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości wymienionych poniżej list kodowych lub innych list kodowych określonych przez dostawców danych:

 Standardowe nazwy w zakresie klimatu i prognozowania (CFStandardNamesValue): definicje zjawisk występujących w meteorologii i oceanografii, zgodnie z sekcją 4.5 niniejszego załącznika;

 Nazwa parametru elementu profilu (ProfileElementParameterNameValue): właściwości charakterystyczne dla elementu profilu, zgodnie z sekcją 3.3.8 załącznika IV;

 Nazwa parametru obiektu pochodzącego z gleby (SoilDerivedObjectParameterNameValue): właściwości charakterystyczne dla gleby uzyskane na podstawie danych dotyczących gleby i innych danych, zgodnie z sekcją 3.3.9 załącznika IV;

 Nazwa parametru profilu gleby (SoilProfileParameterNameValue): właściwości charakterystyczne dla profilu gleby, zgodnie z sekcją 3.3.12 załącznika IV;

 Nazwa parametru stanowiska glebowego (SoilSiteParameterNameValue): właściwości charakterystyczne dla stanowiska glebowego, zgodnie z sekcją 3.3.13 załącznika IV;

 Element odniesienia do jakości powietrza w UE (EU_AirQualityReferenceComponentValue): definicje zjawisk związanych z jakością powietrza w kontekście sprawozdawczości na mocy prawodawstwa unijnego, zgodnie z sekcją 13.2.1.1 załącznika IV;

 Tabela 4.2: Kody i oznaczenia WMO GRIB (GRIB_CodeTable4_2Value): definicje zjawisk występujących w meteorologii, zgodnie z sekcją 13.2.1.2 załącznika IV;

 Wykorzystanie parametru BODC P01 (BODC_P01ParameterUsageValue): definicje zjawisk występujących w oceanografii, zgodnie z sekcją 14.2.1.1 załącznika IV.

7.3.3.2.   Typ funkcji statystycznej (StatisticalFunctionTypeValue)

Lista kodowa funkcji statystycznych (np. maksymalna, minimalna, średnia).

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wszelkie wartości określone przez dostawców danych.

7.4.    Obserwacje specjalistyczne

7.4.1.    Typy obiektów przestrzennych

Pakiet „Obserwacje specjalistyczne” zawiera następujące typy obiektów przestrzennych:

 Obserwacja siatki,

 Obserwacja serii siatek,

 Obserwacja punktowa,

 Zbiór obserwacji punktowych,

 Obserwacja wielopunktowa,

 Obserwacja punktów szeregu czasowego,

 Obserwacja profilu,

 Obserwacja trajektorii.

7.4.1.1.   Obserwacja siatki (GridObservation)

Obserwacja reprezentująca pole pokryte siatką w określonym momencie.

Ten typ jest podtypem „SamplingCoverageObservation”.

„featureOfInterest” stanowi „SF_SamplingSolid” lub „SF_SamplingSurface”.

„phenomenonTime” stanowi „TM_Instant”.

„result” stanowi „RectifiedGridCoverage” lub „RefererencableGridCoverage”.

7.4.1.2.   Obserwacja serii siatek (GridSeriesObservation)

Obserwacja reprezentująca ewoluujące pole pokryte siatką w następujących po sobie momentach.

Ten typ jest podtypem „SamplingCoverageObservation”.

„featureOfInterest” stanowi „SF_SamplingSolid”.

„phenomenonTime” stanowi „TM_Period”.

„result” stanowi „RectifiedGridCoverage” lub „ReferenceableGridCoverage”.

7.4.1.3.   Obserwacja punktowa (PointObservation)

Obserwacja będąca pomiarem właściwości w określonym momencie i w określonym miejscu.

Ten typ jest podtypem „SamplingCoverageObservation”.

„featureOfInterest” stanowi „SF_SamplingPoint”.

„phenomenonTime” stanowi „TM_Instant”.

7.4.1.4.   Zbiór obserwacji punktowych (PointObservationCollection)

Zbiór obserwacji punktowych.

Ten typ jest podtypem „ObservationSet”.

Każdy element powinien stanowić „PointObservation”.

7.4.1.5.   Obserwacja wielopunktowa (MultiPointObservation)

Obserwacja będąca zbiorem pomiarów przeprowadzonych dokładnie w tym samym momencie, ale w różnych miejscach.

Ten typ jest podtypem „SamplingCoverageObservation”.

„featureOfInterest” stanowi „SF_SamplingCurve”, „SF_SamplingSurface” lub „SF_SamplingSolid”.

„phenomenonTime” stanowi „TM_Instant”.

„result” stanowi „MultiPointCoverage”.

7.4.1.6.   Obserwacja punktów szeregu czasowego (PointTimeSeriesObservation)

Obserwacja będąca szeregiem czasowym punktowych pomiarów właściwości w określonym miejscu w przestrzeni.

Ten typ jest podtypem „SamplingCoverageObservation”.

„featureOfInterest” stanowi „SF_SamplingPoint”.

„phenomenonTime” stanowi „TM_Period”.

„result” stanowi „Timeseries”.

7.4.1.7.   Obserwacja profilu (ProfileObservation)

Obserwacja będąca pomiarem właściwości wzdłuż pionowego profilu w przestrzeni w określonym momencie.

Ten typ jest podtypem „SamplingCoverageObservation”.

„featureOfInterest” stanowi „SF_SamplingCurve”.

„phenomenonTime” stanowi „TM_Instant”.

„result” stanowi „ReferenceableGridCoverage” lub „RectifiedGridCoverage”.

Dziedzina przestrzenna wyniku posiada jedną pionową oś.

7.4.1.8.   Obserwacja trajektorii (TrajectoryObservation)

Obserwacja będąca pomiarem właściwości wzdłuż krętej krzywej w czasie i przestrzeni.

Ten typ jest podtypem „SamplingCoverageObservation”.

„phenomenonTime” stanowi „TM_Period”.

„result” stanowi „Timeseries”.

Każdy punkt „result” stanowi „TimeLocationValueTriple”.

„featureOfInterest” stanowi „SF_SamplingCurve”.

7.4.2.    Typy danych

7.4.2.1.   Trójka czasu, lokalizacji i wartości (TimeLocationValueTriple)

Potrójny zbiór czasu, lokalizacji i wartości (pomiaru). Przykładowo pomiar w punkcie wzdłuż trajektorii.

Ten typ jest podtypem „TimeValuePair”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

location

Lokalizacja geograficzna, w której obowiązuje wartość.

GM_Position

 

7.5.    Wymagania odnoszące się do obserwacji

W przypadku wykorzystywania typu „OM_Observation” lub jakiegokolwiek podtypu „OM_Observation” w celu udostępnienia danych, obowiązują następujące wymagania:

1) typ „Process” służy do wskazania procedury wykorzystywanej w przypadku „OM_Observation”;

2) w przypadku odesłania do „EnvironmentalMonitoringFacility” z „OM_Observation” należy podać atrybut „parameter”, którego atrybutem „name” jest „relatedMonitoring Feature”, a typem atrybutu „value” jest „AbstractMonitoringFeature”;

3) w przypadku każdego kodowania stosowanego dla całości lub części wyniku „OM_Observation” do odczytania zakodowanego pliku służy interfejs programowania aplikacji. Interfejs programowania aplikacji ujawnia informacje potrzebne do realizacji obiektów przestrzennych INSPIRE;

4) jeżeli atrybut „processParameter” należy do właściwości „procedure” obiektu „OM_Observation”, jego wartość (nazwę) uwzględnia się w atrybucie „parameter” obiektu „OM_Observation”.

8.   MODEL KOMPLEKSU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Model kompleksu prowadzenia działalności INSPIRE obejmuje pakiet „Kompleks prowadzenia działalności” (Activity Complex).

8.1.    Kompleks prowadzenia działalności

8.1.1.    Typy obiektów przestrzennych

Pakiet „Kompleks prowadzenia działalności” obejmuje typ obiektu przestrzennego „Kompleks prowadzenia działalności”.

8.1.1.1.   Kompleks prowadzenia działalności (ActivityComplex)

Pojedyncza jednostka, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, podlegająca kontroli zarządczej podmiotu prawnego (operatora) oraz prowadząca działania takie jak wymienione w klasyfikacji NACE ustanowionej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 6 ). Kompleks prowadzenia działalności musi odnosić się do całego obszaru w tej samej lub innej lokalizacji geograficznej, zarządzanego przez tego samego operatora, włącznie z całą infrastrukturą, wyposażeniem i materiałami.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

identifier

 

thematicId

Identyfikator tematyczny kompleksu prowadzenia działalności.

ThematicIdentifier

 

geometry

Geometria stosowana w celu określenia zasięgu lub miejsca kompleksu prowadzenia działalności.

GM_Object

 

function

Działania realizowane w kompleksie prowadzenia działalności. Działania stanowią opis funkcji, którego uzupełnieniem mogą być informacje dotyczące nakładów i wyników.

Function

 

name

Nazwa opisowa kompleksu prowadzenia działalności.

CharacterString

voidable

validFrom

Data rozpoczęcia rzeczywistego funkcjonowania kompleksu prowadzenia działalności.

DateTime

voidable

validTo

Data zakończenia rzeczywistego funkcjonowania kompleksu prowadzenia działalności.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

8.1.2.    Typy danych

8.1.2.1.   Funkcja (Function)

Funkcja tego, co określa się jako działanie, oraz opcjonalnie nakład lub wynik.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

activity

Skategoryzowany opis pojedynczego lub zorganizowanego zbioru procesów powiązanych pod względem technicznym prowadzonych przez prywatną lub publiczną jednostkę ekonomiczną o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym.

EconomicActivityValue

 

input

Każdy sklasyfikowany lub zarejestrowany materiał wprowadzany do jednostki technicznej i ekonomicznej zgodnie z jej funkcją.

InputOutputValue

voidable

output

Każdy sklasyfikowany lub zarejestrowany materiał wyprowadzany z jednostki technicznej i ekonomicznej zgodnie z jej funkcją.

InputOutputValue

voidable

description

Bardziej szczegółowy opis funkcji.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Zdolność (Capacity)

Określenie rzeczywistej lub potencjalnej zdolności prowadzenia działalności, która zazwyczaj nie podlega zmianom, nie podlega częstym zmianom lub nie zmienia się w znaczącym stopniu.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

activity

Skategoryzowany opis pojedynczego lub zorganizowanego zbioru procesów powiązanych pod względem technicznym prowadzonych przez prywatną lub publiczną jednostkę ekonomiczną o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym.

ActivityValue

 

input

Informacje dotyczące ilości każdego sklasyfikowanego lub zarejestrowanego materiału wprowadzanego do jednostki technicznej i ekonomicznej zgodnie z jej funkcją.

InputOutputAmount

 

output

Informacje dotyczące ilości każdego sklasyfikowanego lub zarejestrowanego materiału wyprowadzanego z jednostki technicznej i ekonomicznej zgodnie z jej funkcją.

InputOutputAmount

 

time

Okres trwania określonej zdolności, np. 1 rok w odniesieniu do rocznej zdolności.

TM_Duration

 

description

Opis zdolności.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Wielkość nakładów lub wyników (InputOutputAmount)

Typ i w przypadku gdy odnośne dane są dostępne, mierzalna ilość sklasyfikowanego lub zarejestrowanego materiału wprowadzanego do jednostki technicznej i ekonomicznej lub z niej wyprowadzanego.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inputOutput

Sklasyfikowany lub zarejestrowany materiał wprowadzany do jednostki technicznej i ekonomicznej lub z niej wyprowadzany zgodnie z jej funkcją.

InputOutputValue

 

amount

Ilość, np. objętość lub masa, sklasyfikowanego lub zarejestrowanego materiału wprowadzanego do jednostki technicznej i ekonomicznej lub z niej wyprowadzanego.

Measure

voidable

8.1.2.4.   Zezwolenie (Permission)

Oficjalna decyzja (zgoda formalna) uprawniająca do prowadzenia działalności całego kompleksu lub jego części na określonych warunkach gwarantujących, iż instalacje lub ich elementów znajdujących się na tym samym terenie obsługiwanych przez tego samego operatora spełniają wymogi określone przez właściwy organ. Zezwolenie może dotyczyć jednej funkcji lub większej ich liczby oraz ustalać parametry zdolności. Termin ten mógłby zostać rozszerzony na innego rodzaju certyfikaty i dokumenty o szczególnym znaczeniu w zależności od określonego zakresu (np. ISO, EMAS, krajowe normy jakości itp.).Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

id

Dane identyfikacyjne zezwolenia.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Jednostki powiązane z zezwoleniem wydanym na rzecz kompleksu prowadzenia działalności pełniące wiele różnych ról, m.in. organy właściwe lub spółka.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Odniesienie czasowe uzupełniające definicję zezwolenia.

DateTime

voidable

dateFrom

Data rozpoczęcia obowiązywania i stosowania zezwolenia.

DateTime

voidable

dateTo

Data zakończenia obowiązywania i stosowania zezwolenia.

DateTime

voidable

description

Opis zezwolenia.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funkcja lub funkcje, których dotyczy wydane zezwolenie.

Function

voidable

permittedCapacity

Maksymalna wielkość nakładów na działalność lub jej wyników zgodnie z wydanym zezwoleniem.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Opis kompleksu prowadzenia działalności (ActivityComplexDescription)

Dodatkowe informacje na temat kompleksu prowadzenia działalności, w tym opis, adres, dane kontaktowe oraz podmioty powiązane.Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

description

Uzupełniająca definicja „kompleksu prowadzenia działalności” uwzględniająca jego cechy.

PT_FreeText

voidable

address

Adres kompleksu prowadzenia działalności, tzn. adres, pod którym realizowane są działania.

AddressRepresentation

voidable

contact

Dane kontaktowe kompleksu prowadzenia działalności.

Contact

voidable

relatedParty

Informacje na temat podmiotów powiązanych z kompleksem prowadzenia działalności. Dotyczą podmiotów pełniących wiele różnych ról, m.in. właścicieli, operatorów lub organów właściwych.

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Listy kodowe

8.1.3.1.   Działalność gospodarcza (EconomicActivityValue)

Klasyfikacja działalności gospodarczej.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości wymienionych poniżej list kodowych lub innych list kodowych określonych przez dostawców danych:

 Europejska klasyfikacja działalności gospodarczej (EconomicActivityNACEValue): rodzaje działalności gospodarczej według klasyfikacji NACE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 7 );

 Europejska klasyfikacja działalności gospodarczej w zakresie statystyki odpadów (EconomicActivityWasteStatisticsValue): klasyfikacja działalności gospodarczej zgodnie z sekcją 8 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 ( 8 );

 Europejska klasyfikacja procesów odzysku/unieszkodliwiania odpadów (WasteRecoveryDisposalValue): klasyfikacja procesów odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem I i II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( 9 ).

8.1.3.2.   Nakłady lub wyniki (InputOutputValue)

Klasyfikacja nakładów lub wyników.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości wymienionych poniżej list kodowych lub innych list kodowych określonych przez dostawców danych:

 Europejska klasyfikacja produktów (ProductCPAValue): klasyfikacja produktów według działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 ( 10 );

 Europejska klasyfikacja odpadów (WasteValue): klasyfikacja odpadów zgodnie z decyzją 2000/532/WE ( 11 ).

8.2.    Wymagania odnoszące się do kompleksów prowadzenia działalności

Jeżeli dostawca danych korzysta z podtypu „ActivityComplex” w celu udostępnienia informacji dotyczących statusu, zdolności fizycznej, zezwoleń lub dodatkowych informacji, wykorzystuje się stosowne listy kodowe oraz typy danych (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) uwzględnione w pakiecie Kompleks prowadzenia działalności.

▼B
ZAŁĄCZNIK II

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TEMATÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU I DO DYREKTYWY 2007/2/WE

1.   SYSTEMY ODNIESIENIA ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNYCH

1.1.    Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 zastosowanie mają następujące definicje:

 „układ odniesienia” oznacza parametr lub zbiór parametrów definiujący położenie początku, skalę i orientację układu współrzędnych, zgodnie z EN ISO 19111;

 „geodezyjny układ odniesienia” oznacza układ odniesienia opisujący związek układu współrzędnych z Ziemią, zgodnie z EN ISO 19111;

 „układ współrzędnych” oznacza zbiór reguł matematycznych określających w jaki sposób punktom przypisywane są współrzędne, zgodnie z EN ISO 19111;

 „system odniesienia za pomocą współrzędnych” oznacza układ współrzędnych powiązany ze światem rzeczywistym poprzez układ odniesienia, zgodnie z EN ISO 19111. Definicja ta obejmuje układy współrzędnych oparte na współrzędnych geodezyjnych lub kartezjańskich i układy współrzędnych oparte na odwzorowaniach kartograficznych;

 „odwzorowanie kartograficzne” oznacza przekształcenie współrzędnych, na podstawie relacji wzajemnie jednoznacznej, z układu współrzędnych geodezyjnych na płaszczyznę, przy tym samym układzie odniesienia, zgodnie z EN ISO 19111;

 „złożony system odniesienia za pomocą współrzędnych” oznacza system odniesienia za pomocą współrzędnych wykorzystujący dwa inne niezależne systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, jeden dla poziomego komponentu i jeden dla pionowego komponentu, w celu opisania położenia, zgodnie z EN ISO 19111;

 „układ współrzędnych geodezyjnych” oznacza układ współrzędnych, w którym położenie określa się za pomocą szerokości geodezyjnej, długości geodezyjnej oraz (w przypadku trójwymiarowych układów współrzędnych) wysokości elipsoidalnej, zgodnie z EN ISO 19111;

▼M2

 „średni poziom morza” (mean sea level, MSL) oznacza średnią wysokość poziomu morza przy stacji mareograficznej dla wszystkich etapów pływu w okresie 19 lat, zazwyczaj określaną na podstawie cogodzinnych odczytów wysokości mierzonych ze stałego ustalonego wcześniej poziomu referencyjnego (zero mapy).

 „najniższy pływ astronomiczny” (lowest astronomical tide, LAT) oznacza najniższy poziom pływu, którego wystąpienie można przewidzieć w przeciętnych warunkach meteorologicznych oraz przy każdej kombinacji warunków astronomicznych.

