Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmująca wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5357) (2007/756/WE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — PL — 01.01.2014 — 003.003


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 listopada 2007 r.

przyjmująca wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5357)

(2007/756/WE)

(Dz.U. L 305 z 23.11.2007, s. 30)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lutego 2011 r.

  L 43

33

17.2.2011

►M2

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 listopada 2012 r.

  L 345

1

15.12.2012

►M3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

  L 158

74

10.6.2013


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 101, 4.4.2014, s.  15 (2012/757/UE)
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 listopada 2007 r.

przyjmująca wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5357)

(2007/756/WE)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości ( 1 ), w szczególności jej art. 14 ust. 4 i 5,

uwzględniając dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych ( 2 ), w szczególności jej art. 14 ust. 4 i ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dopuszczając do eksploatacji tabor kolejowy, państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić przydzielenie każdemu pojazdowi kolejowemu własnego kodu identyfikacyjnego. Kod ten należy następnie wprowadzić do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (zwanego dalej „NVR”). Rejestr ten musi być dostępny do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli właściwych organów i zainteresowanych stron. Poszczególne rejestry krajowe muszą być spójne pod względem zawartości danych i ich formatu. Z tego powodu rejestry muszą być ustanowione na podstawie wspólnych specyfikacji operacyjnych i technicznych.

(2)

Wspólne specyfikacje dla NVR należy przyjąć na podstawie wstępnych specyfikacji przygotowanych przez Europejską Agencję Kolejową (zwaną dalej „Agencją”). Powyższe wstępne specyfikacje powinny w szczególności uwzględniać określenie: treści, architektury funkcjonalnej i technicznej, formatu danych i trybów funkcjonowania, w tym zasad wprowadzania danych i dostępu.

(3)

Niniejsza decyzja została opracowana na podstawie zalecenia Agencji nr ERA/REC/INT/01-2006 z dnia 28 lipca 2006 r.

NVR danego państwa członkowskiego powinien obejmować wszystkie pojazdy kolejowe dopuszczone do eksploatacji w danym państwie członkowskim. Jednakże wagony towarowe i pasażerskie należy zarejestrować tylko w NVR tego państwa członkowskiego, na terenie którego zostały po raz pierwszy oddane do eksploatacji.

(4)

Do celów rejestracji pojazdu kolejowego, potwierdzenia rejestracji, zmiany (zmian) danych rejestracyjnych i potwierdzenia zmiany (zmian) służy standardowy formularz wniosku o rejestrację.

(5)

Każde państwo członkowskie powinno utworzyć komputerowy NVR. Wszystkie NVR powinny zostać podłączone do centralnego wirtualnego rejestru pojazdów kolejowych (zwanego dalej „VVR”), zarządzanego przez Agencję, w celu utworzenia rejestru dokumentacji dotyczącej interoperacyjności, określonego w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 3 ). VVR powinien umożliwiać użytkownikom przeszukiwanie wszystkich NVR-ów za pomocą jednego portalu oraz umożliwiać wymianę danych pomiędzy krajowymi NVR. Jednakże ze względów technicznych połączenie z VVR nie może być udostępnione od razu. Z tego względu od państw członkowskich powinno się jedynie wymagać podłączenia swoich NVR do centralnego VVR dopiero po wykazaniu skutecznego funkcjonowania VVR. W tym celu Agencja przeprowadzi odpowiedni projekt pilotażowy.

(6)

Zgodnie z pkt 8 protokołu posiedzenia nr 40 komitetu regulacyjnego ustanowionego na podstawie art. 21 dyrektywy 2001/16/WE wszystkie istniejące pojazdy kolejowe powinny być zarejestrowane w NVR tego państwa członkowskiego, w którym zostały wcześniej zarejestrowane. Przy transferze danych należy uwzględnić odpowiedni okres przejściowy i dostępność danych.

(7)

Zgodnie z art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy 96/48/WE i art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2001/16/WE prowadzeniem i aktualizacją NVR powinien zajmować się organ niezależny od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego. Państwa członkowskie zobowiązane są do poinformowania Komisji i pozostałych państw członkowskich o tym, jaki organ został wyznaczony do tego celu, między innymi w celu ułatwienia wymiany informacji pomiędzy tymi organami.

(8)

Niektóre państwa członkowskie posiadają rozległą sieć kolejową o rozstawie torów 1 520 mm, obsługującą tabor wspólny dla krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Spowodowało to powstanie wspólnego systemu rejestracji, który jest istotnym składnikiem interoperacyjności i bezpieczeństwa sieci o rozstawie torów 1 520 mm. Należy wziąć pod uwagę istnienie tej specyficznej sytuacji i ustalić odpowiednie zasady, które pozwolą na uniknięcie niezgodności pomiędzy wymaganiami UE i wymaganiami WNP dotyczącymi tego samego pojazdu.

(9)

Do celów rejestracji w NVR stosuje się zasady numeracji pojazdów kolejowych określone w załączniku P do specyfikacji technicznej dla interoperacyjności (TSI) w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy”. Agencja opracuje wytyczne dotyczące ujednoliconego stosowania ww. zasad.

(10)

Środki określone w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 21 dyrektywy 96/48/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się wspólne specyfikacje dotyczące krajowego rejestru pojazdów kolejowych, określone w załączniku, zgodnie z art. 14 ust. 5 dyrektywy 96/48/WE i art. 14 ust. 5 dyrektywy 2001/16/WE.

▼M2

Artykuł 1a

Dodatek 6 do załącznika do niniejszej decyzji stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

▼B

Artykuł 2

Po wejściu w życie niniejszej decyzji państwa członkowskie zobowiązane są do stosowania wspólnych specyfikacji określonych w załączniku do celów rejestracji pojazdów kolejowych.

Artykuł 3

Państwa członkowskie zarejestrują istniejące pojazdy kolejowe zgodnie z postanowieniami pkt 4 załącznika.

Artykuł 4

1.  Zgodnie z art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy 96/48/WE i art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2001/16/WE państwa członkowskie zobowiązują się do wyznaczenia krajowego organu odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację krajowego rejestru pojazdów kolejowych. Powyższą funkcję może spełniać krajowy organ ds. bezpieczeństwa danego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie zapewniają współpracę pomiędzy tymi organami oraz wymianę informacji między nimi w celu zapewnienia szybkiego przepływu informacji o zmianach danych.

2.  Państwa członkowskie zobowiązują się do poinformowania Komisji i pozostałych państw członkowskich, w terminie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej decyzji, o wyznaczeniu odpowiedniego organu zgodnie z postanowieniami ust. 1.

Artykuł 5

1.  Tabor kolejowy po raz pierwszy oddany do eksploatacji na terenie Estonii, Łotwy lub Litwy, który ma być eksploatowany poza terytorium Unii Europejskiej w ramach wspólnego systemu kolejowego 1 520 mm, podlega rejestracji zarówno w NVR, jak i w bazie danych Rady Transportu Kolejowego Wspólnoty Niepodległych Państw. W takim przypadku dopuszcza się stosowanie 8-cyfrowego systemu numeracji zamiast systemu numeracji określonego w załączniku.

2.  Tabor kolejowy po raz pierwszy oddany do eksploatacji na terenie kraju trzeciego, który ma być eksploatowany na terytorium Unii Europejskiej w ramach wspólnego systemu kolejowego 1 520 mm, nie podlega rejestracji w NVR. Jednakże zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 4 dyrektywy 2001/16/WE musi być zapewniona możliwość uzyskania informacji określonych w art. 14 ust. 5 lit. c), d) oraz e) z bazy danych Rady Transportu Kolejowego WNP.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

▼M1
ZAŁĄCZNIK

1.   DANE

Poniżej przedstawiono format danych zawartych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (dalej zwanym „NVR”).

Numeracja poszczególnych punktów jest zgodna z proponowanym standardowym formularzem wniosku o rejestrację, zamieszczonym w dodatku 4.

Dopuszcza się również uwzględnienie dodatkowego pola lub pól, takich jak uwagi, określenie pojazdów będących przedmiotem dochodzenia (zob. sekcja 3.4) itd.1.

►M2  Numeryczny kod identyfikacyjny określony w dodatku 6 ◄

Obowiązkowe

Treść

Numeryczny kod identyfikacyjny określony w załączniku P do technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) dotyczących podsystemu „Ruch kolejowy” (dalej zwanych „TSI OPE”) (1).

 

Format

1.1.  Numer

12 cyfr

1.2.  Poprzedni numer (stosuje się w przypadku gdy pojazd otrzymuje kolejny numer)

 

2.

Państwo członkowskie i krajowy organ ds. bezpieczeństwa (NSA)

Obowiązkowe

Treść

Określenie państwa członkowskiego, w którym pojazd został zarejestrowany, oraz NSA, który dopuścił pojazd do eksploatacji

 

Format

2.1.   ►M2  Kod numeryczny państwa członkowskiego określony w części 4 dodatku 6 ◄

Kod 2-cyfrowy

2.2.  Nazwa NSA

Tekst

3.

