EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0166-20200101

Consolidated text: Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/2020-01-01

02006R0166 — PL — 01.01.2020 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 166/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 stycznia 2006 r.

w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 033 z 4.2.2006, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.

  L 188

14

18.7.2009

►M2

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1010 z dnia 5 czerwca 2019 r.

  L 170

115

25.6.2019

►M3

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1243 z dnia 20 czerwca 2019 r.

  L 198

241

25.7.2019
▼B

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 166/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 stycznia 2006 r.

w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty (europejski PRTR) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych i określa zasady jego funkcjonowania w celu wdrożenia Protokołu EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (zwanego dalej „Protokołem”) i ułatwienia udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska, jak również przyczyniania się do zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska i zmniejszania tego zanieczyszczenia.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „społeczeństwo” oznacza jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką krajową, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy;

2) „właściwy organ” oznacza organ lub organy krajowe, lub jakikolwiek inny podmiot lub podmioty właściwe wyznaczone przez Państwa Członkowskie;

3) „instalacja” oznacza stacjonarną jednostkę techniczną, w której prowadzona jest jedna lub więcej rodzajów działalności wymienionych w załączniku I oraz wszelka inna bezpośrednio związana działalność, która ma techniczny związek z działalnością prowadzoną w tym miejscu, a która może mieć wpływ na emisje i zanieczyszczenie;

4) „zakład” oznacza jedną lub więcej instalacji znajdujących się w tym samym miejscu, obsługiwanych przez tę samą osobę fizyczną lub prawną;

5) „miejsce” oznacza geograficzne położenie zakładu;

6) „operator” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która prowadzi lub kontroluje zakład lub, jeżeli przewiduje to ustawodawstwo krajowe, której zostały przekazane gospodarcze uprawnienia decyzyjne nad technicznym funkcjonowaniem instalacji;

7) „rok sprawozdawczy” oznacza rok kalendarzowy, za który muszą zostać zebrane dane dotyczące uwolnień zanieczyszczeń i ich transferu poza miejsce powstania;

8) „substancja” oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem substancji radioaktywnych;

9) „zanieczyszczenie” oznacza substancję lub grupę substancji, które mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzkiego ze względu na ich własności i ich wprowadzenie do środowiska naturalnego;

10) „uwolnienie” oznacza każde wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska w wyniku dowolnej działalności ludzkiej, zamierzonej lub przypadkowej, rutynowej lub nierutynowej, w tym wycieki, emisje, odprowadzenia, wprowadzenia, unieszkodliwianie lub składowanie, lub odprowadzenia poprzez układy kanalizacyjne bez końcowego oczyszczania ścieków;

11) „transfer poza miejsce powstania” oznacza przemieszczenie poza granice zakładu odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia oraz zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia;

12) „źródła rozproszone” oznacza wiele mniejszych lub rozrzuconych źródeł, z których zanieczyszczenia mogą być uwalniane do gleby, powietrza lub wody, których łączne oddziaływanie na te ośrodki może być znaczące i w wypadku których niepraktyczne jest zbieranie sprawozdań z każdego z nich z osobna;

13) „odpady” oznaczają każdą substancję lub przedmiot zdefiniowane w art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów ( 1 );

14) „odpady niebezpieczne” oznaczają każdą substancję lub przedmiot zdefiniowane w art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689/EWG;

15) „ściek” oznacza ściek komunalny, bytowy lub przemysłowy zdefiniowany w art. 2 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych ( 2 ) oraz wszelkie inne zużyte wody podlegające przepisom prawa wspólnotowego z powodu zawartych w nich substancji lub przedmiotów;

16) „unieszkodliwianie” oznacza dowolne działanie przewidziane w załączniku IIA do dyrektywy 75/442/EWG;

17) „odzysk” oznacza którekolwiek z działań przewidzianych w załączniku IIB do dyrektywy 75/442/EWG.

Artykuł 3

Treść europejskiego PRTR

Europejski PRTR zawiera informacje dotyczące:

a) uwolnień zanieczyszczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), które muszą być zgłaszane przez operatorów zakładów prowadzących rodzaje działalności wymienione w załączniku I;

b) transferów poza miejsce powstania odpadów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b), oraz zanieczyszczeń w ściekach, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), które muszą być zgłaszane przez operatorów zakładów prowadzących rodzaje działalności wymienione w załączniku I;

c) uwolnień zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych, o których mowa w art. 8 ust. 1, gdy informacje takie są dostępne.

