EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0206-20181206

Consolidated text: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/206/2018-12-06

02009R0206 — PL — 06.12.2018 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 206/2009

z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 077 z 24.3.2009, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 467/2013 z dnia 16 maja 2013 r.

  L 135

5

22.5.2013

►M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

  L 158

74

10.6.2013

 M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1729 z dnia 15 listopada 2018 r.

  L 288

4

16.11.2018
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 206/2009

z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego o charakterze niehandlowym, które stanowią część bagażu podróżnych, są wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych albo są zamawiane na odległość (na przykład pocztą elektroniczną, przez telefon lub przez Internet) i dostarczane konsumentom.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania w odniesieniu do osobistych przesyłek z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii. Ponadto niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania w odniesieniu do osobistych przesyłek produktów rybołówstwa z Wysp Owczych i Islandii. Jednakże w celu zagwarantowania odpowiedniego informowania pasażerów powyższe kraje trzecie są wymieniane jako kraje objęte zwolnieniem we wszystkich materiałach informacyjnych na ten temat.

3.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla weterynaryjnego prawodawstwa Wspólnoty mającego na celu kontrolę i zwalczanie chorób zwierząt lub dotyczącego określonych środków ochronnych.

4.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla odpowiednich zasad wydawania świadectw zawartych w przepisach wykonawczych do rozporządzenia (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

Artykuł 2

Zasady wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego

1.  Osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a), b) i d) oraz w art. 16 ust. 4 dyrektywy 97/78/WE, nie są objęte zasadami określonymi w rozdziale I tej dyrektywy, pod warunkiem że należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

a) produkty wymienione w części 1 załącznika I, nieobjęte art. 6 ust. 1 decyzji 2007/275/WE, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 0 kilogramów;

b) produkty wymienione w części 1 załącznika II, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 2 kilogramy;

c) wypatroszone świeże lub obrobione produkty rybołówstwa lub przetworzone produkty rybołówstwa w znaczeniu pkt 3.5, 3.6 lub 7.4 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 20 kilogramów albo odpowiadającego wadze jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa;

d) produkty inne niż te, o których mowa w lit. a), b), c) lub w art. 6 ust. 1 decyzji 2007/275/WE, a których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 2 kilogramy.

2.  Osobiste przesyłki produktów zwierzęcych przeznaczonych do karmienia zwierząt domowych nie są objęte zasadami określonymi w rozdziale I dyrektywy 97/78/WE, pod warunkiem że należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

a) produkty wymienione w części 2 załącznika I, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 0 kilogramów;

b) produkty wymienione w części 2 załącznika II, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 2 kilogramy.

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a), b) i d) oraz ust. 2 osobiste przesyłki produktów zwierzęcych pochodzących z ►M2  ————— ◄ , Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii nie są objęte zasadami określonymi w rozdziale I tej dyrektywy, pod warunkiem że należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

a) produkty wymienione w załączniku I, nieobjęte art. 6 ust. 1 decyzji 2007/275/WE, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 10 kilogramów;

b) produkty wymienione w załączniku II, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 10 kilogramów;

c) produkty niewymienione w ust. 1 lit. c), ust. 3 lit. a) i b) niniejszego artykułu lub w art. 6 ust. 1 decyzji 2007/275/WE, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 10 kilogramów.

Artykuł 3

Informacje, które państwa członkowskie powinny przekazywać podróżnym i ogółowi społeczeństwa

1.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby we wszystkich punktach wprowadzenia na terytorium Wspólnoty zwracano uwagę podróżnych przyjeżdżających z krajów trzecich na warunki weterynaryjne mające zastosowanie w odniesieniu do osobistych przesyłek wprowadzanych do Wspólnoty.

2.  Informacje przekazywane podróżnym zgodnie z ust. 1 powinny obejmować co najmniej informacje zawarte na jednym z plakatów przedstawionych w załączniku III, rozmieszczane w postaci rzucających się w oczy ogłoszeń w łatwo dostrzegalnych miejscach.

3.  Państwa członkowskie mogą uzupełnić te informacje o informacje dodatkowe obejmujące:

a) informacje określone w załączniku IV;

b) stosowne informacje w zależności od warunków lokalnych oraz zgodne z przepisami krajowymi przyjętymi na mocy dyrektywy 97/78/WE.

4.  Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, są podawane:

a) w co najmniej jednym z urzędowych języków państwa członkowskiego, w którym następuje wprowadzenie do Wspólnoty;

b) w drugim języku uznanym za odpowiedni przez właściwe organy; drugi język może być językiem używanym w kraju sąsiednim lub, w przypadku lotnisk i portów, językiem, którym najprawdopodobniej posługują się pasażerowie przybywający do danego kraju.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby ogół społeczeństwa był informowany o wymogach dotyczących wprowadzania do Wspólnoty produktów pochodzenia zwierzęcego, które są wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych lub są zamawiane na odległość przez konsumentów końcowych.

