EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0017-20200528

Consolidated text: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2008 r. określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2008/17) (2008/893/WE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/893/2020-05-28

02008D0017 — PL — 28.05.2020 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 17 listopada 2008 r.

określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie

(EBC/2008/17)

(2008/893/WE)

(Dz.U. L 319 z 29.11.2008, s. 76)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/21 z dnia 23 grudnia 2015 r.

  L 6

5

9.1.2016

►M2

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/628 z dnia 4 maja 2020 r.

  L 146

11

8.5.2020
▼B

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 17 listopada 2008 r.

określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie

(EBC/2008/17)

(2008/893/WE)Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszej decyzji:

a) 

„Eurosystem” oznacza EBC i krajowe banki centralne państw członkowskich, które wprowadziły euro;

b) 

„zadania Eurosystemu” oznaczają zadania powierzone Eurosystemowi na podstawie Traktatu i Statutu ESBC;

c) 

„bank centralny” oznacza EBC lub krajowy bank centralny państwa członkowskiego, które wprowadziło euro;

d) 

„bank centralny prowadzący przetarg” oznacza bank centralny odpowiedzialny za przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego;

e) 

„bank centralny udostępniający siedzibę” oznacza wyznaczony przez Radę Prezesów bank centralny użyczający siedziby EPCO;

▼M2

f) 

„Komitet Sterujący EPCO” oznacza komitet sterujący powołany przez Radę Prezesów w celu kierowania pracami EPCO. W skład Komitetu Sterującego EPCO wchodzi jedna osoba z każdego banku centralnego, wybierana spośród pracowników wyższego szczebla, posiadających wiedzę i doświadczenie w kwestiach organizacyjno-strategicznych we własnej instytucji, oraz spośród specjalistów w zakresie zamówień. Komitet Sterujący EPCO podlega Radzie Prezesów za pośrednictwem Zarządu;

▼B

g) 

„wspólne postępowanie przetargowe” oznacza procedurę wspólnego zamawiania towarów i usług realizowaną przez bank centralny prowadzący przetarg na rzecz banków centralnych uczestniczących we wspólnym postępowaniu przetargowym.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

1.  Niniejszą decyzję stosuje się do wspólnego zamawiania przez banki centralne towarów i usług niezbędnych do wykonywania zadań Eurosystemu.

2.  Udział banków centralnych w pracach EPCO i we wspólnych postępowaniach przetargowych jest dobrowolny.

▼M1

3.  Niniejsza decyzja nie narusza postanowień wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/280 ( 1 ).

▼B

Artykuł 3

Biuro Koordynacji Zamówień Eurosystemu

▼M1

1.  Biuro Koordynacji Zamówień Eurosystemu (EPCO) wykonuje następujące podstawowe zadania:

a) 

wskazywanie możliwości składania wspólnych zamówień, zarówno objętych, jak i nieobjętych niniejszą decyzją, na podstawie zapotrzebowania w zakresie zamówień zgłaszanego do EPCO przez banki centralne;

b) 

sporządzanie i aktualizacja w niezbędnym zakresie rocznego planu zamówień dotyczącego wspólnych postępowań przetargowych na podstawie analizy wskazanej w lit. a);

c) 

opracowywanie wspólnych wymagań we współpracy z bankami centralnymi uczestniczącymi we wspólnym postępowaniu przetargowym;

d) 

udzielanie bankom centralnym pomocy we wspólnych postępowaniach przetargowych;

e) 

udzielanie bankom centralnym pomocy w składaniu zamówień odnoszących się do wspólnych przedsięwzięć Europejskiego Systemu Banków Centralnych – na wniosek banku centralnego prowadzącego dane przedsięwzięcie;

▼M2

f) 

wspieranie banków centralnych w działalności związanej z zarządzaniem zamówieniami.

▼M1

EPCO może także wykonywać inne zadania niż wymienione powyżej, w szczególności poprzez działanie na rzecz przyjmowania najlepszych praktyk dotyczących składania zamówień w ramach Eurosystemu oraz rozwijania infrastruktury (np. umiejętności, narzędzi funkcjonalnych, systemów informacyjnych, procesów) niezbędnych do składania wspólnych zamówień.

▼M2

1a.  Siedzibę EPCO udostępniają banki centralne. Rada Prezesów wyznacza bank centralny udostępniający siedzibę co pięć lat.

▼B

2.  Bank centralny udostępniający siedzibę zapewnia obsługę i środki niezbędne do realizacji zadań EPCO, zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Radę Prezesów, jak wskazano w ust. 4.

3.  Bank centralny udostępniający siedzibę może, po zasięgnięciu opinii Komitetu Sterującego EPCO, ustanowić zasady organizacji wewnętrznej i administracji EPCO, w tym kodeks postępowania dla pracowników EPCO, tak by zapewnić najwyższą rzetelność wykonywania ich obowiązków.

▼M1

4.  Banki centralne finansują budżet EPCO zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Prezesów; zasady te mogą opierać się na puli środków finansowych pokrywających budżet wieloletni lub na projekcie budżetu rocznego, i mogą obejmować zachęty motywujące do prowadzenia wspólnych zamówień.

▼B

5.  EPCO przedstawia raport roczny ze swojej działalności Radzie Prezesów za pośrednictwem Komitetu Sterującego EPCO i Zarządu.