▼B

1.2.    Układ odniesienia dla dwuwymiarowych i trójwymiarowych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych

W przypadku dwuwymiarowych i trójwymiarowych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych oraz w przypadku poziomego komponentu złożonych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych, stosowanych na potrzeby udostępniania zbiorów danych przestrzennych, stosuje się układ odniesienia Europejskiego Ziemskiego Systemu Odniesienia z 1989 r. (ETRS89) albo – na obszarach nieobjętych geograficznym zakresem stosowania ETRS89 – układ odniesienia Międzynarodowego Ziemskiego Systemu Odniesienia (ITRS) bądź inne systemy odniesienia za pomocą współrzędnych geodezyjnych zgodne z ITRS. Zgodność z ITRS oznacza, że definicja systemu jest oparta na definicji ITRS oraz istnieje dobrze udokumentowany związek między dwoma systemami, zgodnie z EN ISO 19111.

1.3.    Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

O ile nie zachodzi jeden z warunków określonych w sekcji 1.3.4, zbiory danych przestrzennych są udostępniane za pomocą co najmniej jednego z systemów odniesienia za pomocą współrzędnych określonych w sekcjach 1.3.1, 1.3.2 i 1.3.3.

1.3.1.    Trójwymiarowe systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

 Trójwymiarowe współrzędne kartezjańskie oparte na układzie odniesienia określonym w sekcji 1.2 oraz wykorzystujące parametry elipsoidy geodezyjnego systemu odniesienia z 1980 r. (GRS80).

 Trójwymiarowe współrzędne geodezyjne (szerokość, długość i wysokość elipsoidalna) oparte na układzie odniesienia określonym w sekcji 1.2 oraz wykorzystujące parametry elipsoidy geodezyjnego systemu odniesienia z 1980 r. (GRS80).

1.3.2.    Dwuwymiarowe systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

 Dwuwymiarowe współrzędne geodezyjne (szerokość i długość) oparte na układzie odniesienia określonym w sekcji 1.2 oraz wykorzystujące parametry elipsoidy GRS80.

 Współrzędne płaskie systemu odniesienia w azymutalnym równopowierzchniowym odwzorowaniu Lamberta ETRS89.

 Współrzędne płaskie systemu odniesienia w równokątnym stożkowym odwzorowaniu Lamberta ETRS89.

 Współrzędne płaskie systemu odniesienia w poprzecznym odwzorowaniu Mercatora ETRS89.

1.3.3.    Złożone systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

1. W przypadku poziomego komponentu złożonego systemu odniesienia za pomocą współrzędnych stosuje się jeden z systemów odniesienia za pomocą współrzędnych określonych w sekcji 1.3.2.

2. W przypadku pionowego komponentu stosuje się jeden z następujących systemów odniesienia za pomocą współrzędnych:

 W przypadku pionowego komponentu na lądzie stosuje się Europejski System Odniesienia Pionowego (EVRS) do wyrażenia wysokości fizycznych w ramach jego geograficznego zakresu stosowania. Inne systemy odniesienia pionowego związane z polem grawitacyjnym Ziemi są stosowane do wyrażenia wysokości fizycznych na obszarach nieobjętych geograficznym zakresem stosowania EVRS.

▼M2

 W odniesieniu do pionowego komponentu w wolnej atmosferze stosuje się ciśnienie barometryczne, konwertowane na wysokość zgodnie z ISO 2533:1975 (Międzynarodowa Atmosfera Standardowa) lub inne liniowe lub parametryczne systemy odniesienia. W przypadku stosowania innych parametrycznych systemów odniesienia opisuje się je w dostępnych materiałach referencyjnych zgodnie z EN ISO 19111-2:2012.

▼M2

 W odniesieniu do pionowego komponentu na obszarach morskich, dla których charakterystyczny jest znaczny skok pływu (wody pływowe), jako powierzchnię odniesienia przyjmuje się najniższy pływ astronomiczny (LAT).

 W odniesieniu do pionowego komponentu na obszarach morskich, w przypadku których nie występuje znaczny skok pływu, na otwartych wodach oceanu oraz na głębokości przekraczającej 200 metrów jako powierzchnię odniesienia przyjmuje się średni poziom morza (MSL) lub dobrze określony poziom odniesienia zbliżony do MSL.

▼B

1.3.4.    Inne systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

Stosowanie innych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych niż wymienione w sekcjach 1.3.1, 1.3.2 lub 1.3.3 jest możliwe w następujących wyjątkowych przypadkach:

1. Jeżeli określone są inne systemy odniesienia za pomocą współrzędnych dla poszczególnych tematów danych przestrzennych, o których mowa w niniejszym załączniku.

2. W odniesieniu do regionów położonych poza Europą kontynentalną państwa członkowskie mogą określić odpowiednie systemy odniesienia za pomocą współrzędnych.

Kody i parametry geodezyjne, konieczne do opisania tych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych oraz umożliwienia operacji konwersji i transformacji, są dokumentowane oraz tworzony jest identyfikator zgodnie z EN ISO 19111 i ISO 19127.

1.4.    Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych stosowane w sieciowej usłudze przeglądania

Na potrzeby wyświetlania zbiorów danych przestrzennych za pomocą sieciowej usługi przeglądania określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 976/2009 udostępnia się przynajmniej systemy odniesienia za pomocą współrzędnych dla dwuwymiarowych współrzędnych geodezyjnych (szerokość, długość).

1.5.    Identyfikatory systemów odniesienia za pomocą współrzędnych

1. Parametry oraz identyfikatory systemów odniesienia za pomocą współrzędnych są zarządzane w ramach jednego wspólnego rejestru lub kilku wspólnych rejestrów systemów odniesienia za pomocą współrzędnych.

2. Na potrzeby odniesień do systemów odniesienia za pomocą współrzędnych wymienionych w niniejszej sekcji stosuje się wyłącznie identyfikatory wymienione we wspólnym rejestrze.

2.   SYSTEMY SIATEK GEOGRAFICZNYCH

2.1.    Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 zastosowanie mają następujące definicje:

 „siatka” oznacza siatkę złożoną z dwóch lub więcej zbiorów krzywych, w taki sposób, że krzywe każdego zbioru przecinają krzywe innych zbiorów w sposób algorytmiczny;

 „komórka siatki” oznacza komórkę wyznaczoną przez krzywe siatki;

 „punkt siatki” oznacza punkt znajdujący się na przecięciu dwóch lub więcej krzywych w siatce.

2.2.    Siatki

▼M2

Każda siatka o stałej i jednoznacznie określonej lokalizacji określona w sekcji 2.2.1 oraz 2.2.2 stanowi podstawę odniesień geograficznych w celu udostępnienia danych siatkowych w INSPIRE, chyba że spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1) w odniesieniu do poszczególnych tematów danych przestrzennych, o których mowa w załącznikach II–IV, mogą zostać określone inne siatki. W takim przypadku dane wymieniane za pomocą takiej siatki tematycznej są oparte na normach, które przewidują, że dane zawierają definicję siatki albo odniesienie do niej;

2) w odniesieniu do regionów położonych poza Europą kontynentalną państwa członkowskie mogą określić własne siatki w oparciu o system odniesienia za pomocą współrzędnych geodezyjnych zgodny z ITRS i azymutalnym równopowierzchniowym odwzorowaniem Lamberta, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla siatki określonej w sekcji 2.2.1. W takim przypadku tworzony jest identyfikator dla systemu odniesienia za pomocą współrzędnych.

▼B

2.2.1.    ►M2  Siatka o równej powierzchni  ◄

▼M2 —————

▼B

Siatka jest oparta na systemie odniesienia za pomocą współrzędnych w azymutalnym równopowierzchniowym odwzorowaniu Lamberta ETRS89 (ETRS89-LAEA), gdzie centrum odwzorowania znajduje się w punkcie 52° N, 10° E, przesunięcie na wschód (false easting): x0 = 4 321 000 m, a przesunięcie na północ (false northing): y0 = 3 210 000 m.

Początek siatki pokrywa się z przesuniętym punktem początkowym systemu odniesienia za pomocą współrzędnych ETRS89-LAEA (x=0, y=0).

Punkty siatek opartych na ETRS89-LAEA pokrywają się z punktami siatki.

Siatka jest hierarchiczna, z rozdzielczościami wynoszącymi 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m i 100 000 m.

Ustawienie siatki: południe-północ, zachód-wschód.

Oznaczenie siatki: Grid_ETRS89-LAEA. W celu identyfikacji pojedynczego poziomu rozdzielczości dołączona jest wielkość komórki w metrach.

▼M2 —————

▼B

Na potrzeby jednoznacznych odniesień i jednoznacznej identyfikacji komórki siatki stosuje się kod komórki, który zawiera wielkość komórki oraz współrzędne dolnego lewego rogu tej komórki w systemie ETRS89-LAEA. Wielkość komórki wyraża się w metrach („m”) dla komórek o wielkości 100 m lub mniejszej oraz w kilometrach („km”) dla komórek o wielkości 1 000 m lub większej. Wartości współrzędnych północnych i współrzędnych wschodnich dzieli się przez 10n, gdzie n oznacza liczbę zer znaczących dla wartości wielkości komórki.

▼M2

2.2.2.    Strefowa siatka geograficzna

1. Jeżeli dane siatkowe określa się za pomocą współrzędnych geodezyjnych, jak wskazano w sekcji 1.3 niniejszego załącznika, podstawę odniesień geograficznych może stanowić siatka wielorozdzielcza zdefiniowana w niniejszej sekcji.

2. Poziomy rozdzielczości określono w tabeli 1.

3. Siatka powstaje w oparciu o system odniesienia za pomocą współrzędnych geodezyjnych ETRS89-GRS80.

4. Początek siatki pokrywa się z punktem przecięcia równika z południkiem zerowym (szerokość geograficzna GRS80 φ=0; długość geograficzna GRS80 λ=0).

5. Siatka jest zorientowana w układzie południe-północ, zachód-wschód, zgodnie z siatką określoną przez południki i równoleżniki elipsoidy GRS80.

6. W przypadku regionów położonych poza Europą kontynentalną dostawcy danych mogą określić własne siatki w oparciu o system odniesienia za pomocą współrzędnych geodezyjnych zgodny z ITRS zgodnie z zasadami przewidzianymi dla ogólnoeuropejskiej Grid_ETRS89-GRS80zn. W takim przypadku tworzony jest identyfikator dla systemu odniesienia za pomocą współrzędnych oraz odpowiadający mu identyfikator dla siatki.

7. Siatka taka dzieli się na strefy. Rozdzielczość południowo-północna siatki cechuje się równomierną rozpiętością kątową. Rozdzielczość wschodnio-zachodnia siatki stanowi iloczyn rozpiętości kątowej i współczynnika strefy zgodnie z tabelą 1.

8. Siatka jest oznaczona Grid_ETRS89-GRS80zn_res, gdzie n oznacza numer strefy, a res oznacza rozmiar komórki w jednostkach miary kąta zgodnie z tabelą 1.Tabela 1

Wspólna siatka Grid_ETRS89-GRS80: Wymiary komórki wyrażone w sekundach kątowych szerokości geograficznej oraz długości geograficznej w podziale na poziomy rozdzielczości i strefy

Poziom rozdzielczości

WYMIAR KOMÓRKI W SEKUNDACH KĄTOWYCH SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ

WYMIAR KOMÓRKI W SEKUNDACH KĄTOWYCH DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ

Miara rozdzielczości poziomu w stopniach, minutach i sekundach kątowych

Strefa 1

(szer. 0°–50°)

Strefa 2

(szer. 50°–70°)

Strefa 3

(szer. 70°–75°)

Strefa 4

(szer. 75°–80°)

Strefa 5

(szer. 80°–90°)

POZIOM 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 stopień

POZIOM 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 minut

POZIOM 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 minut

POZIOM 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 minut

POZIOM 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 minut

POZIOM 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 minut

POZIOM 6

120

120

240

360

480

720

2 minuty

POZIOM 7

60

60

120

180

240

360

1 minuta

POZIOM 8

30

30

60

90

120

180

30 sekund

POZIOM 9

15

15

30

45

60

90

15 sekund

POZIOM 10

5

5

10

15

20

30

5 sekund

POZIOM 11

3

3

6

9

12

18

3 sekundy

POZIOM 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 milisekund

POZIOM 13

1

1

2

3

4

6

1 000 milisekund

POZIOM 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 milisekund

POZIOM 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 milisekund

POZIOM 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 milisekund

POZIOM 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 milisekund

POZIOM 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 milisekund

POZIOM 19

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 milisekund

POZIOM 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 milisekund

POZIOM 21

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 milisekund

POZIOM 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 milisekund

POZIOM 23

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 mikrosekund

POZIOM 24

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 mikrosekund

WSPÓŁCZYNNIK

1

2

3

4

6

▼B

3.   NAZWY GEOGRAFICZNE

3.1.    Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych pochodzących ze zbiorów danych przestrzennych związanych z tematem danych przestrzennych „Nazwy geograficzne” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

 nazwane miejsce

3.1.1.    Nazwane miejsce (NamedPlace)

Dowolna encja świata rzeczywistego określona za pomocą jednej nazwy własnej lub wielu nazw własnych.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NamedPlace”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria powiązana z nazwanym miejscem. Ta specyfikacja danych nie ogranicza typów geometrii.

GM_Object

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Rozdzielczość, wyrażona jako odwrotność skali orientacyjnej lub jako odległość na ziemi, powyżej której nazwane miejsce i powiązane z nim nazwy nie powinny już być wyświetlane w podstawowej usłudze przeglądania.

MD_Resolution

voidable

localType

Charakterystyka rodzaju encji oznaczonej przez nazwę geograficzną (nazwy geograficzne), określona przez dostawcę danych, podana w co najmniej jednym języku urzędowym Unii Europejskiej.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Rozdzielczość, wyrażona jako odwrotność skali orientacyjnej lub jako odległość na ziemi, poniżej której nazwane miejsce i powiązane z nim nazwy nie powinny już być wyświetlane w podstawowej usłudze przeglądania.

MD_Resolution

voidable

name

Nazwa nazwanego miejsca.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

W stosownych przypadkach, identyfikator obiektu przestrzennego reprezentującego tę samą encję, ale występującego w innych tematach INSPIRE.

Identifier

voidable

type

Charakterystyka rodzaju encji oznaczonej przez nazwę geograficzną (nazwy geograficzne).

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.    Typy danych

3.2.1.    Nazwa geograficzna (GeographicalName)

Nazwa własna używana w odniesieniu do encji świata rzeczywistego.Atrybuty typu danych „GeographicalName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

grammaticalGender

Klasa rzeczowników wpływająca na zachowanie powiązanych słów.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Kategoria gramatyczna rzeczowników wyrażająca różnice w liczbie.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Język nazwy, podany jako kod trzyliterowy, zgodnie z ISO 639-3 albo ISO 639-5.

CharacterString

voidable

nameStatus

Informacje jakościowe pozwalające na stwierdzenie, jaki stopień wiarygodności należy przypisać nazwie pod względem jej standaryzacji i/lub aktualności.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Informacje pozwalające ustalić, czy nazwa jest/była używana na obszarze, gdzie usytuowany jest obiekt przestrzenny w momencie, gdy nazwa jest/była używana.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej) wymowa nazwy geograficznej.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Pierwotne źródło danych, z którego nazwa geograficzna pochodzi i z którego jest wprowadzana do zbioru danych jej udostępnienia/publikacji. W przypadku niektórych nazwanych obiektów przestrzennych może to być kolejne odniesienie do zbioru danych publikacji, jeżeli nie są dostępne inne informacje.

CharacterString

voidable

spelling

Właściwy sposób zapisania nazwy geograficznej.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Wymowa nazwy (PronunciationOfName)

Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej) wymowa nazwy.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

pronunciationIPA

Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej) wymowa nazwy, wyrażona za pomocą międzynarodowego alfabetu fonetycznego (International Phonetic Alphabet, IPA).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej) wymowa nazwy, wyrażona poprzez powiązanie z plikiem dźwiękowym.

URI

voidable

Musi zostać podany co najmniej jeden z dwóch atrybutów „pronunciationSoundLink” i „pronunciationIPA”.

3.2.3.    Pisownia nazwy (SpellingOfName)

Właściwy sposób zapisania nazwy.Atrybuty typu danych „SpellingOfName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

script

W stosownych przypadkach, zbiór symboli graficznych (np. alfabet) stosowany do zapisania nazwy, wyrażony za pomocą czteroliterowych kodów określonych w ISO 15924.

CharacterString

voidable

text

Sposób, w jaki nazwa jest zapisywana.

CharacterString

 

transliterationScheme

Metoda stosowana do konwersji nazw między różnymi sposobami zapisu.

CharacterString

voidable

3.3.    Listy kodowe

3.3.1.    Rodzaj gramatyczny (GrammaticalGenderValue)

Rodzaj gramatyczny nazwy geograficznej.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „GrammaticalGenderValue”

Wartość

Definicja

common

Rodzaj gramatyczny„wspólny” (połączenie rodzaju męskiego i żeńskiego).

feminine

Rodzaj żeński.

masculine

Rodzaj męski.

neuter

Rodzaj nijaki.

▼B

3.3.2.    Liczba gramatyczna (GrammaticalNumberValue)

Liczba gramatyczna nazwy geograficznej.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „GrammaticalNumberValue”

Wartość

Definicja

dual

Liczba podwójna.

plural

Liczba mnoga.

singular

Liczba pojedyncza.

▼B

3.3.3.    Status nazwy (NameStatusValue)

Status nazwy geograficznej, to znaczy informacje pozwalające na stwierdzenie, jaki stopień wiarygodności należy przypisać nazwie pod względem jej standaryzacji i/lub aktualności.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „NameStatusValue”

Wartość

Definicja

historical

Nazwa historyczna obecnie niestosowana.

official

Nazwa stosowana obecnie i zatwierdzona oficjalnie lub ustanowiona aktem prawnym.

other

Nazwa stosowana obecnie, ale nieformalna i niezatwierdzona.

standardised

Nazwa stosowana obecnie oraz przyjęta lub zalecana przez organ mający funkcję doradczą i/lub moc decyzyjną w kwestiach toponomastyki.

