EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1223-20200501

Consolidated text: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/2020-05-01

02009R1223 — PL — 01.05.2020 — 024.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009

z dnia 30 listopada 2009 r.

dotyczące produktów kosmetycznych

(wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 344/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

  L 114

1

25.4.2013

►M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 483/2013 z dnia 24 maja 2013 r.

  L 139

8

25.5.2013

►M3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 658/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.

  L 190

38

11.7.2013

►M4

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1197/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.

  L 315

34

26.11.2013

►M5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 358/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.

  L 107

5

10.4.2014

►M6

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 866/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r.

  L 238

3

9.8.2014

►M7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1003/2014 z dnia 18 września 2014 r.

  L 282

1

26.9.2014

►M8

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1004/2014 z dnia 18 września 2014 r.

  L 282

5

26.9.2014

►M9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1190 z dnia 20 lipca 2015 r.

  L 193

115

21.7.2015

►M10

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1298 z dnia 28 lipca 2015 r.

  L 199

22

29.7.2015

►M11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/314 z dnia 4 marca 2016 r.

  L 60

59

5.3.2016

►M12

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/621 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

  L 106

4

22.4.2016

►M13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/622 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

  L 106

7

22.4.2016

►M14

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1120 z dnia 11 lipca 2016 r.

  L 187

1

12.7.2016

►M15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1121 z dnia 11 lipca 2016 r.

  L 187

4

12.7.2016

►M16

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1143 z dnia 13 lipca 2016 r.

  L 189

40

14.7.2016

 M17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1198 z dnia 22 lipca 2016 r.

  L 198

10

23.7.2016

►M18

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/237 z dnia 10 lutego 2017 r.

  L 36

12

11.2.2017

►M19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/238 z dnia 10 lutego 2017 r.

  L 36

37

11.2.2017

►M20

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1224 z dnia 6 lipca 2017 r.

  L 174

16

7.7.2017

►M21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1410 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

  L 202

1

3.8.2017

►M22

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1413 z dnia 3 sierpnia 2017 r.

  L 203

1

4.8.2017

►M23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2228 z dnia 4 grudnia 2017 r.

  L 319

2

5.12.2017

►M24

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/885 z dnia 20 czerwca 2018 r.

  L 158

1

21.6.2018

►M25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/978 z dnia 9 lipca 2018 r.

  L 176

3

12.7.2018

►M26

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1847 z dnia 26 listopada 2018 r.

  L 300

1

27.11.2018

►M27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/680 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

  L 115

3

2.5.2019

►M28

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/681 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

  L 115

5

2.5.2019

►M29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/698 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

  L 119

66

7.5.2019

►M30

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/831 z dnia 22 maja 2019 r.

  L 137

29

23.5.2019

 M31

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1257 z dnia 23 lipca 2019 r.

  L 196

5

24.7.2019

►M32

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1857 z dnia 6 listopada 2019 r.

  L 286

3

7.11.2019

►M33

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1858 z dnia 6 listopada 2019 r.

  L 286

7

7.11.2019

►M34

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1966 z dnia 27 listopada 2019 r.

  L 307

15

28.11.2019


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 254, 28.8.2014, s.  39 (866/2014)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 017, 21.1.2017, s.  52 (2016/314)

►C3

Sprostowanie, Dz.U. L 326, 9.12.2017, s.  55 (2017/2228)

►C4

Sprostowanie, Dz.U. L 183, 19.7.2018, s.  27 (2018/978)

►C5

Sprostowanie, Dz.U. L 324, 13.12.2019, s.  81 (2019/1966)

►C6

Sprostowanie, Dz.U. L 076, 12.3.2020, s.  36 (2019/1966)
▼B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009

z dnia 30 listopada 2009 r.

dotyczące produktów kosmetycznych

(wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)ROZDZIAŁ I

ZAKRES STOSOWANIA, DEFINICJE

Artykuł 1

Zakres stosowania i cel

Aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi, niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy, które musi spełniać każdy produkt kosmetyczny udostępniany na rynku.

Artykuł 2

Definicje

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) 

„produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała;

b) 

„substancja” oznacza pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność lub zmiany jej składu;

c) 

„mieszanina” oznacza mieszaninę lub roztwór składający się z dwóch lub więcej substancji;

d) 

„producent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt kosmetyczny lub zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i wprowadza ten produkt do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym;

e) 

„dystrybutor” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia produkt kosmetyczny na rynku Wspólnoty;

f) 

„użytkownik końcowy” oznacza konsumenta albo osobę wykorzystującą dany produkt kosmetyczny w ramach działalności zawodowej;

g) 

„udostępnianie na rynku” oznacza każde odpłatne lub nieodpłatne dostarczanie produktu kosmetycznego na rynek Wspólnoty do celów dystrybucji, konsumpcji lub stosowania, w ramach działalności handlowej;

h) 

„wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie produktu kosmetycznego na rynku Wspólnoty po raz pierwszy;

i) 

„importer” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która ma siedzibę na terenie Wspólnoty i wprowadza do obrotu we Wspólnocie produkt kosmetyczny z kraju trzeciego;

j) 

„norma zharmonizowana” oznacza normę przyjętą przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego ( 1 ), na podstawie wniosku Komisji złożonego zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

k) 

„nanomateriał” oznacza nierozpuszczalny lub biotrwały i celowo wytworzony materiał posiadający co najmniej jeden wymiar zewnętrzny lub strukturę wewnętrzną w skali od 1 do 100 nm;

l) 

„substancje konserwujące” oznacza substancje, przeznaczone wyłącznie lub głównie do hamowania rozwoju drobnoustrojów w produkcie kosmetycznym;

m) 

„barwniki” oznacza substancje przeznaczone wyłącznie lub głównie do barwienia produktu kosmetycznego, całego ciała lub niektórych jego części, przez absorpcję lub odbicie światła widzialnego; ponadto za barwniki uważa się prekursory utleniających barwników do włosów;

n) 

„substancje promieniochronne” oznacza substancje przeznaczone wyłącznie lub głównie do ochrony skóry przed niektórymi rodzajami promieniowania ultrafioletowego przez pochłanianie, odbijanie lub rozpraszanie tego promieniowania;

o) 

„działanie niepożądane” oznacza niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, będący skutkiem normalnego lub dającego się racjonalnie przewidzieć stosowania produktu kosmetycznego;

p) 

„ciężkie działanie niepożądane” oznacza działanie niepożądane, które powoduje tymczasową lub stałą niewydolność czynnościową, niepełnosprawność, konieczność hospitalizacji, wady wrodzone, bezpośrednie zagrożenie życia lub zgon;

q) 

„wycofanie z rynku” oznacza każde działanie, którego celem jest zapobieganie udostępnieniu na rynku produktu kosmetycznego w łańcuchu dostaw;

r) 

„wycofanie od użytkowników końcowych” oznacza każdy środek, którego celem jest doprowadzenie do zwrotu produktu kosmetycznego udostępnionego już użytkownikowi końcowemu;

s) 

„receptura ramowa” oznacza recepturę, która zawiera listę kategorii lub funkcji składników oraz ich maksymalne stężenie w produkcie kosmetycznym lub podaje istotne informacje ilościowe i jakościowe, gdy dany produkt kosmetyczny nie jest objęty lub jest jedynie częściowo objęty taką recepturą. Komisja dostarcza wytyczne pozwalające na stworzenie receptury ramowej i regularne dostosowywanie jej do postępu naukowo-techniczneego.

2.  Na użytek ust. 1 lit. a) substancja lub mieszanina przeznaczona do spożycia, wdychania, wstrzykiwania lub wszczepiania do ciała ludzkiego nie jest uznawana za produkt kosmetyczny.

3.  Ze względu na różne definicje nanomateriałów publikowane przez poszczególne organy i stały rozwój naukowo-techniczny w dziedzinie nanotechnologii, Komisja dostosowuje i adaptuje ust. 1 lit. k) do postępu naukowo-technicznego oraz do definicji uzgodnionych następnie na szczeblu międzynarodowym. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.ROZDZIAŁ II

BEZPIECZEŃSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SWOBODNY PRZEPŁYW

Artykuł 3

Bezpieczeństwo

Produkt kosmetyczny udostępniany na rynku powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania, z uwzględnieniem w szczególności:

a) 

prezentacji, w tym zgodności z dyrektywą 87/357/EWG;

b) 

oznakowania;

c) 

instrukcji użycia i usuwania;

d) 

wszelkich innych wskazówek lub informacji pochodzących od osoby odpowiedzialnej w rozumieniu art. 4.

Umieszczenie ostrzeżeń nie zwalnia osób zdefiniowanych w art. 2 i 4 z obowiązku przestrzegania innych wymogów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 4

Osoba odpowiedzialna

1.  Do obrotu wprowadzane są jedynie produkty kosmetyczne, dla których na terenie Wspólnoty jest wyznaczona „osoba odpowiedzialna”, będąca osobą prawną lub fizyczną.

2.  Osoba odpowiedzialna gwarantuje spełnienie odpowiednich obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu przez każdy wprowadzany do obrotu produkt kosmetyczny.

3.  W wypadku produktu kosmetycznego wyprodukowanego we Wspólnocie, który nie podlega eksportowi i importowi do Wspólnoty, osobą odpowiedzialną jest producent mający siedzibę na terenie Wspólnoty.

Producent może wyznaczyć na osobę odpowiedzialną inną osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej.

4.  Jeżeli producent produktu kosmetycznego wyprodukowanego we Wspólnocie i niepodlegającego następnie eksportowi i importowi do Wspólnoty ma siedzibę poza terytorium Wspólnoty, wyznacza on na osobę odpowiedzialną osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej.

5.  W wypadku produktu kosmetycznego importowanego, osobą odpowiedzialną za konkretny produkt kosmetyczny wprowadzany przez niego do obrotu jest każdy importer.

Importer może wyznaczyć osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty na osobę odpowiedzialną, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej.

6.  Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami.

Tłumaczenie informacji dotyczących produktu kosmetycznego wprowadzonego już na rynek nie jest uważane za zmianę tego produktu mogącą mieć wpływ na zgodność z odpowiednimi wymogami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Obowiązki osoby odpowiedzialnej

1.  Osoba odpowiedzialna zapewnia zgodność z art. 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ust. 1, 2 i 5, a także z art. 20, 21, 23 i 24.

2.  Osoby odpowiedzialne, które uznają lub mają powody sądzić, że produkt kosmetyczny wprowadzony przez nie do obrotu nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie przyjmują środki naprawcze niezbędne do odpowiedniego dostosowania tego produktu lub w razie potrzeby wycofania go z rynku lub wycofania go od użytkowników końcowych.

Ponadto jeżeli produkt kosmetyczny stwarza ryzyko dla zdrowia ludzi, niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których udostępniły dany produkt oraz państwa członkowskiego, w którym dokumentacja produktu jest dostępna, podając szczegóły, zwłaszcza dotyczące niezgodności oraz przyjętych środków naprawczych.

3.  Osoby odpowiedzialne na wniosek właściwych organów współpracują z nimi w zakresie podejmowania wszelkich działań eliminujących zagrożenia stwarzane przez produkty, które udostępniły na rynku. W szczególności osoby odpowiedzialne – na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego – dostarczają wszelkich informacji i dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności danego produktu z określonymi wymogami w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu.

Artykuł 6

Obowiązki dystrybutorów

1.  W ramach swojej działalności podczas udostępniania produktu kosmetycznego na rynku dystrybutorzy działają z należytą starannością w odniesieniu do obowiązujących wymogów.

2.  Przed udostępnieniem produktu kosmetycznego na rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy:

— 
podane są informacje dotyczące oznakowania określone w art. 19 ust. 1 lit. a), e) i g) oraz w art. 19 ust. 3 i 4;
— 
spełnione są wymogi językowe określone w art. 19 ust. 5;
— 
nie upłynęła data minimalnej trwałości, o ile ma ona zastosowanie na mocy art. 19 ust. 1.

3.  Jeżeli dystrybutorzy uznają lub mają powody sądzić, że:

— 
dany produkt kosmetyczny nie jest zgodny z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, nie udostępniają produktu na rynku, dopóki nie zostanie on dostosowany do obowiązujących wymogów;
— 
produkt kosmetyczny, który udostępnili na rynku, nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, zapewniają przyjęcie środków naprawczych niezbędnych do dostosowania tego produktu, wycofania go z rynku lub wycofania od użytkowników końcowych, w razie potrzeby.

Ponadto jeżeli produkt kosmetyczny stwarza ryzyko dla zdrowia ludzi, dystrybutorzy niezwłocznie informują o tym osobę odpowiedzialną oraz właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których udostępniły dany produkt, podając szczegóły zwłaszcza dotyczące niezgodności oraz przyjętych środków naprawczych.

4.  Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za produkt, warunki przechowywania lub transportu nie zagrażały jego zgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

5.  Dystrybutorzy współpracują z właściwymi organami na wniosek tych ostatnich w zakresie wszelkich działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty udostępnione przez nich na rynku. W szczególności dystrybutorzy – na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego – dostarczają w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu wszelkie informacje i dokumentację niezbędne do wykazania zgodności danego produktu z wymogami wymienionymi w ust. 2.

Artykuł 7

Identyfikacja w łańcuchu dostaw

Na wniosek właściwych organów:

— 
osoby odpowiedzialne wskazują dystrybutorów, którym dostarczają dany produkt kosmetyczny;
— 
dystrybutor wskazuje dystrybutora lub osobę odpowiedzialną, która dostarczyła mu produkt kosmetyczny, oraz dystrybutorów, którym dostarczono dany produkt kosmetyczny.

Obowiązek ten utrzymuje się przez okres 3 lat od dnia udostępnienia dystrybutorowi danej partii produktu kosmetycznego.

Artykuł 8

Dobra praktyka produkcji

1.  Aby zapewnić realizację celów art. 1, produkcja produktów kosmetycznych odbywa się zgodnie z dobrą praktyką produkcji.

2.  Proces produkcji uznaje się za zgodny z dobrą praktyką produkcji, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 9

Swobodny przepływ

Państwa członkowskie nie mogą, powołując się na wymagania podane w niniejszym rozporządzeniu odmówić, zakazać lub ograniczyć udostępniania na rynku produktów kosmetycznych, które spełniają wymagania niniejszego rozporządzenia.ROZDZIAŁ III

OCENA BEZPIECZEŃSTWA, DOKUMENTACJA PRODUKTU, ZGŁASZANIE

Artykuł 10

Ocena bezpieczeństwa

1.  Aby wykazać zgodność danego produktu z art. 3, przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu na podstawie odpowiednich informacji i sporządzenie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zgodnie z załącznikiem I.

Osoba odpowiedzialna zapewnia:

a) 

uwzględnienie w ocenie bezpieczeństwa przeznaczenia produktu kosmetycznego oraz przewidywanego narażenia ogólnoustrojowego na poszczególne składniki w recepturze końcowej;

b) 

stosowanie w ocenie bezpieczeństwa odpowiedniego podejścia opartego na wadze dowodu przy dokonywaniu przeglądu danych ze wszystkich istniejących źródeł;

c) 

aktualizowanie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, z uwzględnieniem dodatkowych istotnych informacji uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Akapit pierwszy stosuje się również do produktów kosmetycznych, które zostały zgłoszone zgodnie z dyrektywą 76/768/EWG.

W celu umożliwienia przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim, spełnienie wymogów określonych w załączniku I, Komisja w ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przyjmuje odpowiednie wytyczne. Wytyczne te przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 32 ust. 2.

2.  Ocenę bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, określoną w załączniku I część B, przeprowadza osoba posiadająca dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji, przyznany w wyniku ukończenia teoretycznych i praktycznych studiów uniwersyteckich w dziedzinie farmacji, toksykologii, medycyny lub innej zbliżonej dyscypliny lub kursu uznawanego przez dane państwo członkowskie za równorzędny.

3.  Niekliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1 w związku z oceną bezpieczeństwa, przeprowadzone w celu oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego po dniu 30 czerwca 1988 r., są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, które miało zastosowanie w momencie przeprowadzania badania, lub z innymi normami międzynarodowymi, uznanymi za równorzędne przez Komisję lub ECHA.

Artykuł 11

Dokumentacja produktu

1.  Od momentu wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna przechowuje jego dokumentację. Dokumentację produktu przechowuje się przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu ostatniej partii danego produktu kosmetycznego.

2.  Dokumentacja produktu zawiera następujące informacje i dane, uaktualniane w razie potrzeby:

a) 

opis produktu kosmetycznego, umożliwiający łatwe przyporządkowanie dokumentacji produktu do danego produktu kosmetycznego,

b) 

raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, o którym mowa w art. 10 ust. 1;

c) 

opis metod produkcji i oświadczenie o zgodności z dobrą praktyką produkcji, o której mowa w art. 8;

d) 

jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj produktu kosmetycznego lub efekt jego działania, dowód deklarowanego działania;

e) 

dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach, przeprowadzonych przez producenta, jego przedstawicieli lub dostawców w trakcie opracowania lub oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego lub jego składników, w tym testów na zwierzętach przeprowadzanych w celu spełnienia wymogów przepisów ustawowych lub wykonawczych obowiązujących w krajach trzecich.

3.  Osoba odpowiedzialna udostępnia, pod swoim adresem podanym na etykiecie właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przechowywana jest dokumentacja, dokumentację produktu w formacie elektronicznym lub innym.

Informacje zawarte w dokumentacji produktu są udostępniane w języku łatwo zrozumiałym dla właściwych organów danego państwa członkowskiego.

4.  Wymogi określone w ust. 1-3 niniejszego artykułu stosuje się również do produktów kosmetycznych, które zostały zgłoszone zgodnie z dyrektywą 76/768/EWG.

Artykuł 12

Pobieranie próbek i wykonywanie analiz

1.  Pobieranie próbek i wykonywanie analiz produktów kosmetycznych przeprowadza się w rzetelny i odtwarzalny sposób.

2.  Wobec braku obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego zakłada się wiarygodność i odtwarzalność zastosowanej metody, jeżeli jest ona zgodna z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 13

Zgłaszanie

1.  Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna przedkłada Komisji drogą elektroniczną następujące informacje:

a) 

kategorię produktu kosmetycznego i jego nazwę lub nazwy umożliwiające jednoznaczną identyfikację;

b) 

imię i nazwisko (firmę) osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniana jest dokumentacja produktu;

c) 

kraj pochodzenia w przypadku importu;

d) 

państwo członkowskie, w którym produkt kosmetyczny ma zostać wprowadzony do obrotu;

e) 

dane kontaktowe osoby fizycznej, z którą można się kontaktować, w razie konieczności;

f) 

obecność substancji w formie nanomateriałów i:

(i) 

ich identyfikacja, w tym nazwa chemiczna (wg nomenklatury IUPAC) i inne oznaczenia określone w pkt 2 preambuły do załączników II-VI do niniejszego rozporządzenia;

(ii) 

dające się racjonalnie przewidzieć warunki narażenia;

g) 

nazwa i numer Chemicals Abstracts Service (CAS) lub WE substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), należących do kategorii 1A lub 1B zgodnie z częścią 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

h) 

receptura ramowa umożliwiająca szybkie i odpowiednie leczenie w razie wystąpienia problemów.

Akapit pierwszy stosuje się również do produktów kosmetycznych zgłoszonych zgodnie z dyrektywą 76/768/EWG.

2.  Gdy produkt kosmetyczny jest wprowadzany do obrotu, osoba odpowiedzialna zgłasza Komisji oryginalne oznakowanie oraz fotografię opakowania tego produktu – o ile jest ona czytelna.

3.  Począwszy od 11 lipca 2013, dystrybutor, który udostępniają w państwie członkowskim produkt kosmetyczny wprowadzony już do obrotu w innym państwie członkowskim i tłumaczy, z własnej inicjatywy, w celu zapewnienia zgodności z prawem krajowym dowolny fragment oznakowania tego produktu, drogą elektroniczną przedkłada Komisji następujące informacje:

a) 

kategorię produktu kosmetycznego, jego nazwę w państwie członkowskim wysyłki i jego nazwę w państwie członkowskim, w którym jest udostępniany, umożliwiając jednoznaczną jego identyfikację;

b) 

państwo członkowskie, w którym produkt kosmetyczny jest udostępniany;

c) 

imię i nazwisko (firma) i adres dystrybutora;

d) 

imię i nazwisko (firma) osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniana jest dokumentacja produktu.

4.  Jeżeli produkt kosmetyczny został wprowadzony do obrotu przed 11 lipca 2013, ale nie jest już wprowadzany do obrotu od tej daty, a dystrybutor wprowadza ten produkt w państwie członkowskim po tej dacie, dystrybutor ten przekazuje osobie odpowiedzialnej następujące dane:

a) 

kategorię produktu kosmetycznego, jego nazwę w państwie członkowskim wysyłki i jego nazwę w państwie członkowskim, w którym jest udostępniany, umożliwiając jednoznaczną jego identyfikację;

b) 

państwo członkowskie, w którym produkt kosmetyczny jest udostępniany;

c) 

swoje imię i nazwisko (firmę) oraz adres.

Na podstawie tego komunikatu osoba odpowiedzialna drogą elektroniczną przedkłada Komisji informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w przypadku gdy w państwie członkowskim, w którym produkt kosmetyczny jest udostępniany nie dokonano zgłoszeń na mocy art. 7 ust. 3 i art 7a ust. 4 dyrektywy 76/768/EWG.

5.  Komisja niezwłocznie udostępnia drogą elektroniczną informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a)-g) oraz w ust. 2 i 3, wszystkim właściwym organom.