Artykuł 4

Projekt i struktura

1.  Komisja publikuje europejski PRTR przedstawiający dane w postaci zagregowanej i niezagregowanej, tak aby uwolnienia i transfery mogły być wyszukane i określone według:

a) zakładu, w tym w stosownych przypadkach spółki-matki zakładu, i jego położenia geograficznego, w tym zlewni;

b) działalności;

c) zaistnienia na poziomie Państwa Członkowskiego lub Wspólnoty;

d) odpowiednio, zanieczyszczenia lub odpadu;

e) każdego elementu środowiska naturalnego (powietrze, woda, gleba), do którego zanieczyszczenie jest uwalniane;

f) odpowiednio, transferu odpadów poza miejsce ich powstania oraz miejsce ich przeznaczenia;

g) transferu zanieczyszczeń zawartych w ściekach poza miejsce ich powstania;

h) źródeł rozproszonych;

i) właściciela lub operatora zakładu.

2.  Europejski PRTR zostanie zaprojektowany tak, aby w maksymalnym stopniu ułatwiał publiczny dostęp, pozwalając, w normalnych warunkach użytkowania, na ciągły i łatwy dostęp do informacji w Internecie lub poprzez inne środki elektroniczne. Jego struktura uwzględnia możliwość jego rozszerzenia w przyszłości i obejmuje wszystkie dane zgłaszane w poprzednich latach sprawozdawczych do co najmniej dziesięciu lat sprawozdawczych wstecz.

3.  Europejski PRTR zawiera odsyłacze do:

a) krajowych PRTR Państw Członkowskich;

b) innych stosownych istniejących, publicznie dostępnych baz danych dotyczących spraw związanych z PRTR, w tym również krajowych PRTR innych Stron Protokołu oraz, gdy to możliwe, innych państw;

c) stron internetowych zakładów, jeżeli istnieją, i odsyłaczy udostępnionych dobrowolnie przez zakłady.

Artykuł 5

Sprawozdawczość operatorów

1.  Operator każdego zakładu prowadzącego jeden lub więcej spośród rodzajów działalności określonych w załączniku I z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności w nim określonych zgłasza co roku właściwemu organowi dane ilościowe wraz z podaniem, czy dane te są oparte na pomiarze, obliczeniu czy oszacowaniu, w odniesieniu do:

a) uwolnień do powietrza, wody i gleby jakiegokolwiek z zanieczyszczeń określonych w załączniku II, dla którego obowiązująca wartość progowa określona w załączniku II jest przekroczona;

b) transferów poza miejsce powstania, przekraczających rocznie 2 tony dla odpadów niebezpiecznych lub 2 000 ton dla odpadów innych niż niebezpieczne, dla dowolnej spośród operacji odzysku („R”) albo unieszkodliwiania („D”), z wyjątkiem operacji unieszkodliwiania typu „obróbka w glebie” oraz „głębokie wtryskiwanie”, o których mowa w art. 6, z podaniem odpowiednio „R” lub „D”, w zależności od tego, czy odpad jest przeznaczony do odzysku, czy też do unieszkodliwienia oraz, dla transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych, nazwy i adresu firmy dokonującej odzysku lub unieszkodliwienia odpadu oraz rzeczywistego miejsca odzysku lub unieszkodliwienia;

c) transferów poza miejsce powstania któregokolwiek z zanieczyszczeń określonych w załączniku II zawartego w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia, dla którego wartość progowa określona w załączniku II kolumna 1b jest przekroczona.

▼M2

Operator każdego zakładu prowadzącego jeden lub więcej spośród rodzajów działalności określonych w załączniku I z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności określonych w tym załączniku przekazuje drogą elektroniczną właściwemu organowi informacje niezbędne do identyfikacji zakładu zgodnie z formatem, o którym mowa w art. 7 ust. 2, chyba że informacje te zostały już udostępnione właściwemu organowi.

▼B

W wypadku danych określonych jako dane oparte na pomiarze lub obliczeniu podaje się metodę, przy pomocy której dokonano analizy, lub metodę obliczeniową.

