Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0341-20161106

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 z dnia 29 marca 2007 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/341/2016-11-06

2007R0341 — PL — 06.11.2016 — 009.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 341/2007

z dnia 29 marca 2007 r.

otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

(Dz.U. L 090 z 30.3.2007, s. 12)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 514/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r.

  L 150

7

10.6.2008

►M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 972/2008 z dnia 3 października 2008 r.

  L 265

6

4.10.2008

 M3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 74/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.

  L 23

28

27.1.2010

►M4

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 328/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.

  L 100

5

22.4.2010

►M5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

  L 158

74

10.6.2013

►M6

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 531/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.

  L 159

5

11.6.2013

►M7

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1333/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.

  L 335

8

14.12.2013

►M8

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 628/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.

  L 174

31

13.6.2014

►M9

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r.

  L 206

1

30.7.2016
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 341/2007

z dnia 29 marca 2007 r.

otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecichROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Otwarcie kontyngentów taryfowych i stosowane cła

1.  Zgodnie z porozumieniami zatwierdzonymi decyzją 2001/404/WE i decyzją 2006/398/WE niniejszym otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty świeżego lub chłodzonego czosnku objętego kodem CN 0703 20 00 (dalej zwanego „czosnkiem”) na warunkach ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Wielkość każdego z kontyngentów taryfowych, okres i podokresy ich obowiązywania oraz ich numery porządkowe podane są w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.  Stawka celna ad valorem stosowana wobec czosnku przywożonego w ramach kontyngentów określonych w ust. 1 wynosi 9,6 %.

Artykuł 2

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 i rozporządzenia (WE) nr 1301/2006

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie następujące definicje:

1) „okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego” oznacza okres od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja roku następnego;

2) „właściwe organy” oznaczają organ lub organy wyznaczone przez państwo członkowskie do wykonania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Kategorie importerów

1.  W drodze odstępstwa od art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, wnioskodawcy o pozwolenie typu „A” w rozumieniu art. 5 ust. 2 spełniają odpowiednie wymagania ustanowione w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.

2.  „Tradycyjni importerzy” oznaczają importerów, którzy mogą udowodnić, że:

a) otrzymali i wykorzystali pozwolenia przywozowe na czosnek wydane na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 565/2002 lub pozwolenia typu „A” wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1870/2005 lub niniejszym rozporządzeniem w każdym z trzech poprzednich zamkniętych okresów obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego; oraz

▼M4

b) w ostatnim zakończonym okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego poprzedzającego złożenie przez nich wniosku przywieźli do Unii co najmniej 50 ton owoców i warzyw, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. i) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 ( 1 ) lub wywieźli do krajów trzecich co najmniej 50 ton czosnku.

▼B

W odniesieniu do okresu przywozu w ramach kontyngentów taryfowych 2007/08 dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji:

a) litera a) akapitu pierwszego nie ma zastosowania; oraz

b) „przywóz do Wspólnoty” rozumie się jako przywóz z krajów pochodzenia innych niż państwa członkowskie Wspólnoty w jej składzie na dzień 31 grudnia 2006 r.

W odniesieniu do okresu przywozu w ramach kontyngentów taryfowych 2007/08, 2008/09, 2009/10 i 2010/11 dla Bułgarii i Rumunii:

a) litera a) akapitu pierwszego nie ma zastosowania; oraz

b) „przywóz do Wspólnoty” rozumie się jako przywóz z krajów pochodzenia innych niż państwa członkowskie Wspólnoty w jej składzie na dzień 1 stycznia 2007 r.

▼M6

W przypadku Chorwacji, w odniesieniu do okresów obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego w latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016:

a) litera a) akapitu pierwszego nie ma zastosowania; oraz

b) „przywóz do Unii” rozumie się jako przywóz z krajów pochodzenia innych niż państwa członkowskie Unii w jej składzie na dzień 1 lipca 2013 r.

