EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0536-20130701

Consolidated text: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/536/2013-07-01

2007R0536 — PL — 01.07.2013 — 001.002


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 536/2007

z dnia 15 maja 2007 r.

otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

(Dz.U. L 128, 16.5.2007, p.6)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 492/2013 z dnia 28 maja 2013 r.

  L 142

1

29.5.2013

►M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

  L 158

74

10.6.2013
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 536/2007

z dnia 15 maja 2007 r.

otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym AmerykiKOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego ( 1 ), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej ( 2 ), zatwierdzone decyzją Rady 2006/333/WE ( 3 ), przewiduje włączenie przydzielonego Stanom Zjednoczonym Ameryki kontyngentu taryfowego na przywóz 16 665 ton drobiu.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych ( 4 ) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz ( 5 ), mają zastosowanie, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki ( 6 ) należy w znacznym stopniu zmienić. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1232/2006 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(4)

W celu utrzymania stałego tempa przywozu okres obowiązywania kontyngentu, ustalony od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego, powinien zostać podzielony na podokresy. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

(5)

Zarządzanie kontyngentem taryfowym powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które muszą znaleźć się we wnioskach i w pozwoleniach.

(6)

Z uwagi na ryzyko spekulacji związane z odnośnym systemem w sektorze mięsa drobiowego należy określić jasne warunki dostępu podmiotów gospodarczych do systemu kontyngentów taryfowych.

(7)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi, wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na przywóz powinna być ustalona na poziomie 20 EUR za 100 kg.

(8)

W interesie podmiotów gospodarczych Komisja powinna ustanowić ilości, o które nie wnioskowano i które powinny być przeniesione na następny podokres zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

(9)

Dostęp do kontyngentu taryfowego powinien zależeć od przedstawienia świadectwa pochodzenia wydanego przez właściwe organy Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 7 ).

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

1.  Niniejszym otwiera się kontyngent taryfowy wymieniony w załączniku I, w odniesieniu do przywozu produktów sektora mięsa drobiowego, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, objętych kodami CN, o których mowa w załączniku I.

Kontyngent taryfowy otwiera się na zasadzie rocznej począwszy od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

2.  Ilość produktów objętych kontyngentem określonym w ust. 1 oraz stosowana stawka celna i numer porządkowy zostały ustanowione w załączniku I.

Artykuł 2

O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Ilość ustalona dla rocznego okresu obowiązywania kontyngentu jest podzielona w następujący sposób, na cztery podokresy:

a) 25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września;

b) 25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia;

c) 25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca;

d) 25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca.

Artykuł 4

1.  Do celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioskodawca, w chwili składania pierwszego wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz dotyczącego danego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego, przedkłada dowód, że wywiózł lub przywiózł co najmniej 50 ton produktów objętych rozporządzeniem (EWG) nr 2777/75 w trakcie każdego z dwóch okresów, o których mowa w wymienionym art. 5.

2.  Wniosek o wydanie pozwolenia może odnosić się do wielu produktów objętych różnymi kodami CN oraz pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim przypadku w rubryce 16 wyszczególnia się wszystkie kody CN, a ich opisy w rubryce 15 wniosków o pozwolenia i samych pozwoleń.

Wniosek musi dotyczyć do co najmniej 10 ton, ale maksymalnie 10 % ilości dostępnej w odnośnym podokresie.

3.  Pozwolenia narzucają obowiązek przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Wniosek o wydanie pozwolenia oraz pozwolenie zawierają następujące zapisy:

a) w rubryce 8 – zapis o kraju pochodzenia;

b) w rubryce 20 – jeden z zapisów znajdujących się w części A załącznika II.

W rubryce 24 pozwolenie zawiera jeden z zapisów znajdujących się w części B załącznika II.

Artykuł 5

1.  Wnioski o wydanie pozwolenia mogą być składane tylko przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy podokres, o którym mowa w art. 3.

2.  Przy składaniu wniosków o pozwolenia na przywóz wnosi się zabezpieczenie w wysokości 20 EUR na 100 kg.

3.  W ciągu pięciu dni od upływu terminu składania wniosków państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych wnioskowanych ilościach, podanych w kilogramach.

