Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1235-20150708

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2015-07-08

2008R1235 — PL — 08.07.2015 — 016.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1235/2008

z dnia 8 grudnia 2008 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 537/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r.

  L 159

6

20.6.2009

 M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r.

  L 134

1

1.6.2010

 M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 590/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.

  L 161

9

21.6.2011

 M4

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1084/2011 z dnia 27 października 2011 r.

  L 281

3

28.10.2011

►M5

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1267/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.

  L 324

9

7.12.2011

 M6

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 126/2012 z dnia 14 lutego 2012 r.

  L 41

5

15.2.2012

►M7

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 508/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.

  L 162

1

21.6.2012

 M8

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 751/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

  L 222

5

18.8.2012

►M9

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 125/2013 z dnia 13 lutego 2013 r.

  L 43

1

14.2.2013

 M10

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

  L 158

74

10.6.2013

►M11

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 567/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.

  L 167

30

19.6.2013

►M12

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 586/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.

  L 169

51

21.6.2013

►M13

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 355/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

  L 106

15

9.4.2014

►M14

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 442/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

  L 130

39

1.5.2014

►M15

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 644/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.

  L 177

42

17.6.2014

►M16

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 829/2014 z dnia 30 lipca 2014 r.

  L 228

9

31.7.2014

►M17

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1287/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

  L 348

1

4.12.2014

►M18

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/131 z dnia 23 stycznia 2015 r.

  L 23

1

29.1.2015

►M19

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/931 z dnia 17 czerwca 2015 r.

  L 151

1

18.6.2015


sprostowane przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 324, 7.12.2011, s.  38 (590/2011)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 028, 4.2.2015, s.  48 (1287/2014)
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1235/2008

z dnia 8 grudnia 2008 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecichKOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 ( 1 ), w szczególności jego art. 33 ust. 2, art. 38 lit. d) i art. 40,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuły 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 ustanawiają przepisy ogólne dotyczące przywozu produktów ekologicznych. W celu zagwarantowania prawidłowego i jednolitego stosowania tych przepisów należy ustanowić szczegółowe zasady i procedury ich stosowania.

(2)

Ze względu na duże doświadczenie zgromadzone od 1992 r. w zakresie przywozu produktów dających równoważne gwarancje, jednostkom certyfikującym i organom kontroli należy dać stosunkowo krótki czas na złożenie wniosku o wpis do wykazu dla celów równoważności zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Ze względu na brak doświadczenia w zakresie bezpośredniego stosowania zasad wspólnotowych dotyczących produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych poza terytorium Wspólnoty, należy jednak dać więcej czasu jednostkom certyfikującym i organom kontroli zamierzającym złożyć wniosek o wpis do wykazu dla celów zgodności zgodnie z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. W związku z tym należy zapewnić dłuższy okres czasu na nadsyłanie wniosków i ich rozpatrywanie.

(3)

W przypadku produktów przywożonych zgodnie z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 zainteresowane podmioty gospodarcze powinny dostarczyć dokument potwierdzający. Konieczne jest opracowanie wzoru takiego dokumentu. Produkty przywożone zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 muszą posiadać świadectwo kontroli. Konieczne jest ustanowienie szczegółowych zasad wystawiania tego świadectwa. Ponadto należy ustanowić procedury mające na celu koordynację na szczeblu wspólnotowym niektórych kontroli produktów przywożonych z krajów trzecich z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie jako produkty ekologiczne.

(4)

Wykaz krajów trzecich, z których przywożone produkty mogą być wprowadzane do obrotu we Wspólnocie jako produkty ekologiczne na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 345/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych ( 2 ) poprzednio obejmował Argentynę, Australię, Kostarykę, Indie, Izrael, Nową Zelandię i Szwajcarię. Komisja ponownie zbadała sytuację tych krajów zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007, uwzględniając stosowane zasady produkcji i doświadczenie zdobyte w zakresie przywozu produktów ekologicznych z tych krajów trzecich wpisanych do wykazu zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91. Na tej podstawie stwierdzono, że warunki wpisu Argentyny, Australii, Kostaryki, Indii, Izraela i Nowej Zelandii do wykazu krajów trzecich dla celów równoważności zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 zostały spełnione.

(5)

Wspólnota Europejska i Konfederacja Szwajcarska zawarły umowę dotyczącą handlu produktami rolnymi ( 3 ) zatwierdzoną decyzją Rady i Komisji 2002/309/WE ( 4 ). Załącznik 9 do tej umowy dotyczy produktów rolnych i środków spożywczych uzyskanych ekologiczną metodą produkcji i stanowi, że strony są zobowiązane podjąć niezbędne środki w celu umożliwienia przywozu i wprowadzania na rynek produktów ekologicznych zgodnych z przepisami ustawowymi i wykonawczymi każdej ze stron. W imię przejrzystości Szwajcarię należy także wpisać do wykazu krajów trzecich dla celów równoważności zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

(6)

Władze państw członkowskich zgromadziły duże doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w dziedzinie dopuszczania przywożonych towarów ekologicznych na terytorium Wspólnoty. W celu ustanowienia i prowadzenia wykazu krajów trzecich oraz jednostek certyfikujących i organów kontroli należy wykorzystać to doświadczenie i umożliwić Komisji uwzględnienie sprawozdań państw członkowskich i specjalistów. Związane z tym zadania należy rozdzielić w sprawiedliwy i proporcjonalny sposób.

(7)

Należy również wprowadzić przepis dotyczący środków przejściowych mających zastosowanie do wniosków krajów trzecich, które wpłynęły do Komisji do dnia 1 stycznia 2009 r., tj. dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

(8)

W celu niezakłócania handlu międzynarodowego i ułatwienia przejścia ze stosowania przepisów ustanowionych na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 na stosowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 834/2007 konieczne jest rozszerzenie możliwości państw członkowskich w zakresie dalszego wydawania importerom zezwoleń – osobno w każdym przypadku – na wprowadzanie produktów na rynek wspólnotowy do czasu wprowadzenia środków niezbędnych dla funkcjonowania nowych zasad przywozu, w szczególności w odniesieniu do uznawania jednostek certyfikujących i organów kontroli, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Możliwość tę należy stopniowo wycofywać w miarę ustalania wykazu organów kontroli, o którym mowa we wspomnianym artykule.

(9)

W celu poprawy przejrzystości i zagwarantowania stosowania niniejszego rozporządzenia należy przewidzieć wprowadzenie elektronicznego systemu wymiany informacji między Komisją, państwami członkowskimi, krajami trzecimi oraz jednostkami certyfikującymi i organami kontroli.

(10)

Szczegółowe zasady ustanowione w niniejszym rozporządzeniu zastępują zasady ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 345/2008 i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 605/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych ( 5 ). Wspomniane rozporządzenia należy zatem uchylić i zastąpić nowym rozporządzeniem.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:TYTUŁ I

PRZEPISY POCZĄTKOWE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe zasady przywozu produktów wykazujących zgodność i przywozu produktów dających równoważne gwarancje zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia:

1) „świadectwo kontroli” oznacza świadectwo kontroli, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, wystawione na jedną przesyłkę;

2) „dokument potwierdzający” oznacza dokument, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 ( 6 ) i w art. 6 tego rozporządzenia, którego wzór określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

3) „przesyłka” oznacza ilość produktów w ramach jednego lub większej liczby kodów Nomenklatury Scalonej, objętą jednym świadectwem kontroli, przewożoną tymi samymi środkami transportu i przywożoną z tego samego kraju trzeciego;

4) „pierwszy odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną zgodnie z definicją art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 889/2008;

5) „sprawdzenie przesyłki” oznacza sprawdzenie przez odpowiednie organy państw członkowskich świadectwa kontroli w odniesieniu do wymagań art. 13 niniejszego rozporządzenia i w przypadku, w którym organy te uznają to za właściwe, sprawdzenie produktów w odniesieniu do wymagań rozporządzenia (WE) nr 834/2007, rozporządzenia (WE) nr 889/2008 i niniejszego rozporządzenia;

6) „odpowiednie organy państw członkowskich” oznaczają organy celne lub inne organy wyznaczone przez państwa członkowskie;

7) „sprawozdanie z oceny” oznacza sprawozdanie z oceny, o którym mowa w art. 32 ust. 2 i art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, sporządzone przez niezależną stronę trzecią spełniająca wymogi normy ISO 17011 lub przez odpowiedni właściwy organ i zawierające informacje z przeglądu dokumentacji, włącznie z opisami, o których mowa w art. 4 ust. 3 lit. b) i art. 11 ust. 3 lit. b) niniejszego rozporządzenia, z audytów w siedzibie obejmujących krytyczne lokalizacje i z ukierunkowanych na ryzyko audytów z obserwatorem przeprowadzanych w reprezentatywnych krajach trzecich.TYTUŁ II

PRZYWÓZ PRODUKTÓW WYKAZUJĄCYCH ZGODNOŚĆROZDZIAŁ 1

Wykaz uznanych jednostek certyfikujących i organów kontroli dla celów zgodności

Artykuł 3

Sporządzanie i treść wykazu uznanych jednostek certyfikujących i organów kontroli dla celów zgodności

1.  Komisja sporządza wykaz jednostek certyfikujących i organów kontroli uznanych dla celów zgodności zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Wykaz ten został opublikowany w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuły 4, 16 i 17 niniejszego rozporządzenia określają procedury sporządzania wykazu i wprowadzania w nim zmian. Wykaz jest udostępniany publicznie na stronie internetowej zgodnie z art. 16 ust. 4 i art. 17 niniejszego rozporządzenia.

2.  Wykaz zawiera wszelkie informacje niezbędne w odniesieniu do każdej jednostki certyfikującej lub każdego organu kontroli w celu umożliwienia sprawdzenia, czy produkty wprowadzane na rynek wspólnotowy zostały poddane kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli uznane zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, a w szczególności:

a) nazwę i adres jednostki certyfikującej lub organu kontroli, włącznie z adresem poczty elektronicznej, adresem strony internetowej i ich numerem kodowym;

b) zainteresowane kraje trzecie, z których pochodzą produkty;

c) przedmiotowe kategorie produktów dla każdego kraju trzeciego;

d) termin ważności wpisu do wykazu;

e) adres strony internetowej, na której można znaleźć wykaz podmiotów gospodarczych podlegających systemowi kontroli, włącznie ze statusem ich certyfikacji i przedmiotowymi kategoriami produktów, oraz podmiotów i produktów, w przypadku których certyfikacja została zawieszona lub uchylona.

Artykuł 4

Procedura wnioskowania o wpis do wykazu uznanych jednostek certyfikujących i organów kontroli dla celów zgodności

▼M19

1.  Komisja rozpatruje uznanie i wpis jednostki certyfikującej lub organu kontroli do wykazu, o którym mowa w art. 3, po otrzymaniu odpowiedniego wniosku od przedstawiciela zainteresowanej jednostki certyfikującej lub zainteresowanego organu kontroli sporządzonego na podstawie wzoru wniosku udostępnionego przez Komisję zgodnie z art. 17 ust. 2. Przy sporządzaniu pierwszego wykazu rozpatruje się tylko kompletne wnioski otrzymane przed dniem 31 października 2016 r.