Rok produkcji

Obowiązkowe

Treść

Rok, w którym pojazd opuścił zakład produkcyjny

 

Format

3.  Rok produkcji

RRRR

4.

Identyfikacja WE

Obowiązkowe (jeżeli dostępna)

Treść

Informacje dotyczące deklaracji weryfikacji WE i organu wydającego deklarację (wnioskodawcy)

 

Format

4.1.  Data wydania deklaracji

Data

4.2.  Identyfikacja WE

Tekst

4.3.  Nazwa organu wydającego deklarację (wnioskodawcy)

Tekst

4.4.  Numer przedsiębiorstwa w rejestrze

Tekst

4.5.  Adres organizacji, ulica i numer

Tekst

4.6.  Miejscowość

Tekst

4.7.  Kod kraju

ISO (zob. dodatek 2)

4.8.  Kod pocztowy

Kod alfanumeryczny

5.

Odniesienie do europejskiego rejestru typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji (ERATV)

Obowiązkowe (2)

Treść

Odniesienie umożliwiające wyszukanie odpowiednich danych technicznych w ERATV (3). Odniesienie jest obowiązkowe, jeżeli typ jest określony w ERATV

 

Format

5.  Odniesienie umożliwiające wyszukanie odpowiednich danych technicznych w ERATV

Kod(-y) alfanumeryczny(-e)

5a.

Seria

Nieobowiązkowe

Treść

Określenie serii, jeżeli pojazd jest częścią serii

 

5a.  Seria

Tekst

6.

Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu

Obowiązkowe

Treść

Ewentualne ograniczenia w użytkowaniu pojazdu

 

Format

6.1.  Ograniczenia kodowane

(zob. dodatek 1)

Kod

6.2  Ograniczenia niekodowane

Tekst

7.

Właściciel

Obowiązkowe

Treść

Dane identyfikacyjne właściciela pojazdu

 

Format

7.1.  Nazwa organizacji

Tekst

7.2.  Numer przedsiębiorstwa w rejestrze

Tekst

7.3.  Adres organizacji, ulica i numer

Tekst

7.4.  Miejscowość

Tekst

7.5.  Kod kraju

ISO (zob. dodatek 2)

7.6.  Kod pocztowy

Kod alfanumeryczny

8.

Posiadacz

Obowiązkowe

Treść

Dane identyfikacyjne posiadacza pojazdu

 

Format

8.1.  Nazwa organizacji

Tekst

8.2.  Numer przedsiębiorstwa w rejestrze

Tekst

8.3.  Adres organizacji, ulica i numer

Tekst

8.4.  Miejscowość

Tekst

8.5.  Kod kraju

ISO (zob. dodatek 2)

8.6.  Kod pocztowy

Kod alfanumeryczny

8.7.  VKM (jeżeli jest dostępny)

Kod alfanumeryczny

9.

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie

Obowiązkowe

Treść

Odniesienie do podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie

 

Format

9.1.  Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie

Tekst

9.2.  Numer przedsiębiorstwa w rejestrze

Tekst

9.3.  Adres podmiotu, ulica i numer

Tekst

9.4.  Miejscowość

Tekst

9.5.  Kod kraju

ISO

9.6.  Kod pocztowy

Kod alfanumeryczny

9.7.  Adres e-mail

E-mail

10.

Wycofanie z eksploatacji

Obowiązkowe w stosownych przypadkach

Treść

Data oficjalnego złomowania lub innego sposobu likwidacji pojazdu oraz kod trybu wycofania z eksploatacji

 

Format

10.1.  Tryb likwidacji pojazdu

(zob. dodatek 3)

Kod 2-cyfrowy

10.2.  Data wycofania z eksploatacji

Data

11.

Państwa członkowskie, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacji

Obowiązkowe

Treść

Wykaz państw członkowskich, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacji

 

Format

11.   ►M2  Kod numeryczny państwa członkowskiego określony w części 4 dodatku 6 ◄

Wykaz

12.

Numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji

Obowiązkowe

Treść

Ujednolicony numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, wygenerowany przez NSA

 

Format

12.  Numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji

W przypadku istniejących pojazdów: tekst

W przypadku nowych pojazdów: kod alfanumeryczny oparty na EIN, zob. dodatek 2

13.

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji

Obowiązkowe

Treść

Data wydania zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji (4) i okres ważności zezwolenia

 

Format

13.1.  Data wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji

Data (RRRRMMDD)

13.2.  Okres ważności zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji do dnia (jeżeli jest określony)

Data (RRRRMMDD)

13.3.  Zawieszenie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji

Tak/Nie

(1)   Nieużywany.

(2)   Dotyczy typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji zgodnie z art. 26 dyrektywy 2008/57/WE.

(3)   Rejestr przewidziany w art. 34 dyrektywy 2008/57/WE.

(4)   Zezwolenie wystawione zgodnie z rozdziałem V dyrektywy 2008/57/WE lub zezwolenie wystawione zgodnie z systemami wydawania zezwoleń obowiązującymi przed transpozycją dyrektywy 2008/57/WE.

2.   ARCHITEKTURA

2.1.    Powiązania z innymi rejestrami

Obecnie powstaje kilka różnych rejestrów, częściowo w wyniku nowych uregulowań prawnych UE. W tabeli poniżej zestawiono rejestry i bazy danych, które mogą być powiązane z NVR po ich wdrożeniu.Rejestr lub baza danych

Jednostka odpowiedzialna

Inne jednostki z prawem dostępu

NVR

(dyrektywa w sprawie interoperacyjności)

Jednostka rejestrująca (RE) (1) /NSA

Inne NSA/RE/RU/IM/IB/RB/Posiadacz/Właściciel/ERA/OTIF

ERATV

(dyrektywa w sprawie interoperacyjności)

ERA

Ogólnie dostępny

RSRD

(TSI TAF i SEDP)

Posiadacz

RU/IM/NSA/ERA/Posiadacz/Warsztaty naprawcze

WIMO

(TSI TAF i SEDP)

Decyzja nie została jeszcze podjęta

RU/IM/NSA/ERA/Posiadacz/Warsztaty naprawcze/Użytkownik

Rejestr taboru kolejowego (2) (konwencja kapsztadzka)

Urząd prowadzący rejestr

Ogólnie dostępny

Rejestr OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Właściwe organy/RU/IM/IB/RB/Posiadacz/Właściciel/ERA/OTIF Sec.

(1)   Jednostka rejestrująca („RE”) to jednostka wyznaczana przez każde państwo członkowskie, zgodnie z art. 33 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/57/WE, do celów prowadzenia i aktualizowania NVR.

(2)   Zgodnie z Protokołem Luksemburskim do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym, dotyczącym zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, podpisanym w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r.

Nie jest możliwe wstrzymanie wdrożenia NVR do czasu, aż wszystkie rejestry będą gotowe. Z tego względu specyfikacja NVR musi umożliwić późniejszą współpracę z pozostałymi rejestrami. W tym celu:

 ERATV: NVR zawiera odniesienie do tego rejestru poprzez podanie odniesienia do typu pojazdu. Kluczem do powiązania obu rejestrów jest pkt nr 5.

 RSRD: w skład tego rejestru wchodzą niektóre „administracyjne” punkty z NVR. Specyfikacja w ramach TSI TAF i SEDP. SEDP będzie uwzględniać specyfikację NVR.

 WIMO: w skład tego rejestru wchodzą dane z RSRD oraz dane dotyczące utrzymania. Nie przewiduje się powiązania z NVR.

▼M2

 VKMR: rejestr ten jest zarządzany przez ERA i OTIF we współpracy (ERA w przypadku UE i OTIF w przypadku wszystkich państw członkowskich OTIF spoza UE). Posiadacz jest odnotowywany w NVR. W dodatku 6 określono inne globalne rejestry centralne (np. kody typów pojazdu, kody interoperacyjności, kody państw itp.), które mają być zarządzane przez organ centralny powstały w wyniku współpracy pomiędzy ERA i OTIF.

▼M1

 Rejestr taboru kolejowego (konwencja kapsztadzka/Protokół Luksemburski): jest to rejestr informacji finansowych związanych z wyposażeniem ruchomym. Nie został dotychczas opracowany. Istnieje możliwość powiązania, ponieważ rejestr UNIDROIT wymaga informacji dotyczących numeru i właściciela pojazdu. Kluczem do powiązania obu rejestrów jest pierwszy numer EVN przydzielony pojazdowi.

 Rejestry OTIF: Rejestry OTIF są opracowywane z uwzględnieniem rejestrów pojazdów UE.

Architektura całego systemu oraz powiązania pomiędzy NVR i pozostałymi rejestrami zostaną określone w taki sposób, aby w razie potrzeby umożliwić wyszukanie żądanych informacji.