4.  Pozwolenia wydawane są od siódmego dnia roboczego do najpóźniej jedenastego dnia roboczego po zakończeniu okresu powiadamiania przewidzianego w ust. 3.

5.  W razie potrzeby Komisja ustanawia ilości, o które nie wnioskowano i które są automatycznie dodawane do ilości dostępnej w następnym podokresie.

Artykuł 6

1.  W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem pierwszego miesiąca podokresu obowiązywania kontyngentu, o całkowitych, podanych w kilogramach ilościach, na które wydano pozwolenia, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

2.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym, o faktycznych ilościach wprowadzonych do swobodnego obrotu w ramach niniejszego rozporządzenia w danym okresie, podanych w kilogramach.

3.  W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach objętych niewykorzystanymi lub częściowo wykorzystanymi pozwoleniami na przywóz, najpierw w czasie przedkładania wniosku dla ostatniego podokresu, a następnie ponownie przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym.

Artykuł 7

1.  W drodze odstępstwa od przepisów art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, pozwolenia na przywóz są ważne przez okres 150 dni od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego zostały wydane.

2.  Bez uszczerbku dla art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 przeniesienie uprawnień wynikających z pozwoleń ogranicza się do nabywców spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Dostęp do kontyngentu taryfowego jest uwarunkowany przedstawieniem świadectwa pochodzenia wydanego przez właściwe organy Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z art. 55–65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Pochodzenie produktów objętych niniejszym rozporządzeniem ustala się zgodnie z regułami obowiązującymi we Wspólnocie.

Artykuł 9

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1232/2006.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak, jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku III.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK INumer porządkowy

Kod CN

Stosowana stawka

►M1  Całkowita ilość w tonach ◄

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

►M1  21 345 ◄

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %
ZAŁĄCZNIK II

A. Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit drugi lit. b):

w języku bułgarskim

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

w języku hiszpańskim

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

w języku czeskim

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

w języku duńskim

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

w języku niemieckim

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

w języku estońskim

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

w języku greckim

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

w języku angielskim

:

Regulation (EC) No 536/2007.

w języku francuskim

:

Règlement (CE) no 536/2007.

▼M2

w języku chorwackim

:

Uredba (EZ) br. 536/2007.

▼B

w języku włoskim

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

w języku łotewskim

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

w języku litewskim

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

w języku węgierskim

:

536/2007/EK rendelet.

w języku maltańskim

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

w języku polskim

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

w języku portugalskim

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

w języku rumuńskim

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

w języku słowackim

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

w języku słoweńskim

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

w języku fińskim

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

w języku szwedzkim

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B. Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit trzeci:

w języku bułgarskim

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

w języku hiszpańskim

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

w języku czeskim

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

w języku duńskim

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

w języku niemieckim

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

w języku estońskim

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

w języku greckim

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

w języku angielskim

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

w języku francuskim

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

▼M2

w języku chorwackim

:

sniženje zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007.

▼B

w języku włoskim

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

w języku łotewskim

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

w języku litewskim

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

w języku węgierskim

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

w języku maltańskim

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

w języku polskim

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

w języku portugalskim

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

w języku rumuńskim

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

w języku słowackim

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

w języku słoweńskim

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

w języku fińskim

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

w języku szwedzkim

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.
ZAŁĄCZNIK IIITabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1232/2006

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. a)

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1 lit. b)

Artykuł 4 ust. 2 akapit pierwszy

Artykuł 4 ust. 1 lit. c)

Artykuł 4 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 1 lit. d)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. e)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. f)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 5 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 5 ust. 4 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 5 ust. 4 akapit drugi

Artykuł 5 ust. 5

Artykuł 5 ust. 6

Artykuł 5 ust. 7

Artykuł 5 ust. 8 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 4

Artykuł 5 ust. 9

Artykuł 5 ust. 10

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 6 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 6 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 8 akapit pierwszy

Artykuł 2

Artykuł 8 akapit drugi

Artykuł 9

Artykuł 10

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik II część A

Załącznik III

Załącznik II część B

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik VI( 1 ) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

( 2 ) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15.

( 3 ) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.

( 4 ) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

( 5 ) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

( 6 ) Dz.U. L 225 z 17.8.2006, str. 5.

( 7 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6).

Top