▼B

2.  Wniosek może zostać złożony przez jednostki certyfikujące i organy kontroli posiadające siedzibę we Wspólnocie lub w kraju trzecim.

3.  Wniosek zawiera dokumentację techniczną, w zakres której wchodzą wszystkie informacje niezbędne Komisji do zapewnienia spełnienia warunków określonych w art. 32 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do wszystkich produktów ekologicznych przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty, a mianowicie:

a) przegląd działalności jednostki certyfikującej lub organu kontroli prowadzonej w zainteresowanym kraju trzecim lub w zainteresowanych krajach trzecich obejmujący szacunkową liczbę podmiotów gospodarczych i informację o oczekiwanym rodzaju i ilości produktów rolnych i środków spożywczych pochodzących z zainteresowanego kraju trzeciego lub z zainteresowanych krajów trzecich i przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007;

b) szczegółowy opis sposobu, w jaki tytuły II, III i IV rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i przepisy rozporządzenia (WE) nr 889/2008 zostały wdrożone w zainteresowanym kraju trzecim lub w każdym z zainteresowanych krajów trzecich;

c) kopia sprawozdania z oceny określonego w art. 32 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (WE) nr 834/2007, które:

(i) stanowi dowód, że jednostka certyfikująca lub organ kontroli zostały ocenione pozytywnie pod względem zdolności do spełnienia warunków określonych w art. 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007;

(ii) daje gwarancje w odniesieniu do elementów, o których mowa w art. 27 ust. 2, 3, 5, 6 i 12 rozporządzenia (WE) nr 834/2007;

(iii) zapewnia spełnianie wymogów w zakresie kontroli i stosowanie środków ostrożności określonych w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 889/2008 przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli;

(iv) potwierdza, że skutecznie przeprowadziły one czynności kontrolne zgodnie z tymi warunkami i wymogami;

d) dowód, że jednostka certyfikująca lub organ kontroli zgłosiły swoją działalność władzom zainteresowanego kraju trzeciego i ich zobowiązanie do przestrzegania wymogów prawnych nałożonych na nie przez władze zainteresowanego kraju trzeciego;

e) adres strony internetowej, na której można znaleźć wykaz podmiotów gospodarczych podlegających systemowi kontroli, i punkt kontaktowy, w którym można łatwo uzyskać informacje na temat statusu ich certyfikacji, przedmiotowych kategorii produktów oraz podmiotów i produktów, w przypadku których certyfikacja została zawieszona lub uchylona;

f) zobowiązanie do zachowania zgodności z przepisami art. 5 niniejszego rozporządzenia;

g) wszelkie inne informacje uznane za właściwe przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli lub przez Komisję.

4.  Podczas rozpatrywania wniosku o wpis do wykazu jednostek certyfikujących lub organów kontroli, jak również w każdym czasie po ich wpisie, Komisja może zażądać wszelkich dalszych informacji, włącznie z przedstawieniem jednego lub większej liczby sprawozdań z badania na miejscu sporządzonych przez niezależnych specjalistów. Ponadto Komisja może – w oparciu o ocenę ryzyka i w przypadku podejrzenia, że doszło do nieprawidłowości – zorganizować badanie na miejscu przeprowadzane przez specjalistów, których wyznacza.

5.  Komisja dokonuje oceny, czy dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 3, i informacje, o których mowa w ust. 4, są zadowalające i może następnie podjąć decyzję o uznaniu i wpisie jednostki certyfikującej lub organu kontroli do wykazu. Decyzja jest podejmowana zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Artykuł 5

Prowadzenie i przegląd wykazu uznanych jednostek certyfikujących i organów kontroli dla celów zgodności

1.  Jednostka certyfikująca lub organ kontroli mogą zostać wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 3, jedynie jeżeli wypełniają następujące obowiązki:

a) jeżeli po wpisie jednostki certyfikującej lub organu kontroli do wykazu dochodzi do jakichkolwiek zmian w środkach stosowanych przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli, dana jednostka certyfikująca lub dany organ kontroli zawiadamiają o nich Komisję; do Komisji składa się również wniosek o zmianę informacji dotyczących jednostki certyfikującej lub organu kontroli, o których mowa w art. 3 ust. 2;

b) jednostka certyfikująca lub organ kontroli wpisane do wykazu przechowują do wglądu i zgłaszają na pierwsze żądanie wszelkie informacje związane z prowadzonymi przez nie czynnościami kontrolnymi w kraju trzecim; udostępniają one swoje biura i pomieszczenia specjalistom wyznaczonym przez Komisję;

c) do dnia 31 marca każdego roku jednostka certyfikująca lub organ kontroli przesyłają Komisji zwięzłe sprawozdanie roczne; sprawozdanie roczne aktualizuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 4 ust. 3; w sprawozdaniu opisuje się w szczególności czynności kontrolne przeprowadzone przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli w krajach trzecich w ciągu poprzedniego roku, uzyskane wyniki, stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia oraz podjęte środki naprawcze; ponadto zawiera ono ostatnie sprawozdanie z oceny lub aktualizację takiego sprawozdania, które zawiera wyniki regularnej oceny na miejscu, nadzoru i oceny powtarzanej co kilka lat, o których mowa w art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007; Komisja może zażądać wszelkich innych informacji, które uzna za niezbędne;

d) w świetle otrzymanych informacji, Komisja może w każdym czasie wprowadzić zmiany w specyfikacjach dotyczących jednostki certyfikującej lub organu kontroli i zawiesić wpis tej jednostki lub tego organu do wykazu, o którym mowa w art. 3; podobna decyzja może również zostać podjęta w przypadku, w którym jednostka certyfikująca lub organ kontroli nie dostarczyły wymaganych informacji lub nie wyraziły zgody na przeprowadzenie badania na miejscu;

e) jednostka certyfikująca lub organ kontroli udostępniają na stronie internetowej zainteresowanym stronom aktualizowany na bieżąco wykaz podmiotów gospodarczych i produktów uznanych za ekologiczne.

2.  Jeżeli jednostka certyfikująca lub organ kontroli nie przesyłają sprawozdania rocznego, o którym mowa w ust. 1 lit. c), nie przechowują do wglądu lub nie przekazują wszystkich informacji związanych z dokumentacją techniczną, systemem kontroli lub aktualizowanym wykazem podmiotów i produktów certyfikowanych jako ekologiczne lub nie wyrażają zgody na przeprowadzenie badania na miejscu po przedstawieniu przez Komisję żądania i w terminie określanym przez nią w zależności od wagi problemu, który to termin nie może być co do zasady krótszy niż 30 dni, przedmiotowa jednostka certyfikująca lub organ kontroli mogą zostać usunięte z wykazu jednostek certyfikujących i organów kontroli zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Jeżeli jednostka certyfikująca lub organ kontroli nie dopełniają obowiązku podjęcia właściwych i terminowych działań naprawczych, Komisja niezwłocznie usuwa je z wykazu.ROZDZIAŁ 2

Dokument potwierdzający wymagany w przypadku przywozu produktów wykazujących zgodność

Artykuł 6

Dokument potwierdzający

1.  Dokument potwierdzający wymagany w przypadku przywozu produktów wykazujących zgodność, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, jest sporządzany w oparciu o wzór określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia i zawiera co najmniej wszystkie elementy uwzględnione w tym wzorze.

2.  Oryginalny dokument potwierdzający sporządza jednostka certyfikująca lub organ kontroli, które zostały uznane na potrzeby wystawiania tego dokumentu w drodze decyzji, o której mowa w art. 4.

3.  Jednostka certyfikująca lub organ kontroli wystawiające dokument potwierdzający postępują według zasad określonych zgodnie z art. 17 ust. 2 i na podstawie wzoru, uwag i wytycznych udostępnianych przez Komisję za pośrednictwem systemu komputerowego umożliwiającego wymianę dokumentów, o którym mowa w art. 17 ust. 1.TYTUŁ III

PRZYWÓZ PRODUKTÓW DAJĄCYCH RÓWNOWAŻNE GWARANCJEROZDZIAŁ 1

Wykaz uznanych krajów trzecich

Artykuł 7

Sporządzanie i treść wykazu krajów trzecich

1.  Komisja sporządza wykaz uznanych krajów trzecich zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Wykaz uznanych krajów znajduje się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Procedury sporządzania i wprowadzania zmian w wykazie określają art. 8 i 16 niniejszego rozporządzenia. Zmiany wprowadzone do wykazu są udostępniane publicznie na stronie internetowej zgodnie z art. 16 ust. 4 i art. 17 niniejszego rozporządzenia.

2.  Wykaz zawiera wszelkie informacje dotyczące każdego kraju trzeciego niezbędne w celu umożliwienia sprawdzenia, czy produkty wprowadzane na rynek wspólnotowy podlegały systemowi kontroli kraju trzeciego uznanego zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, a w szczególności:

a) przedmiotowe kategorie produktów;

b) pochodzenie produktów;

c) odniesienie do norm produkcyjnych stosowanych w kraju trzecim;

d) właściwy organ kraju trzeciego odpowiedzialny za system kontroli i jego adres, włącznie z adresem poczty elektronicznej i adresem strony internetowej;

▼M7

e) nazwy i adresy stron internetowych organów kontrolnych lub jednostek certyfikujących uznanych przez właściwy organ, o którym mowa w lit. d), do prowadzenia kontroli;

f) nazwy, adresy stron internetowych i numery kodów przedmiotowych organów lub jednostek odpowiedzialnych w danym kraju trzecim za wydawanie świadectw w zakresie przywozu towarów do Unii;

▼B

g) termin ważności wpisu do wykazu.

Artykuł 8

Procedura wnioskowania o wpis do wykazu krajów trzecich

▼M14

1.  Komisja analizuje, czy wpisać państwo trzecie do wykazu przewidzianego w art. 7 po otrzymaniu wniosku o wpis złożonego przez przedstawiciela danego państwa trzeciego, o ile taki wniosek został złożony przed dniem 1 lipca 2014 r.

▼B

2.  Komisja jest zobowiązana do rozpatrzenia wyłącznie tych wniosków o wpis, które spełniają określone poniżej warunki wstępne.