Właściwe organy mogą korzystać z tych informacji wyłącznie do celów nadzorowania rynku, analizy rynku, ocen oraz informowania konsumentów w rozumieniu art. 25, 26 i 27.

6.  Komisja niezwłocznie udostępnia drogą elektroniczną informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, ośrodkom zatruć lub podobnym jednostkom, jeżeli takie ośrodki lub jednostki zostały ustanowione przez państwa członkowskie.

Jednostki te mogą korzystać z tych informacji wyłącznie do celów leczenia.

7.  W wypadku zmiany informacji określonych w ust. 1, 3 i 4 osoba odpowiedzialna lub dystrybutor niezwłocznie je aktualizują.

8.  Komisja może, biorąc pod uwagę postęp naukowo-techniczny i określone potrzeby związane z nadzorowaniem rynku, zmienić ust. 1-7 poprzez dodanie wymogów.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.ROZDZIAŁ IV

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI

Artykuł 14

Ograniczenia dotyczące substancji wymienionych w załącznikach

1.  Bez uszczerbku dla art. 3 produkty kosmetyczne nie mogą zawierać żadnej z następujących substancji:

a) 

substancji niedozwolonych

— 
substancji niedozwolonych wymienionych w załączniku II;
b) 

substancji podlegających ograniczeniom

— 
substancji podlegających ograniczeniom, które nie są stosowane zgodnie z ograniczeniami określonymi w załączniku III;
c) 

barwników

(i) 

barwników innych niż wymienione w załączniku IV i barwników wymienionych w tym załączniku, jeśli są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku, z wyjątkiem produktów do farbowania włosów, o których mowa w ust. 2;

(ii) 

bez uszczerbku dla lit. b), lit. d) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (i), substancji wymienionych w załączniku IV, które nie są przeznaczone do stosowania jako barwniki i są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku;

d) 

substancji konserwujących

(i) 

substancji konserwujących innych niż wymienione w załączniku V i substancji konserwujących wymienionych w tym załączniku, jeśli są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku;

(ii) 

bez uszczerbku dla lit. b), lit. c) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (i), substancji wymienionych w załączniku V, które nie są przeznaczone do stosowania jako substancje konserwujące i są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku;

e) 

substancji promieniochronnych

(i) 

substancji promieniochronnych innych niż te wymienione w załączniku VI i substancji promieniochronnych wymienionych w tym załączniku, jeśli są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku;

(ii) 

bez uszczerbku dla lit. b), lit. c) ppkt (i) oraz lit. d) ppkt (i), substancji wymienionych w załączniku VI, które nie są przeznaczone do stosowania w charakterze substancji promieniochronnych i są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

2.  Z zastrzeżeniem decyzji Komisji dotyczącej włączenia w zakres załącznika IV produktów do farbowania włosów, produkty te nie mogą zawierać barwników przeznaczonych do barwienia włosów innych niż wymienione w załączniku IV oraz barwników przeznaczonych do barwienia włosów, wymienionych, jeśli są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Decyzję Komisji, o której mowa w akapicie pierwszym, mającą na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.

Artykuł 15

Substancje sklasyfikowane jako substancje CMR

1.  Stosowanie w produktach kosmetycznych substancji sklasyfikowanych jako substancje CMR, należących do kategorii 2, w rozumieniu części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jest zakazane. Jednak substancja zaliczona do kategorii 2 może być stosowana w produktach kosmetycznych, jeśli zostanie oceniona przez SCCS i uznana za bezpieczną do stosowania w produktach kosmetycznych. W tym celu Komisja przyjmuje niezbędne środki zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

2.  Stosowanie w produktach kosmetycznych substancji sklasyfikowanych jako substancje CMR, należących do kategorii 1A lub 1B w rozumieniu części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jest zakazane.

Substancje te, po ich sklasyfikowaniu jako substancje CMR, należące do kategorii 1A lub 1B w rozumieniu części 3 rozporządzenia (WE) 1272/2008, mogą jednak być w drodze wyjątku stosowane w produktach kosmetycznych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

a) 

spełniają wymogi bezpieczeństwa żywności w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( 2 );

b) 

jeżeli z analizy substancji alternatywnych wynika, że nie istnieją odpowiednie substancje do nich alternatywne;

c) 

wniosek został złożony dla określonego zastosowania w kategorii produktu o znanym poziomie narażenia; oraz

d) 

zostały ocenione i uznane przez SCCS za bezpieczne do stosowania w produktach kosmetycznych, w szczególności mając na uwadze narażenie na te produkty oraz całkowite narażenie pochodzące z innych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem grup osób szczególnie wrażliwych.

Zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia, aby zapobiec nieprawidłowemu stosowaniu produktu kosmetycznego, zapewnia się właściwe oznakowanie, z uwzględnieniem potencjalnego ryzyka związanego z obecnością substancji niebezpiecznych i drogami narażenia.

Aby wdrożyć niniejszy akapit, Komisja wprowadza zmiany w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, w ciągu 15 miesięcy od włączenia przedmiotowych substancji do części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

W sytuacjach wymagających pilnego rozpatrzenia Komisja może zastosować procedurę nadzwyczajną, o której mowa w art. 32 ust. 4 niniejszego rozporządzenia.

Komisja upoważnia SCCS do ponownej oceny tych substancji niezwłocznie w razie powstania obaw związanych z bezpieczeństwem i najpóźniej po upływie pięciu lat od ich włączenia do załączników III-VI do niniejszego rozporządzenia oraz co najmniej co pięć kolejnych lat.

3.  Do dnia 11 stycznia 2012, Komisja zapewnia opracowanie odpowiednich wytycznych w celu umożliwienia zharmonizowanego podejścia do rozwoju i stosowania oceny całkowitego narażenia przy ocenie bezpiecznego stosowania substancji CMR. Wytyczne te opracowuje się w ramach konsultacji z SCCS, ECHA, EFSA i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w oparciu o najlepsze stosowane praktyki.

4.  W przypadku dostępności kryteriów wspólnotowych lub kryteriów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym dotyczących identyfikacji substancji powodujących zaburzenia endokrynologiczne lub nie później niż w dniu 11 stycznia 2015 Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w zakresie substancji powodujących zaburzenia endokrynologiczne.

Artykuł 16

Nanomateriały

1.  W przypadku każdego produktu kosmetycznego zawierającego nanomateriały zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi.

2.  Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowaniaa do nanomateriałów wykorzystywanych jako barwniki, substancje promieniochronne lub substancje konserwujące podlegające uregulowaniom na mocy art. 14, chyba że są one wyraźnie określone.

3.  W uzupełnieniu do zgłoszenia zgodnie z art. 13 produkty kosmetyczne zawierające nanomateriały są zgłaszane drogą elektroniczną Komisji przez osobę odpowiedzialną sześć miesięcy przed wprowadzeniem do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały już wprowadzone do obrotu przez tę samą odpowiedzialną osobę przed 11 stycznia 2013.

W tym drugim przypadku produkty kosmetyczne zawierające nanomateriały wprowadzone do obrotu są zgłaszane drogą elektroniczną Komisji przez osobę odpowiedzialną między 11 stycznia 2013 i 11 lipca 2013, w uzupełnieniu do zgłoszenia z art. 13.

Akapity pierwszy i drugi nie mają zastosowania do produktów kosmetycznych zawierających nanomateriały zgodnie z wymogami określonymi w załączniku III.

Zgłoszenie do Komisji obejmuje co najmniej następujące informacje:

a) 

identyfikację nanomateriału w tym nazwę chemiczną (wg nomenklatury IUPAC) i inne oznaczenia określone w pkt 2 preambuły do załączników II-VI;

b) 

specyfikację nanomateriału w tym wielkość cząsteczek oraz właściwości fizyczne i chemiczne;

c) 

szacunkową ilość nanomateriałów zawartą w produktach kosmetycznych, jaką zamierza się wprowadzać rocznie do obrotu;

d) 

profil toksykologiczny nanomateriału;

e) 

dane dotyczące bezpieczeństwa nanomateriału z uwzględnieniem kategorii kosmetyku, w którym został zastosowany;

f) 

dające się racjonalnie przewidzieć warunki narażenia.

Osoba odpowiedzialna może wyznaczyć inną osobę prawną lub fizyczną, pisemnie upoważniając ją do zgłoszenia nanomateriałów, i powiadamia o tym Komisję.

Komisja nadaje numer porządkowy dla przesyłania profilu toksykologicznego, który może zastąpić informacje składane zgodnie z lit. d).

4.  W przypadku gdy Komisja będzie miała wątpliwości co do bezpieczeństwa nanomateriału, zwraca się niezwłocznie do SCCS o wydanie opinii w sprawie bezpieczeństwa tych nanomateriałów dla zastosowania w odnośnych kategoriach produktów kosmetycznych oraz dających sie racjonalnie przewidzieć warunków narażenia. Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej. SCCS wydaje opinię w terminie sześciu miesięcy od wniosku Komisji. Jeżeli SCCS stwierdzi brak jakichkolwiek niezbędnych danych, Komisja żąda od osoby odpowiedzialnej dostarczenia ich przed upływem wyraźnie wskazanego racjonalnie uzasadnionego terminu, który nie podlega przedłużeniu. SCCS wydaje ostateczną opinię w terminie sześciu miesięcy od podania dodatkowych danych. Opinia SCCS podawana jest do wiadomości publicznej.

5.  Komisja może w każdej chwili wszcząć procedurę określoną w ust. 4, jeśli ma wątpliwości związane z bezpieczeństwem, na przykład w związku z dostarczeniem nowych informacji przez stronę trzecią.

6.  Komisja może zmienić załączniki II i III biorąc pod uwagę opinię SCCS, oraz w przypadkach, gdy istnieje potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi, a także w wypadku braku wystarczających danych.

7.  Komisja może, biorąc pod uwagę postęp naukowo-techniczny, zmienić ust. 3 poprzez ustanowienie dodatkowych wymogów.

8.  Środki, o których mowa w ust. 6 i 7, majace na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.

9.  W sytuacjach wymagających pilnego rozpatrzenia Komisja może zastosować procedurę, o której mowa w art. 32 ust. 4.

10.  Komisja udostępnia następujące informacje:

a) 

Do 11 stycznia 2014 Komisja udostępni wykaz wszystkich nanomateriałów stosowanych w produktach kosmetycznych wprowadzanych do obrotu, łącznie z nanomateriałami stosowanymi jako barwniki, substancje promieniochronne i substancje konserwujące, podanymi w oddzielnej sekcji, ze wskazaniem kategorii produktów kosmetycznych i dających się racjonalnie przewidzieć warunków narażenia. Wykaz ten jest następnie regularnie aktualizowany i podawany do wiadomości publicznej.

b) 

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczną aktualizację sprawozdania podsumowującego, która ma zawierać informacje dotyczące rozwoju w wykorzystaniu nanomateriałów w produktach kosmetycznych we Wspólnocie, w tym nonomateriałów stosowanych jako barwniki, substancje promieniochronne i substancje konserwujące, podanymi w oddzielnej sekcji. Pierwsze sprawozdanie zostaje przedstawione przed 11 lipca 2014. Aktualizacja sprawozdania obejmie zwłaszcza podsumowanie dotyczące nowych nanomateriałów w nowych kategoriach produktów kosmetycznych, liczby zgłoszeń, postępów dokonanych w rozwijaniu metod oceny specyficznych dla nanomateriałów i wytycznych dotyczących oceny bezpieczeństwa oraz informacji o programach współpracy międzynarodowej.

11.  Komisja regularnie dokonuje przeglądu przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczącego nanomateriałów z uwzględnieniem postępu naukowego i proponuje – w razie konieczności – odpowiednie zmiany przepisów.

Pierwszy przegląd zostanie dokonany do 11 lipca 2018.

Artykuł 17

Śladowe ilości substancji niedozwolonych

Dopuszczalna jest niezamierzona obecność małej ilości substancji niedozwolonej, pochodzącej z zanieczyszczeń składników naturalnych lub syntetycznych, procesu wytwarzania, przechowywania, migracji z opakowania, która przy zastosowaniu zasad dobrej praktyki produkcji jest ze względów technologicznych nie do uniknięcia, pod warunkiem iż obecność ta jest zgodna z art. 3.ROZDZIAŁ V

TESTY NA ZWIERZĘTACH

Artykuł 18

Testy na zwierzętach

1.  Bez uszczerbku dla obowiązków ogólnych, wynikających z art. 3, niedozwolone jest:

a) 

wprowadzanie do obrotu produktów kosmetycznych, których receptura końcowa, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, podlegała testom na zwierzętach przy użyciu metod innych niż metody alternatywne, po tym jak takie metody alternatywne zostały uznane i przyjęte na poziomie wspólnotowym z uwzględnieniem postępu walidacji w ramach OECD;

b) 

wprowadzanie do obrotu produktów kosmetycznych zawierających składniki lub ich kombinacje, które, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, były testowane na zwierzętach przy zastosowaniu metod innych niż metody alternatywne, mimo że takie metody alternatywne zostały uznane i przyjęte na poziomie wspólnotowym z uwzględnieniem postępu walidacji w ramach OECD;

c) 

prowadzenie we Wspólnocie, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, testów gotowych produktów kosmetycznych na zwierzętach;

d) 

prowadzenie we Wspólnocie, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, testów na zwierzętach, dotyczących składników lub kombinacji składników, po dniu, w którym wymagane jest zastąpienie takich testów przez jedną lub więcej zatwierdzonych metod alternatywnych, wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalającym metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ( 3 ) lub w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

2.  Komisja, po konsultacji z SCCS i Europejskim Centrum Uznawania Metod Alternatywnych (ECVAM) oraz z uwzględnieniem postępu walidacji w ramach OECD, ustaliła harmonogram wprowadzania w życie przepisów ust. 1 lit. a), b) i d), w tym terminy wygaśnięcia możliwości stosowania różnych testów. Harmonogram został podany do wiadomości publicznej w dniu 1 października 2004 r. oraz został przesłany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Okres wprowadzenia tych zasad zakończył się w dniu 11 marca 2009 r. w zakresie ust. 1 lit. a), b) i d).

W odniesieniu do testów dotyczących toksyczności dawki powtarzanej, działania szkodliwego na rozrodczość i toksykokinetyki, dla których nie istnieją jeszcze metody alternatywne, okres na wprowadzenie przepisów ust. 1 lit. a) i b) zakończy się w dniu 11 marca 2013 r.

Komisja bada możliwe trudności techniczne w dostosowywaniu się do zakazu dotyczącego testów, w szczególności związanych z toksycznością dawki powtarzanej, działaniem szkodliwym na rozrodczość i toksykokinetyką, dla których nie istnieją jeszcze metody alternatywne. Informacja o częściowych i końcowych wynikach tych badań jest przedstawiana w rocznych sprawozdaniach, przedstawianych zgodnie z art. 35.

Na podstawie tych rocznych sprawozdań harmonogramy ustalone zgodnie z akapitem pierwszym mogły zostać skorygowane do dnia 11 marca 2009 r., w odniesieniu do akapitu pierwszego oraz mogą zostać dostosowane do dnia 11 marca 2013 r. w odniesieniu do akapitu drugiego, po konsultacji z instytucjami, o których mowa w akapicie pierwszym.

Komisja bada postęp i zgodność z terminami ostatecznymi, a także możliwe trudności techniczne związane z dostosowaniem do zakazu. Informacje o częściowych i końcowych wynikach badań Komisji są częścią rocznych sprawozdań, przedstawianych na podstawie art. 35. Jeśli w wyniku tych badań zostanie stwierdzone, najpóźniej na dwa lata przed terminem określonym w akapicie drugim, że z przyczyn technicznych jednego lub kilku testów określonych w tym akapicie nie można zastąpić zatwierdzonymi testami alternatywnymi przed upływem okresu w nim określonego, Komisja powiadomi o tym Parlament Europejski i Radę oraz przedstawi projekt aktu prawnego, zgodnie z art. 251 Traktatu.

W wyjątkowych okolicznościach, w przypadku gdy powstaną poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa istniejącego składnika kosmetycznego, państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji o odstępstwo od ust. 1. Wniosek taki zawiera ocenę sytuacji oraz wskazuje niezbędne środki. Na tej podstawie Komisja może, po konsultacji z SCCS, w drodze uzasadnionej decyzji, upoważnić do zastosowania takiego odstępstwa. Upoważnienie takie określa warunki związane z zastosowaniem odstępstwa, w zakresie szczególnych celów, czasu trwania oraz sposobu powiadomienia o wynikach.

Odstępstwo może być przyznane jedynie wówczas, gdy:

a) 

składnik jest w powszechnym użyciu i nie może być zastąpiony innym składnikiem o podobnym działaniu;

b) 

udowodniony jest szczególny problem zdrowia ludzi, a potrzeba przeprowadzenia testów na zwierzętach jest uzasadniona oraz potwierdzona przez szczegółowy protokół badań, zgłaszany jako podstawa do wydania oceny.

Decyzja upoważniająca do zastosowania odstępstwa, warunki z nią związane oraz uzyskane wyniki końcowe wejdą w zakres rocznego sprawozdania, przedstawianego przez Komisję zgodnie z art. 35.

Środki, o których mowa w akapicie szóstym, majace na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.

3.  Do celów niniejszego artykułu i art. 20:

a) 

„gotowy produkt kosmetyczny” oznacza produkt kosmetyczny zgodny ze swoją recepturą końcową w postaci, w jakiej jest wprowadzany do obrotu i udostępniany użytkownikowi końcowemu, lub prototyp takiego produktu;

b) 

„prototyp” oznacza pierwszy model lub projekt, nie produkowany jeszcze seryjnie, którego kopia lub ostateczna modyfikacja stanowi gotowy produkt kosmetyczny.ROZDZIAŁ VI

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

Artykuł 19

Oznakowanie

1.  Bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszego artykułu, na rynku udostępniane są wyłącznie produkty kosmetyczne, na których pojemnikach i opakowaniach zewnętrzych znajdują się następujące, nieusuwalne, łatwe do odczytania i widoczne informacje:

a) 

imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz adres osoby odpowiedzialnej. Informacja ta może być skrócona, jeśli skrót umożliwia identyfikację tej osoby i jej adresu. Jeżeli podanych jest kilka adresów, adres, pod którym osoba odpowiedzialna udostępnia dokumentację produktu, jest wyróżniony. W przypadku importowanych produktów kosmetycznych podaje się nazwę kraju pochodzenia;

b) 

nominalna zawartość w momencie pakowania, wyrażona w jednostkach masy lub objętości, z wyjątkiem opakowań zawierających mniej niż pięć gramów lub mniej niż pięć mililitrów, bezpłatnych próbek i produktów w opakowaniach jednorazowego użycia; podawanie informacji o zawartości nie jest wymagane również w przypadku stosowanych zwyczajowo opakowań zbiorczych, jeśli informacje te znajdują się na opakowaniach jednostkowych, umieszczonych w tych opakowaniach zbiorczych: przy czym opakowania zbiorcze zawierają czytelną informację o liczbie opakowań jednostkowych, chyba, że liczba opakowań jednostkowych jest dobrze widoczna z zewnątrz lub produkty te są sprzedawane pojedynczo. Nie jest to konieczne, jeżeli łatwo jest po wyglądzie zewnętrznym ocenić tę ilość lub jeżeli produkt sprzedawany jest zazwyczaj w pojedynczych opakowaniach;

c) 

data, do której dany produkt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich warunkach, zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości, a w szczególności pozostaje zgodny z art. 3 („data minimalnej trwałości”).

Data lub szczegółowe informacje o jej umiejscowieniu na opakowaniu poprzedza symbol określony w załączniku VII pkt 3 lub zwrot: „najlepiej zużyć przed końcem”.

Data minimalnej trwałości jest wskazana w sposób jednoznaczny i zawiera miesiąc i rok albo dzień, miesiąc i rok, w tej kolejności. Jeżeli jest to konieczne, informację uzupełnia się o wskazanie warunków, które muszą być spełnione w celu zagwarantowania określonej trwałości.

Wskazanie daty minimalnej trwałości nie jest obowiązkowe w przypadku produktów kosmetycznych o minimalnej trwałości dłuższej niż 30 miesięcy. Produkty takie zawierają informację o okresie, w jakim po otwarciu pojemnika, produkt jest bezpieczny i może być stosowany bez szkody dla konsumenta. Informacja ta powinna zawierać – z wyjątkiem przypadków, gdy pojęcie trwałości po otwarciu nie ma zastosowania – symbol określony w załączniku VII pkt 2 oraz wspomniany okres (w miesiącach lub latach);

d) 

szczególne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas stosowania, a co najmniej te wymienione w załącznikach III-VI oraz wszelkie inne informacje dotyczące środków ostrożności wymaganych dla produktów kosmetycznych do stosowania profesjonalnego;

e) 

numer partii produktu lub oznaczenia pozwalające na identyfikację produktu kosmetycznego. Jeżeli jest to niemożliwe ze względów praktycznych, uwarunkowanych małymi rozmiarami produktu kosmetycznego, informacja ta może być umieszczona tylko na opakowaniu zewnętrznym;

f) 

funkcja produktu kosmetycznego, chyba że jednoznacznie wynika ona z jego prezentacji;

g) 

wykaz składników. Informacje te mogą być podane tylko na opakowaniu zewnętrznym. Wykaz poprzedzony jest określeniem „ingredients”.

Do celów niniejszego artykułu składnik oznacza każdą substancję lub mieszaninę celowo zastosowaną w procesie wytwarzania produktu kosmetycznego. Jednakże za składniki produktu nie są uważane:

(i) 

zanieczyszczenia stosowanych surowców;

(ii) 

dodatkowe materiały techniczne wykorzystane do przygotowania, lecz niewystępujące w produkcie końcowym.