▼B

3.3.4.    Typ nazwanego miejsca (NamedPlaceTypeValue)

Typ nazwanego miejsca.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „NamedPlaceTypeValue”

Wartość

Definicja

administrativeUnit

Jednostki administracyjne dzielące obszary, na których państwa członkowskie mają lub wykonują uprawnienia jurysdykcyjne, do celów sprawowania rządów na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, oddzielone granicami administracyjnymi.

building

Położenie geograficzne budynków.

hydrography

Elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie lub wszelkie inne części wód oraz związane z nimi obiekty, łącznie z dorzeczami i zlewniami.

landcover

Fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni Ziemi, włączając w to powierzchnie sztuczne, obszary rolnicze, lasy, obszary (pół-)naturalne, tereny podmokłe.

landform

Geomorfologiczna cecha terenu.

other

Obiekt przestrzenny nieuwzględniony w innych typach list kodowych.

populatedPlace

Miejsce zamieszkałe przez ludzi.

protectedSite

Obszar wyznaczony lub zarządzany w ramach prawa międzynarodowego, wspólnotowego i państw członkowskich, w celu osiągnięcia szczególnych celów ochrony.

transportNetwork

Sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego wodnego i kolei linowej oraz związana z nimi infrastruktura. Obejmuje połączenia pomiędzy różnymi sieciami.

▼B

3.3.5.    Lokalny charakter (NativenessValue)

Lokalny charakter nazwy geograficznej.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „NativenessValue”

Wartość

Definicja

endonym

Nazwa obiektu geograficznego w oficjalnym lub dobrze ugruntowanym języku używanym na obszarze, gdzie znajduje się obiekt.

exonym

Nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się poza obszarem, gdzie język ten jest powszechnie używany, oraz różniąca się swoją formą od odpowiedniego endonimu (odpowiednich endonimów), który(które) stosuje się na obszarze, gdzie znajduje się dany obiekt geograficzny.

▼B

3.4.    WarstwyWarstwy dla tematu danych przestrzennych „Nazwy geograficzne”

Nazwa warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego

GN.GeographicalNames

Nazwy geograficzne

NamedPlace

▼M2

4.   JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE

4.1.    Struktura tematu danych przestrzennych „Jednostki administracyjne”

Typy określone dla tematu danych przestrzennych „Jednostki administracyjne” są grupowane w następujących pakietach:

 Jednostki administracyjne (Administrative Units),

 Jednostki morskie (Maritime Units).

4.2.    Jednostki administracyjne

4.2.1.    Typy obiektów przestrzennych

Pakiet „Jednostki administracyjne” zawiera następujące typy obiektów przestrzennych:

 Granica administracyjna,

 Jednostka administracyjna,

 Kondominium.

4.2.1.1.   Granica administracyjna (AdministrativeBoundary)

Linia rozgraniczająca jednostki administracyjne.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

country

Dwuznakowy kod kraju zgodnie z Międzyinstytucjonalnym przewodnikiem redakcyjnym opublikowanym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentacja geometryczna linii granicznej.

GM_Curve

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

legalStatus

Status prawny tej granicy administracyjnej.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Poziomy hierarchii dla wszystkich sąsiadujących jednostek administracyjnych, których częścią jest ta granica.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Status techniczny granicy administracyjnej.

TechnicalStatusValue

voidableRola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

admUnit

Jednostki administracyjne rozdzielone tą granicą administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Jednostka administracyjna (AdministrativeUnit)

Jednostka administracyjna, w której państwo członkowskie ma lub wykonuje uprawnienia jurysdykcyjne do celów sprawowania władzy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

country

Dwuznakowy kod kraju zgodnie z Międzyinstytucjonalnym przewodnikiem redakcyjnym opublikowanym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentacja geometryczna obszaru przestrzennego zajmowanego przez tę jednostkę administracyjną.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

name

Oficjalna krajowa nazwa geograficzna jednostki administracyjnej, w razie potrzeby podana w kilku językach.

GeographicalName

 

nationalCode

Identyfikator tematyczny odpowiadający krajowym kodom administracyjnym określonym w poszczególnych krajach.

CharacterString

 

nationalLevel

Poziom w krajowej hierarchii administracyjnej, na którym jednostka administracyjna jest utworzona.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Nazwa poziomu w krajowej hierarchii administracyjnej, na którym jednostka administracyjna jest utworzona.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Siedziba administracji krajowej lub lokalnej.

ResidenceOfAuthority

voidableRola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

administeredBy

Jednostka administracyjna utworzona na tym samym poziomie krajowej hierarchii administracyjnej, zarządzająca tą jednostką administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Granice administracyjne między tą jednostką administracyjną i wszystkimi jednostkami z nią sąsiadującymi.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Jednostka administracyjna utworzona na tym samym poziomie krajowej hierarchii administracyjnej, która jest współzarządzana przez tę jednostkę administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondominium zarządzane przez tę jednostkę administracyjną.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Jednostki utworzone na niższym poziomie krajowej hierarchii administracyjnej, które są zarządzane przez tę jednostkę administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Jednostka utworzona na wyższym poziomie krajowej hierarchii administracyjnej, zarządzająca tą jednostką administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

Rola asocjacji „condominium” ma zastosowanie wyłącznie do jednostek administracyjnych, dla których „nationalLevel”=„1st order” (poziom krajowy).

Żadna jednostka na najniższym poziomie hierarchii nie może mieć relacji z jednostkami na niższym poziomie.

Żadna jednostka na najwyższym poziomie nie może mieć relacji z jednostkami na wyższym poziomie.

4.2.1.3.   Kondominium (Condominium)

Obszar administracyjny utworzony niezależnie od wszelkiego krajowego podziału administracyjnego terytorium oraz zarządzany przez dwa państwa lub wiele państw.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentacja geometryczna obszaru przestrzennego zajmowanego przez to kondominium.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

name

Oficjalna nazwa geograficzna tego kondominium, w razie potrzeby podana w kilku językach.

GeographicalName

voidableRola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

admUnit

Jednostka administracyjna zarządzająca tym kondominium.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Typy danych

4.2.2.1.   Siedziba organu (ResidenceOfAuthority)

Typ danych reprezentujący nazwę i położenie siedziby organu.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Położenie siedziby organu.

GM_Point

voidable

name

Nazwa siedziby organu.

GeographicalName

 

4.2.3.    Wyliczenia

4.2.3.1.   Status prawny (LegalStatusValue)

Opis statusu prawnego granic administracyjnych.Wartość

Definicja

agreed

Granica została uzgodniona przez sąsiadujące jednostki administracyjne i jest obecnie stabilna.

notAgreed

Granica nie została jeszcze uzgodniona przez sąsiadujące jednostki administracyjne i może zostać zmieniona.

4.2.3.2.   Status techniczny (TechnicalStatusValue)

Opis statusu technicznego granic administracyjnych.Wartość

Definicja

edgeMatched

Granice sąsiadujących jednostek administracyjnych mają taki sam zbiór współrzędnych.

notEdgeMatched

Granice sąsiadujących jednostek administracyjnych nie mają takiego samego zbioru współrzędnych.

4.2.4.    Listy kodowe

4.2.4.1.   Poziomy hierarchii administracyjnej (AdministrativeHierarchyLevel)

Poziomy administracji w krajowej hierarchii administracyjnej. Ta lista kodowa odzwierciedla poziom w hierarchicznej piramidzie struktur administracyjnych, która jest oparta na geometrycznej agregacji terytoriów i niekoniecznie opisuje relacje podporządkowania między powiązanymi organami administracyjnymi.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

4.3.    Jednostki morskie

4.3.1.    Typy obiektów przestrzennych

Pakiet „Jednostki morskie” zawiera następujące typy obiektów przestrzennych:

 Linia podstawowa,

 Granica morska,

 Obszar morski.

4.3.1.1.   Linia podstawowa (Baseline)

Linia, od której mierzy się zewnętrzne granice morza terytorialnego oraz inne określone granice zewnętrzne.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidableRola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

segment

Odcinek lini podstawowej.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Granica morska (MaritimeBoundary)

Linia oznaczająca oddzielenie jakiegokolwiek typu jurysdykcji morskiej.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

geometry

Reprezentacja geometryczna granicy morskiej.

GM_Curve

 

country

Kraj, do którego należy obszar morski wyznaczony za pomocą tej granicy.

CountryCode

 

legalStatus

Status prawny tej granicy morskiej.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Status techniczny granicy morskiej.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Obszar morski (MaritimeZone)

Pas morza zdefiniowany na mocy międzynarodowych traktatów i konwencji objęty jurysdykcją państwa przybrzeżnego.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

geometry

Reprezentacja geometryczna obszaru przestrzennego zajmowanego przez tę strefę morską.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Typ strefy morskiej.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Kraj, do którego należy ten obszar morski.

CountryCode

 

name

Nazwa lub nazwy obszaru morskiego.

GeographicalName

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifeSpanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidableRola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

baseline

Linia podstawowa lub linie podstawowe wykorzystywane do wyznaczenia tego obszaru morskiego.

Baseline

voidable

boundary

Granica lub granice tego obszaru morskiego.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Typy danych

4.3.2.1.   Odcinek linii podstawowej (BaselineSegment)

Odcinek linii podstawowej, od której mierzy się zewnętrzne granice morza terytorialnego oraz inne określone granice zewnętrzne.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Reprezentacja geometryczna odcinka linii podstawowej.

GM_Curve

 

segmentType

Typ linii podstawowej mający zastosowanie dla tego odcinka.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Listy kodowe

4.3.3.1.   Typ odcinka linii podstawowej (BaselineSegmentTypeValue)

Typy linii podstawowych stosowanych w mierzeniu szerokości morza terytorialnego.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w tabeli poniżej.Wartość

Nazwa

Definicja

normal

zwykła

Zwykła linia podstawowa do celów pomiaru szerokości morza terytorialnego jest linią najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża, oznaczoną na mapach o dużej skali uznanych oficjalnie przez państwo nadbrzeżne.

straight

prosta

Linia podstawowa do celów pomiaru szerokości morza terytorialnego to prosta linia podstawowa wytyczona w wyniku połączenia odpowiednich punktów.

archipelagic

archipelagowa

Linia podstawowa do celów pomiaru szerokości morza terytorialnego to prosta linia podstawowa łącząca najbardziej wysunięte w morze punkty najdalej położonych wysp i wynurzających się raf archipelagu.

4.3.3.2.   Typ tego obszaru morskiego (MaritimeZoneTypeValue)

Typ obszaru morskiego.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w tabeli poniżej.Wartość

Nazwa

Definicja

internalWaters

wody wewnętrzne

Wody położone między linią podstawową morza terytorialnego a lądem państwa nadbrzeżnego.

territorialSea

morze terytorialne

Pas morza o określonej szerokości nieprzekraczającej 12 mil morskich mierzony od linii podstawowych określonych zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

contiguousZone

strefa przyległa

Strefa przyległa do morza terytorialnego państwa nadbrzeżnego, która nie może sięgać dalej niż 24 mile morskie od linii podstawowych, od których mierzy się szerokość morza terytorialnego.

exclusiveEconomicZone

wyłączna strefa ekonomiczna

Obszar znajdujący się poza granicami morza terytorialnego i przylegający do tego morza, który podlega specjalnym regulacjom prawnym, zgodnie z którymi prawa i jurysdykcja państwa nadbrzeżnego oraz prawa i wolności innych państw regulowane są przez stosowne postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

continentalShelf

szelf kontynentalny

Obszar morski znajdujący się poza granicami morza terytorialnego państwa nadbrzeżnego i przylegająca do tego morza, którego zewnętrzną granicę ustala się zgodnie z art. 76 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

4.4.    Wymagania odnoszące się do tematu

1. Każda instancja typu obiektu przestrzennego „AdministrativeUnit”, z wyjątkiem jednostki poziomu krajowego reprezentującej państwo członkowskie oraz jednostek współzarządzanych, odnosi się dokładnie do jednej jednostki na wyższym poziomie hierarchii administracyjnej. Tę odpowiedniość wyraża się za pomocą roli asocjacji „upperLevelUnit” typu obiektu przestrzennego „AdministrativeUnit”.

2. Każda instancja typu obiektu przestrzennego „AdministrativeUnit”, z wyjątkiem tych na najniższym poziomie, odnosi się do odpowiednich jednostek niższego poziomu. Tę odpowiedniość wyraża się za pomocą roli asocjacji „lowerLevelUnit” typu obiektu przestrzennego „AdministrativeUnit”.

3. Jeżeli jednostka administracyjna jest współzarządzana przez dwie inne jednostki administracyjne lub większą ich liczbę, stosuje się rolę asocjacji „administeredBy”. W przypadku jednostek współzarządzających tą jednostką stosuje się odwrotną rolę asocjacji „coAdminister”.

4. Jednostki administracyjne na tym samym poziomie hierarchii administracyjnej nie mogą obejmować pod względem pojęciowym wspólnych obszarów.

5. Instancje typu obiektu przestrzennego „AdministrativeBoundary” odpowiadają krawędziom w strukturze topologicznej pełnego (obejmującego wszystkie poziomy) grafu granic.

6. Zasięg przestrzenny kondominium nie może być częścią geometrii reprezentującej zasięg przestrzenny jednostki administracyjnej.

7. Kondominia mogą być zarządzane wyłącznie przez jednostki administracyjne na poziomie krajowym.

4.5.    Warstwy

Warstwy odnoszące się do tematu danych przestrzennych „Jednostki administracyjne”Nazwa warstwy

Tytuł warstwy

Typy obiektu przestrzennego

AU.AdministrativeUnit

Jednostka administracyjna

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Granica administracyjna

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominium

Condominium

AU.Baseline

Linia podstawowa

Baseline

AU.<WartośćListyKodowej> (1)

Przykład: AU.ContiguousZone

<nazwa czytelna dla człowieka>

Przykład: Strefa przyległa

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Granica morska

MaritimeBoundary

(1)   Zgodnie z art. 14 ust. 3 dla każdej wartości listy kodowej udostępnia się jedną warstwę.

▼B

5.   ADRESY

5.1.    Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 zastosowanie ma następująca definicja:

 „obiekt adresowalny” oznacza obiekt przestrzenny, któremu można w sposób sensowny przyporządkować adresy.

5.2.    Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych pochodzących ze zbiorów danych przestrzennych związanych z tematem danych przestrzennych „Adresy” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

 adres

 nazwa obszaru adresowego

 składnik adresu

 nazwa jednostki administracyjnej

 deskryptor pocztowy

 nazwa drogi przelotowej

5.2.1.    Adres (Address)

Identyfikacja stałej lokalizacji nieruchomości za pomocą ustrukturyzowanego zestawu nazw geograficznych i identyfikatorów.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

alternativeIdentifier

Zewnętrzny tematyczny identyfikator obiektu przestrzennego typu „adres”, umożliwiający interoperacyjność z istniejącymi systemami lub aplikacjami.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

locator

Oznaczenie lub nazwa czytelne dla człowieka.

AddressLocator

 

position

Położenie charakterystycznego punktu, reprezentującego lokalizację adresu zgodnie z określoną specyfikacją, łącznie z informacjami na temat początku położenia.

GeographicPosition

 

status

Ważność adresu w ramach cyklu życia (wersja) obiektu przestrzennego typu „adres”.

StatusValue

voidable

validFrom

Data i godzina, w której ta wersja adresu była lub będzie ważna w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Data i godzina, w której ta wersja adresu przestała lub przestanie występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidableRola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

building

Budynek, do którego adres jest przypisany lub z którym jest powiązany.

Do określenia w ramach tematu danych przestrzennych „Budynki”

voidable

component

Wskazuje, że składnik adresu stanowi część adresu.

AddressComponent

 

parcel

Działka katastralna, do której ten adres jest przypisany lub z którą jest powiązany.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Główny (macierzysty) adres, z którym ten (sub)adres jest ściśle połączony.

Address

voidable

Obiekt przestrzenny typu „adres” musi posiadać rolę asocjacji „component” w stosunku do obiektu przestrzennego typu „jednostka administracyjna” o wartości atrybutu na poziomie 1 (kraj).

Adres ma dokładnie jedno domyślne położenie geograficzne (atrybut „default” dla obiektu przestrzennego „GeographicPosition” musi mieć wartość „true”).

5.2.2.    Nazwa obszaru adresowego (AddressAreaName)

Składnik adresu reprezentujący nazwę obszaru geograficznego lub miejscowości grupujących pewną liczbę obiektów adresowalnych do celów adresowych, niebędących jednostką administracyjną.

Ten typ jest podtypem „AddressComponent”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AddressAreaName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa własna używana w odniesieniu do obszaru adresowego.

GeographicalName

 Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „AddressAreaName”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

namedPlace

Nazwane miejsce, które reprezentuje ta nazwa obszaru adresowego.

NamedPlace

voidable

5.2.3.    Składnik adresu (AddressComponent)

Identyfikator lub nazwa geograficzna określonego obszaru geograficznego, lokalizacji lub innego obiektu przestrzennego, który (która) określa zakres adresu.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AddressComponent”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

alternativeIdentifier

Zewnętrzny, tematyczny identyfikator obiektu przestrzennego typu „składnik adresu”, umożliwiający interoperacyjność z istniejącymi systemami lub aplikacjami.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

status

Ważność składnika adresu w ramach cyklu życia (wersja) obiektu przestrzennego typu „składnik adresu”.

StatusValue

voidable

validFrom

Data i godzina, w której ta wersja składnika adresu była lub będzie ważna w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Data i godzina, w której ta wersja składnika adresu przestała lub przestanie występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidableRole asocjacji typu obiektu przestrzennego „AddressComponent”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

situatedWithin

Inny składnik adresu, w ramach którego usytuowany jest obiekt przestrzenny reprezentowany przez ten składnik adresu.