2.2.    Globalna europejska architektura NVR

Rejestry NVR zostaną wdrożone przy użyciu rozwiązania zdecentralizowanego. Celem jest utworzenie wyszukiwarki rozproszonych danych wykorzystującej wspólny program komputerowy, która umożliwi użytkownikom wyszukanie danych we wszystkich rejestrach lokalnych w państwach członkowskich.

Dane z NVR będą przechowywane na szczeblu krajowym i będą dostępne za pośrednictwem aplikacji internetowej (z własnym adresem internetowym).

W skład europejskiego scentralizowanego wirtualnego rejestru pojazdów kolejowych (EC VVR) będą wchodzić dwa podsystemy:

 wirtualny rejestr pojazdów kolejowych (VVR), czyli centralna wyszukiwarka w ERA,

 krajowe rejestry pojazdów kolejowych (NVR), czyli rejestry lokalne w państwach członkowskich. Państwa członkowskie mogą korzystać ze standardowego NVR (sNVR) opracowanego przez Agencję lub opracować swoje własne aplikacje zgodnie z niniejszą specyfikacją. W tym drugim przypadku państwa członkowskie, aby połączyć się z VVR za pośrednictwem NVR, będą korzystać z silnika translacyjnego (TE) opracowanego przez Agencję.

Rysunek 1

Architektura EC-VVR

image

Powyższa architektura oparta jest na dwóch uzupełniających się podsystemach, umożliwiających wyszukiwanie danych przechowywanych lokalnie we wszystkich państwach członkowskich. Jej funkcje są następujące:

 tworzenie skomputeryzowanych rejestrów na szczeblu krajowym i udostępnianie ich do celów wzajemnej konsultacji,

 zastępowanie rejestrów w formie papierowej zapisami komputerowymi, co umożliwi państwom członkowskim zarządzanie informacjami i dzielenie się nimi z innymi państwami członkowskimi,

 umożliwianie połączeń pomiędzy rejestrami NVR i VVR przy użyciu wspólnych norm i terminologii.

Główne zasady rządzące architekturą są następujące:

 wszystkie NVR staną się częścią komputerowego systemu sieciowego,

 wszystkie państwa członkowskie będą mieć wgląd we wspólne dane po uzyskaniu dostępu do systemu,

 podwójna rejestracja danych i związane z tym ewentualne błędy zostaną wyeliminowane wraz z uruchomieniem VVR,

 dane są aktualne.

Agencja udostępni jednostkom rejestrującym następujące pliki instalacyjne oraz dokumenty mające zastosowanie przy tworzeniu sNVR i silnika translacyjnego (TE) oraz przy łączeniu ich z centralnym VVR:

 pliki instalacyjne:

 

 pliki_instalacyjne_sNVR,

 pliki_instalacyjne_TE,

 dokumenty:

 

 instrukcja_administratora_sNVR,

 eksport_CSV,

 import_CSV,

 instrukcja_wdrożenia_sNVR,

 instrukcja_użytkownika_sNVR,

 instrukcja_wdrożenia_NVR-TE,

 instrukcja_integracji_NVR-TE,

 instrukcja_użytkownika_VVR.

3.   TRYB FUNKCJONOWANIA

3.1.    Korzystanie z NVR

NVR ma być wykorzystywany do następujących celów:

 rejestrowanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji,

 rejestrowanie numerów EVN przydzielanych pojazdom,

 wyszukiwanie skróconych, ogólnoeuropejskich informacji o danym pojeździe,

 monitorowanie kwestii prawnych, takich jak zobowiązania i informacje prawne,

 wyszukiwanie informacji do celów kontrolnych, związanych głównie z bezpieczeństwem i utrzymaniem,

 umożliwianie kontaktu z właścicielem i posiadaczem,

 weryfikowanie niektórych wymogów bezpieczeństwa przed wydaniem certyfikatów bezpieczeństwa,

 monitorowanie konkretnego pojazdu.

3.2.    Formularze wniosków

3.2.1.    Wniosek o rejestrację

Odpowiedni formularz zamieszczono w dodatku 4.

Podmiot ubiegający się o rejestrację pojazdu zaznacza pole „Nowa rejestracja”, następnie wypełnia pierwszą część formularza, podając wszystkie niezbędne informacje od pkt 2 do pkt 9 i w pkt 11, po czym kieruje formularz do:

 jednostki rejestrującej państwa członkowskiego, w którym pojazd ma być zarejestrowany,

 jednostki rejestrującej państwa członkowskiego, w którym pojazd ma być eksploatowany, w przypadku pojazdu z kraju trzeciego.

3.2.2.    Rejestracja pojazdu i nadanie europejskiego numeru pojazdu (EVN).

W przypadku pierwszej rejestracji przedmiotowa jednostka rejestrująca nadaje pojazdowi numer EVN.

Pojedynczy formularz rejestracyjny może dotyczyć tylko jednego pojazdu lub grupy pojazdów należących do tej samej serii lub tego samego zamówienia, z załącznikiem stanowiącym wykaz numerów pojazdów.

Jednostka rejestrująca musi podjąć stosowne środki, aby zapewnić poprawność danych wprowadzanych przez nią do NVR. W tym celu jednostka rejestrująca może wystąpić z wnioskiem o informacje do innych jednostek rejestrujących, w szczególności w przypadku, kiedy jednostka ubiegająca się o rejestrację w danym państwie członkowskim nie ma siedziby w tym państwie.

3.2.3.    Zmiana danych rejestracyjnych

Podmiot składający wniosek o zmianę danych rejestracyjnych pojazdu:

 zaznacza pole „Zmiana danych”,

 wpisuje aktualny numer EVN (pkt nr 0),

 zaznacza pola przy tych danych, których dotyczy zmiana,

 wprowadza nową treść zmienianych danych, a następnie kieruje formularz do jednostek rejestrujących we wszystkich państwach członkowskich, w których pojazd jest zarejestrowany.

W niektórych przypadkach posłużenie się standardowym formularzem może okazać się niewystarczające. W związku z tym jednostka rejestrująca może w razie konieczności przedłożyć dodatkowe dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej.

O ile nie określono inaczej w dokumentach rejestracyjnych, posiadacza pojazdu uznaje się za „posiadacza dowodu rejestracyjnego” w rozumieniu art. 33 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE.

W przypadku zmiany posiadacza aktualnie zarejestrowany posiadacz ma obowiązek powiadomić jednostkę rejestrującą, a jednostka rejestrująca ma obowiązek powiadomić nowego posiadacza o zmianie rejestracji. Poprzedni posiadacz zostanie usunięty z NVR i zwolniony z odpowiedzialności dopiero wówczas, kiedy nowy posiadacz potwierdzi akceptację statusu posiadacza. Jeżeli na dzień wyrejestrowania aktualnie zarejestrowanego posiadacza żaden nowy posiadacz nie zaakceptował statusu posiadacza, rejestracja pojazdu zostaje zawieszona.

W przypadkach gdy, zgodnie z TSI OPE, z powodu zmian technicznych pojazdowi należy nadać nowy numer EVN, posiadacz dowodu rejestracyjnego informuje jednostkę rejestrującą państwa członkowskiego, w którym pojazd jest zarejestrowany, o tych zmianach oraz, w stosownych przypadkach, o nowym zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacji. Wspomniana jednostka rejestrująca przydziela pojazdowi nowy numer EVN.

3.2.4.    Wycofanie z rejestru

Podmiot składający wniosek o wycofanie z rejestru zaznacza pole „Wycofanie z eksploatacji”, następnie wypełnia pkt nr 10, po czym kieruje formularz do jednostek rejestrujących we wszystkich państwach członkowskich, w których dany pojazd jest zarejestrowany.

Jednostka rejestrująca dokonuje wycofania z rejestru poprzez wpisanie daty wycofania oraz przekazanie podmiotowi składającemu wniosek potwierdzenia wycofania z eksploatacji.

3.2.5.    Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w kilku państwach członkowskich

1. W przypadku kiedy pojazd wyposażony w kabinę maszynisty, dopuszczony do eksploatacji i zarejestrowany w jednym państwie członkowskim, zostaje dopuszczony do eksploatacji w innym państwie członkowskim, podlega on rejestracji w NVR tego drugiego państwa członkowskiego. W takim przypadku jednak wymagane jest tylko odnotowanie danych dotyczących pkt 1, 2, 6, 11, 12 i 13 oraz, w stosownych przypadkach, danych dotyczących pól dodanych do NVR przez to drugie państwo członkowskie, ponieważ jedynie te dane dotyczą tego drugiego państwa członkowskiego.

Przepis ten ma zastosowanie do czasu pełnego uruchomienia VVR oraz powiązań ze wszystkimi odpowiednimi NVR. W tym okresie zainteresowane jednostki rejestrujące wymieniać będą informacje w celu zapewnienia spójności danych dotyczących tego samego pojazdu.

