EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0028-20091120

Consolidated text: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/28/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/28/2009-11-20

2008L0028 — PL — 20.11.2009 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/28/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

(Dz.U. L 081, 20.3.2008, p.48)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 21 października 2009 r.

  L 285

10

31.10.2009




▼B

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/28/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji



PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ( 1 ),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ( 2 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 3 ), a także trzy dyrektywy stanowiące środki wykonawcze do niej w rozumieniu jej art. 15, tj. dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym ( 4 ), dyrektywa 96/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 września 1996 r. w sprawie wymagań efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarek-zamrażarek i zamrażarek typu domowego ( 5 ) oraz dyrektywa 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wymogów efektywności energetycznej stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego ( 6 ), przewidują przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 7 ).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez skreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne, elementów.

(3)

Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ( 8 ) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą do już obowiązujących aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te należy odpowiednio dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

W oświadczeniu tym podaje się wykaz aktów prawnych, które powinny zostać dostosowane w trybie pilnym, wśród których znajduje się dyrektywa 2005/32/WE. Dostosowanie wspomnianej dyrektywy powoduje, że konieczne staje się dostosowanie dyrektyw 92/42/EWG, 96/57/WE i 2000/55/WE.

(5)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do zmiany lub uchylenia dyrektyw 92/42/EWG, 96/57/WE i 2000/55/WE. Decyzję o zmianie lub uchyleniu należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(6)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków wykonawczych określających wymogi dotyczące ekoprojektu dla określonych produktów wykorzystujących energię, w tym również do wprowadzania środków wykonawczych w trakcie okresu przejściowego oraz tam, gdzie to jest właściwe, przepisów dotyczących równoważenia różnych aspektów środowiskowych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów dyrektywy 2005/32/WE poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą.

(7)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 2005/32/WE oraz dyrektyw 92/42/EWG, 96/57/WE i 2000/55/WE.

(8)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą w dyrektywie 2005/32/WE, a także w dyrektywach 92/42/EWG, 96/57/WE i 2000/55/WE, to dostosowania o charakterze technicznym, które dotyczą wyłącznie procedur komitetowych; państwa członkowskie nie muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:



▼M1 —————

▼B

Artykuł 2

Zmiana w dyrektywie 92/42/EWG

W art. 10a dyrektywy 92/42/EWG wyrazy „zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 19 ust. 3 dyrektywy 2005/32/WE”.

Artykuł 3

Zmiana w dyrektywie 96/57/WE

W art. 9a dyrektywy 96/57/WE wyrazy „zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 19 ust. 3 dyrektywy 2005/32/WE”.

Artykuł 4

Zmiana w dyrektywie 2000/55/WE

W art. 9a dyrektywy 2000/55/WE wyrazy „zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 19 ust. 3 dyrektywy 2005/32/WE”.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.



( 1 ) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

( 2 ) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

( 3 ) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.

( 4 ) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, s. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/32/WE.

( 5 ) Dz.U. L 236 z 18.9.1996, s. 36. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2005/32/WE.

( 6 ) Dz.U. L 279 z 1.11.2000, s. 33. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2005/32/WE.

( 7 ) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

( 8 ) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

Top