EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1031-20171108

Consolidated text: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1031/2017-11-08

02010R1031 — PL — 08.11.2017 — 006.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 302 z 18.11.2010, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1210/2011 z dnia 23 listopada 2011 r.

  L 308

2

24.11.2011

►M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 784/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

  L 234

4

31.8.2012

►M3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1042/2012 z dnia 7 listopada 2012 r.

  L 310

19

9.11.2012

►M4

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1143/2013 z dnia 13 listopada 2013 r.

  L 303

10

14.11.2013

►M5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 176/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.

  L 56

11

26.2.2014

►M6

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1902 z dnia 18 października 2017 r.

  L 269

13

19.10.2017
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży uprawnień na aukcji na mocy dyrektywy 2003/87/WE.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do przydziału w drodze aukcji uprawnień na podstawie rozdziału II (lotnictwo) dyrektywy 2003/87/WE oraz do przydziału w drodze aukcji uprawnień na podstawie rozdziału III (instalacje stacjonarne) tej dyrektywy ważnych na potrzeby umarzania w okresach rozliczeniowych od 1 stycznia 2013 r.

Artykuł 3

Definicje

1. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „kontrakty terminowe typu future” oznaczają uprawnienia sprzedawane na aukcji jako instrumenty finansowe, na mocy art. 38 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 ( 1 ), z dostawą w uzgodnionym terminie w przyszłości, po cenie rozliczenia aukcji określonej na mocy art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w przypadku których wymagane jest dokonywanie płatności w gotówce z tytułu wezwań do uzupełnienia zmiennego depozytu zabezpieczającego w związku ze zmianami ceny;

2) „kontrakty terminowe typu forward” oznaczają uprawnienia sprzedawane na aukcji jako instrumenty finansowe, na mocy art. 38 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1287/2006, z dostawą w uzgodnionym terminie wykonania kontraktu, po cenie rozliczenia aukcji określonej na mocy art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w przypadku których zabezpieczenie wezwań do uzupełnienia zmiennego depozytu zabezpieczającego w związku ze zmianami ceny jest możliwe w formie zabezpieczenia niegotówkowego lub za pomocą uzgodnionej gwarancji rządowej, zgodnie z wyborem kontrahenta centralnego;

3) „dwudniowe kontrakty na rynku kasowym” oznaczają uprawnienia sprzedawane na aukcji z dostawą w uzgodnionym terminie przypadającym nie później niż drugiego dna handlowego od dnia aukcji, na mocy art. 38 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1287/2006;

4) „pięciodniowe kontrakty terminowe typu future” oznaczają uprawnienia sprzedawane na aukcji jako instrumenty finansowe, na mocy art. 38 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1287/2006, z dostawą w uzgodnionym terminie przypadającym nie później niż piątego dnia handlowego od dnia aukcji;

5) „oferta” oznacza propozycję złożoną w ramach aukcji dotyczącą nabycia określonej ilości uprawnień po określonej cenie;

6) „okres składania ofert” oznacza okres, podczas którego można składać oferty;

7) „dzień handlowy” oznacza każdy dzień, w którym prowadzone są transakcje na danej platformie aukcyjnej oraz połączonym z nią systemie rozliczeniowym lub systemie rozrachunkowym;

8) „przedsiębiorstwo inwestycyjne” oznacza przedsiębiorstwo określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE;

9) „instytucja kredytowa” oznacza instytucję określoną w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 );

10) „instrument finansowy” oznacza instrument określony w art. 4 ust. 1 pkt 17 dyrektywy 2004/39/WE, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej;

11) „rynek wtórny” oznacza rynek, na którym osoby kupują lub sprzedają uprawnienia przed lub po ich nieodpłatnym przydziale albo przydziale w drodze sprzedaży na aukcji;

12) „jednostka dominująca” oznacza jednostkę określoną w art. 1 i 2 dyrektywy Rady 83/349/EWG ( 3 );

13) „jednostka zależna” oznacza jednostkę określoną w art. 1 i 2 dyrektywy 83/349/EWG;

14) „jednostka powiązana” oznacza jednostkę powiązaną z jednostką dominującą lub jednostką zależną relacją, o której mowa w art. 12 ust. 1 dyrektywy 83/349/EWG;

15) „kontrola” oznacza kontrolę zdefiniowaną w art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 4 ) stosowaną zgodnie ze Skonsolidowanym obwieszczeniem Komisji dotyczącym kwestii jurysdykcyjnych ( 5 ). Motyw 22 tego rozporządzenia oraz ust. 52 i 53 tego obwieszczenia mają zastosowanie do celów ustalenia pojęcia kontroli w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych;

16) „proces aukcyjny” oznacza proces obejmujący określenie kalendarza aukcji, procedury dopuszczenia do składania ofert, procedury składania ofert, sposób prowadzenia aukcji, obliczanie i ogłaszanie wyników aukcji, a także ustalenia dotyczące wniesienia należnej ceny, dostawę uprawnień i zarządzanie zabezpieczeniem mającym chronić przed ryzykiem transakcji, jak również nadzór nad prawidłowością prowadzenia aukcji przez platformę aukcyjną i monitorowanie prowadzenia tych aukcji;

17) „pranie pieniędzy” oznacza czyny określone w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE, uwzględniając art. 1 ust. 3 i 5 tej dyrektywy;

18) „finansowanie terroryzmu” oznacza czyny określone w art. 1 ust. 4 dyrektywy 2005/60/WE, uwzględniając art. 1 ust. 5 tej dyrektywy;

19) „działalność przestępcza” oznacza działalność określoną w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2005/60/WE;

20) „prowadzący aukcje” oznacza podmiot publiczny lub prywatny wyznaczony przez państwo członkowskie do sprzedaży uprawnień na aukcji w jego imieniu;

21) „wyznaczony rachunek posiadania” oznacza typ lub typy rachunków posiadania, które są określone w mającym zastosowanie rozporządzeniu Komisji przyjętym na mocy art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE do celów udziału w procesie aukcyjnym lub prowadzenia procesu aukcyjnego, w tym do celów przechowywania uprawnień w depozycie do czasu ich dostarczenia na mocy niniejszego rozporządzenia;

22) „wyznaczony rachunek bankowy” oznacza rachunek bankowy wskazany przez prowadzącego aukcje lub przez oferenta lub jego następcę prawnego do celów otrzymania płatności należnych na mocy niniejszego rozporządzenia;

23) „środek należytej staranności wobec klienta” oznacza środek określony w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE, uwzględniając art. 8 ust. 2 tej dyrektywy.

24) „rzeczywisty beneficjent” oznacza osobę określoną w art. 3 pkt 6 dyrektywy 2005/60/WE;

25) „uwierzytelniony odpis” oznacza autentyczną kopię oryginalnego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez posiadającego uprawnienia do wykonywania swojego zawodu prawnika, biegłego rewidenta lub notariusza lub przez przedstawiciela innego zawodu, który zgodnie z prawem krajowym danego państwa członkowskiego może urzędowo poświadczać kopie dokumentów za zgodność z oryginałem;

26) „osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne” oznaczają osoby określone w art. 3 pkt 8 dyrektywy 2005/60/WE;

27) „nadużycie na rynku” oznacza wykorzystywanie informacji wewnętrznych określone w pkt 28 niniejszego artykułu lub zakazane w art. 38 albo manipulację na rynku określoną w pkt 30 niniejszego artykułu lub w art. 37 lit. b) bądź obie te czynności;

28) „wykorzystywanie informacji wewnętrznych” oznacza wykorzystywanie informacji wewnętrznych, które jest zakazane na mocy art. 2, 3 i 4 dyrektywy 2003/6/WE w odniesieniu do instrumentów finansowych w rozumieniu art. 1 pkt 3 dyrektywy 2003/6/WE, o których mowa w art. 9 tej dyrektywy, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej;

29) „informacja wewnętrzna” oznaczają informację określoną w art. 1 pkt 1 dyrektywy 2003/6/WE w odniesieniu do instrumentów finansowych w rozumieniu art. 1 pkt 3 dyrektywy 2003/6/WE, o których mowa w art. 9 tej dyrektywy, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej;

30) „manipulacja na rynku” oznacza manipulację określoną w art. 1 pkt 2 dyrektywy 2003/6/WE w odniesieniu do instrumentów finansowych w rozumieniu art. 1 pkt 3 dyrektywy 2003/6/WE, o których mowa w art. 9 tej dyrektywy, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej;

31) „system rozliczeniowy” oznacza infrastrukturę lub większą liczbę infrastruktur połączoną(-ych) z platformą aukcyjną, która(-e) może (mogą) świadczyć usługi rozliczenia, uzupełniania depozytu zabezpieczającego, saldowania zobowiązań, zarządzania zabezpieczeniem, rozrachunku i dostaw oraz inne usługi, do której(-ych) istnieje dostęp bezpośredni lub poprzez członków kontrahenta centralnego działających jako pośrednicy między klientami a kontrahentem centralnym;

32) „rozliczenie” oznacza wszystkie procesy zachodzące przed otwarciem okresu składania ofert, w tym okresie oraz od zamknięcia okresu składania ofert do rozrachunku, w tym zarządzanie ryzykiem pojawiającym się w tym czasie, obejmujące m.in. uzupełnianie depozytu zabezpieczającego, saldowanie zobowiązań lub konwersję wierzytelności lub inne usługi, które mogą być potencjalnie wykonywane przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy;

33) „uzupełnianie depozytu zabezpieczającego” oznacza proces, w ramach którego prowadzący aukcje lub oferent albo pośrednik lub pośrednicy działający w imieniu tych osób, składa w zastaw zabezpieczenie danej pozycji finansowej, obejmujący całą procedurę określania i obliczania składanego zabezpieczenia tych pozycji finansowych, a także administrowania tym zabezpieczeniem; proces ten ma na celu zapewnienie możliwości bardzo szybkiego uregulowania wszystkich zobowiązań oferenta z tytułu płatności oraz wszystkich zobowiązań z tytułu dostawy po stronie prowadzącego aukcje lub pośrednika działającego w ich imieniu albo większej liczby takich pośredników;

34) „rozrachunek” oznacza zapłatę przez zwycięskiego oferenta lub jego następcę prawnego, lub przez kontrahenta centralnego, lub agenta rozrachunkowego kwoty należnej z tytułu uprawnień, które mają być dostarczone temu oferentowi lub jego następcy prawnemu, lub kontrahentowi centralnemu, lub agentowi rozrachunkowemu, oraz dostawę tych uprawnień zwycięskiemu oferentowi lub jego następcy prawnemu, lub kontrahentowi centralnemu, lub agentowi rozrachunkowemu;

35) „kontrahent centralny” oznacza podmiot stawający albo bezpośrednio pomiędzy prowadzącym aukcje a oferentem lub jego następcą prawnym, albo pomiędzy pośrednikami reprezentującymi te osoby, który działa jako wyłączny kontrahent każdej z tych stron i gwarantuje płatność wpływów z aukcji na rzecz prowadzącego aukcje lub reprezentującego go pośrednika lub dostarczenie uprawnień sprzedawanych na aukcji na rzecz oferenta lub reprezentującego go pośrednika, z zastrzeżeniem art. 48;

36) „system rozrachunkowy” oznacza infrastrukturę, zarówno połączoną, jak i niepołączoną z platformą aukcyjną, która może świadczyć usługi rozrachunkowe takie jak rozliczenia, saldowanie zobowiązań, zarządzanie zabezpieczeniem lub inne usługi, dzięki której uprawnienia są ostatecznie dostarczane w imieniu prowadzącego aukcje na rzecz zwycięskiego oferenta lub jego następcy prawnego, a prowadzący aukcje otrzymuje płatność kwoty należnej od zwycięskiego oferenta lub jego następcy prawnego w jeden z następujących sposobów:

a) za pomocą systemu bankowego i rejestru Unii;

b) przez agenta rozrachunkowego lub agentów rozrachunkowych działających w imieniu prowadzącego aukcje i oferenta lub jego następcy prawnego, którzy zwracają się do agenta rozrachunkowego bezpośrednio lub poprzez członków agenta rozrachunkowego działających jako pośrednicy pomiędzy swoimi klientami a agentem rozrachunkowym;

37) „agent rozrachunkowy” oznacza podmiot działający jako agent prowadzący rachunki dla platformy aukcyjnej, za pomocą których wykonywane są bezpiecznie, w sposób gwarantowany i jednocześnie lub niemal jednocześnie polecenia wydawane przez prowadzącego aukcje lub reprezentującego go pośrednika, dotyczące transferu uprawnień sprzedawanych na aukcji oraz polecenia wydawane przez zwycięskiego oferenta, jego następcę prawnego lub reprezentującego ich pośrednika, dotyczące zapłaty ceny rozliczenia aukcji;

38) „zabezpieczenie” oznacza formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 2 lit. m) dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. ( 6 ), w tym uprawnienia przyjęte jako zabezpieczenie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy;

39) „rynek regulowany” oznacza rynek określony w art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE;

40) „MŚP” oznaczają operatorów lub operatorów statków powietrznych będących małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE ( 7 );

41) „małe podmioty uczestniczące w systemie” oznaczają operatorów lub operatorów statków powietrznych, którzy podczas trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym biorą udział w aukcji, wyemitowali średnio nie więcej niż 25 000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, zgodnie z ich zweryfikowanymi emisjami;

42) „podmiot gospodarczy” oznacza podmiot określony w art. 4 ust. 1 pkt 13 dyrektywy 2004/39/WE;

43) „siedziba” ma jedno z następujących znaczeń:

a) do celów art. 6 ust. 3 akapit trzeci – miejsce zamieszkania lub stałe miejsce zameldowania na terytorium Unii;

b) do celów art. 18 ust. 2 niniejszego rozporządzenia – znaczenie wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 20 lit. a) dyrektywy 2004/39/WE, biorąc pod uwagę wymogi art. 5 ust. 4 tej dyrektywy;

c) do celów art. 18 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, w przypadku osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia – znaczenie wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 20 lit. a) dyrektywy 2004/39/WE, biorąc pod uwagę wymogi art. 5 ust. 4 tej dyrektywy;

d) do celów art. 18 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, w przypadku osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia – znaczenie wynikające z art. 4 pkt 7 dyrektywy 2006/48/WE;

e) do celów art. 19 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w przypadku ugrupowań gospodarczych, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. d) niniejszego rozporządzenia – znaczenie wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 20 lit. a) dyrektywy 2004/39/WE;

▼M1

f) do celów art. 28 ust. 4 i 5, art. 35 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 42 ust. 1 niniejszego rozporządzenia – znaczenie wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 20 lit. b) dyrektywy 2004/39/WE;

▼M2

44) „strategia wyjścia” oznacza co najmniej jeden dokument określony zgodnie z umowami wyznaczającymi monitorującego aukcje lub platformę aukcyjną, określający planowane szczegółowe środki mające na celu zapewnienie:

a) przekazania wszystkich aktywów materialnych i niematerialnych niezbędnych do nieprzerwanego prowadzenia aukcji przez następcę platformy aukcyjnej i niezakłóconego działania procesu aukcyjnego;

b) przekazania instytucjom zamawiającym lub monitorującemu aukcje, lub obu tym podmiotom, wszystkich informacji dotyczących procesu aukcyjnego niezbędnych dla przeprowadzenia procedury zamówienia w celu wyznaczenia następcy platformy aukcyjnej;

c) świadczenia instytucjom zamawiającym lub monitorującemu aukcje lub następcy platformy aukcyjnej lub dowolnemu połączeniu tych podmiotów pomocy technicznej umożliwiającej instytucjom zamawiającym lub monitorującemu aukcje lub następcy platformy aukcyjnej lub dowolnemu połączeniu tych podmiotów zrozumienie stosownych informacji przekazanych zgodnie z lit. a) i b), dostęp do nich i ich wykorzystanie.

▼BROZDZIAŁ II

ZAŁOŻENIA AUKCJI

Artykuł 4

Produkty sprzedawane na aukcji

▼M4

1.  Uprawnienia są oferowane do sprzedaży na platformie aukcyjnej za pomocą standaryzowanych kontraktów elektronicznych („produkty sprzedawane na aukcji”).

▼M1

2.  Każde państwo członkowskie sprzedaje na aukcji uprawnienia w formie dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future.

▼M1 —————

▼B

Artykuł 5

Model aukcji

Aukcje są przeprowadzane w systemie, w którym oferenci składają swoje oferty podczas jednego okresu składania ofert, nie widząc ofert składanych przez innych oferentów. Każdy zwycięski oferent płaci tę samą cenę rozliczenia aukcji, o której mowa w art. 7, za każde uprawnienie niezależnie od tego, jaką cenę podał w swojej ofercie.

Artykuł 6

Składanie i wycofywanie ofert

1.  Minimalny wolumen oferty wynosi jedną partię.

▼M1

Jedna partia sprzedawana przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 obejmuje 500 uprawnień.

Jedna partia sprzedawana przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 2 lub art. 30 ust. 2 obejmuje 500 lub 1 000 uprawnień.

▼B

2.  Każda oferta zawiera następujące informacje:

a) tożsamość oferenta oraz informację, czy oferent bierze udział w aukcji na własny rachunek czy w imieniu klienta;

b) w przypadku gdy oferent składa ofertę w imieniu klienta – tożsamość tego klienta;

c) wolumen oferty podany jako liczba uprawnień wyrażona poprzez całkowitą wielokrotność partii 500 lub 1 000 uprawnień;

d) cenę oferty w euro za każde uprawnienie podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.  Ofertę można składać, zmieniać lub wycofać wyłącznie w trakcie danego okresu składania ofert.

Złożone oferty można zmieniać lub wycofać w określonym terminie przed zamknięciem okresu składania ofert. Taki termin ustalany jest przez daną platformę aukcyjną i publikowany na jej stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni handlowych przed otwarciem okresu składania ofert.

Do złożenia, zmiany lub wycofania oferty w imieniu oferenta uprawniona jest tylko osoba fizyczna z siedzibą w Unii, która została wyznaczona na mocy art. 19 ust. 2 lit. d) i upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta do wszystkich celów związanych z aukcjami, w tym do złożenia oferty („przedstawiciel oferenta”).

Każda oferta jest wiążąca od chwili jej złożenia, chyba że zostanie wycofana lub zmieniona zgodnie z niniejszym ustępem lub wycofana na podstawie ust. 4.

4.  Na wniosek przedstawiciela oferenta platforma aukcyjna może uznać ofertę złożoną przez tego oferenta na platformie aukcyjnej za wycofaną po zamknięciu okresu składania ofert, ale przed obliczeniem ceny rozliczenia aukcji, jeśli uzna, że przy składaniu oferty rzeczywiście popełniono błąd.

5.  Przyjęcie, przekazanie i złożenie oferty przez przedsiębiorstwo inwestycyjne lub instytucję kredytową na dowolnej platformie aukcyjnej uznaje się za usługę inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 dyrektywy 2004/39/WE, jeżeli produkt sprzedawany na aukcji jest instrumentem finansowym.

Artykuł 7

Cena rozliczenia aukcji i ustalanie kolejności ofert z taką samą ceną

1.  Cena rozliczenia aukcji ustalana jest po zamknięciu okresu składania ofert.

2.  Platforma aukcyjna szereguje złożone oferty według podanej w nich ceny. W przypadku gdy w kilku ofertach podana jest taka sama cena, kolejność tych ofert ustalana jest losowo, zgodnie z algorytmem określonym przez platformę aukcyjną przed aukcją.

Wolumeny ofert są sumowane, począwszy od najwyższej oferty cenowej. Cena oferty, przy której suma wolumenu ofert jest równa lub przekracza wolumen uprawnień sprzedawanych na danej aukcji jest ceną rozliczenia aukcji.

3.  Wszystkie oferty składające się na sumę wolumenu ofert określoną na podstawie ust. 2 otrzymują przydział po cenie rozliczenia aukcji.

4.  W przypadku gdy całkowity wolumen zwycięskich ofert określony na podstawie ust. 2 przekracza wolumen uprawnień sprzedawanych na danej aukcji, ostatniej ofercie dopełniającej sumę wolumenu ofert przydzielany jest pozostały wolumen uprawnień sprzedawanych na danej aukcji.

5.  W przypadku gdy całkowity wolumen ofert uszeregowanych na podstawie ust. 2 jest mniejszy od wolumenu uprawnień sprzedawanych na danej aukcji, platforma aukcyjna unieważnia aukcję.

6.  W przypadku gdy cena rozliczenia aukcji jest znacznie niższa od ceny obowiązującej na rynku wtórnym w okresie oraz bezpośrednio przed okresem składania ofert, uwzględniając krótkoterminowe wahania ceny uprawnień w określonym okresie poprzedzającym aukcję, platforma aukcyjna unieważnia aukcję.

▼M4

7.  Platforma aukcyjna określa przed rozpoczęciem aukcji metodykę stosowania ust. 6, po konsultacji z monitorującym aukcje, jeśli został on wyznaczony, oraz poinformowaniu właściwych organów krajowych, o których mowa w art. 56.

Dana platforma aukcyjna może zmienić metodykę między dwoma okresami składania ofert na tej samej platformie aukcyjnej. Powiadamia ona o tym bezzwłocznie monitorującego aukcje, jeżeli został on wyznaczony, i właściwe organy krajowe, o których mowa w art. 56.

Platforma aukcyjna uwzględnia w jak największym stopniu opinię monitorującego aukcje, jeżeli została ona przedstawiona.

8.  W przypadku gdy jedna aukcja lub kilka kolejnych aukcji zostaje unieważnionych na podstawie ust. 5 lub 6, łączny wolumen uprawnień do sprzedania na tych aukcjach jest rozdzielany równomiernie na kolejne zaplanowane aukcje na tej samej platformie aukcyjnej.

W przypadku uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE liczba aukcji, pomiędzy które musi zostać rozdzielony łączny wolumen uprawnień do sprzedania na aukcji, jest równa czterokrotności liczby aukcji, które zostały unieważnione.

W przypadku uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE liczba aukcji, pomiędzy które musi zostać rozdzielony łączny wolumen uprawnień do sprzedania na aukcji, jest równa dwukrotności liczby aukcji, które zostały unieważnione.

