EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006H0576-20160802

Consolidated text: Zalecenie Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2006/576/WE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/576/2016-08-02

02006H0576 — PL — 02.08.2016 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ZALECENIE KOMISJI

z dnia 17 sierpnia 2006 r.

w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/576/WE)

(Dz.U. L 229 z 23.8.2006, s. 7)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ZALECENIE KOMISJI z dnia 4 listopada 2013 r.

  L 294

44

6.11.2013

►M2

ZALECENIE KOMISJI (UE) 2016/1319 z dnia 29 lipca 2016 r.

  L 208

58

2.8.2016
▼B

ZALECENIE KOMISJI

z dnia 17 sierpnia 2006 r.

w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/576/WE)1)

Państwa członkowskie powinny, przy czynnym zaangażowaniu podmiotów gospodarczych działających w sektorze środków żywienia zwierząt, zwiększyć kontrolę obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w zbożach i produktach zbożowych przeznaczonych do żywienia zwierząt i produkcji mieszanek paszowych.

2)

Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby próbki były poddawane równocześnie analizie na obecność deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, fumonizyn B1 + B2, T-2 oraz HT-2 w celu umożliwienia oceny zakresu występowania tych mikotoksyn.

3)

Państwa członkowskie powinny w szczególności zwrócić uwagę na obecność tych mikotoksyn w produktach ubocznych i produktach równoległych w procesie produkcji środków przeznaczonych do żywienia zwierząt.

4)

Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby wyniki analiz były dostarczane regularnie Komisji w celu włączenia ich do bazy danych.

5)

Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby stosowane były wartości orientacyjne, podane w Załączniku, w celu stwierdzenia dopuszczalności mieszanki paszowej, zbóż i produktów zbożowych do stosowania w żywieniu zwierząt. W odniesieniu do fumonizyn B1 + B2 państwa członkowskie powinny stosować te wartości orientacyjne począwszy od dnia 1 października 2007 r.

6)

Państwa członkowskie powinny w szczególności dopilnować, aby podmioty gospodarcze działające w sektorze środków żywienia zwierząt w swoich systemach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) ( 1 ) stosowały orientacyjne wartości, o których mowa w ust. 5, do określania granic krytycznych dla krytycznych punktów kontrolnych, pozwalających rozgraniczyć dopuszczalność od niedopuszczalności, w celu zapobiegania zidentyfikowanym zagrożeniom, ich eliminowania lub zmniejszenia.

Przy stosowaniu tych wartości orientacyjnych państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę, że te wartości odnośnie do zbóż i produktów zbożowych są określane dla gatunków zwierząt charakteryzujących się największą tolerancją i dlatego należy je traktować jako górne granice wartości orientacyjnych.

W odniesieniu do środków żywienia dla bardziej podatnych zwierząt państwa członkowskie powinny dopilnować, aby producenci środków żywienia zwierząt stosowali niższe wartości orientacyjne dla zbóż i produktów zbożowych, uwzględniając wrażliwość poszczególnych gatunków zwierząt i przestrzegając wartości orientacyjnych określonych dla mieszanek paszowych dla tych gatunków zwierząt.

▼M2
ZAŁĄCZNIK

WARTOŚCI ORIENTACYJNEMikotoksyna

Produkty do żywienia zwierząt

Wartość orientacyjna w mg/kg (ppm) dla paszy o zawartości wilgoci wynoszącej 12 %

Deoksyniwalenol

Materiały paszowe (*1)

 

—  zboża i produkty zbożowe (*2) z wyjątkiem produktów ubocznych kukurydzy

8

—  produkty uboczne kukurydzy

12

Mieszanki paszowe z wyjątkiem

5

—  mieszanek paszowych dla świń

0,9

—  mieszanek paszowych dla cieląt (< 4 miesięcy), jagniąt, koźląt i psów

2

Zearalenon

Materiały paszowe (*1)

 

—  zboża i produkty zbożowe (*2) z wyjątkiem produktów ubocznych kukurydzy

2

—  produkty uboczne kukurydzy

3

Mieszanki paszowe dla:

 

—  prosiąt, loszek (młodych macior), szczeniąt, kociąt, psów i kotów przeznaczonych do reprodukcji

0,1

—  dorosłych psów i kotów innych niż przeznaczone do reprodukcji

0,2

—  macior i tuczników

0,25

—  cieląt, bydła mlecznego, owiec (w tym jagniąt) i kóz (w tym koźląt)

0,5

Ochratoksyna A

Materiały paszowe (*1)

 

—  zboża i produkty zbożowe (*2)

0,25

Mieszanki paszowe dla:

 

—  świń

0,05

—  drobiu

0,1

—  kotów i psów

0,01

Fumonizyny B1 + B2

Materiały paszowe (*1)

 

—  kukurydza i produkty na bazie kukurydzy (*3)

60

Mieszanki paszowe dla:

 

—  świń, koni (Equidae), królików i zwierząt domowych

5

—  ryb

10

—  drobiu, cieląt (< 4 miesięcy), jagniąt i koźląt

20

—  dorosłych przeżuwaczy (> 4 miesięcy) i norek

50

Toksyny T-2 + HT-2

Mieszanki paszowe dla kotów

0,05

(*1)   Szczególną uwagę należy zwrócić na zboża i produkty zbożowe bezpośrednio podawane zwierzętom; ich stosowanie w dziennej dawce paszy nie powinno prowadzić do narażenia zwierząt na wyższy poziom tych mikotoksyn niż poziom narażenia przy stosowaniu wyłącznie mieszanek paszowych pełnoporcjowych w dziennej dawce.

(*2)   Określenie Zboża i produkty zbożowe obejmuje nie tylko materiały paszowe wymienione w rozdziale 1 „Ziarna zbóż i ich produkty pochodne” w wykazie materiałów paszowych w części C załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.U. L 29 z 30.1.2013, s. 1), lecz także inne materiały paszowe wytwarzane ze zbóż, w szczególności pasze objętościowe i włókniste.

(*3)   Określenie „Kukurydza i produkty kukurydziane” obejmuje nie tylko materiały paszowe wymienione w rozdziale 1 „Ziarna zbóż i ich produkty pochodne” w wykazie materiałów paszowych w części C załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 68/2013, lecz także inne materiały paszowe wytwarzane z kukurydzy, w szczególności pasze objętościowe i włókniste.( 1 ) Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. L 35 z 8.2.2005, str. 1.

Top