▼B

3.   ►M4  „Nowi importerzy” oznaczają podmioty gospodarcze inne niż te, o których mowa w ust. 2, które w każdym z dwóch ostatnich zakończonych okresów obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych lub w każdym z dwóch poprzednich lat kalendarzowych poprzedzających złożenie przez nie wniosku przywiozły do Unii co najmniej 50 ton owoców i warzyw, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, lub wywiozły do krajów trzecich co najmniej 50 ton czosnku. ◄

Państwa członkowskie wybierają i stosują jedną z dwóch metod określonych w akapicie pierwszym w odniesieniu do wszystkich nowych importerów zgodnie z obiektywnymi kryteriami i w sposób zapewniający równe traktowanie między podmiotami.

4.  W momencie składania pierwszego wniosku w odniesieniu do danego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego tradycyjni i nowi importerzy przedstawiają dowód spełnienia kryteriów określonych w ust. 2 i 3 właściwym organom państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę i w którym są zarejestrowani do celów podatku VAT.

▼M4

Dowód handlu z krajami trzecimi przedkładany jest wyłącznie w formie dokumentów celnych o dopuszczeniu do swobodnego obrotu, należycie poświadczonych przez organy celne i zawierających odniesienie do danego wnioskodawcy jako do odbiorcy, lub w formie dokumentu celnego o wywozie należycie poświadczonego przez organy celne.

▼M4

Agenci celni lub ich przedstawiciele nie ubiegają się o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

▼B

Artykuł 5

Okazywanie pozwoleń na przywóz

▼M9 —————

▼B

2.  Pozwolenie na przywóz czosnku dopuszczonego do swobodnego obrotu w ramach kontyngentów, o których mowa w załączniku I są dalej zwane pozwoleniami typu „A”.

▼M9 —————

▼BROZDZIAŁ II

POZWOLENIA TYPU „A”

Artykuł 6

Przepisy ogólne dotyczące wniosków o pozwolenia i pozwoleń na przywóz typu „A”

▼M4

1.  Pozwolenia typu „A” są ważne wyłącznie na podokres, na który zostały wydane. W rubryce 24 wymienionych pozwoleń widnieje jeden z zapisów znajdujących się w załączniku III.

▼M1 —————

▼M4

2.  Kwota zabezpieczenia, o której mowa w art. 14 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 376/2008 wynosi 60 EUR za tonę.

▼B

3.  Kraj pochodzenia wpisuje się w rubryce 8 wniosków o pozwolenie i w pozwoleniach typu „A”, a słowo „tak” zaznacza się krzyżykiem. Pozwolenie na przywóz jest ważne wyłącznie na przywóz towarów pochodzących ze wskazanego państwa.

4.  W drodze odstępstwa od art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, prawa wynikające z pozwoleń typu „A” nie podlegają przeniesieniu.

Artykuł 7

Podział całkowitych ilości pomiędzy tradycyjnych i nowych importerów

Całkowitą ilość przydzieloną zgodnie z załącznikiem I Argentynie, Chinom i innym krajom trzecim dzieli się w następujący sposób:

a) 70 % dla tradycyjnych importerów;

b) 30 % dla nowych importerów.

▼M4

Artykuł 8

Ilość referencyjna przypadająca na tradycyjnych importerów

Do celów niniejszego rozdziału „ilość referencyjna” oznacza średnią ilości czosnku faktycznie przywiezionego przez tradycyjnego importera w rozumieniu art. 4, w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających stosowny okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.

▼B

Artykuł 9

Ograniczenia mające zastosowanie do wniosków o pozwolenie typu „A”

1.  Całkowita ilość objęta wnioskami o pozwolenie typu „A” złożonymi przez tradycyjnego importera w jakimkolwiek okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego nie może być wyższa od jego ilości referencyjnej. Wnioski, które nie są zgodne z tą zasadą, są odrzucane przez właściwe organy.

2.  Całkowita ilość objęta wnioskami o pozwolenie typu „A” złożonymi przez nowego importera w jakimkolwiek podokresie nie może przekraczać 10 % całkowitej ilości określonej w załączniku I dla tego podokresu i tego pochodzenia. Wnioski, które nie są zgodne z tą zasadą, są odrzucane przez właściwe organy.

Artykuł 10

Składanie wniosków o pozwolenia typu „A”

▼M4

1.  Importerzy składają wnioski o pozwolenia typu „A” w ciągu pierwszych siedmiu dni kalendarzowych kwietnia na pierwszy podokres, w ciągu pierwszych siedmiu dni kalendarzowych lipca na drugi podokres, w ciągu pierwszych siedmiu dni kalendarzowych października na trzeci podokres, oraz w ciągu pierwszych siedmiu dni kalendarzowych stycznia na czwarty podokres.