▼BROZDZIAŁ III

KALENDARZ AUKCJI

Artykuł 8

Harmonogram i częstotliwość

1.  Platforma aukcyjna przeprowadza aukcje osobno podczas swojego regularnie powtarzającego się okresu składania ofert. Okres składania ofert jest otwierany i zamykany w tym samym dniu handlowym. Okres składania ofert trwa nie mniej niż dwie godziny. Okresy składania ofert dwóch lub większej liczby platform aukcyjnych nie mogą się nakładać i między dwoma kolejnymi okresami składania ofert występuje przynajmniej dwugodzinna przerwa.

2.  Platforma aukcyjna ustala daty i godziny aukcji z uwzględnieniem świąt państwowych, które mają wpływ na międzynarodowe rynki finansowe, oraz wszelkich innych istotnych wydarzeń lub okoliczności, które zdaniem platformy aukcyjnej mogą mieć wpływ na prawidłowy przebieg aukcji i powodować konieczność zmian. Aukcje nie odbywają się w dwutygodniowym okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku każdego roku.

▼M4

3.  W wyjątkowych okolicznościach, po skonsultowaniu się z monitorującym aukcje, jeżeli został on wyznaczony, platforma aukcyjna może zmienić godziny dowolnego okresu składania ofert, uprzedzając o tym wszystkie potencjalnie zainteresowane osoby. Platforma aukcyjna uwzględnia w jak największym stopniu opinię monitorującego aukcje, jeżeli została ona przedstawiona.

▼M1

4.  Najpóźniej od szóstej aukcji platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 przeprowadza aukcje uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE przynajmniej co tydzień, a aukcje uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE przynajmniej co dwa miesiące, z wyjątkiem 2012 r., w którym wspomniana platforma aukcyjna przeprowadza aukcje uprawnień objętych przepisami rozdziału III tej dyrektywy przynajmniej co miesiąc.

▼B

Żadna inna platforma aukcyjna nie przeprowadza aukcji w którymkolwiek z maksymalnie dwóch dni w tygodniu, podczas których aukcję przeprowadza platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2. W przypadku gdy platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 przeprowadza aukcje częściej niż dwa dni w tygodniu, określa ona i podaje do wiadomości publicznej dwa dni, podczas których nie można przeprowadzać żadnych innych aukcji. Dokonuje tego najpóźniej wraz z czynnościami ustalenia i publikacji, o których mowa w art. 11 ust. 1.

▼M4

5.  Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, sprzedawanych na aukcji na platformie aukcyjnej wyznaczonej na mocy art. 26 ust. 1 lub 2, jest rozdzielany równomiernie na aukcje odbywające się w danym roku, z wyjątkiem wolumenu sprzedaży na aukcjach w sierpniu każdego roku, który jest równy połowie wolumenu sprzedaży na aukcjach odbywających się w pozostałych miesiącach roku.

Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, sprzedawanych na aukcji na platformie aukcyjnej wyznaczonej na mocy art. 26 ust. 1 lub 2, jest zasadniczo rozdzielany równomiernie na aukcje odbywające się w danym roku, z wyjątkiem wolumenu sprzedaży na aukcjach w sierpniu każdego roku, który jest równy połowie wolumenu sprzedaży na aukcjach odbywających się w pozostałych miesiącach roku.

▼B

6.  Dodatkowe przepisy dotyczące harmonogramu i częstotliwości aukcji prowadzonych przez platformy aukcyjne inne niż platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 są określone w art. 32.

▼M4

Artykuł 9

Okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie aukcji

Bez uszczerbku dla stosowania w odpowiednich przypadkach zasad, o których mowa w art. 58, platforma aukcyjna może unieważnić aukcję, jeśli zakłócony jest prawidłowy przebieg tej aukcji lub może on zostać zakłócony. W przypadku gdy jedna aukcja lub kilka kolejnych aukcji zostaje unieważnionych, łączny wolumen uprawnień do sprzedania na tych aukcjach jest rozdzielany równomiernie na kolejne zaplanowane aukcje na tej samej platformie aukcyjnej.

W przypadku uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE liczba aukcji, pomiędzy które musi zostać rozdzielony łączny wolumen uprawnień do sprzedania na aukcji, jest równa czterokrotności liczby następujących po sobie kolejno aukcji, które zostały unieważnione.

W przypadku uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE liczba aukcji, pomiędzy które musi zostać rozdzielony łączny wolumen uprawnień do sprzedania na aukcji, jest równa dwukrotności liczby następujących po sobie kolejno aukcji, które zostały unieważnione.

▼B

Artykuł 10

Roczny wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które są sprzedawane na aukcji

▼M1

1.  W załączniku I do niniejszego rozporządzenia określony jest dla każdego państwa członkowskiego wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w 2012 r.

▼M6

2.  Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w latach 2013 i 2014, stanowi ilość uprawnień ustaloną na podstawie art. 9 i 9a tej dyrektywy na dany rok kalendarzowy, pomniejszoną o przydział bezpłatnych uprawnień przewidziany w art. 10a ust. 7 i art. 11 ust. 2 tej dyrektywy, pomniejszoną o połowę całkowitego wolumenu wszystkich uprawnień sprzedanych na aukcjach w 2012 r.

Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w każdym roku kalendarzowym w latach 2015–2018, stanowi ilość uprawnień ustaloną na podstawie art. 9 i 9a tej dyrektywy na dany rok kalendarzowy, pomniejszoną o przydział bezpłatnych uprawnień przewidziany w art. 10a ust. 7 i art. 11 ust. 2 tej dyrektywy.

▼M5

W latach 2014–2016 wolumen uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w danym roku, ustalony na podstawie akapitu pierwszego lub drugiego niniejszego ustępu, zmniejsza się o ilość uprawnień na dany rok określoną w drugiej kolumnie tabeli w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

W przypadku gdy w 2014 r. wielkość zmniejszenia określona w załączniku IV nie może być rozłożona na okres dłuższy niż 9 miesięcy, zostaje ona pomniejszona o 100 milionów uprawnień, a następnie o tę samą liczbę dla każdego kwartału roku. W takim przypadku wielkości zmniejszenia dla 2015 i 2016 r. dostosowuje się odpowiednio w regularnych odstępach.

▼M6

Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji począwszy od 2019 r., stanowi ilość uprawnień ustaloną zgodnie z art. 10 ust. 1 i 1a tej dyrektywy.

▼M5

W odniesieniu do państw członkowskich stosujących art. 10c dyrektywy oraz nie naruszając art. 10c ust. 2 zdanie pierwsze dyrektywy, łączna liczba uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w danym roku po dostosowaniu określonym w drugiej kolumnie tabeli w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, nie może być niższa niż liczba bezpłatnych uprawnień przydzielonych przejściowo instalacjom wytwarzającym energię elektryczną w tym samym roku.

W razie potrzeby łączna liczba uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w danym roku w okresie 2014–2016 przez państwo członkowskie stosujące art. 10c dyrektywy, jest odpowiednio zwiększana. W zakresie, w jakim łączna liczba uprawnień, które mają zostać sprzedane na aukcji, jest zwiększona zgodnie z poprzednim zdaniem, zostaje ona następnie obniżona, aby zapewnić przestrzeganie podziału na mocy niniejszego ustępu akapit pierwszy. Ilości uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji, o których mowa w drugiej i trzeciej kolumnie tabeli w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, zostają dostosowane w celu uwzględnienia takiego zwiększenia i zmniejszenia.

▼B

Wolumen uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji na podstawie art. 24 dyrektywy 2003/87/WE dodaje się do wolumenu uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w danym roku kalendarzowym, określonego na podstawie akapitu pierwszego lub drugiego niniejszego ustępu.

▼M6

Bez uszczerbku dla decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 ( 8 ) w wolumenie uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego, uwzględnia się wszelkie zaprzestanie działalności instalacji na podstawie art. 10a ust. 19 tej dyrektywy, wszelkie dostosowanie poziomu przydzielonych im bezpłatnych uprawnień na podstawie art. 10a ust. 20 tej dyrektywy i uprawnienia pozostające w rezerwie dla nowych instalacji określone w art. 10a ust. 7 tej dyrektywy.

3.  Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w każdym roku kalendarzowym począwszy od 2013 r., opiera się na załączniku I oraz na ustaleniu i publikacji przez Komisję na podstawie art. 10 ust. 1 wspomnianej dyrektywy szacunkowej liczby uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji, lub na najbardziej aktualnych zmianach pierwotnych szacunków Komisji opublikowanych do dnia 31 stycznia poprzedniego roku, uwzględniając w stosownych przypadkach decyzję (UE) 2015/1814 oraz w możliwym zakresie wszelkie przejściowe przydziały bezpłatnych uprawnień odliczone lub mające zostać odliczone od ilości uprawnień, którą dane państwo członkowskie w przeciwnym wypadku sprzedałoby na aukcji zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE, jak określono w art. 10c ust. 2 tej dyrektywy, jak również wszelkie dostosowania na podstawie art. 24 i 27 tej dyrektywy.

Bez uszczerbku dla decyzji (UE) 2015/1814, wszelkie późniejsze zmiany wolumenu uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w danym roku kalendarzowym, zostają uwzględnione w wolumenie uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w następnym roku kalendarzowym.

4.  Nie naruszając przepisów art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE, w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego część uprawnień każdego państwa członkowskiego objętych przepisami rozdziału III tej dyrektywy, które mają być sprzedane na aukcji, stanowi część określoną na podstawie art. 10 ust. 2 tej dyrektywy, uwzględniając przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień dokonany przez to państwo członkowskie na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w danym roku kalendarzowym, wszelkie uprawnienia, które mają być sprzedane na aukcji przez to państwo członkowskie w tym samym roku kalendarzowym na podstawie art. 24 tej dyrektywy, jak również wszelkie uprawnienia, jakie mają być umieszczone w rezerwie stabilności rynkowej lub z niej uwolnione na podstawie art. 1 ust. 5 akapit drugi oraz art. 1 ust. 8 decyzji (UE) 2015/1814.

▼B

Artykuł 11

Kalendarz poszczególnych aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, sprzedawanych na aukcji przez platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia

▼M6

1.  Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia ustalają i publikują okresy składania ofert, poszczególne wolumeny, daty aukcji, jak również produkty sprzedawane na aukcji, terminy płatności i dostaw, dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w każdym roku kalendarzowym, do dnia 30 czerwca poprzedzającego roku, lub w najkrótszym możliwym terminie po tej dacie, po uprzednim zasięgnięciu i uzyskaniu opinii Komisji w tej sprawie. Przedmiotowe platformy aukcyjne uwzględniają w jak największym stopniu opinię Komisji.

▼M1

2.  Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub ust. 2 niniejszego rozporządzenia dokonują ustalenia i publikacji na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu zgodnie z załącznikiem I oraz ustaleniem i opublikowaniem przez Komisję szacunkowej liczby uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji, lub na podstawie najbardziej aktualnych zmian pierwotnych szacunków Komisji, w tym wszelkich zmian, o których mowa w art. 10 ust. 3.

▼B

3.  Okresy składania ofert, poszczególne wolumeny i daty aukcji dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego, mogą być dostosowane przez daną platformę aukcyjną, aby uwzględnić zaprzestanie działalności instalacji na podstawie art. 10a ust. 19 tej dyrektywy, dostosowanie poziomu bezpłatnych uprawnień na podstawie art. 10a ust. 20 tej dyrektywy, lub uprawnienia pozostające w rezerwie dla nowych instalacji określone w art. 10a ust. 7 tej dyrektywy.

▼M4

4.  Kalendarz poszczególnych aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE prowadzonych przez platformę aukcyjną inną niż platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia określa się i publikuje na podstawie art. 32 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 32 stosuje się również w odniesieniu do aukcji prowadzonych zgodnie z art. 30 ust. 7 akapit drugi przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2.

Artykuł 12

Roczne wolumeny uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które są sprzedawane na aukcji

1.  Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedawane na aukcji każdego roku, wynosi 15 % szacowanego wolumenu tych uprawnień w obiegu na ten rok. Jeżeli wolumen uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w danym roku, jest mniejszy lub większy niż 15 % wolumenu uprawnień rzeczywiście wprowadzonych do obiegu w danym roku, wolumen uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w następnym roku, koryguje się o tę różnicę. Wszelkie uprawnienia, które pozostają niesprzedane na aukcji po ostatnim roku okresu rozliczeniowego, są sprzedawane na aukcji w ciągu pierwszych czterech miesięcy kolejnego roku.

Wolumen uprawnień sprzedawanych na aukcji w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego uwzględnia uprawnienia ze specjalnej rezerwy, o której mowa w art. 3f dyrektywy 2003/87/WE.

2.  Dla każdego roku kalendarzowego w danym okresie rozliczeniowym część uprawnień każdego państwa członkowskiego, które mają zostać sprzedane na aukcji, objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, określa się zgodnie z art. 3d ust. 3 tej dyrektywy.

▼B

Artykuł 13

Kalendarz poszczególnych aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, sprzedawanych na aukcji przez platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia

1.  Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia ustalają i publikują okresy składania ofert, poszczególne wolumeny i daty aukcji dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w 2012 r., do dnia 30 września 2011 r., lub w najkrótszym możliwym terminie po tej dacie, po uprzednim zasięgnięciu i uzyskaniu opinii Komisji w tej sprawie. Przedmiotowe platformy aukcyjne uwzględniają opinię Komisji w jak największym stopniu.

▼M4

2.  Od 2013 r. platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia zasadniczo ustalają i publikują okresy składania ofert, poszczególne wolumeny, daty aukcji oraz produkty sprzedawane na aukcji, terminy płatności i dostaw dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w każdym roku kalendarzowym, do dnia 30 września poprzedzającego roku lub w najkrótszym możliwym terminie po tej dacie, po uprzednim zasięgnięciu i uzyskaniu opinii Komisji w tej sprawie. Przedmiotowe platformy aukcyjne uwzględniają w jak największym stopniu opinię Komisji.

▼B

Okresy składania ofert, poszczególne wolumeny, daty aukcji oraz produkty sprzedawane na aukcji, a także terminy płatności i dostaw dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego, mogą być dostosowane przez daną platformę aukcyjną, aby uwzględnić uprawnienia ze specjalnej rezerwy, o której mowa w art. 3f tej dyrektywy.

3.  Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia opierają swoje ustalenia i publikacje dokonywane na podstawie ust. 1 i 2 na decyzji Komisji przyjętej na podstawie art. 3e ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE.

4.  Przepisy dotyczące kalendarza poszczególnych aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE prowadzonych przez platformę aukcyjną inną niż platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia określa się i publikuje na podstawie art. 32 niniejszego rozporządzenia.

▼M4

Artykuł 32 stosuje się również w odniesieniu do aukcji prowadzonych zgodnie z art. 30 ust. 7 akapit drugi przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2.

▼B

Artykuł 14

Dostosowania kalendarza aukcji

1.  Ustalenia i publikacje rocznych wolumenów uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji, oraz okresy składania ofert, wolumeny, daty, produkty sprzedawane na aukcji oraz terminy płatności i dostaw dotyczące poszczególnych aukcji na podstawie art. 10–13 i art. 32 ust. 4 nie są zmieniane, z wyjątkiem dostosowań wynikających z:

a) unieważnienia aukcji na podstawie art. 7 ust. 5 i 6, art. 9 i art. 32 ust. 5;

b) zawieszenia platformy aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia, przewidzianego w rozporządzeniu Komisji przyjętym na podstawie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE;

c) decyzji państwa członkowskiego podjętej na podstawie art. 30 ust. 8;

d) niedokonania rozrachunku, o którym mowa w art. 45 ust. 5;

e) uprawnień pozostających w specjalnej rezerwie, o której mowa w art. 3f dyrektywy 2003/87/WE;

f) zaprzestania działalności instalacji na podstawie art. 10a ust. 19 dyrektywy 2003/87/WE, wszelkich dostosowań poziomu bezpłatnych uprawnień na podstawie art. 10a ust. 20 tej dyrektywy lub uprawnień pozostających w rezerwie dla nowych instalacji określonej w art. 10a ust. 7 tej dyrektywy;

g) jednostronnego włączania dodatkowych działań oraz gazów na podstawie art. 24 dyrektywy 2003/87/WE;

h) wszelkich środków przyjętych na podstawie art. 29a dyrektywy 2003/87/WE;

i) wejścia w życie zmian do niniejszego rozporządzenia lub do dyrektywy 2003/87/WE;

▼M1

j) wstrzymania sprzedaży uprawnień na aukcji na podstawie art. 22 ust. 5 lub art. 24 ust. 1 akapit drugi;

▼M6

k) konieczności uniknięcia prowadzenia aukcji przez platformę aukcyjną niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub dyrektywą 2003/87/WE;

▼M6

l) dostosowań koniecznych na podstawie decyzji (UE) 2015/1814, które zostaną ustalone i opublikowane do dnia 15 lipca danego roku lub w najkrótszym możliwym terminie po tej dacie.

▼B

2.  Jeśli sposób wdrożenia zmiany nie został przewidziany w niniejszym rozporządzeniu, dana platforma aukcyjna wstrzymuje się z dokonaniem tej zmiany do czasu zasięgnięcia i uzyskania opinii Komisji w tej sprawie. Platforma aukcyjna uwzględnia opinię Komisji w jak największym stopniu.ROZDZIAŁ IV

DOSTĘP DO AUKCJI

Artykuł 15

Osoby, które mogą bezpośrednio składać oferty na aukcji

Nie naruszając przepisów art. 28 ust. 3, tylko osoba, która jest uprawniona do ubiegania się o dopuszczenie do składania ofert na mocy art. 18 i została dopuszczona do składania ofert na podstawie art. 19 i 20, może składać oferty bezpośrednio na aukcji.

Artykuł 16

Środki dostępu

1.  Platforma aukcyjna zapewnia środki dostępu do swoich aukcji w sposób niedyskryminacyjny.

▼M4

1a.  Dopuszczenie do aukcji nie może być uzależniane od członkostwa lub uczestnictwa w rynku wtórnym organizowanym przez platformę aukcyjną lub w jakiejkolwiek innej platformie handlu zarządzanej przez platformę aukcyjną lub jakąkolwiek osobę trzecią.

▼M1

2.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 zapewnia zdalny dostęp do swoich aukcji za pomocą elektronicznego interfejsu, do którego możliwy jest bezpieczny i niezawodny dostęp przez Internet.

Ponadto platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 daje oferentom możliwość dostępu do aukcji za pomocą specjalnych połączeń z elektronicznym interfejsem.

▼M4

3.  Platforma aukcyjna może oferować jedną lub więcej alternatywnych możliwości dostępu do swoich aukcji, jeśli główne środki dostępu do nich będą niedostępne z jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem że takie alternatywne możliwości dostępu są bezpieczne i niezawodne, a korzystanie z nich nie powoduje dyskryminacji któregokolwiek oferenta, zaś państwa członkowskie mogą wymagać, aby platforma aukcyjna oferowała taką możliwość.

▼M1

Artykuł 17

Szkolenia i infolinia

Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 oferuje praktyczny internetowy moduł szkoleniowy na temat prowadzonego przez nią procesu aukcyjnego, obejmujący wskazówki dotyczące sposobu wypełniania i składania wszelkich formularzy oraz symulację pokazującą, w jaki sposób składać oferty na aukcji. Ponadto udostępnia ona usługę infolinii dostępnej za pośrednictwem telefonu, faksu i poczty elektronicznej, co najmniej w czasie godzin pracy w każdym dniu handlowym.

▼B

Artykuł 18

Osoby uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do składania ofert

1.  Następujące osoby są uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na aukcji:

▼M4

a) operator lub operator statków powietrznych posiadający rachunek posiadania operatora lub rachunek posiadania operatora statków powietrznych, składający oferty w swoim własnym imieniu, w tym również wszelkie jednostki dominujące, zależne lub powiązane wchodzące w skład tej samej grupy przedsiębiorstw co operator lub operator statków powietrznych;

▼B

b) przedsiębiorstwa inwestycyjne, którym wydano zezwolenie na podstawie dyrektywy 2004/39/WE, składające oferty na własny rachunek lub w imieniu swoich klientów;

c) instytucje kredytowe, którym wydano zezwolenie na podstawie dyrektywy 2006/48/WE, składające oferty na własny rachunek lub w imieniu swoich klientów;

d) ugrupowania gospodarcze złożone z osób wymienionych w lit. a) składające oferty na własny rachunek i działające jako agent w imieniu swoich członków;

e) podmioty publiczne państw członkowskich lub podmioty będące własnością państwa członkowskiego, które kontrolują którekolwiek z osób wymienionych w lit. a).

2.  Bez uszczerbku dla wyłączenia ustanowionego w art. 2 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2004/39/WE, osoby objęte tym wyłączeniem oraz którym wydano zezwolenie na podstawie art. 59 niniejszego rozporządzenia są uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na aukcji na własny rachunek lub w imieniu klientów, których obsługują w ramach głównego zakresu swojej działalności, pod warunkiem że państwo członkowskie, w którym mają siedzibę, uchwaliło przepisy umożliwiające właściwemu organowi krajowemu w tym państwie członkowskim wydanie im zezwolenia na składanie ofert na własny rachunek lub w imieniu klientów, których obsługują w ramach głównego zakresu swojej działalności.

▼M1

3.  Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b) lub c), są uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na aukcji w imieniu swoich klientów w przypadku składania ofert na produkty sprzedawane na aukcji, które nie są instrumentami finansowymi, pod warunkiem że państwo członkowskie, w którym mają siedzibę, uchwaliło przepisy umożliwiające właściwemu organowi krajowemu w tym państwie członkowskim wydanie im zezwolenia na składanie ofert w imieniu ich klientów.

▼B

4.  Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) i ust. 2, składają oferty w imieniu swoich klientów, doprowadzają do tego, by klienci ci sami byli uprawnieni do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na mocy ust. 1 lub 2.

Jeżeli klienci osób, o których mowa akapicie pierwszym, sami składają oferty w imieniu swoich własnych klientów, doprowadzają do tego, by klienci ci byli również uprawnieni do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na mocy ust. 1 lub 2. Odnosi się to również do wszystkich kolejnych klientów, w imieniu których działają inni klienci i którzy w związku z tym biorą bezpośredni udział w aukcjach.

5.  Następujące osoby nie są uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na aukcji, ani nie mogą uczestniczyć w aukcjach za pośrednictwem osoby lub większej liczby osób dopuszczonych do składania ofert na podstawie art. 19 i 20, bez względu na to, czy działają na własny rachunek czy w imieniu jakiejkolwiek innej osoby, jeśli pełnią jedną z następujących funkcji w odniesieniu do przedmiotowych aukcji:

a) prowadzący aukcje;

b) platforma aukcyjna, jak również wszelki połączony z nią system rozliczeniowy lub rozrachunkowy;

c) osoby, które mogą wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, istotny wpływ na zarządzanie osobami wymienionymi w lit. a) i b);

d) osoby pracujące dla osób wymienionych w lit. a) i b).

