EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0029(01)-20200201

Consolidated text: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (wersja przekształcona) (EBC/2010/29) (2011/67/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/2020-02-01

02010D0029(01) — PL — 01.02.2020 — 005.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie emisji banknotów euro

(wersja przekształcona)

(EBC/2010/29)

(2011/67/UE)

(Dz.U. L 035 z 9.2.2011, s. 26)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 2013/358/UE z dnia 21 czerwca 2013 r.

  L 187

13

6.7.2013

 M2

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 2014/29/UE z dnia 29 sierpnia 2013 r.

  L 16

51

21.1.2014

 M3

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/286 z dnia 27 listopada 2014 r.

  L 50

42

21.2.2015

 M4

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/47 z dnia 29 listopada 2018 r.

  L 9

194

11.1.2019

►M5

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/141 z dnia 22 stycznia 2020 r.

  L 27I

21

1.2.2020
▼B

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie emisji banknotów euro

(wersja przekształcona)

(EBC/2010/29)

(2011/67/UE)Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają:

a)

„KBC” – krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro;

b)

„banknoty euro” – banknoty zgodne z wymaganiami decyzji EBC/2003/4 i specyfikacjami technicznymi ustanowionymi przez Radę Prezesów;

c)

„klucz subskrybowanego kapitału” – udziały KBC (wyrażone w wartościach procentowych) w subskrybowanym kapitale EBC, ustalone w wyniku zastosowania do KBC wag w kluczu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Statutu ESBC, w odniesieniu do odpowiedniego roku obrachunkowego;

d)

„klucz przydziału banknotów” – wartości procentowe, które wynikają z uwzględnienia udziału EBC w całkowitej emisji banknotów euro i zastosowania do udziału KBC w takiej całkowitej emisji klucza subskrybowanego kapitału (w zaokrągleniu do najbliższej wielokrotności 0,0005 punktu procentowego). W przypadku gdy wyliczone wielkości nie sumują się do 100 %, różnicę wyrównuje się (i) jeżeli suma jest niższa niż 100 % – poprzez dodanie 0,0005 punktu procentowego do najniższych udziałów procentowych w porządku rosnącym, aż do osiągnięcia dokładnie 100 %; oraz (ii) jeżeli suma jest wyższa niż 100 % poprzez odjęcie 0,0005 punktu procentowego od najwyższych udziałów procentowych w porządku malejącym, aż do osiągnięcia dokładnie 100 %. ►M5  Załącznik I do niniejszej decyzji określa klucz przydziału banknotów mający zastosowanie od dnia 1 lutego 2020 r. ◄

Artykuł 2

Emisja banknotów euro

Banknoty euro są emitowane przez EBC oraz KBC.

Artykuł 3

Obowiązki emitentów

1.  KBC wprowadzają do obiegu i wycofują z obiegu banknoty euro i prowadzą materialną obsługę wszystkich banknotów euro, włącznie z tymi, które zostały wyemitowane przez EBC.

2.  Na wniosek posiadacza KBC akceptują wymianę wszelkich banknotów euro na banknoty euro tej samej wartości lub, w przypadku posiadaczy rachunków, uznają rachunek posiadacza prowadzony w KBC, który otrzymał banknoty.

3.  KBC traktują zaakceptowane przez siebie banknoty euro jako zobowiązania i postępują z nimi w identyczny sposób.

4.  KBC nie przekazują zaakceptowanych przez siebie banknotów euro innym KBC i przechowują takie banknoty euro w celu ich ponownej emisji. W drodze wyjątku i zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Radę Prezesów EBC:

a) 

banknoty euro ze skazami, uszkodzone, podarte lub wycofane z obiegu mogą zostać zniszczone przez KBC, który je przyjął;

b) 

banknoty euro będące w posiadaniu KBC mogą być do celów logistycznych redystrybuowane w ilościach hurtowych w ramach Eurosystemu.

Artykuł 4

Przydział banknotów euro w ramach Eurosystemu

1.  Całkowita wartość wprowadzonych do obiegu banknotów euro jest przydzielana członkom Eurosystemu w drodze zastosowania klucza przydziału banknotów.

2.  Różnica między wartością banknotów euro przydzielonych danemu KBC zgodnie z kluczem przydziału banknotów a wartością banknotów euro, jaką ten KBC wprowadzi do obiegu, stanowi podstawę sald w ramach Eurosystemu. EBC przysługują względem KBC należności w ramach Eurosystemu proporcjonalne do udziałów poszczególnych KBC w kluczu subskrybowanego kapitału, w wysokości równowartości banknotów euro emitowanych przez EBC.

Artykuł 5

Uchylenie obowiązujących przepisów

Uchyla się decyzję EBC/2001/15. Odniesienia do uchylonej decyzji należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

▼M5
ZAŁĄCZNIK I

KLUCZ PRZYDZIAŁU BANKNOTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 LUTEGO 2020 r.(w %)

Europejski Bank Centralny

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,3520

Deutsche Bundesbank

24,2525

Eesti Pank

0,2590

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5580

Bank of Greece

2,2755

Banco de España

10,9705

Banque de France

18,7905

Banca d’Italia

15,6295

Central Bank of Cyprus

0,1980

Latvijas Banka

0,3585

Lietuvos bankas

0,5325

Banque centrale du Luxembourg

0,3030

Bank Ċentrali ta‘ Malta/Central Bank of Malta

0,0965

De Nederlandsche Bank

5,3915

Oesterreichische Nationalbank

2,6925

Banco de Portugal

2,1535

Banka Slovenije

0,4430

Národná banka Slovenska

1,0535

Suomen Pankki

1,6900

RAZEM

100,0000

▼B
ZAŁĄCZNIK IIDECYZJA UCHYLONA ORAZ DECYZJE JĄ ZMIENIAJĄCE

Decyzja EBC/2001/15

Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 52

Decyzja EBC/2003/23

Dz.U. L 9 z 15.1.2004, s. 40

Decyzja EBC/2004/9

Dz.U. L 205 z 9.6.2004, s. 17

Decyzja EBC/2006/25

Dz.U. L 24 z 31.1.2007, s. 13

Decyzja EBC/2007/19

Dz.U. L 1 z 4.1.2008, s. 7

Decyzja EBC/2008/26

Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 75

Top