Uwolnienia, o których mowa w załączniku II, przekazywane zgodnie z lit. a) niniejszego ustępu, obejmują wszystkie uwolnienia ze wszystkich źródeł określonych w załączniku I znajdujących się na terenie zakładu.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje dotyczące uwolnień i transferów powstających ogółem w wyniku działań zamierzonych, przypadkowych, rutynowych i nierutynowych.

Dostarczając te informacje, operatorzy wyszczególniają, jeżeli to możliwe, wszelkie dane związane z niezamierzonym uwolnieniem do środowiska.

3.  Operator każdego zakładu zbiera z odpowiednią częstotliwością informacje potrzebne do określenia, które z dokonywanych przez zakład uwolnień oraz transferów zanieczyszczeń poza miejsce powstania podlegają wymaganiom sprawozdawczości na mocy ust. 1.

4.  Przygotowując sprawozdanie, dany operator wykorzystuje najlepsze dostępne informacje, które mogą obejmować dane z monitorowania, wskaźniki emisji, równania bilansu masy, pośrednie monitorowanie lub inne obliczenia, oceny techniczne oraz inne metody zgodne z art. 9 ust. 1 oraz zgodne z metodykami uznanymi na poziomie międzynarodowym, jeśli są one dostępne.

5.  Operator każdego danego zakładu objętego obowiązkiem sprawozdawczości przechowuje do wglądu dla właściwych organów Państwa Członkowskiego zapisy danych, z których pochodziły informacje podane w sprawozdaniu, przez okres pięciu lat od końca danego roku sprawozdawczego. W zapisach tych opisana jest również metodyka użyta do zbierania danych.

Artykuł 6

Uwolnienia do gleby

Odpad podlegający operacjom unieszkodliwiania typu „obróbka w glebie” lub „głębokie wtryskiwanie”, opisanym w załączniku IIA do dyrektywy 75/442/EWG, jest zgłaszany jako uwolnienie do gleby jedynie przez operatora zakładu, na terenie którego odpad powstał.

Artykuł 7

Sprawozdawczość Państw Członkowskich

1.  Państwa Członkowskie, uwzględniając wymagania określone w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, określają termin, do którego operatorzy przekazują swojemu właściwemu organowi wszystkie dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz informacje, o których mowa w art. 5 ust. 3, 4 i 5.

▼M2

2.  Państwa członkowskie co roku przekazują Komisji drogą elektroniczną sprawozdanie zawierające wszystkie dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, w formacie i w terminie określonych przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 19 ust. 2. W każdym przypadku termin przesłania sprawozdania nie może przypadać później niż 11 miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego.

3.  Służby Komisji, wspomagane przez Europejską Agencję Środowiska, wprowadzają informacje przekazane przez państwa członkowskie do europejskiego PRTR w ciągu jednego miesiąca od zakończenia składania sprawozdań przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 2.

▼B

Artykuł 8

Uwolnienia ze źródeł rozproszonych

1.  Komisja, wspierana przez Europejską Agencję Środowiska, włącza do europejskiego PRTR informacje dotyczące uwolnień ze źródeł rozproszonych, jeżeli takie informacje istnieją i zostały już zgłoszone przez Państwa Członkowskie.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane tak, aby umożliwić użytkownikom wyszukiwanie i identyfikowanie uwolnień zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych zgodnie z odpowiednim rozkładem przestrzennym, i zawierają informacje dotyczące metodyki użytej do pozyskania informacji.

▼M3

3.  W przypadku stwierdzenia, że nie istnieją dane dotyczące uwolnień ze źródeł rozproszonych, Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez zainicjowanie sprawozdawczości w zakresie uwolnień odnośnych zanieczyszczeń z jednego lub więcej źródeł rozproszonych, przy wykorzystaniu, w razie potrzeby, metod uznanych na poziomie międzynarodowym.

▼B

Artykuł 9

Zapewnienie jakości i jej ocena

1.  Operator każdego zakładu podlegającego wymaganiom sprawozdawczości przedstawionym w art. 5 zapewnia jakość przekazywanych przez siebie informacji.

2.  Właściwe organy oceniają jakość danych dostarczanych przez operatorów zakładów, o których mowa w ust. 1, w szczególności pod względem ich kompletności, spójności i wiarygodności.

3.  Komisja koordynuje prace nad zapewnieniem jakości i jej oceną w konsultacji z Komitetem, o którym mowa w art. 19 ust. 1.