Do wniosku o wpis dołączona jest dokumentacja techniczna, w której zakres wchodzą wszystkie informacje niezbędne Komisji do zapewnienia spełnienia warunków określonych w art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do wszystkich produktów ekologicznych przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty, a mianowicie:

a) ogólne informacje dotyczące rozwoju produkcji ekologicznej w kraju trzecim, produkowanych produktów, obszaru uprawy, regionów produkcji, liczby producentów i występującego przetwórstwa produktów;

b) informacje o oczekiwanym rodzaju i ilości produktów rolnych i środków spożywczych przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty;

c) normy produkcyjne stosowane w kraju trzecim i ocena ich równoważności z normami stosowanymi we Wspólnocie;

d) stosowany w kraju trzecim system kontroli, włącznie z monitorowaniem i czynnościami nadzoru prowadzonymi przez właściwe organy w kraju trzecim oraz ocena jego równoważnej skuteczności w porównaniu do systemu kontroli stosowanego we Wspólnocie;

e) adres strony internetowej, na której można znaleźć wykaz podmiotów gospodarczych podlegających systemowi kontroli i punkt kontaktowy, w którym można łatwo uzyskać informacje na temat statusu ich certyfikacji i przedmiotowych kategorii produktów;

f) informacje, które kraj trzeci proponuje do wpisu do wykazu, o którym mowa w art. 7;

g) zobowiązanie do zachowania zgodności z przepisami art. 9;

h) wszelkie inne informacje uznane za właściwe przez kraj trzeci lub przez Komisję.

3.  Podczas rozpatrywania wniosku o wpis do wykazu uznanych krajów trzecich, jak również po ich wpisie, Komisja może zażądać wszelkich dalszych informacji, włącznie z przedstawieniem jednego lub więcej sprawozdań z badania na miejscu sporządzonych przez niezależnych specjalistów. Ponadto Komisja może – w oparciu o ocenę ryzyka i w przypadku podejrzenia, że doszło do nieprawidłowości – zorganizować badanie na miejscu przeprowadzane przez specjalistów, których wyznacza.

▼M9

Eksperci z innych krajów trzecich uznanych zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 mogą zostać zaproszeni przez Komisję do udziału w badaniach na miejscu w charakterze obserwatorów.

▼M7

4.  Komisja ocenia, czy dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 2, i informacje, o których mowa w ust. 3, są zadowalające i może następnie podjąć decyzję o uznaniu kraju trzeciego i wpisaniu go do wykazu na okres trzech lat. Jeżeli po upływie tego trzyletniego okresu Komisja uzna, że wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 oraz w niniejszym rozporządzaniu są nadal spełniane, może ona podjąć decyzję o przedłużeniu okresu ważności wpisu danego kraju trzeciego.

Decyzja, o której mowa w akapicie pierwszym, jest podejmowana zgodnie z procedurą określoną w art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

▼B

Artykuł 9

Prowadzenie i przegląd wykazu krajów trzecich

1.  Komisja jest zobowiązana do rozpatrzenia wniosków o wpis jedynie, jeżeli kraj trzeci zobowiąże się do spełnienia następujących warunków:

a) jeżeli po wpisie kraju trzeciego do wykazu dochodzi do jakichkolwiek zmian w środkach obowiązujących w kraju trzecim lub ich wdrażaniu, w szczególności w jego systemie kontroli, dany kraj trzeci zawiadamia o nich Komisję; do Komisji składa się również wniosek o zmianę informacji dotyczących kraju trzeciego, o których mowa w art. 7 ust. 2;

b) roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, aktualizuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia; w sprawozdaniu opisywane są w szczególności czynności monitorowania i nadzoru przeprowadzone przez właściwy organ kraju trzeciego, uzyskane wyniki i podjęte środki naprawcze;

c) w świetle otrzymanych informacji, Komisja może w każdej chwili wprowadzić zmiany w specyfikacjach dotyczących kraju trzeciego i zawiesić wpis tego kraju do wykazu, o którym mowa w art. 7; podobna decyzja może również zostać podjęta w przypadku, w którym kraj trzeci nie dostarczył wymaganych informacji lub nie wyraził zgody na przeprowadzenie badania na miejscu.

2.  Jeżeli kraj trzeci nie przesyła sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, nie przechowuje do wglądu lub nie przekazuje wszystkich informacji związanych z dokumentacją techniczną lub systemem kontroli lub nie wyraża zgody na przeprowadzenie badania na miejscu, po przedstawieniu przez Komisję żądania i w terminie określanym przez nią w zależności od wagi problemu, który to termin nie może być co do zasady krótszy niż 30 dni, przedmiotowy kraj trzeci może zostać usunięty z wykazu zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.ROZDZIAŁ 2

Wykaz uznanych jednostek certyfikujących i organów kontroli dla celów równoważności

Artykuł 10

Sporządzanie i treść wykazu uznanych jednostek certyfikujących i organów kontroli dla celów równoważności

1.  Komisja sporządza wykaz jednostek certyfikujących i organów kontroli uznanych dla celów równoważności zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Wykaz jest publikowany w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia. Artykuły 11, 16 i 17 niniejszego rozporządzenia określają procedury sporządzania wykazu i wprowadzania w nim zmian. Wykaz jest udostępniany publicznie na stronie internetowej zgodnie z art. 16 ust. 4 i art. 17 niniejszego rozporządzenia.

2.  Wykaz zawiera wszelkie informacje dotyczące każdej jednostki certyfikującej lub organu kontroli niezbędne do sprawdzenia, czy produkty wprowadzone na rynek wspólnotowy zostały poddane kontroli przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli uznane zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, a w szczególności:

a) nazwę, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej lub organu kontroli wraz (w odpowiednim przypadku) z odnośnym adresem poczty elektronicznej i strony internetowej;

b) kraje trzecie niewpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7, z których pochodzą produkty;

c) przedmiotowe kategorie produktów dla każdego kraju trzeciego;

d) termin ważności wpisu do wykazu;

▼M12

e) adres strony internetowej, na której można znaleźć zaktualizowany wykaz podmiotów gospodarczych podlegających systemowi kontroli, określający status tych podmiotów w zakresie certyfikacji i kategorie odnośnych produktów, oraz punkt kontaktowy, w którym można uzyskać informacje na temat podmiotów i produktów, w których przypadku certyfikacja została zawieszona lub uchylona;

▼M12

f) adres strony internetowej, na której w pełni przedstawione są normy produkcyjne i środki kontroli zastosowane przez jednostki certyfikujące i organy kontroli w kraju trzecim.

▼B

3.  W ramach odstępstwa od przepisów ust. 2 lit. b) wspomniane produkty pochodzące z krajów trzecich wpisanych do wykazu uznanych krajów trzecich, o którym mowa w art. 7, należące do kategorii nieuwzględnionej w tym wykazie mogą być wpisane do wykazu przewidzianego w niniejszym artykule.

Artykuł 11

Procedura wnioskowania o wpis do wykazu uznanych jednostek certyfikujących i organów kontroli dla celów równoważności

▼M19

1.  Komisja rozpatruje wpis jednostki certyfikującej lub organu kontroli do wykazu, o którym mowa w art. 10, po otrzymaniu odpowiedniego wniosku od przedstawiciela zainteresowanego organu kontroli lub jednostki certyfikującej sporządzonego na podstawie wzoru wniosku udostępnionego przez Komisję zgodnie z art. 17 ust. 2. Przy aktualizacji wykazu rozpatruje się tylko kompletne wnioski.

▼B

2.  Wniosek może zostać złożony przez jednostki certyfikujące i organy kontroli posiadające siedzibę we Wspólnocie lub w kraju trzecim.

3.  Wniosek o wpis zawiera dokumentację techniczną, w której zakres wchodzą wszystkie informacje niezbędne Komisji do zapewnienia spełnienia warunków określonych w art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do wszystkich produktów przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty, a mianowicie:

a) przegląd działalności jednostki certyfikującej lub organu kontroli w zainteresowanym kraju trzecim lub w zainteresowanych krajach trzecich obejmujący szacunkową liczbę podmiotów gospodarczych i informację o oczekiwanym rodzaju i ilości produktów rolnych i środków spożywczych przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007;

b) opis norm produkcyjnych i środków kontroli stosowanych w krajach trzecich, włącznie z oceną równoważności tych norm i środków z przepisami tytułów III, IV i V rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i odpowiednimi przepisami wykonawczymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 889/2008;

c) kopia sprawozdania z oceny określonego w czwartym akapicie art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, które:

(i) stanowi dowód, że jednostka certyfikująca lub organ kontroli zostały ocenione pozytywnie pod względem zdolności do spełnienia warunków określonych w art. 33 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007;

(ii) potwierdza, że skutecznie przeprowadziły one czynności kontrolne zgodnie z tymi warunkami i wymogami;

(iii) wykazuje i potwierdza równoważność norm produkcyjnych i środków kontroli, o których mowa w lit. b) niniejszego ustępu;

d) dowód, że jednostka certyfikująca lub organ kontroli zgłosiły swoją działalność władzom każdego zainteresowanego kraju trzeciego i ich zobowiązanie do przestrzegania wymogów prawnych nałożonych na nie przez władze każdego zainteresowanego kraju trzeciego;

e) adres strony internetowej, na której można znaleźć wykaz podmiotów gospodarczych podlegających systemowi kontroli, i punkt kontaktowy, w którym można uzyskać informacje na temat statusu ich certyfikacji, przedmiotowych kategorii produktów oraz podmiotów i produktów, w przypadku których certyfikacja została zawieszona lub uchylona;

f) zobowiązanie do zachowania zgodności z przepisami art. 12;

g) wszelkie inne informacje uznane za istotne przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli lub przez Komisję.

4.  Podczas rozpatrywania wniosku o wpis do wykazu jednostek certyfikujących lub organów kontroli, jak również w każdym czasie po ich wpisie, Komisja może zażądać wszelkich dalszych informacji, włącznie z przedstawieniem jednego lub większej liczby sprawozdań z badania na miejscu sporządzonych przez niezależnych specjalistów. Ponadto Komisja może – w oparciu o ocenę ryzyka i w przypadku podejrzenia, że doszło do nieprawidłowości – zorganizować badanie na miejscu przeprowadzane przez specjalistów, których wyznacza.