Kompozycje zapachowe i aromatyczne oraz surowce, z których je wytworzono, określane są terminem „parfum” lub „aroma”. Ponadto, w uzupełnieniu do terminów zapach lub aromat, obecność substancji, których umieszczenie wymagane jest w kolumnie „inne” w załączniku III, jest podawana w wykazie składników.

Składniki w wykazie wymienia się w porządku malejącym, według masy w momencie ich dodawania do produktu kosmetycznego. Składniki o stężeniu mniejszym niż 1 % mogą być wymienione w dowolnej kolejności po składnikach, których stężenie jest wyższe niż 1 %.

Wszystkie składniki zastosowane w postaci nanomateriałów są wyraźnie wskazane w wykazie składników. Wyraz „nano” podaje się w nawiasie po nazwie składnika.

Barwniki inne niż barwniki przeznaczone do barwienia włosów mogą być wymienione w dowolnej kolejności po innych składnikach produktów kosmetycznych. Z wyłączeniem barwników przeznaczonych do barwienia włosów, w przypadku produktów przeznaczonych do zdobienia ciała wprowadzanych do obrotu w różnych odcieniach, można wymienić wszystkie barwniki zastosowane w gamie odcieni, pod warunkiem, że użyto określenia „może zawierać” lub symbolu „+/-”. W stosownych przypadkach stosuje się nazewnictwo CI (Colour Index).

2.  Jeżeli ze względów praktycznych nie jest możliwe zamieszczenie informacji wymienionych w ust. 1 lit. d) i g) w opisany sposób, stosuje się następujęce zasady:

— 
informacje umieszcza się na załączonej lub doczepionej ulotce, etykiecie, taśmie, metce lub karcie;
— 
jeżeli jest to możliwe ze względów praktycznych, odniesienie do wspomnianych informacji podaje się w postaci informacji skróconej lub symbolu podanego w załączniku VII pkt 1. W wypadku informacji, o których mowa w ust. 1 lit. d), symbol ten musi być umieszczony na pojemniku lub opakowaniu zewnętrznym, a w wypadku informacji, o których mowa ust. 1 lit. g), na opakowaniu zewnętrznym.

3.  W przypadku mydła, kulek do kąpieli i innych małych produktów kosmetycznych, gdzie ze względów praktycznych nie jest możliwe umieszczenie informacji, o których mowa w ust. 1 lit. g), na etykiecie, metce, taśmie lub karcie lub w załączonej ulotce, informacje te umieszcza się w informacji umieszczonej w bezpośredniej bliskości pojemnika, w którym dany produkt kosmetyczny wystawiony jest do sprzedaży.

4.  W przypadku produktów kosmetycznych niepakowanych lub pakowanych na miejscu sprzedaży na prośbę kupującego lub wstępnie pakowanych w celu natychmiastowej sprzedaży państwa członkowskie przyjmą szczegółowe zasady zamieszczania informacji, o których mowa w ust. 1.

5.  Informacje wymienione w ust. 1 lit. b), c), d) i f) i w ust. 2, 3 i 4 podaje się w języku określonym przepisami państwa członkowskiego, w którym dany produkt jest udostępniany użytkownikowi końcowemu.

6.  Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. g), podaje się stosując wspólne nazwy składników, określone w słowniku przewidzianym w art. 33. W razie braku wspólnej nazwy składnika należy użyć nazwy zgodnej z ogólnie przyjętym nazewnictwem.

Artykuł 20

Oświadczenia o produkcie

1.  Na etykiecie, podczas udostępniania na rynku i reklamowania produktów kosmetycznych, tekst, nazwy, znaki towarowe, obrazy lub inne znaki nie są używane tak, aby przypisywać tym produktom cechy lub funkcje, których nie posiadają.

2.  We współpracy z państwami członkowskimi Komisja opracowuje plan działania dotyczący stosowanych oświadczeń oraz ustala priorytety w celu określenia wspólnych kryteriów uzasadniających stosowanie oświadczeń.

Po konsultacji z SCCS lub innymi odnośnymi organami Komisja przyjmuje wykaz wspólnych kryteriów dla oświadczeń, które mogą być zastosowane w odniesieniu do produktów kosmetycznych, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, uwzględniając przepisy dyrektywy 2005/29/WE.

Do 11 lipca 2016 w oparciu o wspólne kryteria przyjęte na mocy akapitu drugiego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania oświadczeń. Jeżeli w sprawozdaniu stwierdzi się niezgodność oświadczeń stosowanych w odniesieniu do produktów kosmetycznych ze wspólnymi kryteriami, we współpracy z państwami członkowskimi Komisja przyjmuje stosowne środki na rzecz zapewnienia zgodności.

3.  Osoba odpowiedzialna może umieścić na opakowaniu produktu lub w jakimkolwiek innym dokumencie, w informacji, na etykiecie, opasce dołączonej lub odnoszącej się do produktu kosmetycznego, oznaczenia, że nie był on testowany na zwierzętach, jedynie wówczas, gdy producent i jego dostawcy nie wykonywali ani nie zlecali wykonania testów na zwierzętach gotowego produktu kosmetycznego, prototypu ani żadnego z jego składników, a także gdy nie zawiera on składników testowanych przez innych producentów na zwierzętach w celu wytworzenia nowych produktów kosmetycznych.

Artykuł 21

Publiczny dostęp do informacji

Bez uszczerbku dla ochrony, w szczególności, tajemnicy handlowej oraz praw własności intelektualnej, osoba odpowiedzialna zapewnia, że jakościowy i ilościowy skład produktu kosmetycznego, a w przypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych, nazwa i numer kodu kompozycji oraz tożsamość dostawcy, jak również istniejące dane na temat działania niepożądanego i ciężkiego działania niepożądanego produktu kosmetycznego są łatwo dostępne publicznie za pośrednictwem wszystkich właściwych środków informacji.

Wymóg publicznego udostępniania informacji ilościowych dotyczących składu produktu kosmetycznego ogranicza się do substancji niebezpiecznych, zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.ROZDZIAŁ VII

NADZÓR NAD RYNKIEM

Artykuł 22

Kontrola rynku

Państwa członkowskie prowadząc kontrole wewnątrzrynkowe monitorują zgodność udostępnionych na rynku produktów kosmetycznych z niniejszym rozporządzeniem. Przeprowadzają one w odpowiedniej skali należyte kontrole produktów kosmetycznych i podmiotów gospodarczych wykorzystując dokumentację produktu i, w odpowiednich przypadkach, kontrole fizyczne i badania laboratoryjne na podstawie reprezentatywnych próbek.

Państwa członkowskie monitorują również przestrzeganie zasad dobrych praktyk wytwarzania.

Państwa członkowskie powierzają organom nadzoru rynkowego uprawnienia, zasoby i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania przez nie zadań.

Państwa członkowskie dokonują okresowych przeglądów i ocen przebiegu swych działań nadzorczych. Takie przeglądy i oceny przeprowadzane są co najmniej raz na cztery lata, a ich wyniki są przekazywane pozostałym państwom członkowskim i Komisji i podawane do wiadomości publicznej drogą elektroniczną, a w razie potrzeby za pomocą innych środków.

Artykuł 23

Informowanie o ciężkim działaniu niepożądanym

1.  W przypadku ciężkiego działania niepożądanego osoba odpowiedzialna i dystrybutorzy niezwłocznie zgłaszają następujące dane właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wystąpiło ciężkie działanie niepożądane:

a) 

wszelkie ciężkie działania niepożądane, które są im znane, lub których znajomości można od nich racjonalnie oczekiwać;

b) 

nazwę danego produktu kosmetycznego, którego sprawa dotyczy, umożliwiającą jego jednoznaczną identyfikację;

c) 

działania naprawcze, jeżeli zostały przez nich podjęte.

2.  Kiedy osoba odpowiedzialna zgłosi ciężkie działanie niepożądane właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wystąpiło to działanie, ten właściwy organ niezwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, właściwym organom pozostałych państw członkowskich.

3.  Kiedy dystrybutorzy zgłoszą ciężkie działania niepożądane właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wystąpiło to działanie, dany właściwy organ niezwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, właściwym organom pozostałych państw członkowskich i osobie odpowiedzialnej.

4.  Kiedy użytkownicy końcowi lub pracownicy służby zdrowia zgłoszą ciężkie działania niepożądane właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wystąpiło to działanie, ten właściwy organ niezwłocznie przekazuje informacje o tym produkcie kosmetycznym właściwym organom pozostałych państw członkowskich i osobie odpowiedzialnej.

5.  Właściwe organy mogą wykorzystywać informacje, o których mowa w niniejszym artykule, do celów nadzoru wewnątrzrynkowego, analizy rynku, ocen i informacji dla konsumentów w rozumieniu art. 25, 26 i 27.

Artykuł 24

Informacje o substancjach

W razie poważnych wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa substancji zawartych w produktach kosmetycznych, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym produkt zawierający taką substancję jest udostępniany na rynku, może, poprzez skierowanie do osoby odpowiedzialnej umotywowanego wniosku, zażądać od niej przedłożenia listy wszystkich produktów kosmetycznych, za które jest ona odpowiedzialna i które zawierają daną substancję. Lista ta zawiera informacje o stężeniu tej substancji w produktach kosmetycznych.

Właściwe organy mogą wykorzystywać informacje, o których mowa w niniejszym artykule, do celów nadzoru wewnątrzrynkowego, analizy rynku, oceny i informacji dla konsumentów w rozumieniu art. 25, 26 i 27.ROZDZIAŁ VIII

NIEZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI, KLAUZULA OCHRONNA

Artykuł 25

Nieprzestrzeganie przepisów przez osobę odpowiedzialną

1.  Bez uszczerbku dla ust. 4, właściwe organy żądają od osoby odpowiedzialnej podjęcia wszelkich odpowiednich środków, w tym proporcjonalnych do rodzaju ryzyka środków naprawczych zapewniających osiągnięcie zgodności produktu kosmetycznego z przepisami, wycofanie produktu z rynku lub jego wycofanie od użytkowników końcowych w wyraźnie podanym terminie, jeżeli niezgodność z przepisami dotyczy następujących kwestii:

a) 

dobrej praktyki produkcji, o której mowa w art. 8;

b) 

oceny bezpieczeństwa, o której mowa w art. 10;

c) 

wymogów dotyczących dokumentacji produktu, o których mowa w art. 11;

d) 

pobierania próbek i wykonywania analiz, o których mowa w art. 12;

e) 

wymogów w zakresie zgłaszania, o których mowa w art. 13 i 16;

f) 

ograniczeń dotyczących substancji, o których mowa w art. 14, 15 i 17;

g) 

wymogów w zakresie testów na zwierzętach, o których mowa w art. 18;

h) 

wymogów w zakresie oznakowania, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2, 5 i 6;

i) 

wymogów związanych z oświadczeniami o produkcie, o których mowa w art. 20;

j) 

publicznego dostępu do informacji, o którym mowa w art. 21;

k) 

informowania o ciężkim działaniu niepożądanym, o którym mowa w art. 23;

l) 

wymogów dotyczących informacji o substancjach, o których mowa w art. 24.

2.  Jeżeli ma to zastosowanie, właściwy organ zawiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę osoba odpowiedzialna, o środkach, do których przyjęcia zobowiązał osobę odpowiedzialną.

3.  Osoba odpowiedzialna zapewnia podjęcie środków, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do wszystkich produktów, których to dotyczy, udostępnianych na rynku całej Wspólnoty.

4.  W razie poważnego ryzyka dla zdrowia ludzi, jeżeli właściwy organ uzna, że niezgodność z przepisami nie ogranicza się do terytorium państwa członkowskiego, w którym produkt kosmetyczny jest udostępniany na rynku, informuje on Komisję i właściwe organy innych państw członkowskich o środkach, których podjęcie nakazał osobie odpowiedzialnej.

5.  Właściwy organ podejmuje wszelkie właściwe środki, aby zapobiec udostępnianiu na rynku danego produktu kosmetycznego lub ograniczyć jego udostępnianie lub wycofać produkt z rynku lub wycofać produkt od użytkowników końcowych w następujących przypadkach:

a) 

jeżeli w związku z poważnym ryzykiem dla zdrowia ludzi konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań; lub

b) 

jeżeli osoba odpowiedzialna nie podejmie wszelkich właściwych środków w terminie, o którym mowa w ust. 1.

W razie poważnego ryzyka dla zdrowia ludzi, właściwy organ niezwłocznie informuje Komisję i właściwe organy innych państw członkowskich o podjętych środkach.

6.  W razie braku istnienia poważnego ryzyka dla zdrowia ludzi, w przypadku gdy osoba odpowiedzialna nie podejmie wszelkich właściwych środków, właściwy organ niezwłocznie informuje o podjętych środkach właściwy organ państwa członkowskiego, w którym osoba odpowiedzialna ma siedzibę.

7.  Do celów ust. 4 i 5 niniejszego artykułu stosuje się system wymiany informacji przewidziany w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów ( 4 ).

Zastosowanie ma również art. 12 ust. 2, 3 i 4 dyrektywy 2001/95/WE oraz art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustalającym wymogi w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu ( 5 ).

Artykuł 26

Nieprzestrzeganie przepisów przez dystrybutorów

Jeżeli niezgodność z przepisami dotyczy zobowiązań określonych w art. 6, właściwe organy nakazują dystrybutorom podjęcie wszelkich proporcjonalnych do rodzaju ryzyka odpowiednich środków, w tym środków naprawczych zapewniających osiągnięcie zgodności produktu kosmetycznego z przepisami, wycofanie produktu z rynku lub jego wycofanie od użytkowników końcowych w określonym uzasadnionym terminie.

Artykuł 27

Klauzula ochronna

1.  W przypadku produktów spełniających wymogi wymienione w art. 25 ust. 1, jeżeli właściwy organ stwierdzi lub ma uzasadnione podstawy do obaw, że udostępniany na rynku produkt kosmetyczny lub produkty kosmetyczne stanowią lub mogą stanowić poważne ryzyko dla zdrowia ludzi, podejmuje on wszelkie właściwe środki tymczasowe, aby zagwarantować wycofanie tego produktu lub tych produktów z rynku lub ich wycofanie od użytkowników końcowych lub ograniczenie ich dostępności w inny sposób.

2.  Właściwy organ bezzwłocznie przekazuje Komisji i właściwym organom innych państw członkowskich informacje o podjętych środkach i wszelkie stosowne dane.

Do celów akapitu pierwszego stosuje się system wymiany informacji przewidziany w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zastosowanie ma art. 12 ust. 2, 3 i 4 dyrektywy 2001/95/WE.

3.  Komisja określa niezwłocznie, czy środki tymczasowe, o których mowa w ust. 1, są uzasadnione, czy też nie. W tym celu, jeżeli jest to możliwe, konsultuje się ona z zainteresowanymi stronami, państwami członkowskimi i SCCS.

4.  Jeżeli środki tymczasowe są uzasadnione, zastosowanie ma art. 31 ust. 1.

5.  Jeżeli środki tymczasowe nie są uzasadnione, Komisja informuje o tym fakcie państwa członkowskie, a odpowiedni właściwy organ uchyla przedmiotowe środki tymczasowe.

Artykuł 28

Dobre praktyki administracyjne

1.  W każdej decyzji podjętej na mocy art. 25 i 27 dokładnie określa się przyczyny jej podjęcia. Decyzja jest niezwłocznie zgłaszana przez właściwy organ osobie odpowiedzialnej, którą równocześnie informuje się o dostępnych na mocy prawodawstwa danego państwa członkowskiego środkach naprawczych, oraz o terminach, które mają do nich zastosowanie.

2.  Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, z wyjątkiem wypadków, w których ze względu na poważne ryzyko dla zdrowia ludzi konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, umożliwia się osobie odpowiedzialnej przedstawienie swojej opinii.

3.  W stosownych przypadkach przepisy wymienione w ust. 1 i 2 stosuje się w odniesieniu do dystrybutora w odniesieniu do wszelkich decyzji podjętych na podstawie art. 26 i 27.ROZDZIAŁ IX

WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA

Artykuł 29

Współpraca właściwych organów

1.  Właściwe organy państw członkowskich współpracują ze sobą oraz z Komisją w celu zapewnienia właściwego stosowania i odpowiedniego egzekwowania niniejszego rozporządzenia i przekazują sobie wszelkie informacje niezbędne w celu jednolitego stosowania nieniejszego rozporządzenia.

2.  W celu koordynacji jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia, Komisja zapewnia organizację wymiany doświadczeń między właściwymi organami.

3.  Współpraca może być elementem inicjatyw podejmowanych na poziomie międzynarodowym.

Artykuł 30

Współpraca w zakresie weryfikacji dokumentacji produktu

Właściwy organ każdego państwa członkowskiego, w którym dany produkt kosmetyczny jest udostępniany, może złożyć wniosek do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym udostępniana jest dokumentacja produktu, o weryfikację, czy dokumentacja produktu spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 2, i czy informacje w niej zawarte dowodzą, że dany produkt kosmetyczny jest bezpieczny.

Właściwy organ, który zwraca się o takie informacje, przedstawi uzasadnienie swojego wniosku.

W odpowiedzi na taki wniosek właściwy organ, który otrzymał wniosek, bez zbędnej zwłoki i w zależności od stopnia pilności przeprowadzi weryfikację i poinformuje właściwy organ, który złożył wniosek, o jej wynikach.ROZDZIAŁ X

ŚRODKI WYKONAWCZE, PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 31

Zmiany w załącznikach

1.  Jeżeli stosowanie określonych substancji w produktach kosmetycznych stanowi potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi, któremu należy zaradzić na poziomie Wspólnoty, Komisja może, po skonsultowaniu się z SCCS, odpowiednio zmienić załączniki II-VI.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.

W sytuacjach wymagających pilnego rozpatrzenia Komisja może zastosować procedurę nadzwyczajną, o której mowa w art. 32 ust. 4.

2.  Komisja może, po skonsultowaniu się z SCCS, zmienić załączniki III-VI i VIII w celu dostosowania ich do postępu technicznego i naukowego.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.

3.  Jeżeli Komisja uzna to za konieczne, może po konsultacji z SCCS zmienić załącznik I, aby zapewnić bezpieczeństwo wprowadzanych do obrotu produktów kosmetycznych.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.

Artykuł 32

Procedura komitetowa

1.  Komisja jest wspomagana przez Stały Komitet ds. Produktów Kosmetycznych.

2.  W przypadku odesłań do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.  W wypadku odesłań do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust 1-4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

4.  W wypadku odesłań do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Artykuł 33

Słownik wspólnych nazw składników

Komisja opracowuje i aktualizuje słownik wspólnych nazw składników. W tym celu Komisja uwzględnia uznane międzynarodowe nazewnictwo, w tym międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetycznych (INCI). Słownik ten nie stanowi wykazu substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach.

Wspólna nazwa składnika ma zastosowanie do celu oznakowania produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu najpóźniej po dwunastu miesiącach od opublikowania słownika w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 34

Właściwe organy, ośrodki kontroli zatruć lub podmioty z nimi powiązane

1.  Państwa członkowskie wyznaczają swoje właściwe organy krajowe.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji szczegółowe dane dotyczące organów, o których mowa w ust. 1, oraz ośrodków kontroli zatruć i podobnych jednostek, o których mowa w art. 13 ust. 6. W razie potrzeby przekazują zaktualizowaną wersję tych danych.

3.  Komisja sporządza i aktualizuje wykaz organów i jednostek, o których mowa w ust. 2, i udostępnia go do wiadomości publicznej.

Artykuł 35

Roczne sprawozdanie dotyczące testów na zwierzętach

Komisja składa corocznie sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na temat:

1) 

postępu dokonanego w zakresie opracowania, uznania i akceptacji prawnej metod alternatywnych. Sprawozdanie to zawiera dokładne dane na temat liczby i rodzaju doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach, związanych z produktami kosmetycznymi. Państwa członkowskie są zobowiązane do zbierania takich informacji niezależnie od danych wymaganych przez dyrektywę 86/609/EWG. Komisja zapewnia w szczególności opracowanie, uznanie i prawne przyjęcie metod alternatywnych, w których nie są wykorzystywane żywe zwierzęta;

2) 

postępu dokonanego w staraniach Komisji o uzyskanie akceptacji OECD dla metod alternatywnych zatwierdzonych na poziomie wspólnotowym oraz uznanie przez kraje trzecie wyników testów bezpieczeństwa przeprowadzonych we Wspólnocie przy użyciu metod alternatywnych, w szczególności w ramach umów o współpracy między Wspólnotą a tymi państwami;

3) 

sposobu uwzględniania w tym zakresie szczególnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Artykuł 36

Formalny sprzeciw wobec norm zharmonizowanych

1.  Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja uważa, że norma zharmonizowana nie odpowiada w pełni wymogom określonym w odpowiednich przepisach niniejszego rozporządzenia, Komisja lub państwo członkowskie przedstawia sprawę komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 5 dyrektywy 98/34/WE, podając swoje uzasadnienie. Komitet niezwłocznie przedstawia swoją opinię.

2.  W świetle opinii komitetu Komisja podejmuje decyzję, czy opublikować odniesienia do danej normy zharmonizowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie opublikować ich, opublikować je z zastrzeżeniami, utrzymać, utrzymać z zastrzeżeniami lub wycofać.

3.  Komisja informuje o decyzji państwa członkowskie i odpowiedni europejski organ normalizacyjny. W razie potrzeby wnosi ona o przegląd danej normy zharmonizowanej.