4.  Komisja może przyjąć wytyczne dla monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 2. Powyższe wytyczne są w odpowiednich przypadkach zgodne z metodykami uznanymi na poziomie międzynarodowym oraz spójne z innym prawodawstwem wspólnotowym.

Artykuł 10

Dostęp do informacji

1.  Komisja, z pomocą Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, zapewnia publiczną dostępność europejskiego PRTR bezpłatnie poprzez Internet, uwzględniając ramy czasowe określone w art. 7 ust. 3.

2.  W przypadku gdy informacje zawarte w europejskim PRTR nie są łatwo dostępne dla społeczeństwa drogą elektroniczną, dane Państwo Członkowskie oraz Komisja umożliwiają elektroniczny dostęp do europejskiego PRTR w publicznie dostępnych miejscach.

▼M2

Artykuł 11

Poufność

W każdym przypadku, gdy informacje są uznawane przez państwo członkowskie za poufne zgodnie z art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE ( 3 ), w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, za dany rok sprawozdawczy wykazuje się oddzielnie dla każdego zakładu, jakiego rodzaju informacji nie można podać do wiadomości publicznej i podać tego powody.

▼B

Artykuł 12

Udział społeczeństwa

1.  Komisja zapewnia społeczeństwu wczesną i skuteczną możliwość udziału w dalszym rozwoju europejskiego PRTR, w tym również w tworzeniu zdolności instytucjonalnej i przygotowywaniu zmian do niniejszego rozporządzenia.

2.  Społeczeństwo ma możliwość przedstawiania odpowiednich uwag, informacji, analiz lub opinii w rozsądnym terminie.

3.  Komisja należycie uwzględnia taki wkład i informuje społeczeństwo o wynikach jego udziału.

Artykuł 13

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości związany z publicznym dostępem do informacji o środowisku naturalnym jest zapewniony zgodnie z art. 6 dyrektywy 2003/4/WE, a w przypadku gdy zaangażowane są instytucje Wspólnoty – zgodnie z art. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ( 4 ).

Artykuł 14

Wytyczne

1.  Tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż cztery miesiące przed rozpoczęciem pierwszego roku sprawozdawczego Komisja, w drodze konsultacji z Komitetem, o którym mowa w art. 19 ust. 1, opracuje wytyczne wspierające wdrażanie europejskiego PRTR.

2.  Wytyczne dotyczące wdrażania europejskiego PRTR zajmują się w szczególności następującymi kwestiami szczegółowymi:

a) procedurami sprawozdawczości;

b) danymi objętymi sprawozdawczością;

c) zapewnieniem jakości i jej oceną;

d) w przypadku danych poufnych, wskazywaniem typu danych, które nie zostały ujawnione, oraz powodów odmowy ujawnienia;

e) odwołaniem się do uznanych na poziomie międzynarodowym metod określania uwolnień i metod analitycznych oraz metodyk pobierania próbek;

f) wskazywaniem spółek-matek;

g) kodowaniem rodzajów działalności zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia i do dyrektywy 96/61/WE.

Artykuł 15

Podnoszenie świadomości

Komisja i Państwa Członkowskie promują świadomość społeczną w odniesieniu do europejskiego PRTR i zapewniają wsparcie w dostępie do europejskiego PRTR oraz w zrozumieniu i wykorzystaniu zawartych w nim informacji.

▼M2 —————

▼M3

Artykuł 18

Zmiany w załącznikach

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych w odniesieniu do zmiany załączników II i III w celu:

a) dostosowania ich do postępu naukowego lub technicznego;

b) dostosowania ich w rezultacie przyjęcia przez Konferencję Stron Protokołu wszelkich zmian do załączników do Protokołu.

▼M3

Artykuł 18a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3 i art. 18, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 26 lipca 2019 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 3 i art. 18, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ( 5 ).

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 3 i art. 18 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

▼B

Artykuł 19

Procedura komitetu

1.  Komisja jest wspomagana przez komitet.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE zostaje ustalony na trzy miesiące.

▼M3 —————

▼B

Artykuł 20

Sankcje

1.  Państwa Członkowskie określają zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrożenia. Przewidywane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.  Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach najpóźniej rok od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i powiadamiają ją niezwłocznie o każdej następnej zmianie mającej na nie wpływ.