Artykuł 4

Informacje, które międzynarodowi przewoźnicy osób i podmioty świadczące usługi pocztowe powinni przekazywać swoim klientom

Międzynarodowi przewoźnicy osób, w tym operatorzy transportu powietrznego i morskiego oraz biura podróży, jak również podmioty świadczące usługi pocztowe, powinni zwracać uwagę swoich klientów na zasady ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności poprzez przekazywanie informacji określonych w załącznikach III i IV, zgodnie z art. 3.

Artykuł 5

Kontrole

1.  Właściwy organ lub właściwe organy, a także organy przeprowadzające kontrole urzędowe, we współpracy z operatorami transportu wodnego i powietrznego oraz operatorami odpowiedzialnymi za pozostałe punkty wprowadzenia osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, przeprowadzają skuteczne kontrole w punktach wprowadzenia na terytorium Wspólnoty.

2.  Celem kontroli przewidzianych w ust. 1 jest wykrywanie osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprawdzanie, czy spełnione są warunki określone w art. 2.

3.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą być organizowane w oparciu o podejście oparte na ocenie ryzyka, w tym, jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uzna to za konieczne, z zastosowaniem skutecznych środków wykrywania, takich jak urządzenia detekcyjne i psy policyjne, w celu monitorowania dużej ilości bagażu osobistego pod kątem obecności osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego.

Artykuł 6

Kary

1.  Właściwy organ lub właściwe organy, które przeprowadzają kontrole urzędowe:

a) wskazują osobiste przesyłki, które naruszają zasady ustanowione w niniejszym rozporządzeniu;

b) przejmują i niszczą takie przesyłki zgodnie z przepisami prawa krajowego.

2.  Właściwy organ lub właściwe organy, które przeprowadzają kontrole urzędowe, mogą obciążać kosztami osobę odpowiedzialną za każdą osobistą przesyłkę, która zostanie uznana za naruszającą zasady ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, lub nakładać na nią kary.

3.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby w przepisach krajowych mających zastosowanie w przypadku przejęcia i zniszczenia osobistych przesyłek określono osobę fizyczną lub prawną ponoszącą koszty zniszczenia wszystkich osobistych przesyłek, które zostały przejęte.

Artykuł 7

Obowiązki sprawozdawcze

1.  Co roku państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie zawierające podsumowanie istotnych informacji na temat środków podjętych w celu rozpowszechniania i egzekwowania przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu i ich rezultatach.

2.  Sprawozdanie sporządzane jest w formie uzupełnionej tabeli określonej w załączniku V i składane do dnia 1 maja roku następującego bezpośrednio po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego. Okres sprawozdawczy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Artykuł 8

Zmiana

Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 136/2004 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Zasady szczególne w odniesieniu do produktów stanowiących część bagażu podróżnych lub wysyłanych jako przesyłki do osób prywatnych

Produkty pochodzenia zwierzęcego, które stanowią część bagażu podróżnych lub są wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych, spełniają wymogi ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 ( *1 ).

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 745/2004 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku VII.

Artykuł 10

Przepisy przejściowe

Państwa członkowskie mogą przedłożyć Komisji uzupełnioną tabelę z załącznika VI, zamiast z załącznika V, jak przewidziano w art. 7, za okresy sprawozdawcze do dnia 1 stycznia 2011 r. i czynią to do dnia 1 marca roku następującego bezpośrednio po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego. Okres sprawozdawczy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Artykuł 11

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK ICZĘŚĆ 1

Wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a)

Kod CN

Opis

Kwalifikacja i wyjaśnienia

ex rozdział 2

(0201 -0210 )

Mięso i podroby jadalne

Z wyjątkiem żabich udek (kod CN 0208 90 70 )

0401 -0406

Produkty mleczarskie

Wszystkie

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

Wszystkie, wyłączając osłonki

1501 00

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503

Wszystkie

1502 00

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503

Wszystkie

1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej

Wszystkie

1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

Wszystkie

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych produktów

Wszystkie

1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane

Wszystkie

1702 11 00

1702 19 00

Laktoza i syrop laktozowy

Wszystkie

ex  19 01

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404 , niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex  19 02

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex 1905 90

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex  20 04

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex  20 05

Pozostałe warzywa przetworzone lub konserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex  21 03

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex  21 04

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex 2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

Tylko przetwory zawierające mleko

ex  21 06

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Tylko przetwory zawierające mięso lub mlekoCZĘŚĆ 2

Wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a)

Kod CN

Opis

Kwalifikacja i wyjaśnienia

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi

 

ex  23 09

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

Tylko karma dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów i mieszaniny mączek zawierające mięso lub mleko

Uwagi:

1. Kolumna 1: Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu muszą być poddane kontroli weterynaryjnej, a w nomenklaturze towarów w ramach tego kodu nie ma żadnych wyróżnionych podziałów, kod jest oznaczony „ex” (np. ex  19 01 : należy uwzględnić tylko przetwory zawierające mięso lub mleko).

2. Kolumna 2: Opis towarów jest zgodny z kolumną zawierającą opisy w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). Bliższe informacje na temat dokładnego zakresu Wspólnej Taryfy Celnej znajdują się w ostatnim akcie zmieniającym wymieniony załącznik.