Artykuł 37

Sankcje

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w wypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich wykonanie. Przewidziane sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję do 11 lipca 2013 i powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.

Artykuł 38

Uchylenie

Dyrektywa 76/768/EWG traci moc z dniem 11 lipca 2013, z wyjątkiem art. 4b, który traci moc z dniem 1 grudnia 2010 r.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie nie narusza zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku IX część B.

Jednakże właściwe organy nadal udostępniają informacje otrzymane zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 7a ust. 4 dyrektywy 76/768/EWG, a osoby odpowiedzialne w dalszym ciągu przechowują łatwo dostępne informacje zebrane na podstawie art. 7a tej dyrektywy do 11 lipca 2020.

Artykuł 39

Przepisy przejściowe

W drodze odstępstwa od dyrektywy 76/768/EWG produkty kosmetyczne, które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, mogą być wprowadzane na rynek przed 11 lipca 2013.

Począwszy od 11 stycznia 2012, w drodze odstępstwa od dyrektywy 76/768/EWG powiadomienie przeprowadzone zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia uznaje się za zgodne z art. 7 ust. 3 i art. 7a ust. 4 tej dyrektywy.

Artykuł 40

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu [dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej]

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 11 lipca 2013, z wyjątkiem:

— 
art. 15 ust. 1 i 2, które stosują się od dnia 1 grudnia 2010 r., jak również art. 14, 31 i 32, w stopniu, w jakim są niezbędne do zastosowania art. 15 ust.1 i 2; oraz
— 
art. 16 ust. 3 akapit drugi, który stosuje się od dnia 11 stycznia 2013.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zawiera co najmniej następujące elementy:

CZĘŚĆ A –   Informacje na temat bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

1.   Ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego

Ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego, w tym identyfikację chemiczną substancji (w tym nazwę chemiczną, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, jeśli jest to możliwe) i ich zamierzoną funkcję. W wypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych, nazwę i numer kodu kompozycji oraz tożsamość dostawcy.

2.   Właściwości fizyczne/chemiczne oraz stabilność produktu kosmetycznego

Właściwości fizyczne i chemiczne substancji lub mieszanin oraz produktu kosmetycznego.

Stabilność produktu kosmetycznego w dających się racjonalnie przewidzieć warunkach przechowywania.

3.   Jakość mikrobiologiczna

Specyfikacje mikrobiologiczne substancji lub mieszaniny i produktu kosmetycznego. Szczególną uwagę należy zwracać na kosmetyki stosowane w okolicach oczu, ogólnie na błony śluzowe, na skórę uszkodzoną, u dzieci w wieku poniżej trzech lat, u osób starszych i osób, u których obserwuje się nieprawidłowe reakcje immunologiczne.

Wyniki badania obciążeniowego.

4.   Zanieczyszczenia, ilości śladowe, informacje o materiale, z którego wykonano opakowanie

Czystość substancji i mieszanin.

W razie obecności śladowych ilości substancji niedozwolonych, dowody na to, że ich uniknięcie jest niemożliwe ze względów technicznych.

Istotne właściwości materiału, z którego wykonano opakowanie, w szczególności jego czystość i stabilność.

5.   Normalne i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie

Normalne i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie produktu. Rozumowanie powinno być uzasadnione, w szczególności w świetle ostrzeżeń i innych wyjaśnień na etykietach produktu.

6.   Narażenie na działanie produktu kosmetycznego

Dane dotyczące narażenia na działanie produktu kosmetycznego, uwzględniające wnioski z sekcji 5 w odniesieniu do:

1) 

Miejsca (miejsc) zastosowania;

2) 

Powierzchni aplikacji;

3) 

Ilości zastosowanego produktu;

4) 

Czasu trwania i częstotliwości stosowania;

5) 

Normalnej(-ych) i dającej(-ych) się racjonalnie przewidzieć drogi (dróg) narażenia;

6) 

Populacja (populacje) docelowa(-e) lub narażona(-e). Należy również wziąć pod uwagę potencjalne narażenie określonej populacji.

Przy obliczaniu narażenia należy również wziąć pod uwagę odpowiednie działanie toksykologiczne (np. konieczne może być obliczenie narażenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni skóry lub na jednostkę wagi). Należy również uwzględnić możliwość wtórnego narażenia drogami innymi niż te, które wynikają z bezpośredniego zastosowania (np. niezamierzone wdychanie produktów rozpylanych, przypadkowe połknięcie produktów do warg itd.).

Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelki potencjalny wpływ wielkości cząsteczek na narażenie.

7.   Narażenie na działanie substancji

Dane dotyczące narażenia na działanie substancji zawartych w produkcie kosmetycznym dla odpowiednich toksykologicznych punktów końcowych, uwzględniające informacje z sekcji 6.

8.   Profil toksykologiczny substancji

Bez uszczerbku dla art. 18, profil toksykologiczny substancji zawartych w produkcie kosmetycznym dla wszystkich istotnych toksykologicznych punktów końcowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na ocenę toksyczności lokalnej (działanie drażniące na skórę i oczy), działanie uczulające na skórę, a w wypadku pochłaniania promieniowania UV – na fototoksyczność.

Należy rozważyć wszystkie istotne toksykologiczne drogi wchłaniania a także działanie ogólnoustrojowe oraz w oparciu o poziom bez obserwowanego działania szkodliwego (NOAEL) obliczyć margines bezpieczeństwa (MoS). Nieuwzględnienie tych czynników należy właściwie uzasadnić.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelki potencjalny wpływ związany z:

— 
wielkością cząsteczek, w tym nanomateriałów;
— 
zanieczyszczeniami w zastosowanych substancjach i surowcach; oraz
— 
interakcjami substancji

na profil toksykologiczny.

Wszelkie wnioskowanie poprzez analogię (read-across) musi być odpowiednio poparte dowodami i umotywowane.

Należy odpowiednio zidentyfikować źródło informacji.

9.   Działanie niepożądane i ciężkie działanie niepożądane

Wszystkie dostępne dane na temat działania niepożądanego i ciężkiego niepożądanego kosmetycznego wyniku działania produktu kosmetycznego lub, w odpowiednich przypadkach, innych produktów kosmetycznych z uwzględnieniem danych statystycznych.

10.   Informacje o produkcie kosmetycznym

Inne istotne informacje, np. istniejące badania z udziałem ochotników lub odpowiednio potwierdzone i uzasadnione wyniki oceny ryzyka przeprowadzonej w innych pokrewnych dziedzinach.

CZĘŚĆ B –   Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

1.   Wniosek z oceny

Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa produktu kosmetycznego w związku z art. 3.

2.   Ostrzeżenia i instrukcje stosowania umieszczane na etykiecie

Oświadczenie o konieczności umieszczenia na etykiecie określonych ostrzeżeń i instrukcji stosowania zgodnie z art. 19 ust. 1 lit d).

3.   Rozumowanie

Wyjaśnienie rozumowania naukowego, którego wynikiem jest wniosek z oceny podany w sekcji 1 i oświadczenie podane w sekcji 2. Wyjaśnienie to powinno się opierać na opisie określonym w części A. W odpowiednich przypadkach ocenia się i omawia marginesy bezpieczeństwa.

Szczegółową ocenę przeprowadza się m.in. w wypadku produktów kosmetycznych przeznaczonych dla dzieci poniżej trzech lat oraz produktów kosmetycznych przeznaczonych wyłącznie do zewnętrznej higieny intymnej.

Ocenie podlegają możliwe interakcje substancji zawartych w produkcie kosmetycznym.

Należy odpowiednio uzasadnić, dlaczego przeanalizowano określone profile toksykologiczne, a innych – nie uwzględniono.

Należy w odpowiedni sposób rozważyć wpływ stabilności na bezpieczeństwo produktów kosmetycznych.

4.   Kwalifikacje eksperta i zatwierdzenie części B

Imię i nazwisko oraz adres osoby przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa.

Dowód kwalifikacji osoby przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa.

Data i podpis osoby przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa.
Preambuła do załączników II-IV

1) 

Do celów załączników II-IV:

a) 

„Produkt spłukiwany” oznacza produkt kosmetyczny, który po zastosowaniu na skórę, włosy lub błony śluzowe jest przeznaczony do usunięcia;

b) 

„Produkt niespłukiwany” oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do długotrwałego kontaktu ze skórą, włosami lub błonami śluzowymi;

c) 

„Produkt do włosów” oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania na włosy lub owłosienie twarzy, z wyjątkiem rzęs;

d) 

„Produkt do skóry” oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania na skórę;

e) 

„Produkt do warg” oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania na wargi;

f) 

„Produkt do twarzy” oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania na skórę twarzy;

g) 

„Produkt do paznokci” oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania na paznokcie;

h) 

„Produkt do jamy ustnej” oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania do zębów lub błony śluzowej jamy ustnej;

i) 

„Produkt do stosowania na błony śluzowe” oznacza produkt przeznaczony do stosowania na błony śluzowe

— 
jamy ustnej,
— 
obwódki (krawędzie) oczu,
— 
lub zewnętrznych narządów płciowych;
j) 

„Produkt do oczu” oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania w okolicach oczu;

k) 

„Stosowanie profesjonalne” oznacza stosowanie produktów kosmetycznych w ramach działalności zawodowej.

2) 

Aby ułatwić identyfikację substancji, stosuje się następujące deskryptory:

— 
Niezastrzeżone nazwy preparatów farmaceutycznych (INN) (The Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, WHO, Genewa, sierpień 1975).
— 
Numery CAS (The Chemical Abstracts Service).
— 
Numer WE odpowiadający numerom EINECS (The European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) albo ELINCS (the European List of Notified Chemical Substances), albo numerowi rejestracji nadanemu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;
— 
XAN będący nazwą zatwierdzoną przez konkretny kraj (X), np. USAN odpowiadający nazwie zatwierdzonej przez USA;
— 
Nazwa w słowniku wspólnych nazw składników, o którym mowa w art. 33 niniejszego rozporządzenia.
3) 

Substancje wymienione w załącznikach III-VI nie obejmują nanomateriałów, chyba że są one wyraźnie podane.
ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ SUBSTANCJI ZAKAZANYCH W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCHNumer porządkowy

Dane substancji

Nazwa chemiczna/INN

Numer CAS

Numer WE

a

b

c

d

1

N-(5-chlorobenzoksazol-2-ilo)acetamid

35783-57-4

 

2

Wodorotlenek 2-acetoksyetylotrimetyloamoniowy (acetylocholina) i jego sole

51-84-3

200-128-9

3

Acetyloglutaminian deanolu (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolakton (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[Kwas (4-(4-hydroksy-3-jodofenoksy)-3,5-dijodofenylo]octowy (Tiratricol (INN)) i jego sole

51-24-1

200-086-1

6

Metotreksat (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Kwas E-aminokapronowy (INN) i jego sole

60-32-2

200-469-3

8

Cinchofen (INN) oraz jego sole, pochodne i sole tych pochodnych

132-60-5

205-067-1

9

Kwas tyropropowy (INN) i jego sole

51-26-3

 

10

Kwas trichlorooctowy

76-03-9

200-927-2

11

Tojad mordownik Aconitum napellus L. (liście, korzenie i preparaty galenowe)

84603-50-9

283-252-6

12

Akonityna (główny alkaloid)Aconitum napellus L. i jej sole

302-27-2

206-121-7

13

Miłek wiosenny Adonis vernalis L. i jego preparaty

84649-73-0

283-458-6

14

Epinefryna (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Alkaloidy Rauwolfii wężowej (Rauwolfia serpentina L.) i ich sole

90106-13-1

290-234-1

16

Alkinole oraz ich estry, etery i sole

 

 

17

Izoprenalina (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Izotiocyjanian allilu

57-06-7

200-309-2

19

Alloklamid (INN) i jego sole

5486-77-1

 

20

Nalorfina (INN), jej sole i etery

62-67-9

200-546-1

21

Aminy sympatykomimetyczne, działające na centralny układ nerwowy: jakiekolwiek substancje wpisane na pierwszą listę leków, wydawane na receptę lekarską, zgodnie z rezolucją Rady Europy AP (69) 2

300-62-9

206-096-2

22

Anilina, jej sole oraz halogenowane i sulfonowane pochodne

62-53-3

200-539-3

23

Betoksykaina (INN) i jej sole

3818-62-0

 

24

Zoksazoloamina (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Prokainamid (INN) oraz jego sole i pochodne

51-06-9

200-078-8

26

Benzydyna

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptan (INN), jego izomery i sole

123-82-0

204-655-5

28

Oktodryna (INN) i jej sole

543-82-8

208-851-1

29

2-amino-1,2-bis(4-metoksyfenylo)etanol i jego sole

530-34-7

 

30

1,3-dimetylopentanoamina i jej sole

105-41-9

203-296-1

31

Kwas 4-aminosalicylowy i jego sole

65-49-6

200-613-5

32

Toluidyny, ich izomery, sole i halogenowane oraz sulfonowane pochodne

26915-12-8

248-105-2

33

Dimetyloaniliny, ich izomery, sole i halogenowane oraz sulfonowane pochodne

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatoryna 9-[(3-metylo-2-butenylo)oksy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopiran-7-on

482-44-0

207-581-1

35

Aminek większy (Ammi majus L.) i jego preparaty galenowe

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-dichloro-2-metylobutan

507-45-9

 

37

Substancje o działaniu androgennym

 

 

38

Olej antracenowy

120-12-7

204-371-1

39

Antybiotyki

 

 

40

Antymon i jego związki

7440-36-0

231-146-5

41

Toina konopiowata (Apocynum cannabinum L.) i jej preparaty

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorfina i jej sole, ((R) 5,6,6a,7-tetrahydro-6-metylo-4H-dibenzo[de,g]-chinolino-10,11-diol)

58-00-4

200-360-0

43

Arsen i jego związki

7440-38-2

231-148-6

44

Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L.) i jego preparaty

8007-93-0

232-365-9

45

Atropina, jej sole i pochodne

51-55-8

200-104-8

46

Sole baru, z wyjątkiem siarczku baru, na warunkach określonych w załączniku III, a także siarczanu baru, laków, soli i pigmentów przygotowanych z barwników, o ile są one wymienione w załączniku IV

 

 

47

Benzen

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazol-2(3H)-on

615-16-7

210-412-4

49

Benzoazepiny i benzodiazepiny

12794-10-4

 

50

Benzoesan 1-dimetyloaminometylo-1-metylopropylu (amylokaina) i jego sole

644-26-8

211-411-1

51

Benzoesan 2,2,6-trimetylo-4-piperydylu (eukaina) i jego sole

500-34-5

 

52

Izokarboksazyd (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumetiazyd (INN) i jego pochodne

73-48-3

200-800-1

54

Beryl i jego związki

7440-41-7

231-150-7

55

Brom (wolny)

7726-95-6

231-778-1

56

Tosylan bretylium (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Karbromal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromizowal (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Bromfeniramina (INN) i jej sole

86-22-6

201-657-8

60

Bromek benzylonium (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Bromek tetraetyloamoniowy (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucyna

357-57-3

206-614-7

63

Tetrakaina (INN) i jej sole

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazon (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamid (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Karbutamid (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Fenylobutazon (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadm i jego związki

7440-43-9

231-152-8

69

Majka lekarska, (Cantharis vesicatoria)

92457-17-5

296-298-7

70

Kantarydyna

56-25-7

200-263-3

71

Fenprobamat (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Pochodne nitrowe karbazolu

 

 

73

Disiarczek węgla

75-15-0

200-843-6

74

Katalaza

9001-05-2

232-577-1

75

Cefelina i jej sole

483-17-0

207-591-6

76

Komosa piżmowa (Chenopodium ambrosioides L.) (olejek)

8006-99-3

 

77

2,2,2-trichloro-1,1-etanodiol

302-17-0

206-117-5

78

Chlor

7782-50-5

231-959-5

79

Chlorpropamid (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Przeniesiony lub skreślony

 

 

81

Chlorowodorek cytrynianu 4-fenyloazofenyleno-1,3-diaminy (chlorowodorek cytrynianu chryzoidyny)

5909-04-6

 

82

Chlorzoksazon (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-chloro-4-(dimetyloamino)-6-metylopirymidyna (krymidyna - ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Chlorprotiksen (INN) i jego sole

113-59-7

204-032-8

85

Klofenamid (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N-tlenek N,N-bis(2-chloroetylo) metyloaminy i jego sole

126-85-2

 

87

Chlormetyna (INN) i jej sole

51-75-2

200-120-5

88

Cyklofosfamid (INN) i jego sole

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustyna (INN) i jej sole

576-68-1

209-404-3

90

Butanilikaina (INN) i jej sole

3785-21-5

 

91

Chlormezanon (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanol (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-(4-chlorofenylo)fenyloacetylo-1H-indano-1,3(2H)dion (chlorofacynon-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Chlorfenoksyamina (INN)

77-38-3

 

95

Fenaglikodol (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Chloroetan

75-00-3

200-830-5

97

Chrom, kwas chromowy i jego sole

7440-47-3

231-157-5

98

Buławinka czerwona (Claviceps purpurea Tul.), jej alkaloidy oraz preparaty galenowe

84775-56-4

283-885-8

99

Szczwół plamisty (Conium maculatum L.) (owoc, proszek, preparaty galenowe)

85116-75-2

285-527-6

100

Glicyklamid (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Benzenosulfonian kobaltu

23384-69-2

 

102

Kolchicyna, jej sole i pochodne

64-86-8

200-598-5

103

Kolchikozyd i jego pochodne

477-29-2

207-513-0

104

Zimowit jesienny (Colchicum autumnale L.) i jego preparaty galenowe

84696-03-7

283-623-2

105

Konwalatoksyna

508-75-8

208-086-3

106

Rybitrutka indyjska (Anamirta cocculus L.) (owoc)

 

 

107

Kroton przeczyszczający (Croton tiglium L.) (olej)

8001-28-3

 

108

1-butylo-3-(N-krotonoilosulfanilylo)mocznik

52964-42-8

 

109

Kurara i kuraryna

8063-06-7/22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110

Syntetyczne substancje o działaniu kuraryzującym

 

 

111

Kwas cyjanowodorowy i jego sole

74-90-8

200-821-6

112

Feklemina (INN), 2-(α-cykloheksylobenzylo)-N,N,N',N'-tetraetylo-1,3-propanodiamina

3590-16-7

 

113

Cyklomenol (INN) i jego sole

5591-47-9

227-002-6

114

Heksacyklonat sodowy (INN)

7009-49-6

 

115

Heksapropymat (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Przeniesiony lub skreślony

 

 

117

O,O-diacetylo-N-allilo-N-normorfina

2748-74-5

 

118

Pipazetat (INN) i jego sole

2167-85-3

218-508-8

119

5-(1,2-dibromo-2-fenyloetylo)-5-metylohydantoina

511-75-1

208-133-8

120

Sole pentametylenobis(trimetyloamoniowe), np. bromek pentametonium (INN)

541-20-8

208-771-7

121

Sole N,N-[(metyloimino)dietyleno]-bis-(etylodimetyloamoniowe), np. bromek azametonium (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Cyklarbamat (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Klofenotan (INN), DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

Sole N,N’-heksametyleno-bis-trimetyloamoniowe, np. bromek heksametonium (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dichloroetany (chlorki etylenu), np. 1,2-dichloroetan

107-06-2

203-458-1

126

Dichloroetyleny (chlorki acetylenu) np. chlorek winylidenu (1,1-dichloroetylen)

75-35-4

200-864-0

127

Lizergid (INN) (LSD) i jego sole

50-37-3

200-033-2

128

Ester 2-dietyloaminoetylowy kwasu 3-hydroksy-4 fenylobenzoesowego i jego sole

3572-52-9

222-686-2

129

Cinchokaina (INN) i jej sole

85-79-0

201-632-1

130

Cynamonian 3-dietyloaminopropylu

538-66-9

 

131

O,O-dietylotionofosforan 4-nitrofenylu (Paration-ISO)

56-38-2

200-271-7

132

Sole [oksalilo-bis-(iminoetyleno)]-bis-[(o-chlorobenzylo)dietyloamoniowe], np. chlorek ambenonium (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Metyprylon (INN) i jego sole

125-64-4

204-745-4

134

Digitalina i wszystkie heterozydy naparstnicy purpurowej (Digitalis purpurea L.)