6.  Monitorujący aukcje nie może uczestniczyć w żadnych aukcjach ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem osoby lub większej liczby osób dopuszczonych do składania ofert na podstawie art. 19 i 20, bez względu na to, czy działa on na własny rachunek, czy w imieniu jakiejkolwiek innej osoby.

Osoby, które mogą wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, istotny wpływ na zarządzanie monitorującym aukcje, nie mogą uczestniczyć w żadnych aukcjach bezpośrednio ani pośrednio, za pośrednictwem osoby lub większej liczby osób dopuszczonych do składania ofert na podstawie art. 19 i 20, bez względu na to, czy działają na własny rachunek, czy w imieniu jakiejkolwiek innej osoby.

Osoby pracujące dla monitorującego aukcje w związku z aukcjami nie mogą uczestniczyć w żadnych aukcjach ani bezpośrednio ani pośrednio, za pośrednictwem osoby lub większej liczby osób dopuszczonych do składania ofert na podstawie art. 19 i 20, bez względu na to, czy działają na własny rachunek, czy w imieniu jakiejkolwiek innej osoby.

7.  Przewidziana w art. 44–50 możliwość podjęcia decyzji przez platformę aukcyjną i połączony z nią system rozliczeniowy lub rozrachunkowy o przyjęciu płatności, dostarczeniu uprawnień lub przyjęciu zabezpieczenia od następcy prawnego zwycięskiego oferenta, nie narusza stosowania art. 17–20.

Artykuł 19

Wymagania dotyczące dopuszczenia do składania ofert

▼M6

1.  Członkowie lub uczestnicy rynku wtórnego zorganizowanego przez platformę aukcyjną wyznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1, którzy są osobami uprawnionymi na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2 są dopuszczani do bezpośredniego składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę aukcyjną bez konieczności wywiązania się z jakichkolwiek dalszych wymogów dotyczących dopuszczenia, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) wymogi dotyczące dopuszczenia członka lub uczestnika do handlu uprawnieniami na rynku wtórnym zorganizowanym przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 nie są mniej rygorystyczne niż wymogi wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu;

b) platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 otrzymuje wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do weryfikacji spełnienia wszelkich wymogów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, które nie zostały wcześniej zweryfikowane.

▼M1

2.  Osoby, które nie są członkami ani uczestnikami rynku wtórnego zorganizowanego przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1, a które są osobami uprawnionymi na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2, są dopuszczane do bezpośredniego składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę aukcyjną, jeżeli:

a) mają siedzibę na terytorium Unii, są operatorem lub operatorem statków powietrznych;

b) posiadają wyznaczony rachunek posiadania;

c) posiadają wyznaczony rachunek bankowy;

d) wyznaczyły co najmniej jednego przedstawiciela oferenta określonego w art. 6 ust. 3 akapit trzeci;

e) spełniają wymagania danej platformy aukcyjnej pod względem mających zastosowanie środków należytej staranności wobec klienta odnośnie do ich tożsamości, tożsamości rzeczywistego beneficjenta, rzetelności, profilu działalności i profilu handlowego z uwzględnieniem sposobu ustanowienia relacji z oferentem, rodzaju oferenta, charakteru produktów sprzedawanych na aukcji, wielkości potencjalnych ofert i sposobów realizacji płatności i dostawy;

f) spełniają wymagania danej platformy aukcyjnej w zakresie swojej sytuacji finansowej, a zwłaszcza że są w stanie wywiązywać się na bieżąco ze swoich zobowiązań finansowych i zobowiązań krótkoterminowych;

g) wprowadziły lub są w stanie wprowadzić na żądanie wewnętrzne procesy, procedury i porozumienia umowne niezbędne do wprowadzenia w życie wymogu dotyczącego maksymalnej wielkości oferty, nałożonego na mocy art. 57;

h) spełniają wymogi określone w art. 49 ust. 1.

▼M6 —————

▼B

3.  Osoby objęte zakresem stosowania art. 18 ust. 1 lit. b) i c) lub art. 18 ust. 2 składające oferty w imieniu swoich klientów są odpowiedzialne za dopilnowanie, aby spełnione były wszystkie poniższe warunki:

a) ich klienci są osobami uprawnionymi na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2;

b) wprowadziły one lub są w stanie wprowadzić odpowiednio wcześnie przed otwarciem okresu składania ofert właściwe wewnętrzne procesy, procedury i porozumienia umowne niezbędne do:

(i) umożliwienia im przetwarzania ofert swoich klientów, w tym składania ofert, pobierania płatności i transferu uprawnień;

(ii) zapobiegania ujawnianiu poufnych informacji przez tę część ich przedsiębiorstwa, która odpowiada za przyjmowanie, przygotowywanie i składanie ofert w imieniu ich klientów, wobec tej części ich przedsiębiorstwa, która odpowiada za przygotowywanie i składanie ofert na ich własny rachunek;

(iii) zapewnienia stosowania się przez ich klientów, którzy sami działają w imieniu własnych klientów składających oferty na aukcjach, do wymogów określonych w ust. 2 niniejszego artykułu i w niniejszym ustępie oraz dopilnowania, aby wymagali oni tego samego od swoich własnych klientów i klientów swoich klientów, jak przewidziano w art. 18 ust. 4.

Dana platforma aukcyjna może polegać na wiarygodnych kontrolach przeprowadzonych przez osoby, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, ich klientów lub klientów ich klientów, jak przewidziano w art. 18 ust. 4.

Osoby, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, są odpowiedzialne za dopilnowanie, aby były w stanie wykazać wobec platformy aukcyjnej, na każde jej żądanie przedstawione na podstawie art. 20 ust. 5 lit. d), że spełnione są warunki określone w akapicie pierwszym lit. a) i b) niniejszego ustępu.

Artykuł 20

Składanie i rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do składania ofert

▼M1

1.  Przed złożeniem pierwszej oferty bezpośrednio na którejkolwiek z platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1, osoby uprawnione na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2 zwracają się do danej platformy aukcyjnej o dopuszczenie do składania ofert.

▼M6

Członkowie lub uczestnicy rynku wtórnego zorganizowanego przez daną platformę aukcyjną, którzy spełniają wymagania określone w art. 19 ust. 1, są dopuszczani do składania ofert bez ubiegania się o to zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego ustępu.

▼M4

2.  Wniosek o dopuszczenie do składania ofert złożony na podstawie ust. 1 składa się poprzez złożenie platformie aukcyjnej wypełnionego formularza. Dana platforma aukcyjna udostępnia formularz wniosku i zapewnia dostęp do niego za pośrednictwem internetu.

▼B

3.  Do wniosku o dopuszczenie do składania ofert dołącza się uwierzytelnione odpisy wszystkich wymaganych przez platformę aukcyjną dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymogów określonych w art. 19 ust. 2 i 3. Wniosek o dopuszczenie do składania ofert zawiera co najmniej elementy wymienione w załączniku II.

4.  Wniosek o dopuszczenie do składania ofert, wraz z dokumentami towarzyszącymi, udostępnia się na żądanie do wglądu monitorującemu aukcje, właściwym krajowym organom stosowania i egzekwowania prawa państwa członkowskiego prowadzącym postępowanie, o którym mowa w art. 62 ust. 3 lit. e), oraz wszelkim właściwym organom unijnym prowadzącym postępowania transgraniczne.

▼M1

5.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 może odmówić dopuszczenia do składania ofert na prowadzonych przez siebie aukcjach, jeżeli kandydat odmawia spełnienia jednego z następujących warunków:

a) zastosowania się do wezwania przez platformę aukcyjną do dostarczenia dodatkowych informacji lub przedstawienia wyjaśnień lub potwierdzenia podanych informacji;

b) stawienia się, na wniosek platformy aukcyjnej, członków kierownictwa kandydata w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy, w tym w siedzibie jej przedsiębiorstwa lub w innym miejscu;

c) zezwolenie na badania lub weryfikacje wymagane przez platformę aukcyjną, w tym wizyty na miejscu lub kontrole na miejscu w siedzibie przedsiębiorstwa kandydata;

d) zastosowania się do wezwania przez platformę aukcyjną do dostarczenia wszelkich informacji wymaganych od kandydata, klientów kandydata lub klientów ich klientów, jak przewidziano w art. 18 ust. 4, w celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 19 ust. 3;

e) zastosowania się do wezwania przez platformę aukcyjną do dostarczenia wszelkich informacji wymaganych w celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 19 ust. 2.

6.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 stosuje środki przewidziane w art. 13 ust. 4 dyrektywy 2005/60/WE w odniesieniu do swoich transakcji lub stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne niezależnie od państwa ich zamieszkania.

7.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 wymaga od kandydata ubiegającego się o dopuszczenie do składania ofert na jej aukcjach dopilnowania, aby jego klienci oraz wszyscy klienci klientów, o których mowa w art. 18 ust. 4, zastosowali się do wszystkich wezwań wystosowanych na podstawie ust. 5.

▼B

8.  Wniosek o dopuszczenie do składania ofert zostaje uznany za wycofany, jeżeli kandydat nie przedłoży informacji żądanych przez platformę aukcyjną w rozsądnym terminie określonym w wezwaniu do dostarczenia informacji wystosowanym na podstawie ust. 5 lit. a), d) lub e) przez przedmiotową platformę aukcyjną, wynoszącym nie mniej niż pięć dni handlowych od daty wystosowania wezwania o informacje, lub nie udzieli odpowiedzi, nie umożliwi rozmowy lub nie będzie współpracować w trakcie rozmowy lub jakichkolwiek badań lub weryfikacji na mocy ust. 5 lit. b) lub c).

▼M1

9.  Kandydat nie dostarcza platformie aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Kandydat powiadamia przedmiotową platformę aukcyjną w pełni, zgodnie ze stanem faktycznym i szybko o wszelkich zmianach okoliczności, które mogłyby wpłynąć na jego wniosek o dopuszczenie do składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę aukcyjną lub na dopuszczenie do składania ofert, którego już udzielono.

10.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 podejmuje decyzję w sprawie przedłożonego jej wniosku i informuje o niej kandydata.

Przedmiotowa platforma aukcyjna może:

a) udzielić bezwarunkowego dopuszczenia do aukcji na okres nieprzekraczający okresu ważności jej wyznaczenia, w tym wszelkiego przedłużenia lub odnowienia tego wyznaczenia;

b) udzielić warunkowego dopuszczenia do aukcji na okres nieprzekraczający okresu ważności jej wyznaczenia, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, do określonej daty, co jest należycie weryfikowane przez przedmiotową platformę aukcyjną;

c) odmówić udzielenia dopuszczenia.

▼B

Artykuł 21

Odmowa, cofnięcie lub zawieszenie dopuszczenia

▼M1

1.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 odmawia udzielenia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę, cofa lub zawiesza już udzielone dopuszczenie każdej osobie, która:

a) nie jest uprawniona lub przestała być uprawniona do ubiegania się o dopuszczenie do składania ofert zgodnie z art. 18 ust. 1 lub 2;

b) nie spełnia lub przestała spełniać wymagania określone w art. 18, 19 i 20;

c) umyślnie lub wielokrotnie narusza przepisy niniejszego rozporządzenia, warunki jej dopuszczenia do składania ofert na aukcjach prowadzonych przez przedmiotową platformę aukcyjną lub wszelkie powiązane instrukcje lub umowy.

2.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 odmawia udzielenia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę, cofa lub zawiesza już udzielone dopuszczenie, jeżeli podejrzewa występowanie przypadku prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużycia na rynku związanego z kandydatem, pod warunkiem że jest mało prawdopodobne, aby taka odmowa, cofnięcie lub zawieszenie zaszkodziły działaniom podejmowanym przez właściwe organy krajowe w celu ścigania lub zatrzymania sprawców tego typu działań.

W takim przypadku przedmiotowa platforma aukcyjna składa sprawozdanie jednostce analityki finansowej (FIU), o której mowa w art. 21 dyrektywy 2005/60/WE, zgodnie z art. 55 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

3.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 może odmówić udzielenia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę, cofnąć lub zawiesić już udzielone dopuszczenie każdej osobie:

a) która przez zaniedbanie narusza przepisy niniejszego rozporządzenia, warunki jej dopuszczenia do składania ofert na aukcjach prowadzonych przez przedmiotową platformę aukcyjną lub wszelkie powiązane instrukcje lub umowy;

b) która dopuściła się innego zachowania, które jest szkodliwe dla prawidłowego lub sprawnego przeprowadzenia aukcji;

c) o której mowa w art. 18 ust. 1 lit. b) lub c) lub art. 18 ust. 2 i która nie złożyła oferty na żadnej aukcji przez ostatnie 220 dni handlowych.

▼B

4.  Osoby, o których mowa w ust. 3, są powiadamiane o odmowie udzielenia dopuszczenia lub o cofnięciu lub zawieszeniu dopuszczenia oraz przyznaje im się odpowiedni termin na udzielenie odpowiedzi na piśmie, który jest określany w decyzji o odmowie udzielenia dopuszczenia, cofnięciu lub zawieszeniu dopuszczenia.

Po rozpatrzeniu pisemnej odpowiedzi przedmiotowej osoby platforma aukcyjna, w stosownych przypadkach:

a) udziela dopuszczenia lub przywraca je ze skutkiem od określonej daty;

b) udziela warunkowego dopuszczenia lub warunkowego przywrócenia dopuszczenia, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, do określonej daty, co jest należycie weryfikowane przez przedmiotową platformę aukcyjną;

c) potwierdza odmowę udzielenia dopuszczenia, cofnięcie lub zawieszenie dopuszczenia ze skutkiem od określonej daty.

Platforma aukcyjna powiadamia przedmiotową osobę o swojej decyzji.

5.  Osoby, których dopuszczenie do składania ofert cofnięto lub zawieszono na podstawie ust. 1, 2 lub 3, podejmują rozsądne kroki w celu doprowadzenia do tego, by ich odsunięcie od aukcji:

a) odbywało się w sposób uporządkowany;

b) nie narażało interesów ich klientów ani nie zakłócało sprawnego funkcjonowania aukcji;

c) nie wpływało na ich obowiązek spełnienia wszelkich postanowień dotyczących płatności, warunków ich dopuszczenia do składania ofert na aukcjach ani na inne powiązane instrukcje lub umowy;

d) nie naruszało ich zobowiązań związanych z ochroną informacji poufnych na podstawie art. 19 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), które obowiązują przez 20 lat od ich odsunięcia od aukcji.

Odmowa udzielenia dopuszczenia oraz cofnięcie lub zawieszenie dopuszczenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, określają wszelkie środki niezbędne do spełnienia wymogów niniejszego ustępu, a platforma aukcyjna sprawdza zgodność z tymi środkami.ROZDZIAŁ V

WYZNACZENIE PROWADZĄCEGO AUKCJE I JEGO FUNKCJE

Artykuł 22

Wyznaczenie prowadzącego aukcje

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza prowadzącego aukcje. Żadne państwo członkowskie nie może sprzedawać uprawnień na aukcji bez wyznaczenia prowadzącego aukcje. Kilka państw członkowskich może wyznaczyć tego samego prowadzącego aukcje.

2.  Prowadzący aukcje jest wyznaczany przez wyznaczające państwo członkowskie odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem aukcji, tak aby zawarł i wdrożył niezbędne uzgodnienia z platformą aukcyjną wyznaczoną lub która ma być wyznaczona przez dane państwo członkowskie, jak również z połączonym z nią systemem rozliczeniowym i systemem rozrachunkowym, co pozwoli prowadzącemu aukcje na sprzedawanie na aukcji uprawnień w imieniu wyznaczającego państwa członkowskiego na wspólnie uzgodnionych warunkach.

▼M4

3.  W przypadku państw członkowskich nieuczestniczących we wspólnych działaniach określonych w art. 26 ust. 1 i 2 prowadzący aukcje jest wyznaczany przez wyznaczające państwo członkowskie w celu zawarcia i wdrożenia niezbędnych uzgodnień z platformami aukcyjnymi wyznaczonymi na mocy art. 26 ust. 1 i 2, jak również z połączonym z nimi systemem rozliczeniowym i systemem rozrachunkowymi, aby umożliwić prowadzącemu aukcje sprzedawanie na aukcji uprawnień w imieniu wyznaczającego państwa członkowskiego na wspomnianych platformach aukcyjnych, na wspólnie uzgodnionych warunkach, na podstawie art. 30 ust. 7 akapit drugi i art. 30 ust. 8 akapit pierwszy.

4.  Państwa członkowskie powstrzymują się od ujawniania informacji wewnętrznych osobom pracującym dla prowadzącego aukcje, chyba że osoba pracująca dla państwa członkowskiego lub działająca w jego imieniu ujawnia takie informacje na zasadzie ograniczonego dostępu w ramach standardowych czynności wykonywanych przez nią w ramach zatrudnienia, wykonywania swojego zawodu lub obowiązków, a dane państwo członkowskie ma pewność, że prowadzący aukcje dysponuje, oprócz środków przewidzianych w art. 42 ust. 1 i 2, odpowiednimi środkami w celu zapobiegania wykorzystywaniu informacji wewnętrznych w rozumieniu art. 3 pkt 28 lub wykorzystywaniu informacji wewnętrznych zakazanemu zgodnie z art. 38, przez jakąkolwiek osobę pracującą dla prowadzącego aukcje.

▼M1

5.  Sprzedaż na aukcji uprawnień, które mają zostać sprzedane na aukcji w imieniu państwa członkowskiego, zostaje wstrzymana, jeżeli to państwo członkowskie nie wyznaczyło w należyty sposób prowadzącego aukcję lub jeżeli uzgodnienia, o których mowa w ust. 2, nie zostały zawarte lub wprowadzone w życie.

▼B

6.  Ustęp 5 pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich konsekwencji prawnych wynikających z prawa Unii mających zastosowanie do państwa członkowskiego, które nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z ust. 1–4.

7.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tożsamości prowadzącego aukcje i przekazują jej jego dane kontaktowe.

Tożsamość i dane kontaktowe prowadzącego aukcje są publikowane na stronie internetowej Komisji.

Artykuł 23

Funkcje prowadzącego aukcje

Prowadzący aukcje:

a) sprzedaje na aukcji wolumen uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji przez każde państwo członkowskie wyznaczające go;

b) otrzymuje wpływy z aukcji należne każdemu wyznaczającemu go państwu członkowskiemu;

c) wypłaca wpływy z aukcji należne każdemu wyznaczającemu go państwu członkowskiemu.ROZDZIAŁ VI

WYZNACZENIE MONITORUJĄCEGO AUKCJE I JEGO FUNKCJE

Artykuł 24

Monitorujący aukcje

1.  Wszystkie procesy aukcyjne są monitorowane przez tego samego monitorującego aukcje.

▼M1

Bez uszczerbku dla akapitu trzeciego, sprzedaż na aukcji uprawnień, które mają zostać sprzedane na aukcji w imieniu państwa członkowskiego, zostaje wstrzymana, jeżeli to państwo członkowskie nie wyznaczyło w należyty sposób monitorującego aukcję lub jeżeli uzgodnienia umowne z monitorującym aukcje nie zostały zawarte lub wprowadzone w życie.

▼M4

Jeżeli z powodu wystąpienia siły wyższej monitorujący aukcje nie jest w stanie wykonać swoich zadań związanych z daną aukcją w całości lub w części, przedmiotowa platforma aukcyjna może zadecydować o przeprowadzeniu tej aukcji, pod warunkiem że podejmie stosowne środki w celu zapewnienia stosownego monitorowania aukcji. Powyższe stosuje się także do momentu, gdy pierwszy monitorujący aukcje wyznaczony na podstawie ust. 2 zacznie monitorować przedmiotowe aukcje zgodnie z bardziej szczegółowym opisem zawartym w wyznaczającej go umowie.

▼B

2.  Wszystkie państwa członkowskie wyznaczają monitorującego aukcje w drodze procedury udzielania zamówień publicznych prowadzonej wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie na podstawie art. 91 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i art. 125c rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002.

3.  Okres wyznaczenia monitorującego aukcje jest nie dłuższy niż 5 lat.

Co najmniej trzy miesiące przed upływem okresu wyznaczenia lub zakończeniem wyznaczenia monitorującego aukcje wyznacza się jego następcę na podstawie ust. 2.

4.  Tożsamość i dane kontaktowe monitorującego aukcje są publikowane na stronie internetowej Komisji.

▼M1

5.  Każde państwo członkowskie, które przyłącza się do wspólnych działań, o których mowa w ust. 2, po wejściu w życie umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień zawartej pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją, przyjmuje warunki uzgodnione przez uczestniczące państwa członkowskie i Komisję w umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień, jak również wszelkie decyzje, które już zostały przyjęte na podstawie tej umowy.

Po wejściu w życie umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień, dopóki państwo członkowskie nie uczestniczy we wspólnym działaniu, o którym mowa w ust. 2, może ono otrzymać status obserwatora na warunkach uzgodnionych w umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień między państwami członkowskimi i Komisją, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych.

▼B

Artykuł 25

Funkcje monitorującego aukcje

1.  Monitorujący aukcje monitoruje każdą aukcję i składa Komisji, w imieniu państw członkowskich, jak również zainteresowanym państwom członkowskim, w terminie określonym w art. 10 ust. 4 akapit czwarty dyrektywy 2003/87/WE, sprawozdanie dotyczące właściwej realizacji aukcji przeprowadzonych w poprzednim miesiącu, na podstawie tego akapitu, w szczególności w odniesieniu do:

a) uczciwego i otwartego dostępu;

b) przejrzystości;

c) kształtowania cen;

d) aspektów technicznych i operacyjnych.