5.  Komisja dokonuje oceny, czy dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 2, i informacje, o których mowa w ust. 3, są zadowalające i może następnie podjąć decyzję o uznaniu i wpisie jednostki certyfikującej lub organu kontroli do wykazu. Decyzja jest podejmowana zgodnie z procedurą określoną w art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Artykuł 12

Prowadzenie i przegląd wykazu uznanych jednostek certyfikujących i organów kontroli dla celów równoważności

1.  Jednostka certyfikująca lub organ kontroli mogą zostać wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 10, jedynie jeżeli wypełniają następujące obowiązki:

a) jeżeli po wpisie jednostki certyfikującej lub organu kontroli do wykazu dochodzi do jakichkolwiek zmian w środkach stosowanych przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli, dana jednostka certyfikująca lub dany organ kontroli zawiadamiają o nich Komisję; do Komisji składa się również wniosek o zmianę informacji dotyczących jednostki certyfikującej lub organu kontroli, o których mowa w art. 10 ust. 2;

b) do dnia ►M12  28 lutego ◄ każdego roku jednostka certyfikująca lub organ kontroli przesyłają Komisji zwięzłe sprawozdanie roczne; sprawozdanie roczne aktualizuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 11 ust. 3; w sprawozdaniu opisywane są w szczególności czynności kontrolne przeprowadzone przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli w krajach trzecich w ciągu poprzedniego roku, uzyskane wyniki, stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia oraz podjęte środki naprawcze; ponadto zawiera ono ostatnie sprawozdanie z oceny lub aktualizację takiego sprawozdania, które obejmuje wyniki regularnej oceny na miejscu, nadzoru i oceny powtarzanej co kilka lat, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007; Komisja może zażądać wszelkich innych informacji, które uzna za niezbędne;

c) w świetle jakichkolwiek otrzymanych informacji, Komisja może w każdym czasie wprowadzić zmiany w specyfikacjach dotyczących jednostki certyfikującej lub organu kontroli i zawiesić wpis tej jednostki lub tego organu do wykazu, o którym mowa w art. 10; podobna decyzja może również zostać podjęta w przypadku, w którym jednostka certyfikująca lub organ nie dostarczyły wymaganych informacji lub nie wyraziły zgody na przeprowadzenie badania na miejscu;

d) jednostka certyfikująca lub organ kontroli udostępniają zainteresowanym stronom za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu aktualizowany na bieżąco wykaz podmiotów gospodarczych i produktów uznanych za ekologiczne.

▼M5

2.  Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, jednostka certyfikująca, organ kontroli lub odniesienie do określonej kategorii produktów lub określonego kraju trzeciego w związku z przedmiotową jednostką certyfikującą lub przedmiotowym organem kontroli mogą zostać usunięte z wykazu, o którym mowa w art. 10 niniejszego rozporządzenia, w następujących przypadkach:

a) jeżeli sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1 lit. b), nie zostało przekazane Komisji do dnia ►M12  28 lutego ◄ ;

b) jeżeli Komisja nie została powiadomiona na czas o zmianach w dokumentacji technicznej;

c) jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego przypadku nieprawidłowości nie przekazano Komisji informacji;

d) jeżeli nie podjęto odpowiednich środków naprawczych w odpowiedzi na stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia;

e) jeżeli nie wyrażono zgody na badanie na miejscu wymagane przez Komisję lub jeżeli badanie na miejscu zakończone zostało wynikiem negatywnym, ze względu na trwałą nieskuteczność środków kontrolnych;

f) w każdej innej sytuacji, w której istnieje ryzyko, że konsument zostanie wprowadzony w błąd odnośnie do prawdziwej natury produktów zatwierdzonych przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli.

Jeżeli jednostka certyfikująca lub organ kontroli nie dopełniają obowiązku podjęcia właściwych i terminowych działań naprawczych po przedstawieniu przez Komisję stosownego żądania i w terminie określanym przez nią w zależności od wagi problemu, który to termin nie może być co do zasady krótszy niż 30 dni, Komisja niezwłocznie usuwa je z wykazu zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Decyzja o usunięciu publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja udostępnia publicznie zmieniony wykaz tak szybko, jak to tylko możliwe, za pośrednictwem właściwych środków technicznych, włącznie z publikacją w internecie.

▼BROZDZIAŁ 3

Dopuszczanie do swobodnego obrotu produktów przywożonych zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 834/2007

Artykuł 13

Świadectwo kontroli

1.  Dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie przesyłki produktów określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i przywożonych zgodnie z art. 33 tego rozporządzenia uzależnione jest od:

a) przedłożenia oryginału świadectwa kontroli odpowiedniemu organowi państwa członkowskiego; oraz

b) sprawdzenia przesyłki przez odpowiedni organ państwa członkowskiego i potwierdzenia świadectwa kontroli zgodnie z ust. 8 niniejszego artykułu.

2.  Oryginał świadectwa kontroli sporządzany jest zgodnie z art. 17 ust. 2 i ust. 3–7 niniejszego artykułu na podstawie wzoru i uwag zawartych w załączniku V. Uwagi do wzoru wraz z wytycznymi, o których mowa w art. 17 ust. 2, są udostępniane przez Komisję za pośrednictwem systemu komputerowego umożliwiającego elektroniczną wymianę dokumentów, o którym mowa w art. 17.

3.  W celu zatwierdzenia świadectwo kontroli musi być wystawione przez:

a) jednostkę certyfikującą lub organ kontroli zatwierdzony do wystawiania świadectw kontroli zgodnie z art. 7 ust. 2 w kraju trzecim uznanym zgodnie z art. 8 ust. 4; lub

b) jednostkę certyfikującą lub organ kontroli w kraju trzecim wpisany do wykazu jako uznany dla danego kraju trzeciego zgodnie z art. 11 ust. 5.

4.  Organ lub jednostka wystawiająca świadectwo kontroli wystawia świadectwo kontroli i potwierdza oświadczenie złożone w rubryce 15 wyłącznie po:

a) przeprowadzeniu kontroli dokumentów na podstawie wszystkich odpowiednich dokumentów kontroli, w tym w szczególności opisów procesu produkcji dotyczących przedmiotowych produktów, dokumentów transportowych i handlowych;

b) przeprowadzeniu fizycznej kontroli danej przesyłki lub po otrzymaniu wyraźnego oświadczenia eksportera, że przedmiotowa przesyłka została wyprodukowana lub przygotowana zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 834/2007; w tym celu dokonują one ukierunkowanego na ryzyko sprawdzenia wiarygodności tego oświadczenia; oraz

▼M9

c) przeprowadzeniu kontroli dla jednostek certyfikujących uznanych zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, że produkty objęte świadectwem i, w przypadku przetworzonych produktów rolnych przeznaczonych do spożycia i na paszę, wszystkie składniki organiczne takich produktów zostały zatwierdzone przez organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą kraju trzeciego uznanego zgodnie z art. 33 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia albo przez organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą uznane zgodnie z art. 33 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia lub zostały wyprodukowane i zatwierdzone w Unii zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem. Na wniosek Komisji lub właściwego organu państwa członkowskiego organ lub jednostka wystawiająca świadectwo kontroli niezwłocznie udostępnia wykaz wszystkich podmiotów łańcucha produkcji biologicznej oraz informacje dotyczące właściwych organów lub jednostek certyfikujących, pod kontrolą których podmioty te prowadziły swoje operacje.

▼B

Ponadto organ lub jednostka nadaje numer seryjny każdemu wystawionemu świadectwu i prowadzi rejestr wydanych świadectw w porządku chronologicznym.

5.  Świadectwo kontroli sporządza się w jednym z języków urzędowych Wspólnoty i wypełnia się w całości wielkimi literami lub w całości pismem maszynowym, z wyjątkiem pieczęci i podpisów.

Świadectwo kontroli sporządza się w jednym z urzędowych języków państwa członkowskiego przeznaczenia. W stosownych przypadkach odpowiednie organy państwa członkowskiego mogą zażądać przetłumaczenia świadectwa kontroli na jeden z urzędowych języków tego państwa członkowskiego.

Niepoświadczone zmiany lub skreślenia powodują unieważnienie świadectwa.

6.  Świadectwo kontroli sporządza się w jednym oryginalnym egzemplarzu.

Pierwszy odbiorca lub, w odpowiednim przypadku, importer mogą sporządzić kopię świadectwa w celu powiadomienia organów kontroli i jednostek certyfikujących zgodnie z art. 83 rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Na wszystkie takie kopie nanosi się oznaczenie „KOPIA” lub „DUPLIKAT” w postaci nadruku lub stempla.

7.  W przypadku produktów przywożonych zgodnie z zasadami przejściowymi określonymi w art. 19 niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące zasady:

a) świadectwo kontroli określone w ust. 3 lit. b) w czasie jego przedłożenia zgodnie z ust. 1 zawiera w rubryce 16 oświadczenie właściwego organu państwa członkowskiego, który udzielił zezwolenia zgodnie z procedurą określoną w art. 19;

b) właściwy organ państwa członkowskiego, który udzielił zezwolenia, może przekazać uprawnienia w zakresie oświadczenia zawartego w rubryce 16 organowi kontroli lub jednostce certyfikującej dokonującej kontroli importera zgodnie ze środkami kontroli określonymi w tytule V rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub organom określonym jako odpowiednie organy państwa członkowskiego.

c) oświadczenie w rubryce 16 nie jest wymagane:

(i) kiedy importer przedstawia oryginał dokumentu wystawiony przez właściwy organ państwa członkowskiego, który udzielił zezwolenia zgodnie z art. 19 niniejszego rozporządzenia, wykazując, że przesyłka jest objęta tym zezwoleniem; lub

(ii) kiedy organ państwa członkowskiego, który udzielił zezwolenia określonego w art. 19, dostarczył wystarczających dowodów na to, że przesyłka jest objęta tym zezwoleniem, bezpośrednio organowi odpowiedzialnemu za sprawdzenie przesyłki; ta procedura bezpośredniego powiadomienia jest fakultatywna w przypadku państwa członkowskiego, które udzieliło zezwolenia;

d) dokument stanowiący dowód wymagany w lit. c) ppkt (i) i (ii) zawiera:

(i) numer referencyjny zezwolenia na przywóz i datę wygaśnięcia tego zezwolenia;

(ii) nazwę (nazwisko) i adres importera;

(iii) kraj trzeci pochodzenia;

(iv) dane dotyczące organu lub jednostki wystawiającej świadectwo i, jeżeli dane te są różne, dane jednostki kontrolującej lub organu kontrolującego w kraju trzecim;

(v) nazwy przedmiotowych produktów.

8.  Przy sprawdzaniu przesyłek oryginał świadectwa kontroli potwierdzany jest przez odpowiednie organy państwa członkowskiego w rubryce 17 i zwracany osobie, która przedłożyła świadectwo.

9.  Pierwszy odbiorca z chwilą przyjęcia przesyłki wypełnia rubrykę 18 oryginału świadectwa kontroli, poświadczając, że przyjęcie przesyłki nastąpiło zgodnie z art. 34 rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

Pierwszy odbiorca przesyła następnie oryginał świadectwa kontroli importerowi wymienionemu w rubryce 11 świadectwa w związku z wymogiem określonym w art. 33 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 834/2007, chyba że świadectwo musi dalej towarzyszyć przesyłce, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

10.  Świadectwo kontroli może zostać sporządzone za pośrednictwem środków elektronicznych przy wykorzystaniu metody udostępnionej organom kontroli lub jednostkom certyfikującym przez zainteresowane państwo członkowskie. Właściwe organy państw członkowskich mogą wymagać, aby świadectwa składane drogą elektroniczną były opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 2 ust. 2 dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 7 ). We wszystkich innych przypadkach właściwe organy wymagają podpisu elektronicznego gwarantującego równoważne zabezpieczenia w odniesieniu do funkcjonalności właściwych podpisowi poprzez stosowanie takich samych zasad i warunków, jak zasady i warunki określone w przepisach Komisji dotyczących dokumentów elektronicznych i cyfrowych, ustanowionych decyzją Komisji 2004/563/WE, Euratom ( 8 ).