AddressComponent

voidable

5.2.4.    Nazwa jednostki administracyjnej (AdminUnitName)

Składnik adresu reprezentujący nazwę jednostki administracyjnej, w której państwo członkowskie ma lub wykonuje uprawnienia jurysdykcyjne, do celów sprawowania władzy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Ten typ jest podtypem „AddressComponent”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AdminUnitName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

level

Poziom administracji w krajowej hierarchii administracyjnej.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Oficjalna nazwa geograficzna jednostki administracyjnej, w razie potrzeby podana w kilku językach.

GeographicalName

 Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „AdminUnitName”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

adminUnit

Jednostka administracyjna będąca źródłem treści nazwy jednostki administracyjnej.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.    Deskryptor pocztowy (PostalDescriptor)

Składnik adresu, który reprezentuje identyfikację podziału adresów i punktów doręczeń pocztowych w kraju, regionie lub mieście do celów pocztowych.

Ten typ jest podtypem „AddressComponent”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

postCode

Kod tworzony i utrzymywany do celów pocztowych, umożliwiający identyfikację podziału adresów i punktów doręczeń pocztowych.

CharacterString

 

postName

Nazwa lub nazwy tworzone i utrzymywane do celów pocztowych, umożliwiające identyfikację podziału adresów i punktów doręczeń pocztowych.

GeographicalName

 

W przypadku braku kodu pocztowego wymagana jest nazwa poczty.

W przypadku braku nazwy poczty wymagany jest kod pocztowy.

5.2.6.    Nazwa drogi przelotowej (ThoroughfareName)

Składnik adresu, który reprezentuje nazwę przejścia lub przejazdu między dwoma lokalizacjami.

Ten typ jest podtypem „AddressComponent”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „ThoroughfareName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa drogi przelotowej.

ThoroughfareNameValue

 Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „ThoroughfareName”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

transportLink

Połączenie lub kilka połączeń sieci transportowej, dla których został wyznaczony obiekt przestrzenny typu „nazwa drogi przelotowej”.

TransportLink

voidable

5.3.    Typy danych

5.3.1.    Lokalizator adresu (AddressLocator)

Oznaczenie lub nazwa czytelne dla człowieka, pozwalające użytkownikowi lub aplikacji na odniesienie i odróżnienie adresu od sąsiednich adresów w ramach zakresu nazwy drogi przelotowej, nazwy adresu obszarowego, nazwy jednostki administracyjnej lub deskryptora pocztowego, w którym adres jest usytuowany.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Liczba lub sekwencja znaków, w sposób jednoznaczny identyfikująca lokalizator w ramach odpowiedniego(-ch) zakresu(-ów).

LocatorDesignator

 

level

Poziom, do którego odnosi się lokalizator.

LocatorLevelValue

 

name

Nazwa geograficzna lub tekst w formie opisu, powiązane z nieruchomością identyfikowaną przez lokalizator.

LocatorName

 Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

withinScopeOf

Składnik adresu określający zakres, w ramach którego przypisywany jest lokalizator zgodnie z zasadami zapewniającymi jednoznaczność.

AddressComponent

voidable

W przypadku braku oznaczenia wymagana jest nazwa.

W przypadku braku nazwy wymagane jest oznaczenie.

5.3.2.    Reprezentacja adresu (AddressRepresentation)

Reprezentacja obiektu przestrzennego „adres” do stosowania w schematach aplikacji zewnętrznych, które muszą zawierać podstawowe informacje adresowe w czytelnej postaci.Atrybuty typu danych „AddressRepresentation”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

addressArea

Nazwa lub nazwy obszaru geograficznego lub miejscowości grupującego(-ej) pewną liczbę obiektów adresowalnych do celów adresowych, niebędącego(-ej) jednostką administracyjną.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Nazwa lub nazwy jednostki administracyjnej, w której państwo członkowskie ma lub wykonuje uprawnienia jurysdykcyjne, do celów sprawowania władzy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Liczba lub sekwencja znaków, umożliwiająca użytkownikowi aplikacji interpretowanie, analizowanie składni i formatowanie lokalizatora w ramach odpowiedniego zakresu. Lokalizator może obejmować większą liczbę oznaczeń lokalizatora.

CharacterString

 

locatorName

Nazwa własna (nazwy własne) przypisana(-e) do encji świata rzeczywistego identyfikowanej przez lokalizator.

GeographicalName

 

postCode

Kod tworzony i utrzymywany do celów pocztowych, umożliwiający identyfikację podziału adresów i punktów doręczeń pocztowych.

CharacterString

voidable

postName

Nazwa lub nazwy tworzone i utrzymywane do celów pocztowych, umożliwiające identyfikację podziału adresów i punktów doręczeń pocztowych.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Nazwa lub nazwy przejścia lub przejazdu z jednej lokalizacji do drugiej, np. drogi lub drogi wodnej.

GeographicalName

voidableRole asocjacji typu danych „AddressRepresentation”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

addressFeature

Odniesienie do obiektu przestrzennego typu „adres”.

Address

voidable

5.3.3.    Położenie geograficzne (GeographicPosition)

Położenie charakterystycznego punktu reprezentującego lokalizację adresu zgodnie z określoną specyfikacją, łącznie z informacjami na temat początku położenia.Atrybuty typu danych „GeographicPosition”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

default

Określa, czy to położenie powinno być uznawane za domyślne.

Boolean

 

geometry

Położenie punktu wyrażone za pomocą współrzędnych w wybranym systemie odniesień przestrzennych.

GM_Point

 

method

Opis tego, w jaki sposób i przez kogo położenie geograficzne adresu zostało utworzone lub wyprowadzone.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Informacje określające specyfikację stosowaną do utworzenia lub wyprowadzenia tego położenia geograficznego adresu.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.    Oznaczenie lokalizatora (LocatorDesignator)

Liczba lub sekwencja znaków, w sposób jednoznaczny identyfikująca lokalizator w ramach odpowiedniego(-ch) zakresu(-ów). Pełna identyfikacja lokalizatora może obejmować jedno oznaczenie lokalizatora lub większą ich liczbę.Atrybuty typu danych „LocatorDesignator”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Część identyfikująca oznaczenia lokalizatora, złożona z pojedynczych cyfr lub innych znaków lub większej ich liczby.

CharacterString

 

type

Typ wartości lokalizatora, umożliwiający aplikacji jego interpretowanie, analizowanie składni i formatowanie zgodnie z określonymi zasadami.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Nazwa lokalizatora (LocatorName)

Nazwa własna używana w odniesieniu do encji świata rzeczywistego identyfikowanej przez lokalizator.Atrybuty typu danych „LocatorName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Część identyfikująca nazwy lokalizatora.

GeographicalName

 

type

Typ wartości lokalizatora, umożliwiający aplikacji jego interpretowanie, analizowanie składni i formatowanie zgodnie z określonymi zasadami.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Część nazwy (PartOfName)

Część pełnej nazwy, wynikająca z podziału nazwy drogi przelotowej na odrębne jednostki semantyczne, wykorzystująca ten sam język i sposób zapisu co pełna nazwa drogi przelotowej.Atrybuty typu danych „PartOfName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

part

Ciąg znaków wyrażający odrębną część nazwy, wykorzystujący ten sam język i sposób zapisu co pełna nazwa drogi przelotowej.

CharacterString

 

type

Klasyfikacja części nazwy według jej semantyki (znaczenia) w pełnej nazwie drogi przelotowej.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Wartość nazwy drogi przelotowej (ThoroughfareNameValue)

Nazwa własna używana w odniesieniu do drogi przelotowej, obejmująca ewentualnie podział nazwy na części.Atrybuty typu danych „ThoroughfareNameValue”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa własna używana w odniesieniu do drogi przelotowej.

GeographicalName

 

nameParts

Część lub kilka części, na które można podzielić nazwę drogi przelotowej.

PartOfName

voidable

5.4.    Listy kodowe

5.4.1.    Metoda geometrii (GeometryMethodValue)

Opis tego, w jaki sposób i przez kogo położenie geograficzne adresu zostało utworzone lub wyprowadzone.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „GeometryMethodValue”

Wartość

Definicja

byAdministrator

Ustalona i wpisana ręcznie przez oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu lub administratora zbioru danych.

byOtherParty

Ustalona i wpisana ręcznie przez inną stronę.

fromFeature

Wyprowadzona automatycznie z innego obiektu przestrzennego INSPIRE powiązanego z adresem lub składnikiem adresu.

▼B

5.4.2.    Specyfikacja geometrii (GeometrySpecificationValue)

Informacje określające specyfikację stosowaną do utworzenia lub wyprowadzenia tego położenia geograficznego adresu.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „GeometrySpecificationValue”

Wartość

Definicja

addressArea

Położenie wyprowadzone od powiązanego obszaru adresowego.

adminUnit1stOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej pierwszego poziomu.

adminUnit2ndOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej drugiego poziomu.

adminUnit3rdOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej trzeciego poziomu.

adminUnit4thOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej czwartego poziomu.

adminUnit5thOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej piątego poziomu.

adminUnit6thOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej szóstego poziomu.

building

Położenie ma na celu identyfikację powiązanego budynku.

entrance

Położenie ma na celu identyfikację drzwi wejściowych lub bramy.

parcel

Położenie ma na celu identyfikację powiązanej działki.

postalDelivery

Położenie ma na celu identyfikację punktu doręczeń pocztowych.

postalDescriptor

Położenie wyprowadzone od powiązanego obszaru kodu pocztowego.

segment

Położenie wyprowadzone od powiązanego odcinka drogi przelotowej.

thoroughfareAccess

Położenie ma na celu identyfikacje punktu dostępu z drogi przelotowej.

utilityService

Położenie ma na celu identyfikację punktu usługi użyteczności publicznej.

▼B

5.4.3.    Typ oznaczenia lokalizatora (LocatorDesignatorTypeValue)

Opis semantyki oznaczenia lokalizatora.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „LocatorDesignatorTypeValue”

Wartość

Definicja

addressIdentifierGeneral

Identyfikator adresu złożony z liczb i/lub znaków.

addressNumber

Identyfikator adresu złożony wyłącznie z liczb.

addressNumber2ndExtension

Drugie rozszerzenie numeru adresu.

addressNumberExtension

Rozszerzenie numeru adresu.

buildingIdentifier

Identyfikator budynku złożony z liczb i/lub znaków.

buildingIdentifierPrefix

Prefiks numeru budynku.

cornerAddress1stIdentifier

Identyfikator adresu powiązany z nazwą głównej drogi przelotowej w adresie narożnika.

cornerAddress2ndIdentifier

Identyfikator adresu powiązany z nazwą drugorzędnej drogi przelotowej w adresie narożnika.

entranceDoorIdentifier

Identyfikator drzwi wejściowych, bramy wejściowej lub zadaszonego wejścia

floorIdentifier

Identyfikator piętra lub poziomu w budynku.

kilometrePoint

Znak na drodze, którego numer identyfikuje odległość między punktem początkowym drogi a tym znakiem, mierzoną wzdłuż drogi.

postalDeliveryIdentifier

Identyfikator punktu doręczeń pocztowych.

staircaseIdentifier

Identyfikator klatki schodowej, zazwyczaj wewnątrz budynku.

unitIdentifier

Identyfikator drzwi, lokalu mieszkalnego, apartamentu lub pokoju wewnątrz budynku.

▼B

5.4.4.    Poziom lokalizatora (LocatorLevelValue)

Poziom, do którego odnosi się lokalizator.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „LocatorLevelValue”

Wartość

Definicja

accessLevel

Lokalizator identyfikuje określony dostęp do działki gruntu, budynku lub podobnej nieruchomości poprzez wykorzystanie numeru wejścia lub podobnego identyfikatora.

postalDeliveryPoint

Lokalizator identyfikuje punkt doręczeń pocztowych.

siteLevel

Lokalizator identyfikuje określony dostęp do działki gruntu, budynku lub podobnej nieruchomości poprzez wykorzystanie numeru adresu, numeru budynku, nazwy budynku lub nieruchomości.

unitLevel

Lokalizator identyfikuje określoną część budynku.

▼B

5.4.5.    Typ nazwy lokalizatora (LocatorNameTypeValue)

Opis semantyki nazwy lokalizatora.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „LocatorNameTypeValue”

Wartość

Definicja

buildingName

Nazwa budynku lub części budynku.

descriptiveLocator

Narracyjny tekstowy opis lokalizacji lub obiektu adresowalnego.

roomName

Identyfikator lokalu mieszkalnego, apartamentu lub pokoju wewnątrz budynku.

siteName

Nazwa nieruchomości, kompleksu budynków lub terenu.

▼B

5.4.6.    Typ części (PartTypeValue)

Klasyfikacja części nazwy zgodnie z jej semantyką w pełnej nazwie drogi przelotowej.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „PartTypeValue”

Wartość

Definicja

name

Część nazwy stanowi główną część lub rdzeń nazwy drogi przelotowej.

namePrefix

Część nazwy stosuje się do oddzielenia wyrazów łączących bez wyróżnienia znaczenia od głównej części nazwy drogi przelotowej.

qualifier

Część nazwy określa nazwę drogi przelotowej.

type

Część nazwy wskazuje kategorię lub typ drogi przelotowej.

▼B

5.4.7.    Status (StatusValue)

Aktualna ważność adresu lub składnika adresu w świecie rzeczywistym.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „StatusValue”

Wartość

Definicja

alternative

Adres lub składnik adresu stosowany powszechnie, ale różny od głównego adresu lub składnika adresu określonego przez oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu lub przez administratora zbioru danych.

current

Aktualny i ważny adres lub składnik adresu według oficjalnego organu odpowiedzialnego za przyznanie adresu lub uznany przez administratora zbioru danych za najbardziej stosowny, powszechnie stosowany adres.

proposed

Adres lub składnik adresu oczekujący na zatwierdzenie przez administratora zbioru danych lub oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu.

reserved

Adres lub składnik adresu zatwierdzony przez oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu lub przez administratora zbioru danych, ale który nie został jeszcze wprowadzony.

retired

Adres lub składnik adresu niebędący już w codziennym użyciu lub zniesiony przez oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu lub przez administratora zbioru danych.

▼B

5.5.    Wymagania dotyczące tematu

5.5.1.    Położenie adresu

1. W ramach zbioru danych położenie adresu jest reprezentowane za pomocą współrzędnych faktycznej lokalizacji z możliwie największą dokładnością. Będą to najbardziej dokładne współrzędne uzyskane bezpośrednio lub, w przypadku ich braku, współrzędne wyprowadzone z jednego ze składników adresu, przy czym pierwszeństwo ma składnik umożliwiający najbardziej dokładne ustalenie położenia.

2. Jeżeli adres ma więcej niż jedno położenie, atrybut „specification” otrzymuje dla każdego z nich inną wartość.

5.5.2.    Role asocjacji

1. Rola asocjacji „withinScopeOf” musi być ustalona w odniesieniu do wszystkich lokalizatorów przypisywanych zgodnie z zasadami, które mają zapewniać jednoznaczność w ramach poszczególnych składników adresu (nazwa drogi przelotowej, nazwa obszaru adresowego, deskryptor pocztowy lub nazwa jednostki administracyjnej).

2. Rola asocjacji „parentAddress” musi być ustalona w odniesieniu do wszystkich adresów, które są połączone z adresem macierzystym (lub głównym).

3. Adres musi mieć powiązanie z nazwą kraju, w którym się znajduje. Ponadto adres musi mieć powiązania z dodatkowymi składnikami adresu niezbędnymi do jednoznacznej identyfikacji i lokalizacji instancji adresu.

5.6.    WarstwyWarstwy dla tematu danych przestrzennych „Adresy”

Nazwa warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego

AD.Address

Adresy

Address

6.   DZIAŁKI KATASTRALNE

6.1.    Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych pochodzących ze zbiorów danych przestrzennych związanych z tematem danych przestrzennych „Działki katastralne” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

 podstawowa jednostka własności

 granica katastralna

 działka katastralna

 obszar katastralny

Działki katastralne muszą być zawsze udostępniane.

Podstawowe jednostki własności są udostępniane przez państwa członkowskie w przypadku, gdy jednoznaczne odniesienia katastralne są podane jedynie dla podstawowych jednostek własności, ale nie dla działek.

Granice katastralne są udostępnianie przez państwa członkowskie w przypadku, gdy zarejestrowane są informacje o bezwzględnej dokładności położenia tych granic.

6.1.1.    Podstawowa jednostka własności (BasicPropertyUnit)

Podstawowa jednostka własności zarejestrowana w księgach gruntowych, rejestrach gruntów lub równoważnych dokumentach. Jest definiowana przez wyłączne i jednorodne prawa własności do nieruchomości i może składać się z jednej działki lub wielu sąsiadujących lub odrębnych geograficznie działek.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

areaValue

Rejestrowana wartość pola odpowiadająca powierzchni rzutu na płaszczyznę poziomą działek katastralnych składających się na podstawową jednostkę własności.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Identyfikator tematyczny na poziomie krajowym, zasadniczo pełny kod krajowy podstawowej jednostki własności. Musi zapewniać powiązanie z krajowym rejestrem katastralnym lub równoważnym dokumentem.

CharacterString

 

validFrom

Oficjalna data i godzina, w której podstawowa jednostka własności została/zostanie zgodnie z prawem ustanowiona.

DateTime

voidable

validTo

Oficjalna data i godzina, w której podstawowa jednostka własności przestała/przestanie zgodnie z prawem być stosowana.

DateTime

voidableRola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

administrativeUnit

Jednostka administracyjna najniższego poziomu administracji, w której znajduje się ta podstawowa jednostka własności.

AdministrativeUnit

voidable

Wartość „areaValue” podaje się w metrach kwadratowych.

6.1.2.    Granica katastralna (CadastralBoundary)

Część obwodu działki katastralnej. Jedna granica katastralna może być wspólna dla dwóch sąsiadujących działek katastralnych.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Szacowana bezwzględna dokładność położenia granicy katastralnej w stosowanym przez INSPIRE systemie odniesienia za pomocą współrzędnych. Bezwzględna dokładność położenia to średnia wartość niepewności położenia dla zbioru położeń, gdzie niepewność położenia oznacza odległość między położeniem zmierzonym i położeniem uważanym za odpowiednie położenie rzeczywiste.