2. Pojazdy niewyposażone w kabinę maszynisty, np. wagony towarowe, wagony osobowe i niektóre pojazdy specjalne, należy zarejestrować tylko w NVR państwa członkowskiego, na którego terenie zostały po raz pierwszy dopuszczone do eksploatacji.

3. W przypadku każdego pojazdu rejestr NVR, w którym jest on po raz pierwszy zarejestrowany, zawiera dane dotyczące pkt 2, 6, 12 i 13 w odniesieniu do każdego z państw członkowskich, w których zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zostało temu pojazdowi udzielone.

3.3.    Prawa dostępu

W tabeli poniżej zestawiono prawa dostępu do danych zawartych w NVR danego państwa członkowskiego „XX”. Kody dostępu są następujące:Kod dostępu

Typ dostępu

0.

Brak dostępu

1.

Ograniczony wgląd (warunki w kolumnie „Prawa do odczytu”)

2.

Nieograniczony wgląd

3.

Ograniczony wgląd i aktualizacja

4.

Nieograniczony wgląd i aktualizacjaPodmiot

Definicja

Prawa do odczytu

Prawa do aktualizacji

Punkt nr 7

Wszystkie pozostałe punkty

Jednostka rejestrująca (RE)/NSA „XX”

Jednostka rejestrująca (RE)/NSA w państwie członkowskim „XX”

Wszystkie dane

Wszystkie dane

4

4

Inne NSA/jednostki rejestrujące (RE)

Inne NSA lub inne jednostki rejestrujące (RE)

Wszystkie dane

Brak

2

2

ERA

Europejska Agencja Kolejowa

Wszystkie dane

Brak

2

2

Posiadacze

Posiadacz pojazdu

Wszystkie dane dotyczące pojazdów, których jest posiadaczem

Brak

1

1

Zarządcy taboru

Zarządca pojazdów wyznaczony przez posiadacza

Pojazdy, którymi zarządza po wyznaczeniu przez posiadacza

Brak

1

1

Właściciele

Właściciel pojazdu

Wszystkie dane dotyczące pojazdów, których jest właścicielem

Brak

1

1

Przedsiębiorstwa kolejowe (RU)

Operator pociągu

Wszystkie dane na podstawie numeru pojazdu

Brak

0

1

Zarządcy infrastruktury (IM)

Zarządca infrastruktury

Wszystkie dane na podstawie numeru pojazdu

Brak

0

1

Organy dochodzeniowe (IB) i regulacyjne (RB)

Organy kontrolne i audytowe notyfikowane przez państwa członkowskie

Wszystkie dane dotyczące pojazdów poddawanych kontroli lub audytowi

Brak

2

2

Inni uprawnieni użytkownicy

Wszyscy doraźni użytkownicy uznawani przez NSA lub ERA

Należy określić stosownie do potrzeb, możliwe ograniczenie czasu dostępu

Brak

0

1

3.4.    Zapisy archiwalne

Wszystkie dane należy przechowywać w NVR przez okres 10 lat od daty wycofania pojazdu z eksploatacji. Dane muszą być dostępne w trybie on-line przez co najmniej pierwsze trzy lata. Po upływie trzech lat dane mogą być przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej, albo archiwizowane w inny sposób. Jeżeli kiedykolwiek w ciągu tego 10-letniego okresu zostanie wszczęte dochodzenie dotyczące pojazdu lub większej liczby pojazdów, dane dotyczące takich pojazdów należy w razie konieczności przechowywać przez okres dłuższy niż 10 lat.

Po wycofaniu pojazdu z eksploatacji żaden z numerów rejestracyjnych przydzielonych temu pojazdowi nie może zostać przydzielony innemu pojazdowi przez okres 100 lat od daty wycofania pojazdu.

Wszelkie zmiany w NVR należy odnotowywać. Zarządzanie zmianami archiwalnymi może być realizowane za pomocą rozwiązań informatycznych.

4.   ISTNIEJĄCE POJAZDY

4.1.    Zawartość danych

Poniżej zestawiono 13 punktów dotyczących przechowywanych danych ze wskazaniem, które z nich są obowiązujące.

4.1.1.    Punkt nr 1 – Europejski numer pojazdu EVN (dane obowiązkowe)

a)   Pojazdy już oznakowane 12-cyfrowym numerem

Kraje posiadające indywidualny kod kraju:

Dotychczasowe numery tych pojazdów powinny pozostać niezmienione. Należy zarejestrować aktualny numer 12-cyfrowy bez żadnych zmian.

Kraje posiadające główny kod kraju i przyznany wcześniej kod szczegółowy:

 Niemcy, główny kod kraju 80 i kod szczegółowy 68 dla AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

 Szwajcaria, główny kod kraju 85 i kod szczegółowy 63 dla BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

 Włochy, główny kod kraju 83 i kod szczegółowy 64 dla FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

 Węgry, główny kod kraju 55 i kod szczegółowy 43 dla GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Dotychczasowe numery tych pojazdów powinny pozostać niezmienione. Należy zarejestrować aktualny numer 12-cyfrowy bez żadnych zmian ( 4 ).

System informatyczny musi rozpoznawać oba kody (kod główny kraju i kod szczegółowy) jako odnoszące się do tego samego kraju.

b)   Pojazdy nieposiadające 12-cyfrowego numeru

Zastosowanie ma dwuetapowa procedura:

 przydzielenie w NVR 12-cyfrowego numeru (zgodnie z TSI OPE), określonego zgodnie z charakterystyką pojazdu. System informatyczny powinien powiązać ten zarejestrowany numer z aktualnym numerem pojazdu,

 w przypadku pojazdów użytkowanych w ruchu międzynarodowym, z wyjątkiem pojazdów zachowanych do użytkowania w charakterze zabytków: rzeczywiste naniesienie 12-cyfrowego numeru na powierzchnię pojazdu w terminie sześciu lat po przydzieleniu do NVR. W przypadku pojazdów użytkowanych w ruchu krajowym oraz pojazdów zachowanych do użytkowania w charakterze zabytków: rzeczywiste naniesienie 12-cyfrowego numeru jest nieobowiązkowe.

4.1.2.    Punkt nr 2 – Państwo członkowskie i NSA (dane obowiązkowe)

Punkt „Państwo członkowskie” musi zawsze odnosić się do tego państwa członkowskiego, w którym pojazd jest zarejestrowany w jego NVR. W przypadku pojazdów z krajów trzecich punkt ten odnosi się do pierwszego państwa członkowskiego, które dopuściło pojazd do eksploatacji w sieci kolejowej Unii Europejskiej. Punkt „NSA” odnosi się do podmiotu, który wydał zezwolenie na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji.

4.1.3.    Punkt nr 3 – Rok produkcji

Jeżeli dokładny rok produkcji nie jest znany, należy wprowadzić przybliżony rok produkcji.

4.1.4.    Punkt nr 4 – Identyfikacja WE

Z reguły identyfikacja tego rodzaju nie istnieje w przypadku istniejących pojazdów, z wyjątkiem niewielkiej liczby pojazdów taboru kolei dużych prędkości. Należy odnotować tylko wówczas, gdy dostępne są odpowiednie dane.

4.1.5.    Punkt nr 5 – Odniesienie do ERATV

Należy odnotować tylko wówczas, gdy dostępne są odpowiednie dane.

Do czasu utworzenia ERATV można poczynić odniesienie do rejestru taboru (art. 22a dyrektywy Rady 96/48/WE ( 5 ) i art. 24 dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 6 )).

4.1.6.    Punkt nr 6 – Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu

Należy odnotować tylko wówczas, gdy dostępne są odpowiednie dane.

4.1.7.    Punkt nr 7 – Właściciel (dane obowiązkowe)

Obowiązkowe i zazwyczaj dostępne.

4.1.8.    Punkt nr 8 – Posiadacz (dane obowiązkowe)

Obowiązkowe i zazwyczaj dostępne. Należy wprowadzić VKM (indywidualny kod określony w rejestrze VKM), o ile posiadacz nim dysponuje.

4.1.9.    Punkt nr 9 – Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (dane obowiązkowe)

Ten punkt jest obowiązkowy.

4.1.10.    Punkt nr 10 – Wycofanie z eksploatacji

Ma zastosowanie w odpowiednim zakresie.

4.1.11.    Punkt nr 11 – państwa członkowskie, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacji

Z reguły wagony towarowe zgodne z RIV, wagony osobowe zgodne z RIC oraz pojazdy eksploatowane na mocy umów dwustronnych i wielostronnych są rejestrowane jako dopuszczone do eksploatacji. Jeżeli informacje te są dostępne, należy je odpowiednio odnotować.

4.1.12.    Punkt nr 12 – Numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji

Należy odnotować tylko wówczas, gdy dostępne są odpowiednie dane.