Artykuł 21

Zmiany dyrektyw 91/689/EWG i 96/61/WE

1.  Skreśla się art. 8 ust. 3 dyrektywy 91/689/EWG.

2.  Skreśla się art. 15 ust. 3 dyrektywy 96/61/WE.

Artykuł 22

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Rodzaje działalnościNr

Rodzaj działalności

Próg wydajności

1.

Przemysł energetyczny

 

a)

Rafinerie ropy naftowej i gazu

(1)

b)

Instalacje do zgazowania i upłynniania węgla

*

c)

Elektrociepłownie i inne instalacje do spalania paliw

Moc nominalna 50 megawatów (MW)

d)

Piece koksownicze

*

e)

Młyny węglowe

Zdolność produkcyjna 1 tona na godzinę

f)

Instalacje do wytwarzania produktów węglowych i bezdymnego paliwa stałego

*

2.

Produkcja i obróbka metali

 

a)

Instalacje do prażenia lub spiekania rud metali (w tym rudy siarczkowej)

*

b)

Instalacje do produkcja surówki lub stali (wytop pierwotny lub wtórny), w tym do odlewania ciągłego

Zdolność produkcyjna 2,5 tony na godzinę

c)

Instalacje do obróbki metali żelaznych:

 

(i)  Walcownie gorące

Zdolność produkcyjna 20 ton surowej stali na godzinę

(ii)  Kuźnie z młotami

Energia młota 50 kilodżuli, stosowana moc cieplna 20 MW

(iii)  Nakładanie metalicznych powłok ochronnych

Wielkość wsadu 2 tony surowej stali na godzinę

d)

Odlewnie metali żelaznych

Zdolność produkcyjna 20 ton na dobę

e)

Instalacje:

 

(i)  Do produkcji metali nieżelaznych z rudy, koncentratów lub surowców wtórnych przy użyciu procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych

*

(ii)  Do wytopu, w tym stapiania, metali nieżelaznych, łącznie z produktami z odzysku (rafinacja, odlewanie itp.)

Wydajność topienia 4 tony na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton na dobę dla pozostałych metali

f)

Instalacje do powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych przy użyciu procesu elektrolitycznego lub chemicznego

Pojemność wanien procesowych 30 m3

3.

Przemysł mineralny

 

a)

Górnictwo podziemne i działalności powiązane

*

b)

Górnictwo odkrywkowe i kamieniołomy

Powierzchnia terenu objętego rzeczywistą działalnością wydobywczą 25 hektarów

c)

Instalacje do produkcji:

 

(i)  Klinkieru cementowego w piecach obrotowych

Zdolność produkcyjna 500 ton na dobę

(ii)  Wapna w piecach obrotowych

Zdolność produkcyjna 50 ton na dobę

(iii)  Klinkieru cementowego lub wapna w innych piecach

Zdolność produkcyjna 50 ton na dobę

d)

Instalacje do produkcji azbestu oraz wytwarzania produktów na bazie azbestu

*

e)

Instalacje do wytwarzania szkła, w tym włókna szklanego

Wydajność topienia 20 ton na dobę

f)

Instalacje do wytopu materiałów mineralnych, w tym produkcja włókien mineralnych

Wydajność topienia 20 ton na dobę

g)

Instalacje do wytwarzania produktów ceramicznych przez wypalanie, w tym dachówek, cegieł, cegieł ogniotrwałych, płytek, wyrobów kamionkowych lub porcelany

Zdolność produkcyjna 75 ton na dobę lub pojemność pieca 4 m3 i gęstość ustawienia produktu w piecu 300 kg/m3

4.

Przemysł chemiczny

 

a)

Instalacje chemiczne do wytwarzania na skalę przemysłową podstawowych związków organicznych, takich jak:

(i)  Węglowodory proste (łańcuchowe lub pierścieniowe, nasycone lub nienasycone, alifatyczne lub aromatyczne)

(ii)  Pochodne węglowodorów zawierające tlen, takie jak alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, octany, etery, nadtlenki, żywice epoksydowe

(iii)  Pochodne węglowodorów zawierające siarkę

(iv)  Pochodne węglowodorów zawierające azot, takie jak aminy, amidy, azotyny, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjaniany

(v)  Pochodne węglowodorów zawierające fosfor

(vi)  Pochodne węglowodorów zawierające rtęć

(vii)  Związki metaloorganiczne

(viii)  Podstawowe tworzywa sztuczne (polimery, włókna syntetyczne, włókna celulozowe)