752-61-4

212-036-6

135

7-(2-hydroksy-3-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamino) propyloteofilina (ksantynol)

2530-97-4

 

136

Dioksetedryna (INN) i jej sole

497-75-6

207-849-8

137

Jodek piprokurarium (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propyfenazon (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazyna (INN) i jej sole

58-46-8

200-383-6

140

Kaptodiam (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeklorazyna (INN) i jej sole

1243-33-0

 

142

Dimetyloamina

124-40-3

204-697-4

143

Benzoesan 1,1-bis-(dimetyloaminometylo)propylu i jego sole

963-07-5

213-512-6

144

Metapirylen (INN) i jego sole

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramon (INN) i jego sole

15351-09-4

239-384-1

146

Amitryptylina (INN) i jej sole

50-48-6

200-041-6

147

Metformina (INN) i jej sole

657-24-9

211-517-8

148

Diazotan izosorbidu (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malononitryl

109-77-3

203-703-2

150

Nitryl kwasu bursztynowego

110-61-2

203-783-9

151

Izomery dinitrofenolu

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152

Inprokwon (INN)

436-40-8

 

153

Dimewamid (INN) i jego sole

60-46-8

200-479-8

154

Difenylpiralina (INN) i jej sole

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpirazon (INN)

57-96-5

200-357-4

156

Sole N-(3-karbamoilo-3,3-difenylopropylo)-N,N-diizopropylometyloamoniowe, np. jodek izopropamidu (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benaktyzyna (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropina (INN) i jej sole

86-13-5

 

159

Cyklizyna (INN) i jego sole

82-92-8

201-445-5

160

5,5-difenylo-4-imidazolidon (doksenitoina (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecyd (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiram (INN); tiuram (INN)

97-77-8/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Emetyna, jej sole i pochodne

483-18-1

207-592-1

164

Efedryna i jej sole

299-42-3

206-080-5

165

Oksanamid (INN) i jego pochodne

126-93-2

 

166

Eseryna (fizostygmina) i jej sole

57-47-6

200-332-8

▼M1

167

Kwas 4-aminobenzoesowy i jego estry z wolną grupą aminową

150-13-0

205-753-0

▼B

168

Sole choliny i ich estry np. chlorek choliny (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Karamifen (INN) i jego sole

77-22-5

201-013-6

170

Fosforan dietylowo-4-nitrofenylowy (paraokson- ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metetoheptazyna (INN) i jej sole

509-84-2

 

172

Oksfenerydyna (INN) i jej sole

546-32-7

 

173

Etoheptazyna (INN) i jej sole

77-15-6

201-007-3

174

Metheptazyna (INN) i jej sole

469-78-3

 

175

Metylofenidat (INN) i jego sole

113-45-1

204-028-6

176

Doksylamina (INN) i jej sole

469-21-6

207-414-2

177

Tolboksan (INN)

2430-46-8

 

178

4-benzyloksyfenol i 4-etoksyfenol

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Paretoksykaina (INN) i jej sole

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolon (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutetimid (INN) i jego sole

77-21-4

201-012-0

182

Tlenek etylenu

75-21-8

200-849-9

183

Bemegryd (INN) i jego sole

64-65-3

200-588-0

184

Walnoktamid (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperydol (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Parametazon (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanizon (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperydol (INN)

749-13-3

 

189

Fluorezon (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracyl (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Kwas fluorowodorowy, jego sole, kompleksy i fluorowodorki, z wyjątkiem tych zawartych w załączniku III

7664-39-3

231-634-8

192

Sole furfurylotrimetyloamoniowe np. jodek furtretonium (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamina (INN)

357-70-0

 

194

Progestageny

 

 

195

HCH, 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (lindan)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (endryna-ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Heksachloroetan

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (izodryna-ISO)

465-73-6

207-366-2

199

L-β-hydrastyna oraz hydrastynina i ich sole

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hydrazydy i ich sole, np. Isoniazid (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hydrazyna, jej pochodne i sole

302-01-2

206-114-9

202

Oktamoksyn (INN) i jego sole

4684-87-1

 

203

Warfaryna (INN) i jej sole

81-81-2

201-377-6

204

Ester etylowy kwasu bis-(4-hydroksy-2-okso-1-benzopirano-3-ilo)octowego i sole tego kwasu

548-00-5

208-940-5

205

Metokarbamol (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Azotan propatylu (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4’-dihydroksy-3,3’-(3-metylotiopropylideno) dikumaryna

 

 

208

Fenadiazol (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroksolina (INN) i jej sole

4008-48-4

223-662-4

210

Hioscyjamina, jej sole i pochodne

101-31-5

202-933-0

211

Lulek czarny (Hyoscyamus niger L.) (liście, nasiona, proszek oraz preparaty galenowe)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemolina (INN) i jej sole

2152-34-3

218-438-8

213

Jod

7553-56-2

231-442-4

214

Sole dekametylo-bis-trimetyloamoniowe, np. bromek dekametonium (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Wymiotnica prawdziwa (Cephaelis ipecacuanha Brot.) oraz gatunki pokrewne) (korzenie, proszek oraz preparaty galenowe)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-izopropylo-4-pentenoilo)mocznik (apronalid)

528-92-7

208-443-3

217

α-Santonina [3S-(3α,3aα,5aβ,9bβ)]-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimetylonafto[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dion

481-06-1

207-560-7

218

Stroiczka wzdęta (Lobelia inflata L.) i jej preparaty galenowe

84696-23-1

283-642-6

219

Lobelina (INN) i jej sole

90-69-7

202-012-3

220

Barbiturany

 

 

221

Rtęć i jej związki, z wyjątkiem szczególnych przypadków ujętych w załączniku V

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-trimetoksyfenetyloamina (meskalina) i jej sole

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehyd

9002-91-9

 

224

2-(-4-allilo-2-metoksyfenoksy)-N,N-dietyloacetamid i jego sole

305-13-5

 

225

Kumetarol (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dekstrometorfan (INN) i jego sole

125-71-3

204-752-2

227

2-metyloheptanoamina i jej sole

540-43-2

 

228

Izometepten (INN) i jego sole

503-01-5

207-959-6

229

Mekamylamina (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Gwajafenezyna (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dikumarol (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Fenmetrazyna (INN), jej pochodne i sole

134-49-6

205-143-4

233

Tiamazol (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-dihydro-2-metoksy-2-metylo-4-fenylo-2H,5H-pirano(3,2c)-(1)benzopirano-5-on (cyklokumarol)

518-20-7

208-248-3

235

Karyzoprodol (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamat (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolina (INN) i jej sole

1082-56-0

 

238

Arekolina

63-75-2

200-565-5

239

Metylosiarczan poldyny (INN),

545-80-2

208-894-6

240

Hydroksyzyna (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-naftol

135-19-3

205-182-7

242

1-naftyloamina i 2-naftyloamina oraz ich sole

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

3-(1-naftylo)-4-hydroksykumaryna

39923-41-6

 

244

Nafazolina (INN) i jej sole

835-31-4

212-641-5

245

Neostygmina i jej sole, np. bromek neostygminy (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nikotyna i jej sole

54-11-5

200-193-3

247

Azotyny amylu

110-46-3

203-770-8

248

Nieorganiczne azotyny, z wyjątkiem azotynu sodu

14797-65-0

 

249

Nitrobenzen

98-95-3

202-716-0

250

Nitrokrezole i ich sole z metalami alkalicznymi

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoina (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidon (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitrogliceryna; triazotan propano-1,2,3-triolu

55-63-0

200-240-8

254

Acenokumarol (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Nitroprusydki metali alkalicznych

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9/-

256

Nitrostilbeny, ich homologi i pochodne

 

 

257

Noradrenalina i jej sole

51-41-2

200-096-6

258

Noskapina (INN) i jej sole

128-62-1

204-899-2

259

Guanetydyna (INN) i jej sole

55-65-2

200-241-3

260

Estrogeny

 

 

261

Oleandryna

465-16-7

207-361-5

262

Chlortalidon (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Peletieryna i jej sole

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Pentachloroetan

76-01-7

200-925-1

265

Tetraazotan pentaerytrytylu (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrychloral (INN)

78-12-6

 

267

Oktamylamina (INN) i jej sole

502-59-0

207-947-0

268

Kwas pikrynowy

88-89-1

201-865-9

269

Fenacemid (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difenkloksazyna (INN)

5617-26-5

 

271

2-fenyloindan-1,3-dion (fenindion (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Etylofenacemid (feneturyd (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Fenprokumon (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenyramidol (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamteren (INN) i jego sole

396-01-0

206-904-3

276

Tetraetylopirofosforan (TEPP - ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Fosforan tritolilu

1330-78-5

215-548-8

278

Psylocybina (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosfor i fosforki metali

7723-14-0

231-768-7

280

Talidomid (INN) i jego sole

50-35-1

200-031-1

281

Fasola kalabarska (Physostigma venenosum Balf.)

89958-15-6

289-638-0

282

Pikrotoksyna

124-87-8

204-716-6

283

Pilokarpina i jej sole

92-13-7

202-128-4

284

Lewoskrętna postać treo octanu α -piperydyno-2-ilobenzylowego (lewofacetoperan) (INN) i jego sole

24558-01-8

 

285

Pipradrol (INN) i jego sole

467-60-7

207-394-5

286

Azacyklonol (INN) i jego sole

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiweryna (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopipryna (INN) i jej sole

55837-15-5

259-848-7

289

Ołów i jego związki

7439-92-1

231-100-4

290

Koniina

458-88-8

207-282-6

291

Laurowiśnia wschodnia (Prunus laurocerasus L.)

89997-54-6

289-689-9

292

Metyrapon (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Substancje promieniotwórcze, zdefiniowane w dyrektywie 96/29/Euratom (1) ustanawiającej podstawowe standardy bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia pracowników oraz ogółu społeczeństwa przed niebezpieczeństwami powstałymi w wyniku promieniowania jonizującego.

 

 

294

Jałowiec sawina Juniperus sabina L. (liście, wyciąg oraz preparaty galenowe)

90046-04-1

289-971-1

295

Hioscyna, jej sole oraz pochodne

51-34-3

200-090-3

296

Sole złota

 

 

297

Selen i jego związki, z wyjątkiem disiarczku selenu, zgodnie z warunkami określonymi pod nr 49 w załączniku III

7782-49-2

231-957-4

298

Psianka czarna (Solanum nigrum L.) i jej preparaty galenowe

84929-77-1

284-555-6

299

Sparteina (INN) i jej sole

90-39-1

201-988-8

300

Glikokortykoidy (kortykosterydy)

 

 

301

Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium L.) i jego preparaty galenowe

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantyny i ich aglikony oraz główne pochodne

11005-63-3

234-239-9

303

Rośliny należące do rodzaju skrętnik (Strophantus) i ich preparaty galenowe

 

 

304

Strychnina i jej sole

57-24-9

200-319-7

305

Rośliny należące do rodzaju kulczyba (Strychnos) oraz ich preparaty galenowe

 

 

306

Narkotyki naturalne i syntetyczne: wszystkie substancje zamieszczone w tabelach I i II konwencji w sprawie leków narkotycznych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

 

 

307

Sulfonamidy (sulfanilamidy i ich pochodne, otrzymane przez podstawienie jednego lub więcej atomów wodoru grupami NH2) i ich sole

 

 

308

Sultiam (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodym i jego sole

7440-00-8

231-109-3

310

Tiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Potoślin pierzasty (Pilocarpus jaborandi Holmes) i jego preparaty galenowe

84696-42-4

283-649-4

312

Tellur i jego związki

13494-80-9

236-813-4

313

Ksylometazolina (INN) i jej sole

526-36-3

208-390-6

314

Tetrachloroetylen

127-18-4

204-825-9

315

Tetrachlorek węgla

56-23-5

200-262-8

316

Tetrafosforan heksaetylu

757-58-4

212-057-0

317

Tal i jego związki

7440-28-0

231-138-1

318

Glikozydy Żółtego oleandra (Thevetia neriifolia Juss.), zawarte w ekstraktach

90147-54-9

290-446-4

319

Etionamid (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Fenotiazyna (INN) i jej związki

92-84-2

202-196-5

321

Tiomocznik i jego pochodne z wyjątkiem jednego wymienionego w załączniku III

62-56-6

200-543-5

322

Mefenezyna (INN) i jej estry

59-47-2

200-427-4

323

Szczepionki, toksyny i surowice zdefiniowane jako immunologiczne produkty lecznicze zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE

 

 

324

Tranylcypromina (INN) i jej sole

155-09-9

205-841-9

325

Trichloronitrometan (chloropikryna)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-tribromoetanol (alkohol tribromoetylowy)

75-80-9

200-903-1

327

Trichlorometyna (INN) i jej sole

817-09-4

212-442-3

328

Tretamina (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Trietylojodek galaminy (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Cebula morska (Urginea scilla Steinh.) i jej preparaty galenowe

84650-62-4

283-520-2

331

Weratryna i jej sole oraz preparaty galenowe

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind (nasiona i preparaty galenowe)

84604-18-2

283-296-6

333

Rośliny z rodzaju ciemiężyca (Veratrum spp.) i ich preparaty

90131-91-2

290-407-1

334

Chlorek winylu (monomer)

75-01-4

200-831-0

335

Ergokalcyferol (INN), cholekalcyferol (witaminy D2 i D3)

50-14-6/67-97-0

200-014-9/200-673-2

336

Sole kwasów O-alkiloditiokarboksylowych (ksantany)

 

 

337

Johimbina i jej sole

146-48-5

205-672-0

338

Dimetylosulfotlenek (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Difenhydramina (INN) i jej sole

58-73-1

200-396-7

340

4-tert-butylofenol

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-butylopirokatechol

98-29-3

202-653-9

342

Dihydrotachysterol (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioksan

123-91-1

204-661-8

344

Morfolina i jej sole

110-91-8

203-815-1

345

Złocień biały (Pyrethrum album L.) i jego preparaty galenowe

 

 

346

Maleinian 2-[4-metoksybenzylo-N-(2-pirydylo)amino]etylodimetyloaminy (Maleinian mepiraminy; maleinian pirylaminy)

59-33-6

200-422-7

347

Trypelenamina (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetrachlorosalicylanilidy

7426-07-5

 

349

Dichlorosalicylanilidy

1147-98-4

 

350

Tetrabromosalicylanilidy

 

 

351

Dibromosalicylanilidy

 

 

352

Bitionol (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Siarczki tiuramu

97-74-5

202-605-7

354

Przeniesiony lub skreślony

 

 

355

Dimetyloformamid (N,N-dimetyloformamid, DMF)

68-12-2

200-679-5

356

4-fenylobut-3-en-2-on (benzylidenoaceton)

122-57-6

204-555-1

357

Benzoesany alkoholu 4-hydroksy-3-metoksycynamonowego (alkoholu koniferylowego), z wyjątkiem ilości normalnie zawartych w wyciągach naturalnych

 

 

358

Furokumaryny (na przykład trioksysalen (INN), 8-metoksypsoralen, 5-metoksypsoralen) z wyjątkiem ilości normalnie zawartych w wyciągach naturalnych.

W produktach do opalania i produktach ochronnych zawartość furokumaryn nie może przekraczać 1 mg/kg

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

Olej z nasion Wawrzynu szlachetnego (Laurus nobilis L.)

84603-73-6

283-272-5

360

Safrol, z wyjątkiem ilości normalnie zawartych w wyciągach naturalnych, i użyty w stężeniach nieprzekraczających:

100 ppm w produkcie gotowym, 50 ppm w produktach przeznaczonych do higieny jamy ustnej, z zastrzeżeniem, iż nie może występować w pastach do zębów przeznaczonych specjalnie dla dzieci

94-59-7

202-345-4

361

Dipodjodyn 5,5’-diizopropylo-2,2’-dimetylobifenylo-4,4’-diylu (jodek tymolu)

552-22-7

209-007-5

362

3'-etylo-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetrametylo-2'-acetonafton lub 7-acetylo-6-etylo-1,1,4,4- tertatmetylo-1,2,3,4-tetrahydronaftalen (AETT; wersalid)

88-29-9

201-817-7

363

o-fenylenodiamina i jej sole

95-54-5

202-430-6

364

4-metylo-m-fenylenodiamina (tolueno-2,4-diamina) i jej sole

95-80-7

202-453-1

365

Kwas arystolochowy i jego sole; jak również Aristolochia spp. i jej preparaty

475-80-9/313-67-7/15918-62-4

202-499-6/206-238-3/-

366

Chloroform

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyna (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

Octan 2,6-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylu (dimetoksan)

828-00-2

212-579-9

369

Pirytion sodowy (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(trichlorometylotio)-4-cyklohekseno-1,2-dikarboksymid (kaptan - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-dihydroksy-3,3',5,5',6,6'-heksachlorodifenylometan (heksachlorofen (INN))

70-30-4

200-733-8

372

3-tlenek 6-(piperydynylo)-2,4-pirymidynodiaminy (minoksydyl (INN)) i jego sole

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5-tribromosalicyloanilid (tribromsalan (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Rośliny z rodzaju Sszkarłatka (Phytolacca spp.) i ich preparaty

65497-07-6/60820-94-2

 

375

Tretynoina (INN) (kwas retynowy i jego sole)

302-79-4

206-129-0

376

1-metoksy-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminoanizol - CI 76050) i jego sole

615-05-4

210-406-1

377

1-metoksy-2,5-diaminobenzen (2,5-diaminoanizol) i jego sole

5307-02-8

226-161-9

378

Barwnik CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Barwnik CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Barwnik CI 42555 (Basic Violet 3)

Barwnik CI 42555:1

Barwnik CI 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

4-dimetyloaminobenzoesan amylu, mieszanina izomerów (Padymat A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-amino-4-nitrofenol

99-57-0

202-767-9

384

2-amino-5-nitrofenol

121-88-0

204-503-8

385

11-α-hydroksypregno-4-eno-3,20-dion i jego estry

80-75-1

201-306-9

386

Barwnik CI 42640 ([4-[[4-(dimetyloamino)fenylo][4-[etylo(3-sulfonianobenzylo)amino]fenylo]metyleno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno](etylo)(3-sulfonianobenzylo)amon, sól sodowa)

1694-09-3

216-901-9

387

Barwnik CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Barwnik CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Barwnik CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Antyandrogeny o strukturze steroidalnej

 

 

391

Cyrkon i jego związki, z wyjątkiem substancji wymienionych pod nr 50 w załączniku III, oraz laków, pigmentów i soli cyrkonowych barwników, o ile są one wymienione w załączniku IV

7440-67-7

231-176-9

392

Przeniesiony lub skreślony

 

 

393

Acetonitryl

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahydrozolina (Tetryzolina (INN)) i jej sole

84-22-0

201-522-3

▼C5

395

8-hydroksychinolina i siarczan bis(8-hydroksychinoliny), z wyjątkiem zastosowań siarczanu przewidzianych w załączniku III nr 51

148-24-3

134-31-6

205-711-1

205-137-1

▼B

396

Ditio-2,2-bispirydyno-ditlenek-1,1′ (addukt z triwodnym siarczanem magnezu) – (disiarczek pirytionianu + siarczan magnezu)

43143-11-9

256-115-3

397

Barwnik CI 12075 (Pigment Orange 5) i jego laki, pigmenty i sole

3468-63-1

222-429-4

398

Barwnik CI 45170 i CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lidokaina (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-epoksybutan

106-88-7

203-438-2

401

Barwnik CI 15585

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402

Mleczan strontu

29870-99-3

249-915-9

403

Azotan strontu

10042-76-9

233-131-9

404

Polikarboksylan strontu

 

 

405

Pramokaina (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-etoksy-m-fenylenodiamina i jej sole

5862-77-1

 

407

2,4-diaminofenyloetanol i jego sole

14572-93-1

 

408

Pirokatechina (katechol)

120-80-9

204-427-5

409

Pirogallol

87-66-1

201-762-9

410

Nitrozoaminy np. dimetylonitrozoamina; nitrozodipropyloamina; 2,2'-nitrozoimino)bisetanol

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Drugorzędowe alkiloaminy i alkanolaminy i ich sole

 

 

412

4-amino-2-nitrofenol

119-34-6

204-316-1

413

2-metylo-m-fenylenodiamina (tolueno-2,6-diamina)

823-40-5

212-513-9

414

Piżmo ambretowe 4-tertbutylo-3-metoksy-2,6-dinitrotoluen

83-66-9

201-493-7

415

Przeniesiony lub skreślony

 

 

416

Komórki, tkanki lub produkty pochodzące z ciała ludzkiego

 

 

417

Fenoloftaleina (INN) 3,3-bis(4-hydroksyfenylo)-ftalid

77-09-8

201-004-7

418

Kwas 3-(1H-imidazolo-4-ilo) akrylowy (kwas urokaninowy) i jego ester etylowy

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419

Surowce kategorii 1 oraz surowce kategorii 2 zdefiniowane, odpowiednio, w art. 4 i w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 (3) oraz ich pochodne składniki.