2.  Monitorujący aukcje przedkłada państwom członkowskim i Komisji roczne skonsolidowane sprawozdanie obejmujące:

a) zagadnienia, o których mowa w ust. 1, zarówno w odniesieniu do każdej poszczególnej aukcji, jak i w formie zagregowanej dla każdej platformy aukcyjnej;

b) wszelkie naruszenia umowy wyznaczającej platformę aukcyjną;

▼M3

c) wszelkie dowody na zachowania antykonkurencyjne, nadużycia na rynku, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu bądź działalność przestępczą;

▼B

d) wpływ aukcji na pozycję rynkową platform aukcyjnych na rynku wtórnym, jeśli ma on miejsce;

e) zależność między procesami aukcyjnymi objętymi sprawozdaniem skonsolidowanym oraz między nimi a funkcjonowaniem rynku wtórnego, na podstawie art. 10 ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE;

▼M3

f) informacje o liczbie, charakterze i statusie wszelkich skarg złożonych na podstawie art. 59 ust. 4 lub art. 64 ust. 1, jak również wszelkich innych skarg przeciw platformie aukcyjnej złożonych właściwym organom krajowym nadzorującym daną platformę aukcyjną, sądom lub właściwym organom administracyjnym przewidzianym w krajowych środkach wdrażających art. 52 ust. 2 dyrektywy 2004/39/WE;

▼B

g) informacje o wszelkich działaniach podjętych w następstwie sprawozdań monitorującego aukcje sporządzonych zgodnie z ust. 3, 4 i 5.

h) wszelkie zalecenia uznane za stosowne w celu ulepszenia któregokolwiek z procesów aukcyjnych lub dokonania przeglądu:

(i) niniejszego rozporządzenia, w tym przeglądu, o którym mowa w art. 33;

(ii) rozporządzenia Komisji przyjętego na podstawie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE;

(iii) dyrektywy 2003/87/WE, w tym przeglądu funkcjonowania rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, określonego w art. 10 ust. 5 i art. 12 ust. 1a tej dyrektywy.

3.  Monitorujący aukcje może, na wniosek Komisji i co najmniej jednego państwa członkowskiego lub zgodnie z wymogami określonymi w ust. 5, przedstawiać okazjonalnie sprawozdanie na temat dowolnej konkretnej kwestii związanej z każdym z procesów aukcyjnych, kiedykolwiek jest to niezbędne do poruszenia danej kwestii przed złożeniem sprawozdań objętych ust. 1 lub 2. W przeciwnym razie monitorujący aukcję może przedstawić sprawozdanie na ten temat w sprawozdaniach przewidzianych w ust. 1 lub 2.

▼M1

4.  Państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu, określonym w art. 26 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, które decyduje się na wyznaczenie swojej własnej platformy aukcyjnej na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, może poprosić monitorującego aukcje o przedstawienie państwom członkowskim, Komisji i danej platformie aukcyjnej sprawozdania technicznego dotyczącego zdolności platformy aukcyjnej, którą wyznacza lub zamierza wyznaczyć, do przeprowadzenia procesu aukcyjnego zgodnie z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu i zgodnie z celami określonymi w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE.

▼B

Monitorujący aukcje w takich sprawozdaniach jasno stwierdza, które z wymagań określonych w akapicie pierwszym proces aukcyjny spełnia, a które nie. W sprawozdaniu zawarte są, w stosownych przypadkach, dokładne zalecenia dotyczące dalszego rozwoju lub poprawy procesu aukcyjnego i propozycje szczegółowego harmonogramu ich realizacji.

5.  W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszego rozporządzenia lub niezgodności z celami określonymi w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE przez proces aukcyjny przeprowadzany przez platformę aukcyjną, lub na wniosek Komisji, w przypadku gdy podejrzewa ona takie naruszenie, monitorujący aukcje niezwłocznie składa sprawozdanie państwom członkowskim, Komisji i danej platformie aukcyjnej.

Sprawozdanie jasno wskazuje na charakter naruszenia lub niezgodności. Podaje dokładne zalecenia w celu zaradzenia sytuacji, proponując szczegółowy harmonogram ich realizacji. W stosownych przypadkach może zalecić zawieszenie danej platformy aukcyjnej. Monitorujący aukcje dokonuje stałego przeglądu swojego sprawozdania przedkładanego na podstawie niniejszego ustępu i przedstawia jego kwartalne aktualizacje państwom członkowskim, Komisji i danej platformie aukcyjnej.

▼M4

6.  Monitorujący aukcje wydaje opinie zgodnie z art. 7 ust. 7, art. 8 ust. 3, art. 27 ust. 3 i art. 31 ust. 1 oraz zgodnie z załącznikiem III. Opinie wydawane są w rozsądnym terminie.

▼B

7.  Sprawozdania i opinie przewidziane w niniejszym artykule sporządza się w zrozumiałym, standardowym i łatwo dostępnym formacie, który określa się zgodnie z umową wyznaczającą monitorującego aukcje.ROZDZIAŁ VII

WYZNACZENIE PLATFORMY AUKCYJNEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UCZESTNICZĄCE WE WSPÓLNYM DZIAŁANIU Z KOMISJĄ ORAZ FUNKCJE TEJ PLATFORMY

Artykuł 26

Wyznaczenie platformy aukcyjnej w drodze wspólnego działania państw członkowskich i Komisji

▼M1

1.  Nie naruszając przepisów art. 30, państwa członkowskie wyznaczają, w drodze procedury udzielania zamówień publicznych prowadzonej wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie uczestniczące we wspólnym działaniu, jedną platformę aukcyjną prowadzącą sprzedaż uprawnień na aukcji na podstawie art. 27.

2.  Nie naruszając przepisów art. 30, państwa członkowskie wyznaczają, w drodze procedury udzielania zamówień publicznych prowadzonej wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie uczestniczące we wspólnym działaniu, platformę aukcyjną prowadzącą sprzedaż uprawnień na aukcji na podstawie art. 28.

Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie pierwszego akapitu niniejszego ustępu prowadzi sprzedaż uprawnień na aukcji na podstawie art. 28 do czasu rozpoczęcia aukcji na platformie aukcyjnej wyznaczonej na podstawie ust. 1.

▼B

3.  Wspólną procedurę udzielania zamówień publicznych, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się na podstawie art. 91 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i art. 125c rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002.

4.  Okres wyznaczenia platform aukcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest nie dłuższy niż 5 lat.

5.  Tożsamość i dane kontaktowe platform aukcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, są publikowane na stronie internetowej Komisji.

▼M1

6.  Każde państwo członkowskie, które dołącza do wspólnego działania określonego w ust. 1 i 2 po wejściu w życie umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień zawartej pomiędzy uczestniczącymi w tym działaniu państwami członkowskimi a Komisją, przyjmuje warunki uzgodnione przez uczestniczące we wspólnym działaniu przed wejściem w życie przedmiotowej umowy państwa członkowskie i Komisję, jak również wszelkie decyzje, które już zostały przyjęte na podstawie tej umowy.

Każde państwo członkowskie, które na podstawie art. 30 ust. 4 podejmuje decyzję o nieuczestniczeniu we wspólnym działaniu określonym w ust. 1 i 2, lecz wyznacza swoją własną platformę aukcyjną, może otrzymać status obserwatora na warunkach uzgodnionych w umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień między państwami członkowskimi uczestniczącymi we wspólnym działaniu określonym w ust. 1 i 2 i Komisją, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych.

▼B

Artykuł 27

Funkcje platformy aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 1

1.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 świadczy państwom członkowskim następujące usługi, bardziej szczegółowo określone w umowie ją wyznaczającej:

a) zapewnianie dostępu do aukcji, na podstawie art. 15–21, w tym zapewnianie i utrzymywanie niezbędnych internetowych interfejsów elektronicznych oraz strony internetowej;

b) prowadzenie aukcji zgodnie z art. 4–7;

c) zarządzanie kalendarzem aukcji zgodnie z art. 8–14;

d) ogłaszanie wyników aukcji i powiadamianie o nich na podstawie art. 61;

e) udostępnienie lub zapewnienie ►M1  ————— ◄ udostępnienia niezbędnych systemów rozliczeniowych lub rozrachunkowych wymaganych do:

(i) obsługi płatności dokonanych przez zwycięskich oferentów lub ich następców prawnych i przekazania wpływów z aukcji prowadzącemu aukcje na podstawie art. 44 i 45;

(ii) dostarczenia uprawnień sprzedawanych na aukcji zwycięskim oferentom lub ich następcom prawnym na podstawie art. 46, 47 i 48;

(iii) zarządzania zabezpieczeniem dostarczanym przez prowadzącego aukcje lub oferentów na podstawie art. 49 i 50, w tym uzupełniania depozytu zabezpieczającego;

f) dostarczanie monitorującemu aukcje wszelkich informacji związanych z prowadzeniem aukcji wymaganych dla celów spełniania funkcji monitorującego aukcje na podstawie art. 53;

g)  ►M1  monitorowanie ◄ aukcji, powiadamianie o podejrzeniu przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku, nakładanie wszelkich wymaganych środków zaradczych lub sankcji, w tym ustanowienie mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów na podstawie art. ►M1  54 ◄ –59 i art. 64 ust. 1.

2.  Co najmniej 20 dni handlowych przed otwarciem pierwszego okresu składania ofert prowadzonego przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 platforma aukcyjna zostaje połączona z co najmniej jednym systemem rozliczeniowym lub rozrachunkowym.

▼M4

3.  W ciągu trzech miesięcy od daty jej wyznaczenia platforma aukcyjna przedkłada szczegółową strategię wyjścia Komisji, która zasięga opinii monitorującego aukcje w tej sprawie. W ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania opinii monitorującego aukcje na podstawie art. 25 ust. 6 platforma aukcyjna dokonuje przeglądu, a w razie potrzeby zmiany strategii wyjścia, uwzględniając tę opinię w jak największym stopniu.

▼B

Artykuł 28

Funkcje platformy aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 2

1.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 2 świadczy następujące usługi na rzecz państw członkowskich:

a) zapewnienie dostępu do aukcji na podstawie ustaleń obowiązujących na rynku wtórnym, zorganizowanym przez platformę aukcyjną, z uwzględnieniem zmian zawartych w umowach wyznaczających tę platformę;

b) prowadzenie aukcji zgodnie z art. 4–7;

c) zarządzanie kalendarzem aukcji zgodnie z art. 8–14;

d) ogłaszanie wyników aukcji i powiadamianie o nich na podstawie art. 61;

e) zapewnienie, na podstawie ustaleń obowiązujących na rynku wtórnym zorganizowanym przez platformę aukcyjną, ►M1  nie naruszając przepisów art. 44–50 ◄ i z uwzględnieniem zmian zawartych w umowie wyznaczającej tę platformę, systemów rozliczeniowych lub rozrachunkowych wymaganych w celu:

(i) obsługi płatności dokonanych przez oferentów lub ich następców prawnych i przekazania wpływów z aukcji prowadzącemu aukcje;

(ii) dostarczania uprawnień sprzedawanych na aukcji zwycięskim oferentom lub ich następcom prawnym;

(iii) zarządzania zabezpieczeniem dostarczanym przez prowadzącego aukcje lub oferentów, w tym uzupełnianie depozytu zabezpieczającego;

f) dostarczanie monitorującemu aukcje wszelkich informacji związanych z prowadzeniem aukcji wymaganych dla celów spełniania funkcji monitorującego aukcje na podstawie art. 53;

g) nadzorowanie aukcji, powiadamianie o podejrzeniu przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku, nakładanie wszelkich wymaganych środków zaradczych lub sankcji, w tym ustanowienie mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów na podstawie ustaleń obowiązujących na rynku wtórnym zorganizowanym przez platformę aukcyjną, z uwzględnieniem zmian zawartych w umowie wyznaczającej tę platformę.

2.  Co najmniej 20 dni handlowych przed otwarciem pierwszego okresu składania ofert prowadzonego przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 2 przedmiotowa platforma aukcyjna zostaje połączona z co najmniej jednym systemem rozliczeniowym lub rozrachunkowym.

▼M1

3.  Nie naruszając przepisów ust. 4 i 5, artykuł 16 ust. 2 i 3, art. 17 i 19–21, art. 36–43 art. 54–56, art. 60 ust. 3, art. 63 ust. 4 oraz art. 64 nie mają zastosowania w odniesieniu do aukcji prowadzonych przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 2 lub art. 30 ust. 2.

4.  Ustęp 3 nie wyklucza stosowania art. 36 ust. 1 w odniesieniu do aukcji uprawnień w postaci dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future, które są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE, prowadzonych przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 2 lub art. 30 ust. 2, w przypadku gdy państwo członkowskie, w którym ma siedzibę platforma aukcyjna, wdrożyło art. 36 ust. 1 niniejszego rozporządzenia lub w przypadku, gdy takie wdrożenie nie jest konieczne do celów stosowania art. 36 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

5.  Ustęp 3 nie wyklucza stosowania art. 36 ust. 2 i art. 37-43 w odniesieniu do aukcji uprawnień w postaci dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future, które nie są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE, prowadzonych przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 2 lub art. 30 ust. 2, w przypadku gdy państwo członkowskie, w którym ma siedzibę platforma aukcyjna, wdrożyło art. 43 niniejszego rozporządzenia lub w przypadku, gdy takie wdrożenie nie jest konieczne do celów stosowania art. 43 niniejszego rozporządzenia.

▼B

Artykuł 29

Usługi świadczone Komisji przez platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2

Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 świadczą Komisji usługi wsparcia technicznego związane z pracą Komisji w odniesieniu do:

a) uzupełniania załącznika I oraz koordynowania kalendarza aukcji w odniesieniu do załącznika III;

b) wszelkich opinii przedstawianych przez Komisję na podstawie niniejszego rozporządzenia;

c) wszelkich opinii lub sprawozdań przedstawianych przez monitorującego aukcje dotyczących funkcjonowania platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2;

d) sprawozdań lub wniosków sporządzonych przez Komisję na podstawie art. 10 ust. 5 i art. 12 ust. 1a dyrektywy 2003/87/WE;

▼M1 —————

▼B

f) wszelkich przeglądów niniejszego rozporządzenia, dyrektywy 2003/87/WE lub rozporządzenia Komisji przyjętego na podstawie art. 19 ust. 3 tej dyrektywy mających wpływ na funkcjonowanie rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w tym na realizację aukcji;

g) wszelkich innych wspólnych działań związanych z funkcjonowaniem rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w tym z realizacją aukcji, uzgodnionych między Komisją a państwami członkowskimi uczestniczącymi we wspólnym działaniu.ROZDZIAŁ VIII

WYZNACZENIE PLATFORM AUKCYJNYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KTÓRE ZDECYDOWAŁY SIĘ NA POSIADANIE WŁASNEJ PLATFORMY AUKCYJNEJ, ORAZ FUNKCJE TYCH PLATFORM

Artykuł 30

Wyznaczenie platformy aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2

▼M1

1.  Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 ust. 1 i 2 może wyznaczyć swoją platformę aukcyjną w celu sprzedaży na aukcji własnej części wolumenu uprawnień objętych rozdziałami II i III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być przedmiotem sprzedaży na aukcji zgodnie z art. 31 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

2.  Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 ust. 1 i 2 może wyznaczyć swoją platformę aukcyjną w celu sprzedaży na aukcji własnej części wolumenu uprawnień objętych rozdziałami II i III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być przedmiotem sprzedaży na aukcji zgodnie z art. 31 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

3.  Państwa członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 ust. 1 i 2 mogą wyznaczyć tę samą platformę aukcyjną lub różne platformy aukcyjne w celu sprzedaży na aukcji odpowiednio na podstawie art. 31 ust. 1 i ust. 2.

4.  Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 ust. 1 i 2 informuje Komisję o swojej decyzji nieuczestniczenia we wspólnym działaniu określonym w art. 26 ust. 1 i 2 i wyznaczenia swojej własnej platformy aukcyjnej zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5.  Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 ust. 1 i 2 wybiera swoją własną platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu na podstawie procedury wyboru zgodnej z unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, jeśli konieczne jest zastosowanie procedury udzielania zamówień publicznych na mocy, odpowiednio, przepisów unijnych lub krajowych. Procedura wyboru podlega wszystkim mającym zastosowanie środkom zaradczym i procedurom egzekwowania przepisów w ramach prawa unijnego i krajowego.

Okres wyznaczenia platformy aukcyjnej, o której mowa w ust. 1 i 2, wynosi nie więcej niż trzy lata i można go przedłużyć maksymalnie o kolejne dwa lata. Okres wyznaczenia platformy aukcyjnej, o której mowa w ust. 2, wygasa po trzech miesiącach od umieszczenia danej platformy aukcyjnej na podstawie ust. 7 w wykazie, o którym mowa w ust. 1, po czterech miesiącach od daty odmowy umieszczenia platformy w wykazie lub po sześciu miesiącach od rozpoczęcia aukcji na platformie aukcyjnej, wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 1, w przypadku gdy państwo członkowskie nie złożyło powiadomienia na podstawie art. 30 ust. 6 dotyczącego platformy aukcyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1, do dnia rozpoczęcia aukcji na przedmiotowej platformie aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 1, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Wyznaczenie platform aukcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, podlega warunkowi wpisania danej platformy aukcyjnej do wykazu w załączniku III na podstawie ust. 7. Nie następuje ono przed wejściem w życie wpisu danej platformy aukcyjnej do wykazu w załączniku III określonego w ust. 7.

6.  Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2, które wyznacza własną platformę aukcyjną zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, przedkłada Komisji kompletne powiadomienie zawierające wszystkie poniższe elementy:

a) tożsamość platformy aukcyjnej, którą pragnie wyznaczyć;

▼M6

b) szczegółowe zasady prowadzenia procesu aukcyjnego przez platformę(-y) aukcyjną(-e), którą(-e) pragnie wyznaczyć, w tym postanowienia umowne dotyczące wyznaczenia przedmiotowej platformy aukcyjnej i każdego (wszelkich) systemu(-ów) rozliczeniowego(-ych) i systemu(-ów) rozrachunkowego(-ych), połączonych z proponowaną platformą aukcyjną, określające warunki dotyczące struktury i poziomu opłat, zarządzania zabezpieczeniem, płatności i dostaw;

▼M4

c) produkt sprzedawany na aukcji oraz wszelkie informacje niezbędne Komisji w celu oceny, czy przewidywany kalendarz aukcji jest zgodny z wszelkimi obowiązującymi lub przewidywanymi kalendarzami aukcji platform aukcyjnych wyznaczonych zgodnie z art. 26 ust. 1 lub 2 oraz z innymi kalendarzami aukcji zaproponowanymi przez inne państwa członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu, o którym mowa w art. 26, ale wyznaczające własne platformy aukcyjne;

▼M1

d) szczegółowe przepisy i warunki dotyczące monitorowania i nadzorowania aukcji, którym podlega proponowana platforma aukcyjna na podstawie art. 35 ust. 4, 5 i 6, jak również szczegółowe przepisy zabezpieczające przed przypadkami prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku, w tym wszelkie środki zaradcze lub sankcje;

e) szczegółowe środki wprowadzone w celu przestrzegania przepisów art. 22 ust. 4 i art. 34 w zakresie wyznaczenia prowadzącego aukcje.

▼B

7.  Platformy aukcyjne inne niż platformy wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, państwa członkowskie je wyznaczające, okres wyznaczenia oraz wszelkie stosowne warunki lub obowiązki są wymieniane w załączniku III po spełnieniu wymogów niniejszego rozporządzenia i celów określonych w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE. Komisja i Komitet przewidziany w art. 23 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE działają wyłącznie w oparciu o wspomniane wymogi i cele oraz uwzględniają w pełni sprawozdania sporządzone przez monitorującego aukcje na podstawie art. 25 ust. 4 niniejszego rozporządzenia.

▼M1

W przypadku braku wpisu określonego w akapicie pierwszym państwa członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 ust. 1 i 2, które wyznaczają własną platformę aukcyjną na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, korzystają z platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 w celu sprzedaży na aukcji własnej części uprawnień, które w przeciwnym razie byłyby sprzedawane na aukcji na platformie aukcyjnej, jaka ma zostać wyznaczona na podstawie ust. 1 lub 2 niniejszego artykułu, w okresie do upływu trzech miesięcy od wejścia w życie wpisu określonego w akapicie pierwszym.

Nie naruszając przepisów art. 8, państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 ust. 1 i 2, które wyznacza własną platformę aukcyjną na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, może jednak uczestniczyć we wspólnym działaniu wyłącznie w celu skorzystania z platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, określonych w akapicie drugim. Przedmiotowy udział odbywa się zgodnie z przepisami art. 26 ust. 6 akapit drugi oraz z zastrzeżeniem warunków umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień.

8.  Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 ust. 1 i 2, które wyznacza własną platformę aukcyjną na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, może przyłączyć się do wspólnego działania określonego w art. 26, na podstawie art. 26 ust. 6.

▼B

Wolumen uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji na platformie aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 jest rozdzielany równomiernie na aukcje prowadzone przez stosowną platformę aukcyjną, wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2.

Artykuł 31

Funkcje platformy aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2

▼M4

1.  Każda platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 30 ust. 1 pełni te same funkcje co platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1, określone w art. 27.

Jednakże platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 30 ust. 1 jest wyłączona z przepisów art. 27 ust. 1 lit. c) i przedkłada strategię wyjścia, o której mowa w art. 27 ust. 3, państwu członkowskiemu, które ją wyznaczyło, które musi następnie zasięgnąć w tej sprawie opinii monitorującego aukcje.

▼B

2.  Każda platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 30 ust. 2 pełni te same funkcje, co platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 2, określone w art. 28, z wyjątkiem wymogów określonych w art. 28 ust. 1 lit. c) dotyczących kalendarza aukcji, które nie mają zastosowania.

3.  Przepisy dotyczące kalendarza aukcji określone w art. 8 ust. 1, 2 i 3, art. 9, 10, 12, 14 i 32 mają zastosowanie do platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2.

Artykuł 32

Kalendarz aukcji platformy aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2

▼M6

1.  Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, sprzedawanych na poszczególnych aukcjach prowadzonych przez te platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia, jest nie większy niż 20 miliony uprawnień i nie mniejszy niż 3,5 miliona uprawnień; z wyjątkiem sytuacji, gdy w danym roku kalendarzowym całkowity wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają zostać sprzedane na aukcji przez wyznaczające państwo członkowskie jest mniejszy niż 3,5 mln, w którym to przypadku uprawnienia będą sprzedawane podczas jednej aukcji w tym roku kalendarzowym. Jednakże wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE sprzedawanych na poszczególnych aukcjach prowadzonych przez te platformy aukcyjne jest nie mniejszy niż 1,5 miliona uprawnień w poszczególnych okresach 12 miesięcy, kiedy pewna liczba uprawnień ma być odjęta od wolumenu uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji zgodnie z art. 1 ust. 5 decyzji (UE) 2015/1814.