Length

voidable

geometry

Geometria granicy katastralnej.

GM_Curve

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

validFrom

Oficjalna data i godzina, w której granica katastralna została/zostanie zgodnie z prawem ustanowiona.

DateTime

voidable

validTo

Data i godzina, w której granica katastralna przestała/przestanie zgodnie z prawem być stosowana.

DateTime

voidableRola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

parcel

Działka katastralna (działki katastralne) wyznaczona(-e) przez tę granicę katastralną. Granica katastralna może wyznaczać jedną działkę katastralną lub dwie działki katastralne.

CadastralParcel

voidable

Wartość „estimatedAccuracy” podaje się w metrach.

6.1.3.    Działka katastralna (CadastralParcel)

Obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych lub równoważnych dokumentów.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

areaValue

Rejestrowana wartość pola odpowiadająca powierzchni rzutu na płaszczyznę poziomą działki katastralnej.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria działki katastralnej.

GM_Object

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

label

Tekst stosowany powszechnie do wyświetlania identyfikacji działki katastralnej.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Identyfikator tematyczny na poziomie krajowym, zasadniczo pełny kod krajowy działki katastralnej. Musi zapewniać powiązanie z krajowym rejestrem katastralnym lub równoważnym dokumentem.

CharacterString

 

referencePoint

Punkt w obrębie działki katastralnej.

GM_Point

voidable

validFrom

Oficjalna data i godzina, w której działka katastralna została/zostanie zgodnie z prawem ustanowiona.

DateTime

voidable

validTo

Data i godzina, w której działka katastralna przestała/przestanie zgodnie z prawem być stosowana.

DateTime

voidableRola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

administrativeUnit

Jednostka administracyjna najniższego poziomu administracji, w której znajduje się ta działka katastralna.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Podstawowa jednostka własności (podstawowe jednostki własności) obejmująca(-e) tę działkę katastralną.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Obszar katastralny najniższego poziomu administracji obejmujący tę działkę katastralną.

CadastralZoning

voidable

Wartość „areaValue” podaje się w metrach kwadratowych.

Typem geometrii jest „GM_Surface” lub „GM_MultiSurface”.

6.1.4.    Obszar katastralny (CadastralZoning)

Obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Szacowana bezwzględna dokładność położenia działek katastralnych w ramach obszaru katastralnego w stosowanym przez INSPIRE systemie odniesienia za pomocą współrzędnych. Bezwzględna dokładność położenia to średnia wartość niepewności położenia dla zbioru położeń, gdzie niepewność położenia oznacza odległość między położeniem zmierzonym i położeniem uważanym za odpowiednie położenie rzeczywiste.

Length

voidable

geometry

Geometria obszaru katastralnego.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

label

Tekst stosowany powszechnie do wyświetlania identyfikacji obszaru katastralnego.

CharacterString

 

level

Poziom obszaru katastralnego w krajowej strukturze katastralnej.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Nazwa poziomu obszaru katastralnego w krajowej strukturze katastralnej, podana w co najmniej jednym języku urzędowym Unii Europejskiej.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Nazwa obszaru katastralnego.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Identyfikator tematyczny na poziomie krajowym, zasadniczo pełny kod krajowy obszaru katastralnego.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Mianownik skali pierwotnej mapy papierowej (w stosownych przypadkach), zakresowi której odpowiada obszar katastralny.

Integer

voidable

referencePoint

Punkt w obszarze katastralnym.

GM_Point

voidable

validFrom

Oficjalna data i godzina, w której obszar katastralny został/zostanie zgodnie z prawem ustanowiony.

DateTime

voidable

validTo

Data i godzina, w której obszar katastralny przestał/przestanie zgodnie z prawem być stosowany.

DateTime

voidableRola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

upperLevelUnit

Kolejny obszar katastralny wyższego poziomu obejmujący ten obszar katastralny.

CadastralZoning

voidable

Wartość „estimatedAccuracy” podaje się w metrach.

Obszar katastralny niższego poziomu jest częścią obszaru wyższego poziomu.

6.2.    Listy kodowe

6.2.1.    Poziom obszaru katastralnego (CadastralZoningLevelValue)

Poziomy w hierarchii obszarów katastralnych.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „CadastralZoningLevelValue”

Wartość

Definicja

1stOrder

Najwyższy poziom (największe obszary) w hierarchii obszarów katastralnych, równy lub równoważny gminom.

2ndOrder

Drugi poziom w hierarchii obszarów katastralnych.

3rdOrder

Trzeci poziom w hierarchii obszarów katastralnych.

▼B

6.3.    Wymagania dotyczące tematu

6.3.1.    Reprezentacja geometrii

1. Dziedzina wartości własności przestrzennych określona w niniejszej sekcji nie jest ograniczona do schematu przestrzennego „Simple Feature” zdefiniowanego w EN ISO 19125-1.

2. W przypadku udostępniania granic katastralnych, granice katastralne odpowiadające obwodowi działki katastralnej tworzą zamknięty(-e) pierścień(-nie).

6.3.2.    Modelowanie odniesień do obiektu

Wszystkie instancje typu obiektu przestrzennego „CadastralParcel” muszą posiadać jako identyfikator tematyczny atrybut „nationalCadastralReference”. Ten atrybut musi umożliwiać użytkownikom tworzenie powiązania z prawami, właścicielami i innymi informacjami katastralnymi w krajowych rejestrach katastralnych lub równoważnych dokumentach.

6.3.3.    Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

Jeżeli dane związane z tematem danych przestrzennych „Działki katastralne” są udostępniane w postaci współrzędnych płaskich w równokątnym stożkowym odwzorowaniu Lamberta, udostępnia się je również w co najmniej jednym z innych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych określonych w sekcjach 1.3.1, 1.3.2 oraz 1.3.3.

6.4.    Reguły prezentacji

6.4.1.    WarstwyWarstwy dla tematu danych przestrzennych „Działki katastralne”

Nazwa warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego

CP.CadastralParcel

Działka katastralna

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Obszar katastralny

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Granica katastralna

CadastralBoundary

7.   SIECI TRANSPORTOWE

7.1.    Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 zastosowanie mają następujące definicje:

 „punkt odniesienia lotniska” oznacza punkt określający geograficzną lokalizację lotniska, który jest usytuowany w pobliżu istniejącego lub planowanego środka geometrycznego lotniska i powinien pozostawać w miejscu, gdzie został pierwotnie wyznaczony;

 „port lotniczy/lotnisko śmigłowcowe” oznacza określony obszar na ziemi lub wodzie (włącznie z budynkami, urządzeniami i wyposażeniem), przeznaczony w całości lub w części do wykorzystania dla potrzeb przylotów, odlotów i naziemnego ruchu statków powietrznych/śmigłowców;

 „trasa głębokowodna” oznacza trasę na wyznaczonym obszarze w określonych granicach, która jest dokładnie kontrolowana pod kątem oczyszczenia dna morskiego i usunięcia przeszkód zanurzonych w wodzie do minimalnej wskazanej głębokości wody;

 „połączenie intermodalne” oznacza połączenie między dwoma elementami w różnych sieciach transportowych, które wykorzystują różne rodzaje transportu, umożliwiające przeniesienie transportowanych dóbr (ludzi, towarów itp.) z jednego rodzaju transportu na drugi;

 „element liniowy” oznacza jednowymiarowy obiekt służący jako oś, wzdłuż której dokonuje się odniesienia liniowego;

 „odniesienie liniowe” oznacza określenie lokalizacji związanej z jednowymiarowym obiektem w postaci pomiaru wzdłuż (oraz ewentualnie w przesunięciu od) tego elementu;

 „urządzenie pomocy nawigacyjnej” oznacza fizyczne urządzenie nawigacyjne umieszczone na powierzchni Ziemi, takie jak Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), lokalizator, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) itp., wspomagające bezpieczne kierowanie ruchem statków powietrznych na istniejących trasach powietrznych;

 „odnoszenie obiektowe” oznacza podawanie zasięgu przestrzennego obiektu poprzez odniesienie do istniejącego obiektu przestrzennego lub zbioru obiektów przestrzennych;

 „stacja kolejowa” oznacza obszar przecięty pewną liczbą połączonych ze sobą równoległych torów kolejowych (zazwyczaj więcej niż dwoma), które są wykorzystywane do zatrzymywania pociągów do celów załadunku / rozładunku towarów bez zakłócania ruchu na głównej linii kolejowej;

 „znaczący punkt” oznacza określoną lokalizację geograficzną stosowaną do określania trasy „Air Traffic Service (ATS)”, toru lotu statku powietrznego lub do innych celów nawigacyjnych/ATS;

▼M1

 „Area Navigation (nawigacja obszarowa) (RNAV)” oznacza metodę nawigacji, która pozwala na loty statków powietrznych po dowolnie określonym torze lotu w zasięgu pomocy nawigacyjnych stacji referencyjnych lub w granicach możliwości urządzeń autonomicznych albo przy stosowaniu kombinacji tych urządzeń;

 „nawigacja TACAN” oznacza metodę nawigacji, która pozwala na loty statków powietrznych po dowolnie określonym torze lotu w zasięgu pomocy nawigacyjnych stacji referencyjnych Tactical Air Navigation Beacon (TACAN).

▼B

7.2.    Struktura tematu danych przestrzennych „Sieci transportowe”

Typy określone dla tematu danych przestrzennych „Sieci transportowe” są grupowane w następujących pakietach:

 wspólne elementy transportowe

 sieć transportu lotniczego

 sieć transportu koleją linową

 sieć transportu kolejowego

 sieć transportu drogowego

 sieć transportu wodnego

7.3.    Wspólne elementy transportowe

7.3.1.    Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „wspólne elementy transportowe” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

 ograniczenie dostępu

 stan elementu sieci

 organ utrzymujący

 słupek kilometrowy

 organ właścicielski

 ograniczenie dla pojazdów

 kierunek przepływu ruchu

 obszar transportowy

 połączenie transportowe

 sekwencja połączeń transportowych

 zbiór połączeń transportowych

 sieć transportowa

 węzeł transportowy

 obiekt transportowy

 punkt transportowy

 własność transportu

 położenie pionowe

7.3.1.1.   Ograniczenie dostępu (AccessRestriction)

Ograniczenie w zakresie dostępu do elementu transportowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AccessRestriction”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

restriction

Charakter ograniczenia dostępu.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Stan elementu sieci (ConditionOfFacility)

Stan elementu sieci transportowej pod względem zakończenia realizacji i użytkowania.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „ConditionOfFacility”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

currentStatus

Aktualna wartość stanu elementu sieci transportowej pod względem zakończenia realizacji i użytkowania.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Organ utrzymujący (MaintenanceAuthority)

Organ odpowiedzialny za utrzymanie elementu transportowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „MaintenanceAuthority”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

authority

Identyfikacja organu utrzymującego.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Słupek kilometrowy (MarkerPost)

Znacznik referencyjny umieszczony wzdłuż trasy w sieci transportowej, zazwyczaj w regularnych odstępach, wskazujący odległość od początku trasy, bądź od innego punktu odniesienia, do punktu, w którym znacznik jest położony.

Ten typ jest podtypem „TransportPoint”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „MarkerPost”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

location

Odległość od początku trasy, bądź od innego punktu odniesienia, do punktu, w którym znacznik jest położony.

Distance

 Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „MarkerPost”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

route

Trasa w sieci transportowej, przy której znacznik jest umieszczony.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Organ właścicielski (OwnerAuthority)

Organ będący właścicielem elementu transportowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „OwnerAuthority”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

authority

Identyfikacja organu właścicielskiego.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Ograniczenie dla pojazdów (RestrictionForVehicles)

Ograniczenie nałożone na pojazdy w odniesieniu do elementu transportowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RestrictionForVehicles”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

measure

Miara ograniczenia.

Measure

 

restrictionType

Typ ograniczenia.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Kierunek przepływu ruchu (TrafficFlowDirection)

Wskazuje kierunek przepływu ruchu w stosunku do kierunku wektora połączenia transportowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

direction

Wskazuje kierunek przepływu ruchu.

LinkDirectionValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym typu „Link” lub „LinkSequence”.

7.3.1.8.   Obszar transportowy (TransportArea)

Powierzchnia, która reprezentuje zakres przestrzenny elementu sieci transportowej.

Ten typ jest podtypem „NetworkArea”.

Ten typ jest podtypem „TransportObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

validFrom

Moment, w którym obszar transportowy zaczął występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego obszar transportowy nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Wszystkie obszary transportowe mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.9.   Połączenie transportowe (TransportLink)

Liniowy obiekt przestrzenny, opisujący geometrię i połączalność sieci transportowej między dwoma punktami w sieci.

Ten typ jest podtypem „Link”.

Ten typ jest podtypem „TransportObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

validFrom

Moment, w którym połączenie transportowe zaczęło występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego połączenie transportowe nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Wszystkie połączenia transportowe mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.10.   Sekwencja połączeń transportowych (TransportLinkSequence)

Liniowy obiekt przestrzenny, złożony z uporządkowanego zbioru połączeń transportowych, reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci transportowej bez żadnych rozgałęzień. Ten element ma określony początek i koniec, a każde położenie na sekwencji połączeń transportowych może zostać zidentyfikowane za pomocą pojedynczego parametru, np. długości. Opisuje element sieci transportowej, scharakteryzowany za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności.

Ten typ jest podtypem „LinkSequence”.

Ten typ jest podtypem „TransportObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

validFrom

Moment, w którym sekwencja połączeń transportowych zaczęła występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego sekwencja połączeń transportowych nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Sekwencja połączeń transportowych musi składać się z połączeń transportowych należących bez wyjątku do tej samej sieci transportowej.

Wszystkie sekwencje połączeń transportowych mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.11.   Zbiór połączeń transportowych (TransportLinkSet)

Zbiór sekwencji połączeń transportowych i/lub pojedynczych połączeń transportowych, mający określoną funkcję lub określone znaczenie w sieci transportowej.

Ten typ jest podtypem „LinkSet”.

Ten typ jest podtypem „TransportObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

validFrom

Moment, w którym zbiór połączeń transportowych zaczął występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego zbiór połączeń transportowych nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidableRola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

post

Słupek kilometrowy przy trasie w sieci transportowej.

MarkerPost

voidable

Zbiór połączeń transportowych musi składać się z połączeń transportowych i/lub sekwencji połączeń transportowych należących bez wyjątku do tej samej sieci transportowej.

Wszystkie zbiory połączeń transportowych mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.12.   Sieć transportowa (TransportNetwork)

Zbiór elementów sieci należących do jednego rodzaju transportu.

Ten typ jest podtypem „Network”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TransportNetwork”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

typeOfTransport

Typ sieci transportowej, oparty na rodzaju infrastruktury wykorzystywanej przez sieć.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Węzeł transportowy (TransportNode)

Punktowy obiekt przestrzenny, stosowany do celów połączalności.

Ten typ jest podtypem „Node”.

Ten typ jest podtypem „TransportObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

validFrom

Moment, w którym węzeł transportowy zaczął występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego węzeł transportowy nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Wszystkie węzły transportowe mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.14.   Obiekt transportowy (TransportObject)

Podstawa identyfikacji obiektów sieci transportowej w świecie rzeczywistym.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TransportObject”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geographicalName

Nazwa geograficzna, która jest stosowana do identyfikacji obiektu sieci transportowej w świecie rzeczywistym. Dostarcza „klucza” do celów pośredniego powiązania różnych reprezentacji obiektu.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Punkt transportowy (TransportPoint)

Punktowy obiekt przestrzenny, który nie jest węzłem, reprezentujący położenie elementu sieci transportowej.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.

Ten typ jest podtypem „TransportObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Lokalizacja punktu transportowego.

GM_Point

 

validFrom

Moment, w którym punkt transportowy zaczął występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego punkt transportowy nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Wszystkie punkty transportowe mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.16.   Własność transportu (TransportProperty)

Odniesienie do własności, która dotyczy sieci. Ta własność może mieć zastosowanie do całości elementu sieci, z którym jest powiązana, bądź – w przypadku liniowych obiektów przestrzennych – może być opisana za pomocą odniesienia liniowego.

Ten typ jest podtypem „NetworkProperty”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

validFrom

Moment, w którym własność transportu zaczęła występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego własność transportu nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Wszystkie własności transportu mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.17.   Położenie pionowe (VerticalPosition)

Położenie pionowe względem innych elementów transportu.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „VerticalPosition”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

verticalPosition

Względne położenie pionowe elementu transportu.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Wyliczenia

7.3.2.1.   Typ transportu (TransportTypeValue)

Możliwe typy sieci transportowych.Dozwolone wartości dla wyliczenia „TransportTypeValue”

Wartość

Definicja

air

Sieć transportowa obejmuje transport lotniczy.

cable

Sieć transportowa obejmuje transport koleją linową.

rail

Sieć transportowa obejmuje transport kolejowy.

road

Sieć transportowa obejmuje transport drogowy.

water

Sieć transportowa obejmuje transport wodny.

7.3.3.    Listy kodowe

7.3.3.1.   Ograniczenie dostępu (AccessRestrictionValue)

Typy ograniczeń dostępu dla elementu transportowego.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „AccessRestrictionValue”

Wartość

Definicja

forbiddenLegally

Dostęp do elementu transportowego jest prawnie zabroniony.

physicallyImpossible

Dostęp do elementu transportowego jest fizycznie niemożliwy ze względu na obecność barier lub innych przeszkód fizycznych.

private

Dostęp do elementu transportowego jest ograniczony, ponieważ jest on własnością prywatną.

publicAccess

Element transportowy jest dostępny publicznie.

seasonal

Dostęp do elementu transportowego zależy od sezonu.

toll

Dostęp do elementu transportowego podlega opłacie.