4.1.13.    Punkt nr 13 – Dopuszczenie do eksploatacji (dane obowiązkowe)

Jeżeli dokładny rok dopuszczenia do eksploatacji nie jest znany, należy wprowadzić przybliżony rok dopuszczenia do eksploatacji.

4.2.    Procedura

Jednostka poprzednio odpowiedzialna za rejestrację pojazdów ma obowiązek udostępnić wszelkie informacje NSA lub jednostce rejestrującej kraju, w którym ma siedzibę.

Istniejące wagony towarowe i wagony pasażerskie należy zarejestrować tylko w NVR tego państwa członkowskiego, w którym miała siedzibę poprzednia jednostka rejestrująca.

Jeżeli istniejący pojazd został dopuszczony do eksploatacji w kilku państwach członkowskich, jednostka rejestrująca dokonująca rejestracji tego pojazdu przesyła odpowiednie dane do jednostek rejestrujących pozostałych zainteresowanych państw członkowskich.

NSA lub jednostka rejestrująca zamieszcza informacje w swoim NVR.

NSA lub jednostka rejestrująca informuje wszystkie zainteresowane strony o zakończeniu procesu przekazywania informacji. Należy poinformować co najmniej następujące podmioty:

 jednostka poprzednio odpowiedzialna za rejestrację pojazdów,

 posiadacz,

 ERA.
Dodatek 1

KODY OGRANICZEŃ W UŻYTKOWANIU POJAZDU

1.   ZASADY

W NVR nie trzeba powtarzać tych ograniczeń (parametrów technicznych), które są już odnotowane w innych rejestrach, do których NSA ma dostęp.

Akceptacja w ruchu transgranicznym opiera się na następujących parametrach:

 informacje zakodowane w numerze pojazdu,

 kod alfabetyczny, oraz

 oznaczenie pojazdu.

Z tego względu informacji tych nie trzeba powtarzać w NVR.

2.   STRUKTURA

Struktura kodów jest trzypoziomowa:

 Poziom 1: kategoria ograniczenia

 Poziom 2: typ ograniczenia

 Poziom 3: wartość lub specyfikacja.Kody ograniczeń w użytkowaniu pojazdu

Kat.

Typ

Wartość

Nazwa

1

 

 

Ograniczenie techniczne związane z budową pojazdu

 

1

Numeryczna (3)

Najmniejszy promień łuku toru w metrach

 

2

Ograniczenia dotyczące obwodu torowego

 

3

Numeryczna (3)

Ograniczenia prędkości w km/h (oznaczone na wagonach towarowych i pasażerskich, nieoznaczone na lokomotywach)

2

 

 

Ograniczenia geograficzne

 

1

Alfanumeryczna (3)

Skrajnia kinematyczna (kody TSI WAG (TSI „Wagony towarowe” załącznik C))

 

2

Lista kodowana

Szerokość toru

 

 

1

Zmienny rozstaw kół 1435/1520

 

 

2

Zmienny rozstaw kół 1435/1668

 

3

Brak CCS na pokładzie

 

4

ERTMS A na pokładzie

 

5

Numeryczna (3)

System B na pokładzie (1)

3

 

 

Ograniczenia dotyczące środowiska naturalnego

 

1

Lista kodowana

Strefa klimatyczna EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu wymienione w świadectwie dopuszczenia do eksploatacji

 

1

Czasowe

 

2

Eksploatacyjne (przebieg, zużycie itd.)

(1)   Jeżeli pojazd wyposażony jest w więcej niż jeden system B, należy wskazać oddzielny kod dla każdego systemu. — 1xx oznacza pojazd wyposażony w system sygnalizacyjny, — 2xx oznacza pojazd wyposażony w radio.
Dodatek 2

STRUKTURA I TREŚĆ NUMERU EIN

Kod ujednoliconego systemu numeracji, zwany europejskim numerem identyfikacyjnym (EIN), dla certyfikatów bezpieczeństwa i innych dokumentów

Przykład:I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kod kraju

(2 litery)

Typ dokumentu

(2 cyfry)

Rok wydania

(4 cyfry)

Numer kolejny

(4 cyfry)

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

POLE 1 –   KOD KRAJU (2 LITERY)

▼M3

Stosuje się kody krajów oficjalnie publikowane i aktualizowane na europejskich stronach internetowych w Międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym (http://publications.eu.int/code/pl/pl-5000600.htm)PAŃSTWO

KOD

Austria

AT

Belgia

BE

Bułgaria

BG

Chorwacja

HR

Cypr

CY

Republika Czeska

CZ

Dania

DK

Estonia

EE

Finlandia

FI

Francja

FR

Niemcy

DE

Grecja

EL

Węgry

HU

Islandia

IS

Irlandia

IE

Włochy

IT

Łotwa

LV

Liechtenstein

LI

Litwa

LT

Luksemburg

LU

Norwegia

NO

Malta

MT

Niderlandy

NL

Polska

PL

Portugalia

PT

Rumunia

RO

Słowacja

SK

Słowenia

SI

Hiszpania

ES

Szwecja

SE

Szwajcaria

CH

Zjednoczone Królestwo

UK

Kod dla międzynarodowych organów ds. bezpieczeństwa należy utworzyć w ten sam sposób. Obecnie istnieje tylko jeden organ: Organ ds. Bezpieczeństwa Tunelu pod Kanałem La Manche (Channel Tunnel Safety Authority). Proponuje się, by przypisać mu następujący kod:MIĘDZYNARODOWY ORGAN DS. BEZPIECZEŃSTWA

KOD

Channel Tunnel Safety Authority

CT

▼M1

POLE 2 –   TYP DOKUMENTU (NUMER 2-CYFROWY)

Dwie cyfry pozwalają na określenie typu dokumentu:

 pierwsza cyfra określa ogólną klasyfikację dokumentu,

 druga cyfra określa podtyp dokumentu.

W razie konieczności zastosowania innych kodów ten system numeracji może zostać rozszerzony. Poniżej przedstawiono proponowany wykaz znanych, możliwych kombinacji dwucyfrowych liczb, rozszerzony o kombinacje dotyczące zezwolenia na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji:Kombinacja numerów w polu 2

Typ dokumentu

Podtyp dokumentu

[0 1]

Koncesje

Koncesje dla przedsiębiorstw kolejowych

[0 x]

Koncesje

Inne

[1 1]

Certyfikat bezpieczeństwa

Część A

[1 2]

Certyfikat bezpieczeństwa

Część B

[1 x]

Rezerwa

Rezerwa

[2 1]

Autoryzacja bezpieczeństwa

 

[2 2]

Rezerwa

Rezerwa

[2 x]

Rezerwa

Rezerwa

[3 x]

Rezerwa, np. utrzymanie taboru kolejowego, infrastruktura lub inne

 

[4 x]

Rezerwa dla jednostek notyfikowanych

Np. różne rodzaje jednostek notyfikowanych

[5 1] i [5 5] (1)

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji

Pojazdy trakcyjne

[5 2] i [5 6] (1)

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji

Ciągnione pojazdy pasażerskie

[5 3] i [5 7] (1)

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji

Wagony towarowe

[5 4] i [5 8] (1)

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji

Pojazdy specjalne

[5 9] (2)

Świadectwo dopuszczenia typu

 

[6 0]

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji

Podsystemy „Infrastruktura”, „Energia” i „Sterowanie” (urządzenia przytorowe)

[6 1]

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji

Podsystem „Infrastruktura”

[6 2]

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji

Podsystem „Energia”

[6 3]

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji

Podsystem „Sterowanie” (urządzenia przytorowe)

[7 1]

Licencja maszynisty

Numer kolejny do 9 999 włącznie

[7 2]

Licencja maszynisty

Numer kolejny od 10 000 do 19 000 włącznie

[7 3]

Licencja maszynisty

Numer kolejny od 20 000 do 29 000 włącznie

[8 x] … [9 x]

Rezerwa (2 typy dokumentów)

Rezerwa (10 podtypów dla każdego typu)

(1)   Jeżeli 4 cyfry zarezerwowane dla pola 4 „Numer kolejny” zostaną całkowicie wykorzystane w ciągu roku, pierwsze dwie cyfry pola 2 zmienia się odpowiednio z: — [5 1] na [5 5] w przypadku pojazdów trakcyjnych, — [5 2] na [5 6] w przypadku ciągnionych pojazdów pasażerskich, — [5 3] na [5 7] w przypadku wagonów towarowych, — [5 4] na [5 8] w przypadku pojazdów specjalnych.

(2)   Cyfry przydzielane w polu 4: — od 1 000 do 1 999 w przypadku pojazdów trakcyjnych, — od 2 000 do 2 999 w przypadku ciągnionych pojazdów pasażerskich, — od 3 000 do 3 999 w przypadku wagonów towarowych, — od 4 000 do 4 999 w przypadku pojazdów specjalnych.