▼B

2.  Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE sprzedawanych na poszczególnych aukcjach prowadzonych przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia jest nie większy niż 5 mln uprawnień i nie mniejszy niż 2,5 mln uprawnień, z wyjątkiem sytuacji, gdy w danym roku kalendarzowym całkowity wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają zostać sprzedane na aukcji przez wyznaczające państwo członkowskie, jest mniejszy niż 2,5 mln, w którym to przypadku uprawnienia będą sprzedawane podczas jednej aukcji w tym roku kalendarzowym.

3.  Całkowity wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziałów II i III dyrektywy 2003/87/WE, które mają zostać sprzedane na aukcji przez wszystkie platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia łącznie, jest rozdzielany równomiernie na cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że wolumen sprzedawany na aukcjach odbywających się w sierpniu każdego roku wynosi połowę wolumenu sprzedawanego na aukcjach w innych miesiącach roku. ►M1  Wspomniane wymogi uważa się za spełnione, jeżeli spełnia je każda platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2. W odniesieniu do roku kalendarzowego 2012 powyższe ma zastosowanie, począwszy od jednego miesiąca po rozpoczęciu aukcji prowadzonych przez którąkolwiek z tych platform aukcyjnych. ◄

▼M6

4.  Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia ustalają i publikują okresy składania ofert, poszczególne wolumeny, daty aukcji, jak również produkty sprzedawane na aukcji, terminy płatności i dostaw, dotyczące uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na poszczególnych aukcjach w każdym roku, objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE – do dnia 31 października poprzedniego roku lub w najkrótszym możliwym terminie po tej dacie oraz objętych przepisami rozdziału III tej dyrektywy – do dnia 15 lipca poprzedniego roku lub w najkrótszym możliwym terminie po tej dacie. Przedmiotowe platformy aukcyjne dokonują ustalenia i publikacji wyłącznie po dokonaniu ustalenia i publikacji zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, przez platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia, chyba że taka platforma aukcyjna nie została jeszcze wyznaczona. Przedmiotowe platformy aukcyjne dokonują ustalenia i publikacji wyłącznie po konsultacji z Komisją i uzyskaniu jej opinii. Przedmiotowe platformy aukcyjne uwzględniają w jak największym stopniu opinię Komisji.

▼B

Opublikowane kalendarze, o których mowa w akapicie pierwszym, są zgodne z wszelkimi stosownymi warunkami lub obowiązkami wymienionymi w załączniku III.

▼M1

Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 30 ust. 1 lub ust. 2 dokonują ustalenia i publikacji na podstawie pierwszego akapitu niniejszego ustępu zgodnie z wolumenami przypisanymi państwu członkowskiemu wyznaczającemu daną platformę aukcyjną określonymi w załączniku I oraz ostatnim ustaleniem i opublikowaniem przez Komisję szacunkowej liczby uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji, i o których mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, uwzględniając w możliwym zakresie wszelkie przejściowe przydziały bezpłatnych uprawnień odliczone lub przeznaczone do odliczenia od ilości uprawnień, którą dane państwo członkowskie w przeciwnym wypadku sprzedałoby na aukcji zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE, jak przewidziano w art. 10c ust. 2 tej dyrektywy.

▼B

5.  W przypadku gdy aukcja prowadzona przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 zostaje unieważniona przez platformę aukcyjną na podstawie art. 7 ust. 5 lub 6 lub art. 9, wolumen sprzedawany na aukcji jest rozdzielany równomiernie albo na cztery następne aukcje zaplanowane dla tej samej platformy aukcyjnej, albo na dwie następne aukcje zaplanowane dla tej samej platformy aukcyjnej, w przypadku gdy przedmiotowa platforma aukcyjna prowadzi mniej niż cztery aukcje w danym roku.

Artykuł 33

Przegląd niniejszego rozporządzenia

▼M4

Po dostarczeniu przez monitorującego aukcje skonsolidowanego sprawozdania rocznego w odniesieniu do aukcji przeprowadzonych w 2014 r. Komisja dokonuje przeglądu ustaleń przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, w tym funkcjonowania wszystkich procesów aukcyjnych.

▼B

W przeglądzie uwzględniane są doświadczenia zdobyte w odniesieniu do interakcji między platformami aukcyjnymi wyznaczonymi na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 a platformami aukcyjnymi wyznaczonymi na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, jak również interakcji między aukcjami a rynkiem wtórnym.

Przegląd jest przeprowadzany w porozumieniu z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami.

Komisja może przedstawić wszelkie środki uznane za niezbędne do przezwyciężenia ewentualnych zakłóceń lub nieprawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego lub rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynikających z ustaleń przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, z uwzględnieniem wyników przeglądu, tak aby umożliwić wejście w życie takich środków najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 r.ROZDZIAŁ IX

WYMOGI DOTYCZĄCE WYZNACZENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PROWADZĄCEGO AUKCJE, MONITORUJĄCEGO AUKCJE I WSZYSTKICH PLATFORM AUKCYJNYCH

Artykuł 34

Wymogi dotyczące wyznaczenia mające zastosowanie do prowadzącego aukcje i monitorującego aukcje

1.  Przy wyznaczaniu każdego prowadzącego aukcje i monitorującego aukcje państwa członkowskie uwzględniają stopień, w którym kandydaci:

a) wykazują najmniejsze ryzyko wystąpienia konfliktu interesów bądź nadużyć na rynku, z uwzględnieniem:

(i) wszelkiej działalności na rynku wtórnym;

(ii) wszelkich procesów i procedur wewnętrznych mających ograniczać ryzyko wystąpienia konfliktu interesów bądź nadużyć na rynku;

b) są w stanie pełnić funkcje prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje w sposób terminowy i zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i standardami jakości.

2.  Wyznaczenie prowadzącego aukcję jest uzależnione od zawarcia przez prowadzącego aukcję uzgodnień, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, z wyznaczoną platformą aukcyjną.

Artykuł 35

Wymogi dotyczące wyznaczenia mające zastosowanie do platformy aukcyjnej

▼M6

1.  Aukcje prowadzone są wyłącznie przez platformę aukcyjną zatwierdzoną jako rynek regulowany, której operator organizuje rynek wtórny uprawnień lub instrumentów pochodnych bazujących na uprawnieniach.

▼B

2.  Każdej platformie aukcyjnej wyznaczonej na podstawie niniejszego rozporządzenia do celów sprzedaży na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future zezwala się, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów prawnych lub administracyjnych nakładanych przez państwa członkowskie, na zapewnienie odpowiednich rozwiązań w celu ułatwienia dostępu do aukcji oraz udziału w aukcjach oferentom, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2.

3.  Przy wyznaczaniu platformy aukcyjnej państwa członkowskie uwzględniają zakres, w jakim kandydaci wykazują spełnienie wszystkich następujących warunków:

a) zapewnienie poszanowania zasady niedyskryminacji zarówno z punktu widzenia faktycznego, jak i prawnego;

b) pełny, uczciwy i sprawiedliwy dostęp MŚP objętych systemem unijnym do składania ofert na aukcjach i dostęp do składania ofert na aukcjach przez małe podmioty uczestniczące w systemie;

c) zapewnienie efektywności pod względem kosztów i unikanie nieuzasadnionych kosztów administracyjnych;

d) solidny nadzór na aukcjami, powiadamianie o podejrzeniu przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku, nakładanie wszelkich wymaganych środków zaradczych lub sankcji, w tym ustanowienie mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów;

e) unikanie zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym, w tym na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla;

f) zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz realizacji aukcji;

g) połączenie z jednym systemem rozliczeniowym lub rozrachunkowym albo z większą ich liczbą;

h) zapewnienie odpowiednich przepisów zobowiązujących platformę aukcyjną do przekazania wszystkich aktywów materialnych i niematerialnych niezbędnych następcy danej platformy aukcyjnej do prowadzenia aukcji.

▼M1

4.  Platforma aukcyjna jest wyznaczana na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 dopiero wówczas, gdy państwo członkowskie, w którym rynek regulowany będący kandydatem i jego podmiot gospodarczy mają siedzibę, dopilnowało, aby krajowe środki transponujące przepisy tytułu III dyrektywy 2004/39/WE miały w odpowiednim zakresie zastosowanie do sprzedaży na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future.

Platforma aukcyjna jest wyznaczana na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 dopiero wówczas, gdy państwo członkowskie, w którym rynek regulowany będący kandydatem i jego podmiot gospodarczy mają siedzibę, dopilnowało, aby właściwe organy krajowe tego państwa członkowskiego były w stanie udzielać im zezwolenia i nadzorować je zgodnie z krajowymi środkami transponującymi tytuł IV dyrektywy 2004/39/WE w odpowiednim zakresie.

▼B

Jeżeli rynek regulowany będący kandydatem i jego podmiot gospodarczy nie mają siedziby w tym samym państwie członkowskim, akapity pierwszy i drugi mają zastosowanie zarówno do państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę rynek regulowany będący kandydatem, jak i do państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę jego podmiot gospodarczy.

▼M1

5.  Właściwe organy krajowe państwa członkowskiego, o których mowa w ust. 4 akapit drugi niniejszego artykułu, wyznaczone na podstawie art. 48 ust. 1 dyrektywy 2004/39/WE, podejmują decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia rynkowi regulowanemu wyznaczonemu lub przeznaczonemu do wyznaczenia na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że rynek regulowany i jego podmiot gospodarczy spełniają wymogi przepisów tytułu III dyrektywy 2004/39/WE, przeniesionych do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu. Decyzję w sprawie zezwolenia podejmuje się zgodnie z przepisami tytułu IV dyrektywy 2004/39/WE, przeniesionymi do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.

▼B

6.  Właściwe organy krajowe, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, prowadzą skuteczny nadzór rynku i podejmują niezbędne środki w celu zagwarantowania, że wymagania określone w tym ustępie są spełnione. W tym celu mają one możliwość wykonywania, bezpośrednio lub przy pomocy innych właściwych organów krajowych wyznaczonych na podstawie art. 48 ust. 1 dyrektywy 2004/39/WE, uprawnień przewidzianych w krajowych środkach transponujących art. 50 tej dyrektywy w odniesieniu do rynku regulowanego i jego podmiotu gospodarczego, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu.

Państwo członkowskie każdego z właściwych organów krajowych, o których mowa w ust. 5, dopilnowuje, aby krajowe środki transponujące art. 51 i 52 dyrektywy 2004/39/WE miały zastosowanie w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za niedopełnienie swoich obowiązków wynikających z tytułu III dyrektywy 2004/39/WE, przeniesionego do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.

Do celów niniejszego ustępu krajowe środki transponujące art. 56–62 dyrektywy 2004/39/WE stosuje się do współpracy pomiędzy właściwymi organami krajowymi różnych państw członkowskich.ROZDZIAŁ X

SYSTEM ZAPOBIEGANIA NADUŻYCIOM NA RYNKU MAJĄCY ZASTOSOWANIE DO PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA AUKCJI

Artykuł 36

System zapobiegania nadużyciom na rynku mający zastosowanie do instrumentów finansowych w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy dwudniowe kontrakty na rynku kasowym lub pięciodniowe kontrakty terminowe typu future są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE, wspomniana dyrektywa ma zastosowanie do sprzedaży na aukcji tych produktów sprzedawanych na aukcji. ►M1  Powyższe stosuje się bez uszczerbku dla stosowania art. 38–40 niniejszego rozporządzenia do wykorzystywania informacji wewnętrznych do wycofania oferty. ◄

2.  W przypadku gdy dwudniowe kontrakty na rynku kasowym lub pięciodniowe kontrakty terminowe typu future nie są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE, zastosowanie mają przepisy art. 37–43 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 37

Definicje dotyczące systemu zapobiegania nadużyciom na rynku mającego zastosowanie do produktów sprzedawanych na aukcji innych niż instrumenty finansowe w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE

Do celów art. 38–43, które mają zastosowanie do produktów sprzedawanych na aukcji innych niż instrumenty finansowe w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE, zastosowanie mają następujące definicje:

a) „informacja wewnętrzna” oznacza informację o ściśle określonym charakterze, niepodaną do wiadomości publicznej, dotyczącą bezpośrednio lub pośrednio co najmniej jednego produktu sprzedawanego na aukcji, która, gdyby została podana do wiadomości publicznej, miałaby prawdopodobnie znaczny wpływ na ceny proponowane w ofertach.

W przypadku osób odpowiedzialnych za składanie ofert informacja wewnętrzna oznacza także informację przekazywaną przez klienta i związaną z oczekującymi ofertami klienta, która ma ściśle określony charakter i odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do co najmniej jednego produktu sprzedawanego na aukcji, i która, gdyby została podana do wiadomości publicznej, miałaby prawdopodobnie znaczny wpływ na ceny proponowane w ofertach;

b) „manipulacja na rynku” oznacza:

(i) oferty lub transakcje lub zlecenia na rynku wtórnym:

 które dają lub prawdopodobnie dawałyby fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące popytu na produkty sprzedawane na aukcji lub ich ceny, lub

 które zapewniają, przez osobę lub osoby działające w porozumieniu, cenę rozliczenia aukcji za produkty sprzedawane na aukcji na nienormalnym lub sztucznym poziomie,

chyba że osoba, która złożyła ofertę lub, w przypadku rynku wtórnego, zawarła transakcję bądź złożyła zlecenie, wykaże, że przyczyny takiego działania są zgodne z prawem;

(ii) oferty składane przy użyciu fikcyjnych procedur lub innych form oszustw lub podstępów;

(iii) rozpowszechnianie informacji poprzez media, również za pośrednictwem internetu, lub innymi sposobami, które dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały w odniesieniu do produktów sprzedawanych na aukcji, w tym upowszechnianie plotek oraz informacji fałszywych i wprowadzających w błąd, jeżeli osoba upowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe lub wprowadzające w błąd. W odniesieniu do dziennikarzy działających w ramach swoich obowiązków zawodowych takie rozpowszechnianie informacji ocenia się, uwzględniając zasady regulujące wykonywanie tego zawodu, chyba że osoby te osiągają bezpośrednio lub pośrednio korzyści lub zyski z upowszechniania przedmiotowych informacji.

Podstawowa definicja podana w lit. b) pierwszego akapitu obejmuje w szczególności następujące przypadki:

 zachowanie osoby lub osób działających w porozumieniu mające na celu zapewnienie pozycji dominującej w zakresie popytu na produkt sprzedawany na aukcji, które powoduje ustalenie, bezpośrednio lub pośrednio, cen rozliczenia aukcji lub stwarza inne nieuczciwe warunki transakcji,

 nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień lub instrumentów pochodnych bazujących na uprawnieniach przed aukcją, wywołujące efekt ustalenia ceny rozliczenia aukcji za produkty sprzedawane na aukcji na nienormalnym lub sztucznym poziomie lub wprowadzające w błąd oferentów składających oferty na aukcjach,

 osiąganie korzyści z okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych poprzez wyrażanie opinii na temat produktu sprzedawanego na aukcji po uprzednim złożeniu oferty w odniesieniu do tego produktu i korzystanie następnie z wpływu, jaki ma wyrażona opinia na ceny proponowane w innych ofertach za ten produkt, bez jednoczesnego ujawnienia tego konfliktu interesów do wiadomości publicznej we właściwy i skuteczny sposób.

Artykuł 38

Zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych

1.  Żadna osoba, o której mowa w akapicie drugim, posiadająca informacje wewnętrzne, nie może wykorzystywać takich informacji poprzez składanie, zmianę lub wycofanie oferty, na własny rachunek lub w imieniu osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do produktów sprzedawanych na aukcji, których informacje te dotyczą.

Akapit pierwszy ma zastosowanie do osób, które posiadają takie informacje wewnętrzne:

a) z tytułu swojego członkostwa w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje; lub

b) z tytułu posiadanego udziału w kapitale platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje; lub

c) z tytułu posiadanego dostępu do informacji poprzez zatrudnienie, wykonywanie swojego zawodu lub obowiązków; lub

d) z tytułu swojej działalności przestępczej.

2.  Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, jest osobą prawną, zakaz ustanowiony w tym ustępie ma zastosowanie również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o składaniu, zmianie lub wycofaniu oferty w imieniu danej osoby prawnej.

3.  Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do składania, zmiany lub wycofania oferty na produkt sprzedawany na aukcji w celu wywiązania się ze zobowiązania, które stało się wymagalne, jeżeli zobowiązanie to wynika z umowy zawartej, zanim dana osoba weszła w posiadanie informacji wewnętrznych.

Artykuł 39

Inne zabronione wykorzystywanie informacji wewnętrznych

Osoba, która podlega zakazowi ustanowionemu w art. 38, nie może:

a) ujawniać informacji wewnętrznych jakiejkolwiek innej osobie, chyba że takie ujawnienie należy do normalnego trybu wykonywania jej czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków;

b) zalecać innej osobie lub nakłaniać jej, na podstawie informacji wewnętrznych, do złożenia, zmiany lub wycofania oferty na produkty sprzedawane na aukcji, których dotyczą te informacje.

Artykuł 40

Inne osoby objęte zakazem wykorzystywania informacji wewnętrznych

Artykuły 38 i 39 mają również zastosowanie wobec każdej osoby innej niż osoby, o których mowa w tych artykułach, która posiada informacje wewnętrzne i wie lub powinna wiedzieć, że są to informacje wewnętrzne.

Artykuł 41

Zakaz manipulacji na rynku

Żadnej osobie nie wolno angażować się w manipulacje na rynku.

Artykuł 42

Szczególne wymagania w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia nadużyć na rynku

1.  Platforma aukcyjna, prowadzący aukcje i monitorujący aukcje sporządzają swoje listy osób pracujących dla nich na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie, mających dostęp do informacji wewnętrznych. Platforma aukcyjna regularnie uaktualnia swoją listę i przekazuje ją na żądanie właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę, za każdym razem. Prowadzący aukcje i monitorujący aukcje regularnie uaktualniają swoje listy i przekazują je właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę platforma aukcyjna, oraz państwu członkowskiemu, w którym ma siedzibę prowadzący aukcje lub monitorujący aukcje, jak przewidziano w umowie(-ach) wyznaczającej(-ych) każdego z nich, za każdym razem, gdy właściwy organ krajowy tego zażąda.

2.  Osoby wykonujące obowiązki zarządu w odniesieniu do platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje i monitorującego aukcje oraz, w stosownych przypadkach, osoby ściśle z nimi związane są zobowiązane co najmniej do powiadamiania właściwego organu krajowego, o którym mowa w ust. 1, o fakcie złożenia, zmiany lub wycofania ofert na ich własny rachunek w odniesieniu do produktów sprzedawanych na aukcji lub instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych.

3.  Osoby, które sporządzają lub rozpowszechniają analizy dotyczące produktów sprzedawanych na aukcji, oraz osoby, które sporządzają lub rozpowszechniają inne informacje zalecające lub sugerujące strategię inwestycyjną, przeznaczone dla kanałów dystrybucji lub dla społeczeństwa, dokładają starań, aby zagwarantować, że takie informacje są rzetelnie przedstawione, a także ujawniają swoje interesy lub wskazują konflikty interesów dotyczące produktów sprzedawanych na aukcji.

4.  Platforma aukcyjna przyjmuje przepisy strukturalne mające na celu zapobieganie manipulacjom rynkowym i wykrywanie ich.

5.  Każda osoba, o której mowa w art. 59 ust. 1, która ma racjonalne powody, aby podejrzewać, że transakcja może stanowić wykorzystywanie informacji wewnętrznych lub manipulację na rynku, bezzwłocznie powiadamia właściwy organ krajowy państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę.

Artykuł 43

Nadzór i egzekwowanie

1.  Właściwe organy krajowe, o których mowa w art. 11 dyrektywy 2003/6/WE, prowadzą skuteczny nadzór rynku i podejmują niezbędne środki w celu zagwarantowania, że przepisy określone w art. 37–42 niniejszego rozporządzenia są przestrzegane.

2.  Właściwe organy krajowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, posiadają uprawnienia przewidziane w krajowych środkach transponujących art. 12 dyrektywy 2003/6/WE.

3.  Państwa członkowskie zapewniają stosowanie krajowych środków transponujących art. 14 i 15 dyrektywy 2003/6/WE w stosunku do osób odpowiedzialnych za naruszenie art. 37–42 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do aukcji przeprowadzanych na ich terytorium lub za granicą.

4.  Do celów stosowania art. 37–42 niniejszego rozporządzenia oraz ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu krajowe środki transponujące art. 16 dyrektywy 2003/6/WE stosuje się do współpracy pomiędzy właściwymi organami krajowymi, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.ROZDZIAŁ XI

PŁATNOŚCI ORAZ TRANSFER WPŁYWÓW Z AUKCJI

Artykuł 44

Płatności ze strony zwycięskich oferentów oraz transfer wpływów do państw członkowskich

1.  Każdy zwycięski oferent lub jego następca(-y) prawny(-i), w tym pośrednicy działający w ich imieniu, wpłacają należną kwotę, o której zostali powiadomieni na podstawie art. 61 ust. 3 lit. c), za zakupione uprawnienia, o których zostali powiadomieni na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a), dokonując transferu lub zlecając transfer należnej kwoty za pomocą systemu rozliczeniowego lub rozrachunkowego na wyznaczony rachunek bankowy prowadzącego aukcje w postaci rozliczonych środków, przed dostarczeniem uprawnień albo najpóźniej w momencie ich dostarczenia na wyznaczony rachunek posiadania oferenta lub wyznaczony rachunek posiadania jego następcy prawnego.

▼M4

2.  Platforma aukcyjna, w tym połączony(-e) z nią system(-y) rozliczeniowy(-e) lub rozrachunkowy(-e), dokonuje transferu płatności dokonanych przez oferentów lub ich następców prawnych, wynikających ze sprzedaży na aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziałów II i III dyrektywy 2003/87/WE prowadzącym aukcje, którzy sprzedali na aukcji dane uprawnienia, z wyjątkiem kwot, w odniesieniu do których została ona poproszona o działanie jako podmiot wypłacający w odniesieniu do monitorującego aukcje.

▼B

3.  Płatności na rzecz prowadzących aukcje dokonywane są w euro lub w walucie państwa członkowskiego, które ich wyznaczyło, w przypadku gdy dane państwo członkowskie nie należy do strefy euro, zgodnie z wyborem tego państwa członkowskiego, niezależnie od tego, w jakiej walucie zostały dokonane płatności przez oferentów, pod warunkiem że właściwy system rozliczeniowy lub rozrachunkowy jest w stanie obsługiwać operacje w danej walucie krajowej.