▼B

7.3.3.2.   Typ ograniczenia (RestrictionTypeValue)

Możliwe ograniczenia nakładane na pojazdy, które mają dostęp do elementu transportowego.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „RestrictionTypeValue”

Wartość

Definicja

maximumDoubleAxleWeight

Maksymalna masa na podwójną oś pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumDraught

Maksymalne zanurzenie pojazdu dozwolone w elemencie transportowym.

maximumFlightLevel

Maksymalna wysokość lotu pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumHeight

Maksymalna wysokość pojazdu, który może przejechać pod innym obiektem.

maximumLength

Maksymalna długość pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumSingleAxleWeight

Maksymalna masa na pojedynczą oś pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumTotalWeight

Maksymalna całkowita masa pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumTripleAxleWeight

Maksymalna masa na potrójną oś pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumWidth

Maksymalna szerokość pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

minimumFlightLevel

Minimalna wysokość lotu pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

▼B

7.4.    Sieć transportu lotniczego

7.4.1.    Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „sieć transportu lotniczego” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

 obszar lotniska

 kategoria lotniska

 węzeł lotniska

 typ lotniska

 połączenie lotnicze

 sekwencja połączeń lotniczych

 węzeł lotniczy

 trasa lotnicza

 połączenie w trasie lotniczej

 obszar przestrzeni powietrznej

 obszar płyty postojowej

 stan elementu sieci transportu lotniczego

 punkt wskazany

 długość elementu

 szerokość elementu

 wzniesienie lotniska

 procedura podejścia według wskazań przyrządów

 dolna granica wysokości bezwzględnej

 pomoc nawigacyjna

 połączenie procedury

 obszar drogi startowej

 punkt linii centralnej drogi startowej

 standardowy przylot według wskazań przyrządów

 standardowy odlot według wskazań przyrządów

 rodzaj nawierzchni

 obszar drogi kołowania

 strefa przyziemienia i wzlotu

 górna granica wysokości bezwzględnej

 ograniczenie wykorzystania

7.4.1.1.   Obszar lotniska (AerodromeArea)

Określony obszar na lądzie lub wodzie (wraz z budynkami, urządzeniami i wyposażeniem), przeznaczony do użytkowania w całości lub w części na potrzeby przylotów, odlotów i ruchu naziemnego statków powietrznych i/lub śmigłowców.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.4.1.2.   Kategoria lotniska (AerodromeCategory)

Kategoria lotniska pod względem zakresu i znaczenia służb ruchu lotniczego zapewnianych z i do lotniska.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

aerodromeCategory

Wartość wskazująca kategorię lotniska.

AerodromeCategoryValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak węzeł lotniska lub obszar lotniska.

7.4.1.3.   Węzeł lotniska (AerodromeNode)

Węzeł zlokalizowany w punkcie odniesienia lotniska dla portu lotniczego/lotniska dla śmigłowców, który jest stosowany do jego uproszczonej reprezentacji.

Ten typ jest podtypem „AirNode”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AerodromeNode”

Attribute

Definition

Type

Voidability

designatorIATA

Trzyliterowe oznaczenie IATA dla lotniska (portu lotniczego/lotniska dla śmigłowców).

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

Czteroliterowy wskaźnik lokalizacji ICAO dla lotniska (portu lotniczego/lotniska dla śmigłowców), zawarty w ICAO DOC 7910.

CharacterString

voidableRole asocjacji typu obiektu przestrzennego „AerodromeNode”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

controlTowers

Zespół wież kontrolnych należących do lotniska (portu lotniczego/lotniska dla śmigłowców).

Do określenia w ramach tematu danych przestrzennych „Budynki”

voidable

7.4.1.4.   Typ lotniska (AerodromeType)

Kod określający typ lotniska.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

aerodromeType

Typ lotniska.

AerodromeTypeValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak węzeł lotniska lub obszar lotniska.

7.4.1.5.   Połączenie lotnicze (AirLink)

Liniowy obiekt przestrzenny, opisujący geometrię i połączalność sieci lotniczej między dwoma punktami w sieci.

Ten typ jest podtypem „TransportLink”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

7.4.1.6.   Sekwencja połączeń lotniczych (AirLinkSequence)

Liniowy obiekt przestrzenny, złożony z uporządkowanego zbioru połączeń lotniczych, reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci lotniczej bez żadnych rozgałęzień.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSequence”.

7.4.1.7.   Węzeł lotniczy (AirNode)

Węzeł występujący w sieci lotniczej.

Ten typ jest podtypem „TransportNode”.

Ten typ jest abstrakcyjny.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AirNode”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

significantPoint

Atrybut wskazujący, czy węzeł lotniczy jest znaczącym punktem.

Boolean

 

7.4.1.8.   Trasa lotnicza (AirRoute)

Określona trasa przeznaczona do ukierunkowania przepływu ruchu lotniczego stosownie do wymogów zapewnienia służb ruchu lotniczego, od zakończenia fazy startu i początkowego wznoszenia do rozpoczęcia fazy podejścia i lądowania.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSet”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AirRoute”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

airRouteType

Klasyfikacja trasy.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Kod lub desygnator identyfikujący trasę lotniczą.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Połączenie w trasie lotniczej (AirRouteLink)

Odcinek trasy pokonywany zazwyczaj bez międzylądowania, określony przez dwa kolejne znaczące punkty.

Ten typ jest podtypem „AirLink”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AirRouteLink”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

airRouteLinkClass

Klasa lub typ połączenia w trasie lotniczej.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Obszar przestrzeni powietrznej (AirspaceArea)

Określona objętość przestrzeni powietrznej, przedstawiona w postaci rzutu poziomego z ograniczeniami pionowymi.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AirspaceArea”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

AirspaceAreaType

Kod wskazujący ogólną strukturę lub cechy konkretnej przestrzeni powietrznej.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Obszar płyty postojowej (ApronArea)

Wyznaczona powierzchnia na lotnisku lądowym/lotnisku dla śmigłowców, która przeznaczona jest do zatrzymywania i postoju statków powietrznych/śmigłowców w celu przyjmowania pasażerów na pokład, załadunku i wyładunku towarów i poczty oraz tankowania paliwa, przeprowadzania czynności obsługowych i parkowania statków powietrznych.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.4.1.12.   Stan elementu sieci transportu lotniczego (ConditionOfAirFacility)

Stan elementu sieci transportu lotniczego pod względem zakończenia realizacji i użytkowania.

Ten typ jest podtypem „ConditionOfFacility”.

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak węzeł lotniska, obszar lotniska lub obszar drogi startowej.

7.4.1.13.   Punkt wskazany (DesignatedPoint)

Położenie geograficzne nieoznaczone przez stanowisko pomocy radionawigacyjnej, stosowane do określania trasy ATS, toru lotu statku powietrznego lub do innych celów nawigacyjnych/ATS.

Ten typ jest podtypem „AirNode”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „DesignatedPoint”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Zakodowany desygnator punktu.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Długość elementu (ElementLength)

Długość fizyczna elementu.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

length

Długość fizyczna elementu.

Measure

 

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak obszar drogi startowej, obszar drogi kołowania lub strefa przyziemienia i wzlotu.

7.4.1.15.   Szerokość elementu (ElementWidth)

Szerokość fizyczna elementu.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

width

Szerokość fizyczna elementu.

Measure

 

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak obszar drogi startowej, obszar drogi kołowania lub strefa przyziemienia i wzlotu.

7.4.1.16.   Wzniesienie lotniska (FieldElevation)

Wzniesienie lotniska jako odległość pionowa między najwyższym punktem strefy lądowań lotniska i średnim poziomem morza.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

altitude

Wartość wysokości bezwzględnej lotniska.

Measure

 

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak węzeł lotniska lub obszar lotniska.

7.4.1.17.   Procedura podejścia według wskazań przyrządów (InstrumentApproachProcedure)

Szereg uprzednio ustalonych manewrów wykonywanych według wskazań przyrządów pokładowych z określonym zabezpieczeniem przez zderzeniem z przeszkodami, od pozycji rozpoczęcia podejścia początkowego lub – w stosownych przypadkach – od początku określonej trasy dolotu do punktu, od którego może być wykonane lądowanie, a jeśli lądowanie nie zostało wykonane – do pozycji, w której obowiązują odpowiednie kryteria przewyższenia nad przeszkodami dla lotu w oczekiwaniu lub lotu po trasie.

Ten typ jest podtypem „ProcedureLink”.

7.4.1.18.   Dolna granica wysokości bezwzględnej (LowerAltitudeLimit)

Wysokość bezwzględna określająca dolną granicę dla obiektu w sieci transportu lotniczego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

altitude

Wartość granicy wysokości bezwzględnej.

Measure

 

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak połączenie w trasie lotniczej lub obszar przestrzeni powietrznej.

7.4.1.19.   Pomoc nawigacyjna (Navaid)

Urządzenie lub urządzenia pomocy nawigacyjnej zapewniające usługi nawigacyjne.

Ten typ jest podtypem „AirNode”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Navaid”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Zakodowany identyfikator nadany systemowi pomocy nawigacyjnej.

CharacterString

voidable

navaidType

Typ usługi nawigacyjnej.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Połączenie procedury (ProcedureLink)

Szereg uprzednio ustalonych manewrów z określonym zabezpieczeniem przez zderzeniem z przeszkodami.

Ten typ jest podtypem „AirLink”.

7.4.1.21.   Obszar drogi startowej (RunwayArea)

Określony prostokątny obszar na lądowym lotnisku/lotnisku dla śmigłowców, przeznaczony na potrzeby lądowań i startów statku powietrznego.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RunwayArea”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Pełny desygnator tekstowy drogi startowej, stosowany do jej jednoznacznego zidentyfikowania na lotnisku/lotnisku dla śmigłowców, które posiada więcej niż jedną drogę startową.

CharacterString

voidable

runwayType

Typ drogi startowej – droga startowa dla samolotów albo strefa podejścia końcowego i startu (FATO) dla śmigłowców.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Punkt linii centralnej drogi startowej (RunwayCentrelinePoint)

Znaczące pod względem operacyjnym położenie na osi kierunku drogi startowej.

Ten typ jest podtypem „AirNode”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RunwayCentrelinePoint”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

pointRole

Funkcja punktu położonego przy osi kierunku drogi startowej.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standardowy przylot według wskazań przyrządów (StandardInstrumentArrival)

Wyznaczona trasa dolotu zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IFR), łącząca znaczący punkt, zwykle na trasie ATS, z punktem, z którego można rozpocząć wykonywanie opublikowanej procedury podejścia według wskazań przyrządów.

Ten typ jest podtypem „ProcedureLink”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „StandardInstrumentArrival”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Desygnator tekstowy standardowego przylotu według wskazań przyrządów.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Standardowy odlot według wskazań przyrządów (StandardInstrumentDeparture)

Wyznaczona trasa odlotu zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR), łącząca lotnisko lub określoną drogę startową lotniska z określonym znaczącym punktem, zwykle na wyznaczonej trasie ATS, od którego zaczyna się faza lotu po trasie.

Ten typ jest podtypem „ProcedureLink”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „StandardInstrumentDeparture”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Pełny desygnator tekstowy standardowego odlotu według wskazań przyrządów.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Rodzaj nawierzchni (SurfaceComposition)

Rodzaj nawierzchni lotniska/lotniska dla śmigłowców.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

surfaceComposition

Kod wskazujący rodzaj nawierzchni lotniska/lotniska dla śmigłowców.

SurfaceCompositionValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak obszar drogi startowej, obszar drogi kołowania, obszar płyty postojowej lub strefa przyziemienia i wzlotu.

7.4.1.26.   Obszar drogi kołowania (TaxiwayArea)

Ściśle określona trasa na lotnisku/lotnisku dla śmigłowców, łącząca różne części lotniska i przeznaczona do kołowania statków powietrznych/śmigłowców.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TaxiwayArea”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Desygnator tekstowy drogi kołowania.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Strefa przyziemienia i wzlotu (TouchDownLiftOff)

Powierzchnia nośna wyznaczona do przyziemienia i wzlotu śmigłowca.

Ten typ jest podtypem „AirNode”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TouchDownLiftOff”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Desygnator tekstowy strefy przyziemienia i wzlotu.

CharacterString

voidable

▼C1

7.4.1.28.   Górna granica wysokości bezwzględnej (UpperAltitudeLimit)

▼B

Wysokość bezwzględna określająca górną granicę dla obiektu w sieci transportu lotniczego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

altitude

Wartość granicy wysokości bezwzględnej.

Measure

 

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak połączenie w trasie lotniczej lub obszar przestrzeni powietrznej.

7.4.1.29.   Ograniczenie wykorzystania (UseRestriction)

Ograniczenia w zakresie wykorzystania obiektu sieci lotniczej.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

restriction

Typ ograniczenia wykorzystania obiektu sieci lotniczej.

AirUseRestrictionValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak trasa lotnicza, połączenie lotnicze (bądź specjalne połączenie lotnicze), węzeł lotniczy (bądź specjalny węzeł lotniczy) lub obszar lotniska.

7.4.2.    Listy kodowe

7.4.2.1.   Kategoria lotniska (AerodromeCategoryValue)

Możliwe kategorie lotnisk pod względem zakresu i znaczenia służb ruchu lotniczego zapewnianych z i do lotniska.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „AerodromeCategoryValue”

Wartość

Definicja

domesticNational

Lotnisko oferujące służby krajowego ruchu lotniczego.

domesticRegional

Lotnisko oferujące służby regionalnego ruchu lotniczego.

international

Lotnisko oferujące służby międzynarodowego ruchu lotniczego.

▼B

7.4.2.2.   Typ lotniska (AerodromeTypeValue)

Kod określający, czy dana encja jest lotniskiem czy lotniskiem dla śmigłowców.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „AerodromeTypeValue”

Wartość

Definicja

aerodromeHeliport

Lotnisko ze strefą lądowań śmigłowców.

aerodromeOnly

Tylko lotnisko.

heliportOnly

Tylko lotnisko dla śmigłowców.

landingSite

Miejsce lądowania.

▼B

7.4.2.3.   Klasa połączenia w trasie lotniczej (AirRouteLinkClassValue)

Typ trasy z punktu widzenia nawigacji.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „AirRouteLinkClassValue”

Wartość

Definicja

conventional

Konwencjonalna trasa nawigacyjna: trasa lotnicza niewykorzystująca nawigacji obszarowej ani nawigacji TACAN w odniesieniu do służb ruchu lotniczego.

RNAV

Trasa nawigacji obszarowej: trasa lotnicza wykorzystująca nawigację obszarową (RNAV) w odniesieniu do służb ruchu lotniczego.

TACAN

Trasa TACAN: trasa lotnicza wykorzystująca nawigację TACAN w odniesieniu do służb ruchu lotniczego.

▼B

7.4.2.4.   Typ trasy lotniczej (AirRouteTypeValue)

Klasyfikacja trasy jako trasy ATS lub NAT (North Atlantic Tracks).

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „AirRouteTypeValue”

Wartość

Definicja

ATS

Trasa ATS zgodnie z opisem w załączniku 11 do ICAO.

NAT

Szlak północnoatlatycki (część systemu szlaków zorganizowanych).

▼B

7.4.2.5.   Ograniczenie wykorzystania (AirUseRestrictionValue)

Ograniczenia wykorzystania obiektu sieci lotniczej.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „AirUseRestrictionValue”

Wartość

Definicja

reservedForMilitary

Obiekt sieci lotniczej wyłącznie do użytku wojskowego

temporalRestrictions

Czasowe ograniczenia w zakresie wykorzystania obiektu sieci lotniczej.

▼B

7.4.2.6.   Typ obszaru przestrzeni powietrznej (AirspaceAreaTypeValue)

Uznane typy przestrzeni powietrznej.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „AirspaceAreaTypeValue”

Wartość

Definicja

ATZ

Airport Traffic Zone (strefa ruchu lotniskowego). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, wyznaczona wokół lotniska dla ochrony ruchu lotniskowego.

CTA

Control area (obszar kontrolowany). Przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się w górę od określonej granicy nad ziemią.

CTR

Control zone (strefa kontrolowana lotniska). Przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się od powierzchni ziemi do określonej górnej granicy.

D

Danger area (strefa niebezpieczna). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której mogą odbywać się, w okreslonym czasie, działania niebezpieczne dla lotów statków powietrznych.

FIR

Flight information region (rejon informacji powietrznej). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa Może być stosowana na przykład, gdy usługę świadczy więcej niż jedna jednostka.

P

Prohibited area (strefa zakazana). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi lub wodami terytorialnymi państwa, w której loty statków powietrznych są zabronione.

R

Restricted area (strefa ograniczona). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi lub wodami terytorialnymi państwa, w której loty statków powietrznych są ograniczone zgodnie z pewnymi określonymi warunkami.

TMA

Terminal control area (rejon kontrolowany lotniska). Obszar kontrolowany ustanowiony zwykle u zbiegu dróg lotniczych w pobliżu jednego dużego lotniska lub kilku dużych lotnisk. Stosowany głównie w Europie w ramach zasady FUA (elastycznego zarządzania przestrzenią lotniczą).

UIR

Upper flight information region (górny rejon informacji powietrznej) (UIR). Górna przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa Każde państwo samo definiuje górną przestrzeń powietrzną.

▼B

7.4.2.7.   Typ pomocy nawigacyjnej (NavaidTypeValue)

Typy usług pomocy nawigacyjnej.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „NavaidTypeValue”

Wartość

Definicja

DME

Distance Measuring Equipment (radiodalmierz).

ILS

Instrument Landing System (system lądowania według wskazań przyrządów).

ILS-DME

ILS z podłączonym DME.

LOC

Localizer (lokalizator).

LOC-DME

Podłączone LOC i DME.

MKR

Marker Beacon (marker).

MLS

Microwave Landing System (mikrofalowy system lądowania).

MLS-DME

MLS z podłączonym DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (radiolatarnia bezkierunkowa).

NDB-DME

Podłączone NDB i DME.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon i Marker Beacon (radiolatarnia bezkierunkowa i marker).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (taktyczny system nawigacji lotniczej).

TLS

Transponder Landing System (transponderowy system lądowania).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range (radiolatarnia ogólnokierunkowa).

VOR-DME

Podłączone VOR i DME.

VORTAC

Podłączone VOR i TACAN.