POLE 3 –   ROK WYDANIA (LICZBA 4-CYFROWA)

Pole to wskazuje rok wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji (w określonym formacie rrrr, czyli 4-cyfrowym).

POLE 4 –   NUMER KOLEJNY

Numer kolejny zwiększa się o jeden wraz z wydaniem każdego dokumentu, niezależnie od tego, czy jest to zezwolenie nowe, przedłużone, zaktualizowane czy zmienione. Nawet w przypadku unieważnienia świadectwa lub zawieszenia zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przypisany mu numer nie może zostać ponownie użyty.

Każdego roku numeracja rozpoczyna się od zera.
Dodatek 3

KODY WYCOFANIA Z EKSPLOATACJIKod

Tryb wycofania z eksploatacji

Opis

00

Brak

Pojazd posiada ważną rejestrację.

10

Zawieszenie rejestracji

Bez uzasadnienia

Rejestracja pojazdu zawieszona na wniosek właściciela lub posiadacza, lub decyzją NSA lub jednostki rejestrującej.

11

Zawieszenie rejestracji

Pojazd przeznaczony do przechowywania w stanie gotowości do eksploatacji jako rezerwa nieaktywna lub strategiczna.

20

Przeniesienie rejestracji

Stwierdzono, że pojazd został ponownie zarejestrowany pod nowym numerem lub przez inny NVR do celów dalszego użytkowania w ramach (całości lub części) europejskiej sieci kolejowej.

30

Wycofanie z eksploatacji

Bez uzasadnienia

Rejestracja pojazdu na użytkowanie w ramach europejskiej sieci kolejowej wygasła, brak danych o ponownej rejestracji.

31

Wycofanie z eksploatacji

Pojazd przeznaczony do dalszego użytkowania jako pojazd kolejowy poza europejską siecią kolejową.

32

Wycofanie z eksploatacji

Pojazd przeznaczony do odzysku istotnych składników/modułów/części zapasowych dotyczących interoperacyjności lub do gruntownej przebudowy

33

Wycofanie z eksploatacji

Pojazd przeznaczony do złomowania i przekazania materiałów (w tym głównych części zapasowych) do recyklingu.

34

Wycofanie z eksploatacji

Pojazd przeznaczony do użytkowania jako „zabytkowy tabor kolejowy” na wydzielonej sieci lub jako nieruchomy eksponat wystawowy, poza europejską siecią kolejową.

Stosowanie kodów

 Jeżeli nie podano uzasadnienia wycofania z eksploatacji, należy zastosować kody 10, 20 i 30 do określenia zmiany statusu rejestracji.

 Jeżeli znane jest uzasadnienie wycofania z eksploatacji, w bazie danych NVR dostępne są kody 11, 31, 32, 33 i 34. Kody te oparte są wyłącznie na informacjach otrzymanych przez jednostkę rejestrującą od posiadacza lub właściciela pojazdu.

Kwestie rejestracyjne

 Pojazd z zawieszoną rejestracją lub pojazd wycofany z eksploatacji nie może być użytkowany w ramach europejskiej sieci kolejowej na podstawie pierwotnej rejestracji.

 Reaktywacja rejestracji po zawieszeniu wymaga zweryfikowania przez jednostkę rejestrującą warunków, które doprowadziły do zawieszenia.

 Przeniesienie rejestracji na warunkach określonych w art. 1b decyzji Komisji 2006/920/WE ( 7 ) i art. 1b decyzji Komisji 2008/231/WE ( 8 ) zmienionej decyzją 2010/640/UE ( 9 ) obejmuje nową rejestrację pojazdu i późniejsze wycofanie starej rejestracji.
Dodatek 4

STANDARDOWY FORMULARZ WNIOSKU O REJESTRACJĘ

image

image

image
Dodatek 5SŁOWNIK POJĘĆ

Skrót

Objaśnienie

CCS

Sterowanie

WNP

Wspólnota Niepodległych Państw

COTIF

Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami

CR

System kolei konwencjonalnych

DB

Baza danych

KE

Komisja Europejska

EC VVR

Europejski scentralizowany wirtualny rejestr pojazdów kolejowych

EIN

Europejski numer identyfikacyjny

EN

Norma europejska

EVN

Europejski numer pojazdu

ERA

Europejska Agencja Kolejowa, zwana również „Agencją”

ERATV

Europejski rejestr typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji

ERTMS

Europejski system zarządzania ruchem kolejowym

UE

Unia Europejska

HS

System kolei dużych prędkości

IB

Organ dochodzeniowy

ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IM

Zarządca infrastruktury

INF

Infrastruktura

IT

Technologia informacyjna

LR

Rejestr lokalny

NoBo

Jednostka notyfikowana

NSA

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa (NSA)

NVR

Krajowy rejestr pojazdów kolejowych

TSI OPE

Techniczna specyfikacja interoperacyjności (TSI) dotycząca podsystemu „Ruch kolejowy”

OTIF

Międzyrządowa Organizacja Międzynarodowych Przewozów Kolejami

RE

Jednostka rejestrująca, tj. organ odpowiedzialny za prowadzenie i aktualizację NVR

RB

Organ regulacyjny

RIC

Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów osobowych i hamulcowych w ruchu międzynarodowym

RIV

Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w ruchu międzynarodowym

RS lub RST

Tabor kolejowy

RSRD (TAF)

Informacyjna baza danych taboru kolejowego (TAF)

RU

Przedsiębiorstwo kolejowe

SEDP (TAF)

Strategiczny europejski plan wdrożenia (TAF)

TAF (TSI)

(TSI) Aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych

TSI

Techniczna specyfikacja interoperacyjności

VKM

Oznaczenie posiadacza pojazdu

VKMR

Rejestr oznaczeń posiadaczy pojazdów

VVR

Wirtualny rejestr pojazdów kolejowych

WAG (TSI)

(TSI) Wagony towarowe

WIMO (TAF)

Operacyjna baza danych transportu kolejowego towarowego i intermodalnego (TAF)

▼M2
Dodatek 6

CZĘŚĆ „0”    IDENTYFIKACJA POJAZDU

Uwagi ogólne

W niniejszym dodatku opisano europejski numer pojazdu i związane z nim oznaczenie, jakie nanosi się w widocznym miejscu pojazdu dla celów jego jednoznacznej identyfikacji przez cały okres eksploatacji. W dodatku tym nie opisano innych numerów ani oznaczeń, jakie ewentualnie mogą zostać wygrawerowane lub przymocowane na stałe do podwozia albo innych głównych elementów konstrukcji w procesie wytwarzania pojazdu.

Europejski numer pojazdu i związane z nim skróty

Każdy pojazd kolejowy otrzymuje numer składający się z 12 cyfr (nazywany europejskim numerem pojazdu (EVN)), o następującym układzie:Grupa taboru

Zdolność do interoperacyjności i typ pojazdu

[2 cyfry]

Państwo, w którym dany pojazd jest zarejestrowany

[2 cyfry]

Charakterystyka techniczna

[4 cyfry]

Numer seryjny:

[3 cyfry]

Cyfra kontrolna

[1 cyfra]

Wagony towarowe

00 do 09

10 do 19

20 do 29

30 do 39

40 to 49

80 do 89

[szczegóły w części 6]

01 do 99

[szczegóły w części 4]

0000 do 9999

[szczegóły w części 9]

000 do 999

0 do 9

[szczegóły w części 3]

Ciągnione pojazdy pasażerskie

50 do 59

60 do 69

70 do 79

[szczegóły w części 7]

0000 do 9999

[szczegóły w części 10]

000 do 999

Tabor trakcyjny oraz jednostki zespołów trakcyjnych o stałym lub z góry określonym składzie

90 do 99

[szczegóły w części 8]

0000000 to 8999999

[znaczenie tych cyfr zostaje określone przez dane państwa członkowskie, ewentualnie w wyniku porozumienia dwu- lub wielostronnego]

Pojazdy specjalne

9000 to 9999

[szczegóły w części 11]

000 do 999

7 cyfr składających się na charakterystykę techniczną i numer seryjny umożliwia jednoznaczną identyfikację pojazdu w każdej grupie ciągnionych pojazdów pasażerskich i pojazdów specjalnych w danym kraju ( 10 ).

Numer ten uzupełniają oznaczenia alfabetyczne:

a) skrótowe oznaczenie kraju, w którym dany pojazd jest zarejestrowany (szczegóły w części 4);

b) oznaczenie posiadacza pojazdu (szczegóły w części 1);

c) skróty oznaczające charakterystykę techniczną (szczegóły w odniesieniu do wagonów towarowych w części 12, a w odniesieniu do ciągnionych pojazdów pasażerskich w części 13).

Europejski numer pojazdu zmienia się, jeżeli ze względu na wprowadzone w pojeździe modyfikacje techniczne nie odzwierciedla zdolności do interoperacyjności lub charakterystyki technicznej zgodnie z niniejszym dodatkiem. Takie modyfikacje techniczne mogą powodować konieczność uzyskania ponownego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z art. 20–25 dyrektywy 2008/57/WE.