Kursem walutowym jest kurs opublikowany bezpośrednio po zamknięciu okresu składania ofert przez uznany informacyjny serwis finansowy, określony w umowie wyznaczającej daną platformę aukcyjną.

Artykuł 45

Konsekwencje opóźnienia lub braku płatności

1.  Zwycięski oferent lub jego następcy prawni otrzymują uprawnienia, o których zwycięski oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a), tylko wówczas, gdy cała kwota należna, o której został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. c), została zapłacona prowadzącemu aukcje zgodnie z art. 44 ust. 1.

2.  Zwycięskiego oferenta lub jego następców prawnych, którzy nie wywiązują się w pełni z obowiązków wynikających z ust. 1 niniejszego artykułu w odpowiednim terminie, o którym zwycięski oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. d), uważa się za zalegających z płatnością.

3.  Na oferenta zalegającego z płatnością może zostać nałożona jedna z poniższych sankcji lub obie:

a) odsetki za każdy dzień za okres od dnia, w którym płatność stała się należna na podstawie art. 61 ust. 3 lit. d), do dnia, w którym dokonano płatności, według stopy procentowej określonej w umowie wyznaczającej daną platformę aukcyjną, naliczane dziennie;

b) kara pieniężna, która przypada prowadzącemu aukcje w wysokości pomniejszonej o koszty odliczone przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy.

4.  Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w przypadku gdy zwycięski oferent zalega z płatnością, skutkuje to jedną z poniższych sytuacji:

a) kontrahent centralny interweniuje, przejmując dostawę uprawnień oraz dokonując płatności kwoty należnej prowadzącemu aukcje;

b) agent rozrachunkowy wykorzystuje zabezpieczenie otrzymane od oferenta do realizacji płatności kwoty należnej prowadzącemu aukcje.

5.  W przypadku niedokonania rozrachunku uprawnienia sprzedaje się na aukcji na dwóch najbliższych aukcjach zaplanowanych na danej platformie aukcyjnej.ROZDZIAŁ XII

DOSTARCZANIE UPRAWNIEŃ SPRZEDAWANYCH NA AUKCJI

Artykuł 46

Transfer uprawnień sprzedawanych na aukcji

▼M1

Transferu uprawnień sprzedawanych na aukcji prowadzonej przez każdą platformę aukcyjną dokonuje się przez rejestr Unii, przed otwarciem okresu składania ofert, na wyznaczony rachunek posiadania, gdzie są przechowywane w depozycie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia zwycięskim oferentom lub ich następcom prawnym, na podstawie wyników aukcji, zgodnie z mającym zastosowanie rozporządzeniem Komisji przyjętym na podstawie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE.

▼B

Artykuł 47

Dostarczanie uprawnień sprzedawanych na aukcji

1.  Każde uprawnienie sprzedawane przez państwo członkowskie jest przydzielane zwycięskiemu oferentowi przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy do czasu, gdy całkowity wolumen przydzielonych uprawnień odpowiadać będzie wolumenowi, o którym oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a).

Możliwe jest przydzielenie oferentowi uprawnień pochodzących od więcej niż jednego państwa członkowskiego, które dokonywały sprzedaży w ramach tej samej aukcji, jeżeli jest to niezbędne do uzupełnienia wolumenu uprawnień, o którym oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a).

2.  Po zapłaceniu należnej kwoty, na podstawie art. 44 ust. 1, każdemu zwycięskiemu oferentowi lub jego następcom prawnym dostarcza się uprawnienia przydzielone danemu oferentowi tak szybko, jak jest to wykonalne, a w każdym razie nie później niż w terminie wyznaczonym na ich dostawę, w drodze transferu całości lub części uprawnień, o których oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a), z wyznaczonego rachunku posiadania prowadzonego przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik, na wyznaczony rachunek posiadania lub wyznaczone rachunki posiadania zwycięskiego oferenta lub jego następców prawnych, bądź na wyznaczony rachunek posiadania prowadzony przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik na rzecz zwycięskiego oferenta lub jego następców prawnych.

Artykuł 48

Opóźnienie w dostarczeniu uprawnień sprzedawanych na aukcji

1.  W przypadku gdy system rozliczeniowy lub rozrachunkowy nie dostarczy całości lub części uprawnień sprzedawanych na aukcji ze względu na okoliczności, na które nie ma wpływu, system rozliczeniowy lub rozrachunkowy dostarcza uprawnienia tak szybko, jak jest to możliwe, a zwycięscy oferenci lub ich następcy prawni akceptują dostarczenie uprawnień w tym późniejszym terminie.

2.  Środek zaradczy przewidziany w ust. 1 jest jedynym środkiem zaradczym przysługującym zwycięskiemu oferentowi lub jego następcom prawnym w przypadku niedostarczenia uprawnień sprzedawanych na aukcji ze względu na okoliczności, na które dany system rozliczeniowy lub rozrachunkowy nie ma wpływu.ROZDZIAŁ XIII

ZARZĄDZANIE ZABEZPIECZENIEM

Artykuł 49

Zabezpieczenie wnoszone przez oferenta

1.  Przed otwarciem okresu składania ofert dotyczących sprzedaży na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future oferenci lub pośrednicy działający w ich imieniu są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia.

2.  Na żądanie oferenta niebędącego zwycięskim oferentem wszystkie wniesione przez niego zabezpieczenia, które nie zostały wykorzystane, są zwracane, wraz z odsetkami naliczonymi od zabezpieczeń gotówkowych, tak szybko, jak jest to wykonalne po zamknięciu okresu składania ofert.

3.  Na żądanie zwycięskiego oferenta wszystkie wniesione przez niego zabezpieczenia, które nie zostały wykorzystane do celów rozrachunku, są zwracane, wraz z odsetkami naliczonymi od zabezpieczeń gotówkowych, tak szybko, jak jest to wykonalne po dokonaniu rozrachunku.

Artykuł 50

Zabezpieczenie wnoszone przez prowadzącego aukcje

1.  Przed otwarciem okresu składania ofert dotyczących sprzedaży na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future prowadzący aukcje jest zobowiązany jedynie do wniesienia zabezpieczenia w postaci uprawnień, które będą przechowywane w depozycie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia.

▼M1 —————

▼B

3.  Jeżeli uprawnienia wniesione tytułem zabezpieczenia na podstawie ►M1  ust. 1 ◄ nie zostały wykorzystane, system rozliczeniowy lub rozrachunkowy może zatrzymać je, zgodnie z wyborem sprzedającego na aukcji państwa członkowskiego, na wyznaczonym rachunku posiadania, gdzie będą przechowywane w depozycie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia.ROZDZIAŁ XIV

OPŁATY I KOSZTY

Artykuł 51

Struktura i wysokość opłat

1.  Struktura i wysokość opłat oraz wszelkie związane z nimi warunki stosowane przez platformę aukcyjną, jak również system(-y) rozliczeniowy(-e) i system(-y) rozrachunkowy(-e), są nie mniej korzystne niż porównywalne standardowe opłaty i warunki obowiązujące na rynku wtórnym.

2.  Każda platforma aukcyjna oraz system(-y) rozliczeniowy(-e) i system(-y) rozrachunkowy(-e) mogą stosować wyłącznie takie opłaty, zniżki lub warunki, które zostały wyraźnie określone w umowie je wyznaczającej.

3.  Wszelkie opłaty i warunki stosowane na podstawie ust. 1 i 2 są jasno określone, łatwo zrozumiałe i dostępne do wiadomości publicznej. Są one wyszczególnione z podaniem wszystkich opłat dotyczących poszczególnych rodzajów usług.

Artykuł 52

Koszty procesu aukcyjnego

▼M1

1.  Nie naruszając przepisów ust. 2, koszty usług określonych w art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 31 są pokrywane z opłat wnoszonych przez oferentów, z wyjątkiem wszelkich kosztów uzgodnień między prowadzącym aukcję i platformą aukcyjną, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, pozwalających prowadzącemu aukcję na sprzedaż na aukcji uprawnień w imieniu wyznaczającego państwa członkowskiego, które są ponoszone przez państwo członkowskie sprzedające uprawnienia na aukcji, z wyłączeniem kosztów wszelkich systemów rozliczeniowych lub rozrachunkowych połączonych z daną platformą aukcyjną.

Koszty, o których mowa w akapicie pierwszym, są odliczane od wpływów z aukcji wypłacanych prowadzącym aukcje na podstawie art. 44 ust. 2 i 3.

2.  Nie naruszając przepisów akapitu trzeciego, warunki umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień, o której mowa w art. 26 ust. 6 akapit pierwszy, lub umowy wyznaczającej platformę aukcyjną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 mogą odbiegać od przepisów ust. 1 niniejszego artykułu w tym, że nakładają na państwa członkowskie, które zgodnie z art. 30 ust. 4 powiadomiły Komisję o swoim zamiarze nieuczestniczenia we wspólnym działaniu przewidzianym w art. 26 ust. 1 i 2, ale korzystają później z platformy aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, wymóg pokrycia kosztów platformy aukcyjnej, w tym systemów rozliczeniowych i rozrachunkowych połączonych z platformą, wynikających z usług określonych w art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 związanych z częścią uprawnień sprzedawanych przez to państwo członkowskie na aukcji, od daty kiedy to państwo członkowskie rozpocznie sprzedaż uprawnień na aukcji za pośrednictwem platformy aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia okresu wyznaczenia tej platformy aukcyjnej.

Powyższe stosuje się do państw członkowskich, które nie przyłączyły się do wspólnego działania określonego w art. 26 ust. 1 i 2 w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień, o której mowa w art. 26 ust. 6 akapit pierwszy.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania, jeżeli państwo członkowskie przyłącza się do wspólnego działania określonego w art. 26 ust. 1 lub 2 po upływie okresu wyznaczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 5 akapit drugi, lub jeżeli korzysta z platformy aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 w celu sprzedaży swojej części uprawnień w przypadku braku wpisu do wykazu na podstawie art. 30 ust. 7 platformy aukcyjnej, która była przedmiotem powiadomienia na podstawie art. 30 ust. 6.

▼B

Koszty ponoszone przez oferentów na podstawie ust. 1 pomniejsza się o kwotę kosztów poniesionych przez państwo członkowskie na podstawie niniejszego ustępu.

▼M1

3.  Udział w kosztach monitorującego aukcje, który zależy od liczby aukcji, określony w umowie wyznaczającej monitorującego aukcje, rozdziela się równomiernie według liczby aukcji. Wszystkie pozostałe koszty poniesione przez monitorującego aukcje, określone w umowie wyznaczającej monitorującego aukcje, z wyjątkiem kosztów związanych z usługami zamówionymi przez Komisję i ze sprawozdaniami sporządzonymi na podstawie art. 25 ust. 4, są rozdzielane równomiernie według liczby platform aukcyjnych, o ile umowa wyznaczająca monitorującego aukcje nie stanowi inaczej.

▼B

Udział w kosztach monitorującego aukcje związanych z platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2, w tym koszt każdego sprawozdania wymaganego na mocy art. 25 ust. 4, pokrywa państwo członkowskie, które ją wyznaczyło.

Udział w kosztach monitorującego aukcje związanych z platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 dzieli się między państwa członkowskie uczestniczące we wspólnym działaniu odpowiednio do ich udziału w całkowitym wolumenie uprawnień sprzedawanych na aukcji na danej platformie aukcyjnej.

Koszty monitorującego aukcje ponoszone przez każde państwo członkowskie odlicza się od wpływów z akcji wypłacanych przez prowadzącego aukcje państwu członkowskiemu, które go wyznaczyło, na podstawie art. 23 lit. c).ROZDZIAŁ XV

NADZÓR NAD AUKCJAMI, ŚRODKI ZARADCZE I SANKCJE

Artykuł 53

Współpraca z monitorującym aukcje

1.  Prowadzący aukcje, platformy aukcyjne oraz nadzorujące ich właściwe organy krajowe przekazują na żądanie monitorującemu aukcje wszelkie będące w ich posiadaniu informacje dotyczące aukcji, które są w uzasadniony sposób niezbędne do wykonywania funkcji monitorującego aukcje.

2.  Monitorujący aukcje ma prawo do śledzenia przebiegu aukcji.

3.  Prowadzący aukcje, platformy aukcyjne oraz nadzorujące ich właściwe organy krajowe pomagają monitorującemu aukcje w wypełnianiu jego funkcji, współpracując z nim aktywnie w ramach swoich własnych kompetencji.

4.  Właściwe organy krajowe nadzorujące przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe oraz właściwe organy krajowe nadzorujące osoby, którym wydano zezwolenie na składanie ofert w imieniu innych podmiotów na podstawie art. 18 ust. 2, pomagają monitorującemu aukcje w wypełnianiu jego funkcji, współpracując z nim aktywnie w ramach swoich własnych kompetencji.

5.  Obowiązki nałożone na właściwe organy krajowe w ust. 1, 3 i 4 wypełniane są z należytym poszanowaniem tajemnicy zawodowej, jakiemu organy te podlegają na mocy prawa Unii Europejskiej.

▼M1

Artykuł 54

Monitorowanie relacji z oferentami

1.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 monitoruje swoje relacje z oferentami dopuszczonymi do składania ofert w jej aukcjach, podczas całego okresu trwania tych relacji, poprzez następujące działania:

a) analizowanie ofert składanych podczas całego okresu trwania tej relacji, w celu zagwarantowania, że zachowania oferentów dotyczące składania ofert są zgodne z wiedzą platformy aukcyjnej na temat klienta, profilu jego działalności i ryzyka, w tym, w razie potrzeby, pochodzenia funduszy;

b) utrzymywanie skutecznych rozwiązań i procedur w zakresie regularnego monitorowania przestrzegania jej zasad dotyczących zachowań na rynku przez osoby dopuszczone do składania ofert na podstawie art. 19 ust. 1, 2 i 3;

c) monitorowanie transakcji realizowanych przez osoby dopuszczone do składania ofert na podstawie art. 19 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 20 ust. 6, za pomocą jej systemów w celu wykrycia naruszeń zasad, o których mowa w lit. b) niniejszego akapitu, nieuczciwych lub nieprawidłowych warunków sprzedaży na aukcji lub zachowań, które mogą prowadzić do nadużyć na rynku.

Podczas analizowania ofert zgodnie z lit. a) akapitu pierwszego dana platforma aukcyjna zwraca szczególną uwagę na wszelkie działania, których charakter wskazuje w jej opinii na duże prawdopodobieństwo prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub działalności przestępczej.

2.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 dopilnowuje, aby posiadane przez nią dokumenty, dane i informacje na temat oferenta były aktualne. W tym celu dana platforma aukcyjna może:

a) żądać wszelkich informacji od oferenta, na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 20 ust. 5, 6 i 7, do celów monitorowania relacji z tym oferentem po jego dopuszczeniu do składania ofert na aukcjach, w trakcie trwania tych relacji oraz w okresie pięciu lat od ich zakończenia;

b) żądać od wszystkich osób dopuszczonych do składania ofert ponownego złożenia wniosku o dopuszczenie do składania ofert w regularnych odstępach czasu;

c) żądać od wszystkich osób dopuszczonych do składania ofert niezwłocznego powiadamiania danej platformy aukcyjnej o wszelkich zmianach odnośnie do informacji przekazanych jej na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 20 ust. 5, 6 i 7.

3.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 przechowuje dokumentację:

a) wniosku o dopuszczenie do składania ofert złożonego przez kandydata na podstawie art. 19 ust. 2 i 3, łącznie z wszelkimi jego zmianami;

b) kontroli przeprowadzonych w trakcie:

(i) rozpatrywania złożonego wniosku o dopuszczenie do składania ofert na podstawie art. 19, 20 i 21;

(ii) analizowania i monitorowania relacji na podstawie ust. 1 lit. a) i c) po dopuszczeniu kandydata do składania ofert;

c) wszystkich informacji dotyczących danej oferty złożonej przez danego oferenta w aukcji, w tym wycofania lub modyfikacji takich ofert, na podstawie art. 6 ust. 3 akapit drugi oraz art. 6 ust. 4;

d) wszystkich informacji dotyczących przebiegu każdej aukcji, w której oferent złożył ofertę.

4.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 przechowuje dokumentację, o której mowa w ust. 3, tak długo jak oferent jest dopuszczony do składania ofert w jej aukcjach oraz co najmniej przez okres pięciu lat od zakończenia relacji z tym oferentem.

▼B

Artykuł 55

Powiadamianie o przypadkach prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub działalności przestępczej

▼M1

1.  Właściwe organy krajowe, o których mowa w art. 37 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE, monitorują przestrzeganie przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 wymogów dotyczących należytej staranności wobec klienta, wynikających z art. 19 oraz art. 20 ust. 6 niniejszego rozporządzenia, wymogów dotyczących monitorowania i przechowywania dokumentacji wynikających z art. 54 niniejszego rozporządzenia oraz wymogów dotyczących powiadamiania wynikających z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu oraz podejmują niezbędne środki, aby zapewnić przestrzeganie tych wymogów.

Właściwe organy krajowe, o których mowa w akapicie pierwszym, posiadają uprawnienia określone w krajowych środkach transponujących art. 37 ust. 2 i 3 dyrektywy 2005/60/WE.

Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 może odpowiadać za naruszenie przepisów art. 19, art. 20 ust. 6 i 7, art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 54 niniejszego rozporządzenia oraz ust. 2 i 3 niniejszego artykułu. Zastosowanie w tym zakresie mają krajowe środki transponujące art. 39 dyrektywy 2005/60/WE.

2.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1, jej dyrektorzy oraz pracownicy współpracują w pełni z FIU, o której mowa w art. 21 dyrektywy 2005/60/WE, poprzez niezwłoczne:

a) informowanie FIU, z własnej inicjatywy, jeżeli wiedzą, podejrzewają lub mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że w czasie aukcji mają lub miały miejsce przypadki lub próby prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub działalności przestępczej;

b) dostarczanie FIU, na jej żądanie, wszelkich niezbędnych informacji zgodnie z procedurami określonymi w przepisach, które mają zastosowanie.

▼B

3.  Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazuje się FIU państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się dana platforma aukcyjna.

W krajowych środkach transponujących polityki i procedury w zakresie komunikacji i zapewnienia przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 34 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE, wyznacza się osobę lub osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji na mocy niniejszego artykułu.

▼M1

4.  Państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1, zapewnia stosowanie krajowych środków transponujących art. 26–29, art. 32, art. 34 ust. 1 oraz art. 35 dyrektywy 2005/60/WE w odniesieniu do danej platformy aukcyjnej.

▼B

Artykuł 56

Powiadamianie o nadużyciach na rynku

▼M1

1.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 powiadamia właściwe organy krajowe wyznaczone na podstawie art. 43 ust. 2 dyrektywy 2004/39/WE, odpowiedzialne za nadzorowanie danej platformy aukcyjnej lub za badanie i ściganie nadużyć na rynku, które występują na danej platformie aukcyjnej lub w ramach jej systemów, o podejrzeniach dotyczących nadużyć na rynku ze strony wszelkich osób dopuszczonych do składania ofert na aukcjach lub ze strony wszelkich osób, w których imieniu działa osoba dopuszczona do składania ofert na aukcjach.

Zastosowanie mają krajowe środki transponujące art. 25 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE.

▼B

2.  Dana platforma aukcyjna powiadamia monitorującego aukcje oraz Komisję o fakcie dokonania powiadomienia na podstawie ust. 1, wskazując działania zaradcze, jakie podjęła lub proponuje podjąć w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 57

Maksymalna wielkość oferty oraz inne środki zaradcze

1.  Każda platforma aukcyjna może wprowadzić, po konsultacji z Komisją i uzyskaniu jej opinii w tym względzie, maksymalną wielkość oferty bądź wszelkie inne środki zaradcze niezbędne do zmniejszenia rzeczywistego lub potencjalnego dostrzegalnego ryzyka wystąpienia nadużyć na rynku, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innej działalności przestępczej, a także zachowań antykonkurencyjnych, pod warunkiem że wprowadzenie maksymalnej wielkości oferty lub wszelkich innych środków zaradczych skutecznie zmniejszy dane ryzyko. Komisja może konsultować się z zainteresowanymi państwami członkowskimi i z monitorującym aukcje oraz uzyskać ich opinię na temat propozycji przedstawionej przez daną platformę aukcyjną. Platforma aukcyjna uwzględnia opinię Komisji w jak największym stopniu.

2.  Maksymalna wielkość oferty jest wyrażana jako odsetek całkowitej liczby uprawnień sprzedawanych na danej aukcji albo jako odsetek całkowitej liczby uprawnień sprzedawanych na aukcji w danym roku, w zależności od tego, które z tych rozwiązań może być najbardziej właściwe w stosunku do ryzyka wystąpienia nadużyć na rynku wskazanych w art. 56 ust. 1.

3.  Do celów niniejszego artykułu maksymalna wielkość oferty oznacza maksymalną liczbę uprawnień, na które może być składana oferta, bezpośrednio albo pośrednio, przez którąkolwiek z grup osób wymienionych w art. 18 ust. 1 lub 2, które zaliczają się do jednej z następujących kategorii:

a) ta sama grupa przedsiębiorstw obejmująca wszelkie jednostki dominujące, ich jednostki zależne i jednostki powiązane;

b) to samo ugrupowanie gospodarcze;

c) odrębna jednostka gospodarcza mająca samodzielność w podejmowaniu decyzji, w przypadku gdy są kontrolowane, bezpośrednio albo pośrednio, przez podmioty publiczne lub podmioty państwowe.

▼M1

Artykuł 58

Zasady dotyczące zachowań na rynku oraz wszelkie inne ustalenia umowne

Przepisy art. 53–57 pozostają bez uszczerbku dla wszelkich innych działań, które platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 ma prawo podjąć zgodnie ze swoimi zasadami dotyczącymi zachowań na rynku lub wszelkimi innymi ustaleniami umownymi obowiązującymi bezpośrednio lub pośrednio oferentów dopuszczonych do składania ofert na aukcjach, pod warunkiem że tego rodzaju działania nie są sprzeczne z przepisami art. 53–57 ani ich nie podważają.