▼B

7.4.2.8.   Funkcja punktu (PointRoleValue)

Funkcja punktu linii centralnej drogi startowej.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „PointRoleValue”

Wartość

Definicja

end

Fizyczny koniec kierunku drogi startowej.

mid

Punkt środkowy drogi startowej.

start

Fizyczny początek kierunku drogi startowej.

threshold

Początek odcinka drogi startowej wykorzystywanego do lądowania.

▼B

7.4.2.9.   Typ drogi startowej (RunwayTypeValue)

Kod rozróżniający drogi startowe dla samolotów i FATO dla śmigłowców.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „RunwayTypeValue”

Wartość

Definicja

FATO

Strefa podejścia końcowego i startu dla śmigłowców.

runway

Droga startowa dla samolotów.

▼B

7.4.2.10.   Rodzaj nawierzchni (SurfaceCompositionValue)

Kod wskazujący rodzaj nawierzchni.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „SurfaceCompositionValue”

Wartość

Definicja

asphalt

Nawierzchnia z warstwy asfaltu.

concrete

Nawierzchnia z warstwy betonu.

grass

Nawierzchnia składająca się z warstwy trawy.

▼B

7.5.    Sieć transportu koleją linową

7.5.1.    Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „sieć transportu koleją linową” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

 połączenie w sieci kolei linowej

 sekwencja połączeń w sieci kolei linowej

 zbiór połączeń w sieci kolei linowej

 węzeł kolei linowej

7.5.1.1.   Połączenie w sieci kolei linowej (CablewayLink)

Liniowy obiekt przestrzenny, opisujący geometrię i połączalność sieci kolei linowej między dwoma punktami w sieci transportu koleją linową.

Ten typ jest podtypem „TransportLink”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „CablewayLink”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

cablewayType

Typ transportu koleją linową.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Sekwencja połączeń w sieci kolei linowej (CablewayLinkSequence)

Uporządkowany zbiór połączeń w sieci kolei linowej, scharakteryzowany za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSequence”.

7.5.1.3.   Zbiór połączeń w sieci kolei linowej (CablewayLinkSet)

Zbiór sekwencji połączeń w sieci kolei linowej i/lub pojedynczych połączeń w sieci kolei linowej, mający określoną funkcję lub określone znaczenie w sieci transportu koleją linową.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSet”.

7.5.1.4.   Węzeł kolei linowej (CablewayNode)

Punktowy obiekt przestrzenny, stosowany do reprezentowania połączalności między dwoma kolejnymi połączeniami w sieci kolei linowej.

Ten typ jest podtypem „TransportNode”.

7.5.2.    Listy kodowe

7.5.2.1.   Typ kolei linowej (CablewayTypeValue)

Możliwe typy transportu koleją linową.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „CablewayTypeValue”

Wartość

Definicja

cabinCableCar

Transport koleją liniową, gdzie pojazdami są zawieszone kabiny przewożące grupy osób i/lub towarów z jednego miejsca do drugiego.

chairLift

Transport koleją liniową, gdzie pojazdami są zawieszone krzesełka przewożące osoby lub grupy osób z jednego miejsca do drugiego za pomocą stalowego kabla lub liny biegnących w pętli między dwoma punktami.

skiTow

Transport koleją liniową służący do wciągania narciarzy lub snowboardzistów do góry.

▼B

7.6.    Sieć transportu kolejowego

7.6.1.    Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „sieć transportu kolejowego” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

 prędkość projektowa

 nominalna szerokość toru

 liczba torów

 obszar kolejowy

 elektryfikacja kolei

 linia kolejowa

 połączenie kolejowe

 sekwencja połączeń kolejowych

 węzeł kolejowy

 obszar dworca kolejowego

 kod dworca kolejowego

 węzeł dworca kolejowego

 typ kolei

 wykorzystanie kolei

 obszar stacji kolejowej

 węzeł stacji kolejowej

7.6.1.1.   Prędkość projektowa (DesignSpeed)

Specyfikacja maksymalnej prędkości, dla której została zaprojektowana linia kolejowa.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

speed

Specyfikacja maksymalnej prędkości, dla której została zaprojektowana linia kolejowa.

Velocity

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.2.   Nominalna szerokość toru (NominalTrackGauge)

Nominalna odległość między dwoma zewnętrznymi szynami (szerokość) toru kolejowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

nominalGauge

Pojedyncza wartość określająca szerokość toru.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Wskazanie szerokości toru kolejowego jako płynnej kategorii w odniesieniu do europejskiej standardowej nominalnej szerokości.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.3.   Liczba torów (NumberOfTracks)

Liczba torów dla odcinka kolei.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Wskazuje, czy liczba torów jest liczona jako minimalna czy maksymalna wartość.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Liczba istniejących torów.

Integer

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.4.   Obszar kolejowy (RailwayArea)

Powierzchnia zajęta przez linię kolejową, z uwzględnieniem podsypki.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.6.1.5.   Elektryfikacja kolei (RailwayElectrification)

Wskazanie, czy linia kolejowa jest wyposażona w elektryczny system zasilania pojazdów poruszających się po tej linii.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

electrified

Wskazuje, czy linia kolejowa jest wyposażona w elektryczny system zasilania pojazdów poruszających się po tej linii.

Boolean

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.6.   Linia kolejowa (RailwayLine)

Zbiór sekwencji połączeń kolejowych i/lub pojedynczych połączeń kolejowych, scharakteryzowanych za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSet”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RailwayLine”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

railwayLineCode

Niepowtarzalny w obrębie państwa członkowskiego kod przypisany do linii kolejowej.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Połączenie kolejowe (RailwayLink)

Liniowy obiekt przestrzenny, opisujący geometrię i połączalność sieci kolejowej między dwoma punktami w sieci.

Ten typ jest podtypem „TransportLink”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RailwayLink”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

fictitious

Połączenie kolejowe nie reprezentuje rzeczywistego i istniejącego toru kolejowego, ale fikcyjną trajektorię.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Sekwencja połączeń kolejowych (RailwayLinkSequence)

Liniowy obiekt przestrzenny, złożony z uporządkowanego zbioru połączeń kolejowych, reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci kolejowej bez żadnych rozgałęzień. Ten element ma określony początek i koniec, a każde położenie na sekwencji połączeń kolejowych może zostać zidentyfikowane za pomocą pojedynczego parametru, np. długości. Opisuje element sieci kolejowej, scharakteryzowany za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSequence”.

7.6.1.9.   Węzeł kolejowy (RailwayNode)

Punktowy obiekt przestrzenny, który reprezentuje znaczący punkt w obrębie sieci kolejowej lub określa przecięcie torów kolejowych, stosowany do opisania jej połączalności.

Ten typ jest podtypem „TransportNode”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RailwayNode”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

formOfNode

Funkcja węzła kolejowego w obrębie sieci kolejowej.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Obszar dworca kolejowego (RailwayStationArea)

Powierzchniowy obiekt przestrzenny, stosowany do reprezentacji topograficznych granic infrastruktury dworca kolejowego (budynków, stacji kolejowych, instalacji i wyposażenia) przeznaczonej do realizacji operacji na dworcu.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.6.1.11.   Kod dworca kolejowego (RailwayStationCode)

Niepowtarzalny kod przypisany do dworca kolejowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

stationCode

Niepowtarzalny kod przypisany do dworca kolejowego.

CharacterString

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.12.   Węzeł dworca kolejowego (RailwayStationNode)

Węzeł kolejowy reprezentujący położenie dworca kolejowego w obrębie sieci kolejowej.

Ten typ jest podtypem „RailwayNode”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

numberOfPlatforms

Wartość wskazująca liczbę peronów znajdujących się na dworcu kolejowym.

Integer

voidable

Dla węzła dworca kolejowego wartością atrybutu „formOfNode” jest zawsze „RailwayStop”.

7.6.1.13.   Typ kolei (RailwayType)

Typ transportu kolejowego, dla którego została zaprojektowana linia.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

type

Typ transportu kolejowego, dla którego została zaprojektowana linia.

RailwayTypeValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.14.   Wykorzystanie kolei (RailwayUse)

Aktualne wykorzystanie kolei.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

use

Aktualne wykorzystanie kolei.

RailwayUseValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.15.   Obszar stacji kolejowej (RailwayYardArea)

Powierzchniowy obiekt przestrzenny, stosowany do reprezentacji granic topograficznych stacji kolejowej.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.6.1.16.   Węzeł stacji kolejowej (RailwayYardNode)

Węzeł kolejowy występujący w obrębie obszaru stacji kolejowej.

Ten typ jest podtypem „RailwayNode”.

Dla węzła stacji kolejowej wartością atrybutu „formOfNode” jest zawsze „RailwayStop”.

7.6.2.    Wyliczenia

7.6.2.1.   Minimalna lub maksymalna liczba torów (MinMaxTrackValue)

Wartości wskazujące, czy liczba torów jest liczona jako maksymalna, minimalna czy średnia liczba.Dozwolone wartości dla wyliczenia „MinMaxTrackValue”

Wartość

Definicja

average

Liczba torów odpowiada średniej wartości dla danej części sieci kolejowej.

maximum

Liczba torów odpowiada maksymalnej wartości dla danej części sieci kolejowej.

minimum

Liczba torów odpowiada minimalnej wartości dla danej części sieci kolejowej.

7.6.2.2.   Kategoria szerokości toru (TrackGaugeCategoryValue)

Możliwe kategorie kolei ze względu na nominalną szerokość toru.Dozwolone wartości dla wyliczenia „TrackGaugeCategoryValue”

Wartość

Definicja

broad

Nominalna szerokość toru jest szersza niż wartość standardowa.

standard

Nominalna szerokość toru odpowiada normie europejskiej (1 435 mm).

narrow

Nominalna szerokość toru jest węższa niż wartość standardowa.

notApplicable

Definicja nominalnej szerokości toru nie ma zastosowania do danego typu transportu kolejowego.

7.6.3.    Listy kodowe

7.6.3.1.   Rodzaj węzła kolejowego (FormOfRailwayNodeValue)

Możliwe funkcje węzła kolejowego w obrębie sieci kolejowej.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „FormOfRailwayNodeValue”

Wartość

Definicja

junction

Węzeł kolejowy, gdzie sieć kolejowa posiada mechanizm składający się z toru kolejowego z dwoma ruchomymi szynami oraz niezbędnymi połączeniami, co pozwala pojazdom na skręcenie z jednego toru na drugi.

levelCrossing

Węzeł kolejowy, gdzie droga przecina sieć kolejową na tym samym poziomie.

pseudoNode

Węzeł kolejowy reprezentujący punkt, w którym jeden lub kilka atrybutów połączeń kolejowych z nim połączonych zmienia swoją wartość, lub punkt niezbędny do opisania geometrii sieci.

railwayEnd

Tylko jedno połączenie kolejowe łączy się z węzłem kolejowym. Oznacza to koniec linii kolejowej.

railwayStop

Miejsce w sieci kolejowej, gdzie pociągi zatrzymują się w celu załadowania/wyładowania towaru lub wpuszczenia lub wypuszczenia pasażerów.

▼B

7.6.3.2.   Typ kolei (RailwayTypeValue)

Możliwe typy transportu kolejowego.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „RailwayTypeValue”

Wartość

Definicja

cogRailway

Transport kolejowy umożliwiający pojazdom poruszanie się na dużych nachyleniach, składający się z linii kolejowej wyposażonej w szynę zębatą (zazwyczaj pomiędzy szynami jezdnymi), gdzie pojazdy są wyposażone w co najmniej jedno koło zębate lub jeden wałek zębaty, które zazębiają się z szyną zębatą.

funicular

Transport kolejowy składający się z liny umocowanej na pojeździe na szynach, która przemieszcza go do góry i w dół po bardzo stromym nachyleniu. W miarę możliwości, pojazdy jadące w górę i w dół równoważą się wzajemnie.

magneticLevitation

Transport kolejowy oparty o pojedynczą szynę, która działa jako prowadnica pojazdu i utrzymuje go za pomocą mechanizmu lewitacji magnetycznej.

metro

System miejskiego transportu kolejowego stosowany w dużych obszarach miejskich, działający na oddzielnych torach od innych systemów transportu, zazwyczaj napędzany energią elektryczną oraz, w niektórych przypadkach, biegnący pod ziemią.

monorail

Transport kolejowy oparty o pojedynczą szynę, która jest jedynym podparciem i prowadnicą.

suspendedRail

Transport kolejowy oparty o pojedynczą szynę, działającą zarówno jako podparcie, jak i prowadnica, u której pojazd jest zawieszony w celu poruszania się wzdłuż linii kolejowej.

train

Transport kolejowy składający się zazwyczaj z dwóch równoległych szyn, na których napędzany pojazd lub lokomotywa ciągnie zespół pojazdów wzdłuż linii kolejowej w celu transportu towaru lub pasażerów z jednego miejsca do drugiego.

tramway

System transportu kolejowego stosowany na obszarach miejskich, biegnący często na poziomie ulicy, korzystający z dróg razem z ruchem drogowym i pieszym. Tramwaje są zazwyczaj zasilane energią elektryczną.

▼B

7.6.3.3.   Wykorzystanie kolei (RailwayUseValue)

Możliwe wykorzystanie kolei.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „RailwayUseValue”

Wartość

Definicja

cargo

Kolej stosowana wyłącznie do operacji towarowych.

carShuttle

Kolej stosowana wyłącznie do transportu samochodów.

mixed

Mieszane zastosowanie kolei. Jest ona wykorzystywana do transportu pasażerów i towaru.

passengers

Kolej jest wykorzystywana wyłącznie do transportu pasażerów.

▼B

7.7.    Sieć transportu drogowego

7.7.1.    Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „sieć transportu drogowego” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

 droga sieci międzynarodowej E

 rodzaj drogi

 klasyfikacja funkcjonalna dróg

 liczba pasów ruchu

 droga

 obszar drogi

 połączenie drogowe

 sekwencja połączeń drogowych

 nazwa drogi

 węzeł drogowy

 obszar serwisu drogowego

 typ serwisu drogowego

 kategoria nawierzchni dróg

 szerokość drogi

 ograniczenie prędkości

 obszar ruchu pojazdów

7.7.1.1.   Droga sieci międzynarodowej E (ERoad)

Zbiór sekwencji połączeń drogowych i/lub pojedynczych połączeń drogowych, który reprezentuje trasę będącą częścią sieci międzynarodowej dróg E, oznaczoną za pomocą numeru trasy europejskiej.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSet”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „ERoad”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

europeanRouteNumber

Kod identyfikujący trasę w sieci międzynarodowej dróg E. Kod zaczyna się zawsze od litery „E”, po ktorej następuje jedno-, dwu- lub trzycyfrowa liczba.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Rodzaj drogi (FormOfWay)

Klasyfikacja oparta na fizycznych własnościach połączenia drogowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

formOfWay

Fizyczna forma drogi.

FormOfWayValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.3.   Klasyfikacja funkcjonalna dróg (FunctionalRoadClass)

Klasyfikacja oparta na istotności funkcji, jaką droga pełni w sieci drogowej.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

functionalClass

Funkcjonalna pozycja połączenia drogowego w sieci drogowej.

FunctionalRoadClassValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.4.   Liczba pasów ruchu (NumberOfLanes)

Liczba pasów ruchu odcinka drogi.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

direction

Wskazuje kierunek, do którego odnosi się liczba pasów ruchu.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Wskazuje, czy liczba pasów ruchu jest liczona jako minimalna czy maksymalna wartość.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Liczba pasów ruchu.

Integer

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.5.   Droga (Road)

Zbiór sekwencji połączeń drogowych i/lub pojedynczych połączeń drogowych, scharakteryzowanych za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSet”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Road”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

localRoadCode

Kod identyfikacyjny przypisany do drogi przez lokalny urząd drogowy.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Krajowy numer drogi.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Obszar drogi (RoadArea)

Powierzchnia rozciągająca się do granic drogi, łącznie z powierzchnię przeznaczoną dla ruchu samochodów i pozostałymi częściami.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.7.1.7.   Połączenie drogowe (RoadLink)

Liniowy obiekt przestrzenny, opisujący geometrię i połączalność sieci drogowej między dwoma punktami w sieci. Połączenie drogowe może reprezentować ścieżki, ścieżki rowerowe, drogi jednojezdniowe, drogi wielojezdniowe, a nawet fikcyjne trajektorie w poprzek placów przeznaczonych do ruchu pojazdów.

Ten typ jest podtypem „TransportLink”.

7.7.1.8.   Sekwencja połączeń drogowych (RoadLinkSequence)

Liniowy obiekt przestrzenny, złożony z uporządkowanego zbioru połączeń drogowych, reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci drogowej bez żadnych rozgałęzień. Ten element ma określony początek i koniec, a każde położenie na sekwencji połączeń drogowych może zostać zidentyfikowane za pomocą pojedynczego parametru, np. długości. Opisuje element sieci drogowej, scharakteryzowany za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSequence”.

7.7.1.9.   Nazwa drogi (RoadName)

Nazwa przypisana do drogi przez odpowiedzialny organ.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa drogi.

GeographicalName

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.10.   Węzeł drogowy (RoadNode)

Punktowy obiekt przestrzenny, stosowany do reprezentowania połączalności między dwoma połączeniami drogowymi albo znaczącego obiektu przestrzennego, np. stacji obsługi bądź ronda.

Ten typ jest podtypem „TransportNode”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RoadNode”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

formOfRoadNode

Opis funkcji węzła drogowego w sieci transportu drogowego.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Obszar serwisu drogowego (RoadServiceArea)

Powierzchnia dołączona do drogi i przeznaczona do świadczenia określonych usług w odniesieniu do tej drogi.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.7.1.12.   Typ serwisu drogowego (RoadServiceType)

Opis typu obszaru serwisu drogowego i dostępnych instalacji.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

availableFacility

Instalacja dostępna dla danego obszaru serwisu drogowego.

ServiceFacilityValue

 

type

Typ obszaru serwisu drogowego.

RoadServiceTypeValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym typu „RoadServiceArea” lub „RoadNode” (jeżeli formOfRoadNode=roadServiceArea).