(ix)  Kauczuki syntetyczne

(x)  Barwniki i pigmenty

(xi)  Środki powierzchniowo czynne

*

b)

Instalacje chemiczne do produkcji na skalę przemysłową podstawowych związków nieorganicznych, takich jak:

(i)  Gazy, takie jak amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, dwutlenek siarki, chlorek karbonylu

(ii)  Kwasy, takie jak kwas chromowy, kwas fluorowodorowy, kwas fosforowy, kwas azotowy, kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy, oleum, kwasy siarkawe

(iii)  Zasady, takie jak wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu

(iv)  Sole, takie jak chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadboran, azotan srebra

(v)  Niemetale, tlenki metali lub inne związki nieorganiczne, takie jak węglik wapnia, krzem, węglik krzemu

*

c)

Instalacje chemiczne do produkcji na skalę przemysłową nawozów fosforowych, azotowych lub potasowych (nawozów prostych lub złożonych)

*

d)

Instalacje chemiczne do produkcji na skalę przemysłową podstawowych środków ochrony roślin i biocydów

*

e)

Instalacje wykorzystujące proces chemiczny lub biologiczny do produkcji na skalę przemysłową podstawowych produktów farmaceutycznych

*

f)

Instalacje do produkcji na skalę przemysłową materiałów wybuchowych i produktów pirotechnicznych

*

5.

Gospodarka odpadami i ściekami

 

a)

Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Przyjmujące 10 ton na dobę

b)

Instalacje do spalania odpadów innych niż niebezpieczne w zakresie dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (2)

Zdolność produkcyjna 3 tony na godzinę

c)

Instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne

Zdolność przetwarzania 50 ton na dobę

d)

Składowiska (z wyłączeniem składowisk odpadów obojętnych oraz składowisk, które zostały ostatecznie zamknięte przed dniem16 lipca 2001 r. lub dla których upłynęła faza późniejszej ochrony wymagana przez właściwe organy zgodnie z art. 13 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (3))

Przyjmujące 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności 25 000 ton

e)

Instalacje do unieszkodliwiania lub recyklingu padliny zwierzęcej lub odpadów zwierzęcych

Zdolność produkcyjna10 ton na dobę

f)

Oczyszczalnie ścieków komunalnych

Wydajność odpowiadająca liczbie 100 000 mieszkańców

g)

Niezależnie eksploatowane oczyszczalnie ścieków przemysłowych, które obsługują jeden lub więcej rodzajów działalności wymienionych w niniejszym załączniku

Wydajność 10 000  m3 (4) na dobę

6.

Produkcja i przetwórstwo papieru oraz drewna

 

a)

Zakłady przemysłowe do produkcji pulpy drzewnej lub podobnych materiałów włóknistych

*

b)

Zakłady przemysłowe do produkcji papieru i tektury oraz innych podstawowych produktów drewnopochodnych (takich jak płyta wiórowa, płyta pilśniowa i sklejka)

Zdolność produkcyjna 20 ton na dobę

c)

Zakłady przemysłowe do konserwacji drewna i produktów drewnopochodnych za pomocą środków chemicznych

Zdolność produkcyjna 50 m3 na dobę

7.

Intensywny chów lub hodowla inwentarza żywego i akwakultura

 

a)

Instalacje do intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń

(i)  40 000 miejsc dla drobiu

(ii)  2 000 miejsc dla świń (powyżej 30 kg)

(iii)  750 miejsc dla macior

b)

Intensywna akwakultura

Zdolność produkcyjna 1 000 ton ryb lub skorupiaków na rok

8.

Produkty zwierzęce i roślinne w sektorze spożywczym

 

a)

Ubojnie

Zdolność produkcyjna 50 ton tusz na dobę

b)

Obróbka i przetwórstwo produktów spożywczych i napojów z:

 

(i)  Surowców zwierzęcych (innych niż mleko)

Zdolność produkcyjna 75 ton wyrobów gotowych na dobę

(ii)  Surowców roślinnych

Zdolność produkcyjna 300 ton wyrobów gotowych na dobę (średnia wartość kwartalna)

c)

Obróbka i przetwórstwo mleka

Zdolność przetwarzania 200 ton mleka na dobę (średnia wartość roczna)

9.