▼B

Artykuł 59

Zasady dotyczące zachowań innych osób, którym wydano zezwolenie na składanie ofert w imieniu innych podmiotów na podstawie art. 18 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 18 ust. 2

1.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie do:

a) osób, którym wydano zezwolenie na składanie ofert na podstawie art. 18 ust. 2;

b) przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. b) i c), którym wydano zezwolenie na składania ofert na podstawie art. 18 ust. 3.

2.  Osoby, o których mowa w ust. 1, stosują się do następujących zasad postępowania w relacjach ze swoimi klientami:

a) przyjmują instrukcje od swoich klientów na porównywalnych warunkach;

b) mogą odmówić złożenia oferty w imieniu klienta, jeżeli mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać występowanie przypadku prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku, z zastrzeżeniem krajowych przepisów transponujących art. 24 i 28 dyrektywy 2005/60/WE;

c) mogą odmówić złożenia oferty w imieniu klienta, jeżeli mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że klient nie jest w stanie zapłacić za uprawnienia, na które ma być składana oferta;

d) zawierają pisemne umowy ze swoimi klientami. Zawarte umowy nie nakładają na danego klienta żadnych nieuczciwych warunków ani ograniczeń. Określają one wszelkie warunki dotyczące oferowanych usług, w tym w szczególności płatności i dostawy uprawnień;

e) mogą wymagać od swoich klientów złożenia wadium w postaci płatności zaliczkowej na poczet uprawnień;

f) nie mogą w sposób nieuzasadniony ograniczać liczby ofert, jakie może składać klient;

g) nie mogą powstrzymywać ani ograniczać swoich klientów, jeśli chodzi o korzystanie przez nich z usług innych podmiotów uprawnionych na podstawie art. 18 ust. 1 lit. b)–e) oraz art. 18 ust. 2 do składania ofert na aukcjach w ich imieniu;

h) zwracają należytą uwagę na interesy swoich klientów, którzy zwracają się do nich o składanie ofert na aukcjach w ich imieniu;

i) traktują klientów w sposób uczciwy i niedyskryminacyjny;

j) utrzymują odpowiednie wewnętrzne systemy i procedury służące rozpatrywaniu wniosków klientów zwracających się o ich reprezentowanie na aukcji oraz umożliwieniu skutecznego udziału w aukcji, w szczególności w zakresie składania ofert w imieniu swoich klientów, przyjmowania płatności i zabezpieczenia od oraz transferu uprawnień do klientów, na rzecz których działają;

k) zapobiegają ujawnianiu informacji poufnych przez tę część ich przedsiębiorstwa, która opowiada za przyjmowanie, przygotowanie i składanie ofert w imieniu ich klientów, wobec tej części ich przedsiębiorstwa, która odpowiada za przygotowywanie i składanie ofert na ich własny rachunek, bądź wobec tej części ich przedsiębiorstwa, która odpowiada za prowadzenie transakcji na ich własny rachunek na rynku wtórnym;

l) przechowują dokumentację informacji uzyskanych lub wytworzonych w ramach pełnienia funkcji pośrednika obsługującego oferty na aukcjach w imieniu swoich klientów przez okres pięciu od daty uzyskania lub wytworzenia tych informacji.

Wysokość wadium, o którym mowa w lit. e), oblicza się w oparciu o dokładną i uzasadnioną podstawę.

Metodę obliczania wadium, o którym mowa w lit. e), ustala się w umowach zawartych na podstawie lit. d).

Wszelkie części wadium, o którym mowa w lit. e), które nie zostały wykorzystane do zaspokojenia płatności z tytułu uprawnień, są zwracane osobie, która je wniosła, po zakończeniu aukcji, w rozsądnym terminie określonym w umowie zawartej na podstawie lit. d).

3.  Osoby, o których mowa w ust. 1, stosują się do następujących zasad postępowania przy składaniu ofert na swój własny rachunek lub w imieniu swoich klientów:

a) przedstawiają wszelkie informacje, których zażąda każda platforma aukcyjna w przypadku dopuszczenia ich do składania ofert lub monitorujący aukcje w związku z wypełnianiem swoich odpowiednich funkcji na mocy niniejszego rozporządzenia;

b) działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej, wykazując dostateczne umiejętności, dbałość i staranność.

4.  Właściwe organy krajowe wyznaczone przez państwa członkowskie, w których osoby, o których mowa w ust. 1, mają swoją siedzibę, są odpowiedzialne za wydawanie tym osobom zezwoleń na wykonywanie działalności, o której mowa w tym ustępie, oraz za monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania zasad postępowania przewidzianych w ust. 2 i 3, w tym za rozpatrywanie wszelkich skarg na nieprzestrzeganie wspomnianych zasad postępowania.

5.  Właściwe organy krajowe, o których mowa w ust. 4, wydają zezwolenia osobom, o których mowa w ust. 1, wyłącznie jeżeli osoby te spełniają wszystkie następujące warunki:

a) cieszą się wystarczająco dobrą opinią i posiadają wystarczające doświadczenie do zapewnienia właściwego poszanowania zasad postępowania przewidzianych w ust. 2 i 3;

b) wprowadziły niezbędne procedury i kontrole w celu unikania konfliktu interesów i działają w najlepszym interesie swoich klientów;

c) przestrzegają obowiązków wynikających z przepisów krajowych transponujących dyrektywę 2005/60/WE;

d) przestrzegają wszelkich innych środków uznanych za niezbędne ze względu na charakter oferowanych usług dotyczących składania ofert i stopień profesjonalności profilu inwestycyjnego lub handlowego danego klienta, jak również wszelkich ocen prawdopodobieństwa wystąpienia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub działalności przestępczej opartych na analizie ryzyka.

6.  Właściwe organy krajowe państwa członkowskiego, w którym wydano zezwolenie osobom, o których mowa w ust. 1, nadzorują i kontrolują przestrzeganie warunków wymienionych w ust. 5. Państwo członkowskie dopilnowuje, aby:

a) jego właściwe organy krajowe dysponowały niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń i nakładania sankcji, które są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające;

b) ustanowiono mechanizm rozpatrywania skarg i cofania zezwoleń, w przypadkach gdy osoby, którym wydano zezwolenie, naruszają swoje obowiązki wynikające z tych zezwoleń;

c) jego właściwe organy krajowe mogły cofnąć zezwolenie wydane na podstawie ust. 5, w przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, poważnie i systematycznie naruszała przepisy ust. 2 i 3.

▼M2

7.  Klienci oferentów, o których mowa w ust. 1, mogą kierować wszelkie skargi związane z przestrzeganiem zasad postępowania przewidzianych w ust. 2 i 3 do właściwych organów wspomnianych w ust. 4 zgodnie z przepisami proceduralnymi ustanowionymi w celu rozpatrywania tego rodzaju skarg w państwie członkowskim, w którym osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają nadzorowi.

▼B

8.  Osoby, o których mowa w ust. 1, które zostały dopuszczone do składania ofert na platformie aukcyjnej na podstawie art. 18, 19 i 20, mogą, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów prawnych lub administracyjnych nakładanych przez państwa członkowskie, świadczyć usługi dotyczące składania ofert klientom, o których mowa w art. 19 ust. 3 lit. a).ROZDZIAŁ XVI

PRZEJRZYSTOŚĆ I POUFNOŚĆ

Artykuł 60

Publikacja

▼M6

1.  Wszystkie przepisy, wytyczne, instrukcje, formularze, dokumenty, ogłoszenia, w tym kalendarz aukcji, wszelkie informacje niepoufne związane z aukcjami na danej platformie aukcyjnej, w tym wykaz osób dopuszczonych do składania ofert na aukcjach, wszelkie decyzje, w tym decyzje podjęte na podstawie art. 57, dotyczące wprowadzenia maksymalnej wielkości oferty oraz innych środków zaradczych niezbędnych w celu zmniejszenia rzeczywistego lub potencjalnego dostrzegalnego ryzyka wystąpienia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku na danej platformie aukcyjnej, publikuje się na specjalnej aktualizowanej stronie internetowej poświęconej sprzedaży na aukcji prowadzonej przez daną platformę aukcyjną.

▼B

Informacje, które przestały być użyteczne, są archiwizowane. Wspomniane archiwa są udostępniane za pomocą tej samej strony internetowej poświęconej sprzedaży na aukcji.

2.  Niepoufne wersje sprawozdań przedkładanych państwom członkowskim i Komisji przez monitorującego aukcje na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 publikuje się na stronie internetowej Komisji.

Sprawozdania, które przestały być użyteczne, są archiwizowane. Wspomniane archiwa są udostępniane za pomocą strony internetowej Komisji.

▼M1

3.  Wykaz nazw, adresów, numerów telefonów i telefaksów, adresów poczty elektronicznej, a także stron internetowych wszystkich osób dopuszczonych do składania w imieniu innych podmiotów ofert na aukcjach prowadzonych przez platformę wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 publikuje się na stronie internetowej prowadzonej przez daną platformę aukcyjną.

▼B

Artykuł 61

Ogłaszanie wyników aukcji i powiadamianie o nich

1.  Platforma aukcyjna ogłasza wyniki każdej przeprowadzonej przez nią aukcji tak szybko, jak to jest w rozsądny sposób wykonalne oraz najpóźniej w ciągu 15 minut po zamknięciu okresu składania ofert.

2.  Ogłoszenie wydawane na podstawie ust. 1 zawiera co najmniej następujące elementy:

a) wolumen uprawnień sprzedawanych na aukcji;

b) cena rozliczenia aukcji w euro;

c) całkowity wolumen złożonych ofert;

d) całkowita liczba oferentów oraz liczba zwycięskich oferentów;

e) w przypadku unieważnienia aukcji – aukcje, na które zostanie przeniesiony dany wolumen uprawnień;

f) całkowite dochody z aukcji;

g) podział dochodów między państwa członkowskie, w przypadku platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2.

3.  Jednocześnie z ogłoszeniem wyników na podstawie ust. 1 platforma aukcyjna powiadamia każdego zwycięskiego oferenta składającego oferty za pomocą jej systemów o:

a) całkowitej liczbie uprawnień, jaka zostanie przydzielona temu oferentowi;

b) tym ewentualnie, które z jego ofert, które okazały się ofertami z taką samą ceną, zostały wybrane losowo;

c) płatności należnej w euro albo w walucie państwa członkowskiego nienależącego do strefy euro wybranej przez oferenta, pod warunkiem że system rozliczeniowy lub rozrachunkowy jest w stanie obsługiwać operacje w danej walucie krajowej;

d) dacie, do której należy dokonać płatności w rozliczonych środkach na wyznaczony rachunek bankowy prowadzącego aukcje.

4.  W przypadku gdy walutą wybraną przez oferenta nie jest euro, platforma aukcyjna powiadamia zwycięskiego oferenta składającego oferty w prowadzonych przez nią aukcjach o kursie walutowym, który został przez nią zastosowany do obliczenia kwoty należnej w walucie wybranej przez zwycięskiego oferenta.

Kursem walutowym jest kurs opublikowany bezpośrednio po zamknięciu okresu składania ofert przez uznany informacyjny serwis finansowy, określony w umowie wyznaczającej daną platformę aukcyjną.

5.  Platforma aukcyjna powiadamia właściwy system rozliczeniowy i system rozrachunkowy połączone z nią o informacjach, o których został powiadomiony każdy zwycięski oferent na podstawie ust. 3.

Artykuł 62

Ochrona informacji poufnych

1.  Informacjami poufnymi są następujące informacje:

a) treść oferty;

b) treść wszelkich instrukcji dotyczących składania ofert, nawet jeżeli nie złożono żadnej oferty;

c) informacje, które ujawniają tożsamość danego oferenta, oraz informacje, na podstawie których można tę tożsamość ustalić, a także każda z poniższych informacji:

(i) liczba uprawnień, jaką oferent zamierza nabyć na aukcji;

(ii) cena, jaką oferent jest gotowy zapłacić za te uprawnienia;

d) informacje dotyczące lub pochodzące z pojedynczej oferty lub instrukcji do składania ofert lub większej ich liczby, które oddzielnie albo łącznie mogłyby:

(i) dostarczać wskazówkę odnośnie do popytu na uprawnienia przed aukcją;

(ii) dostarczać wskazówkę odnośnie do ceny rozliczenia aukcji przed aukcją;

e) informacje przedstawione przez osoby w ramach ustanowienia bądź utrzymywania relacji z oferentami lub w ramach monitorowania tej relacji na podstawie art. 19, 20 i 21 oraz art. 54;

f) sprawozdania i opinie monitorującego aukcje przygotowane na podstawie art. 25 ust. 1–6, z wyjątkiem fragmentów znajdujących się we wszelkich niepoufnych wersjach sprawozdań monitorującego aukcję publikowanych przez Komisję na podstawie art. 60 ust. 2;

g) tajemnice handlowe przekazane przez osoby uczestniczące w konkurencyjnej procedurze udzielania zamówienia publicznego mającej na celu wyznaczenie platformy aukcyjnej lub monitorującego aukcje;

h) informacje o algorytmie zastosowanym do celów losowego wyboru ofert z taką samą ceną, o którym mowa w art. 7 ust. 2;

i) informacje dotyczące metodyki ustalenia tego, jaka cena stanowi cenę rozliczenia aukcji znacznie niższą od cen obowiązujących na rynku wtórnym przed aukcją oraz w jej trakcie, o której mowa w art. 7 ust. 6.

2.  Informacje poufne nie są ujawniane przez żadną z osób, które uzyskały te informacje, bezpośrednio lub pośrednio, inaczej niż zgodnie z ust. 3.

3.  Przepisy ust. 2 nie zakazują ujawniania informacji poufnych, które:

a) zostały już zgodnie z prawem upublicznione;

b) są podawane do wiadomości publicznej za pisemną zgodą oferenta, osoby dopuszczonej do składania ofert lub osoby ubiegającej się o dopuszczenie do składania ofert;

c) muszą być ujawnione lub podane do wiadomości publicznej ze względu na obowiązek nałożony przez prawo Unii;

d) są podawane do wiadomości publicznej na podstawie nakazu sądowego;

e)  ►M1  są ujawniane lub podawane do wiadomości publicznej ◄ na potrzeby dochodzeń lub postępowań karnych, administracyjnych bądź sądowych prowadzonych w Unii;

f) są ujawniane przez platformę aukcyjną wobec monitorującego aukcje w celu umożliwienia lub wsparcia wykonywania funkcji lub wypełniania obowiązków przez monitorującego aukcje w odniesieniu do aukcji;

g) zostały zagregowane lub zredagowane przed ich ujawnieniem w sposób, który sprawia, że nie jest prawdopodobne rozpoznanie informacji dotyczących następujących kwestii:

(i) poszczególnych ofert lub instrukcji dotyczących składania ofert;

(ii) poszczególnych aukcji;

(iii) poszczególnych oferentów, potencjalnych oferentów lub osób ubiegających się o dopuszczenie do składania ofert;

(iv) poszczególnych wniosków o dopuszczenie do składania ofert;

(v) poszczególnych relacji z oferentami;

h) są informacjami, o których mowa w ust. 1 lit. f), pod warunkiem że są ujawniane ogółowi w sposób niedyskryminacyjny i prawidłowy przez właściwe organy krajowe państw członkowskich, w przypadku informacji objętych zakresem art. 25 ust. 2 lit. c), oraz przez Komisję, w przypadku pozostałych informacji objętych zakresem art. 25 ust. 2;

i) są informacjami, o których mowa w ust. 1 lit. g), pod warunkiem że są ujawniane osobom pracującym dla państw członkowskich lub Komisji, uczestniczącym w konkurencyjnej procedurze udzielania zamówienia publicznego, o której mowa w ust. 1 lit. g), które są same związane obowiązkiem przestrzegania tajemnicy zawodowej na mocy warunków ich zatrudnienia;

j) są podawane do wiadomości publicznej po upływie okresu 30 miesięcy, licząc od jednego z poniższych terminów, z zastrzeżeniem wszelkich utrzymujących się obowiązków dotyczących tajemnicy zawodowej nałożonych przez prawo Unii:

(i) daty otwarcia okresu składania ofert dotyczącego aukcji, w której informacje poufne zostały po raz pierwszy ujawnione – w odniesieniu do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 lit. a)–d);

(ii) daty zakończenia relacji z oferentem – w odniesieniu do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 lit. e);

(iii) daty sprawozdania lub opinii monitorującego aukcje – w odniesieniu do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 lit. f);

(iv) daty przedstawienia informacji w ramach konkurencyjnej procedury udzielania zamówienia publicznego – w odniesieniu do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 lit. g).

4.  Środki wymagane do zagwarantowania, że informacje poufne nie są bezprawnie ujawniane, a także konsekwencje ewentualnego bezprawnego ich ujawnienia przez platformę aukcyjną lub monitorującego aukcje, w tym przez wszelkie osoby zatrudnione do pracy na ich rzecz, określa się w umowach wyznaczających platformę aukcyjną lub monitorującego aukcje.

5.  Informacje poufne uzyskane przez platformę aukcyjną lub monitorującego aukcje, w tym przez wszelkie osoby zatrudnione do pracy na ich rzecz, są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji ich obowiązków lub wykonywania ich funkcji w odniesieniu do aukcji.

6.  Ustępy 1–5 nie wykluczają wymiany informacji poufnych między platformą aukcyjną a monitorującym aukcje ani między jednym z tych podmiotów a:

a) właściwymi organami krajowymi nadzorującymi platformę aukcyjną;

b) właściwymi organami krajowymi odpowiedzialnymi za badanie i ściganie przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku;

c) Komisją.

Informacji poufnych wymienianych zgodnie z niniejszym ustępem nie ujawnia się osobom innym niż wymienione w lit. a), b) oraz c) w zakresie sprzecznym z ust. 2.

7.  Każda osoba, która pracuje lub pracowała dla platformy aukcyjnej bądź monitorującego aukcje, zaangażowana w aukcje, ma obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zapewnia ochronę informacji poufnych na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 63

System językowy

1.  Pisemne informacje przedstawiane przez platformę aukcyjną na podstawie art. 60 ust. 1 i 3 lub przez monitorującego aukcje na podstawie art. 60 ust. 2 bądź na mocy umowy ich wyznaczającej, które nie są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, sporządza się w języku zwyczajowo używanym w dziedzinie finansów międzynarodowych.

2.  Państwo członkowskie może zapewnić, na własny koszt, tłumaczenie wszelkich informacji objętych zakresem ust. 1 dotyczących platformy aukcyjnej, na język(-i) urzędowy(-e) tego państwa członkowskiego.

Jeżeli jedno państwo członkowskie zapewnia na własny koszt tłumaczenie wszelkich informacji objętych zakresem ust. 1, dostarczonych przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1, każde państwo członkowskie po wyznaczeniu platformy aukcyjnej na podstawie art. 30 ust. 1 również zapewnia na własny koszt tłumaczenie na ten (te) sam(-e) język(-i) wszystkich informacji objętych zakresem ust. 1 dostarczonych przez platformę aukcyjną, którą wyznaczyło na podstawie art. 30 ust. 1.

3.  Kandydaci ubiegający się o dopuszczenie do składania ofert oraz osoby dopuszczone do składania ofert mogą składać poniższe dokumenty w języku urzędowym Unii wybranym przez nich na podstawie ust. 4, pod warunkiem że państwo członkowskie postanowiło zapewnić tłumaczenie w tym języku na podstawie ust. 2:

a) wnioski o dopuszczenie do składania ofert, w tym wszelkie dokumenty towarzyszące;

b) oferty, w tym wszelkie dokumenty dotyczące ich wycofania lub modyfikacji;

c) wszelkie zapytania związane z lit. a) lub b).

Platforma aukcyjna może żądać uwierzytelnionego tłumaczenia na język zwyczajowo używany w dziedzinie finansów międzynarodowych.

4.  Kandydaci ubiegający się o dopuszczenie do składania ofert, osoby dopuszczone do składania ofert oraz oferenci uczestniczący w aukcji dokonują wyboru dowolnego języka urzędowego Unii na potrzeby przyjmowania przez nich wszelkich powiadomień dokonywanych na mocy art. 8 ust. 3, art. 20 ust. 10, art. 21 ust. 4 oraz art. 61 ust. 3.

Wszystkie pozostałe komunikaty ustne lub pisemne platformy aukcyjnej wobec kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do składania ofert, osób dopuszczonych do składania ofert lub oferentów uczestniczących w aukcji są przekazywane w języku wybranym na podstawie akapitu pierwszego, co nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla kandydatów, osób oraz oferentów, o których mowa, pod warunkiem że państwo członkowskie postanowiło zapewnić tłumaczenie w tym języku na podstawie ust. 2.

Jednakże nawet w przypadku gdy państwo członkowskie zdecydowało się na podstawie ust. 2 zapewnić tłumaczenia w języku wybranym na podstawie akapitu pierwszego niniejszego ustępu, kandydat ubiegający się o dopuszczenie do składania ofert, osoba dopuszczona do składania ofert lub oferent uczestniczący w aukcji może odstąpić od swojego prawa wynikającego z akapitu drugiego niniejszego ustępu, udzielając platformie aukcyjnej uprzedniej pisemnej zgody na posługiwanie się wyłącznie językiem zwyczajowo używanym w dziedzinie finansów międzynarodowych.

5.  Państwa członkowskie odpowiadają za prawidłowość wszelkich tłumaczeń wykonywanych na podstawie ust. 2.

Osoby składające przetłumaczony dokument, o którym mowa w ust. 3, oraz platforma aukcyjna dokonująca powiadomienia za pomocą przetłumaczonego dokumentu na podstawie ust. 4 odpowiadają za zapewnienie zgodności tłumaczenia z oryginałem.ROZDZIAŁ XVII

PRZEPISY KOŃCOWE

▼M1

Artykuł 64

Prawo do odwołania

1.  Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1 zapewnia dostępność mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów na potrzeby skarg zgłaszanych przez kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do składania ofert, oferentów dopuszczonych do składania ofert lub podmiotów, którym odmówiono dopuszczenia do składania ofert, cofnięto dopuszczenie do składania ofert lub je zawieszono.

2.  Państwa członkowskie, w których nadzorowany jest rynek regulowany wyznaczony jako platforma aukcyjna na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30 ust. 1, lub jego podmiot gospodarczy, dopilnowują, aby wszelkie decyzje podejmowane w ramach mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, były właściwie uzasadnione i podlegały prawu odwołania się do sądów, o którym mowa w art. 52 ust. 1 dyrektywy 2004/39/WE. Wspomniane prawo pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich praw do odwoływania się bezpośrednio do sądów lub właściwych organów administracyjnych przewidzianych w krajowych środkach transponujących art. 52 ust. 2 dyrektywy 2004/39/WE.