Artykuł 14

Szczególne procedury celne

1.  W przypadku, w którym przesyłka przychodząca z kraju trzeciego jest przeznaczona do składu celnego lub uszlachetniania czynnego z zastosowaniem systemu zawieszeń, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 ( 9 ), i podlega jednemu przygotowaniu lub większej liczbie czynności przygotowawczych określonych w art. 2 ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, przed poddaniem przesyłki pierwszej czynności przygotowania podlega ona środkom, o których mowa w art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Przygotowanie może obejmować następujące czynności:

a) pakowanie lub przepakowywanie; lub

b) etykietowanie uwzględniające przedstawienie metody produkcji ekologicznej.

Po tym przygotowaniu przesyłce towarzyszy potwierdzony oryginał świadectwa kontroli, który przedstawia się odpowiedniemu organowi państwa członkowskiego, który sprawdza przesyłkę w celu dopuszczenia jej do swobodnego obrotu.

Po przeprowadzeniu tej procedury oryginał świadectwa kontroli zwracany jest w odpowiednich przypadkach importerowi przesyłki wymienionemu w rubryce 11 świadectwa w celu wypełnienia wymagania określonego w art. 33 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

2.  W przypadku, w którym w ramach zawieszającej procedury celnej na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 przesyłka pochodząca z kraju trzeciego przeznaczona jest do podziału na partie w państwie członkowskim przed jej dopuszczeniem do swobodnego obrotu we Wspólnocie, przed dokonaniem tego podziału przesyłka ta podlega środkom określonym w art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

W odniesieniu do każdej partii powstałej po podziale odpowiedniemu organowi państwa członkowskiego zostaje przedstawiony wyciąg ze świadectwa kontroli zgodnie ze wzorem i uwagami zawartymi w załączniku VI. Wyciąg ze świadectwa kontroli potwierdzany jest przez odpowiednie organy państwa członkowskiego w rubryce 14.

Kopia każdego potwierdzonego wyciągu ze świadectwa kontroli przechowywana jest wraz z oryginałem świadectwa kontroli przez osobę określoną jako pierwszy importer przesyłki i wymienioną w rubryce 11 świadectwa kontroli. Na kopię taką nanosi się oznaczenie „KOPIA” lub „DUPLIKAT” w postaci nadruku lub stempla.

Po podzieleniu przesyłki odnośnej partii towarzyszy potwierdzony oryginał każdego wyciągu ze świadectwa kontroli, który przedstawiany jest odpowiedniemu organowi państwa członkowskiego, który sprawdza daną partię w celu dopuszczenia jej do swobodnego obrotu.

Odbiorca partii z chwilą jej przyjęcia wypełnia rubrykę 15 wyciągu ze świadectwa kontroli, poświadczając, że przyjęcie partii nastąpiło zgodnie z art. 34 rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

Odbiorca partii zachowuje wyciąg ze świadectwa kontroli do wglądu jednostki certyfikującej lub organu kontroli przez okres co najmniej dwóch lat.

3.  Czynności związane z przygotowywaniem i podziałem, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane są zgodnie z odpowiednimi przepisami określonymi w tytule V rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

▼M5

Artykuł 15

Produkty niewykazujące zgodności

1.  Bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków lub działań podjętych zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 889/2008, dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii produktów niewykazujących zgodności z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 uzależnione jest od usunięcia z etykiet, reklam i dokumentów towarzyszących odniesień do produkcji ekologicznej.

2.   ►M9  Bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków lub działań podejmowanych zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w przypadku podejrzenia wystąpienia naruszenia lub nieprawidłowości w odniesieniu do spełniania wymogów określonych we wspomnianym rozporządzeniu przez produkty ekologiczne przywożone z krajów trzecich uznanych zgodnie z art. 33 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia lub przywożone produkty ekologiczne kontrolowane przez organy kontrolne lub jednostki certyfikujące uznane zgodnie z art. 33 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia importer podejmuje wszystkie niezbędne środki zgodnie z art. 91 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 889/2008. ◄

Importer oraz jednostka certyfikująca lub organ kontroli, którzy wystawili świadectwo kontroli, o którym mowa w art. 13 niniejszego rozporządzenia, informują niezwłocznie jednostki certyfikujące, organy kontroli oraz właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich oraz krajów trzecich uczestniczących w produkcji ekologicznej tych produktów oraz w stosownych przypadkach, Komisję. Organ kontroli lub jednostka certyfikująca może wymagać, aby produkt nie był umieszczany na rynku z oznaczeniami dotyczącymi ekologicznej metody produkcji do czasu uzyskania od podmiotu gospodarczego lub z innych źródeł zadowalającej informacji o wyeliminowaniu wątpliwości.

▼M9

3.  Bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków lub działań podejmowanych zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w przypadku gdy organ kontrolny lub jednostka certyfikująca państwa członkowskiego lub kraju trzeciego posiada uzasadnione podejrzenia wystąpienia naruszenia lub nieprawidłowości w odniesieniu do spełniania wymogów określonych we wspomnianym rozporządzeniu przez produkty ekologiczne przywożone z krajów trzecich uznanych zgodnie z art. 33 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia lub przywożone produkty ekologiczne kontrolowane przez organy kontrolne lub jednostki certyfikujące uznane zgodnie z art. 33 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, podejmują one wszystkie niezbędne środki zgodnie z art. 91 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 oraz informują bezzwłocznie jednostki certyfikujące, organy kontroli oraz właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich oraz krajów trzecich uczestniczących w produkcji ekologicznej tych produktów, jak również Komisję.

▼M9

4.  W przypadku gdy właściwy organ kraju trzeciego uznanego zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub organ kontrolny lub jednostka kontrolna uznane zgodnie z art. 33 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia są powiadamiane przez Komisję po otrzymaniu komunikatu od państwa członkowskiego informującego o uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia naruszenia lub nieprawidłowości w odniesieniu do spełniania wymogów określonych we wspomnianym rozporządzeniu lub w niniejszym rozporządzeniu przez przywożone produkty ekologiczne, badają one pochodzenie podejrzanej nieprawidłowości lub naruszenia oraz powiadamiają o tym Komisję i państwo członkowskie, które przekazało pierwszy komunikat, o wynikach badania i o podjętych działaniach. Informacje te przesyłane są w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysłania pierwotnego powiadomienia przez Komisję.

Państwo członkowskie, które przekazało pierwszy komunikat, jeśli zaistnieje taka potrzeba, może zwrócić się do Komisji o zażądanie dodatkowych informacji, które przesyłane są Komisji i zainteresowanemu państwu członkowskiemu. W każdym przypadku po otrzymaniu odpowiedzi lub dodatkowych informacji państwo członkowskie, które przekazało pierwszy komunikat, wprowadza niezbędne wpisy i aktualizacje do systemu komputerowego, o którym mowa w art. 94 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

▼BTYTUŁ IV

WSPÓLNE ZASADY

Artykuł 16

Ocena wniosku i publikacja wykazów

1.  Komisja bada wszystkie wnioski otrzymane zgodnie z art. 4, 8 i 11 z pomocą Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej, o którym mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 (zwanego dalej „komitetem”). W tym celu komitet przyjmuje specjalny regulamin wewnętrzny.

W celu pomocy Komisji w badaniu wniosków oraz w prowadzeniu i w przeglądzie wykazów Komisja organizuje grupę specjalistów, w której skład wchodzą specjaliści z sektora rządowego i prywatnego.

2.  W przypadku każdego otrzymanego wniosku oraz po przeprowadzeniu właściwych konsultacji z państwami członkowskim zgodnie ze szczegółowymi wewnętrznymi przepisami proceduralnymi Komisja wyznacza dwa państwa członkowskie działające w charakterze współsprawozdawców. Komisja dokonuje podziału wniosków między państwa członkowskie w sposób proporcjonalny do liczby głosów każdego państwa członkowskiego w Komitecie ds. Produkcji Ekologicznej. Współsprawozdające państwa członkowskie badają dotyczące wniosków dokumenty i informacje określone w art. 4, 8 i 11 i sporządzają sprawozdanie. Dla celów prowadzenia i przeglądu wykazów badają one również sprawozdania roczne i wszelkie inne informacje, o których mowa w art. 5, 9 i 12, dotyczące wpisów do wykazów.

3.  Uwzględniając wyniki badania prowadzonego przez współsprawozdające państwa członkowskie, Komisja podejmuje decyzję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w sprawie uznania krajów trzecich, jednostek certyfikujących lub organów kontroli, ich wpisu do wykazów i wszelkich zmian wykazów oraz nadania tym jednostkom i organom numeru kodowego. Decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4.  Komisja udostępnia wykazy publicznie za pośrednictwem właściwych środków technicznych, włącznie z publikacją w Internecie.

Artykuł 17

Komunikacja

1.  Do przekazywania dokumentów lub innych informacji, o których mowa w art. 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i w niniejszym rozporządzeniu, Komisji lub państwom członkowskim, właściwe organy krajów trzecich, organy kontroli lub jednostki certyfikujące wykorzystują środki przekazu elektronicznego. W przypadku udostępnienia przez Komisję lub państwa członkowskie specjalnych informatycznych systemów przekazywania danych, wykorzystują one te systemy. Komisja i państwa członkowskie wykorzystują również te systemy do wzajemnego przekazywania przedmiotowej dokumentacji.

2.  W odniesieniu do formy i treści dokumentów i informacji, o których mowa w art. 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i w niniejszym rozporządzeniu, Komisja sporządza wytyczne, wzory i kwestionariusze w odpowiednich przypadkach i udostępnia je za pośrednictwem systemu komputerowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Komisja dostosowuje i aktualizuje te wytyczne, wzory i kwestionariusze po poinformowaniu państw członkowskich i właściwych organów krajów trzecich oraz organów kontroli i jednostek certyfikujących uznanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3.  System komputerowy przewidziany w ust. 1 umożliwia gromadzenie wniosków, dokumentów i informacji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w odpowiednich przypadkach włącznie z zezwoleniami udzielanymi na podstawie art. 19.

4.  Właściwe organy krajów trzecich, organy kontroli lub jednostki certyfikujące przechowują dokumentację uzupełniającą, o której mowa w art. 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności w art. 4, 8 i 11, do wglądu Komisji i państw członkowskich przez okres co najmniej trzech lat następujących po roku, w którym miała miejsce kontrola lub wydanie świadectwa kontroli i dokumentu potwierdzającego.

5.  W przypadku, w którym dokument lub procedura, o których mowa w art. 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub w szczegółowych zasadach stosowania, wymagają podpisu lub zatwierdzenia przez upoważnioną osobę na co najmniej jednym etapie procedury, systemy informatyczne ustanowione do przekazywania tych dokumentów muszą umożliwiać identyfikację każdej osoby w sposób jednoznaczny i dawać wystarczającą pewność, że treść dokumentów, również w odniesieniu do etapów procedury, nie może być zmieniona – zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym, w szczególności zgodnie z decyzją Komisji 2004/563/WE, Euratom.TYTUŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

Artykuł 18

Przepisy przejściowe dotyczące wykazu krajów trzecich

Wnioski o wpis składane przez kraje trzecie zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 345/2008 do dnia 1 stycznia 2009 r. są traktowane jako wnioski składane na podstawie art. 8 niniejszego rozporządzenia.