CZĘŚĆ 1   OZNACZENIE POSIADACZA POJAZDU

1.    Definicja oznaczenia posiadacza pojazdu (VKM)

Oznaczenie posiadacza pojazdu (VKM) to kod alfabetyczny składający się z 2 do 5 liter ( 11 ). Oznaczenie VKM nanosi się na każdy pojazd szynowy w pobliżu europejskiego numeru pojazdu. VKM określa posiadacza pojazdu zgodnie z rejestracją w krajowym rejestrze pojazdów.

Oznaczenie VKM jest niepowtarzalne i ważne we wszystkich krajach objętych niniejszą TSI oraz we wszystkich krajach przystępujących do porozumienia, które wiąże się ze stosowaniem przedstawionego w niniejszej TSI systemu numeracji pojazdów i oznaczeń VKM.

2.    Format oznaczenia posiadacza pojazdu

Oznaczenie VKM przedstawia pełną nazwę lub skrót nazwy posiadacza pojazdu, w miarę możliwości w łatwo rozpoznawalny sposób. Można wykorzystywać wszystkie spośród 26 liter alfabetu łacińskiego. W oznaczeniu VKM używa się wielkich liter. Litery niebędące pierwszymi literami słów składających się na nazwę posiadacza mogą być małe. Podczas sprawdzania niepowtarzalności oznaczenia zapis małymi literami będzie traktowany tak, jakby były to wielkie litery.

Litery mogą posiadać znaki diakrytyczne ( 12 ). Podczas sprawdzania niepowtarzalności oznaczenia znaki diakrytyczne w tych literach są pomijane.

W przypadku pojazdów znajdujących się w gestii posiadaczy z siedzibą w państwie, w którym nie używa się alfabetu łacińskiego, po oznaczeniu VKM może następować jego przekład na używany w tym państwie alfabet, oddzielony od oznaczenia VKM ukośnikiem („/”). Do celów przetwarzania danych przekład oznaczenia VKM jest pomijany.

3.    Przepisy związane z przydzielaniem oznaczeń posiadacza pojazdu

Posiadaczowi pojazdu można nadać więcej niż jedno oznaczenie VKM w przypadku gdy:

 posiadacz pojazdu posiada formalną nazwę w więcej niż jednym języku,

 posiadacz pojazdu ma ważne powody przemawiające za wyróżnieniem poszczególnych taborów pojazdów w ramach swojej organizacji.

Pojedyncze oznaczenie VKM może zostać przydzielone grupie przedsiębiorstw:

 należących do jednej struktury korporacyjnej (np. grupy kapitałowej),

 należących do jednej struktury korporacyjnej, w ramach której jednej organizacji powierzono prowadzenie wszystkich spraw w imieniu wszystkich pozostałych przedsiębiorstw,

 która powierzyła odrębnemu, pojedynczemu podmiotowi prawnemu prowadzenie wszystkich spraw w swoim imieniu, przy czym w takim wypadku podmiot ten pełni rolę posiadacza.

4.    Rejestr oznaczeń posiadaczy pojazdu i procedura przydzielania oznaczeń

Rejestr oznaczeń VKM jest ogólnie dostępny i aktualizowany na bieżąco.

Wniosek o nadanie oznaczenia VKM składa się do władz krajowych właściwych dla wnioskodawcy, a następnie przekazuje się do ERA. Oznaczeniem VKM można posługiwać się dopiero po jego opublikowaniu przez ERA.

Posiadacz oznaczenia VKM ma obowiązek poinformować właściwy organ krajowy o zaprzestaniu posługiwania się oznaczeniem VKM, a właściwy organ krajowy przekaże tę informację do ERA. Oznaczenie VKM zostanie następnie unieważnione po wykazaniu przez posiadacza, że oznaczenie na wszystkich rozpatrywanych pojazdach zostało zmienione. Oznaczenie takie nie zostanie przydzielone ponownie przez okres 10 lat, chyba że temu samemu posiadaczowi lub – na jego życzenie – innemu posiadaczowi.

Oznaczenie VKM może zostać przekazane innemu posiadaczowi, będącemu prawnym następcą pierwotnego posiadacza. Oznaczenie VKM zachowuje ważność w przypadku zmiany przez posiadacza VKM nazwy na inną, która nie wykazuje podobieństwa z dotychczasowym oznaczeniem VKM.

W przypadku zmiany posiadacza, która pociąga za sobą zmianę oznaczenia VKM, na rozpatrywanych pojazdach należy nanieść nowe oznaczenie VKM w okresie trzech miesięcy od daty zarejestrowania zmiany posiadacza w krajowym rejestrze pojazdów. W przypadku braku zgodności oznaczenia VKM naniesionego na pojeździe z danymi zarejestrowanymi w NVR, rejestracja w NVR zastępuje pozostałe dane.

CZĘŚĆ 2

Nieużywana

CZĘŚĆ 3   ZASADY OBLICZANIA CYFRY KONTROLNEJ (CYFRA 12)

Cyfrę kontrolną oblicza się w następujący sposób:

 w przypadku cyfr na miejscach parzystych numeru podstawowego (licząc od prawej) przyjmuje się do obliczeń ich wartość dziesiętną,

 cyfry na miejscach nieparzystych numeru podstawowego (licząc od prawej) mnoży się przez 2,

 następnie oblicza się sumę wszystkich cyfr na pozycjach parzystych i wszystkich cyfr stanowiących iloczyny cząstkowe otrzymane dla pozycji nieparzystych,

 bierze się cyfrę jednostek tak otrzymanej sumy,

 cyfrę kontrolną stanowi liczba, która dodana do cyfry jednostek daje sumę 10; jeżeli cyfrą jednostek będzie zero, wówczas cyfra kontrolna będzie także zerem.

Przykłady

1 -

 Niech numerem podstawowym będzie

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Mnożnik

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Cyfrą jednostek w tej sumie jest 2.

Wynika stąd, że cyfra kontrolna będzie wynosiła 8, a z podanego numeru podstawowego powstanie numer inwentarzowy 33 84 4796 100 – 8.

2 -

 Niech numerem podstawowym będzie

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Mnożnik

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Cyfrą jednostek w tej sumie jest 0.

Wynika stąd, że cyfra kontrolna będzie wynosiła 0, a z podanego numeru podstawowego powstanie numer inwentarzowy 31 51 3320 198 – 0.

CZĘŚĆ 4   KODY KRAJÓW, W KTÓRYCH ZAREJESTROWANO POJAZDY (CYFRY 3–4 ORAZ SKRÓT)

Dane odnoszące się do państw trzecich podano tylko w celach informacyjnych.Państwa

Alfabetyczny kod państwa (1)

Numeryczny kod państwa

Albania

AL

41

Algieria

DZ

92

Armenia

AM

58

Austria

A

81

Azerbejdżan

AZ

57

Białoruś

BY

21

Belgia

B

88

Bośnia-Hercegowina

BIH

49

Bułgaria

BG

52

Chiny

RC

33

Chorwacja

HR

78

Kuba

CU (1)

40

Cypr

CY

 

Republika Czeska

CZ

54

Dania

DK

86

Egipt

ET

90

Estonia

EST

26

Finlandia

FIN

10

Francja

F

87

Gruzja

GE

28

Niemcy

D

80

Grecja

GR

73

Węgry

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (1)

99

Irlandia

IRL

60

Izrael

IL

95

Włochy

I

83

Japonia

J

42

Kazachstan

KZ

27

Kirgistan

KS

59

Łotwa

LV

25

Liban

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Litwa

LT

24

Luksemburg

L

82

Macedonia

MK

65

Malta

M

 

Mołdawia

MD (1)

23

Monako

MC

 

Mongolia

MGL

31

Czarnogóra

MNE

62

Maroko

MA

93

Niderlandy

NL

84

Korea Północna

PRK (1)

30

Norwegia

N

76

Polska

PL

51

Portugalia

P

94

Rumunia

RO

53

Rosja;

RUS

20

Serbia

SRB

72

Słowacja

SK

56

Słowenia

SLO

79

Korea Południowa

ROK

61

Hiszpania

E

71

▼C1

Szwecja

S

74

▼M2

Szwajcaria

CH

85

Syria

SYR

97

Tadżykistan

TJ

66

Tunezja

TN

91

Turcja

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukraina

UA

22

Zjednoczone Królestwo

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Wietnam

VN (1)

32

(1)   Zgodnie z systemem kodowania alfabetycznego opisanym w załączniku 4 do konwencji z 1949 r. oraz w art. 45 ust. 4 konwencji z roku 1968 o ruchu drogowym.

CZĘŚĆ 5

Nieużywana

CZĘŚĆ 6   KODY INTEROPERACYJNOŚCI UŻYWANE W ODNIESIENIU DO WAGONÓW TOWAROWYCH (CYFRY 1–2). 