▼B

Artykuł 65

Korekta błędów

1.  Każda osoba, która weszła w posiadanie informacji o jakichkolwiek błędach w dokonanych transferach płatności lub uprawnień bądź w zabezpieczeniach lub wadiach wniesionych lub zwolnionych na mocy niniejszego rozporządzenia, powiadamia o nich niezwłocznie system rozliczeniowy lub rozrachunkowy.

2.  System rozliczeniowy lub rozrachunkowy podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu naprawienia błędów w dokonanych transferach płatności lub uprawnień oraz w zabezpieczeniach lub wadiach wniesionych bądź zwolnionych na mocy niniejszego rozporządzenia, o których informacje dotarły do nich w dowolny sposób.

3.  Każda osoba odnosząca korzyść z błędu wymienionego w ust. 1, którego ze względu na prawa działającego w dobrej wierze nabywcy będącego osobą trzecią nie można naprawić na podstawie ust. 2, jest odpowiedzialna za naprawienie wyrządzonych szkód, jeżeli wiedziała bądź powinna była wiedzieć o tym błędzie i nie powiadomiła o nim systemu rozliczeniowego lub rozrachunkowego.

Artykuł 66

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M1
ZAŁĄCZNIK IUprawnienia sprzedawane na aukcji w 2012 r. na mocy art. 10 ust. 1

Państwo członkowskie

Wolumen

Belgia

2 979 000

Bułgaria

3 277 000

Republika Czeska

5 503 000

Dania

1 472 000

Niemcy

23 531 000

Estonia

1 068 000

Irlandia

1 100 000

Grecja

4 077 000

Hiszpania

10 145 000

Francja

6 434 000

Włochy

11 324 000

Cypr

307 000

Łotwa

315 000

Litwa

637 000

Luksemburg

141 000

Węgry

1 761 000

Malta

120 000

Niderlandy

3 938 000

Austria

1 636 000

Polska

14 698 000

Portugalia

2 065 000

Rumunia

5 878 000

Słowenia

520 000

Słowacja

1 805 000

Finlandia

1 965 000

Szwecja

1 046 000

Zjednoczone Królestwo

12 258 000

Suma

120 000 000

▼B
ZAŁĄCZNIK II

Wykaz elementów, o których mowa w art. 20 ust. 3

1.

Dowód uprawnienia na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2.

2.

Nazwa lub imię i nazwisko, adres, numery telefonu i telefaksu kandydata.

3.

Identyfikator rachunku dla wyznaczonego rachunku posiadania kandydata.

4.

Pełne dane wyznaczonego rachunku bankowego kandydata.

5.

Imię i nazwisko, adres, numery telefonów i telefaksów oraz adres poczty elektronicznej przynajmniej jednego przedstawiciela oferenta w rozumieniu art. 6 ust. 3 akapit trzeci.

6.

W przypadku osób prawnych – dowód:

a) ich utworzenia wskazujący: formę prawną kandydata; prawo, któremu kandydat podlega; czy kandydat jest spółką publiczną notowaną na co najmniej jednej uznanej giełdzie papierów wartościowych;

b) w stosownych przypadkach, potwierdzający numer rejestracyjny kandydata w odpowiednim rejestrze, w którym kandydat jest zarejestrowany, a w przypadku jego braku – dokumenty założycielskie, statut lub inne dokumenty potwierdzające jego utworzenie.

7.

W przypadku osób prawnych lub porozumień prawnych – wszelkie informacje niezbędne do ustalenia rzeczywistego beneficjenta oraz zrozumienia struktury własnościowej i kontrolnej takiej osoby prawnej lub takiego porozumienia prawnego.

8.

W przypadku osób fizycznych – dowód ich tożsamości, w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub podobnego dokumentu wydanego przez władze, zawierającego pełne imię i nazwisko, fotografię i datę urodzenia danego kandydata oraz jego stały adres zamieszkania na terytorium Unii, które to dokumenty mogą być uzupełnione, w razie potrzeby, wszelkimi innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi.

9.

W przypadku operatorów – zezwolenie, o którym mowa w art. 4 dyrektywy 2003/87/WE.

10.

W przypadku operatorów statków powietrznych – dowód znajdowania się na wykazie na podstawie art. 18a ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE lub plan dotyczący monitorowania, przedłożony i zatwierdzony na podstawie art. 3g tej dyrektywy.

11.

Wszelkie informacje niezbędne do realizacji środków należytej staranności wobec klienta, o których mowa w art. 19 ust. 2 lit. e).

12.

Ostatnie zbadane sprawozdania roczne oraz sprawozdania finansowe kandydata, w tym, jeżeli istnieją, rachunek zysków i strat oraz bilans; w przypadku braku tych dokumentów – deklaracja VAT lub wszelkie inne dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia wypłacalności i zdolności kredytowej kandydata.

13.

Ewentualny numer identyfikacyjny VAT, a w przypadku gdy kandydat nie jest zarejestrowany do celów podatku VAT, wszelkie inne środki służące identyfikacji kandydata przez organy podatkowe państwa członkowskiego siedziby lub państwa, w którym kandydat jest rezydentem podatkowym, bądź wszelkie inne dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia statusu podatkowego kandydata na terytorium Unii.

14.

Oświadczenie stwierdzające, że według najlepszej wiedzy kandydata spełnia on wymogi określone w art. 19 ust. 2 lit. f).

15.

Dowód spełniania wymogów określonych w art. 19 ust. 2 lit. g).

16.

Dowód spełnienia przez kandydata wymogów określonych w art. 19 ust. 3.

17.

Oświadczenie, że kandydat posiada zdolność prawną oraz upoważnienie niezbędne do składania ofert na aukcjach na własny rachunek lub w imieniu innych podmiotów.

18.

Oświadczenie, że według najlepszej wiedzy kandydata brak jest przeszkód wynikających z przepisów prawa, regulacji, umów lub innych przeszkód uniemożliwiających kandydatowi wykonywanie jego obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia.

19.

Oświadczenie wskazujące, czy kandydat zamierza dokonać płatności w euro czy w walucie państwa członkowskiego nienależącego do strefy euro, wraz ze wskazaniem wybranej waluty.
ZAŁĄCZNIK III

Platformy aukcyjne inne niż wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, wyznaczające je państwa członkowskie oraz wszelkie mające zastosowanie warunki lub obowiązki, o których mowa w art. 30 ust. 7

▼M2Platformy aukcyjne wyznaczone przez Niemcy

1.

Platforma aukcyjna

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Okres wyznaczenia

Najwcześniej od dnia 1 września 2012 r. do co najmniej dnia 31 marca 2013 r. i najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r., bez uszczerbku dla art. 30 ust. 5 akapit drugi.

 

Warunki

Dopuszczenie do aukcji nie jest uzależnione od członkowstwa lub uczestnictwa w rynku wtórnym organizowanym przez EEX lub w jakiejkolwiek innej platformie handlu zarządzanej przez EEX lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 

Obowiązki

EEX przedkłada Niemcom strategię wyjścia w celu skonsultowania przez monitorującego aukcje w ciągu dwóch miesięcy od dnia 1 września 2012 r.

W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania opinii monitorującego aukcje, EEX dokonuje przeglądu strategii wyjścia, uwzględniając tę opinię w jak największym stopniu.

Niemcy zgłaszają Komisji wszelkie znaczące zmiany stosownych stosunków umownych z EEX.

▼M4

 

Podstawa prawna

Artykuł 30 ust. 2

▼M3

Platformy aukcyjne wyznaczone przez Zjednoczone Królestwo

2

Platforma aukcyjna

ICE Futures Europe (ICE)

 

Okres wyznaczenia

Najwcześniej od dnia 10 listopada 2012 r. do najpóźniej dnia 9 listopada 2017 r., bez uszczerbku dla art. 30 ust. 5 akapit drugi.

 

Definicje

Do celów warunków i obowiązków mających zastosowanie do ICE stosuje się następujące definicje:

„regulamin giełdy ICE” – oznacza regulacje ICE, w tym w szczególności zasady dotyczące umów i procedury odnoszące się do ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT oraz ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

„członek giełdy” – oznacza członka zgodnie z definicją zawartą w sekcji A.1 regulaminu giełdy ICE;

„klient” – oznacza klienta członka giełdy, jak również kolejnych klientów w łańcuchu transakcji, którzy ułatwiają dopuszczenie osób do składania ofert oraz działają w imieniu oferentów.

 

Warunki

Dopuszczenie do aukcji nie jest uzależnione od członkostwa w giełdzie lub uczestnictwa w rynku wtórnym organizowanym przez ICE lub w jakiejkolwiek innej platformie handlu zarządzanej przez ICE lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 

Obowiązki

1.  ICE wymaga, by wszelkie decyzje podejmowane przez członków giełdy ICE lub ich klientów odnośnie do udzielenia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach, cofnięcia dopuszczenia lub jego zawieszenia były przekazywane do ICE przez członków giełdy lub ich klientów podejmujących takie decyzje w następujący sposób:

a)  niezwłocznie na zasadzie indywidualnej, w przypadku decyzji o odmowie udzielenia dopuszczenia do składania ofert oraz decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu dostępu do aukcji;

b)  na żądanie, w przypadku pozostałych decyzji.

ICE dopilnowuje, aby tego rodzaju decyzje były przedmiotem weryfikacji ze strony ICE pod kątem ich zgodności z obowiązkami spoczywającymi na platformie aukcyjnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a członkowie giełdy ICE lub ich klienci stosowali się do ustaleń wszelkich tego rodzaju weryfikacji ze strony ICE. Może to obejmować, między innymi, zastosowanie wszelkich stosownych postanowień regulaminu ICE, w tym procedur dyscyplinarnych, bądź wszelkich innych właściwych działań w celu ułatwienia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach.

2.  ICE sporządza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wyczerpujący i aktualny wykaz członków giełdy lub ich klientów, którzy są uprawnieni do ułatwiania małym i średnim przedsiębiorstwom oraz małym podmiotom uczestniczącym w systemie dostępu do aukcji w Zjednoczonym Królestwie, wraz z łatwymi do zrozumienia praktycznymi wskazówkami informującymi MŚP oraz małe podmioty uczestniczące w systemie o krokach, jakie muszą podjąć w celu uzyskania dostępu do aukcji za pośrednictwem odpowiednich członków giełdy lub ich klientów.

3.  W terminie sześciu miesięcy od rozpoczęcia aukcji lub dwóch miesięcy od wyznaczenia monitorującego aukcje, w zależności od tego, która z tych dat będzie późniejsza, ICE przekazuje monitorującemu aukcje sprawozdanie na temat zasięgu uzyskanego w ramach modelu współpracy z członkami giełdy i ich klientami, w tym poziomu uzyskanego zasięgu geograficznego, oraz w jak największym stopniu uwzględnia w tym względzie zalecenia monitorującego aukcje, tak aby zapewnić wypełnienie swoich obowiązków wynikających z art. 35 ust. 3 lit.) a) i b) niniejszego rozporządzenia.

4.  Wszelkie opłaty i warunki stosowane przez ICE i jej system rozliczeniowy w odniesieniu do osób dopuszczonych do składania ofert lub oferentów muszą być jasno określone, łatwo zrozumiałe i dostępne do wiadomości publicznej na stronie internetowej ICE, która musi być aktualizowana.

ICE dopilnowuje, aby ewentualne dodatkowe opłaty i warunki dotyczące dopuszczenia do składania ofert, stosowane przez członka giełdy lub jego klienta, również były jasno określone, łatwo zrozumiałe i dostępne do wiadomości publicznej na stronach podmiotów oferujących te usługi, a bezpośrednie odniesienia do tych stron internetowych były dostępne na stronie internetowej ICE.

5.  Bez uszczerbku dla pozostałych środków ochrony prawnej, ICE zapewnia dostępność swoich procedur rozpatrywania skarg (ICE Complaints Resolution Procedures) na potrzeby rozstrzygania skarg, które mogą pojawić się w związku z decyzjami w sprawie udzielenia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach, odmowy udzielenia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach, cofnięcia lub zawieszenia już przyznanego dopuszczenia do składania ofert na aukcjach, jak opisano w bardziej szczegółowy sposób w pkt 1, podętymi przez członków giełdy ICE lub ich klientów.

6.  ICE wprowadza zmiany w swoim regulaminie giełdy w celu zapewnienia pełnej zgodności z warunkami i obowiązkami dotyczącymi umieszczenia jej w wykazie, które zostały określone w niniejszym załączniku. W szczególności zmieniony regulamin giełdy ICE musi uwzględniać obowiązki określone w pkt 1, 2, 4 i 5.

7.  W terminie dwóch miesięcy od dnia 10 listopada 2012 r., ICE przedkłada Zjednoczonemu Królestwu strategię wyjścia w celu jej skonsultowania przez monitorującego aukcje. W terminie dwóch miesięcy od otrzymania opinii monitorującego aukcje ICE dokonuje przeglądu strategii wyjścia, uwzględniając stosowną opinię w jak największym stopniu.

8.  Zjednoczone Królestwo powiadamia Komisję o wszelkich istotnych zmianach w ustaleniach umownych z ICE zgłoszonych Komisji w dniach 30 kwietnia, 4 maja i 14 czerwca 2012 r. oraz przekazanych Komitetowi ds. Zmian Klimatu w dniach 15 maja oraz 3 lipca 2012 r..

▼M4

 

Podstawa prawna

Artykuł 30 ust. 1

Platformy aukcyjne wyznaczone przez Niemcy

3

Platforma aukcyjna

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Podstawa prawna

Artykuł 30 ust. 1

 

Okres wyznaczenia

Najwcześniej od dnia 15 listopada 2013 r. i najpóźniej do dnia 14 listopada 2018 r., bez uszczerbku dla art. 30 ust. 5 akapit drugi.

 

Warunki

Dopuszczenie do aukcji nie jest uzależnione od członkostwa lub uczestnictwa w rynku wtórnym organizowanym przez EEX lub w jakiejkolwiek innej platformie handlu zarządzanej przez EEX lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 

Obowiązki

1.  EEX przedkłada Niemcom strategię wyjścia w celu skonsultowania przez monitorującego aukcje w ciągu dwóch miesięcy od dnia 15 listopada 2013 r. Strategia wyjścia pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań EEX na podstawie umowy z Komisją i państwami członkowskimi, zawartej na podstawie art. 26, oraz praw Komisji i tych państw członkowskich na mocy tej umowy.

2.  EEX sporządza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wyczerpujący i aktualny wykaz członków dopuszczonych do składania ofert, którzy są uprawnieni do składania ofert w imieniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych podmiotów uczestniczących w systemie, wraz z łatwymi do zrozumienia praktycznymi wskazówkami informującymi MŚP i małe podmioty uczestniczące w systemie o krokach, jakie muszą podjąć w celu uzyskania dostępu do aukcji za pośrednictwem takich członków.

3.  W terminie sześciu miesięcy od rozpoczęcia aukcji lub dwóch miesięcy od wyznaczenia monitorującego aukcje, w zależności od tego, która z tych dat będzie późniejsza, EEX przekazuje monitorującemu aukcje sprawozdanie na temat uzyskanego zasięgu, w tym poziomu uzyskanego zasięgu geograficznego, oraz w największym stopniu uwzględnia w tym względzie zalecenia monitorującego aukcje, tak aby zapewnić wypełnienie swoich obowiązków wynikających z art. 35 ust. 3 lit. a) i b).

4.  Niemcy powiadamiają Komisję o wszelkich istotnych zmianach w stosownych ustaleniach umownych z EEX zgłoszonych Komisji w dniu 15 marca 2013 r. oraz przekazanych Komitetowi ds. Zmian Klimatu w dniu 20 marca 2013 r.

▼M6

Platformy aukcyjne wyznaczone przez Zjednoczone Królestwo

4

Platforma aukcyjna

ICE Futures Europe (ICE)

 

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1

 

Okres wyznaczenia

Najwcześniej od dnia 10 listopada 2017 r. i najpóźniej do dnia 9 listopada 2022 r., bez uszczerbku dla art. 30 ust. 5 akapit drugi.

 

Definicje

Do celów warunków i obowiązków mających zastosowanie do ICE stosuje się następujące definicje:

„regulamin giełdy ICE” – oznacza regulacje ICE, w tym w szczególności zasady dotyczące umów i procedury odnoszące się do ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT oraz ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

„członek giełdy” – oznacza członka zgodnie z definicją zawartą w sekcji A.1 regulaminu giełdy ICE;

„klient” – oznacza klienta członka giełdy, jak również kolejnych klientów w łańcuchu transakcji, którzy ułatwiają dopuszczenie osób do składania ofert oraz działają w imieniu oferentów.

 

Warunki

Dopuszczenie do aukcji nie jest uzależnione od członkostwa w giełdzie lub uczestnictwa w rynku wtórnym organizowanym przez ICE lub w jakiejkolwiek innej platformie handlu zarządzanej przez ICE lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 

Obowiązki

1.  ICE wprowadza wymóg, by wszelkie decyzje podejmowane przez członków giełdy ICE lub ich klientów w odniesieniu do udzielenia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach, cofnięcia lub zawieszenia takiego dopuszczenia, niezależnie od tego, czy decyzja została podjęta tylko w odniesieniu do dopuszczenia do składania ofert na aukcji czy w odniesieniu do dopuszczenia do składania ofert na aukcjach oraz pozostania członkiem lub uczestnikiem rynku wtórnego, były przekazywane ICE przez członków giełdy lub ich klientów podejmujących takie decyzje w następujący sposób:

a)  niezwłocznie na zasadzie indywidualnej, w przypadku decyzji o odmowie udzielenia dopuszczenia do składania ofert oraz decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu dostępu do aukcji;

b)  na żądanie, w przypadku pozostałych decyzji.

ICE zapewnia, aby tego rodzaju decyzje mogły być przedmiotem weryfikacji ze strony ICE pod kątem ich zgodności z obowiązkami spoczywającymi na platformie aukcyjnej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, a członkowie giełdy ICE lub ich klienci stosowali się do ustaleń wszelkich tego rodzaju weryfikacji ze strony ICE. Może to obejmować, między innymi, zastosowanie wszelkich stosownych postanowień regulaminu ICE, w tym procedur dyscyplinarnych, bądź wszelkich innych właściwych działań w celu ułatwienia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach.

2.  ICE sporządza i prowadzi na swojej stronie internetowej wyczerpujący i aktualny wykaz członków giełdy lub ich klientów, którzy są uprawnieni do ułatwiania dopuszczenia do składania ofert na aukcjach Zjednoczonego Królestwa na ICE, i wykaz ten obejmuje podmioty zapewniające dostęp tylko do aukcji, jak określono w regulaminie giełdy ICE, oraz członków giełdy lub ich klientów zapewniających dopuszczenie do składania ofert na aukcjach osobom, które mogą być również członkami lub uczestnikami rynku wtórnego.

Ponadto ICE sporządza i prowadzi na swojej stronie internetowej łatwo zrozumiałe praktyczne wytyczne informujące MŚP i małe podmioty uczestniczące w systemie o krokach, które powinny one podjąć w celu uzyskania dostępu do aukcji za pośrednictwem takich członków giełdy lub ich klientów.

3.  Wszelkie opłaty i warunki stosowane przez ICE i jej system rozliczeniowy w odniesieniu do osób dopuszczonych do składania ofert lub oferentów muszą być jasno określone, łatwo zrozumiałe i dostępne do wiadomości publicznej na stronie internetowej ICE, która musi być aktualizowana.

ICE zapewnia, by w przypadku stosowania przez członka giełdy lub jego klienta dodatkowych opłat i warunków w odniesieniu do dopuszczenia do składania ofert, takie opłaty i warunki były również jasno określone, łatwo zrozumiałe i dostępne do wiadomości publicznej na stronach internetowych podmiotów oferujących te usługi, a bezpośrednie odniesienia do tych stron internetowych były dostępne na stronie internetowej ICE, z rozróżnieniem na opłaty i warunki, które są stosowane w odniesieniu do osób dopuszczonych do składania ofert tylko na aukcjach, jeśli są one dostępne, oraz na opłaty i warunki stosowane w odniesieniu do osób dopuszczonych do składania ofert na aukcjach, które również są członkami lub uczestnikami rynku wtórnego.

4.  Bez uszczerbku dla pozostałych środków ochrony prawnej ICE zapewnia dostępność swoich procedur rozpatrywania skarg (ICE Complaints Resolution Procedures) w odniesieniu do skarg, które mogą pojawić się w związku z decyzjami w sprawie udzielenia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach, odmowy udzielenia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach, cofnięcia lub zawieszenia już przyznanego dopuszczenia do składania ofert na aukcjach, jak opisano w bardziej szczegółowy sposób w pkt 1, podętymi przez członków giełdy ICE lub ich klientów, a wszystkie takie skargi kwalifikują się do celów procedur rozpatrywania skarg ICE.

5.  W terminie sześciu miesięcy od rozpoczęcia aukcji ICE przekazuje monitorującemu aukcje sprawozdanie na temat zasięgu uzyskanego w ramach swojego modelu współpracy z członkami giełdy i ich klientami, w tym poziomu uzyskanego zasięgu geograficznego. ICE uwzględnia w jak największym stopniu wszelkie zalecenia w tej kwestii przedstawione przez monitorującego aukcje, tak aby zapewnić spełnienie swoich obowiązków określonych w art. 35 ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1031/2010.

6.  ICE zapewnia pełną zgodność z warunkami i obowiązkami dotyczącymi umieszczenia jej w wykazie, które zostały określone w niniejszym załączniku.

7.  Zjednoczone Królestwo powiadamia Komisję o wszelkich istotnych zmianach w ustaleniach umownych z ICE zgłoszonych Komisji.

▼M6
ZAŁĄCZNIK IV

Korekty wolumenów uprawnień (w mln), które mają być sprzedawane na aukcji w latach 2013–2020, o których mowa w art. 10 ust. 2Rok

Wielkość zmniejszenia

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 ( 1 ) Dz.U. L 241 z 2.9.2006, s. 1.

( 2 ) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

( 3 ) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.

( 4 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

( 5 ) Dz.U. C 95 z 16.4.2008, s. 1.

( 6 ) Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45.

( 7 ) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

( 8 ) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE (Dz.U. L 264 z 9.10.2015, s. 1).

Top