Pierwszy wykaz uznanych krajów obejmuje Argentynę, Australię, Kostarykę, Indie, Izrael, Nową Zelandię i Szwajcarię. Nie zawiera on numerów kodowych, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. f) niniejszego rozporządzenia. Numery kodowe są dodawane do dnia 1 lipca 2010 r. poprzez aktualizację wykazu zgodnie z art. 17 ust. 2.

Artykuł 19

Przepisy przejściowe dotyczące przywozu równoważnych produktów niepochodzących z krajów trzecich wpisanych do wykazu

1.  Zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, właściwy organ państwa członkowskiego może udzielić zezwolenia importerom w tym państwie członkowskim, w którym importer zgłosił swoją działalność zgodnie z art. 28 tego rozporządzenia, na wprowadzanie na rynek produktów przywożonych z krajów trzecich, które nie są wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 33 ust. 2 tego rozporządzenia, pod warunkiem że importer przedstawi wystarczające dowody spełnienia warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporządzenia. ►M7  Właściwy organ państwa członkowskiego może także udzielić tego rodzaju zezwolenia na tych samych warunkach w odniesieniu do produktów przywożonych z kraju trzeciego wpisanego do wykazu, o którym mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, jeżeli produkty te stanowią towary nieobjęte przez kategorie lub miejsca pochodzenia wymienione w wykazie w odniesieniu do danego kraju. ◄

Państwo członkowskie, które uprzednio umożliwiło importerowi lub jakiejkolwiek innej zainteresowanej osobie przedstawienie uwag, wycofuje wówczas zezwolenie, jeżeli uznaje, że warunki te nie są spełniane.

▼M5

Zezwolenia wygasają najpóźniej 12 miesięcy po ich przyznaniu z wyjątkiem zezwoleń przyznanych na dłuższy okres przed dniem 1 lipca 2012 r. ►M7  Zezwolenia udzielone przed dniem 1 lipca 2012 r. wygasają najpóźniej z dniem 1 lipca 2014 r. ◄

▼B

Przywożony produkt posiada świadectwo kontroli określone w art. 13, wystawione przez organ kontroli lub jednostkę certyfikującą, które zostały zatwierdzone do wystawiania świadectw kontroli przez właściwy organ państwa członkowskiego wydającego zezwolenie. Oryginał świadectwa musi towarzyszyć towarom podczas ich transportu do obiektów pierwszego odbiorcy. Następnie importer musi przechowywać świadectwo do wglądu organu kontroli lub, w odpowiednich przypadkach, jednostki certyfikującej przez okres co najmniej dwóch lat.

▼M9

2.  Każde państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na mocy niniejszego artykułu, w tym o odpowiednich normach produkcji i mechanizmach kontroli, w ciągu 15 dni od dany wydania zezwolenia.

▼B

3.  Na wniosek państwa członkowskiego lub z inicjatywy Komisji zezwolenie wydane na mocy niniejszego artykułu jest badane przez Komitet ds. Produkcji Ekologicznej. Jeżeli w wyniku badania okaże się, że warunki, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, nie są spełnione, Komisja zwraca się do państwa członkowskiego, które wydało zezwolenie, o jego wycofanie.

▼M5

4.  Państwa członkowskie zaprzestają udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, począwszy od dnia 1 lipca 2013 r., chyba że:

 przywożone produkty są dobrami, których produkcja ekologiczna w kraju trzecim została poddana kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli niewymieniony w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 10; lub

 przywożone produkty są dobrami, których produkcja w kraju trzecim została poddana kontroli przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli wymienione w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 10, ale przedmiotowe dobra nie należą do żadnej z kategorii produktów wymienionych w załączniku IV w odniesieniu do jednostki certyfikującej lub organu kontroli dla tego kraju trzeciego.

▼B

5.  Państwa członkowskie zaprzestają udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, począwszy od dnia ►M5  1 lipca 2014 r. ◄

▼M7 —————

▼B

Artykuł 20

Utrata mocy obowiązującej

Rozporządzenia (WE) nr 345/2008 i (WE) nr 605/2008 tracą moc.

Odniesienia do rozporządzeń, które utraciły moc, rozumiane są jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji przedstawioną w załączniku VII.

Artykuł 21

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH I ORGANÓW KONTROLI DLA CELÓW ZGODNOŚCI I ODNOŚNE SPECYFIKACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3
ZAŁĄCZNIK II

image

▼M7
ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ KRAJÓW TRZECICH I ODNOŚNE SPECYFIKACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7

ARGENTYNA

1.

Kategorie produktów :Kategorie produktów

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Nieprzetworzone produkty roślinne (1)

A

 

Żywe zwierzęta lub nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego

B

Z wyjątkiem zwierząt gospodarskich i produktów zwierzęcych oznakowanych lub mających zostać oznakowanymi w związku z konwersją

Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (2)

D

Z wyjątkiem produktów zwierzęcych oznakowanych lub mających zostać oznakowanymi w związku z konwersją

Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

F

 

(1)   Z wyłączeniem wodorostów morskich.

(2)   Z wyłączeniem wina i drożdży.

2.

Pochodzenie : produkty kategorii A, B i F oraz pochodzące z uprawy ekologicznej składniki produktów kategorii D wytworzone w Argentynie.

3.

Norma produkcyjna : Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Właściwy organ : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.

Jednostki certyfikujące :Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert)

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Jednostki wystawiające świadectwo : jak w pkt 5.

7.

Termin ważności wpisu do wykazu : bezterminowo.

AUSTRALIA

1.

Kategorie produktów :Kategorie produktów

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Nieprzetworzone produkty roślinne (1)

A

 

Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (2)

D

W skład których zasadniczo wchodzi co najmniej jeden składnik pochodzenia roślinnego

Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

F

 

(1)   Z wyłączeniem wodorostów morskich.

(2)   Z wyłączeniem wina i drożdży.

2.

Pochodzenie : produkty kategorii A, B i F oraz pochodzące z uprawy ekologicznej składniki produktów kategorii D wytworzone w Australii.

3.

Norma produkcyjna : krajowa norma dla produktów ekologicznych i biodynamicznych (National standard for organic and bio-dynamic produce).

▼M19

4.

Właściwy organ : Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Jednostki certyfikujące :Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Jednostki wystawiające świadectwo : jak w pkt 5.

7.

Termin ważności wpisu do wykazu : bezterminowo.

KANADA

1.

Kategorie produktów :Kategorie produktów

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Nieprzetworzone produkty roślinne

A

 

Żywe zwierzęta lub nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego

B

 

Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (1)

D

 

Przetworzone produkty rolne przeznaczone na paszę

E

 

Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

F

 

(1)   Z wyłączeniem wina.

2.

Pochodzenie : produkty kategorii A, B i F oraz pochodzące z uprawy ekologicznej składniki produktów kategorii D i E wytworzone w Kanadzie.

3.

Norma produkcyjna : rozporządzenie w sprawie produktów ekologicznych (Organic Products Regulation).

4.

Właściwy organ : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Jednostki certyfikujące :Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Jednostki wystawiające świadectwo : jak w pkt 5.

▼M15

7.

Termin ważności wpisu do wykazu : nieokreślony.

▼M7

KOSTARYKA

1.

Kategorie produktów :Kategorie produktów

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Nieprzetworzone produkty roślinne (1)

A

 

Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (2)

D

Wyłącznie przetworzone produkty roślinne

Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

F

 

(1)   Z wyłączeniem wodorostów morskich.

(2)   Z wyłączeniem wina i drożdży.

2.

Pochodzenie : produkty kategorii A, B i F oraz pochodzące z uprawy ekologicznej składniki produktów kategorii D wytworzone w Kostaryce.

3.

Norma produkcyjna : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Właściwy organ : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr.

▼M7

5.

Jednostki certyfikujące :Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Jednostki wystawiające świadectwo : Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.

Termin ważności wpisu do wykazu : bezterminowo.

▼M9

INDIE

1.

Kategorie produktów :Kategorie produktów

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Nieprzetworzone produkty roślinne (1)

A

 

Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

F

 

(1)   Z wyłączeniem wodorostów morskich.

2.

Pochodzenie : produkty kategorii A i F, które były uprawiane w Indiach.

▼M7

3.

Norma produkcyjna : krajowy program produkcji ekologicznej (National Programme for Organic Production).

▼M11

4.

Właściwy organ : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Jednostki certyfikujące :Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Jednostki wystawiające świadectwo : jak w pkt 5.

7.

Termin ważności wpisu do wykazu : bezterminowo.

IZRAEL

1.

Kategorie produktów :Kategorie produktów

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Nieprzetworzone produkty roślinne (1)

A

 

Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (2)

D

W skład których zasadniczo wchodzi co najmniej jeden składnik pochodzenia roślinnego

Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

F

 

(1)   Z wyłączeniem wodorostów morskich.

(2)   Z wyłączeniem wina i drożdży.

2.

Pochodzenie :

produkty kategorii A i F oraz pochodzące z uprawy ekologicznej składniki produktów kategorii D wytworzone w Izraelu lub przywiezione do Izraela:

 z Unii,

 lub z kraju trzeciego w ramach systemu uznanego za równoważny zgodnie z przepisami art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

▼M17

3.

Norma produkcyjna : Ustawa dotycząca regulacji produktów ekologicznych, 5765-2005, oraz odpowiednie rozporządzenia do niej.

▼M7

4.

Właściwy organ : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Jednostki certyfikujące :Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Jednostki wystawiające świadectwo : jak w pkt 5.

7.

Termin ważności wpisu do wykazu : bezterminowo.

JAPONIA

1.

Kategorie produktów :Kategorie produktów

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Nieprzetworzone produkty roślinne (1)

A

 

Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (2)

D

W skład których zasadniczo wchodzi co najmniej jeden składnik pochodzenia roślinnego

Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

F

 

(1)   Z wyłączeniem wodorostów morskich.

(2)   Z wyłączeniem wina.

▼M9

2.

Pochodzenie :

produkty kategorii A i F oraz pochodzące z uprawy ekologicznej składniki produktów kategorii D, które były uprawiane w Japonii lub przywiezione do Japonii:

 z Unii,

 lub z kraju trzeciego, w przypadku którego Japonia uznała, że produkty zostały wyprodukowane i poddane kontroli w tym kraju trzecim zgodnie z zasadami równoważnymi z zasadami ustanowionymi w ustawodawstwie japońskim.

▼M7

3.

Normy produkcyjne : japońska norma w sprawie produkcji rolnej roślin ekologicznych (ogłoszenie Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa nr 1605 z dnia 27 października 2005 r.), japońska norma w sprawie produkcji rolnej ekologicznej żywności przetworzonej (ogłoszenie Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa nr 1606 z dnia 27 października 2005 r.).