▼M4

Składając swój pierwszy wniosek o pozwolenie na przywóz w ramach danego przywozowego kontyngentu taryfowego obowiązującego na mocy niniejszego rozporządzenia, importerzy przedkładają dowód potwierdzający ilości czosnku faktycznie przywiezionego w latach, o których mowa w art. 8.

▼B

2.  W rubryce 20 wniosków o pozwolenia typu „A” wpisuje się „importer tradycyjny” bądź „nowy importer”, stosownie do przypadku.

3.  Na ściśle określony podokres i dla ściśle określonego pochodzenia nie można składać wniosków o pozwolenia typu „A”, w przypadku gdy na ten podokres i dla tego pochodzenia w załączniku I nie jest podana żadna ilość.

4.  W przypadku gdy wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek, żaden jego wniosek nie jest rozpatrywany, a dane państwo członkowskie zatrzymuje złożone zabezpieczenie.

5.  W odpowiedzi na wniosek o pozwolenie typu „A” nie może być wydane pozwolenie typu „B”.

▼M4

Artykuł 11

Wydawanie pozwoleń typu „A”

Pozwolenia typu „A” są wydawane przez właściwe organy począwszy od 23. dnia miesiąca, w którym złożono wnioski, a nie później niż z końcem tego miesiąca.

▼B

Artykuł 12

▼M7

Powiadamianie i informowanie Komisji

▼M4

1.  Przed 14. dniem każdego miesiąca, o którym mowa w art. 10 ust. 1, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych ilościach (w kilogramach), w odniesieniu do których zostały złożone wnioski o pozwolenie typu „A” na dany podokres, w tym także o braku wniosków.

Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach, o których mowa w art. 11 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) wymienionego rozporządzenia, nie później niż do dnia 10 maja w odniesieniu do pierwszego podokresu, do dnia 10 sierpnia w odniesieniu do drugiego podokresu, do dnia 10 listopada w odniesieniu do trzeciego podokresu, oraz do dnia 10 lutego w odniesieniu do czwartego podokresu.

▼B

W powiadomieniach należy podać informacje w rozbiciu na pochodzenie. W powiadomieniach należy podać odrębne liczby dla ilości czosnku, o które wnioskują tradycyjni i nowi importerzy.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz tradycyjnych i nowych importerów, którzy złożyli wnioski o pozwolenia typu „A” w odniesieniu do danego podokresu w ostatnim dniu każdego miesiąca, o którym mowa w art. 10 ust. 1. W przypadku grup podmiotów ustanowionych zgodnie z prawem krajowym należy również wymienić podmioty tworzące grupę. ►M7  ————— ◄

▼M7

3.  Informacje i powiadomienia przekazywane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 ( 2 ).

▼BROZDZIAŁ III

POZWOLENIA TYPU „B”

▼M9 —————

▼BROZDZIAŁ IV

ŚWIADECTWA POCHODZENIA I BEZPOŚREDNI TRANSPORT

Artykuł 15

Świadectwa pochodzenia

Dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie czosnku pochodzącego z kraju trzeciego wymienionego w załączniku IV może się odbyć tylko wtedy, jeżeli spełnione są następujące warunki:

▼M4

a) zostało przedstawione świadectwo pochodzenia wydane przez właściwe organy krajowe tego państwa zgodnie z art. 55–65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93;

▼B

b) produkt został przetransportowany bezpośrednio z tego państwa do Wspólnoty zgodnie z art. 16.

Artykuł 16

Bezpośredni transport

1.  Za przetransportowane bezpośrednio do Wspólnoty z krajów trzecich wymienionych w załączniku IV uznaje się:

a) produkty przywiezione z pominięciem przejazdu przez terytorium każdego innego kraju trzeciego;

b) produkty transportowane przez terytorium jednego lub kilku krajów trzecich innych niż państwo pochodzenia, z przeładunkiem lub bez, bądź czasowo składowane w tych państwach, przy założeniu, że przejazd ten jest uzasadniony ze względów geograficznych lub z uwagi na wymogi transportu oraz przy założeniu, że:

i) produkty te pozostają pod kontrolą organów celnych państwa lub państw tranzytowych bądź składowania;

ii) produkty te nie zostały tam wprowadzone do obrotu lub przeznaczone do konsumpcji;

iii) produkty te nie zostały w tych państwach poddane działaniom innym niż rozładunek lub przeładunek lub jakimkolwiek innym działaniom mającym na celu utrzymanie ich w dobrym stanie.