 

 

420

Surowy i rafinowany dziegieć z węgla kamiennego

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-pentametylo-4,6-dinitroindan (muskon)

116-66-5

204-149-4

422

5-tert-butylo-1,2,3-trimetylo-4,6-dinitrobenzen (piżmo tybetowe)

145-39-1

205-651-6

423

Oman wielki (Inula helenium L.), stosowany jako składnik zapachowy

97676-35-2

 

424

Cyjanek benzylu, stosowany jako składnik zapachowy

140-29-4

205-410-5

425

Alkohol cyklamenowy, stosowany jako składnik zapachowy

4756-19-8

225-289-2

426

Maleinian dietylu, stosowany jako składnik zapachowy

141-05-9

205-451-9

427

3,4-dihydrokumaryna, stosowana jako składnik zapachowy

119-84-6

204-354-9

428

2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd, stosowany jako składnik zapachowy

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-dihydrogeraniol), stosowany jako składnik zapachowy

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-dimetylo-8-t-butylokumaryna, stosowana jako składnik zapachowy

17874-34-9

241-827-9

431

Cytrakonian dimetylu, stosowany jako składnik zapachowy

617-54-9

 

432

7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-on (pseudometylojonon), stosowany jako składnik zapachowy

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudojonon), stosowany jako składnik zapachowy

141-10-6

205-457-1

434

Difenyloamina, stosowana jako składnik zapachowy

122-39-4

204-539-4

435

Akrylan etylu, stosowany jako składnik zapachowy

140-88-5

205-438-8

436

Absolut liścia figi pospolitej (Ficus carica L.), stosowany jako składnik zapachowy

68916-52-9

 

437

trans-2-heptenal, kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy

18829-55-5

242-608-0

438

Acetal dietylowy trans-2-heksenalu, stosowany jako składnik zapachowy

67746-30-9

266-989-8

439

Acetal dimetylowy trans-2-heksenalu, stosowany jako składnik zapachowy

18318-83-7

242-204-4

440

Alkohol hydroabietylowy, stosowany jako składnik zapachowy

13393-93-6

236-476-3

441

6-izopropylo-2-dekahydronaftalen, stosowany jako składnik zapachowy

34131-99-2

251-841-7

442

7-metoksykumaryna, stosowana jako składnik zapachowy

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-metoksyfenylo)-3-buten-2-on (anizylidenoaceton), stosowany jako składnik zapachowy

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-metoksyfenylo)-1-penten-3-on (alfa-metyloanizylidenoaceton), stosowany jako składnik zapachowy

104-27-8

203-190-5

445

Ester metylowy kwasu trans-2-butenowego, stosowany jako składnik zapachowy

623-43-8

210-793-7

446

7-metylokumaryna, stosowana jako składnik zapachowy

2445-83-2

219-499-3

447

5-metylo-2,3-heksanodion (izowaleryl acetylu), stosowany jako składnik zapachowy

13706-86-0

237-241-8

448

2-pentylidenocykloheksanol, stosowany jako składnik zapachowy

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on (jonon pseudo-izometylu), stosowany jako składnik zapachowy

1117-41-5

214-245-8

▼M1

450

Eteryczne olejki werbenowe (Lippia citriodora Kunth.) i pochodne inne niż absolut, stosowane jako składnik zapachowy

8024-12-2

285-515-0

▼B

451

Przeniesiony lub skreślony

 

 

452

6-(2-chloroetyl)-6-(2-metoksyetoksy)-2,5,7,10-tetraoksy-6-silanundekan

37894-46-5

253-704-7

453

Dichlorek kobaltu

7646-79-9

231-589-4

454

Siarczan kobaltu

10124-43-3

233-334-2

455

Tlenek niklu

1313-99-1

215-215-7

456

Tritlenek diniklu

1314-06-3

215-217-8

457

Ditlenek niklu

12035-36-8

234-823-3

458

Disiarczek triniklu

12035-72-2

234-829-6

459

Tetrakarbonylek niklu

13463-39-3

236-669-2

460

Siarczek niklu

16812-54-7

240-841-2

461

Bromian potasu

7758-01-2

231-829-8

462

Tlenek węgla

630-08-0

211-128-3

463

Buta-1,3-dien, zob. również pozycje 464-611

106-99-0

203-450-8

464

Izobutan, jeśli zawiera ≥ 0,1 % wagowych butadienu

75-28-5

200-857-2

465

Butan, jeśli zawiera ≥ 0,1 % wagowych butadienu

106-97-8

203-448-7

466

Gazy (ropa naftowa), C3-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68131-75-9

268-629-5

467

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z procesów destylacji produktów krakingu katalitycznego i absorbera ze stabilizacji ciężkiej benzyny krakingowej, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68307-98-2

269-617-2

468

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z węzła stabilizacji ciężkiej benzyny z katalitycznej polimeryzacji, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68307-99-3

269-618-8

469

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z węzła stabilizacyjnego katalitycznie reformowanej frakcji naftowej, wolny od siarkowodoru, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68308-00-9

269-619-3

470

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z destylatów krakingu termicznego poddanych katalitycznym procesom wodorowym, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68308-01-0

269-620-9

471

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z układu absorpcji oleju gazowego na krakingu katalitycznym, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68308-03-2

269-623-5

472

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z instalacji odzysku gazu, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68308-04-3

269-624-0

473

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z deetanizera na instalacji odzysku gazów, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68308-05-4

269-625-6

474

Gaz odlotowy (ropa naftowa), destylaty hydroodsiarczone i hydroodsiarczona frakcja ciężkiej benzyny wolne od zanieczyszczeń kwaśnych, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68308-06-5

269-626-1

475

Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stripingu hydroodsiarczonego próżniowego oleju gazowego, wolny od siarkowodoru, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68308-07-6

269-627-7

476

Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stabilizacji benzyny z procesu izomeryzacji, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68308-08-7

269-628-2

477

Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stabilizacji surowej benzyny lekkiej, wolny od siarkowodoru, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68308-09-8

269-629-8

478

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z hydroodsiarczania surowych destylatów, wolny od siarkowodoru, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68308-10-1

269-630-3

479

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z przygotowania propanowo-propylenowego wsadu na alkilację, z deetanizera, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68308-11-2

269-631-9

480

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z hydroodsiarczania próżniowego oleju gazowego, wolny od siarkowodoru, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68308-12-3

269-632-4

481

Gazy (ropa naftowa), z destylacji produktów krakingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68409-99-4

270-071-2

482

Alkany, C1-2, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68475-57-0

270-651-5

483

Alkany, C2-3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68475-58-1

270-652-0

484

Alkany, C3-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68475-59-2

270-653-6

485

Alkany, C4-5, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68475-60-5

270-654-1

486

Gazy opałowe, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68476-26-6

270-667-2

487

Gazy opałowe z destylacji ropy naftowej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68476-29-9

270-670-9

488

Węglowodory, C3-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68476-40-4

270-681-9

489

Węglowodory, C4-5, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68476-42-6

270-682-4

490

Węglowodory, C2-4, bogate w C3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68476-49-3

270-689-2

491

Gazy z ropy naftowej, skroplone, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68476-85-7

270-704-2

492

Gazy z ropy naftowej, skroplone, odsiarczone, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68476-86-8

270-705-8

493

Gazy (ropa naftowa), C3-4, bogate w izobutan, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-33-8

270-724-1

494

Destylaty (ropa naftowa), C3-6, bogate w piperylen, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-35-0

270-726-2

495

Gazy (ropa naftowa), z węzła aminowania, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-65-6

270-746-1

496

Gazy (ropa naftowa), z instalacji benzenu, z hydroodsiarczania, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-66-7

270-747-7

497

Gazy (ropa naftowa), recyrkulacyjne z instalacji benzenu, bogate w wodór, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-67-8

270-748-2

498

Gazy (ropa naftowa), mieszanina olejów bogata w wodór i azot, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-68-9

270-749-8

499

Gazy (ropa naftowa), z rozdzielania butanu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-69-0

270-750-3

500

Gazy (ropa naftowa), C2-3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-70-3

270-751-9

501

Gazy (ropa naftowa), z dołu kolumny depropanizera na krakingu katalitycznym, bogate w C4 i niezawierające kwasów, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-71-4

270-752-4

502

Gazy (ropa naftowa), z dołu kolumny debutanizera na krakingu katalitycznym, bogate w C3-5, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-72-5

270-754-5

503

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu depropanizera na krakingu katalitycznym, bogate w C3 i wolne od kwasów, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-73-6

270-755-0

504

Gazy (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-74-7

270-756-6

505

Gazy (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego bogate w C1-5, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-75-8

270-757-1

506

Gazy (ropa naftowa), z węzła stabilizacyjnego ciężkiej benzyny z katalizowanej polimeryzacji, bogate w C2-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-76-9

270-758-7

507

Gazy (ropa naftowa), ze stabilizacji ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-77-0

270-759-2

508

Gazy (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego, bogate w C1-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-79-2

270-760-8

509

Gazy (ropa naftowa), recyrkulacyjne z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-80-5

270-761-3

510

Gazy (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-81-6

270-762-9

511

Gazy (ropa naftowa), recyrkulacyjne z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8, bogate w wodór, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-82-7

270-763-4

512

Gazy (ropa naftowa), wsad na alkilację, mieszanina węglowodorów nasyconych i nienasyconych C3-5, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-83-8

270-765-5

513

Gazy (ropa naftowa), C2-strumień zawracany, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-84-9

270-766-0

514

Gazy (ropa naftowa), bogate w C4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-85-0

270-767-6

515

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu deetanizera, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-86-1

270-768-1

516

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu deizobutanizera, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-87-2

270-769-7

517

Gazy (ropa naftowa), gaz suchy z depropanizera, gazy bogate w propen, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-90-7

270-772-3

518

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu depropanizera, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-91-8

270-773-9

519

Gazy (ropa naftowa), suche, kwaśne, z instalacji sprężania gazów, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-92-9

270-774-4

520

Gazy (ropa naftowa), z destylacji gazów reabsorbcyjnych na instalacji sprężania gazów, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-93-0

270-776-5

521

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu depropanizera na na instalacji odzysku gazu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-94-1

270-777-0

522

Gazy (ropa naftowa), wsad na instalację Girbatol, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-95-2

270-778-6

523

Gazy (ropa naftowa), wodór z absorpcji, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-96-3

270-779-1

524

Gazy (ropa naftowa), bogate w wodór, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-97-4

270-780-7

525

Gazy (ropa naftowa), recyrkulacyjne z procesu obróbki wodorem mieszaniny olejów, bogate w wodór i azot, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-98-5

270-781-2

526

Gazy (ropa naftowa), frakcja naftowa poddana izomeryzacji, bogata w C4, wolne od siarkowodoru, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68477-99-6

270-782-8

527

Gazy (ropa naftowa), recyrkulacyjne bogate w wodór, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68478-00-2

270-783-3

528

Gazy (ropa naftowa), wypełniające reaktor na reformingu, bogate w wodór, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68478-01-3

270-784-9

529

Gazy (ropa naftowa), reaktorowe z hydroreformingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68478-02-4

270-785-4

530

Gazy (ropa naftowa), reaktorowe z hydroreformingu, bogate w wodór i metan, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68478-03-5

270-787-5

531

Gazy (ropa naftowa), reformingowe z procesów wodorowych, bogate w wodór, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68478-04-6

270-788-0

532

Gazy (ropa naftowa), z destylacji produktów krakingu termicznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68478-05-7

270-789-6

533

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z oleju sklarowanego z krakingu katalitycznego i z pozostałości próżniowej z krakingu termicznego, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68478-21-7

270-802-5

534

Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stabilizacji benzyny krakingowej, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68478-22-8

270-803-0

535

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z procesów katalitycznych: krakingu, reformingu i hydroodsiarczania, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68478-24-0

270-804-6

536

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z rozdzielania na krakingu katalitycznym, węzeł absorbcji, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68478-25-1

270-805-1

537

Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stabilizacji frakcji naftowej z reformingu katalitycznego, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68478-26-2

270-806-7

538

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z separatora na reformingu katalitycznym ciężkiej benzyny, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68478-27-3

270-807-2

539

Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stabilizacji ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68478-28-4

270-808-8

540

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z rozdzielania destylatów krakingowych poddawanych obróbce wodorem, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68478-29-5

270-809-3

541

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z procesu hydroodsiarczania surowej benzyny, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68478-30-8

270-810-9

542

Gaz odlotowy (ropa naftowa), nasycony, bogaty w węglowodory C4, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68478-32-0

270-813-5

543

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z instalacji odzysku gazów nasyconych bogaty w węglowodory C1-2, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68478-33-1

270-814-0

544

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z krakingu termicznego pozostałości próżniowej, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68478-34-2

270-815-6

545

Węglowodory, bogate w C3-4, z destylacji ropy naftowej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68512-91-4

270-990-9

546

Gazy (ropa naftowa), ze stabilizacji surowej benzyny ciężkiej z reformingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68513-14-4

270-999-8

547

Gazy (ropa naftowa), po deheksanizacji benzyny z destylacji zachowawczej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68513-15-5

271-000-8

548

Gazy (ropa naftowa), po depentanizacji produktów hydrokrakingu, bogate w węglowodory, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68513-16-6

271-001-3

549

Gazy (ropa naftowa), po stabilizacji benzyny lekkiej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68513-17-7

271-002-9

550

Gazy (ropa naftowa), z wysokociśnieniowej obróbki odcieku z reaktora reformingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68513-18-8

271-003-4

551

Gazy (ropa naftowa), z niskociśnieniowej obróbki odcieku z reaktora na reformingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68513-19-9

271-005-5

552

Pozostałości (ropa naftowa), z rozdzielania gazów po alkilacji, bogate w C4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68513-66-6

271-010-2

553

Węglowodory, C1-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68514-31-8

271-032-2

554

Węglowodory, C1-4, odsiarczone, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68514-36-3

271-038-5

555

Gazy (ropa naftowa), z destylacji gazów rafineryjnych, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68527-15-1

271-258-1

556

Węglowodory, C1-3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68527-16-2

271-259-7

557

Węglowodory, C1-4, frakcja z debutanizera, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68527-19-5

271-261-8

558

Gazy (ropa naftowa), z depentanizera na instalacji uwodornienia benzenu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68602-82-4

271-623-5

559

Gazy (ropa naftowa), C1-5, mokre, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68602-83-5

271-624-0

560

Gazy (ropa naftowa), z układu podwójnej absorbcji i destylacji frakcyjnej produktów z krakingu katalitycznego w fazie fluidalnej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68602-84-6

271-625-6

561

Węglowodory, C2-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68606-25-7

271-734-9

562

Węglowodory, C3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68606-26-8

271-735-4

563

Gazy (ropa naftowa), wsad na alkilację, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68606-27-9

271-737-5

564

Gazy (ropa naftowa), z dna depropanizera, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68606-34-8

271-742-2

565

Produkty ropy naftowej, gazy rafineryjne, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68607-11-4

271-750-6

566

Gazy (ropa naftowa), z separatora niskociśnieniowego na hydrokrakingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68783-06-2

272-182-1

567

Gazy (ropa naftowa), mieszanina rafineryjna, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68783-07-3

272-183-7

568

Gazy (ropa naftowa), z procesów krakingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68783-64-2

272-203-4

569

Gazy (ropa naftowa), C2-4, odsiarczone, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68783-65-3

272-205-5

570

Gazy (ropa naftowa), rafineryjne, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68814-67-5

272-338-9

571

Gazy (ropa naftowa), z separatora na platformingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68814-90-4

272-343-6

572

Gazy (ropa naftowa), z depentanizera na węźle stabilizacji kwaśnej frakcji naftowej, hydroodsiarczonej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68911-58-0

272-775-5

573

Gazy (ropa naftowa), z procesu separacji hydroodsiarczanej kwaśnej frakcji naftowej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68911-59-1

272-776-0

574

Gazy (ropa naftowa), z destylacji frakcyjnej ropy naftowej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68918-99-0

272-871-7

575

Gazy (ropa naftowa), po deheksanizacji, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-00-6

272-872-2

576

Gazy (ropa naftowa), z procesu odsiarczania „unifining”, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-01-7

272-873-8

577

Gazy (ropa naftowa), z rozdzielania produktów fluidalnego krakingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-02-8

272-874-3

578

Gazy (ropa naftowa), z przemywania gazów z fluidalnego krakingu katalitycznego, układ podwójnej absorbcji, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-03-9

272-875-9

579

Gazy (ropa naftowa), z procesu odsiarczania ciężkich destylatów metodą hydrotreatingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-04-0

272-876-4

580

Gazy (ropa naftowa), po stabilizacji benzyny lekkiej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-05-1

272-878-5

581

Gazy (ropa naftowa), po odsiarczeniu frakcji naftowej ze strippera, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-06-2

272-879-0

582

Gazy (ropa naftowa), stabilizacji na platformingu, frakcja o niskim końcu destylacji, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-07-3

272-880-6

583

Gazy (ropa naftowa), z przedkolumny destylacji ropy naftowej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-08-4

272-881-1

584

Gazy (ropa naftowa), z katalitycznego reformowania benzyny, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-09-5

272-882-7

585

Gazy (ropa naftowa), po stabilizacji surowej benzyny, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-10-8

272-883-2

586

Gazy (ropa naftowa), ze stripingu (przedmuchu) smoły, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-11-9

272-884-8

587

Gazy (ropa naftowa), z rozdzielania na instalacji „unifining”, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-12-0

272-885-3

588

Gazy (ropa naftowa), pochodzące z rozdzielania produktów krakingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68919-20-0

272-893-7

589

Gazy (ropa naftowa), z debutanizera na krakingu katalitycznym, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68952-76-1

273-169-3

590

Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stabilizacji benzyny krakingowej, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68952-77-2

273-170-9

591

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z separatora procesu hydroodsiarczania frakcji naftowej, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68952-79-4

273-173-5

592

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z procesu hydroodsiarczania surowej benzyny, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68952-80-7

273-174-0

593

Gaz odlotowy (ropa naftowa), destylaty z krakingu termicznego, z absorberów oleju gazowego i ciężkiej benzyny, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68952-81-8

273-175-6

594

Gaz odlotowy (ropa naftowa), z węzła stabilizacji krakingu termicznego i z procesu koksowania, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

68952-82-9

273-176-1

595

Gazy (ropa naftowa), lekka frakcja z krakingu, koncentrat butadienowy, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68955-28-2

273-265-5

596

Gazy (ropa naftowa), z absorbera gąbczastego z rozdzielania produktów z fluidalnego krakingu katalitycznego i z odsiarczania oleju gazowego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68955-33-9

273-269-7

597

Gazy (ropa naftowa), ze stabilizacji benzyny z reformingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68955-34-0

273-270-2

598

Gazy (ropa naftowa), z destylacji ropy naftowej i krakingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

68989-88-8

273-563-5

599

Węglowodory, C4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

87741-01-3

289-339-5

600

Alkany, C1-4, bogate w C3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

90622-55-2

292-456-4

601

Gazy (ropa naftowa), z procesu odsiarczania oleju gazowego z dietanoloaminą, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

92045-15-3

295-397-2

602

Gazy (ropa naftowa), z wymywania hydroodsiarczonego oleju gazowego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

92045-16-4

295-398-8

603

Gazy (ropa naftowa), z hydroodsiarczania oleju gazowego z przedmuchu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

92045-17-5

295-399-3

604

Gazy (ropa naftowa), z przemywania odcieku z reakcji uwodornienia, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

92045-18-6

295-400-7

605

Gazy (ropa naftowa), wysokociśnieniowy kraking ciężkiej benzyny z parą wodną, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

92045-19-7

295-401-2

606

Gazy (ropa naftowa), pozostałość z visbreakingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

92045-20-0

295-402-8

607

Gazy (ropa naftowa), z krakingu parowego, bogate w C3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

92045-22-2

295-404-9

608

Węglowodory, C4, destylaty z krakingu z parą wodną, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

92045-23-3

295-405-4

609

Gazy z ropy naftowej, frakcja węglowodorów C4, skroplona, odsiarczona, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

92045-80-2

295-463-0

610

Węglowodory, C4, wolne od 1,3-butadienu i izobutenu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

95465-89-7

306-004-1

611

Rafinaty (ropa naftowa), frakcja węglowodorów C4 z krakingu parowego ekstrahowana octanem amonu i miedzi, złożona z węglowodorów C3-5, wolna od butadienu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

97722-19-5

307-769-4

612

Benzo[def]chryzen (benzo[a]piren)

50-32-8

200-028-5

613

Pak, smoła węglowa – produkty petrochemiczne, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

68187-57-5

269-109-0

614

Destylaty (węgiel-ropa naftowa), związki aromatyczne o skondensowanych pierścieniach, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

68188-48-7

269-159-3

615

Przeniesiony lub skreślony

 

 

616

Przeniesiony lub skreślony

 

 

617

Olej kreozotowy, frakcja acenaftenowa, wolna od acenaftenu, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

90640-85-0

292-606-9

618

Pak smoły węglowej niskotemperaturowej, jeśli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

90669-57-1

292-651-4

619

Pak smoły węglowej niskotemperaturowej poddany obróbce cieplnej, jeśli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

90669-58-2

292-653-5

620

Pak smoły węglowej niskotemperaturowej, utleniony, jeśli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

90669-59-3

292-654-0

621

Pozostałości po ekstrakcji węgla brunatnego, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

91697-23-3

294-285-0

622

Woski parafinowe (węgiel), smoła wysokotemperaturowa z węgla brunatnego, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

92045-71-1

295-454-1

623

Woski parafinowe (węgiel), smoła wysokotemperaturowa z węgla brunatnego hydrorafinowana, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

92045-72-2

295-455-7

624

Odpady stałe, po koksowaniu smoły węglowej, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

92062-34-5

295-549-8

625

Pak smoły węglowej wysokotemperaturowej, pak wtórny, jeśli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

94114-13-3

302-650-3

626

Pozostałości po ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem (węgiel), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

94114-46-2

302-681-2

627

Ciecze węglowe, roztwory z ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

94114-47-3

302-682-8

628

Ciecze węglowe, po ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

94114-48-4

302-683-3

629

Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego, oczyszczona węglem, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

97926-76-6

308-296-6

630

Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego, oczyszczona gliną, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

97926-77-7

308-297-1

631

Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego oczyszczone kwasem krzemowym, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

97926-78-8

308-298-7

632

Oleje absorpcyjne, frakcja węglowodorów aromatycznych dwupierścieniowych i heterocyklicznych, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

101316-45-4

309-851-5

633

Aromatyczne, policykliczne węglowodory, C20-28, pochodne pirolizy z mieszaniny smoły węglowej i paku polietyleno-polipropylenowego, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

101794-74-5

309-956-6

634

Aromatyczne, policykliczne węglowodory, C20-28, pochodne pirolizy z mieszaniny smoły węglowej i paku polietylenowego, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

101794-75-6

309-957-1

635

Aromatyczne, policykliczne węglowodory, C20-28, pochodne pirolizy z mieszaniny smoły węglowej i paku polistyrenowego, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

101794-76-7

309-958-7

636

Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa, po obróbce termicznej, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenzo[a,h]antracen

53-70-3

200-181-8

638

Benzo[a]antracen

56-55-3

200-280-6

639

Benzo[e]piren

192-97-2

205-892-7

640

Benzo[j]fluoranten

205-82-3

205-910-3

641

Benzo(e)acefenantrylen

205-99-2

205-911-9

642

Benzo(k)fluoranten

207-08-9

205-916-6

643

Chryzen

218-01-9

205-923-4

644

2-bromopropan

75-26-3

200-855-1

645

Trichloroetylen

79-01-6

201-167-4

646

1,2-dibromo-3-chloropropan

96-12-8

202-479-3

647

2,3-dibromopropan-1-ol

96-13-9

202-480-9

648

1,3-dichloropropan-2-ol

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-trichlorotoluen

98-07-7

202-634-5

650

α-chlorotoluen (chlorek benzylu)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-dibromoetan