4.

Właściwe organy : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (www.maff.go.jp/j/jas/index.html) oraz Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC) (www.famic.go.jp).

5.

Jednostki certyfikujące :Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Jednostki wystawiające świadectwo : jak w pkt 5.

▼M12

7.

Termin ważności wpisu do wykazu : bezterminowo.

▼M7

SZWAJCARIA

1.

Kategorie produktów :Kategorie produktów

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Nieprzetworzone produkty roślinne (1)

A

Z wyjątkiem produktów wytworzonych w okresie konwersji

Żywe zwierzęta i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego

B

Z wyjątkiem produktów wytworzonych w okresie konwersji

Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia

D

Z wyjątkiem produktów zawierających dowolny składnik pochodzenia rolnego wytworzony w okresie konwersji

Przetworzone produkty rolne przeznaczone na paszę

E

Z wyjątkiem produktów zawierających dowolny składnik pochodzenia rolnego wytworzony w okresie konwersji

Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

F

 

(1)   Z wyłączeniem wodorostów morskich.

2.

Pochodzenie :

produkty kategorii A i F oraz pochodzące z uprawy ekologicznej składniki produktów kategorii D i E wytworzone w Szwajcarii lub przywiezione do Szwajcarii:

 z Unii,

 lub z kraju trzeciego, w przypadku którego Szwajcaria uznała, że produkty zostały wyprodukowane i poddane kontroli w tym kraju trzecim zgodnie z zasadami równoważnymi z zasadami ustanowionymi w prawodawstwie szwajcarskim.

3.

Norma produkcyjna : rozporządzenie w sprawie rolnictwa ekologicznego i znakowania pochodzących z uprawy ekologicznej produktów roślinnych i środków spożywczych.

4.

Właściwy organ : Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Jednostki certyfikujące :Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Jednostki wystawiające świadectwo : jak w pkt 5.

7.

Termin ważności wpisu do wykazu : bezterminowo.

TUNEZJA

1.

Kategorie produktów :Kategorie produktów

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Nieprzetworzone produkty roślinne (1)

A

 

Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (2)

D

W skład których zasadniczo wchodzi co najmniej jeden składnik pochodzenia roślinnego

Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

F

 

(1)   Z wyłączeniem wodorostów morskich.

(2)   Z wyłączeniem wina i drożdży.

2.

Pochodzenie : produkty kategorii A i F oraz pochodzące z uprawy ekologicznej składniki produktów kategorii D wytworzone w Tunezji.

3.

Normy produkcyjne : ustawa nr 99-30 z dnia 5 kwietnia 1999 r. w sprawie rolnictwa ekologicznego; rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 lutego 2001 r. zatwierdzające standardowe specyfikacje produkcji roślinnej zgodnie z metodyką upraw ekologicznych.

4.

Właściwy organ : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn

▼M17

5.

Jednostki certyfikujące :Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Jednostki wystawiające świadectwo : jak w pkt 5.

▼M19

7.

Termin ważności wpisu do wykazu : bezterminowo.

▼M7

STANY ZJEDNOCZONE

1.

Kategorie produktów :Kategorie produktów

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Nieprzetworzone produkty roślinne

A

W przypadku jabłek i gruszek – przywóz podlega obowiązkowi okazania specjalnego certyfikatu wydanego przez właściwą jednostkę certyfikującą lub właściwy organ kontrolny, potwierdzającego, iż podczas procesu produkcji nie stosowano antybiotyków (takich jak tetracyklina i streptomycyna) w celu zwalczania zarazy ogniowej.

Żywe zwierzęta lub nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego

B

 

Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (1)

D

W przypadku przetworzonych jabłek i gruszek – przywóz podlega obowiązkowi okazania specjalnego certyfikatu wydanego przez właściwą jednostkę certyfikującą lub właściwy organ kontrolny, potwierdzającego, iż podczas procesu produkcji nie stosowano antybiotyków (takich jak tetracyklina i streptomycyna) w celu zwalczania zarazy ogniowej.

Przetworzone produkty rolne przeznaczone na paszę

E

 

Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

F

 

(1)   W tym wino od dnia 1 sierpnia 2012 r.

▼M12

2.

Pochodzenie :

produkty kategorii A, B i F oraz pochodzące z uprawy ekologicznej składniki produktów kategorii D i E

 wytworzone w Stanach Zjednoczonych lub

 przywiezione do Stanów Zjednoczonych i przetworzone lub zapakowane w Stanach Zjednoczonych zgodnie z prawodawstwem tego kraju.

▼M7

3.

Normy produkcyjne : ustawa o ekologicznej produkcji żywności z 1990 r. (Organic Foods Production Act, 7 U.S.C. 6501 et seq.), krajowy program ekologiczny (National Organic Program, 7 CFR 205).

4.

Właściwy organ : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Jednostki certyfikujące :Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/IdahoCategories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA—New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Jednostki wystawiające świadectwo : jak w pkt 5.

▼M19

7.

Termin ważności wpisu do wykazu : bezterminowo.

▼M7

NOWA ZELANDIA

1.

Kategorie produktów :Kategorie produktów

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Nieprzetworzone produkty roślinne (1)

A

 

Żywe zwierzęta lub nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego

B

Z wyjątkiem zwierząt gospodarskich i produktów zwierzęcych oznakowanych lub mających zostać oznakowanymi w związku z konwersją

Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (2)

D

Z wyjątkiem produktów zwierzęcych oznakowanych lub mających zostać oznakowanymi w związku z konwersją

Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

F

 

(1)   Z wyłączeniem wodorostów morskich.

(2)   Z wyłączeniem drożdży.

2.

Pochodzenie :

produkty kategorii A, B i F oraz pochodzące z uprawy ekologicznej składniki produktów kategorii D wytworzone w Nowej Zelandii lub przywiezione do Nowej Zelandii:

 z Unii,

 lub z kraju trzeciego w ramach systemu uznanego za równoważny zgodnie z przepisami art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007,

 lub z kraju trzeciego, którego zasady produkcji i system kontroli zostały uznane za równoważne w stosunku do Oficjalnego Programu Bezpieczeństwa Żywności Ekologicznej Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa na podstawie gwarancji i informacji dostarczonych przez właściwy organ tego kraju, zgodnie z przepisami ustanowionymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa i pod warunkiem, że przywożone są jedynie pochodzące z produkcji ekologicznej składniki przeznaczone do włączenia, w ilości do 5 % produktów pochodzenia rolniczego, do produktów kategorii D przygotowanych w Nowej Zelandii.

3.

Norma produkcyjna : zasady technologiczne produkcji ekologicznej w ramach oficjalnego programu ekologicznego zabezpieczenia żywności Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa (MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production).

▼M16

4.

Właściwy organ :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Jednostki certyfikujące :Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

▼M16

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Jednostki wystawiające świadectwo : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Termin ważności wpisu do wykazu : bezterminowo.

▼M18

REPUBLIKA KOREI

1.

Kategorie produktów

:Kategorie produktów

Oznaczenie kategorii zgodnie z załącznikiem IV

Ograniczenia

Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia

D

 

2.

Pochodzenie

:

pochodzące z uprawy ekologicznej składniki produktów kategorii D, które były uprawiane w Republice Korei lub zostały przywiezione do Republiki Korei:

 z Unii,

 lub z kraju trzeciego, w przypadku którego Republika Korei uznała, że produkty zostały wyprodukowane i poddane kontroli w tym kraju trzecim zgodnie z zasadami równoważnymi z zasadami ustanowionymi w prawodawstwie Republiki Korei.

3.

Normy produkcyjne : Ustawa w sprawie propagowania przyjaznego dla środowiska rolnictwa i rybołówstwa oraz w sprawie zarządzania i wsparcia w zakresie żywności ekologicznej.

▼M19

4.

Właściwy organ : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Jednostki certyfikujące

:Numer kodu

Nazwa

Adres strony internetowej

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Jednostki i organy wystawiające świadectwo : jak w pkt 5.

7.

Termin ważności wpisu do wykazu : 31 stycznia 2018 r.

▼M7
ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH I ORGANÓW KONTROLI DO CELÓW RÓWNOWAŻNOŚCI I ODNOŚNE SPECYFIKACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 10

Do celów niniejszego załącznika kategorie produktów określone są w następujący sposób:

A : Nieprzetworzone produkty roślinne

B : Żywe zwierzęta lub nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego

C : Produkty akwakultury i wodorosty morskie

D : Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia ( 10 )

E : Przetworzone produkty rolne przeznaczone na paszę (10) 

F : Wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne

Zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. e) strona internetowa, na której dostępny jest wykaz podmiotów gospodarczych podlegających systemowi kontroli i punkt kontaktowy, w którym można uzyskać informacje na temat statusu ich certyfikacji, przedmiotowych kategorii produktów oraz podmiotów i produktów, w przypadku których certyfikacja została zawieszona lub uchylona, dostępna jest pod adresem internetowym, o którym mowa w pkt 2, dla każdej jednostki certyfikującej oraz organu kontroli, chyba że ustalono inaczej.

▼M9

Abcert AG

1. Adres: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Niemcy

2. Adres strony internetowej: http://www.abcert.de

▼M13

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Albania

AL-BIO-137

x

x

Armenia

AM-BIO-137

x

x

▼M13

Azerbejdżan

AZ-BIO-137

x

x

Białoruś

BY-BIO-137

x

x

▼M19

Bośnia i Hercegowina

BY-BIO-137

x

x

▼M13

Gruzja

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-137

x

▼M19

Kosowo ()

XK-BIO-137

x

x

Kirgistan

KG -BIO-137

x

x

Była jugosłowiańska republika Macedonii

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Mołdawia

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Czarnogóra

ME-BIO-137

x

x

▼M13

Rosja

RU-BIO-137

x

x

x

▼M19

Serbia

RS-BIO-137

x

x

Tadżykistan

TJ-BIO-137

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-137

x

x

▼M13

Ukraina

UA-BIO-137

x

x

▼M19

Uzbekistan

UZ-BIO-137

x

x

(1)   Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

▼M9

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M9

Afrisco Certified Organic, CC

▼M13

1. Adres: 39 A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, RPA

▼M9

2. Adres strony internetowej: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesoto

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mozambik

MZ-BIO-155

x

x

Namibia

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

Republika Południowej Afryki

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

Suazi

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Zambia

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

▼M15

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji

▼M9

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2016 r.