7.7.1.13.   Kategoria nawierzchni dróg (RoadSurfaceCategory)

Określenie stanu nawierzchni powiązanego elementu drogi. Wskazuje czy droga jest utwardzona, czy nie.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

surfaceCategory

Typ nawierzchni drogi.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.14.   Szerokość drogi (RoadWidth)

Szerokość drogi mierzona jako średnia wartość.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

measuredRoadPart

Wskazuje, do której części drogi ma zastosowanie wartość atrybutu „width”.

RoadPartValue

voidable

width

Wartość szerokości drogi.

Measure

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.15.   Ograniczenie prędkości (SpeedLimit)

Ograniczenie dotyczące prędkości pojazdu na drodze.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

areaCondition

Ograniczenie prędkości zależy od warunków środowiska.

AreaConditionValue

voidable

direction

Wskazuje, w którym kierunku obowiązuje ograniczenie prędkości.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Liczba pasów ruchu (łącznie z pierwszym pasem ruchu), których dotyczy ograniczenie prędkości.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Wskazuje, czy ograniczenie prędkości jest maksymalną czy minimalną wartością oraz czy ma charakter zalecenia.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Przyczyna ograniczenia prędkości.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Wartość ograniczenia prędkości.

Velocity

 

startLane

Numer pierwszego pasa ruchu, którego dotyczy ograniczenie prędkości. W przypadku państw, w których obowiązuje ruch prawostronny, numer 1 odnosi się do pasa ruchu usytuowanego najbardziej na prawo, a numeracja wzrasta w lewą stronę; w przypadku państw, w których obowiązuje ruch lewostronny, numer 1 odnosi się do pasa ruchu usytuowanego najbardziej na lewo, a numeracja wzrasta w prawą stronę.

Integer

voidable

validityPeriod

Okres, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości.

TM_Period

voidable

vehicleType

Typ pojazdów, którego dotyczy ograniczenie prędkości.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Warunek pogodowy, od którego zależy ograniczenie prędkości.

WeatherConditionValue

voidable

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.16.   Obszar ruchu pojazdów (VehicleTrafficArea)

Powierzchnia reprezentująca część drogi wykorzystywaną do normalnego ruchu pojazdów.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.7.2.    Wyliczenia

7.7.2.1.   Klasyfikacja funkcjonalna dróg (FunctionalRoadClassValue)

Wartości dla klasyfikacji funkcjonalnej dróg. Klasyfikacja jest oparta na istotności funkcji, jaką droga pełni w sieci drogowej.Dozwolone wartości dla wyliczenia „FunctionalRoadClassValue”

Wartość

Definicja

mainRoad

Najważniejsze drogi w danej sieci.

firstClass

Drugie pod względem ważności drogi w danej sieci.

secondClass

Trzecie pod względem ważności drogi w danej sieci.

thirdClass

Czwarte pod względem ważności drogi w danej sieci.

fourthClass

Piąte pod względem ważności drogi w danej sieci.

fifthClass

Szóste pod względem ważności drogi w danej sieci.

sixthClass

Siódme pod względem ważności drogi w danej sieci.

seventhClass

Ósme pod względem ważności drogi w danej sieci.

eighthClass

Dziewiąte pod względem ważności drogi w danej sieci.

ninthClass

Najmniej ważne drogi w danej sieci.

7.7.2.2.   Minimalna lub maksymalna liczba pasów ruchu (MinMaxLaneValue)

Wartości wskazujące, czy liczba pasów ruchu jest liczona jako maksymalna, minimalna czy średnia liczba.Dozwolone wartości dla wyliczenia „MinMaxLaneValue”

Wartość

Definicja

maximum

Liczba pasów ruchu odpowiada maksymalnej wartości dla danej części sieci drogowej.

minimum

Liczba pasów ruchu odpowiada minimalnej wartości dla danej części sieci drogowej.

average

Liczba pasów ruchu odpowiada średniej wartości dla danej części sieci drogowej.

7.7.2.3.   Charakter ograniczenia prędkości (SpeedLimitMinMaxValue)

Możliwe wartości wskazujące na charakter ograniczenia prędkości.Dozwolone wartości dla wyliczenia „SpeedLimitMinMaxValue”

Wartość

Definicja

maximum

Ograniczenie prędkości odpowiada maksymalnej wartości.

minimum

Ograniczenie prędkości odpowiada minimalnej wartości.

recommendedMaximum

Ograniczenie prędkości odpowiada zalecanej maksymalnej wartości.

recommendedMinimum

Ograniczenie prędkości odpowiada zalecanej minimalnej wartości.

7.7.3.    Listy kodowe

7.7.3.1.   Warunek związany z obszarem (AreaConditionValue)

Ograniczenie prędkości w zależności od obszaru.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „AreaConditionValue”

Wartość

Definicja

inNationalPark

Ograniczenie prędkości w parku narodowym.

insideCities

Ograniczenie prędkości w miastach.

nearRailroadCrossing

Ograniczenie prędkości w pobliżu przejazdu kolejowego.

nearSchool

Ograniczenie prędkości w pobliżu szkoły.

outsideCities

Ograniczenie prędkości poza miastami.

trafficCalmingArea

Ograniczenie prędkości w strefie uspokojonego ruchu.

▼B

7.7.3.2.   Rodzaj węzła drogowego (FormOfRoadNodeValue)

Funkcje węzłów drogowych.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „FormOfRoadNodeValue”

Wartość

Definicja

enclosedTrafficArea

Węzeł drogowy usytuowany wewnątrz zamkniętego obszaru ruchu pojazdów lub go reprezentujący. Obszar ruchu pojazdów to obszar bez wewnętrznej struktury określonych prawnie kierunków jazdy. Obszar łączy się z co najmniej dwoma drogami.

junction

Węzeł drogowy, w którym łączą się co najmniej trzy połączenia drogowe.

levelCrossing

Węzeł drogowy, gdzie sieć drogową przecina linia kolejowa na tym samym poziomie.

pseudoNode

Z węzłem drogowym łączą się dokładnie dwa połączenia drogowe.

roadEnd

Tylko jedno połączenie drogowe łączy się z węzłem drogowym. Oznacza to koniec drogi.

roadServiceArea

Powierzchnia dołączona do drogi i przeznaczona do świadczenia określonych usług w odniesieniu do tej drogi.

roundabout

Węzeł drogowy reprezentuje rondo lub jest jego częścią. Rondo to droga tworząca okrąg, na której dozwolony jest ruch tylko w jednym kierunku.

trafficSquare

Węzeł drogowy usytuowany wewnątrz placu lub go reprezentujący. Plac to obszar (częściowo) otoczony przez drogi, wykorzystywany do celów niezwiązanych z ruchem, który nie jest rondem.

▼B

7.7.3.3.   Rodzaj drogi (FormOfWayValue)

Klasyfikacja oparta na fizycznych własnościach połączenia drogowego.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „FormOfWayValue”

Wartość

Definicja

bicycleRoad

Droga, na której jedynymi dozwolonymi pojazdami są rowery.

dualCarriageway

Droga z fizycznie oddzielonymi jezdniami, niezależnie od liczby pasów ruchu, która nie jest autostradą ani drogą bezkolizyjną.

enclosedTrafficArea

Obszar bez wewnętrznej struktury określonych prawnie kierunków jazdy. Obszar łączy się z co najmniej dwoma drogami.

entranceOrExitCarPark

Droga zaprojektowana specjalnie do celów wjazdu na parking lub wyjazdu z niego.

entranceOrExitService

Droga wykorzystywana wyłącznie do wjazdu do serwisu drogowego lub wyjazdu z niego.

freeway

Droga bez skrzyżowań jednopoziomowych z innymi drogami.

motorway

Droga, w stosunku do której zazwyczaj mają zastosowanie przepisy dotyczące wjazdu i użytkowania. Posiada co najmniej dwie fizycznie oddzielone jezdnie i nie posiada skrzyżowań jednopoziomowych.

pedestrianZone

Obszar z siecią drogową zaprojektowany specjalnie do użytku pieszych.

roundabout

Droga tworząca okrąg, na której dozwolony jest ruch tylko w jednym kierunku.

serviceRoad

Droga równoległa do drogi o stosunkowo wysokiej połączalności i zaprojektowana w celu połączenia jej z drogami o niższej połączalności.

singleCarriageway

Droga, na której ruch nie jest oddzielony fizycznym obiektem.

slipRoad

Droga przeznaczona specjalnie do wjazdu na inną drogę lub wyjazdu z niej.

tractorRoad

Droga używana tylko przez traktory (pojazdy gospodarstwa rolnego lub leśne) lub pojazdy terenowe (pojazdy o większym prześwicie, dużych kołach i napędzie na cztery koła).

trafficSquare

Obszar (częściowo) otoczony przez drogi, wykorzystywany do celów niezwiązanych z ruchem, który nie jest rondem.

walkway

Droga zarezerwowana do użytku pieszych i zamknięta dla normalnego ruchu pojazdów przy użyciu fizycznej bariery.

▼B

7.7.3.4.   Część drogi (RoadPartValue)

Wskazanie, do której części drogi ma zastosowanie wartość pomiaru.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „RoadPartValue”

Wartość

Definicja

carriageway

Część drogi zarezerwowana dla ruchu.

pavedSurface

Utwardzona część drogi.

▼B

7.7.3.5.   Typ serwisu drogowego (RoadServiceTypeValue)

Typy obszarów serwisu drogowego.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „RoadServiceTypeValue”

Wartość

Definicja

busStation

Serwis drogowy to przystanek autobusowy.

parking

Obszar serwisu drogowego to parking.

restArea

Serwis drogowy to miejsce obsługi podróżnych.

toll

Obszar świadczący usługi związane z opłatami, takie jak automaty biletowe lub punkty poboru opłat.

▼B

7.7.3.6.   Kategoria nawierzchni dróg (RoadSurfaceCategoryValue)

Wartości wskazujące, czy droga jest utwardzona, czy nie.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „RoadSurfaceCategoryValue”

Wartość

Definicja

paved

Droga o utwardzonej nawierzchni.

unpaved

Droga o nieutwardzonej nawierzchni.

▼B

7.7.3.7.   Instalacja serwisowa (ServiceFacilityValue)

Ewentualne instalacje serwisowe dostępne w obszarze serwisu drogowego.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „ServiceFacilityValue”

Wartość

Definicja

drinks

Dostępne są napoje.

food

Dostępna jest żywność.

fuel

Dostępne jest paliwo.

picnicArea

Obecne jest miejsce do urządzenia pikniku.

playground

Obecny jest plac zabaw.

shop

Obecny jest sklep.

toilets

Obecne są toalety.

▼B

7.7.3.8.   Przyczyna ograniczenia prędkości (SpeedLimitSourceValue)

Możliwe przyczyny ograniczenia prędkości.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „SpeedLimitSourceValue”

Wartość

Definicja

fixedTrafficSign

Przyczyną jest stały znak drogowy (zalecenie administracyjne dla konkretnego miejsca, wyraźne ograniczenie prędkości).

regulation

Przyczyną jest regulacja (regulacja krajowa, przepis lub „domniemane ograniczenie prędkości”).

variableTrafficSign

Przyczyną jest znak drogowy o zmiennej treści.

▼B

7.7.3.9.   Typ pojazdu (VehicleTypeValue)

Możliwe typy pojazdów.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „VehicleTypeValue”

Wartość

Definicja

allVehicle

Każdy pojazd, z wyjątkiem pieszych.

bicycle

Pojazd dwukołowy napędzany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.

carWithTrailer

Samochód osobowy z przyczepą.

deliveryTruck

Stosunkowo niewielki samochód ciężarowy, wykorzystywany głównie do transportu towarów i materiałów.

emergencyVehicle

Pojazd wykorzystywany w sytuacjach awaryjnych, w tym m.in. pojazdy policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

employeeVehicle

Pojazd prowadzony przez pracownika organizacji zgodnie z procedurami tej organizacji.

facilityVehicle

Pojazd przeznaczony do użytku na określonym obszarze w granicach terenu prywatnego lub o ograniczonym dostępie.

farmVehicle

Pojazd związany powszechnie z działalnością rolniczą.

highOccupancyVehicle

Pojazd zajmowany przez liczbę osób odpowiadającą określonej minimalnej liczbie pasażerów (lub ją przekraczającą).

lightRail

Pojazd transportowy zbliżony do pociągu, ograniczony do sieci kolejowej na ograniczonym obszarze.

mailVehicle

Pojazd zbierający, transportujący lub dostarczający pocztę.

militaryVehicle

Pojazd upoważniony przez władzę wojskową.

moped

Pojazd dwu- lub trzykołowy wyposażony w silnik spalinowy wewnętrznego spalania o wielkości poniżej 50 cc i maksymalnej prędkości nieprzekraczającej 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Pojazd dwu- lub trzykołowy wyposażony w silnik spalinowy wewnętrznego spalania o wielkości powyżej 50 cc i maksymalnej prędkości przekraczającej 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Mały pojazd zaprojektowany do prywatnego transportu osób.

pedestrian

Osoba piesza.

privateBus

Pojazd zaprojektowany do transportu dużych grup osób, będący własnością prywatną lub czarterowany.

publicBus

Pojazd zaprojektowany do transportu dużych grup osób, charakteryzujący się zasadniczo opublikowanymi trasami i rozkładami jazdy.

residentialVehicle

Pojazd, którego właścicielem jest mieszkaniec (lub gość) danej ulicy lub obszaru mieszkalnego.

schoolBus

Pojazd używany w imieniu szkoły do transportu uczniów.

snowChainEquippedVehicle

Dowolny pojazd wyposażony w łańcuchy śniegowe.

tanker

Samochód ciężarowy o więcej niż dwóch osiach, wykorzystywany do transportu płynów lub gazów luzem.

taxi

Pojazd do wynajęcia posiadający licencję, zazwyczaj wyposażony w licznik.

transportTruck

Samochód ciężarowy przeznaczony do transportu towarów na duże odległości.

trolleyBus

Środek transportu publicznego podobny do autobusu, podłączony do sieci elektrycznej będącej jego źródłem zasilania.

vehicleForDisabledPerson

Pojazd z oznaczeniem pomocniczym oznaczającym pojazd dla osób niepełnosprawnych.

vehicleWithExplosiveLoad

Pojazd przewożący ładunek wybuchowy.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Pojazd przewożący ładunek niebezpieczny, z wyjątkiem ładunków wybuchowych lub zanieczyszczających wodę.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Pojazd przewożący ładunek zanieczyszczający wodę.

▼B

7.7.3.10.   Warunek pogodowy (WeatherConditionValue)

Wartości wskazujące warunki pogodowe, które mają wpływ na ograniczenia prędkości.

▼M2

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.

▼M1►M2  Wartości dla listy kodowej ◄ „WeatherConditionValue”

Wartość

Definicja

fog

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia mgły.

ice

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia lodu.

rain

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia deszczu.

smog

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia pewnej ilości smogu.

snow

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia śniegu.

▼B

7.8.    Sieć transportu wodnego

7.8.1.    Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „sieć transportu wodnego” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

 znak nawigacyjny

 boja

 klasa EKMT

 stan elementu sieci transportu wodnego

 obszar toru wodnego

 przeprawa promowa

 rodzaj transportu promowego

 śródlądowa droga wodna

 morska droga wodna

 obszar portu

 węzeł portu

 ograniczenie dla pojazdów wodnych

 system rozgraniczenia ruchu

 obszar objęty systemem rozgraniczenia ruchu

 skrzyżowanie w systemie rozgraniczenia ruchu

 pas ruchu w systemie rozgraniczenia ruchu

 rondo w systemie rozgraniczenia ruchu

 separator w systemie rozgraniczenia ruchu

 sekwencja połączeń wodnych

 węzeł wodny

 kierunek przepływu transportu wodnego

 droga wodna

 połączenie w drodze wodnej

 węzeł drogi wodnej

7.8.1.1.   Znak nawigacyjny (Beacon)

Specjalnie skonstruowany znaczący obiekt, tworzący wyraźnie widoczny znak, służący jako zainstalowana na stałe pomoc w nawigacji lub do użytku służby hydrograficznej.

Ten typ jest podtypem „TransportPoint”.

7.8.1.2.   Boja (Buoy)

Obiekt pływający, przycumowany do dna w określonym (zaznaczonym na mapie) miejscu, wykorzystywany do celów nawigacyjnych lub innych szczególnych celów.

Ten typ jest podtypem „TransportPoint”.

7.8.1.3.   Klasa EKMT (CEMTClass)

Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych według EKMT (Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu).

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

CEMTClass

Wartość wskazująca klasyfikację śródlądowej drogi wodnej według EKMT (Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu).

CEMTClassValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu wodnego.

7.8.1.4.   Stan elementu sieci transportu wodnego (ConditionOfWaterFacility)

Stan elementu sieci transportu wodnego pod względem zakończenia realizacji i użytkowania.

Ten typ jest podtypem „ConditionOfFacility”.

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu wodnego.

7.8.1.5.   Obszar toru wodnego (FairwayArea)

Główna pławna część drogi wodnej.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.8.1.6.   Przeprawa promowa (FerryCrossing)

Specjalna droga wodna, która służy ułatwieniu przewozu pasażerów, pojazdów bądź innych ładunków/towarów przez jednolitą część wód, i która jest zazwyczaj wykorzystywana jako połączenie między co najmniej dwoma węzłami sieci transportu lądowego.

Ten typ jest podtypem „Waterway”.

7.8.1.7.   Rodzaj transportu promowego (FerryUse)

Typ transportu realizowanego za pomocą przeprawy promowej.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

ferryUse

Wartość wskazująca typ transportu realizowanego za pomocą przeprawy promowej.

FerryUseValue

 

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu wodnego.

7.8.1.8.   Śródlądowa droga wodna (InlandWaterway)

Droga wodna zdefiniowana w obrębie śródlądowych wód kontynentalnych.

Ten typ jest podtypem „Waterway”.

7.8.1.9.   Morska droga wodna (MarineWaterway)

Droga wodna zdefiniowana w obrębie wód morskich.

Ten typ jest podtypem „Waterway”.Atrybuty typu obiektu przestrzennego „MarineWaterway”