Inne rodzaje działalności

 

a)

Zakłady obróbki wstępnej (operacje, takie jak mycie, bielenie, merceryzacja) lub barwienie włókien lub materiałów włókienniczych

Zdolność przetwarzania 10 ton na dobę

b)

Zakłady garbowania skór

Zdolność produkcyjna 12 ton wyrobów gotowych na dobę

c)

Instalacje do obróbki powierzchniowej substancji, przedmiotów lub produktów przy użyciu rozpuszczalników organicznych, w szczególności do zdobienia, nadrukowywania, powlekania, odtłuszczania, impregnacji, gruntowania, malowania, czyszczenia lub nasączania

Zużycie rozpuszczalnika 150 kg na godzinę lub 200 ton na rok

d)

Instalacje do produkcji węgla (sadzy) lub elektrografitu poprzez spalanie lub grafityzację

*

e)

Instalacje do budowania i malowania lub usuwania farby ze statków

Wydajność dla statków o długości 100 m

(1)   Gwiazdka (*) wskazuje, że nie został określony próg wydajności (wszystkie zakłady są objęte obowiązkiem sprawozdawczości).

(2)   Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 91.

(3)   Dz.U. L 182 z 16.7.1999, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(4)   Próg wydajności podlega rewizji najpóźniej w 2010 r. w świetle wyników pierwszego cyklu sprawozdawczego.
ZAŁĄCZNIK II

Zanieczyszczenia ( *1 )Nr

Numer CAS

Zanieczyszczenie (1)

Wartość progowa dla uwolnień

(kolumna 1)

do powietrza

(kolumna 1a)

kg/rok

do wody

(kolumna 1b)

kg/rok

do gleby

(kolumna 1c)

kg/rok

1

74-82-8

Metan (CH4)

100 000

— (2)

2

630-08-0

Tlenek węgla (CO)

500 000

3

124-38-9

Dwutlenek węgla (CO2)

100 000 000

4

 

Fluorowęglowodory (HFCs) (3)

100

5

10024-97-2

Podtlenek azotu (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Amoniak (NH3)

10 000

7

 

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMVOC)

100 000

8

 

Tlenki azotu (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorowęglowodory (PFCs) (4)

100

10

2551-62-4

Sześciofluorek siarki (SF6)

50

11

 

Tlenki siarki (SOx/SO2)

150 000

12

 

Całkowity azot

50 000

50 000

13

 

Całkowity fosfor

5 000

5 000

14

 

 (5)Wodorochlorofluorowęglowodory (HCFCs) (5)

1

15

 

Chlorofluorowęglowodory (CFCs) (6)

1

16

 

Halony (7)

1

17

 

Arsen i jego związki (jako As) (8)

20

5

5

18

 

Kadm i jego związki (jako Cd) (8)

10

5

5

19

 

Chrom i jego związki (as Cr) (8)

100

50

50

20

 

Miedź i jej związki (jako Cu) (8)

100

50

50

21

 

Rtęć i jej związki (jako Hg) (8)

10

1

1

22

 

Nikiel i jego związki (jako Ni) (8)

50

20

20

23

 

Ołów i jego związki (jako Pb) (8)

200

20

20

24

 

Cynk i jego związki (jako Zn) (8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlor

1

1

26

309-00-2

Aldryna

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazyna

1

1

28

57-74-9

Chlordan

1

1

1

29

143-50-0

Chlordekon

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenwinfos

1

1

31

85535-84-8

Chloroalkany, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dwuchloroetan (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dwuchlorometan (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldryna

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endryna

1

1

1

40

 

Związki halogenoorganiczne (jako AOX) (9)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachlor

1

1

1

42

118-74-1

Sześciochlorobenzen (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Sześciochlorobutadien (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-sześciochlorocykloheksan (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindan

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD+PCDF (dioksyny + furany) (jako Teq) (10)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorobenzen

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorofenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Polichlorowane dwufenyle (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Symazyna

1

1

52

127-18-4

Czterochloroetylen (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Czterochlorometan (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Trichlorobenzeny (TCB) (wszystkie izomery)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trichloroetan

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachloroetan

50

57

79-01-6

Trichloroetylen

2 000

10

58

67-66-3

Trichlorometan

500

10

59

8001-35-2

Toksafen

1

1

1

60

75-01-4

Chlorek winylu

1 000

10

10

61

120-12-7

Antracen

50

1

1

62

71-43-2

Benzen

1 000

200

(jako BTEX) (11)