106-93-4

203-444-5

652

Heksachlorobenzen

118-74-1

204-273-9

653

Bromoetylen (bromek winylu)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-dichlorobut-2-en

764-41-0

212-121-8

655

Metylooksiran (tlenek propylenu)

75-56-9

200-879-2

656

(Epoksyetylo)benzen (tlenek styrenu)

96-09-3

202-476-7

657

1-chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-chloro-2,3-epoksypropan

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-epoksy-3-fenoksypropan (eter fenyloglicydowy)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-epoksypropan-1-ol (glicydol)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-epoksy-1-propanol

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-bioksiran (1,2:3,4-diepoksybutan)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3SR)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)-[(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiran; epoksykonazol

133855-98-8

406-850-2

664

Eter chlorometylowo-metylowy

107-30-2

203-480-1

665

2-metoksyetanol i jego octan (octan 2-metoksyetylowy)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-etoksyetanol i jego octan (octan 2-etoksyetylowy)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667

Oksybis[chlorometan], eter bis(chlorometylowy)

542-88-1

208-832-8

668

2-metoksypropanol

1589-47-5

216-455-5

669

Propiolakton

57-57-8

200-340-1

670

Chlorek dimetylokarbamoilu

79-44-7

201-208-6

671

Uretan (karbaminian etylu)

51-79-6

200-123-1

672

Przeniesiony lub skreślony

 

 

673

Przeniesiony lub skreślony

 

 

674

Kwas metoksyoctowy

625-45-6

210-894-6

675

Ftalan dibutylu

84-74-2

201-557-4

676

Eter bis(2-metoksyetylowy) (dimetoksydiglikol)

111-96-6

203-924-4

677

Ftalan bis(2-etyloheksylowy) (ftalan dietyloheksylu)

117-81-7

204-211-0

678

Ftalan bis(2-metoksyetylowy)

117-82-8

204-212-6

679

Octan 2-metoksypropylu

70657-70-4

274-724-2

680

[[[3,5-bis(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-metylo]tio]octan 2-etyloheksylu

80387-97-9

279-452-8

681

Akrylamid, jeśli niniejsze rozporządzenie w innym miejscu nie stanowi inaczej

79-06-1

201-173-7

682

Akrylonitryl

107-13-1

203-466-5

683

2-nitropropan

79-46-9

201-209-1

684

Dinoseb, jego sole i estry z wyjątkiem tych wymienionych w innym miejscu załącznika

88-85-7

201-861-7

685

2-nitroanizol

91-23-6

202-052-1

686

4-nitrobifenyl

92-93-3

202-204-7

687

2,4 -dinitrotoluen

Dinitrotoluen, czysty technicznie

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688

Binapakryl

485-31-4

207-612-9

689

2-nitronaftalen

581-89-5

209-474-5

690

2,3-dinitrotoluen

602-01-7

210-013-5

691

5-nitroacenaftalen

602-87-9

210-025-0

692

2,6-dinitrotoluen

606-20-2

210-106-0

693

3,4-dinitrotoluen

610-39-9

210-222-1

694

3,5-dinitrotoluen

618-85-9

210-566-2

695

2,5-dinitrotoluen

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterb, jego sole i estry

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

698

Przeniesiony lub skreślony

 

 

699

Diazometan

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-tetraaminoantrachinon (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Przeniesiony lub skreślony

 

 

702

1-metylo-3-nitro-1-nitrozoguanidyna

70-25-7

200-730-1

703

Przeniesiony lub skreślony

 

 

704

Przeniesiony lub skreślony

 

 

705

4,4′-metylenodianilina

101-77-9

202-974-4

706

Chlorowodorek 4,4′-(4-iminocycloheksa-2,5-dienylidenemetylen) dianiliny

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-metylenedi-o-toluidyna

838-88-0

212-658-8

708

O-anizydyna

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-dimetoksybenzydyna (orto-dianizydyna) i jej sole

119-90-4

204-355-4

710

Przeniesiony lub skreślony

 

 

711

Barwniki azowe na bazie o-dianizydyny

 

 

712

3,3′-dichlorobenzydyna

91-94-1

202-109-0

713

Dichlorowodorek benzydyny

531-85-1

208-519-6

714

Siarczan [[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl]diamonu

531-86-2

208-520-1

715

Dichlorowodorek 3,3′-dichlorobenzydyny

612-83-9

210-323-0

716

Siarczan benzydyny

21136-70-9

244-236-4

717

Octan benzydyny

36341-27-2

252-984-8

718

Diwodorobis(siarczan) 3,3′-dichlorobenzydyny

64969-34-2

265-293-1

719

Siarczan 3,3′-dichlorobenzydyny

74332-73-3

277-822-3

720

Barwniki azowe na bazie benzydyny

 

 

721

4,4′-bi-o-toluidyna (orto-tolidyna)

119-93-7

204-358-0

722

Dichlorowodorek 4,4′-bi-o-toluidyny

612-82-8

210-322-5

723

Bis(wodorosiarczan) [3,3′-dimetylo[1,1′-bifenylo]-4,4′-diyl]diamoniowy

64969-36-4

265-294-7

724

Siarczan 4,4′-bi-o-toluidyny

74753-18-7

277-985-0

725

Barwniki pochodne o-toluidyny

 

611-030-00-4

726

Bifenylo-4-ylamina (4-aminobifenyl) i jej sole

92-67-1

202-177-1

727

Azobenzen

103-33-3

203-102-5

728

Octan (metylo-ONN-azoksy)metylu

592-62-1

209-765-7

729

Cycloheksimid

66-81-9

200-636-0

730

2-metyloazirydyna

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidyno-2-tion (tiomocznik etylenu)

96-45-7

202-506-9

732

Furan

110-00-9

203-727-3

733

Azirydyna

151-56-4

205-793-9

734

Kaptafol

2425-06-1

219-363-3

735

Karbadoks

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioksazyna

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

738

Winklozolina

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifop-butylu

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazol

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-tris(oksyranylmetylo)-1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Tioacetamid

62-55-5

200-541-4

743

Przeniesiony lub skreślony

 

 

744

Formamid

75-12-7

200-842-0

745

N-metyloacetamid

79-16-3

201-182-6

746

N-metyloformamid

123-39-7

204-624-6

747

N,N-dimetyloacetamid

127-19-5

204-826-4

748

Triamid heksametylofosforowy

680-31-9

211-653-8

749

Siarczan dietylu

64-67-5

200-589-6

750

Siarczan dimetylu

77-78-1

201-058-1

751

1,3-propanosulton

1120-71-4

214-317-9

752

Chlorek dimetylosulfamoilu

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfalat

95-06-7

202-388-9

754

Mieszanina: 4-[[bis-(4-fluorofenylo)metylsililo]metylo]-4H-1,2,4-triazolu i 1-[[bis-(4-fluorofenylo)metylsililo]metylo]-1H-1,2,4-triazolu

 

403-250-2

755

(R)-2-[4-(6-chlorochinoksalino-2-yloksy)fenyloksy] propionian (+/-) tetrahydrofurfurylu

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-hydroksy-1-(3-izopropoksypropylo)-4-metylo-2-okso-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pirydynokarbonitryl

85136-74-9

611-057-00-1

757

Mrówczan (6-(4-hydroksy-3-(2-metoksyfenylazo)-2-sulfonian-7-naftyloamino)-1,3,5-triazino-2,4-diyl)bis[(amino-1-metyloetylo)amoniowy]

108225-03-2

611-058-00-7

758

Sól trisodowa 4′-(8-acetyloamino-3,6-disulfoniano-2-naftylazo)-4″-(6-benzoiloamino-3-sulfoniano-2-naftylazo)-bifenylo-1,3′,3″0,1‴-tetraolato-O,O′,O″,O‴] miedzi

 

413-590-3

759

Mieszanina: N-[3-hydroksy-2-(2-metyloakryloylaminometoksy)propoksymetylo]-2-metyloakrylamidu i N-2,3-bis-(2-metyloakryloiloaminometoksy)propoksymetylo]-2-metyloakrylamidu i metakryloamidu i 2-metylo-N-(2-metyloakryloiloaminometoksymetylo)-akrylamidu i N-(2,3-dihydroksypropoksymetylo)-2-metyloakrylamidu

 

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S i 2R)-2,3-epoksypropylo]-1,3,5-triazyno-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (teroksyron)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionit

12510-42-8

650-012-00-0

762

Azbest

12001-28-4

650-013-00-6

763

Ropa naftowa

8002-05-9

232-298-5

764

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie z hydrokrakingu, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64741-76-0

265-077-7

765

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64741-88-4

265-090-8

766

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64741-89-5

265-091-3

767

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), odasfaltowane rozpuszczalnikowo, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64741-95-3

265-096-0

768

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64741-96-4

265-097-6

769

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64741-97-5

265-098-1

770

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-01-4

265-101-6

771

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-36-5

265-137-2

772

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-37-6

265-138-8

773

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-41-2

265-143-5

774

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe, oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-44-5

265-146-1

775

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-45-6

265-147-7

776

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane ciężkie naftenowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-52-5

265-155-0

777

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane lekkie naftenowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-53-6

265-156-6

778

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane, ciężkie parafinowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-54-7

265-157-1

779

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane, lekkie parafinowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-55-8

265-158-7

780

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-56-9

265-159-2

781

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-57-0

265-160-8

782

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-62-7

265-166-0

783

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-63-8

265-167-6

784

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-64-9

265-168-1

785

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-65-0

265-169-7

786

Szlam olejowy (ropa naftowa), jeśli zawiera > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-67-2

265-171-8

787

Oleje naftenowe (ropa naftowa) ciężkie, katalitycznie odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-68-3

265-172-3

788

Oleje naftenowe (ropa naftowa) lekkie, katalitycznie odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-69-4

265-173-9

789

Oleje parafinowe (ropa naftowa) ciężkie, katalitycznie odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-70-7

265-174-4

790

Oleje parafinowe (ropa naftowa) lekkie, katalitycznie odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-71-8

265-176-5

791

Oleje naftenowe (ropa naftowa) ciężkie, z odparafinowania czynnikami kompleksującymi, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-75-2

265-179-1

792

Oleje naftenowe (ropa naftowa) lekkie, z odparafinowania czynnikami kompleksującymi, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

64742-76-3

265-180-7

793

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich naftenowych o dużej zawartości węglowodorów aromatycznych, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

68783-00-6

272-175-3

794

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

68783-04-0

272-180-0

795

Ekstrakty (ropa naftowa), destylatów ciężkich parafinowych, odasfaltowane rozpuszczalnikowo, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

68814-89-1

272-342-0

796

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane, obojętny olej bazowy o dużej lepkości, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

72623-85-9

276-736-3

797

Oleje smarowe (ropa naftowa), C15-30, hydrorafinowane, obojętny olej bazowy, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

72623- 86-0

276-737-9

798

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane, obojętny olej bazowy, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

72623- 87-1

276-738-4

799

Oleje smarowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

74869-22-0

278-012-2

800

Destylaty (ropa naftowa), parafinowe ciężkie, z odparafinowania czynnikami kompleksującymi, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

90640-91-8

292-613-7

801

Destylaty (ropa naftowa), parafinowe lekkie, z odparafinowania czynnikami kompleksującymi, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

90640-92-9

292-614-2

802

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, odparafinowane rozpuszczalnikiem, poddane działaniu gliny, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

90640-94-1

292-616-3

803

Węglowodory, C20-50, ciężkie, hydrorafinowane, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

90640-95-2

292-617-9

804

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, odparafinowane rozpuszczalnikiem, poddane działaniu gliny, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

90640-96-3

292-618-4

805

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, parafinowe hydrorafinowane, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają >3 % wagowych ekstraktu DMSO

90640-97-4

292-620-5

806

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich naftenowych, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

90641-07-9

292-631-5

807

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

90641-08-0

292-632-0

808

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

90641-09-1

292-633-6

809

Pozostałości olejowe (ropa naftowa) z odparafinowania rozpuszczalnikowego, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

90669-74-2

292-656-1

810

Pozostałości olejowe (ropa naftowa) odparafinowane katalitycznie, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

91770-57-9

294-843-3

811

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, hydrorafinowane, odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

91995-39-0

295-300-3

812

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, hydrorafinowane, odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

91995-40-3

295-301-9

813

Destylaty (ropa naftowa), hydrokrakowane, odparafinowane, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

91995-45-8

295-306-6

814

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe rafinowane rozpuszczalnikiem, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

91995-54-9

295-316-0

815

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

91995- 73-2

295-335-4

816

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich naftenowych, hydroodsiarczane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

91995-75-4

295-338-0

817

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, rafinowane kwasem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

91995-76-5

295-339-6

818

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, hydroodsiarczane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

91995-77-6

295-340-1

819

Ekstrakty (ropa naftowa), hydrorafinowane, rozpuszczalnikowe lekkiego oleju gazowego, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

91995-79-8

295-342-2

820

Szlam olejowy (ropa naftowa) hydrorafinowany, jeśli zawiera > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

92045-12-0

295-394-6

821

Oleje smarowe (ropa naftowa), C17-35, ekstrahowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

92045-42-6

295-423-2

822

Oleje smarowe (ropa naftowa), odparafinowana rozpuszczalnikowo frakcja z hydrokrakingu niezawierająca związków aromatycznych, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

92045-43-7

295-424-8

823

Pozostałości olejowe (ropa naftowa) z obróbki kwasem produktów z odparafinowania rozpuszczalnikowego, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

92061-86-4

295-499-7

824

Oleje parafinowe (ropa naftowa) ciężkie, rafinowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

92129-09-4

295-810-6

825

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, oczyszczane ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

92704- 08-0

296-437-1

826

Oleje smarowe (ropa naftowa), oleje bazowe, parafinowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

93572-43-1

297-474-6

827

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich naftenowych, hydroodsiarczane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

93763-10-1

297-827-4

828

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, odparafinowanych rozpuszczalnikowo, hydroodsiarczane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

93763-11-2

297-829-5

829

Węglowodory, parafinowe, hydrokrakowane pozostałości destylacji, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

93763-38-3

297-857-8

830

Szlam olejowy (ropa naftowa) rafinowany kwasem, jeśli zawiera > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

93924-31-3

300-225-7

831

Szlam olejowy (ropa naftowa) oczyszczony ziemią bielącą, jeśli zawiera > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

93924-32-4

300-226-2

832

Węglowodory, C20-50, uwodornione pozostałości olejowe z destylacji próżniowej, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

93924-61-9

300-257-1

833

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, rafinowane rozpuszczalnikiem, hydrorafinowane, uwodornione, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

94733-08-1

305-588-5

834

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, rafinowane rozpuszczalnikiem, hydrokrakowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

94733-09-2

305-589-0

835

Oleje smarowe (ropa naftowa), C18-40, destylat bazowy z hydrokrakingu odparafinowany rozpuszczalnikowo, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

94733-15-0

305-594-8

836

Oleje smarowe (ropa naftowa), C18-40, rafinat bazowy odparafinowany rozpuszczalnikowo, uwodorniony, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

94733-16-1

305-595-3

837

Węglowodory, C13-30, bogate w węglowodory aromatyczne, destylat naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

95371-04-3

305-971-7

838

Węglowodory, C16-32, bogate w węglowodory aromatyczne, destylat naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

95371-05-4

305-972-2

839

Węglowodory, C37-68, odparafinowane, hydrorafinowane, odasfaltowane, pozostałości z destylacji próżniowej, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

95371-07-6

305-974-3

840

Węglowodory, C37-65, hydrorafinowane, odasfaltowane, pozostałości z destylacji próżniowej, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

95371-08-7

305-975-9

841

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, hydrokrakowane, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97488-73-8

307-010-7

842

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, uwodornione, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97488-74-9

307-011-2

843

Oleje smarowe (ropa naftowa), C18-27, z hydrokrakingu, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97488-95-4

307-034-8

844

Węglowodory, C17-30, lekkie, hydrorafinowane, odasfaltowane rozpuszczalnikiem, pozostałość destylacji atmosferycznej, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97675-87-1

307-661-7

845

Węglowodory, C17-40, hydrorafinowane, odasfaltowane rozpuszczalnikiem, pozostałość destylacji, destylaty próżniowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97722-06-0

307-755-8

846

Węglowodory, C13-27, frakcja lekka naftenowa ekstrahowana rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97722-09-3

307-758-4

847

Węglowodory, C14-29, frakcja lekka naftenowa ekstrahowana rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97722-10-6

307-760-5

848

Szlam olejowy (ropa naftowa) oczyszczony węglem, jeśli zawiera > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97862-76-5

308-126-0

849

Szlam olejowy (ropa naftowa) oczyszczony kwasem krzemowym, jeśli zawiera > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97862-77-6

308-127-6

850

Węglowodory, C27-42, odaromatyzowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97862-81-2

308-131-8

851

Węglowodory, C17-30, hydrorafinowane destylaty, lekkie, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97862-82-3

308-132-3

852

Węglowodory, C27-45, z destylacji próżniowej, naftenowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97862-83-4

308-133-9

853

Węglowodory, C27-45, odaromatyzowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97926-68-6

308-287-7

854

Węglowodory, C20-58, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97926-70-0

308-289-8

855

Węglowodory, C27-42, naftenowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

97926-71-1

308-290-3

856

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, oczyszczone węglem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

100684-02-4

309-672-2

857

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

100684- 03-5

309-673-8

858

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe lekkiego oleju gazowego, oczyszczone węglem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

100684-04-6

309-674-3

859

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe lekkiego oleju gazowego, oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

100684-05-7

309-675-9

860

Pozostałości olejowe (ropa naftowa) z odparafinowania rozpuszczalnikowego, oczyszczone węglem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

100684-37-5

309-710-8

861

Pozostałości olejowe (ropa naftowa) z odparafinowania rozpuszczalnikowego, rafinowane ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

100684-38-6

309-711-3

862

Oleje smarowe (ropa naftowa), C>25, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odasfaltowane, odparafinowane, uwodornione, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

101316-69-2

309-874-0

863

Oleje smarowe (ropa naftowa), C17-32, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

101316-70-5

309-875-6

864

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-35, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

101316-71-6

309-876-1

865

Oleje smarowe (ropa naftowa), C24-50, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

101316-72-7

309-877-7

866

Destylaty (ropa naftowa), średnie odsiarczone, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64741-86-2

265-088-7

867

Oleje gazowe (ropa naftowa) rafinowane rozpuszczalnikiem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64741-90-8

265-092-9

868

Destylaty (ropa naftowa), średnie, rafinowane rozpuszczalnikiem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64741-91-9

265-093-4

869

Oleje gazowe (ropa naftowa), rafinowane kwasem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64742-12-7

265-112-6

870

Destylaty (ropa naftowa), średnie rafinowane kwasem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64742-13-8

265-113-1

871

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, rafinowane kwasem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64742-14-9

265-114-7

872

Oleje gazowe (ropa naftowa), chemicznie zobojętniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64742-29-6

265-129-9

873

Destylaty (ropa naftowa), średnie, chemicznie zobojętniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64742-30-9

265-130-4

874

Destylaty (ropa naftowa), średnie, oczyszczone ziemią bielącą, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64742-38-7

265-139-3

875

Destylaty (ropa naftowa), średnie, hydrorafinowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64742-46-7

265-148-2

876

Oleje gazowe (ropa naftowa), hydroodsiarczone, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64742-79-6

265-182-8

877

Destylaty (ropa naftowa), średnie, hydroodsiarczone, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64742-80-9

265-183-3

878

Destylaty (ropa naftowa), z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym, wysokowrzące, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

68477-29-2

270-719-4

879

Destylaty (ropa naftowa), średniowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

68477-30-5

270-721-5

880

Destylaty (ropa naftowa), niskowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

68477-31-6

270-722-0

881

Alkany, C12-26 rozgałęzione i liniowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

90622-53-0

292-454-3

882

Destylaty (ropa naftowa), średnie, wysokorafinowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

90640-93-0

292-615-8

883

Destylaty (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego o dużej zawartości związków aromatycznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

91995-34-5

295-294-2

884

Oleje gazowe, parafinowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

93924-33-5

300-227-8

885

Frakcja naftowa ciężka (ropa naftowa), rafinowana rozpuszczalnikami, hydroodsiarczana, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

97488-96-5

307-035-3

886

Węglowodory, C16-20, hydrorafinowane destylaty średnie, lekkie, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

97675- 85-9

307-659-6

887

Węglowodory, C12-20, lekkie, hydrorafinowane parafinowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

97675-86-0

307-660-1

888

Węglowodory, C11-17, lekkie naftenowe z ekstrakcji rozpuszczalnikowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

97722-08-2

307-757-9

889

Oleje gazowe, hydrorafinowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

97862-78-7

308-128-1

890

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, oczyszczone węglem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

100683-97-4

309-667-5

891

Destylaty (ropa naftowa), średnie parafinowe, oczyszczone węglem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

100683-98-5

309-668-0

892

Destylaty (ropa naftowa), średnie parafinowe oczyszczone ziemią bielącą, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

100683-99-6

309-669-6

893

Smary, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

74869-21-9

278-011-7

894

Gacz parafinowy (ropa naftowa), z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

64742-61-6

265-165-5

895

Gacz parafinowy (ropa naftowa), rafinowany kwasem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

90669-77-5

292-659-8

896

Gacz parafinowy (ropa naftowa), oczyszczony ziemią bielącą, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