3. Kolumna 3: Kolumna zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktów objętych daną pozycją.
ZAŁĄCZNIK II

Mleko początkowe w proszku, pokarm dla niemowląt i specjalne środki spożywcze wymagane ze względów medycznych, pod warunkiem że:

(i) produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia;

(ii) produkty te stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu; oraz

(iii) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

Specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych, pod warunkiem że:

(i) produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia;

(ii) produkty te stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu; oraz

(iii) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

▼M1
ZAŁĄCZNIK III

(Ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)

image image

image

image

▼B
ZAŁĄCZNIK IV

Informacje, o których mowa w art. 3 i 4image

Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!

Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą zawierać patogeny powodujące choroby zakaźne

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej (UE) istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy 27 państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające tych wymogów należy przekazać do oficjalnego usunięcia po przybyciu do UE. Niezgłoszenie takich produktów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego.

1.   Małe ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych)

Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek zawierających mięso, mleko, produkty mięsne i przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) dozwolone jest jedynie pod warunkiem, że pochodzą one z ►M2  ————— ◄ , Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę.

2.   Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych

Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalną żywność wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

 pochodzą one z ►M2  ————— ◄ , Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:

 

 produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia, oraz

 produkt stanowi pakowany produkt firmowy, oraz

 opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

 pochodzą one z innych krajów (innych niż ►M2  ————— ◄ , Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:

 

 produkt nie wymaga chłodzenia do czasu otwarcia,

 produkt stanowi pakowany produkt firmowy, oraz

 opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

3.   Specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych

Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające specjalną karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

 pochodzą one z ►M2  ————— ◄ , Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:

 

 produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia, oraz

 produkt stanowi pakowany produkt firmowy, oraz

 opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

 pochodzą one z innych krajów (innych niż ►M2  ————— ◄ , Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:

 

 produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia, oraz

 produkt stanowi pakowany produkt firmowy, oraz

 opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

4.   Małe ilości produktów rybołówstwa przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi

Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że:

 ryby świeże są wypatroszone,

 waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.

Ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii.

5.   Małe ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi

Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, jedynie pod warunkiem, że:

 pochodzą one z ►M2  ————— ◄ , Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę,

 pochodzą one z innych krajów (innych niż ►M2  ————— ◄ , Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę.

Należy zauważyć, że dozwolone jest wwożenie małych ilości produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kilku z pięciu powyższych kategorii (ust. 1–5), pod warunkiem że spełnione są warunki określone we wszystkich stosownych ustępach.

6.   Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego

Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów zwierzęcych jedynie wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, które obejmują:

 wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim urzędowym świadectwie weterynaryjnym WE,

 przedstawienie towarów, razem z właściwą dokumentacją, w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE.

7.   Zwolnione produkty pochodzenia zwierzęcego

Przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania do następujących produktów:

 chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze) niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi,

 suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,

 ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne,

 oliwki nadziewane rybami,

 makarony niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi,

 buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,

 wszelkie inne produkty spożywcze niezawierające świeżego lub przetworzonego mięsa lub produktów mleczarskich i zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów jajecznych lub produktów rybołówstwa.

8.   Produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane z gatunków chronionych

W przypadku niektórych gatunków chronionych mogą występować dodatkowe ograniczenia. Na przykład w przypadku kawioru z ikry gatunków jesiotra ograniczenie wagowe wynosi 125 gramów na osobę.

Informacje, o których mowa w części 1, mogą być przekazane w formie filmu takiego jak materiał opublikowany przez Komisję Europejską na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm
ZAŁĄCZNIK V

Dane liczbowe dotyczące wyników egzekwowania przepisów dotyczących wprowadzania osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego

image

image

image

image

Należy przedłożyć Komisji Europejskiej najpóźniej do dnia 1 maja roku bezpośrednio następującego po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego.

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Zestawione i skrócone informacje są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm.
ZAŁĄCZNIK VI

Dane liczbowe dotyczące egzekwowania przepisów dotyczących przywozu osobistego mięsa i mleka

image

image

Należy przedłożyć Komisji Europejskiej najpóźniej do dnia 1 marca roku bezpośrednio następującego po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego.

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
ZAŁĄCZNIK VII

Tabela korelacjiRozporządzenie (WE) nr 745/2004

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 1 ust. 3

Artykuł 2 ust. 1 lit. a)

Artykuł 1 ust. 4

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 2

Artykuł 2 ust. 1 lit. b)

Artykuł 2 ust. 3 lit. a)

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 3 ust. 1 i 2

Artykuł 3 ust. 2

Artykuł 4

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 5

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 6 ust. 2 i 3

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 7

Artykuł 5 ust. 2

Załączniki V i VI

Artykuł 6

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 11

Artykuł 7 ust. 2

Artykuł 11

Artykuł 7 ust. 3

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik III

Załącznik IV

Załącznik IV

Załączniki V i VI

Załącznik V

Załącznik I( *1 ) Dz.U. L 77 z 24.3.2009, s. 1.”.

Top