▼M7

„Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Adres: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Niemcy

2. Adres strony internetowej: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbejdżan

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Boliwia

BO-BIO-151

x

Bośnia i Hercegowina

BA-BIO-151

x

Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Kambodża

KH-BIO-151

x

▼M13

Kamerun

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Republika Zielonego Przylądka

CV-BIO-151

x

Kolumbia

CO-BIO-151

x

x

Kuba

CU-BIO-151

x

x

Republika Dominikańska

DO-BIO-151

x

Ekwador

EC-BIO-151

x

Egipt

EG-BIO-151

x

Etiopia

ET-BIO-151

x

x

Fidżi

FJ-BIO-151

x

Gruzja

GE-BIO-151

x

▼M13

Ghana

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Gwatemala

GT-BIO-151

x

x

Honduras

HN-BIO-151

x

x

Indonezja

ID-BIO-151

x

Iran

IR-BIO-151

x

Kazachstan

KZ-BIO-151

x

Kenia

KE-BIO-151

x

x

Kirgistan

KG-BIO-151

x

Madagaskar

MG-BIO-151

x

Była jugosłowiańska republika Macedonii

MK-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Meksyk

MX-BIO-151

x

▼M13

Mołdawia

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Czarnogóra

ME-BIO-151

x

▼M13

Maroko

MA-BIO-151

x

x

▼M19

Nepal

NP-BIO-151

x

x

Nikaragua

NI-BIO-151

x

x

Nigeria

NG-BIO-151

x

x

Papua-Nowa Gwinea

PG-BIO-151

x

x

Paragwaj

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Filipiny

PH-BIO-151

x

x

Salwador

SV-BIO-151

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegal

SN-BIO-151

x

x

Serbia

RS-BIO-151

x

Wyspy Salomona

SB-BIO-151

x

Republika Południowej Afryki

ZA-BIO-151

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-151

x

x

Surinam

SR-BIO-151

x

x

Tanzania

TZ-BIO-151

x

Tajlandia

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Turkmenistan

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

▼M13

Ukraina

UA-BIO-151

x

x

▼M19

Urugwaj

UY-BIO-151

x

Uzbekistan

UZ-BIO-151

x

Wenezuela

VE-BIO-151

x

Wietnam

VN-BIO-151

x

x

▼M7

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M12

Albinspekt

1. Adres: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania

2. Adres strony internetowej: http://www.albinspekt.com

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-139

x

x

x

Kosowo (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   Niniejsza nazwa stosowana jest bez uszczerbku dla stanowiska w sprawie statusu przedmiotowego podmiotu; jest ona także zgodna z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa.

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M12

ARGENCERT SA

1. Adres: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso „B”, C1072AAT Buenos Aires, Argentyna

2. Adres strony internetowej: www.argencert.com.ar

▼M15

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentyna

AR-BIO-138

x

Chile

CL-BIO-138

x

x

Paragwaj

PY-BIO-138

x

x

Urugwaj

UY-BIO-138

x

x

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i produktów objętych załącznikiem III

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M12

AsureQuality Limited

1. Adres: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nowa Zelandia

2. Adres strony internetowej: http://www.organiccertification.co.nz

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Nowa Zelandia

NZ-BIO-156

x

x

Wyspy Cooka

CK-BIO-156

x

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina i produktów objętych załącznikiem III

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2016 r.

▼M9

Australian Certified Organic

▼M13

1. Adres: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia

2. Adres strony internetowej: http://www.aco.net.au

▼M17

3. Państwa trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Państwo trzecie

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Australia

AU-BIO-107

x

x

x

Chiny

CN-BIO-107

x

x

Wyspy Cooka

CK-BIO-107

x

Fidżi

FJ-BIO-107

x

x

Falklandy

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonezja

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-107

x

x

Malezja

MY-BIO-107

x

x

Papua-Nowa Gwinea

PG-BIO-107

x

x

Singapur

SG-BIO-107

x

x

Tajwan

TW-BIO-107

x

x

Tajlandia

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i produktów objętych załącznikiem III

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M19 —————

▼M9

Balkan Biocert Skopje

▼M13

1. Adres: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, była jugosłowiańska republika Macedonii

▼M9

2. Adres strony internetowej: http://www.balkanbiocert.mk

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Była jugosłowiańska republika Macedonii

MK-BIO-157

x

x

x

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2016 r.

▼M19 —————

▼M9

Bio Latina Certificadora

▼M17

1. Adres: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima- Peru

▼M9

2. Adres strony internetowej: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Państwa trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Państwo trzecie

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Boliwia

BO-BIO-118

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-118

x

x

Gwatemala

GT-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Meksyk

MX-BIO-118

x

x

Nikaragua

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peru

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

x

Salwador

SV-BIO-118

x

x

Wenezuela

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M9

Bioagricert S.r.l.

1. Adres: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bolognia, Włochy

▼M12

2. Adres strony internetowej: http://www.bioagricert.org

▼M17

3. Państwa trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Państwo trzecie

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazylia

BR-BIO-132

x

x

Kambodża

KH-BIO-132

x

x

Chiny

CN-BIO-132

x

x

Ekwador

EC-BIO-132

x

x

Polinezja Francuska

PF-BIO-132

x

x

Indie

IN-BIO-132

x

▼M19

Iran

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Meksyk

MX-BIO-132

x

x

x

Maroko

MA-BIO-132

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Serbia

RS-BIO-132

x

x

►M18  Re-publika Korei ◄

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

Tajlandia

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turcja

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132

x

x

▼M19

Wietnam

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina i produktów objętych załącznikiem III

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M9

BioGro New Zealand Limited

1. Adres: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nowa Zelandia

2. Adres strony internetowej: http://www.biogro.co.nz

▼M13

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidżi

FJ-BIO-130

x

x

Malezja

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M9

Bio.inspecta AG

1. Adres: Ackerstrasse, 5070 Frick, Szwajcaria

2. Adres strony internetowej: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-161

x

x

Albania

AL-BIO-161

x

x

Azerbejdżan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brazylia

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Republika Dominikany

DO-BIO-161

x

x

Etiopia

ET-BIO-161

x

x

Gruzja

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indonezja

ID-BIO-161

x

x

Iran

IR-BIO-161

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenia

KE-BIO-161

x

x

Kosowo (1)

XK-BIO-161

x

x

Kirgistan

KZ-BIO-161

x

x

Liban

LB-BIO-161

x

x

Mołdawia

MD-BIO-161

x

x

Filipiny

PH-BIO-161

x

x

Rosja

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Republika Południowej Afryki

ZA-BIO-161

x

x

►M18  Re-publika Korei ◄

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

Tanzania

TZ-BIO-161

x

x

Tadżykistan

TJ-BIO-161

x

x

Turcja

TR-BIO-161

x

x

Ukraina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Wietnam

VN-BIO-161

x

x

(1)   Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.

▼M9

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2016 r.

▼M7

„Bolicert Ltd.”

1. Adres: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Boliwia

2. Adres strony internetowej: http://www.bolicert.org

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Boliwia

BO-BIO-126

x

x

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M7

„Caucacert Ltd”

▼M15

1. Adres: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzja

▼M7

2. Adres strony internetowej: http://www.caucascert.ge

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Gruzja

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

▼M15

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M7

„CCOF Certification Services”

1. Adres: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Stany Zjednoczone

2. Adres strony internetowej: http://www.ccof.org

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanada

CA-BIO-105

x

x

Meksyk

MX-BIO-105

x

x

x

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina i produktów objętych załącznikiem III

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M7

„CCPB Srl”

▼M19

1. Adres: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Włochy

▼M7

2. Adres strony internetowej: http://www.ccpb.it

▼M17

3. Państwa trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Państwo trzecie

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Chiny

CN-BIO-102

x

x

Egipt

EG-BIO-102

x

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

x

Liban

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Mali

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Maroko

MA-BIO-102

x

x

x

Filipiny

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Syria

SY-BIO-102

x

x

Tunezja

TN-BIO-102

x

Turcja

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina i produktów objętych załącznikiem III

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M13 —————

▼M9

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. Adres: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Niemcy

2. Adres strony internetowej: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Państwa trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Państwo trzecie

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbejdżan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Boliwia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Brazylia

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Kambodża

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Chiny

CN-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Kolumbia

CO-BIO-140

x

x

x

Republika Dominikańska

DO-BIO-140

x

x

x

Ekwador

EC-BIO-140

x

x

x

Egipt

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Gwatemala

GT-BIO-140

x

x

Honduras

HN-BIO-140

x

x

▼M17

Indonezja

ID-BIO-140

x

x

x

Iran

IR-BIO-140

x

x

Jamajka

JM-BIO-140

x

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenia

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgistan

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Laos

LA-BIO-140

x

x

▼M17

Była jugosłowiańska republika Macedonii

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Madagaskar

MG-BIO-140

x

x

Malezja

MY-BIO-140

x

x

▼M17

Mali

ML-BIO-140

x

x

Meksyk

MX-BIO-140

x

x

x

Mołdawia

MD-BIO-140

x

x

x

Maroko

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Mozambik

MZ-BIO-140

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-140

x

x

x

Namibia

NA-BIO-140

x

x

Nikaragua

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Papua-Nowa Gwinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paragwaj

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipiny

PH-BIO-140

x

x

x

Rosja

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

Salwador

SV-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

▼M17

Arabia Saudyjska

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Singapur

SG-BIO-140

x

x

x

Republika Południowej Afryki

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Tajwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

Tajlandia

TH-BIO-140

x

x

x

▼M19

Timor Wschodni

TL-BIO-140

x

x

▼M17

Turcja

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE-BIO-140

x

Urugwaj

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Wenezuela

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Wietnam

VN-BIO-140

x

x

x

▼M19

Zimbabwe

ZW-BIO-140

x

x

▼M15

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M12

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1. Adres: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Meksyk, C.P. 68026

2. Adres strony internetowej: http://www.certimexsc.com

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Kolumbia

CO-BIO-104

x

▼M12

Republika Dominikańska

DO-BIO-104

x

Gwatemala

GT-BIO-104

x

Meksyk

MX-BIO-104

x

x

x

Salwador

SV-BIO-104

x

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M7

„Certisys”

1. Adres: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgia

2. Adres strony internetowej: http://www.certisys.eu

▼M13

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Wybrzeże Kości Słoniowej

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Wietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

▼M7

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina

▼M19

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M13

„Company of Organic Agriculture in Palestine”

1. Adres: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestyna

2. Adres strony internetowej: http://coap.org.ps

3. Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Okupowane terytoria palestyńskie

PS-BIO-163

x

x

4. Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina

5. Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

▼M7

„Control Union Certifications”

1. Adres: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Niderlandy

2. Adres strony internetowej: http://certification.controlunion.com

▼M17

3. Państwa trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:Państwo trzecie

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albania

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Algieria

DZ-BIO-149

x

x

x

Azerbejdżan

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Bermudy

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Boliwia

BO-BIO-149

x

x

x

▼M17

Brazylia

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodża

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanada

CA-BIO-149

x

▼M19

Chile

CL-BIO-149

x

x

x

▼M17

Chiny

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kostaryka

CR-BIO-149

x

x

x

Wybrzeże Kości Słoniowej

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Republika Dominikańska

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ekwador

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egipt

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Gambia

GM-BIO-149

x

x

x

▼M17

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Gwatemala

GT-BIO-149

x

x

x

▼M17

Gwinea

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x