2. cyfra1. cyfra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. cyfra1. cyfra

 

 

Rozstaw kół

stały lub zmienny

stały

zmienny

stały

zmienny

stały

zmienny

stały

zmienny

stały lub zmienny

Rozstaw kół

 

Wagony towarowe zgodne z TSI WAG () z uwzględnieniem ppkt 7.1.2 i wszystkich warunków określonych w dodatku C

0

na osiach

Nieprzeznaczone do wykorzystania

wagonów

Nieprzeznaczone do wykorzystania ()

Wagony towarowe PPV/PPW

(zmienny rozstaw kół)

na osiach

0

1

na wózkach

na wózkach

1

2

na osiach

Wagony towarowe

Wagony towarowe PPV/PPW

(stały rozstaw kół)

na osiach

2

3

na wózkach

na wózkach

3

Inne wagony towarowe

4

na osiach ()

wagony do celów utrzymania

Inne wagony towarowe

Wagony towarowe o specjalnym oznakowaniu charakterystyki technicznej niedopuszczone do eksploatacji w UE

na osiach ()

4

8

na wózkach ()

na wózkach ()

8

 

 

 

 

 

 

 

1. cyfra2. cyfra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. cyfra2. cyfra

(1)   Rozporządzenie Komisji [TSI WAG przyjęte po nowelizacji].

(2)   Stały lub zmienny rozstaw kół.

(3)   Z wyjątkiem wagonów towarowych kategorii I (wagonów izotermicznych), nie stosuje się do nowych pojazdów dopuszczonych do eksploatacji.

CZĘŚĆ 7   OZNACZENIE ZDOLNOŚCI CIĄGNIONYCH POJAZDÓW PASAŻERSKICH DO KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ (CYFRY 1–2) 

Komunikacja wewnętrzna

TEN () lub COTIF () lub PPV/PPW

Komunikacja wewnętrzna lub międzynarodowa na podstawie specjalnej umowy

TEN () lub COTIF ()

PPV/PPW

2. cyfra1. cyfra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Pojazdy do komunikacji wewnętrznej

Pojazdy o stałym rozstawie kół, bez klimatyzacji (łącznie z wagonami do przewozu samochodów)

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1520), bez klimatyzacji

Nieprzeznaczone do wykorzystania

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1668), bez klimatyzacji

Pojazdy zabytkowe

Nieprzeznaczone do wykorzystania ()

Pojazdy o stałym rozstawie kół

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1520) ze zmianą wózków

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1520) z osiami nastawnymi

6

Pojazdy służbowe

Pojazdy o stałym rozstawie kół, klimatyzowane

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1520), klimatyzowane

Pojazdy służbowe

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1668), klimatyzowane

Wagony do przewozu samochodów

Nieprzeznaczone do wykorzystania ()

7

Pojazdy klimatyzowane i hermetyczne

Nieprzeznaczone do wykorzystania

Nieprzeznaczone do wykorzystania

Hermetyczne, pojazdy o stałym rozstawie kół, klimatyzowane

Nieprzeznaczone do wykorzystania

Pozostałe pojazdy

Nieprzeznaczone do wykorzystania

Nieprzeznaczone do wykorzystania

Nieprzeznaczone do wykorzystania

Nieprzeznaczone do wykorzystania

(1)   Zgodność z obowiązującymi TSI, zob. część 5 dodatku P.

(2)   Wraz z pojazdami, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są oznakowane cyframi określonymi w niniejszej tabeli. COTIF: pojazd zgodny z regulaminem COTIF obowiązującym w momencie dopuszczenia do eksploatacji.

(3)   Z wyjątkiem wagonów osobowych o stałym rozstawie kół (56) i zmiennym rozstawie kół (66), które znajdują się już w eksploatacji, nie stosuje się dla nowych pojazdów.

CZĘŚĆ 8   RODZAJE TABORU TRAKCYJNEGO ORAZ JEDNOSTEK ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH O STAŁYM LUB Z GÓRY OKREŚLONYM SKŁADZIE (CYFRY 1–2)

Pierwszą cyfrą jest „9”.

Jeżeli druga cyfra oznacza rodzaj taboru trakcyjnego, obowiązują następujące oznaczenia kodowe:Kod

Ogólny rodzaj pojazdu

0

Różne

1

Lokomotywa elektryczna

2

Lokomotywa spalinowa

3

Elektryczny zespół trakcyjny (dużych prędkości) [wagon silnikowy lub wagon doczepny]

4

Elektryczny zespół trakcyjny (z wyjątkiem dużych prędkości) [wagon silnikowy lub wagon doczepny]

5

Spalinowy zespół trakcyjny [wagon silnikowy lub wagon doczepny]

6

Wagon doczepny specjalnego przeznaczenia

7

Lokomotywa manewrowa z silnikiem elektrycznym

8

Lokomotywa manewrowa z silnikiem spalinowym

9

Pojazd specjalny

CZĘŚĆ 9   STANDARDOWE OZNACZENIA NUMERYCZNE WAGONÓW TOWAROWYCH (CYFRY OD 5 DO 8)

W części 9 wskazano oznaczenia numeryczne związane z główną charakterystyką techniczną wagonu towarowego. Część 9 została opublikowana na stronie internetowej ERA (www.era.europa.eu).

Wniosek o nadanie nowego kodu składa się w jednostce rejestrującej (o której mowa w decyzji 2007/756/WE), a następnie przesyła do ERA. Nowym kodem można posługiwać się dopiero po jego opublikowaniu przez ERA.

CZĘŚĆ 10   KODY CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ CIĄGNIONEGO TABORU PASAŻERSKIEGO (CYFRY 5–6)

Część 10 została opublikowana na stronie internetowej ERA (www.era.europa.eu).

Wniosek o nadanie nowego kodu składa się w jednostce rejestrującej (o której mowa w decyzji 2007/756/WE), a następnie przesyła do ERA. Nowym kodem można posługiwać się dopiero po jego opublikowaniu przez ERA.

CZĘŚĆ 11   KODY CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ POJAZDÓW SPECJALNYCH (CYFRY OD 6 DO 8)

Część 11 została opublikowana na stronie internetowej ERA (www.era.europa.eu).

Wniosek o nadanie nowego kodu składa się w jednostce rejestrującej (o której mowa w decyzji 2007/756/WE), a następnie przesyła do ERA. Nowym kodem można posługiwać się dopiero po jego opublikowaniu przez ERA.

CZĘŚĆ 12   OZNACZENIA LITEROWE W PRZYPADKU WAGONÓW TOWAROWYCH Z WYJĄTKIEM WAGONÓW PRZEGUBOWYCH I WAGONÓW WIELOCZŁONOWYCH

Część 12 została opublikowana na stronie internetowej ERA (www.era.europa.eu).

Wniosek o nadanie nowego kodu składa się w jednostce rejestrującej (o której mowa w decyzji 2007/756/WE), a następnie przesyła do ERA. Nowym kodem można posługiwać się dopiero po jego opublikowaniu przez ERA.

CZĘŚĆ 13   OZNACZENIA LITEROWE W PRZYPADKU CIĄGNIONEGO TABORU PASAŻERSKIEGO

Część 13 została opublikowana na stronie internetowej ERA (www.era.europa.eu).

Wniosek o nadanie nowego kodu składa się w jednostce rejestrującej (o której mowa w decyzji 2007/756/WE), a następnie przesyła do ERA. Nowym kodem można posługiwać się dopiero po jego opublikowaniu przez ERA.( 1 ) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/32/WE (Dz.U. L 141 z 2.6.2007, str. 63).

( 2 ) Dz.U. L 110 z 20.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/32/WE.

( 3 ) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 1.

( 4 ) Wszystkim nowym pojazdom dopuszczonym do eksploatacji w przypadku AAE, BLS, FNME i GySEV/ROeEE należy jednak przypisać standardowy kod kraju.

( 5 ) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 6.

( 6 ) Dz.U. L 110 z 20.4.2001, s. 1.

( 7 ) Dz.U. L 359 z 18.12.2006, s. 1.

( 8 ) Dz.U. L 84 z 26.3.2008, s. 1.

( 9 ) Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 29.

( 10 ) W przypadku pojazdów specjalnych, w danym kraju niepowtarzalny musi być numer utworzony z cyfry pierwszej oraz ostatnich 5 cyfr charakterystyki technicznej i numeru seryjnego.

( 11 ) W przypadku NMBS/SNCB może być nadal używana pojedyncza litera B umieszczona w okręgu.

( 12 ) Znaki diakrytyczne to znaki „akcentów”, takie jak w À, Ç, Ö, Č, Ž, Å itp. Litery specjalne w rodzaju Ø i Æ będą reprezentowane przez jeden znak; przy sprawdzaniu niepowtarzalności Ø jest traktowane jak O, a Æ jak A.

Top