90669-78-6

292-660-3

897

Gacz parafinowy (ropa naftowa), hydrorafinowany, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

92062-09-4

295-523-6

898

Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jestrakotwórcza

92062-10-7

295-524-1

899

Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia, hydrorafinowany, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

92062-11-8

295-525-7

900

Gacz parafinowy (ropa naftowa) o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony węglem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

97863-04-2

308-155-9

901

Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony ziemią bielącą, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

97863-05-3

308-156-4

902

Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony kwasem krzemowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

97863-06-4

308-158-5

903

Gacz parafinowy (ropa naftowa), oczyszczony węglem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

100684-49-9

309-723-9

904

Wazelina, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

8009-03-8

232-373-2

905

Wazelina (ropa naftowa) utleniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

64743-01-7

265-206-7

906

Wazelina (ropa naftowa) oczyszczona tlenkiem glinu, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

85029-74-9

285-098-5

907

Wazelina (ropa naftowa), hydrorafinowana, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

92045-77-7

295-459-9

908

Wazelina (ropa naftowa), oczyszczona węglem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

97862-97-0

308-149-6

909

Wazelina (ropa naftowa), oczyszczona kwasem krzemowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja z której pochodzi nie jest rakotwórcza

97862-98-1

308-150-1

910

Wazelina (ropa naftowa), oczyszczona ziemią bielącą, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza

100684-33-1

309-706-6

911

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, z krakingu katalitycznego

64741-59-9

265-060-4

912

Destylaty (ropa naftowa), średnie, z krakingu katalitycznego

64741-60-2

265-062-5

913

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, z krakingu termicznego

64741-82-8

265-084-5

914

Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczane, lekkie, z krakingu katalitycznego

68333-25-5

269-781-5

915

Destylaty (ropa naftowa), piroliza benzyny lekkiej

68475-80-9

270-662-5

916

Destylaty (ropa naftowa), z krakowania z parą wodną

68477-38-3

270-727-8

917

Oleje gazowe (ropa naftowa), z pirolizy

68527-18-4

271-260-2

918

Destylaty (ropa naftowa), średnie, z krakingu termicznego, hydroodsiarczane

85116-53-6

285-505-6

919

Oleje gazowe (ropa naftowa), z krakingu termicznego, hydroodsiarczane

92045-29-9

295-411-7

920

Pozostałości (ropa naftowa), z uwodornienia benzyny z krakingu z parą wodną

92062-00-5

295-514-7

921

Pozostałości (ropa naftowa), z destylacji benzyny z krakingu z parą wodną

92062-04-9

295-517-3

922

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie

92201-60-0

295-991-1

923

Pozostałości (ropa naftowa), z obróbki termicznej frakcji benzynowej z krakingu parowego

93763-85-0

297-905-8

924

Oleje gazowe (ropa naftowa), frakcja lekka próżniowa z krakingu termicznego, hydroodsiarczona

97926-59-5

308-278-8

925

Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczane, z procesu koksowania

101316-59-0

309-865-1

926

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, z krakingu z parą wodną

101631-14-5

309-939-3

927

Pozostałości (ropa naftowa), z kolumny atmosferycznej

64741-45-3

265-045-2

928

Oleje gazowe (ropa naftowa), ciężkie, próżniowe

64741-57-7

265-058-3

929

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, z krakingu katalitycznego

64741-61-3

265-063-0

930

Oleje sklarowane (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego

64741-62-4

265-064-6

931

Pozostałości (ropa naftowa), z frakcjonowania na reformingu katalitycznym

64741-67-9

265-069-3

932

Pozostałości (ropa naftowa), z hydrokrakingu

64741-75-9

265-076-1

933

Pozostałości (ropa naftowa), z krakingu termicznego

64741-80-6

265-081-9

934

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, z krakingu termicznego

64741-81-7

265-082-4

935

Oleje gazowe (ropa naftowa), hydrorafinowane próżniowe

64742-59-2

265-162-9

936

Pozostałości (ropa naftowa), hydroodsiarczane, z kolumny atmosferycznej

64742-78-5

265-181-2

937

Oleje gazowe (ropa naftowa), hydroodsiarczane, ciężkie próżniowe

64742-86-5

265-189-6

938

Pozostałości (ropa naftowa), z krakingu parowego

64742-90-1

265-193-8

939

Pozostałości (ropa naftowa), atmosferyczne

68333-22-2

269-777-3

940

Oleje sklarowane (ropa naftowa), hydroodsiarczane, z krakingu katalitycznego

68333-26-6

269-782-0

941

Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczane, średnie z krakingu katalitycznego

68333-27-7

269-783-6

942

Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczane, ciężkie z krakingu katalitycznego

68333-28-8

269-784-1

943

Olej opałowy, pozostałości po destylacji zachowawczej frakcji próżniowych o wysokiej zawartości siarki

68476-32-4

270-674-0

944

Olej opałowy, pozostałościowy

68476-33-5

270-675-6

945

Pozostałości (ropa naftowa), po destylacji produktów z reformingu katalitycznego

68478-13-7

270-792-2

946

Pozostałości (ropa naftowa), po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i frakcji próżniowych z DRW

68478-17-1

270-796-4

947

Pozostałości (ropa naftowa), po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i lekkich frakcji próżniowych z DRW

68512-61-8

270-983-0

948

Pozostałości (ropa naftowa), lekki olej próżniowy

68512-62-9

270-984-6

949

Pozostałości (ropa naftowa), lekki kraking parowy

68513-69-9

271-013-9

950

Olej opałowy, nr 6

68553-00-4

271-384-7

951

Pozostałości (ropa naftowa), po usunięciu lekkich składników, o niskiej zawartości siarki

68607-30-7

271-763-7

952

Oleje napędowe (ropa naftowa), ciężkie, z kolumny atmosferycznej

68783-08-4

272-184-2

953

Pozostałości (ropa naftowa), z płuczek z koksowania o dużej zawartości skondensowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

68783-13-1

272-187-9

954

Destylaty (ropa naftowa), naftowa pozostałość próżniowa

68955-27-1

273-263-4

955

Pozostałości (ropa naftowa), kraking parowy, żywiczne

68955-36-2

273-272-3

956

Destylaty (ropa naftowa), średnie, próżniowe

70592-76-6

274-683-0

957

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, próżniowe

70592-77-7

274-684-6

958

Destylaty (ropa naftowa), próżniowe

70592-78-8

274-685-1

959

Oleje napędowe (ropa naftowa), próżniowe ciężkie pochodzące z koksowania, hydroodsiarczone

85117-03-9

285-555-9

960

Pozostałości (ropa naftowa), kraking parowy, destylaty

90669-75-3

292-657-7

961

Pozostałości (ropa naftowa), próżniowe, lekkie

90669-76-4

292-658-2

962

Olej opałowy, ciężki, zasiarczony

92045-14-2

295-396-7

963

Pozostałości (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego

92061-97-7

295-511-0

964

Destylaty (ropa naftowa), średnie z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie

92201-59-7

295-990-6

965

Pozostałości olejowe (ropa naftowa)

93821-66-0

298-754-0

966

Pozostałości, poddane krakingowi parowemu, obrabiane termicznie

98219-64-8

308-733-0

967

Destylaty (ropa naftowa), średnie o szerokim zakresie wrzenia, hydroodsiarczane

101316-57-8

309-863-0

968

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe

64741-50-0

265-051-5

969

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe

64741-51-1

265-052-0

970

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe

64741-52-2

265-053-6

971

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe

64741-53-3

265-054-1

972

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe rafinowane kwasem

64742-18-3

265-117-3

973

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe rafinowane kwasem

64742-19-4

265-118-9

974

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe rafinowane kwasem

64742-20-7

265-119-4

975

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe rafinowane kwasem

64742-21-8

265-121-5

976

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe zobojętniane chemicznie

64742-27-4

265-127-8

977

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe zobojętniane chemicznie

64742-28-5

265-128-3

978

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe zobojętniane chemicznie

64742-34-3

265-135-1

979

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe zobojętniane chemicznie

64742-35-4

265-136-7

980

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe z lekkich destylatów naftenowych

64742-03-6

265-102-1

981

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe z ciężkich destylatów parafinowych

64742-04-7

265-103-7

982

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe z lekkich destylatów parafinowych

64742-05-8

265-104-2

983

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe z ciężkich destylatów naftenowych

64742-11-6

265-111-0

984

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe z próżniowej frakcji lekkich olejów gazowych

91995-78-7

295-341-7

985

Węglowodory, C26-55, z dużą zawartością węglowodorów aromatycznych

97722-04-8

307-753-7

986

3,3′-[[1,1′-bifenylo]-4,4′-diylobis(azo)] bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonian) disodowy

573-58-0

209-358-4

987

4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenylo)azo] [1,1′-bifenylo]-4-ylo]azo]-5-hydroksy-6-(fenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian disodowy

1937-37-7

217-710-3

988

3,3′-[[1,1′-bifenylo]-4,4′-diylobis(azo)]bis[5-amino-4- hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian] tetrasodowy

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-tolilazo-o-toluidyna

97-56-3

202-591-2

990

4-aminoazobenzen

60-09-3

200-453-6

991

[5-[[4′-[[2,6-dihydroksy-3-[(2-hydroksy-5-sulfofenylo)azo]fenylo]azo][1,1′-bifenylo]-4-ylo]azo]salicylano(4-)] miedzian (II) disodowy

16071-86-6

240-221-1

992

Eter diglicydowy rezorcynolu

101-90-6

202-987-5

993

1,3-difenyloguanidyna

102-06-7

203-002-1

994

Heptachlor-epoksyd

1024-57-3

213-831-0

995

4-nitrozofenol

104-91-6

203-251-6

996

Karbendazym

10605-21-7

234-232-0

997

Eter allilowo-glicydylowy

106-92-3

203-442-4

998

Aldehyd chlorooctowy

107-20-0

203-472-8

999

Heksan

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-metoksyetoksy)etanol (eter monometylowy glikolu dietylenowego; DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

Eter (+/–)-2-(2,4-dichlorofenylo)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propylo-1,1,2,2-tetrafluoroetylowy (tetrakonazol (ISO))

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-dihydroksyprop-2-ylo)fenyloamino]-1,8-dihydroksy-5- nitroantrachinon

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-tetrachloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diizochinolino-1,3,8,10(2H,9H)-tetron

115662-06-1

405-100-1

1004

Fosforan tris(2-chloroetylu)

115-96-8

204-118-5

1005

4′-etoksy-2-benzoimidazoloanilid

120187-29-3

407-600-5

1006

Diwodorotlenek niklu

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dimetyloanilina

121-69-7

204-493-5

1008

Symazyna

122-34-9

204-535-2

1009

Bis(cyklopentadienylo)-bis(2,6-difluoro-3-(pirol-1-ilo)-fenylo)tytan

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-tetraglycidylo-4,4′-diamino-3,3′-dietylodifenylometan

130728-76-6

410-060-3

1011

Pentatlenek diwanadu

1314-62-1

215-239-8

1012

Sole zasadowe pentachlorofenolu

87-86-5/131-52-2/7778-73-6

201-778-6/205-025-2/231-911-3

1013

Fosfamidon

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(trichlorometylotio)ftalimid (folpet (ISO))

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-naftyloanilina

135-88-6

205-223-9

1016

Ziram

137-30-4

205-288-3

1017

1-bromo-3,4,5-trifluorobenzen

138526-69-9

418-480-9

1018

Propazyna

139-40-2

205-359-9

1019

Trichlorooctan 3-(4-chlorofenylo)-1,1-dimetylouroniowy; monuron-TCA (kwasu trichlorooctowego)

140-41-0

006-043-00-1

1020

Izoksaflutol

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Krezoksym metylu

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Chlorodekon

143-50-0

205-601-3

1023

9-winylokarbazol

1484-13-5

216-055-0

1024

Kwas 2-etyloheksanowy

149-57-5

205-743-6

1025

Monuron

150-68-5

205-766-1

1026

Chlorek morfolino-4-karbonylu

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminozyd

1596-84-5

216-485-9

1028

Alachlor (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

UVCB produkt kondensacji: chlorku tetrakis-hydroksymetylofosfoniowego, mocznika i destylowanej, uwodornionej C16-18 alikolaominy otrzymanej z łoju wołowego

166242-53-1

422-720-8

1030

Joksynil i oktanian joksynilu (ISO)

1689-83-4/3861-47-0

216-881-1/223-375-4

1031

Bromoksynil (ISO) (3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl) i heptanian bromoksynilu (ISO)

1689-84-5/56634-95-8

216-882-7/260-300-4

1032

Oktanian 2,6-dibromo-4-cyjanofenylu

1689-99-2

216-885-3

1033

Przeniesiony lub skreślony

 

 

1034

5-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-on

17630-75-0

412-200-9

1035

Benomyl

17804-35-2

241-775-7

1036

Chlorotalonil

1897-45-6

217-588-1

1037

Chlorowodorek N′-(4-chloro-o-tolilo)-N,N-dimetyloformamidyny

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-metylenobis(2-etyloanilina)

19900-65-3

243-420-1

1039

Amid waliny

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-toliloksy)metylo]oksiran

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-toliloksy)metylo]oksiran

2186-25-6

218-575-3

1042

Eter 2,3-epoksypropylowo o-tolilowy

2210-79-9

218-645-3

1043

[(toliloksy)metylo]oksiran, eter glicydowy krezylu

26447-14-3

247-711-4

1044

Di-allat

2303-16-4

218-961-1

1045

2,4-dibromobutanian benzylu

23085-60-1

420-710-8

1046

Trifluorojodometan

2314-97-8

219-014-5

1047

Tiofanat metylowy

23564-05-8

245-740-7

1048

Dodekachloropentacyklo[5.2.1. 02,6. 03,905,8]dekan (mireks)

2385-85-5

219-196-6

1049

Propyzamid

23950-58-5

245-951-4

1050

Eter butylowo glicydylowy

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-trichlorobut-1-en

2431-50-7

219-397-9

1052

Chinometionat

2439-01-2

219-455-3

1053

(-)-(1R,2S)-(1,2-epoksypropylo)fosfonian(R)-α-fenyloetyloamoniowy monohydrat

25383-07-7

418-570-8

1054

5-etoksy-3-trichlorometylo-1,2,4-tiadiazol (etridiazol -ISO)

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-triazol

288-88-0

206-022-9

1057

Aldryna (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Diuron (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Linuron (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Węglan niklu

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (izoproturon (ISO))

34123-59-6

251-835-4

1062

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

1063

Przeniesiony lub skreślony

 

 

1064

5-(2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahydropirymidyno)-3-fluoro-2-hydroksymetyloterahydrofuran

41107-56-6

415-360-8

1065

Aldehyd krotonowy

4170-30-3

224-030-0

1066

N-etoksykarbonylo-N-(p-tolilosulfonylo) azanid heksahydrocyklopenta(c)pirolo-1-(1H)-amoniowy

 

418-350-1

1067

4,4′-karbonoimidoilbis[N,N-dimetyloanilina] i jej sole

492-80-8

207-762-5/612-097-00-2

1068

DNOK (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

Chlorek toluidyniowy

540-23-8

208-740-8

1070

Siarczan toluidyny (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-tert-butylofenylo)etanol

5406-86-0

410-020-5

1072

Fention

55-38-9

200-231-9

1073

Chlordan

57-74-9

200-349-0

1074

Heksan-2-on (keton butylowo-metylowy)

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

1076

Acetamid

60-35-5

200-473-5

1077

N-cykloheksylo-N-metoksy-2,5-dimetylo-3-furamid (furmecykloks -ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Dieldryna

60-57-1

200-484-5

1079

4,4′-izobutyloetylidenodifenol

6807-17-6

401-720-1

1080

Chlorodimeform

6164-98-3

228-200-5

1081

Amitrol

61-82-5

200-521-5

1082

Karbaryl

63-25-2

200-555-0

1083

Destylaty (ropa naftowa) lekkie hydrokrakowane

64741-77-1

265-078-2

1084

Bromek 1-etylo-1-metylomorfoliny

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-chlorofenylo)-(4-metoksy-3-nitrofenylo)metanon

66938-41-8

423-290-4

1086

Paliwa, diesel, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

68334-30-5

269-822-7

1087

Olej opałowy, nr 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Olej opałowy, nr 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Paliwa, diesel, nr 2

68476-34-6

270-676-1

1090

2,2-dibromo-2-nitroetanol

69094-18-4

412-380-9

1091

Bromek 1-etylo-1-metylopirolidyny

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Monokrotofos

6923-22-4

230-042-7

1093

Nikiel

7440-02-0

231-111-4

1094

Bromometan (bromek metylu (ISO))

74-83-9

200-813-2

1095

Chlorometan (chlorek metylu)

74-87-3

200-817-4

1096

Jodometan (jodek metylu)

74-88-4

200-819-5

1097

Bromoetan (bromek etylu)

74-96-4

200-825-8

1098

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

1099

Wodorotlenek fentinu

76-87-9

200-990-6

1100

Siarczan niklu

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-trimetylocykloheks-2-enon (izoforon)

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-dichloropropen

78-88-6

201-153-8

1103

Fluazifop-P-butylu (ISO)

79241-46-6

607-305-00-3

1104

Kwas (S)-2,3-dihydro-1H-indolo-karboksylowy

79815-20-6

410-860-2

1105

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

1106

Chlorowodorek (4-hydrazynofenylo)-N-metylometanosulfonamidu

81880-96-8

406-090-1

1107

CI. Solvent Yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Chlozolinat

84332-86-5

282-714-4

1109

Monochloroalkany, C10-13

85535-84-8

287-476-5

1110

Przeniesiony lub skreślony

 

 

1111

2,4,6-trichlorofenol

88-06-2

201-795-9

1112

Chlorek dietylokarbamoilu

88-10-8

201-798-5

1113

1-winylo-2-pirolidon

88-12-0

201-800-4

1114

Miklobutanil (ISO) (2-(4-chlorofenylo)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetylo)heksanonitryl)

88671-89-0

410-400-0

1115

Octan fentinu

900-95-8

212-984-0

1116

Bifenyl-2-ylamina

90-41-5

201-990-9

1117

Chlorowodorek trans-4-cycloheksylo-L-proliny

90657-55-9

419-160-1

1118

Diizocyjanian 2-metylo-m-fenylenu (2,6-diizocyjanian toluenu)

91-08-7

202-039-0

1119

Diizocyjanian 4-metylo-m-fenylenu (2,4-diizocyjanian toluenu)

584-84-9

209-544-5

1120

Diizocyjanian m-tolilidenu (diizocyjanian toluenu)

26471-62-5

247-722-4

1121

Paliwa, lotnicze Jet, hydrokrakowany ekstrakt węglowy, uwodorniony

94114-58-6

302-694-3

1122

Paliwa Diesla, hydrokrakowany ekstrakt węglowy, uwodorniony

94114-59-7

302-695-9

1123

Pak, jeśli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

61789-60-4

263-072-4

1124

Oksym 2-butanonu

96-29-7

202-496-6

1125

Węglowodory, C16-20, z odparafinowania rozpuszczalnikowego pozostałości po destylacji frakcji parafinowej z hydrokrakingu

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-dichlorotoluen

98-87-3

202-709-2

1127

Wełna mineralna z wyjątkiem tych, które zostały uwzględnione w innym miejscu tego załącznika; [syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe), bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych i metali ziem alkalicznych (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) większą niż 18 % masy]

 

 

1128

Produkt reakcji acetofenonu, formaldehydu, cykloheksylaminy, metanolu i kwasu octowego

 

406-230-1

1129

Przeniesiony lub skreślony

 

 

1130

Przeniesiony lub skreślony

 

 

1131

bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksydofenylazo)-3-sulfoniano-1-naftaleno) chromian(1-) trisodowy

 

400-810-8

1132

Mieszanina: 4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenol, 4-allilo-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo) fenoksy)2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy-2-hydroksypropylo-2-(2,3-epoksypropylo)fenol, 4-allilo-6-(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)fenol i 4-allilo-6-(3-(6-(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-poksypropylo)fenoksy)2-hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenol

 

417-470-1

1133

Olejek z korzeni Kostus (Saussurea lappa Clarke), stosowany jako składnik zapachowy

8023-88-9

 

1134

7-etoksy-4-metylokumaryna, stosowana jako składnik zapachowy

87-05-8

201-721-5

1135

Heksahydrokumaryna, stosowana jako składnik zapachowy

700-82-3

211-851-4

▼M1

1136

Surowy balsam peruwiański Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch, stosowany jako składnik zapachowy

8007-00-9

232-352-8

▼B

1137

Azotan (III) izobutylu

542-56-2

208-819-7

1138

Izopren (stabilizowany); (2-metylobuta-1,3-dien)

78-79-5

201-143-3

1139

1-bromopropan; bromek n-propylu

106-94-5

203-445-0

1140

Chloropren (stabilizowany); (2-chlorobuta-1,3-dien)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-trichloropropan

96-18-4

202-486-1

1142

Eter dimetylowy glikolu etylenowego (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinokap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Diaminotoluen, produkt techniczny – mieszanina 4-metylo-m-fenylenodiaminy (4) oraz 2-metylo-m-fenylenodiaminy (5)

Metylofenylenodiamina

25376-45-8

246-910-3

1145

Trichlorek p-chlorobenzylidynu

5216-25-1

226-009-1

1146

Eter difenylowy; pochodna oktabromowa

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-bis(2-metoksyetoksy)etan, eter dimetylowy glikolu trietylenowego (TEDGME)

112-49-2

203-977-3

1148

Tetrahydrotiopirano-3-karboaldehyd

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4’-bis(dimetyloamino)benzofenon (Keton Michlera)

90-94-8

202-027-5

1150