200

(jako BTEX) (11)

63

 

Bromowane dwufenyloetery (PBDE) (12)

1

1

64

 

Nonylphenol/nonylphenoletoxylate i estry nonylofenolooksyetylowe (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Etylobenzen

200

(jako BTEX) (11)

200

(jako BTEX) (11)

66

75-21-8

Tlenek etylenu

1 000

10

10

67

34123-59-6

Izoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalen

100

10

10

69

 

Związki organiczne cyny (jako całkowita Sn)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-etyloheksylo) ftalan (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenole (jako całkowity C) (13)

20

20

72

 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) (14)

50

5

5

73

108-88-3

Toluen

200

(jako BTEX) (11)

200

(jako BTEX) (11)

74

 

Tributylocyna i jej związki (15)

1

1

75

 

Trifenylocyna i jej związki (16)

1

1

76

 

Całkowity węgiel organiczny (TOC) (jako całkowity C lub COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Ksyleny (17)

200

(jako BTEX) (11)

200

(jako BTEX) (11)

79

 

Chlorki (jako całkowity Cl)

2 miliony

2 miliony

80

 

Chlor i jego związki nieorganiczne (jako HCl)

10 000

81

1332-21-4

Azbest

1

1

1

82

 

Cyjanki (jako całkowity CN)

50

50

83

 

Fluorki (jako całkowity F)

2 000

2 000

84

 

Fluor i jego związki nieorganiczne (jako HF)

5 000

85

74-90-8

Cyjanowodór (HCN)

200

86

 

Pył zawieszony (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Oktylofenole i estry oktylofenolooksyetylowe

1

88

206-44-0

Fluoranten

1

89

465-73-6

Izodryna

1

90

36355-1-8

Heksabromobifenyl

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g, h, i)perylen

 

1

 

(1)   O ile nie wyszczególniono inaczej, każde zanieczyszczenie wyszczególnione w załączniku II zgłaszane jest jako masa całkowita tego zanieczyszczenia lub, jeżeli zanieczyszczenie jest grupą substancji, jako masa całkowita tej grupy.

(2)   Myślnik (-) oznacza, że dany parametr i element nie wymagają zgłaszania.

(3)   Masa całkowita fluorowęglowodorów: suma HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(4)   Masa całkowita perfluorowęglowodorów: suma CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(5)   Masa całkowita substancji, w tym ich izomerów, wymienionych w grupie VIII załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1804/2003 (Dz.U. L 265 z 16.10.2003, str. 1).

(6)   Masa całkowita substancji, w tym ich izomerów, wymienionych w grupach I i II załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000.

(7)   Masa całkowita substancji, w tym ich izomerów, wymienionych w grupach III i VI załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000.

(8)   Wszystkie metale zgłaszane są jako masa całkowita tego pierwiastka we wszystkich formach chemicznych obecnych w emisji.

(9)   Związki halogenoorganiczne, które mogą być adsorbowane przez węgiel aktywowany, wyrażone jako chlorek.

(10)   Wyrażone jako I-TEQ.

(11)   Pojedyncze zanieczyszczenia mają być zgłaszane, jeśli próg dla BTEX (sumaryczny parametr dla benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenów) zostanie przekroczony.

(12)   Masa całkowita następujących bromowanych dwufenyloeterów: penta-BDE, okta-BDE oraz deka-BDE.

(13)   Masa całkowita fenolu i prostych pochodnych fenoli wyrażona jako węgiel całkowity.

(14)   Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) mają być mierzone do celów zgłaszania uwolnień do powietrza jako benzo(a)piren (50-32-8), benzo(b)fluoranten (205-99-2), benzo(k)fluoranten (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)piren (193-39-5) (zaczerpnięto z rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 229 z 29.6.2004, str. 5)).

(15)   Masa całkowita związków tributylocyny, wyrażona jako masa tributylocyny.

(16)   Masa całkowita związków trifenylocyny, wyrażona jako masa trifenylocyny.

(17)   Masa całkowita ksylenów (o-ksyleny, m-ksyleny, paraksyleny).

▼M2 —————( 1 ) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

( 2 ) Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

( 3 ) Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).

( 4 ) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

( 5 ) Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

( *1 ) Emitowanie zanieczyszczeń należących do poszczególnych kategorii zanieczyszczeń przewidzianych w załączniku II jest zgłaszane w każdej z tych kategorii.

Top