2.  Dowód spełnienia warunków określonych w ust. 1 lit. b) jest przekazywany właściwym organom państw członkowskich jednocześnie ze złożeniem:

a) jednorazowego dokumentu transportowego wydawanego w państwie pochodzenia na przejazd przez państwo lub państwa tranzytowe;

b) świadectwa wydawanego przez organy celne państwa lub państw tranzytowych, zawierającego:

i) dokładny opis towarów;

ii) daty ich rozładunku i przeładunku, ze wskazaniem pojazdów używanych do transportu;

iii) zaświadczenie potwierdzające warunki, w jakich towary te były przechowywane; lub

c) w przypadku gdy dowód określony w lit. a) lub b) nie może zostać przedstawiony, jakiekolwiek inne dokumenty uzupełniające.

Artykuł 17

Współpraca administracyjna z niektórymi krajami trzecimi

1.  Z chwilą przekazania przez każdy kraj trzeci wymieniony w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia informacji wymaganych dla ustanowienia procedury współpracy administracyjnej na podstawie art. 63, 64 i 65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej publikowany jest komunikat dotyczący przekazania tych informacji.

2.  Pozwolenia typu „A” na przywóz czosnku pochodzącego z państw wymienionych w załączniku IV wydaje się wyłącznie wtedy, jeżeli zainteresowane państwo przekazało Komisji informacje, o których mowa w ust. 1. Informacje te uznaje się za przekazane w dniu ich opublikowania, jak przewiduje ust. 1.ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 18

Uchylenie

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1870/2005.

Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 ma nadal zastosowanie do pozwoleń na przywóz wydanych zgodnie z tym rozporządzeniem na okres przywozu upływający dnia 31 maja 2007 r.

Artykuł 19

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M8
ZAŁĄCZNIK IKontyngenty taryfowe otwarte na podstawie decyzji 2001/404/WE, 2006/398/WE i 2014/116/UE na przywóz czosnku objętego kodem CN 0703 20 00

Pochodzenie

Nr porządkowy

Kontyngenty (w tonach)

Pierwszy podokres (czerwiec–sierpień)

Drugi podokres (wrzesień–listopad)

Trzeci podokres (grudzień–luty)

Czwarty podokres (marzec–maj)

Ogółem

Argentyna

 

 

 

 

 

19 147

Tradycyjni importerzy

09.4104

9 590

3 813

 

Nowi importerzy

09.4099

4 110

1 634

 

Ogółem

 

13 700

5 447

 

Chiny

 

 

 

 

 

46 075

Tradycyjni importerzy

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Nowi importerzy

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Ogółem

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Pozostałe państwa trzecie

 

 

 

 

 

6 023

Tradycyjni importerzy

09.4106

941

1 960

929

386

 

Nowi importerzy

09.4102

403

840

398

166

 

Ogółem

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Ogółem

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245

▼M1 —————

▼B
ZAŁĄCZNIK III

Wpisy, o których mowa w art. 5 ust. 2

w języku bułgarskim

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

w języku hiszpańskim

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

w języku czeskim

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

w języku duńskim

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

w języku niemieckim

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

w języku estońskim

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

w języku greckim

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

w języku angielskim

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

w języku francuskim

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

▼M5

w języku chorwackim

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina]

▼B

w języku irlandzkim

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

w języku włoskim

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

w języku łotewskim

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

w języku litewskim

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

w języku węgierskim

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

w języku maltańskim

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

w języku niderlandzkim

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

w języku polskim

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

w języku portugalskim

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

w języku rumuńskim

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

w języku słowackim

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

w języku słoweńskim

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

w języku fińskim

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

w języku szwedzkim

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]

▼M2
ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz krajów trzecich, o których mowa w art. 15, 16 i 17

Iran

Liban

Malezja

Tajwan

Wietnam

Zjednoczone Emiraty Arabskie.( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.

Top