6.  Działalność EPCO podlega kontroli Komitetu Audytorów Wewnętrznych zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Radę Prezesów. Nie narusza to zasad kontroli i audytu obowiązujących bank centralny udostępniający siedzibę lub przez niego ustanowionych.

▼M2

7.  Komitet Sterujący EPCO dokonuje oceny sprawności i skuteczności działalności EPCO w odpowiednim momencie przed końcem pięcioletniego okresu, o którym mowa w ust. 1a. Na podstawie tej oceny, a także biorąc pod uwagę zainteresowanie innych banków centralnych udostępnieniem siedziby EPCO, Rada Prezesów zdecyduje, czy konieczne będzie przeprowadzenie procedury wyboru innego banku centralnego, który udostępni siedzibę EPCO.

▼B

Artykuł 4

Wspólne postępowania przetargowe

1.  Dla celów niniejszej decyzji przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego uznaje się za niezbędne, jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek: (i) można racjonalnie oczekiwać, że wspólne zamówienie towarów i usług doprowadzi do uzyskania korzystniejszych warunków zakupu zgodnie z zasadami skuteczności i efektywności ekonomicznej; albo (ii) w odniesieniu do danych towarów lub usług banki centralne winny stosować zharmonizowane wymogi i standardy.

▼M1

2.  Po stwierdzeniu możliwości złożenia wspólnego zamówienia EPCO zaprasza banki centralne do udziału we wspólnym postępowaniu przetargowym. Banki centralne informują EPCO z odpowiednim wyprzedzeniem, czy zamierzają uczestniczyć we wspólnym postępowaniu przetargowym, a jeśli tak – przekazują EPCO swoje wymagania biznesowe. W procedurach nie wymagających publikacji ogłoszenia o zamówieniu bank centralny może wycofać się z udziału we wspólnym zamówieniu aż do momentu formalnego potwierdzenia udziału. W procedurach wymagających publikacji ogłoszenia o zamówieniu bank centralny może wycofać się z udziału w dowolnym momencie przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.

▼M2

3.  Każdego roku EPCO przedstawia Radzie Prezesów do zatwierdzenia aktualny plan zamówień dotyczący wspólnych postępowań przetargowych, obejmujący nazwy prowadzących banków centralnych. Zaktualizowany plan zamówień przedstawiony przez EPCO może wskazywać obszary, w których, przed kolejną aktualizacją, w określonych granicach będą mogły być wykorzystane dodatkowe możliwości w zakresie wspólnych zamówień. Rada Prezesów podejmuje decyzję w przedmiocie zatwierdzenia planu zamówień i jego wdrożenia po zasięgnięciu opinii Komitetu Sterującego EPCO.

▼B

4.  Bank centralny prowadzący przetarg realizuje wspólne postępowanie przetargowe na rzecz uczestniczących banków centralnych zgodnie z przepisami o zamówieniach, którym sam podlega. W ogłoszeniu o przetargu prowadzący bank centralny wskazuje banki centralne uczestniczące we wspólnym postępowaniu przetargowym oraz określa strukturę stosunków umownych.

5.  Bank centralny prowadzący przetarg sporządza dokumentację przetargu oraz dokonuje oceny wniosków i ofert we współpracy z EPCO i pozostałymi bankami centralnymi uczestniczącymi we wspólnym postępowaniu przetargowym.

6.  Bank centralny prowadzący przetarg przeprowadza wspólne postępowanie przetargowe w języku(-ach) określonym(-ych) w rocznym planie zamówień.

▼M2

Artykuł 5

Udział innych instytucji

1.  Rada Prezesów może zapraszać krajowe banki centralne państw członkowskich, które nie przyjęły euro, do udziału w pracach EPCO i we wspólnych postępowaniach przetargowych na takich samych warunkach, jak w przypadku banków centralnych Eurosystemu. Ponadto Rada Prezesów może zapraszać organy krajowe państw członkowskich, organy i instytucje Unii lub organizacje międzynarodowe do udziału w pracach EPCO i we wspólnych postępowaniach przetargowych na warunkach określonych przez Radę Prezesów w takim zaproszeniu. Zaproszenie takie ogranicza się do wspólnych zamówień towarów i usług niezbędnych do zaspokajania wspólnych potrzeb banków centralnych i zaproszonych podmiotów, na warunkach podobnych do warunków mających zastosowanie do banków centralnych Eurosystemu.

2.  Wewnętrzne zakłady drukarskie, które zgodnie z art. 1 pkt 2 lit. b) wytycznych (UE) 2015/280 (EBC/2014/44) są odrębnymi osobami prawnymi i spełniają łącznie warunki określone w tym przepisie, mogą bezpośrednio uczestniczyć we wspólnych postępowaniach przetargowych i być traktowane na potrzeby niniejszego artykułu jako część banku centralnego w swoim państwie członkowskim. Takie uczestnictwo ogranicza się do wspólnych zamówień towarów i usług niezbędnych do wykonywania przez te wewnętrzne zakłady drukarskie zadań Eurosystemu.

▼B

Artykuł 6

Przepis końcowy

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.( 1 ) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/280 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro (EBC/2014/44) (Dz.U. L 47 z 20.2.2015, s. 29).

Top